2000/76/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře (oznámeno pod číslem K (1999) 4675) (Text s významem pro EHP) (2000/76/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 30, 4.2.2000, s. 33-34 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. prosince 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 17. prosince 1999,

kterým se mění rozhodnutí 97/468/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masa volně žijící zvěře

(oznámeno pod číslem K(1999) 4675)

(Text s významem pro EHP)

(2000/76/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], naposledy pozměněné rozhodnutím 98/603/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím Komise 97/468/ES [3] byly stanoveny prozatímní seznamy zařízení produkujících maso volně žijící zvěře.

(2) Lotyšsko zaslalo seznam zařízení produkujících maso volně žijící zvěře, kterým příslušné orgány osvědčují, že odpovídají předpisům Společenství.

(3) Může být tedy stanoven pro Lotyšsko prozatímní seznam zařízení produkujících maso volně žijící zvěře.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 97/468/ES se doplňuje příloha tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. prosince 1999.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř, věst. L 289, 28.10.1998, s. 36.

[3] Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 62.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: LETONIALand: LETLANDLand: LETTLANDΧώρα: ΛΕΤΟΝΙΑCountry: LATVIAPays: LETTONIEPaese: LETTONIALand: LETLANDPaís: LETÓNIAMaa: LATVIALand: LETTLAND

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

LV 04 G | ADAZI-KOVER | Riga district | Adazu parish | PH | a" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU