(ES) č. 1420/1999Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD

Publikováno: Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. září 1999 Nabývá účinnosti: 29. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999

ze dne 29. dubna 1999,

kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 a čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [4] vylučuje z působnosti uvedeného nařízení přepravu odpadů určených pouze k využití a obsažených v příloze II téhož nařízení, s výjimkami ustanovení mimo jiné čl. 17 odst. 1, 2 a 3;

(2) vzhledem k tomu, že podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EHS) č. 259/93 oznamuje Komise každé zemi, na niž se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD ze dne 30. března 1992 o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití, seznam odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení a požaduje, aby takové odpady nepodléhaly kontrole v zemi určení, anebo žádá takové země o sdělení, zda takové odpady podléhají kontrolním postupům, jež se uplatní na odpady obsažené v příloze III nebo IV uvedeného nařízení, nebo postupu podle článku 15 uvedeného nařízení;

(3) vzhledem k tomu, že některé země oznámily, že tyto odpady podléhají jednomu či druhému z uvedených kontrolních postupů a Komise podle čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení přijala rozhodnutí 94/575/ES [5] pro stanovení příslušných kontrolních postupů;

(4) vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec směrnice (EHS) č. 259/93 stanoví, že pokud Komise takové potvrzení neobdrží, je nutné, aby Radě předložila příslušné návrhy; že je proto nezbytné zavést v rámci celého Společenství systém regulace obchodu s takovými odpady ze Společenství tak, že budou zavedena společná pravidla a postupy týkající se jejich vývozu;

(5) vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež odpověděly, že si nepřejí přijímat některé nebo žádné druhy odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení, musí být vůle těchto zemí respektována a tyto druhy odpadů nelze do těchto zemí vyvážet;

(6) vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež neodpověděly, nelze mlčení považovat za mlčky daný souhlas, a tudíž je namístě přijmout podobný regulační rámec umožňující takovým zemím posuzovat takovou přepravu případ od případu;

(7) vzhledem k tomu, že v případě zemí, jež odpověděly, že si nepřejí přijímat některé nebo žádné druhy odpadů obsažených v příloze II uvedeného nařízení, nebo neodpověděly vůbec, existuje možnost, že stanovisko změní nebo odpovědí později, a že proto musí v rámci postupů projednávání ve výborech existovat mechanismus, jak toto nařízení změnit;

(8) vzhledem k tomu, že Komise co nejdříve, nejpozději do 1. července 1998, provede revizi a úpravu přílohy V nařízení (EHS) č. 259/93, přičemž vezme plně v úvahu odpady, jež jsou uvedeny v seznamu odpadů podle čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [6] a v každém seznamu odpadů označených jako nebezpečné pro účely Basilejské úmluvy, a v souladu s tím upraví nařízení (EHS) č. 259/93;

(9) vzhledem k tomu, že je třeba, aby Komise pravidelně poskytovala informace o změnách příloh A a B zemím, na něž se tato směrnice vztahuje;

(10) vzhledem k tomu, že jde-li o přepravu do zemí AKT, článek 39 čtvrté úmluvy mezi AKT a ES zakazuje vývoz veškerých odpadů uvedených v přílohách I a II Basilejské úmluvy; že navíc lze určité položky takových odpadů nalézt v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93; že za těchto okolností a pro nutnost respektovat mezinárodní závazky Společenství musí být přeprava takových položek do zemí AKT zakázána;

(11) vzhledem k tomu, že musí být dáno jasně najevo, že takové položky jsou z působnosti tohoto nařízení vyňaty;

(12) vzhledem k tomu, že je třeba, aby Komise prováděla pravidelná přezkoumání mechanismů, na něž se toto nařízení vztahuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývoz odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 a zmiňovaných v příloze A tohoto nařízení do zemí uvedených ve zmíněné příloze A se zakazuje.

Článek 2

Na vývoz do zemí uvedených v příloze B tohoto nařízení se uplatní kontrolní postup stanovený v článku 15 nařízení (EHS) č. 259/93, pokud jde o kategorie odpadů určených pouze k využití a uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93.

Článek 3

1. Na žádost země určení se postup kontroly uplatňovaný na tuto zemi podle tohoto nařízení upraví v souladu s tímto článkem.

2. Komise postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [7] a ve spolupráci s dotčenou zemí určí, který z kontrolních postupů bude uplatněn, tedy:

i) postup použitelný pro odpady uvedené v příloze III nebo příloze IV nařízení (EHS) č. 259/93 nebo

ii) postup uvedený v článku 15 nařízení (EHS) č. 259/93 nebo

iii) žádný z postupů uvedených v bodech i) a ii).

3. Komise uvědomí členské státy o změně stanoviska země určení do 21 dnů po obdržení požadavku z této země a předloží svůj návrh kontrolního postupu výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS co nejdříve do tří měsíců po obdržení tohoto požadavku.

4. Dále, nastane-li jakákoli jiná výjimečná změna okolností, jako je například válka, přírodní katastrofa nebo obchodní embargo, o němž rozhodla Organizace spojených národů, jež by nepříznivě ovlivňovala kontrolní postup použitelný podle tohoto nařízení, může být tento kontrolní postup pozměněn. Komise po konzultaci se zemí určení a postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS rozhodne, který z postupů uvedených v odstavci 2 tohoto článku bude uplatněn.

5. Postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS přezkoumává Komise pravidelně přílohy A a B tohoto nařízení, aby byly uvedeny v soulad se změnami příloh nařízení (EHS) č. 259/93.

Článek 4

Kontrolní postupy zavedené tímto nařízením Komise pravidelně přezkoumává, přičemž přezkoumání provede poprvé nejpozději devět měsíců po zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku a vezme v úvahu již získané zkušenosti. Jestliže výsledky přezkoumání povedou k závěru, že by to bylo vhodné, může Komise Radě předložit nové návrhy, aniž jsou dotčena ustanovení článku 3.

Článek 5

Postupem podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS přezkoumá Komise co nejdříve toto nařízení a pozmění je, aby bylo uvedeno v soulad s nařízením (EHS) č. 259/93.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost devadesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. dubna 1999.

Za Radu

předseda

W. Müller

[1] Úř. věst. C 214, 10.7.1998, s. 74.

[2] Stanovisko vydané dne 29. dubna 1998 (Úř. věst. C 169, 16.6.1999).

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze 17. července 1997 (Úř. věst. C 286, 22.9.1997, s. 23), společný postoj Rady ze dne 4. června 1998 (Úř. věst. C 333, 30.10.1998, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. února 1999 (Úř. věst. C 250, 28.5.1999).

[4] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1, nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 120/97 (Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 14).

[5] Úř. věst. L 220, 25.8.1994, s. 15.

[6] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20, směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

[7] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39, směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L, 135, 6.6.1996, s. 32).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Země a území, které Komisi oznámily, že si nepřejí přijímat k využití přepravu některých druhů odpadů uvedených v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93

ALBÁNIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpady kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z litiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z korozivzdorné oceli |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z pocínovaného železa nebo oceli |

GA 080 | 720441 | Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované |

GA 090 | 720449 | Ostatní odpad a šrot ze železa |

GA 100 | 720450 | Přetavený odpad v ingotech |

GA 110 | ex730210 | Použité železné a ocelové kolejnice |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu. |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek. |

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

6. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní. |

ANDORRA

Všechny druhy

ANTIGUA a BARBUDA

Všechny druhy

ARUBA

Všechny druhy

BAHAMY

Všechny druhy

BARBADOS

Všechny druhy

BELIZE

Všechny druhy

BHÚTÁN

Všechny druhy

BOLÍVIE

Všechny druhy

BOTSWANA

Všechny druhy

BRAZÍLIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z litiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z korozivzdorné oceli |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z pocínovaného železa a oceli |

GA 080 | 720441 | Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované |

GA 090 | 720449 | Ostatní odpad a šrot ze železa |

GA 100 | 720450 | Přetavený odpad v ingotech |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolframu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hliníku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) [1] |

GA 220 | 810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | 810600 | Odpad a šrot z bismutu |

GA 240 | 810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | 810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | 810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 270 | 811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 280 | 811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 290 | 811211 | Odpad a šrot z beryllia |

GA 300 | 811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 310 | 811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | 811240 | Odpad a šrot z vanadu |

| 811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — niobu |

GA 360 | | — rhenia |

GA 370 | | — galia |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z teluru |

GA 420 | ex280530 | Odpad a šrot ze vzácných zemin |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 040 | ex262090 | Struska z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci |

3. V oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů")

[…]

GC 070 […] | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [2] |

4. V oddíle GD (

"Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě"

):

GD 040 | ex252930 | Odpad z leucitu, nefelínu, nefelinového syenitu |

GD 050 | ex252910 | Odpad z živce |

GD 060 | ex252921 | Odpad z kazivce |

ex252922 |

5. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 030 | ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren |

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren |

GG 060 | ex2803 | Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů |

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek |

GG 100 | | Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH nižší než 9) |

6. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 013 | ex391530 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů polymery vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty:močovinoformaldehydové pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicemelaminformaldehydové pryskyřiceepoxidové pryskyřicealkydové pryskyřicepolyamidy |

7. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu konopí (Canabis sativa L.) |

8. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit) |

9. V oddíle GO (

"Jiné odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 040 | | Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů, neobsahující stříbro |

GO 050 | | Fotoaparáty na jedno použití, bez baterií. |

BULHARSKO

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

POZNÁMKA:

Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámů se výslovně vylučuje.

GA 010 | ex711210 | — zlata |

GA 030 | ex711290 | — ostatních vzácných kovů, např. stříbra |

b) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z litiny |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

GA 070 | 720430 | Odpad a šrot z pocínovaného železa a oceli |

GA 080 | 720441 | Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované |

GA 090 | 720449 | Ostatní odpad a šrot ze železa |

GA 100 | 720450 | Přetavený odpad v ingotech |

GA 110 | ex730210 | Použité železné a ocelové kolejnice |

c) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 010 | 262011 | Odpad z tvrdého zinku |

GB 020 | | Stěry a strusky s obsahem zinku: |

GB 021 | | — zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn) |

GB 022 | | — zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn) |

GB 023 | | — zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn) |

GB 024 | | — zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem, přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn) |

GB 025 | | — zinkové stěry |

GB 030 | | — hliníkové stěry |

GB 040 | ex262090 | Struska z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci |

3. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 060 | | Použité katalyzátory s obsahem jakéhokoli kovu: drahé kovy: zlato, stříbrokovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinakovy přechodných skupin: skandium, vanad, mangan, kobalt, měď, yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkonium, molybden, tantal, rheniumlanthanidy (kovy vzácných zemin): lanthan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cer, neodym, europium, terbium, holmium, thulium, lutecium |

4. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 010 | 3915 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů: |

GH 011 | ex391510 | — polymery ethylenu |

GH 012 | ex391520 | — polymery styrenu |

GH 013 | ex391530 | — polymery vinylchloridu |

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

BURKINA FASSO

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[3]

formě"

).

KAMERUN

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

POZNÁMKA:

Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámů se výslovně vylučuje.

GA 010 | ex711210 | — zlata |

GA 020 | ex711220 | — platiny (výraz "platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GA 030 | ex711290 | — ostatních drahých kovů, např. stříbra |

b) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 040 | 720410 | — Odpad a šrot z litiny |

GA 050 | 720421 | — Odpad a šrot z korozivzdorné oceli |

GA 060 | 720429 | — Odpad a šrot z ostatních legovaných ocelí |

GA 070 | 720430 | — Odpad a šrot z pocínovaného železa a oceli |

GA 080 | 720441 | — Třísky ze soustružení, hobliny, odřezky, třísky, piliny, odstřižky a odpad z ražení, též paketované |

GA 090 | 720449 | — Ostatní odpad a šrot ze železa |

GA 100 | 720450 | — Přetavený odpad v ingotech |

GA 110 | ex730210 | — Použité železné a ocelové kolejnice |

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) [4] |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 050 | ex262090 | Cínové strusky obsahující tantal s obsahem méně než 0,5 % cínu |

3. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti |

GC 040 | | Vraky motorových vozidel bez kapalin |

4. V oddíle GE (

"Odpadní sklo v nedispergovatelné formě"

):

GE 010 | ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |

5. V oddíle GF (

"Keramický odpad v nedispergovatelné formě"

):

GF 010 | | Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena (před a/nebo po použití) |

6. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 010 | 3915 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů: |

GH 011 | ex391510 | — polymery ethylenu |

GH 012 | ex391520 | — polymery styrenu |

GH 013 | ex391530 | — polymery vinylchloridu |

7. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

8. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

)

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný či nečesaný |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní |

GJ 090 | ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) |

GJ 110 | 5505 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu): |

GJ 111 | 550510 | — ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | — z umělých vláken |

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů: |

GJ 131 | ex631010 | — tříděné |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní |

9. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Odpad z keramiky, která byla po tvarování vypálena (před použitím i po něm) |

10. Všechny druhy uvedené v oddíle GL ("Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva")

11. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

)

GM 080 | ex2308 | Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, zbytky a vedlejší produkty v podobě pelet nebo v jiné formě, druhu, jenž se používá ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté |

KAPVERDY

Všechny druhy

KOLUMBIE

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[5]

formě"

):

Všechny druhy odpadu a šrotu z neželezných kovů a jejich slitin:

[…]

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 040 | ex262090 | Struska z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci |

3. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

)

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [6] |

4. V oddíle GD (

"Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě"

):

GD 040 | ex252930 | Odpad z leucitu, nefelínu, nefelinového syenitu |

GG 050 | ex252910 | Odpad z živce |

GD 060 | ex252921 | Odpad z kazivce |

ex252922 |

5. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 030 | ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren |

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren |

GG 060 | ex2803 | Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů |

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek |

GG 100 | | Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH nižší než 9) |

6. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 013 | ex391530 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů, polymery vinylchloridu |

GH 015 | ex391590 | Odpad, odřezky a úlomky z plastůpryskyřice nebo jejich kondenzační produkty:močovinoformaldehydové pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicemelaminformaldehydové pryskyřiceepoxidové pryskyřicepolyamidy |

7. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu konopí (Canabis sativa L.) |

8. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

GK 030 | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit) |

9. V oddíle GO (

"Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 040 | | Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů, neobsahující stříbro |

GO 050 | | Fotoaparáty na jedno použití, bez baterií |

Federální islámská republika KOMORY

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky. |

KOSTARIKA

Všechny druhy

DOMINIKA

Všechny druhy

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Všechny druhy

DŽIBUTI

Všechny druhy

EGYPT

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě")

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")

FIDŽI

Všechny druhy

GAMBIE

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GHANA

Všechny druhy

GRENADA

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

GUAYANA

Všechny druhy

KIRIBATI

Všechny druhy

KUVAJT

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 011 | ex391510 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů polymerů ethylenu |

LIBANON

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

MALAWI

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě")

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

4. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

MALEDIVY

Všechny druhy

MALI

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[7]

formě"

)

Všechny druhy odpadu a šrotu z neželezných kovů a jejich slitin

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GF ("Keramický odpad v nedispergovatelné formě")

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GN ("Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže")

MOLDAVSKO

Všechny druhy

MONGOLSKO

Všechny druhy

MYANMAR

Všechny druhy

NIKARAGUA

Všechny druhy

NIGER

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

2. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

NIGÉRIE

Všechny druhy, s výjimkou:Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

PÁKISTÁN

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

2. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

)

GM 070 | ex2307 | Vinné kaly |

3. V oddíle GN (

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

)

GN 010 | ex050200 | Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží |

PAPUA NOVÁ GUINEA

Všechny druhy

PARAGUAY

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

2. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

)

GJ 010 | 5003 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 011 | 500310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 031 | 520210 | Odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 032 | 520291 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

3. V oddíle GL (

"Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva"

):

GL 020 | 450190 | Korkový odpad, drcený, granulovaný nebo na prach umletý korek |

PERU

Všechny druhy

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

)

GJ 111 | 550510 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu): ze syntetických vláken |

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů: |

GJ 131 | ex631010 | — tříděné |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní |

2. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

SAUDSKÁ ARÁBIE

Všechny druhy

SENEGAL

Všechny druhy

SEYCHELSKÁ REPUBLIKA

Všechny druhy

SINGAPUR

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

POZNÁMKA:

Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámů se výslovně vylučuje.

GA 010 | ex711210 | — zlata |

GA 020 | ex711220 | — platiny (výraz "platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GA 030 | ex711290 | — ostatních vzácných kovů, např. stříbra |

b) Následující odpad a šrot ze železa a oceli:

GA 040 | 720410 | Odpad a šrot z litiny |

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z korozivzdorné oceli |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

c) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

| ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 350 | | niobu |

2. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

)

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [8] |

3. V oddíle GD (

"Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě"

):

GD 020 | ex251400 | Odpad z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem |

4. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 013 | ex391530 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů polymerů vinylchloridu |

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Všechny druhy

SV. KRYŠTOF A NEVIS

Všechny druhy

SV. LUCIE

Všechny druhy

SV. VINCENT A GRENADINY

Všechny druhy

TANZANIE

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 6309 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky. |

UGANDA

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"

):

GA 050 | 720421 | Odpad a šrot z korozivzdorné oceli |

GA 060 | 720429 | Odpad a šrot z jiných legovaných ocelí |

2. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

TUVALU

Všechny druhy

VANUATU

Všechny druhy

ZÁPADNÍ SAMOA

Všechny druhy

[1] Viz přílohu III rozhodnutí Komise 98/368/ES ze dne 18. května 1998 (Úř. věst. L 165, 10.6.1998, s. 20).

[2] Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

[3] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[4] Viz přílohu III rozhodnutí 98/368/ES.

[5] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[6] Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

[7] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[8] Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Země a území, které neodpověděly na sdělení Komise o přepravě k využití některých druhů odpadů uvedených v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93

AFGHÁNISTÁN

Všechny druhy

ALŽÍR

Všechny druhy

ANGOLA

Všechny druhy, s výjimkou:

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě")

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GK ("Pryžový odpad")

ARMÉNIE

Všechny druhy

ÁZERBÁJDŽÁN

Všechny druhy

BAHRÁJN

Všechny druhy

BANGLADÉŠ

Všechny druhy

BRUNEJ

Všechny druhy

BURUNDI

Všechny druhy

KAMBODŽA

Všechny druhy

EKVÁDOR

Všechny druhy

EL SALVADOR

Všechny druhy

ROVNÍKOVÁ GUINEA

Všechny druhy

ERITREA

Všechny druhy

ETIOPIE

Všechny druhy

BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

Všechny druhy

GABUN

Všechny druhy

GUATEMALA

Všechny druhy

GUINEA

Všechny druhy, s výjimkou:

V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

HAITI

Všechny druhy

HONDURAS

Všechny druhy

POBŘEŽÍ SLONOVINY

Všechny druhy

KAZACHSTÁN

Všechny druhy

KYRGYZSTÁN

Všechny druhy

LAOS

Všechny druhy

LESOTHO

Všechny druhy

MAROKO

Všechny druhy

MOZAMBIK

Všechny druhy

NAMIBIE

Všechny druhy

NEPÁL

Všechny druhy

OMÁN

Všechny druhy

PANAMA

Všechny druhy

KATAR

Všechny druhy

RUSKÁ FEDERACE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolframu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) [1] |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z bismutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berillia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

| ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — niobu |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot ze selenu |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 010 | ex262011 | Odpad z tvrdého zinku |

GB025 | — stěry a strusky s obsahem zinku |

3. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

)

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavené veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti. |

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [2] |

4. V oddíle GD (

"Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě"

):

GD 020 | ex251400 | Odpad z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem |

GD 030 | 252530 | Odpad ze slídy |

GD 070 | ex281122 | Odpad z oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou těch, které jsou používány ve slévárenství |

5. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 030 | ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren |

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren |

GG 060 | ex2803 | Použité aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů |

GG 110 | ex262100 | Neutralizované červené kaly z výroby oxidu hlinitého |

6. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

7. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 110 | 5505 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu): |

GJ 111 | 550510 | — ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | — z umělých vláken |

8. Všechny druhy uvedené v oddíle GK ("Pryžový odpad")

9. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

):

GM 090 | 1522 | Degras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků |

GM 100 | 050690 | Odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu |

GM 110 | ex051191 | Odpad z ryb |

10. V oddíle GN (

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

):

GN 010 | ex050200 | Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží |

GN 020 | ex050300 | Odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky |

GN 030 | ex050590 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů |

11. V oddíle GO (

"Jiné odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 010 | ex050100 | Odpad z vlasů |

ŠALAMOUNOVY OSTROVY

Všechny druhy

SÚDÁN

Všechny druhy

SVAZIJSKO

Všechny druhy

SÝRIE

Všechny druhy

TÁDŽIKISTÁN

Všechny druhy

TONGA

Všechny druhy

TUNISKO

Všechny druhy v příloze II, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě"):

a) Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 110 | ex730210 | Použité železné a ocelové kolejnice |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

2. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavená veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti |

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů"):

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

5. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

)

GJ 010 | 5003 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny či jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně odpadní příze, kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 060 | ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie) |

GJ 070 | ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agáve |

GJ 111 | 550510 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

| | — ze syntetických vláken |

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů: |

6. Všechny druhy uvedené v oddíle GK ("Pryžový odpad"):

7. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

)

GM 080 | ex2308 | Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, zbytky a vedlejší produkty v podobě pelet nebo v jiné formě, druhu, jenž se používá ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté |

GM 130 | | Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat |

8. V oddíle GN (

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

)

GN 010 | ex050200 | Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží |

GN 020 | ex050300 | Odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky |

GN 040 | ex411000 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů |

TURKMENISTÁN

Všechny druhy

UZBEKISTÁN

Všechny druhy

VATIKÁN

Všechny druhy

VENEZUELA

Všechny druhy

VIETNAM

Všechny druhy

JEMEN

Všechny druhy

ZIMBABWE

Všechny druhy

[1] Viz přílohu III rozhodnutí Komise 98/368/ES ze dne 18. května 1998 (Úř. věst. L 165, 10.6.1998, s. 20).

[2] Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU