(ES) č. 1726/1999NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce

Publikováno: Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 28-40 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. července 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. srpna 1999 Nabývá účinnosti: 23. srpna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1726/1999

ze dne 27. července 1999,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 530/1999 [1] ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

(1) vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 530/1999 je třeba přijmout prováděcí opatření týkající se definice a členění informací, které mají být poskytovány, a vhodného formátu pro předávání výsledků;

(2) vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice a členění informací

V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 530/1999 poskytují členské státy informace o podrobných proměnných uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Pro tento účel jsou definice proměnných uvedeny v příloze II.

Článek 2

Technický formát pro předávání výsledků

Vhodný technický formát pro předávání výsledků je uveden v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 1999.

Za Komisi

Yves-Thibault De Silguy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6.

[2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM PROMĚNNÝCH

Strukturální statistiky o nákladech práce

Tabulka A – Údaje za členský stát

Tabulka B – Údaje za členský stát podle třídy velikosti podniku

Tabulka C – Regionální údaje

"Členské státy mohou přijmout opatření, aby odlišily manuální pracovníky od ostatních pracovníků a aby zaznamenaly podrobnější údaje u těchto proměnných:

A. Zaměstnanci celkem

D.11112 Prémie

D.111121 Prémie vyplácené v pevně stanovených termínech

D.1113 Náhrady za neodpracované dny a placené volno

D.1114 Naturální mzdy a platy

D. 11144 Ostatní naturální mzdy a platy

D.1211 Povinné příspěvky na sociální zabezpečení

D.12111 Starobní důchod, nemoc, mateřství, invalidita; nezaměstnanost; pracovní úrazy a nemoci z povolání

D.12112 Rodinné dávky

D.121113 Ostatní

D.1212 Příspěvky na základě kolektivních smluv, smluv a dobrovolné příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem

D.12121 Programy penzijního připojištění

D.12122 Programy nemocenského připojištění

D.12123 Programy připojištění pro případ nezaměstnanosti

D.12124 Ostatní

D.1221 Zaručená náhrada mzdy v případě nemoci

D.1224 Přímé sociální dávky zaměstnavatelů

D.2 Výdaje na odborné vzdělávání hrazené zaměstnavatelem

D.3 Ostatní výdaje hrazené zaměstnavatelem

D.31 Výdaje na nábor pracovníků

D.32 Ostatní"

Proměnné | A | B | C |

| |

A.

Zaměstnanci celkem

A.1 | Celkový počet zaměstnanců | X | X | X |

A.11 | Zaměstnanci s plným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | X | X |

A.12 | Zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | X | X |

A.121 | Zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem přepočítaní na odpovídající plný úvazek | X | X | X |

A.13 | Učni | X | X | X |

A.131 | Učni přepočítaní na odpovídající plný úvazek | X | X | X |

B.

Odpracované hodiny

B.1 | Hodiny odpracované všemi zaměstnanci | X | X | X |

B.11 | Hodiny odpracované zaměstnanci s plným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | X | X |

B.12 | Hodiny odpracované zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | X | X |

B.13 | Hodiny odpracované všemi učni | X | X | X |

C.

Placené hodiny

C.1 | Placené hodiny všech zaměstnanců | X | | |

C.11 | Placené hodiny zaměstnanců s plným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | | |

C.12 | Placené hodiny zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem (kromě učňů) | X | | |

C.13 | Placené hodiny učňů | X | | |

D.

Úplné náklady práce

D.1 | Odměny zaměstnanců | X | X | X |

D.11 | Mzdy a platy (celkem) | X | X | X |

D.111 | Mzdy a platy (kromě učňů) | X | X | X |

D.1111 | Přímé odměny a prémie | X | X | X |

D.11111 | Přímé odměny | X | | |

D.11112 | Prémie | X | | |

D.111121 | Prémie vyplácené v pevně stanovených termínech (nepovinné) | X | | |

D.1112 | Příspěvky na "spoření zaměstnanců" | X | X | X |

D.1113 | Náhrady za neodpracované dny a placené volno | X | X | X |

D.1114 | Naturální mzdy a platy | X | X | X |

D.11141 | Produkty podniku (nepovinné) | X | | |

D.11142 | Ubytování zaměstnanců (nepovinné) | X | | |

D.11143 | Služební automobily (nepovinné) | X | | |

D.11144 | Ostatní (nepovinné) | X | | |

D.112 | Mzdy a platy učňů | X | X | X |

D.12 | Sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (celkem) | X | X | X |

D.121 | Skutečné sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (kromě učňů) | X | X | X |

D.1211 | Povinné příspěvky na sociální zabezpečení | X | | |

D.1212 | Příspěvky na základě kolektivních smluv, smluv a dobrovolné příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem | X | | |

D.122 | Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (kromě učňů) | X | X | X |

D.1221 | Zaručená náhrada mzdy v případě nemoci | X | | |

D.1222 | Zaručená náhrada mzdy v případě zkrácené práce | X | | |

D.1223 | Platby zaměstnancům odcházejícím z podniku | X | | |

D.1224 | Přímé sociální dávky zaměstnavatelů | X | | |

D.123 | Sociální příspěvky pro učně hrazené zaměstnavatelem | X | X | X |

D.2 | Výdaje na odborné vzdělávání (kromě nákladů týkajících se učňů) | X | X | X |

D.3 | Ostatní výdaje | X | X | X |

D.4 | Daně | X | X | X |

D.5 | Subvence | X | X | X |

E

Informace o jednotkách

E.1 | Místní jednotky, základní soubor | X | X | X |

E.2 | Místní jednotky, výběrový soubor | X | X | X |

F.

Osoby zaměstnané agenturami pro dočasnou práci

F.1 | Počet osob (nepovinné) | X | | |

F.2 | Náklady na zaměstnání (nepovinné) | X | | |

F.3 | Odpracované hodiny (nepovinné) | X | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DEFINICE PROMĚNNÝCH

A. ZAMĚSTNANCI CELKEM

Zaměstnanci jsou všechny osoby, které mají přímou pracovní smlouvu s podnikem nebo místní jednotkou a které dostávají odměnu, bez ohledu na povahu práce, počet odpracovaných hodin (plný nebo zkrácený pracovní úvazek) a trvání smlouvy (smlouva na dobu určitou nebo neurčitou). Zahrnují se sem domáčtí pracovníci [1], je-li výslovně sjednáno, že budou odměňováni podle vykonané práce, tedy za množství práce, které představuje jejich příspěvek do výrobního procesu podniku. Nezahrnují se sem řídící pracovníci, jejichž odměna má převážně podobu podílu na zisku nebo paušální částky, rodinní pracovníci a obchodní zástupci.

Odkaz ESA 95: 11.12 až 11.14

A.1 Celkový počet zaměstnanců [2]

A.11 Zaměstnanci s plným pracovním úvazkem

Za zaměstnance s plným pracovním úvazkem se považují zaměstnanci (kromě učňů), jejichž pravidelná pracovní doba se rovná pracovní době podle kolektivní smlouvy nebo obvyklé pracovní době v podniku, i když je jejich smlouva uzavřená na dobu kratší než jeden rok.

A.12 Zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem

Patří sem zaměstnanci (kromě učňů), jejichž pravidelná denní, týdenní nebo měsíční pracovní doba je kratší než pracovní doba podle kolektivní smlouvy nebo než obvyklá pracovní doba v podniku.

A.121 Zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem přepočítaní na odpovídající plný úvazek

Přepočet provádějí buď přímo podniky nebo dotázané místní jednotky, nebo statistické úřady členských států, na základě běžné pracovní doby pracovníků s plným pracovním úvazkem pracujících v podniku nebo v místní jednotce a podle metody pokládané za nejvhodnější.

Odkaz ESA 95: 11.32 až 11.34

A.11+ 121 Celkový počet zaměstnanců přepočítaných na plný úvazek

Zahrnují se sem zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem přepočítaní na plný pracovní úvazek.

A.13 Učni

Za učně se považují všichni zaměstnanci, kteří se dosud plně nepodílejí na výrobě, neboť pracují na základě učňovské smlouvy nebo za podmínek, kdy zaměření na odborné vzdělání převládá nad výkonností.

A.131 Učni se zkráceným pracovním úvazkem — přepočítaní na odpovídající plný úvazek

Přepočet provádějí buď přímo podniky nebo dotázané místní jednotky, nebo statistické úřady členských států (hodiny věnované vzdělávání v podniku a nebo ve škole jsou vyloučeny) podle metody pokládané za nejvhodnější.

Odkaz ESA 95: 11.32 až 11.34

B. ODPRACOVANÉ HODINY

Statistiky se týkají celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci během roku [3]. Celkový počet odpracovaných hodin se zaznamenává zvlášť za zaměstnance s plným pracovním úvazkem (B.11), zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem (B.12) a učně (B.13).

Roční počet odpracovaných hodin je vymezen takto: skutečně odpracované hodiny.

Poznámka:

Hodiny jsou počítány bez ohledu na hodinovou sazbu (např. jedna hodina práce hodnocená dvojnásobnou sazbou se počítá jako jedna hodina).

Odpracované hodiny rovněž zahrnují:

a) dobu věnovanou pracovní přípravě, opravám, údržbě a čištění nástrojů a strojů, sepisování zpráv a vyplňování formulářů;

b) dobu strávenou na pracovišti, kdy se neprovádí žádná práce, například z důvodu odstávky strojů, nehody nebo příležitostného nedostatku práce, která je však podle pracovní smlouvy hrazená;

c) krátké přestávky na odpočinek na pracovišti včetně přestávek na občerstvení;

d) hodiny skutečně odpracované učni.

Skutečně odpracované hodiny však nezahrnují:

a) hodiny hrazené, ale neodpracované z důvodu placené dovolené a svátků, nepřítomnosti z důvodu nemoci a z jiných důvodů;

b) přestávky na jídlo;

c) doba strávená cestou do zaměstnání a zpět;

d) hodiny vzdělávání učňů.

Odkaz ESA 95: 11.26 až 11.29

C. PLACENÉ HODINY

Statistiky se týkají celkového počtu hodin placených všem zaměstnancům během roku (viz poznámka pod čarou č. 3). Celkový počet placených hodin se sbírá zvlášť pro zaměstnance s plným pracovním úvazkem (C.11), zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem (C.12) a učně (C.13).

Roční počet placených hodin se vymezuje takto:

a) běžné a přesčasové odpracované hodiny během roku;

b) všechny hodiny, za něž byla zaměstnanci placena snížená sazba, i když byl rozdíl vyrovnán platbami z fondů sociálního zabezpečení;

c) hodiny neodpracované během sledovaného období, nicméně zaplacené (roční dovolená, volno z důvodu nemoci, státní svátky a další placené hodiny, např. hodiny strávené na lékařském vyšetření);

Pro získání správného odhadu roční pracovní doby se na celkový počet odpracovaných hodin (B.1) a na celkový počet placených hodin (C.1) nedotazuje přímo, ale zjišťuje se jednotlivými otázkami, jako je:

a) běžný roční počet placených hodin zaměstnance s plným pracovním úvazkem v podniku nebo místní jednotce;

b) průměrný počet dnů placené dovolené a svátků na jednoho zaměstnance během roku;

c) průměrný počet dnů krátkodobého placeného volna připadajícího na jednoho zaměstnance (volno na stěhování, svatba zaměstnance, porod dítěte, úmrtí člena rodiny atd.);

d) celkový počet přesčasových hodin odpracovaných během roku;

e) celkový počet dnů zkrácené práce;

f) celkový počet dnů nepřítomnosti z důvodu nemoci a mateřské dovolené;

g) jiné dny nepřítomnosti.

D. ÚPLNÉ NÁKLADY PRÁCE

Představují celkové výdaje, které zaměstnavatelé vynakládají na zaměstnávání pracovníků, jde o pojem přijatý v rámci Společenství, který vyhovuje mezinárodní definici Mezinárodní konference statistiků práce (Ženeva, 1966). Náklady práce zahrnují odměny zaměstnanců, zejména mzdy a platy v penězích i v naturáliích, sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (D.1), výdaje na odborné vzdělávání (D.2), ostatní výdaje (D.3), daně týkající se zaměstnání pokládané za náklady práce (D.4), snížené o přijaté subvence (D.5). Náklady na osoby zaměstnané agenturami pro dočasnou práci jsou zahrnuty do oblasti činnosti agentury, která je zaměstnává (NACE rev. 1, 74.50), a nikoli do oblasti činnosti podniku, v kterém skutečně pracují.

D.1 Odměny zaměstnanců

Odměny zaměstnanců jsou vymezeny jako celková odměna v penězích nebo v naturáliích, kterou zaměstnavatelé platí zaměstnancům za práci vykonanou během sledovaného období. Rozdělují se na:

- mzdy a platy (D.11): mzdy a platy v penězích kromě učňů (D.111); naturální mzdy a platy (D.1114) a mzdy a platy učňů (D.112);

- sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (D.12): skutečné sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (D.121); přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (kromě učňů) (D.122); sociální příspěvky pro učně hrazené zaměstnavatelem (D.123).

Odkaz ESA 95: 4.02 (kód D.1)

D.11 Mzdy a platy (celkem)

Mzdy a platy jsou zaznamenávány během období, kdy je práce vykonávána. Avšak prémie nebo jiné výjimečné platby, třináctý plat atd. jsou zaznamenávány v okamžiku, kdy jsou splatné.

Odkaz ESA 95: 4.03 až 4.07 a 4.12a) (kód D.11)

D.111 Mzdy a platy (kromě učňů)

D.1111 Přímé odměny a prémie

Přímá odměna a prémie zahrnuje sociální příspěvky a daně hrazené zaměstnancem, i když je zaměstnavatel sráží u zdroje a na účet zaměstnance je přímo hradí správě sociálního zabezpečení, správcům daně atd.

D.11111 Přímé odměny

Přímou odměnou se rozumí odměny v penězích pravidelně vyplácené v každém výplatním termínu během roku. Jde o hrubé částky před odpočtem daní a příspěvků na sociální zabezpečení hrazených zaměstnancem:

a) základní mzdy a platy;

b) přímé odměny vypočítané na základě odpracované doby, výkonu nebo úkolové práce placené za odpracované hodiny;

c) odměny a příplatky za práci přesčas a za noční práci, za práci v neděli a o svátcích a za práci na směny;

d) prémie a náhrady placené pravidelně v každém výplatním termínu, jako jsou:

- prémie související s pracovištěm: hluk, rizika, obtížnost, práce na směny nebo nepřetržitý provoz, práce v noci a práce v neděli a o svátcích,

- prémie související s individuálním výkonem, prémie za výkon, produktivitu, za odpovědnost, za píli, za přesnost, za věrnost, za kvalifikaci a za zvláštní znalosti.

D.11112 Prémie snížené o příspěvky na spoření zaměstnanců

Všechny platby, které se zaměstnancům nevyplácejí pravidelně v každém výplatním termínu, včetně prémií vyplácených v pevně stanovených termínech, avšak ne v každém výplatním termínu, a prémie související s individuálním nebo kolektivním výkonem.

D.11121 Prémie vyplácené v pevně stanovených termínech

Jde o prémie, které nejsou vypláceny pravidelně v každém výplatním termínu a jejichž výše a pravidelnost jsou stanoveny předem bez ohledu na výsledky, činnost podniku nebo individuální či kolektivní výkon. Spadají sem rovněž prémie typu třináctý plat, čtrnáctý plat, příspěvky na dovolenou.

D.1112 Příspěvky na "spoření zaměstnanců"

Spadají sem částky na spoření zaměstnanců (podnikové spoření, programy nákupu akcií atd.). Platby pro zřízení zvláštního fondu pro nákup podnikových akcií nebo jiných finančních aktiv ve prospěch zaměstnanců, i přestože s nimi tito zaměstnanci nemohou přímo nakládat, musí být sníženy o částku osvobozenou od daně, která se jich může týkat.

Bezplatné rozdělení akcií mezi zaměstnance nebo jejich prodej za sníženou cenu zaměstnancům nebo do zvláštních fondů lze považovat za výdaj, pokud jsou dotčené akcie nakoupeny na trhu. Náklad vznikající podniku je určen rozdílem mezi kupní a prodejní nebo převodní cenou.

D.1113 Náhrady za neodpracované dny

Vyplácené náhrady za placenou dovolenou nebo svátky vzniklé ze zákona, ze smlouvy nebo dobrovolně a za jiné placené neodpracované dny.

D.1114 Naturální mzdy a platy

Naturální mzdy a platy zahrnují veškeré zboží a služby poskytované zaměstnancům prostřednictvím podniku nebo místní jednotky včetně produktů podniku, ubytování zaměstnanců a služebních aut.

Odkaz ESA 95: 4.04, 4.05, 4.06 (kód D.11)

D.11141 Produkty podniku

Poskytují se zdarma pro soukromé použití nebo se prodávají zaměstnancům za cenu nižší, než jsou náklady vzniklé podniku. Patří sem například potraviny a nápoje (kromě výdajů na závodní stravování a stravenky), uhlí, plyn, elektřina, topný olej, topení, obuv a oděvy (kromě pracovních oděvů), mikropočítače atd.

Představují čisté náklady vzniklé podniku, tj. náklady na produkty poskytované zdarma nebo rozdíl mezi náklady a cenou, za kterou se produkty prodávají zaměstnancům. Zaznamenávají se rovněž vyrovnávací náhrady a nepoužité naturální výhody.

D.11142 Ubytování zaměstnanců

Tato položka se vztahuje na výdaje podniku na pomoc zaměstnancům, zejména: výdaje na podnikové ubytování (výdaje na údržbu a správu bytů, daně, poplatky a pojištění související s ubytováním) a půjčky zaměstnancům s nižším úrokem na výstavbu nebo nákup bytů (rozdíl mezi tržní úrokovou mírou a poskytnutou úrokovou mírou), příspěvky a podpory pro zaměstnance v souvislosti s ubytováním, například příspěvky na zařízení, vyjma příspěvků na stěhování

D.11143 Služebníautomobily

Služební automobily nebo náklady podniku související se služebními automobily poskytnutými zaměstnancům pro soukromé použití. Zahrnují čisté náklady na provoz vzniklé podniku (roční náklady na leasingové platby a platby úroků, odpisy, výdaje na pojištění, údržbu a kontroly a parkování). Náklady však nezahrnují kapitálové výdaje související s nákupem vozidel, jakož i případné příjmy z jejich opětného prodeje a část nákladů vztahujících se na jejich používání pro pracovní účely.

Odhady je třeba provést na základě informací dostupných v podnicích, například na základě záznamů o vozovém parku služebních automobilů, hodnocení průměrných nákladů na vozidlo a odhadu podílu soukromého používání vozidla zaměstnancem.

D.11144 Ostatní

Tato položka obsahuje zejména část výdajů zahrnujících sociální nepřímé dávky hrazené zaměstnavatelem:

a) výdaje na závodní jídelny a stravenky;

b) kulturní, sportovní a zájmová zařízení a služby;

c) mateřské školky a jesle;

d) podnikové prodejny;

e) náklady na dopravu pro cesty do zaměstnání a zpět;

f) platby do fondů odborových svazů a náklady na podnikové výbory.

Všechny tyto výdaje zahrnují odpisy z budov a zařízení používaných pro tento účel, jakož i výdaje na drobné úpravy a údržbu. Nespadají sem mzdy a platy vyplácené podnikem přímo pracovníkům závodních jídelen.

D.112 Mzdy a platy učňů

Viz D.11.

D.12 Sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem

Hodnota sociálních příspěvků hrazených zaměstnavatelem pro zajištění nároku na sociální dávky jejich zaměstnanců. Sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem mohou být skutečné nebo přiznané.

Odkaz ESA 95: 4.08 (kód D.12)

D.121 Skutečné sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem (kromě učňů)

Zahrnují platby zaměstnavatelů ve prospěch jejich zaměstnanců pojišťovacím subjektům (správy sociálního zabezpečení a soukromé systémy). Tyto platby zahrnují zákonné příspěvky, příspěvky na základě kolektivních smluv, smluvní příspěvky a dobrovolné příspěvky na pojištění proti sociálním rizikům.

Skutečné sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem jsou zaznamenávány během období, kdy se vykonává práce.

Odkaz ESA 95: 4.09 (kód D.121) a 4.12 b

D.1211 Povinné příspěvky na sociální zabezpečení

Jedná se o všechny příspěvky hrazené zaměstnavatelem subjektům sociálního zabezpečení a stanovené zákonem jako povinné. Částky těchto příspěvků se vykazují bez subvencí. Zahrnují:

a) zákonné příspěvky na pojištění pro případ stáří, nemoci, mateřství a invalidity;

b) zákonné příspěvky na pojištění pro případ nezaměstnanosti;

c) zákonné příspěvky na pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání

d) zákonné příspěvky na rodinné přídavky;

e) všechny ostatní zákonné příspěvky jinde neuvedené.

D.1212 Příspěvky na základě kolektivních smluv, smluv a dobrovolné příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem

Všechny příspěvky zaměstnavatele na doplňkové sociální zabezpečení, které přesahují příspěvky povinné ze zákona.

Bere se ohled na všechna daňová osvobození, která mohou v jejich důsledku vzniknout.

Zahrnují:

a) penzijní připojištění (pojistné plány, samosprávné pojistné fondy, účetní rezervy a všechny další výdaje na financování penzijního připojištění);

b) připojištění pro případ nemoci;

c) připojištění pro případ nezaměstnanosti;

d) všechny ostatní nepovinné doplňkové systémy sociálního zabezpečení.

D.122 Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem [4] (kromě učňů)

Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem představují protihodnotu sociálních dávek poskytovaných zaměstnavatelem přímo jeho zaměstnancům, bývalým zaměstnancům a jiným oprávněným osobám (sníženou o případné sociální příspěvky hrazené zaměstnancem), bez účasti pojišťovací společnosti nebo samosprávného penzijního fondu nebo bez vytvoření zvláštního fondu nebo zvláštní rezervy pro tento účel. Skutečnost, že některé sociální dávky jsou vypláceny přímo zaměstnavatelem, a nikoli prostřednictvím správ sociálního zabezpečení nebo jiných pojišťovacích subjektů, nemá vliv na jejich povahu sociálních dávek.

Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem, které představují protihodnotu povinných přímých sociálních dávek, jsou zaznamenávány během období, v němž je práce vykonávána.

Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem, které představují protihodnotu dobrovolných přímých sociálních dávek, jsou zaznamenávány v okamžiku, kdy jsou dávky poskytovány.

Odkaz ESA 95: 4.10 (kód D.122) a 4.12 c)

D.1221 Zaručená náhrada mzdy v případě nemoci

Částky placené zaměstnavatelem přímo zaměstnancům pro zachování odměny v případě nemoci, mateřství nebo pracovního úrazu za účelem vyrovnání ztráty výdělku, snížené o úhrady poskytované subjekty sociálního zabezpečení.

D.1222 Zaručená náhrada v případě zkrácené práce

Částky hrazené zaměstnavatelem přímo zaměstnancům pro zachování odměny v případě zkrácené práce, snížené o úhrady poskytované zaměstnavatelům subjekty sociálního zabezpečení.

D.1223 Platby zaměstnancům odcházejícím z podniku

Částky skutečně vyplacené propouštěným pracovníkům: odstupné a náhrady za nedodržení výpovědní doby.

D.1224 Přímé sociální dávky zaměstnavatelů

Jako např.:

- služby sociální péče,

- zdravotnické služby poskytované přímo zaměstnavatelem,

- studijní stipendia pro zaměstnance a jejich rodiny a všechny ostatní přiznávané sociální dávky zaměstnavatelů jinde neuvedené.

D.123 Sociální příspěvky učňům hrazené zaměstnavatelem

Viz D.121

D.2 Výdaje na odborné vzdělávání hrazené zaměstnavatelem

Zahrnují: výdaje na služby a zařízení pro odborné vzdělávání, odpisy, drobné opravy a výdaje na údržbu budov a zařízení kromě nákladů na zaměstnance; výdaje na účast v kurzech; honoráře pro vyučující, kteří nejsou zaměstnanci podniku; výdaje na učební pomůcky a nástroje používané pro vzdělávání; částky placené podnikem vzdělávacím subjektům atd. Subvence související s odborným vzděláváním jsou odečteny.

Odkaz ESA 95: Mezispotřeba

D.3 Ostatní výdaje hrazené zaměstnavatelem

Ostatní výdaje hrazené zaměstnavatelem zahrnují zejména:

a) výdaje na nábor (částky placené náborovým agenturám, na inzerování volných pracovních míst v tisku, cestovní výdaje na pohovory uchazečů o práci, příspěvky na zařízení pro nově zaměstnané pracovníky atd.). Jsou vyloučeny běžné správní výdaje (kancelářské výdaje, mzdy atd.);

b) pracovní oděvy poskytované zaměstnavatelem.

Odkaz ESA 95: Mezispotřeba

D.4 Daně hrazené zaměstnavatelem

Všechny daně nebo poplatky založené na souhrnu mezd nebo na zaměstnání. Jde o daně považované za náklady práce.

Odkaz ESA 95: 4.23 c) (kód D.29)

D.5 Subvence ve prospěch zaměstnavatele

Jde o všechny příjmy, které mají povahu obecných subvencí a jsou určeny pro částečnou nebo úplnou úhradu přímých odměn a nikoli pro pokrytí nákladů na sociální zabezpečení nebo odborné vzdělání. Položka nezahrnuje úhrady pro zaměstnavatele poskytované subjekty sociálního zabezpečení nebo fondy připojištění.

Odkaz ESA 95: 4.37 a) (kód D.39)

E. INFORMACE O JEDNOTKÁCH

E.1 Počet místních jednotek v základním souboru

E.2 Počet místních jednotek ve výběrovém souboru

F. OSOBY ZAMĚSTNANÉ AGENTURAMI PRO DOČASNOU PRÁCI

Jedná se o zaměstnance poskytované podniky nebo agenturami pro dočasnou práci. Mezi těmito pracovníky a podnikem, pro který pracují, nesmí existovat žádný smluvní vztah.

F.1 Počet osob

F.2 Náklady na zaměstnání dočasných pracovníků: částky placené zaměstnavatelem agentuře pro dočasnou práci

F.3 Počet placených odpracovaných hodin: počet hodin dočasné práce placených podnikem nebo místní jednotkou

[1] Domácký pracovník je osoba, která souhlasí, že bude pracovat pro konkrétní podnik nebo že mu bude dodávat určité množství zboží nebo služeb na základě předem sjednané dohody nebo smlouvy s tímto podnikem, ale jejíž pracoviště není v tomto podniku [odkaz: ESA 95: 11.13 g].

[2] Osoby zaměstnávané agenturami zajišťujícími dočasné zaměstnání jsou zahrnuty do oblasti činnosti agentury, která je zaměstnává (NACE rev. 1, 74.50), a nikoli do oblasti činnosti podniku, ve kterém skutečně pracují.

[3] Hodiny odpracované osobami zaměstnanými agenturami zajišťujícími dočasné zaměstnání jsou zahrnuty do oblasti činnosti agentury, která je zaměstnává (NACE rev. 1, 74.50), a nikoli do oblasti činnosti podniku, ve kterém skutečně pracují.

[4] Přiznávané sociální příspěvky hrazené zaměstnavateli zahrnují protihodnotu mezd a platů, které zaměstnavatelé dočasně nadále vyplácejí svým zaměstnancům v případě nemoci, mateřství, pracovního úrazu, invalidity, skončení pracovního poměru atd., pokud tyto částky lze odděleně určit.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

TECHNICKÝ FORMÁT PRO PŘEDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Poskytují se tři soubory, které odpovídající třem tabulkám:

- tabulka A obsahuje údaje za členský stát (jeden záznam pro každou ekonomickou činnost),

- tabulka B obsahuje údaje za členský stát pro každou velikostní třídu (jeden záznam pro každou ekonomickou, činnost a pro každou velikostní třídu)

- tabulka C obsahuje regionální údaje. Jeden záznam pro každou ekonomickou činnost. Počet záznamů závisí na počtu regionů země (NUTS 1).

Identifikace záznamu

Záznamy se třídí podle identifikačního sledu, který obsahuje:

- rok zjišťování,

- typ tabulky,

- kód země nebo regionu,

- ekonomickou činnost a

- třídu velikosti.

Příznak

Každý záznam obsahuje příznak charakterizující ekonomickou činnost z hlediska důvěrnosti a dostupnosti. Možné hodnoty jsou:

"1", je-li ekonomická činnost důvěrná;

"2", není-li ekonomická činnost dostupná;

"3", je-li buňka skryta ve vnitrostátní publikaci za účelem ochrany důvěrných dat, pokud jsou souhrnné údaje zveřejněny;

…bez poznámky.

Proměnné

Požadované proměnné jsou vymezeny v příloze I tohoto nařízení.

Chybějící proměnné jsou ponechány prázdné.

Proměnné týkající se počtu zaměstnanců, pracovní doby a počtu statistických jednotek jsou vyjádřeny v přirozených číslech.

Proměnné týkající se výdajů jsou vyjádřeny v národní měně.

Skladba záznamu

Poznámka:

Všechny kódy z oddílu "identifikace" jsou zarovnány vlevo.

Všechny kódy z oddílu "proměnné" jsou zarovnány vpravo.

| Začátek | Délka | Poznámka |

Identifikace

Rok zjišťování | 1 | 4 | |

Druh tabulky | 5 | 1 | A, B nebo C |

Země nebo region | 6 | 5 | Viz kódy |

Ekonomická činnost | 11 | 4 | Viz kódy v dodatku 1 |

Třída velikosti | 15 | 8 | Viz kódy v dodatku 2 |

Příznak | 23 | 1 | "1", "2", "3" nebo "" |

Proměnné | | | Viz seznam v příloze I |

Délka každé proměnné je 18 | 24 | 18 |

42 | 18 |

60 | 18 |

… | … | … |

--------------------------------------------------

DODATEK I

KÓDY EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ (NACE REV. 1)

NACE rev. 1 | Název | Kód |

Sekce C | Dobývání nerostných surovin | RC |

10 | Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny | R10 |

11 | Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti | R11 |

12 | Dobývání a úprava uranových a thoriových rud | R12 |

13 | Dobývání a úprava ostatních rud | R13 |

14 | Dobývání a úprava ostatních nerostů | R14 |

Sekce D | Zpracovatelský průmysl | RD |

15 | Výroba potravin a nápojů | R15 |

16 | Zpracování tabáku | R16 |

17 | Textilní průmysl | R17 |

18 | Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin | R18 |

19 | Činění a úprava usní; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi | R19 |

20 | Průmysl dřevařský a korkařský, kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží | R20 |

21 | Výroba vlákniny, papíru a lepenky | R21 |

22 | Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek | R22 |

23 | Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin | R23 |

24 | Výroba chemických výrobků | R24 |

25 | Výroba pryžových a plastových výrobků | R25 |

26 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | R26 |

27 | Výroba kovů, včetně hutního zpracování | R27 |

28 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení | R28 |

29 | Výroba strojů a zařízení | R29 |

30 | Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat) | R30 |

31 | Výroba elektrických strojů a přístrojů | R31 |

32 | Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů | R32 |

33 | Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů | R33 |

34 | Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů | R34 |

35 | Výroba ostatních dopravních zařízení | R35 |

36 | Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl | R36 |

37 | Zpracování druhotných surovin | R37 |

Sekce E | Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | RE |

40 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody | R40 |

41 | Úprava a rozvod vody | R41 |

Sekce F | Stavebnictví | RF |

Sekce G | Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | RG |

50 | Prodej, údržba a opravy motorových vozidel; prodej pohonných hmot | R50 |

51 | Velkoobchod a zprostředkování obchodu (kromě motorových vozidel) | R51 |

52 | Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel | R52 |

Sekce H | Pohostinství a ubytování | RH |

Sekce I | Doprava, skladování, pošty a telekomunikace | RI |

60 | Pozemní doprava; potrubní přeprava | R60 |

61 | Vodní doprava | R61 |

62 | Letecká a kosmická doprava | R62 |

63 | Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří | R63 |

64 | Činnosti poštovní a telekomunikační | R64 |

Sekce J | Peněžnictví a pojišťovnictví | RJ |

65 | Peněžnictví | R65 |

66 | Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení | R66 |

67 | Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím | R67 |

Sekce K | Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj | RK |

70 | Činnosti v oblasti nemovitostí | R70 |

71 | Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu; pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost | R71 |

72 | Zpracování dat a související činnosti | R72 |

73 | Výzkum a vývoj | R73 |

74 | Služby převážně pro podniky | R74 |

Sekce M | Školství | RM |

Sekce N | Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | RN |

Sekce O | Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | RO |

90 | Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města | R90 |

91 | Činnosti organizací společenských | R91 |

92 | Rekreační, kulturní a sportovní činnost | R92 |

93 | Ostatní služby | R93 |

Kombinace

C-O | Průmysl a služby, C-O | RC-O |

C-K | Průmysl a služby, C-K | RC-K |

C + D + E + F | Průmysl včetně stavebnictví, C-F | RC-F |

C + D + E | Průmysl, C-E | RC-E |

G + H + I | Velkoobchod a maloobchod, pohostinství a ubytování, doprava a spoje, G-I, | RG-I |

J + K | Peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání, služby pro podniky | RJ-K |

G-O | Služby, G-O | RG-O |

G-K | Služby, G-K | RG-K |

--------------------------------------------------

DODATEK II

KÓDY PRO TŘÍDY VELIKOSTI

Kód | Třída velikosti |

E1–10 | méně než 10 zaměstnanců |

E10–49 | 10 až 49 zaměstnanců |

E50–249 | 50 až 249 zaměstnanců |

E250–499 | 250 až 499 zaměstnanců |

E500–999 | 500 až 999 zaměstnanců |

E 1000 | 1000 a více zaměstnanců |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU