(ES) č. 1254/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem

Publikováno: Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21-47 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. května 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 1999 Nabývá účinnosti: 26. června 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999

ze dne 17. května 1999

o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu2,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru3,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů4,

s ohledem na stanovisko Účetního dvora5,

(1) vzhledem k tomu, že fungování a rozvoj společného trhu se zemědělskými produkty vyžadují současně vytvoření společné zemědělské politiky; že tato politika musí zahrnovat zejména společnou organizaci zemědělských trhů, jež může v závislosti na produktu nabývat různých forem;

(2) vzhledem k tomu, že cílem společné zemědělské politiky je dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy; že v odvětví hovězího a telecího masa by měla být pro stabilizaci trhů a pro zajištění odpovídající životní úrovně zemědělců přijata opatření pro vnitřní trh, zejména pokud jde o přímé platby producentům hovězího masa, podporu soukromého skladování a režim veřejného skladování;

(3) vzhledem k tomu, že za účelem vyrovnání spotřeby masa ve Společenství ve prospěch odvětví hovězího masa a za účelem zlepšení konkurenceschopnosti těchto produktů na mezinárodních trzích by měla být postupně snižována podpora trhu; že s ohledem na důsledky pro producenty by měla být úroveň podpory příjmů, která je poskytována v rámci společné organizace trhu, upravena a přepracována; že je za tímto účelem vhodné zavést komplexní režim přímých plateb producentům; že částky těchto plateb by se měly vyvíjet paralelně k postupnému snižování podpory trhu;

(4) vzhledem k tomu, že s ohledem na různorodost zemědělských podniků by měly přímé platby zahrnovat zvláštní prémii pro producenty býků a volů, prémii na zachování chovu krav bez tržní produkce mléka a porážkovou prémii na všechny druhy skotu, včetně dojnic a telat; že by poskytování těchto prémií nemělo vést ke zvyšování celkové produkce; že je za tímto účelem nutné omezit počet skotu samčího pohlaví, na který se vztahuje poskytnutí zvláštní prémie, a krav bez tržní produkce mléka, na které se vztahuje poskytnutí prémii, uplatněním regionálních a individuálních stropů a v případě zvláštní prémie počtem kusů skotu na zemědělský podnik, přičemž členské státy by měly mít pravomoc provádět úpravy s ohledem na svou zvláštní situaci; že pokud jde o porážkovou prémii, měly by vnitrostátní stropy vycházet z údajů o produkci v minulosti;

(5) vzhledem k tomu, že se podmínky pro chov volů obvykle liší od podmínek pro chov býků; že je proto vhodné stanovit zvláštní prémii na voly v jiné výši na zvíře než je výše prémie na býky; že by však zvláštní prémie na voly měla být rozdělena do dvou plateb podle věkových tříd;

(6) vzhledem k tomu, že porážka příliš velkého počtu volů během porážkové sezóny v členských státech, kde je tento druh produkce mimořádně důležitý, by mohla narušit stabilitu trhu, a zejména by mohla vést k poklesu tržních cen; že by za účelem podpořit porážky volů mimo každoroční porážkovou sezónu měla být ke zvláštní prémii na zvířata poražená mimo sezónu během prvních 23 týdnů roku poskytnuta za některých podmínek ještě doplňková prémie;

(7) vzhledem k tomu, že za účelem co nejvíce zpřístupnit režim prémií chovatelům je vhodné rozšířit poskytování prémie na krávy bez tržní produkce mléka i na jalovice, které splňují stejné požadavky na chov jako krávy bez tržní produkce mléka; že je však vhodné omezit počet jalovic, na které se vztahuje poskytnutí prémie, ve stádech krav bez tržní produkce mléka na běžný poměr potřebný k obnově stáda; že by členské státy, ve kterých se nejméně 60 % zvířat, na která se vztahuje poskytnutí prémie na krávy bez tržní produkce mléka, chová v horských oblastech, měly být oprávněny spravovat odděleně prémie na krávy bez tržní produkce mléka a prémie na jalovice, a pokud jde o jalovice, měly by uplatňovat oddělený vnitrostátní strop této prémie v rámci výše uvedeného poměru;

(8) vzhledem k tomu, že v zásadě by prémie na krávy bez tržní produkce mléka měla být vyhrazena pro chovatele, kteří nedodávají mléko mlékárnám v rámci režimu doplňkových dávek stanovenému nařízením Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků6; že však podpora příjmů může být rovněž nezbytná v případě zemědělského podniku se stádem dojnic a stádem krav bez tržní produkce mléka; že je tedy vhodné poskytovat prémii na krávy bez tržní produkce mléka rovněž malým a středním smíšeným zemědělským podnikům, jejichž individuálním referenční množství není větší než 120000 kilogramů; že by s ohledem na rozmanitost struktur produkce v zemích Společenství měly mít členské státy možnost měnit nebo odchýlit se od tohoto množstevního omezení na základě objektivních kritérií;

(9) vzhledem k tomu, že pokud jde o prémii na krávy bez tržní produkce mléka, je vhodné zachovat pro producenty individuální stropy; že některé z nároků na prémii přiznané vnitrostátními stropy nebyly v minulosti využity; že by tato nevyužité nároky mohly podpořit zvýšení produkce a výdajů, zejména v důsledku toho, že se na jalovice plně vztahuje prémie na krávy bez tržní produkce mléka; že je za účelem vyhnout se takovému důsledku vhodné stanovit celkový počet nároků na prémii na krávy bez tržní produkce mléka každého členského státu na základě skutečně vyplacených prémií v minulých referenčních letech a zvýšit je o některou marži k zachování vnitrostátní rezervy; že by členské státy měly přijmout nezbytná opatření, aby zajistily dodržování vnitrostátních stropů; že pokud je to nezbytné, měly by členské státy upravit individuální stropy producentů bez náhrady, a to na základě některých objektivních kritérií; že by tato kritéria měla zejména zajistit stejné zacházení se všemi příslušnými producenty a ochranu jejich oprávněných očekávání;

(10) vzhledem k tomu, že se v důsledku změn v zásobách nebo v produkční kapacitě může lišit úroveň produkce producenta; že se tedy za některých podmínek doporučuje stanovit možnost převodu nároků na prémii na krávy bez tržní produkce mléka získaných v rámci individuální stropů na jiné producenty, a to buď společně se zemědělským podnikem, nebo bez zachování vazby mezi nároky na prémii a obhospodařovanou plochou;

(11) vzhledem k tomu, že noví a stávající producenti, jejichž individuální stropy neodpovídají z různých důvodů změnám v jejich stádech krav bez tržní produkce mléka, by neměli být vyloučeni z nároku na prémii; že je proto vhodné stanovit, že předpisy pro využívání vnitrostátních rezerv jsou vytvořeny a spravovány podle kritérii Společenství; že je ze stejného důvodu vhodné podřídit převod nároků na prémii bez převodu přidruženého zemědělského podniku pravidlům, podle kterých je část převedených nároků odejmuta bez vyrovnávací platby a převedena do vnitrostátní rezervy;

(12) vzhledem k tomu, že je vhodné povolit členským státům spojení citlivých oblastí nebo míst s chovem krav bez tržní produkce mléka, a to s cílem zachovat tento chov zejména v oblastech, kde neexistuje žádná jiná možnost;

(13) vzhledem k tomu, že je s ohledem na snahu o intenzifikaci produkce skotu nutné omezit prémie na jeho chov tím, že se zohlední krmná plocha každého zemědělského podniku v závislosti na počtu a druzích chovaného skotu; že za účelem vyhnout se příliš intenzivnímu chovu by mělo být poskytování prémií záviset na dodržení maximální intenzity chovu na zemědělský podnik; že by však měla být zohledněna situace malých producentů;

(14) vzhledem k tomu, že za účelem podpořit extenzifikaci produkce, jejímž účelem je zlepšení její účinnosti na cíle v oblasti životního prostředí, by měla být poskytnuta dodatečná částka těm producentům, kteří splňují přísné a reálné požadavky na intenzitu chovu; že za účelem zabránit velké změně celkové úrovně podpory a za účelem zajistit přiměřenou kontrolu výdajů by měla být možná případná úprava dodatečné částky;

(15) vzhledem k tomu, že podmínky pro produkci skotu a příjmy producentů se v různých produkčních oblastech Společenství značně liší; že společný režim Společenství založený na jednotných platbách pro všechny producenty by nebyl dostatečně pružný k tomu, aby zohlednil strukturální a přírodní odlišnosti a z nich vyplývající rozdílné potřeby; že je tedy vhodné stanovit pružný rámec dodatečných plateb Společenství, které by byly stanovovány a vypláceny členskými státy na základě pevných celkových částek a v souladu s některými společnými kritérii; že celkové částky by měly být přidělovány členským státům na základě jejich podílu na chovu skotu ve Společenství; že společná kritéria slouží zejména k tomu, aby dodatečné platby neměly diskriminující účinky a aby byly plně zohledněny mnohostranné závazky Společenství; že je zejména nezbytné, aby byly členské státy povinny vykonávat své pravomoci výlučně na základě objektivních kritérií, aby byla splněna zásada rovného zacházení a zabránilo se tak narušení trhu a hospodářské soutěže; že je vhodné stanovit formy, jakými by dodatečné platby mohly být prováděny; že by těmito formami měly být platby podle počtu zvířat pro některé kategorie skotu a platby na plochu;

(16) vzhledem k tomu, že pokud jde o dodatečné platby podle počtu zvířat, požadují se některá množstevní omezení, aby byla zajištěna rozumná úroveň kontroly produkce; že by navíc měly členské státy dodržovat požadavky intenzity chovu;

(17) vzhledem k tomu, že by dodatečné platby na plochu měly být poskytovány pouze na stálé pastviny, které nemají zisk z jiných opatření na podporu trhu ve Společenství; že by platby na plochu měly být používány v rámci základních regionálních ploch stálých pastvin, které by měly být určeny členskými státy na základě referenčních údajů z minulosti; že nejvyšší částka plateb na plochu, která může být poskytnuta na hektar a která zahrnuje dodatečné platby na plochu v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, by měla být srovnatelná s průměrnou podporou na hektar v rámci režimu podpor pro pěstitele některých plodin na orné půdě;

(18) vzhledem k tomu, že by přímé platby měly být poskytovány v závislosti na tom, jak chovatelé příslušných zvířat dodržují předpisy Společenství pro identifikaci a registraci skotu; že v zájmu dosažení požadovaného hospodářského účinku musí být přímé platby poskytovány ve stanovených lhůtách;

(19) vzhledem k tomu, že podle práva Společenství je používání některých látek při chovu skotu zakázáno; že pokud příslušné předpisy nejsou dodržovány, měly by být uloženy příslušné sankce;

(20) vzhledem k tomu, že na základě režimu podpor pro ceny a podpor příjmů stanoveného tímto nařízením již k vyrovnání trhu není nezbytná stávající veřejná intervence formou nákupů intervenčními agenturami a veřejného skladování a mohla by způsobit i značné výdaje; že by proto její činnost měla být postupně zastavena; že za účelem stabilizace tržních cen pohybujících se kolem úrovně základní ceny, která představuje požadovanou úroveň podpory trhu, by však měla být poskytnuta podpora soukromého skladování; že by za tímto účelem měla být Komise oprávněna rozhodovat o poskytnutí podpory soukromého skladování, pokud tržní cena klesne pod 103 % základní ceny; že kromě toho by měl být zaveden intervenční režim "bezpečnostní sítě", aby podpořil trh s hovězím a telecím masem v členských státech nebo v regionech členských států, ve kterých klesnou tržní ceny pod kritickou úroveň; že je nutné stanovit, že podpora soukromého skladování a intervenční režim jsou prováděny na základě klasifikační stupnice stanovené nařízením Rady (EHS) č.1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu7;

(21) vzhledem k tomu, že vytvoření jednotného trhu Společenství s hovězím a telecím masem vyžaduje zavedení jednotného obchodního režimu na vnějších hranicích Společenství; že by režim obchodu, který kromě intervenčních opatření zahrnuje dovozní cla a vývozní náhrady, měl v zásadě stabilizovat trh Společenství; že by tento režim obchodu měl vycházet z dohod, které byly uzavřeny v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání;

(22) vzhledem k tomu, že by za účelem dohledu nad objemem obchodu s hovězím a telecím masem se třetími zeměmi měl být pro některé produkty zaveden režim dovozních a vývozních licencí, který by zahrnoval složení jistoty jako záruky toho, že obchody, pro něž byly licence vydány, se uskuteční;

(23) vzhledem k tomu, že s cílem potlačit nebo vyloučit nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých zemědělských produktů, by měl dovoz jednoho nebo více těchto produktů podléhat dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny určité podmínky;

(24) vzhledem k tomu, že za určitých podmínek by Komise měla být oprávněna otevřít a spravovat celní kvóty vyplývají z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou nebo z jiných právních aktů Rady;

(25) vzhledem k tomu, že náhrady při vývozu do třetích zemí poskytované na základě Dohody o zemědělství v rámci WTO8, které odpovídají rozdílu mezi cenami ve Společenství a na světovém trhu, mají zajišťovat podíl Společenství na mezinárodním obchodu s hovězím a telecím masem; že tyto náhrady podléhají omezením, jak ohledně množství, tak ohledně hodnoty;

(26) vzhledem k tomu, že dodržování omezení hodnoty by mělo být při stanovení náhrad zajištěno v rámci dohledu nad platbami podle právních předpisů Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu; že tento dohled lze usnadnit povinným stanovením náhrad předem, aniž je v případě odstupňovaných náhrad dotčena možnost změnit místo určení v rámci jedné zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje jednotná sazba pro náhrady; že by v případě změny místa určení měla být vyplacena náhrada použitelná pro skutečné místo určení, přičemž nesmí být překročena částka pro původní zemi určení;

(27) vzhledem k tomu, že dodržování množstevních omezení vyžaduje zavedení spolehlivého a účinného systému dohledu; že by za tímto účelem mělo poskytování náhrad podléhat vývozní licenci; že by náhrady měly být poskytovány v rámci množství, která jsou k dispozici, s přihlédnutím k jednotlivým situacím u příslušných produktů; že by výjimky z této právní úpravy měly být povoleny pouze pro potravinovou pomoc, na kterou se nevztahují žádná omezení; že by se měl dohled nad množstvími vyváženými v průběhu hospodářského roku za využití náhrad, jak je uvedeno v Dohodě o zemědělství WTO, by se měl uskutečňovat na základě vývozních licencí vydaných pro každý hospodářský rok;

(28) vzhledem k tomu, že pokud je to pro řádné fungování výše uvedeného režimu nezbytné, měla by být rovněž přijata ustanovení, která by upravovala používání režimu aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a, pokud by to situace na trhu vyžadovala, by využívání tohoto režimu zakázala;

(29) vzhledem k tomu, že celní režim umožňuje obejít se bez jakýchkoli dalších ochranných opatření na vnějších hranicích Společenství; že se však celní režim může ve výjimečných případech ukázat jako nedostatečný; že v takových případech by mělo být Společenství umožněno neprodleně přijmout všechna nezbytná opatření, aby nebyl trh Společenství ponechán bez ochrany proti narušení, ke kterému by mohlo dojít; že tato opatření musí být v souladu se závazky vyplývajícími z dohod WTO;

(30) vzhledem k tomu, že za účelem zajištění řádného uplatnění nástrojů, které stanoví toto nařízení, by měla být Komise podrobně informována o vývoji cen na společném trhu s hovězím a telecím masem; že by tedy měl být zaveden režim pro zjišťování cen skotu a jeho masa;

(31) vzhledem k tomu, že je nutné stanovit, jaká se přijmou opatření, pokud je trh Společenství narušen podstatným nárůstem nebo poklesem cen nebo toto narušení hrozí; že tato opatření mohou zahrnovat i intervenční nákupy ad hoc;

(32) vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu vyplývající z opatření na ochranu proti šíření chorob zvířat může způsobit potíže na trhu jednoho nebo více členských států; že je pro nápravu takových situací nezbytné připravit se na možnost přijímat výjimečná opatření na ochranu trhu;

(33) vzhledem k tomu, že poskytováním některých podpor by mohlo být ohroženo vytvoření jednotného trhu; že by se proto ustanovení Smlouvy, která umožňují posoudit podpory poskytované členskými státy a zakazují podpory, které jsou neslučitelné se společným trhem, měla vztahovat i na odvětví hovězího a telecího masa;

(34) vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k rozvoji společného trhu s hovězím a telecím masem by si členské státy a Komise měly vzájemně sdělovat informace nezbytné pro použití tohoto nařízení;

(35) vzhledem k tomu, že s cílem usnadnit provádění navrhovaných opatření by měl být stanoven postup pro zajištění úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí prostřednictvím řídícího výboru;

(36) vzhledem k tomu, že výdaje členských států v důsledku povinností vyplývajících z tohoto nařízení hradí Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky9;

(37) vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s hovězím a telecím masem by měla současně a vhodným způsobem zohledňovat cíle stanovené v článcích 33 a 131 Smlouvy;

(38) vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s hovězím a telecím masem stanovená nařízením Rady (EHS) č. 805/6810 byla několikrát změněna; že je v důsledku početných změn, jejich složitosti a jejich rozdělení do několika Úředních věstníků obtížné tato znění používat, neboť postrádají jasnost, která by měla být základním rysem všech právních předpisů; že je proto nutné sloučit je do nového nařízení a výše uvedené nařízení (EHS) č. 805/68 zrušit; že nařízení Rady (EHS) č. 98/69 ze dne 16. ledna 1969, kterým se stanoví obecná pravidla pro odbyt zmrazeného hovězího a telecího masa ze strany intervenčních agentur11, nařízení Rady (EHS) č. 989/68 ze dne 15. července 1968, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování hovězího a telecího masa12 a nařízení Rady (EHS) č. 1892/87 ze dne 2. července 1987 o určování tržních cen v odvětví hovězího a telecího masa13, jehož právním základem bylo nařízení (EHS) č. 805/68, jsou nahrazena novým režimem tohoto nařízení, a měla by být proto zrušena;

(39) vzhledem k tomu, že v důsledku přechodu od režimu nařízení (EHS) č. 805/68 k režimu stanovenému tímto nařízením by mohly vzniknout potíže, které toto nařízení neupravuje; že by za účelem řešení této možnosti měla mít Komise možnost přijímat nezbytná přechodná opatření; že by Komise měla být rovněž oprávněna řešit některé praktické problémy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Společná organizace trhu s hovězím a telecím masem zahrnuje režim vnitřního trhu a režim obchodu se třetími zeměmi a vztahuje se na tyto produkty:

Kód KN | Popis zboží |

do | Živý domácí skot, jiný než čistokrevná plemenná zvířata |

0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené |

0202 | Hovězí maso zmrazené |

02061095 | Okruží a bránice, čerstvé nebo chlazené |

02062991 | Okruží a bránice, zmrazené |

021020 | Hovězí maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

02109041 | Okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené |

02109090 | Poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů |

16025010 | Jiné přípravky a konzervy z masa a drobů, tepelně neupravené; směsi tepelně upraveného masa a drobů a směsi tepelně neupraveného masa a drobů |

16029061 | Jiné přípravky a konzervy s masem a droby, tepelně neupravené; směsi tepelně upraveného masa a drobů a směsi tepelně neupraveného masa a drobů |

| Živý skot, čistokrevná plemenná zvířata |

0206109102061099 | Poživatelné droby hovězí, kromě okruží a bránice, čerstvé nebo chlazené, jiné než určené k výrobě farmaceutických výrobků |

020621000206229002062999 | Poživatelné droby hovězí, kromě okruží a bránice, zmrazené, jiné než určené k výrobě farmaceutických výrobků |

02109049 | Poživatelné droby hovězí, solené nebo ve slaném nálevu, sušené, uzené, kromě okruží a bránice |

ex15020090 | Hovězí lůj, syrový nebo vyškvařený, též lisovaný nebo extrahovaný rozpouštědly |

od16025031do16025080 | Jiné přípravky a konzervy z masa nebo drobů, jiné než tepelně neupravené a směsi tepelně upraveného masa nebo drobů nebo směsi tepelně neupraveného masa a drobů |

16029069 | Jiné přípravky a konzervy s masem nebo droby, jiné než tepelně upravené a směsi tepelně upraveného masa nebo drobů a směsi tepelně neupraveného masa nebo drobů |

2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "skotem" živý domácí skot kódu KN ex010210, 01029005 až 01029079;

b) "dospělým skotem" skot o živé hmotnosti vyšší než 300 kg.

HLAVA I

VNITŘNÍ TRH

Článek 2

S cílem podpořit činnost profesních a mezioborových skupin, která by usnadnila přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, mohou být pro produkty uvedené v článku 1 přijata tato opatření Společenství:

a) opatření na zlepšení orientace chovu;

b) opatření na podporu lepší organizace produkce, zpracování a uvádění na trh;

c) opatření na zlepšení jakosti;

d) opatření umožňující vypracovávat krátkodobé nebo dlouhodobé odhady na základě používaných výrobních prostředků;

e) opatření umožňující zjednodušit zjišťování vývoje tržních cen.

Rada postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná pravidla týkající se těchto opatření.

KAPITOLA 1

PŘÍMÉ PLATBY

Článek 3

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) "producentem" samostatný zemědělec, fyzická nebo právnická osoba nebo skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny nebo jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejichž zemědělský podnik se nachází na území Společenství a které se zabývají chovem skotu;

b) "zemědělským podnikem" všechny produkční jednotky řízené producentem a umístěné na území jednoho členského státu;

c) "regionem" členský stát nebo region uvnitř členského státu na základě výběru příslušného členského státu;

d) "býkem" nevykastrovaný skot samčího pohlaví;

e) "volem" vykastrovaný skot samčího pohlaví;

f) "krávou bez tržní produkce mléka" kráva masného plemene nebo kráva křížená s masným plemenem, určená k produkci masných telat;

g) "jalovicí" skot samičího pohlaví od osmi měsíců věku, který se ještě neotelil.

ODDÍL 1

Prémie

P o d o d d í l 1

Zvláštní prémie

Článek 4

1. Producent, který chová ve svém zemědělském podniku skot, může na základě žádosti získat nárok na zvláštní prémii. Tato prémie se poskytuje pro kalendářní rok a zemědělský podnik v rámci regionálních stropů pro maximálně 90 zvířat každé věkové třídy stanovené v odstavci 2.

2. Zvláštní prémie se poskytuje pouze:

a) jednou v životě každého býka od devíti měsíců věku, nebo

b) dvakrát v životě každého vola:

- poprvé v devíti měsících věku,

- podruhé po dovršení 21 měsíců věku.

3. Aby vznikl nárok na zvláštní prémii, musí být splněny tyto požadavky:

a) každé zvíře, pro které byla podána žádost o podporu, producent chová na výkrm během doby, která má být stanovena;

b) každé zvíře má až do porážky nebo do vývozu zvířecí pas podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 820/97 ze dne 21. dubna 1997, kterým se stanoví systém identifikace a registrace skotu a které se týká označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa14, který obsahuje veškeré důležité informace o jeho statutu, pokud jde o prémie, nebo pokud pas není k dispozici, jiný rovnocenný správní doklad.

4. Pokud v příslušném regionu celkový počet býků od devíti měsíců věku a volů od devíti do dvaceti měsíců věku, pro které byla podána žádost o prémie a kteří splňují podmínky pro poskytnutí zvláštní prémie, překračuje regionální strop stanovený v příloze I, počet všech zvířat na producenta během příslušného roku, na které se vztahuje poskytnutí prémie podle odst. 2 písm. a) a b), se poměrně sníží.

Pro účely tohoto článku se "regionálním stropem" rozumí počet zvířat, která mají nárok na zvláštní prémii v některém regionu a pro příslušný kalendářní rok.

5. Odchylně od odstavců 1 a 4 mohou členské státy:

- na základě objektivních kritérií, která sami stanoví, změnit omezení 90 kusů skotu na zemědělský podnik a věkovou třídu nebo se od něj odchýlit a

- pokud se rozhodnou použít odstavec 4 takovým způsobem, aby dosáhly požadované úrovně snížení a vyhověly tak příslušnému regionálnímu stropu, aniž by taková snížení uplatnily pro malé producenty, kteří pro příslušný rok nepředložili žádost o zvláštní prémii na více než nejnižší počet zvířat stanovený příslušným členským státem.

6. Členské státy mohou rozhodnout o poskytnutí zvláštní prémie v době porážky. V tomto případě je kritérium věku býků podle odst. 2 písm. a) nahrazeno kritériem hmotnosti jatečně upraveného těla nejméně 185 kilogramů.

Prémie se vyplácí nebo převádí na producenta.

Spojené království je oprávněné použít v Severním Irsku jiný režim pro poskytování zvláštní prémie než režim, který používá na zbytku svého území.

7. Výše prémie se stanoví:

a) na býka, na kterého je nárok na poskytnutí prémie:

- 160 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 185 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 210 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky;

b) na vola, na kterého je nárok na poskytnutí prémie, a věkovou třídu:

- 122 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 136 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 150 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky.

8. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

P o d o d d í l 2

Prémie na porážky mimo sezónu

Článek 5

1. Pokud v členském státě:

a) počet volů poražených během příslušného roku překročí 60 % celkových ročních porážek skotu samčího pohlaví, a

b) počet volů poražených během období od 1. září do 30. listopadu příslušného roku překročí 35 % celkového počtu poražených volů,

mají producenti na základě žádosti nárok na doplňkovou prémii ke zvláštní prémii (prémie na porážky mimo sezónu). Pokud však Irsko nebo Severní Irsko dosáhnou obou uvedených zaváděcích sazeb, použije se prémie v Irsku a v Severním Irsku.

Pro použití tohoto článku ve Spojeném království je Severní Irsko považováno za oddělenou jednotku.

2. Výše prémie se stanoví na:

- 72,45 EUR na zvíře poražené během prvních 15 týdnů v příslušném roce,

- 54,34 EUR na zvíře poražené během 16. až 17. týdne v příslušném roce,

- 36,23 EUR na zvíře poražené během 18. až 21. týdne v příslušném roce, a

- 18,11 EUR na zvíře poražené během 22. až 23. týdne v příslušném roce.

3. Pokud není s ohledem na předposlední větu odstavce 1 dosažena sazba uvedená v odst. 1 písm. b, mohou členské státy, jejichž producenti měli nárok na prémii na porážky mimo sezónu, rozhodnout o poskytnutí této prémie ve výši 60 % částek stanovených v odstavci 2.

V tomto případě příslušný členský stát:

a) může rozhodnout o omezení poskytnutí této prémie pouze na první dvě nebo tři příslušná období;

b) zajistí, aby toto opatření bylo vzhledem k témuž rozpočtovému roku finančně neutrální, a za tímto účelem sníží:

- pro druhou věkovou třídu částku zvláštní prémie na voly, která je v tomto členském státě poskytována, a/nebo

- dodatečné platby stanovené v oddíle 2,

a informuje Komisi o opatřeních, kterými snížení provedl.

Pro použití tohoto opatření se Irsko a Severní Irsko považují pro výpočet sazby podle odst. 1 písm. a) a v důsledku toho i pro nárok na tuto prémii za jednu jednotku.

4. Aby bylo možné zjistit, zda došlo k překročení procentní sazby podle tohoto článku, zohlední se porážky uskutečněné během druhého roku před rokem, ve kterém bylo poraženo zvíře, které zakládá nárok na prémii.

5. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

P o d o d d í l 3

Prémie na krávy bez tržní produkce mléka

Článek 6

1. Producent, který chová ve svém zemědělském podniku krávy bez tržní produkce mléka, může mít na základě žádosti nárok na poskytnutí prémie na zachování chovu krav bez tržní produkce mléka (prémie na krávy bez tržní produkce mléka). Tato prémie se poskytuje pro kalendářní rok a zemědělský podnik v rámci regionálních stropů.

2. Prémie na krávy bez tržní produkce mléka se poskytuje každému producentovi:

a) který během 12 měsíců ode dne podání žádosti nedodává mléko ani mléčné výrobky ze svého zemědělského podniku

Přímá dodávka mléka nebo mléčných výrobků ze zemědělského podniku spotřebiteli však nevylučuje poskytnutí prémie;

b) který dodává mléko nebo mléčné výrobky, jejichž celkové individuální referenční množství podle článku 4 nařízení (EHS) č. 3950/92 nepřesahuje 120000 kilogramů. Členské státy však mohou na základě objektivních kritérií, která samy stanoví, rozhodnout o změně nebo zrušení tohoto množstevního omezení,

pokud uvedený producent chová během nejméně šesti po sobě jdoucích měsíců ode dne podání žádosti o prémie nejméně 80 % krav bez tržní produkce mléka a nejvýše 20 % jalovic z celkového množství zvířat, pro která žádá o prémii.

Za účelem stanovit počet zvířat, na která se vztahuje poskytnutí prémie podle prvního pododstavce písm. a) a b), by se mělo určit na základě individuálního referenčního množství žadatele ve smyslu čl. 16 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky15 a průměrné výnosnosti produkce mléka, zda se jedná o krávy bez tržní produkce mléka nebo o dojnice.

3. Nárok na prémii každého producenta je omezeno individuálním stropem podle článku 7.

4. Na zvíře, na které se vztahuje poskytnutí prémie, se výše prémie stanoví na:

- 163 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 182 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 200 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky.

5. Členské státy mohou poskytnout doplňkovou prémii na krávy bez tržní produkce mléka až do výše 50 EUR na zvíře, pokud to nevede k diskriminaci mezi chovateli příslušného členského státu.

Pokud jde o zemědělské podniky v některém regionu podle článků 3 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech16, je prvních 24,15 EUR na zvíře této doplňkové prémie financováno záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).

Pokud jde o zemědělské podniky na území členského státu, záruční sekce EZOZF celkově financuje doplňkovou prémii v případě, že se v příslušném členském státě celkový počet skotu vyznačuje vysokým podílem krav bez tržní produkce mléka, které představují nejméně 30 % z celkového množství krav, a nejméně 30 % poraženého skotu samčího pohlaví patří do tříd zmasilosti S a E. Jakékoli překročení této procentní sazby se stanovuje na základě průměru dvou let předcházejících rok, na který je prémie poskytnuta.

6. Pro použití tohoto článku se zohledňují pouze jalovice masných plemen nebo jalovice křížené s masným plemenem, určené k produkci masných telat.

7. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla pro definici krávy bez tržní produkce mléka podle článku 3, a stanoví průměrnou výnosnost produkce mléka.

Článek 7

1. Od 1. ledna 2000 se individuální strop každého producenta rovná počtu nároků na prémii na krávy bez tržní produkce mléka (nároky na prémii), která měl producent k 31. prosinci 1999 podle příslušných pravidel Společenství, případně upravený podle odstavce 3.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, jejichž cílem je zajistit, aby od 1. ledna 2000 celková výše nároků na prémii na jejich území nepřekročila vnitrostátní stropy stanovené v příloze II a aby byly vytvořeny vnitrostátní rezervy uvedené v článku 9.

3. V případě že je třeba provést snížení individuálních stropů producentů, úprava uvedená v odstavci 2 se provede bez vyrovnávací platby a rozhodne se o ní na základě těchto objektivních kritérií, která zahrnují zejména:

- míru, v jaké producenti využili své individuální stropy za tři referenční roky předcházející roku 2000,

- uskutečnění investičního nebo extenzifikačního programu v odvětví hovězího a telecího masa,

- zvláštní přírodní podmínky nebo uložení sankcí spočívajících v nevyplacení prémie nebo v jejím snížení v nejméně jednom referenčním roce,

- další mimořádné okolnosti, které způsobily, že platby provedené nejméně v jednom referenčním roce neodpovídají skutečné situaci, která vznikla v předcházejících letech.

4. Zrušují se nároky na prémii, které byly odejmuty na základě opatření přijatého podle odstavce 2.

5. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 8

1. Pokud producent svůj zemědělský podnik prodá nebo ho převede jiným způsobem, může všechna své nároky na prémii na krávy bez tržní produkce mléka převést na osobu, která tento podnik převezme. Producent může rovněž zcela nebo částečně převést své nároky na jiné producenty, aniž by převedl svůj zemědělský podnik.

V případě převodu nároků na prémii bez převodu zemědělského podniku je část převedených nároků, nepřesahující 15 %, vrácena bez vyrovnávací platby do vnitrostátní rezervy členského státu, ve kterém se zemědělský podnik nachází, aby mohla být znovu bezplatně rozdělena.

2. Členské státy:

a) přijmou nezbytná opatření, aby zabránily převodu nároků na prémii mimo citlivé oblasti nebo regiony, ve kterých je produkce hovězího a telecího velice důležitá pro místní hospodářství;

b) mohou stanovit, že se převod nároků bez převodu zemědělského podniku uskuteční buď přímo mezi producenty, nebo prostřednictvím vnitrostátní rezervy.

3. Členské státy mohou povolit, aby před jimi stanoveným dnem docházelo k dočasnému převodu té části nároků na prémii, kterou producent disponující těmito nároky nemá úmyslu použít.

4. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

Tato prováděcí pravidla se mohou týkat zejména:

- ustanovení, která členským státům umožňují řešit některé problémy spojené s převodem nároků na prémii ze strany producentů, kteří nevlastní půdu, na které se nachází jejich zemědělský podnik, a

- zvláštních předpisů o nejnižším počtu nároků na prémii, který může být předmětem částečného převodu.

Článek 9

1. Každý členský stát má na starosti vnitrostátní rezervu nároků na prémii na krávy bez tržní produkce mléka.

2. Všechny nároky na prémii odejmuté podle čl. 8 odst. 1 nebo jiných ustanovení Společenství se začlení do vnitrostátní rezervy, aniž je dotčen čl. 7 odst. 4.

3. Členské státy využívají své vnitrostátní rezervy pro přidělování, v rámci omezení těchto rezerv, nároků na prémii, zejména začínajícím zemědělcům, mladým zemědělcům a jiným prioritním producentům.

4. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku. Tato pravidla se týkají zejména:

- opatření pro případ, že některý členský stát vnitrostátní rezervu nevyužije,

- opatření pro případ, že se nevyužijí nároky na prémii, které byly vráceny do vnitrostátní rezervy.

Článek 10

1. Odchylně od čl. 6 odst. 3 mohou členské státy, ve kterých se nejméně 60 % krav bez tržní produkce mléka a jalovic chová v horských oblastech ve smyslu článku 18 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení17, rozhodnout, že budou spravovat poskytování prémie na krávy bez tržní produkce mléka pro jalovice a odděleně pro krávy bez tržní produkce mléka v rámci omezení odděleného vnitrostátního stropu, který stanoví příslušný členský stát.

Tento oddělený vnitrostátní strop nesmí překročit 20 % vnitrostátního stropu příslušného členského státu stanoveného v příloze II tohoto nařízení. Tento vnitrostátní strop se sníží o částku rovnající se částce odděleného vnitrostátního stropu.

Pokud v členském státě využívajícím možnost podle odstavce 1 překročí celkový počet jalovic, pro které byla podána žádost a které splňují podmínky pro poskytnutí prémie na krávy bez tržní produkce mléka, oddělený vnitrostátní strop, počet jalovic, na které se vztahuje poskytnutí prémie, na producenta se pro příslušný rok poměrně sníží.

2. Pro použití tohoto článku se zohlední pouze jalovice masných plemen nebo jalovice křížené s těmito plemeny.

3. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

P o d o d d í l 4

Porážková prémie

Článek 11

1. Producent, který chová ve svém zemědělském podniku skot, může na základě žádosti získat nárok na porážkovou prémii. Tato prémie se poskytuje při porážce zvířat, na která se poskytnutí prémie vztahuje, nebo při jejich vývozu do třetích zemí, a to v rámci vnitrostátních stropů, které mají být stanoveny.

Porážková prémie se vztahuje na tato zvířata:

a) býky, voly, krávy a jalovice od osmi měsíců věku;

b) telata od jednoho do sedmi měsíců věku o hmotnosti jatečně upraveného těla nižší než 160 kilogramů;

pokud je producent choval během období, které má být stanoveno.

2. Výše prémie se stanoví:

a) na zvíře, na které se vztahuje poskytnutí prémie podle odst. 1 písm. a):

- 27 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 53 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 80 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky;

b) na zvíře, na které se vztahuje poskytnutí prémie podle odst. 1 písm. b),

- 17 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 33 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 50 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky.

3. Vnitrostátní stropy podle odstavce 1 se stanoví pro každý členský stát a odděleně pro obě dvě skupiny zvířat uvedené v odst. 1 písm. a) a b). Každý strop se rovná počtu zvířat každé z těchto dvou skupin, která byla poražena v příslušném členském státě v roce 1995 a ke kterým se přičtou zvířata vyvezená do třetích zemí podle údajů Eurostatu nebo podle jakýchkoli jiných oficiálních statistických informací zveřejněných pro tento rok a přijatých Komisí.

4. Pokud v daném členském státě celkový počet zvířat jedné ze dvou skupin uvedených v odst. 1 písm. a) a b), pro která byla podána žádost a která splňují podmínky pro poskytnutí porážkové prémie, překročí vnitrostátní strop stanovený pro příslušnou skupinu, počet všech zvířat, na která se vztahuje poskytnutí prémie, se na chovatele a pro příslušný rok poměrně sníží.

5. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

P o d o d d í l 5

Intenzita chovu

Článek 12

1. Celkový počet zvířat, která mají nárok na zvláštní prémii a na prémii na krávy bez tržní produkce mléka, je omezen stanovením intenzity chovu na zemědělský podnik na dvě velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar a kalendářní rok. Tato intenzita chovu se vyjadřuje ve VDJ na jednotku krmné plochy zemědělského podniku využívanou pro krmení zvířat. Požadavek na intenzitu chovu se však netýká producenta, jehož počet zvířat zohledněný při stanovení intenzity chovu, nepřesahuje 15 VDJ.

2. Při stanovení intenzity chovu na zemědělský podnik, se zohlední:

a) skot samčího pohlaví, krávy bez tržní produkce mléka a jalovice, ovce a/nebo kozy, pro které byly podány žádosti o prémii, a dojnice nezbytné k produkci celkového referenčního množství mléka přiděleného chovateli. Počet zvířat se převede na VDJ podle převodní tabulky v příloze III;

b) krmná plocha ve smyslu plochy zemědělského podniku, kterou lze po celý kalendářní rok využívat pro chov skotu, ovcí a/nebo koz. Krmná plocha nezahrnuje:

- budovy, lesy, rybníky, cesty,

- plochy využívané pro jiné plodiny, které mají nárok na prémii Společenství, nebo pro trvalé plodiny nebo zahradnické plodiny, s výjimkou stálých pastvin, pro které se platby na plochu poskytují podle článku 17 tohoto nařízení a podle článku 19 nařízení (ES) č. 1255/1999,

- plochy, na které se vztahuje režim podpor pro producenty některých plodin na orné půdě a které se v rámci režimu podpor využívají pro sušené krmivo nebo se na ně vztahuje vnitrostátní program nebo program Společenství pro vynětí zemědělské plochy z produkce.

Krmná plocha zahrnuje společně užívané plochy a plochy se smíšenými kulturami.

3. Komise postupem podle článku 43stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku. Tato pravidla se týkají zejména:

- ustanovení o společně užívaných plochách a plochách se smíšenými kulturami,

- ustanovení o prevenci nesprávného uplatnění intenzity chovu.

P o d o d d í l 6

Extenzifikační prémie

Článek 13

1. Producenti, kteří mají nárok na zvláštní prémii a/nebo prémii na krávy bez tržní produkce mléka, mohou mít nárok i na extenzifikační prémii.

2. Extenzifikační prémie činí 100 EUR na zvláštní prémii a prémii na krávy bez tržní produkce mléka, pokud je pro příslušný kalendářní rok intenzita chovu příslušného zemědělského podniku nejvýše 1,4 VDJ na hektar.

Členské státy však mohou rozhodnout, že se extenzifikační prémie poskytne takto:

a) pro kalendářní roky 2000 a 2001 ve výši 33 EUR na intenzitu chovu od 1,6 VDJ na hektar do 2,0 VDJ na hektar včetně a ve výši 66 eur na intenzitu chovu nižší než 1,6 VDJ na hektar;

b) pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky ve výši 40 EUR na intenzitu chovu od 1,4 VDJ na hektar do 1,8 VDJ na hektar včetně a ve výši 80 EUR na intenzitu chovu nižší než 1,4 VDJ na hektar.

3. Pro účely použití odstavce 2:

a) odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) se intenzita chovu zemědělského podniku stanoví na základě počtu skotu samčího pohlaví, krav a jalovic, které se během příslušného kalendářního roku v zemědělském podniku nacházejí, a ovcí a/nebo koz, pro které byly podány žádosti o prémie pro tentýž kalendářní rok. Počet zvířat se převede na VDJ podle převodní tabulky v příloze III.

b) aniž je dotčen čl. 12 odst. 2 písm. b) třetí odrážka, plochy využívané pro pěstování plodin na orné půdě ve smyslu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě18, se nepovažují za "krmné plochy";

c) krmnou plochu, která se zohlední při výpočtu intenzity chovu, tvoří alespoň z 50 % pastviny. Členské státy definují pojem "pastvina". Definice zohlední alespoň tato kritéria: pastviny jsou louky, které jsou podle druhu místní zemědělské činnosti uznávány jako místa pro pastvu skotu a/nebo ovcí. To však nevylučuje smíšené využívání pastviny během téhož roku (pastvina, seno, silážní píce).

4. Aniž jsou dotčeny požadavky na intenzitu chovu stanovené v odstavci 2, mohou mít producenti v členských státech, ve kterých je nejméně 50 % produkce mléka vyprodukováno v horských oblastech ve smyslu článku 18 nařízení (ES) č. 1257/1999, a jejichž zemědělské podniky se nacházejí v těchto oblastech, podle odstavce 2 nárok na poskytnutí extenzifikační prémie na dojnice chované v těchto oblastech.

5. Postupem podle článku 43 Komise:

- stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku,

- pokud je to nezbytné, upraví částky stanovené v odstavci 2, přičemž zohlední zejména počet zvířat, na která se vztahuje poskytnutí prémie pro předcházející kalendářní rok.

ODDÍL 2

Dodatečné platby

Článek 14

1. Členské státy každoročně poskytují producentům usazeným na jejich území dodatečné platby ve výši celkových částek stanovených v příloze IV. Platby se provádějí na základě objektivních kritérií zahrnujících zejména příslušné struktury a podmínky produkce, a současně takovým způsobem, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi producenty a aby nedocházelo k narušování trhu a hospodářské soutěže. Kromě toho tyto platby nezávisí na kolísání tržních cen.

2. Dodatečné platby mohou být prováděny formou plateb podle počtu zvířat (článek 15) a/nebo plateb na plochu (článek 17).

Článek 15

1. Platby podle počtu zvířat mohou být poskytnuty pro:

a) skot samčího pohlaví;

b) krávy bez tržní produkce mléka;

c) dojnice;

d) jalovice.

2. Platby podle počtu zvířat mohou být, s výjimkou telat, poskytovány jako dodatečné částky na jednotku porážkové prémie podle článku 11. V ostatních případech poskytnutí platby podle počtu zvířat podléhá:

a) zvláštním podmínkám stanoveným v článku 16,

b) zvláštním požadavkům na intenzitu chovu, které stanoví členské státy.

3. Zvláštní požadavky na intenzitu chovu se stanoví:

- na základě krmné plochy uvedené v čl. 12 odst. 2 písm. b), s výjimkou těch ploch, na které jsou poskytovány platby podle článku 17,

- zejména s ohledem na to, jaký má příslušný druh produkce dopad na životní prostředí, na citlivosti životního prostředí ploch využívaných k chovu skotu a na opatření, která byla provedena za účelem stabilizovat nebo zlepšit stav uvedených ploch z hlediska životního prostředí.

Článek 16

1. V členském státě mohou být poskytovány platby podle počtu zvířat skotu samčího pohlaví na kalendářní rok nejvýše pro počet zvířat:

- rovnající se regionálnímu stropu příslušného členského státu stanovenému v příloze I nebo

- rovnající se počtu skotu samčího pohlaví, pro který byly poskytnuty prémie v roce 1997 nebo

- rovnající se průměrnému počtu porážek skotu samčího pohlaví během let 1997, 1998 a 1999 podle údajů Eurostatu pro tyto roky nebo podle jakýchkoli jiných úředních statistických informací zveřejněných pro tyto roky a přijatých Komisí.

Členské státy mohou rovněž stanovit maximální počet kusů skotu samčího pohlaví na zemědělský podnik, který má být stanoven členským státem na vnitrostátním nebo regionálním základě.

Poskytnutí prémie se vztahuje pouze na skot samčího pohlaví od osmi měsíců věku. Pokud jsou platby podle počtu zvířat vypláceny v době porážky, členské státy mohou rozhodnout o nahrazení tohoto kritéria kritériem hmotnosti jatečně upraveného těla nejméně 180 kilogramů.

2. Platby podle počtu krav bez tržní produkce mléka a jalovice, na které se vztahuje poskytnutí prémie na krávy bez tržní produkce mléka podle čl. 6 odst. 4 a článku 10, mohou být poskytnuty pouze jako dodatečná částka na jednotku prémie krávy bez tržní produkce mléka podle čl. 6 odst. 4.

3. Platby podle počtu dojnic mohou být poskytnuty pouze jako částka na tunu referenčního množství, na které se vztahuje poskytnutí prémie, které má zemědělský podnik k dispozici a které se stanoví podle čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č.1255/1999.

Čl. 15 odst. 2 písm. b) se nepoužije.

4. Platby podle počtu jalovic jiné než uvedené v odstavci 2 mohou být poskytnuty podle členského státu a kalendářního roku pro nanejvýš počet jalovic rovnající se průměrnému počtu porážek jalovic během let 1997, 1998 a 1999 podle údajů Eurostatu pro tyto roky nebo podle jakýchkoli jiných úředních statistických informací zveřejněných pro tyto roky a přijatých Komisí.

Článek 17

1. Platby na plochu jsou poskytovány na hektar stálé pastviny:

a) kterou má producent k dispozici během příslušného kalendářního roku;

b) která není využívána ke splnění zvláštních požadavků na intenzitu chovu podle čl. 15 odst. 3 a

c) pro kterou nejsou pro příslušný rok žádány žádné platby v rámci režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, v rámci režimu podpor pro sušená krmiva a v rámci režimů podpor Společenství pro jiné trvalé nebo zahradnické plodiny.

2. Plocha stálé pastviny v regionu, pro kterou mohou být poskytnuty dodatečné platby na plochu, by neměla překročit příslušnou regionální základní plochu.

Regionální základní plochy stanoví členské státy jako průměrný počet hektarů stálé pastviny, které sloužily pro chov skotu během let 1995, 1996 a 1997.

3. Nejvyšší dodatečná částka na hektar plochy, která může být poskytnuta, včetně plateb na plochu podle článku 19 nařízení (ES) č. 1255/1999, nepřekročí:

- 210 EUR pro kalendářní rok 2000,

- 280 EUR pro kalendářní rok 2001,

- 350 EUR pro kalendářní rok 2002 a následující kalendářní roky.

Článek 18

Do 1. ledna 2000 poskytnou členské státy Komisi podrobné informace o svých vnitrostátních pravidlech týkajících se poskytování dodatečných plateb. Jakákoli změna tohoto režimu se Komisi sdělí nejpozději do jednoho měsíce po jejím přijetí.

Článek 19

Do 1. dubna 2004 předloží členské státy Komisi podrobnou zprávu o provádění tohoto oddílu.

Do 1. ledna 2005 zhodnotí Komise provádění tohoto oddílu a přezkoumá rozdělování prostředků Společenství mezi členské státy podle přílohy IV, přičemž zohlední zejména vývoj podílu členských států na produkci hovězího masa ve Společenství. V případě potřeby předloží Komise příslušné návrhy Radě.

Článek 20

Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto oddílu.

ODDÍL 3

Společná ustanovení

Článek 21

Přímé platby stanovené v této kapitole se poskytnou pouze pro zvířata, která jsou řádně označena a registrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 820/97.

Článek 22

1. Přímé platby stanovené v této kapitole jsou, s výjimkou prémie na porážky mimo sezónu, provedeny ihned po provedení kontroly, avšak nejdříve 16. října kalendářního roku, pro který byla žádost podána.

2. S výjimkou řádně odůvodněných výjimečných případů:

- jsou přímé platby stanovené v této kapitole provedeny nejpozději 30. června roku následujícího po kalendářním roce, pro který byla žádost podána,

- prémie na porážky mimo sezónu se vyplatí ihned po provedení kontroly, avšak nejpozději 15. října kalendářního roku, pro který byla žádost podána.

Článek 23

1. Pokud jsou u zvířete ze stáda skotu producenta zjištěna v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice Rady 96/23/ES19 rezidua látek zakázaných směrnicí Rady 96/22/ES20 nebo rezidua látek, které uvedená směrnice povoluje, ale jsou použita v rozporu s právem, nebo pokud je v producentově zemědělském podniku nalezena zakázaná látka nebo produkt či látka nebo produkt, který směrnice 96/22/ES povoluje, ale producent ho drží nezákonně, je tento producent pro kalendářní rok, ve kterém došlo k uvedenému zjištění, vyloučen z poskytnutí prémií stanovených v tomto oddíle.

V případě opakovaného porušování předpisů může být délka vyloučení z poskytování prémií v závislosti na závažnosti porušení prodloužena až na pět let, přičemž lhůta běží od roku, ve kterém bylo toto opakované porušování zjištěno.

2. Pokud vlastník nebo chovatel zvířat brání provedení kontroly a odebírání vzorků, které jsou nezbytné pro uskutečnění vnitrostátních plánů monitoringu reziduí nebo provádění šetření a kontroly podle směrnice 96/23/ES, uloží se sankce podle odstavce 1.

3. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 24

Částky přímých plateb stanovené v oddílech 1 a 2 mohou být s ohledem na vývoj produkce, produktivity a trhů změněny postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy.

Článek 25

Výdaje vzniklé při poskytování přímých plateb stanovených v této kapitole se považují za intervenční opatření ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999.

KAPITOLA 2

SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ SKLADOVÁNÍ

Článek 26

1. Od 1. července 2002 mohou být poskytovány podpory soukromého skladování, pokud průměrná tržní cena Společenství zjištěná na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu podle nařízení (EHS) č. 1208/81 (dále jen "klasifikační stupnice Společenství") je a pravděpodobně zůstane nižší než 103 % základní ceny.

2. Základní cena jatečně upravených těl skotu samčího pohlaví třídy R3 v klasifikační stupnici Společenství je stanovena na 2224 EUR/t.

3. Podpory soukromého skladování mohou být poskytovány pro čerstvé nebo chlazené maso dospělého skotu, které je nabízené jako jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl, kompenzované čtvrti, přední a zadní čtvrti a je tříděné podle klasifikační stupnice Společenství.

4. Rada může postupem podle čl. 37 odst. 2 Smlouvy:

- změnit základní cenu, zejména s ohledem na požadavek stanovit tuto cenu na úroveň, která umožní stabilizovat tržní ceny, aniž by však vedla k vytváření strukturálních přebytků ve Společenství,

- změnit seznam produktů uvedených v odstavci 3, kterým může být poskytnuta podpora soukromého skladování.

5. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku a rozhodne o poskytování podpory soukromého skladování.

Článek 27

1. Od 1. července 2002 je zahájena veřejná intervence, pokud je během dvou po sobě následujících týdnů průměrná tržní cena v členském státě nebo regionu členského státu zjištěná na základě klasifikační stupnice Společenství podle nařízení (EHS) č. 1208/81 nižší než 1560 EUR/t. Intervenční agentury mohou v tomto případě nakoupit jednu nebo více kategorií, jakostí nebo jakostních tříd, které se musí stanovit, čerstvého nebo chlazeného masa kódu KN 02011000 a 02012020 až 02012050 původem ze Společenství.

2. Pro nákupy podle odstavce 1 lze přijmout pouze vhodné nabídky, jejichž cena se rovná nebo je nižší než průměrná tržní cena zjištěná v členském státě nebo v regionu členského státu a zvýšená o částku, která má být stanovena na základě objektivních kritérií.

3. Nákupní ceny a množství přijatá pro intervenci se stanoví v rámci nabídkových řízení a ve zvláštních případech mohou být stanoveny i členským státem nebo regionem členského státu na základě průměrných tržních cen. Nabídková řízení zaručí rovné zacházení se všemi zúčastněnými. Jsou zahájena na základě zadávacích podmínek, při jejichž stanovení se v případě nutnosti zohlední obchodní struktury.

4. Postupem podle článku 43:

- se stanoví produkty, kategorie, jakosti nebo jakostní třídy produktů k intervenci,

- se stanoví nákupní ceny a množství přijatá pro intervenci,

- se stanoví částky zvýšení uvedené v odstavci 2,

- se stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku,

- se případně přijmou jakákoliv přechodná ustanovení nezbytná pro používání tohoto režimu.

Komise rozhodne o:

- zahájení nákupů, pokud je během dvou po sobě následujících týdnech splněna podmínka uvedená v odstavci 1,

- ukončení nákupů, pokud během nejméně jednoho týdne již není splněna podmínka uvedená v odstavci 1.

Článek 28

1. Odbyt produktů nakoupených intervenčními agenturami podle článků 27 a 47 tohoto nařízení a článků 5 a 6 nařízení (EHS) č. 805/68 se uskutečňuje takovým způsobem, aby se zabránilo jakémukoli narušení trhu a aby byl zajištěn rovný přístup ke zboží a rovné zacházení se všemi kupujícími.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o prodejní ceny, podmínky pro vyskladnění a případně pro zpracování produktů nakoupených intervenčními agenturami, stanoví Komise postupem podle článku 43.

HLAVA II

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 29

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence.

Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) do Společenství nebo při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství a aniž jsou dotčena opatření přijatá k provádění článků 32 a 33.

Dovozní a vývozní licence jsou platné na celém území Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční, nebo se uskuteční pouze částečně.

2. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku. Tato pravidla se týkají zejména:

a) doby platnosti licencí;

b) seznamu produktů, pro které se vyžaduje dovozní nebo vývozní licence podle odst. 1 druhého pododstavce.

Článek 30

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 31

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých zemědělských produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou v článku 30 dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 300 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo kdyby účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných v období tří let, které předchází roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví, nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které je nutné brát v úvahu při uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dané zásilky.

Dovozní ceny CIF se pro tento účel prověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 43. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 uvedené dohody.

Článek 32

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy nebo z jakýchkoli jiných právních aktů Rady se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 43.

Pokud jde o dovozní kvótu 50000 tun zmrazeného masa kódů KN 02022030, 020230 a 02062991, které je určené pro zpracování, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanovit, že se tato kvóta na základě přepočítacího koeficientu 4,375 zcela nebo částečně vztahuje na odpovídající množství jakostního masa.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné postupy.

Tyto postupy nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti používány v případě kvót uvedených v odstavci 1, aniž by tím byla dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu a původ produktu a místo, odkud je dovezen, a

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a), a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 33

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v článku 1 na základě jejich kurzů nebo cen na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy, může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje účinnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) vyhýbá se jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady stanoví Komise postupem podle článku 43.Náhrady mohou být stanoveny zejména:

a) v pravidelných intervalech;

b) doplňkově a pro omezená množství prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž se tento postup jeví jako vhodný.

S výjimkou případů, kdy se stanovení provádí nabídkovým řízením, se seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady stanovují alespoň jednou za tři měsíce. Náhrady však mohou zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se berou v úvahu tyto skutečnosti:

a) stávající situace a předpokládaný vývoj:

- cen produktů a množství k dispozici v odvětví hovězího a telecího masa na trhu Společenství,

- cen produktů v odvětví hovězího a telecího masa na světovém trhu;

b) cíle společné organizace trhu v odvětví hovězího a telecího masa, které spočívají v zajištění rovnováhy a přirozeného vývoje cen a obchodu na tomto trhu;

c) omezení vyplývající z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy;

d) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

e) hospodářské aspekty zamýšlených vývozů.

Kromě toho je třeba přihlížet zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

5. Při stanovení cen ve Společenství uvedených v odstavci 1 se zohlední:

- ceny na reprezentativních trzích Společenství,

- vývozní ceny.

Při stanovování cen v mezinárodním obchodě uvedených v odstavci 1 se zohlední:

- ceny platné na trzích třetích zemí,

- nejpříznivější ceny ve třetích zemích určení používané při dovozu z třetích zemí,

- produkční ceny zjištěné ve vyvážejících třetích zemích, přičemž se případně zohlední subvence, které tyto země poskytují,

- nabídkové ceny Společenství s dodáním na hranice.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Výše náhrady při vývozu produktů uvedených v článku 1 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci; nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, platnou pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto o dstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 43 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Náhrada je vyplacena, jestliže se prokáže, že produkty:

- mají původ ve Společenství,

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místo určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 3 písm. b). Postupem podle článku 43 však mohou být stanoveny odchylky od tohoto pravidla, pokud budou vymezeny podmínky, jež jsou schopny poskytnout rovnocenné záruky.

Výplata vývozní náhrady pro živá zvířata podléhá dodržení právních předpisů Společenství pro dobré životní podmínky zvířat a zejména předpisům na ochranu zvířat během přepravy.

10. Aniž je dotčen odst. 9 první odrážka a kromě odchylky stanovené postupem podle článku 43, se pro produkty, které jsou dováženy ze třetích zemí a zpětně do třetích zemí vyváženy, nevyplácí žádná náhrada.

11. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních licencí vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných pro dotyčné produkty. S ohledem na dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání nemá konec referenčního období vliv na platnost vývozních licencí.

12. Prováděcí a k tomuto článku, včetně pravidel pro přerozdělení dosud nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 43.

S ohledem na odst. 9 poslední pododstavec mohou prováděcí pravidla rovněž zahrnovat podmínky pro dovoz do třetích zemí.

Článek 34

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s hovězím a telecím masem, může Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku v případě produktů uvedených v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane mimořádně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku nebo pokud hrozí, že by jím mohl být narušen, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která sdělí Radě a členským státům; tato opatření zůstávají v platnosti po dobu nejvýše šesti měsíců a jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise přijme rozhodnutí do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nerozhodne do tří měsíců, považuje se rozhodnutí Komise za zrušené.

Článek 35

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo právní předpisy přijaté na jeho základě nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 36

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 33 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada stanoví na návrh Komise kvalifikovanou většinou obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit do jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo předloženo.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených podle čl. 300 odst. 2 Smlouvy.

HLAVA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Členské státy provádějí zjišťování cen skotu a hovězího masa podle pravidel, která stanoví Komise postupem podle článku 43.

Článek 38

1. Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst nebo pokles cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření.

2. Komise postupem podle článku 43 stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 39

Aby se vzala v úvahu omezení volného oběhu, která mohou vyplynout z použití opatření, jejichž cílem je zabránit šíření chorob zvířat, mohou být postupem podle článku 43 přijata výjimečná opatření na podporu kteréhokoli trhu postiženého tímto omezením. Tato opatření lze přijímat pouze v rozsahu a na dobu, jež jsou nezbytně nutné pro podporu tohoto trhu.

Článek 40

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se na produkci produktů uvedených v článku 1 a na obchod s těmito produkty články 87, 88 a 89 Smlouvy.

Článek 41

Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné k provádění tohoto nařízení. Údaje, které mají být sděleny, se stanoví postupem podle článku 43. Pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů se stanoví stejným postupem.

Článek 42

Zřizuje se Řídicí výbor pro hovězí a telecí maso (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Článek 43

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou hlasů podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy o rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přikládána váha způsobem stanoveným v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

b) Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě:

- může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla,

- může Rada kvalifikovanou většinou přijmout ve lhůtě uvedené v předchozí odrážce odlišné rozhodnutí.

Článek 44

Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 45

Nařízení (ES) č. 1258/1999 a právní předpisy přijaté za účelem jeho provádění se použijí na produkty uvedené v článku 1.

Článek 46

Toto nařízení musí být prováděno tak, aby se současně a vhodným způsobem zohlednily cíle stanovené v článcích 33 a 131 Smlouvy.

HLAVA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

1. Do 30. června 2002 mohou být produkty uvedené v odstavci 2 v souvislosti s čl. 26 odst. 1 nakupovány intervenčními agenturami v souladu s tímto článkem, aby se tak zabránilo podstatnému poklesu cen nebo aby byl tento pokles zmírněn.

2. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3, může se nákup intervenčními agenturami v jednom nebo ve více členských státech nebo v regionu členského státu jedné nebo více kategorií, jakostí nebo jakostních tříd, které budou stanoveny, čerstvého nebo chlazeného masa kódu KN 02011000 a 02012020 až 02012050 původem ze Společenství, provádět nabídkovým řízením uspořádaným za účelem zajištění rozumné podpory trhu s ohledem na sezónní vývoj v porážce skotu.

Tyto nákupy nesmějí v celém Společenství překročit 350000 tun za rok.

Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou toto množství změnit.

3. Pro každou jakost nebo jakostní třídu vhodnou k intervenci může být zahájeno nabídkové řízení podle odstavce 8, pokud jsou v některém členském státě nebo regionu členského státu během dvou po sobě následujících týdnů současně splněny tyto dvě podmínky:

- průměrná tržní cena Společenství zjištěná na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu je nižší než 84 % intervenční ceny,

- průměrná tržní cena zjištěná na základě výše uvedené klasifikační stupnice v členském státě nebo státech nebo v regionech členského státu je nižší než 80 % intervenční ceny.

Intervenční cena je stanovena na:

- 3475 EUR za tunu pro období od 1. ledna do 30. června 2000,

- 3242 EUR za tunu pro období od 1. července 2000 do 30. června 2001,

- 3013 EUR za tunu pro období od 1. července 2001 do 30. června 2002.

4. Nabídkové řízení pro jednu nebo více jakostí nebo jakostních tříd je pozastaveno, pokud nastane jedna z těchto dvou situací:

- během dvou po sobě následujících týdnů nejsou současně splněny obě podmínky uvedené v odstavci 3,

- intervenční nákupy již nejsou vhodné z hlediska kritérií stanovených v odstavci 2.

5. Intervence je rovněž zahájena, pokud během dvou po sobě následujících týdnů průměrná tržní cena Společenství mladých nevykastrovaných zvířat samčího pohlaví do dvou let věku nebo vykastrovaných zvířat samčího pohlaví zjištěná na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu je nižší než 78 % intervenční ceny a pokud v některém členském státě nebo regionech členského státu průměrná tržní cena mladého nevykastrovaného samčího skotu do dvou let věku nebo vykastrovaného samčího skotu zjištěná na základě klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělého skotu je nižší než 60 % intervenční ceny. V tomto případě se nákupy pro příslušné kategorie uskuteční v členských státech nebo regionech členského státu, kde je cena nižší než toto omezení.

Při těchto nákupech, a aniž je dotčen odstavec 6, jsou přijaty všechny nabídky.

Množství nakoupená podle tohoto odstavce nejsou zohledněna pro účely použití nákupního stropu uvedeného v odstavci 2.

6. Pouze nabídky, které se rovnají nebo jsou nižší než je průměrná tržní cena zjištěná v členském státě nebo regionu členského státu a zvýšená o částku, která má být stanovena na základě objektivních kritérií, mohou být přijaty v rámci režimu nákupů uvedených v odstavcích 2 a 5.

7. Pro každou jakost nebo jakostní třídu vhodnou k intervenci jsou nákupní ceny a množství přijatá k intervenci stanovena v nabídkovém řízení a ve zvláštních případech je mohou stanovit členské státy nebo region členského státu na základě zjištěných průměrných tržních cen. Nabídkové řízení musí zajistit rovný přístup pro všechny zúčastněné. Nabídkové řízení je zahájeno na základě zadávacích podmínek, které mají být stanoveny, a které případně zohlední obchodní struktury.

8. Postupem podle článku 43:

- se stanoví kategorie, jakosti nebo jakostní třídy produktů k intervenci,

- se rozhodne o zahájení nebo opětovném zahájení nabídkových řízení a jejich zastavení v případě uvedeném v poslední odrážce odst. 4,

- se stanoví nákupní ceny a množství přijatá k intervenci,

- se stanoví částka zvýšení uvedená v odstavci 6,

- se stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla, které mají zabránit prudkému snižování tržních cen,

- se přijmou přechodná ustanovení nezbytná pro uplatňování tohoto režimu.

Komise rozhodne o:

- zahájení intervence podle odstavce 5 a jejím zastavení, pokud není splněna jedna nebo více podmínek stanovených v uvedeném odstavci,

- zastavení nákupů podle první odrážky odst. 4.

Článek 48

1. Do 30. června 2002 se může rozhodnout o poskytování podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v čl. 26 odst. 3.

2. Komise stanoví prováděcí pravidla pro uplatnění podpory soukromého skladování a rozhodne o poskytování podpory soukromého skladování postupem podle článku 43.

Článek 49

1. Nařízení (EHS) č. 805/68, nařízení (EHS) č. 989/68, nařízení (EHS) č. 98/69 a nařízení (EHS) č. 1892/87 se zrušují.

2. Odkazy na nařízení (EHS) č. 805/68 se považují za odkazy na toto nařízení a je nutno je číst v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze V.

Článek 50

Komise přijme postupem podle článku 43:

- opatření nezbytná pro usnadnění přechodu od režimu nařízení (EHS) č. 805/68 k režimu tohoto nařízení,

- opatření nezbytná pro vyřešení zvláštních praktických problémů. Tato opatření, pokud jsou řádně odůvodněna, se mohou odchýlit od některých částí tohoto nařízení.

Článek 51

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2000, s výjimkou článku 18, který se použije ode dne vstupu v platnost tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne17. května 1999.

Za Radu

předseda

K.-H. Funke

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ PRÉMIE

Regionální stropy členských států podle čl. 4 odst. 4

Belgie | 235149 |

Dánsko | 277110 |

Německo | 1782700 |

Řecko | 143134 |

Španělsko | 713999 |

Francie | 17547321 [1] |

Irsko | 1077458 |

Itálie | 598746 |

Lucembursko | 18962 |

Nizozemsko | 157932 |

Rakousko | 423400 |

Portugalsko | 1750752 [2] |

Finsko | 250000 |

Švédsko | 250000 |

Spojené království | 14198113 [3] |

[1] Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 3763/91 ze dne 16. prosince 1991, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produkt (Úř. věst. L 356, 24.12.1991, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2598/95 (Úř. věst. L 267, 9.11.1995, s. 1).

[2] S výjimkou extenzifikačního programu stanoveného v nařízení Rady (ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzívní chov hospodářských zvířat v Portugalsku (Úř. věst. L 112, 3.5.1994, s. 2). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1461/95 (Úř. věst. L 144, 28.6.1995, s. 4).

[3] Tento strop se dočasně zvyšuje o 100000 kusů na 1519811 kusů až do doby, dokud se živá zvířata do šesti měsíců věku nebudou moci vyvážet.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PRÉMIE NA KRÁVY BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

Vnitrostátní stropy podle čl. 7 odst. 2 platné od 1. ledna 2000

Belgie | 394253 |

Dánsko | 112932 |

Německo | 639535 |

Řecko | 138005 |

Španělsko | 1441539 |

Francie [1] | 3779866 |

Irsko | 1102620 |

Itálie | 621611 |

Lucembursko | 18537 |

Nizozemsko | 63236 |

Rakousko | 325000 |

Portugalsko [2] | 277539 |

Finsko | 55000 |

Švédsko | 155000 |

Spojené království | 1699511 |

[1] S výjimkou zvláštního stropu podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3763/91.

[2] S výjimkou zvláštní rezervy podle článku 2 nařízení (ES) č. 1017/94.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Převodní tabulka na velké dobytčí jednotky (VDJ) podle článků 12 a 13

Skot samčího pohlaví a jalovice od 24 měsíců věku, krávy bez tržní produkce mléka, dojnice | 1,0 VDJ |

Skot samčího pohlaví a jalovice od 6 do 24 měsíců věku | 0,6 VDJ |

Ovce | 0,15 VDJ |

Kozy | 0,15 VDJ |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

DODATEČNÉ PLATBY

Celkové částky podle článku 14

(v miliónech eur) |

| 2000 | 2001 | 2002 a následující roky |

Belgie | 13,1 | 26,3 | 39,4 |

Dánsko | 3,9 | 7,9 | 11,8 |

Německo | 29,5 | 58,9 | 88,4 |

Řecko | 1,3 | 2,5 | 3,8 |

Španělsko | 11,0 | 22,1 | 33,1 |

Francie | 31,1 | 62,3 | 93,4 |

Irsko | 10,5 | 20,9 | 31,4 |

Itálie | 21,9 | 43,7 | 65,6 |

Lucembursko | 1,1 | 2,3 | 3,4 |

Nizozemsko | 8,4 | 16,9 | 25,3 |

Rakousko | 4,0 | 8,0 | 12,0 |

Portugalsko | 2,1 | 4,1 | 6,2 |

Finsko | 2,1 | 4,1 | 6,2 |

Švédsko | 3,1 | 6,1 | 9,2 |

Spojené království | 21,3 | 42,5 | 63,8 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 805/68 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 4 | – |

Čl. 4a první a druhá odrážka | Čl. 3 písm. a) a b) |

Čl. 4b odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 4b odst. 2 první pododstavec | Čl. 4 odst. 2 |

Čl. 4b odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 3 písm. a) |

Čl. 4b odst. 3 třetí pododstavec písm. a) | Čl. 3 písm. c) |

Čl. 4b odst. 3a | – |

Čl. 4b odst. 4 | – |

Čl. 4b odst. 5 | Čl. 4 odst. 6 |

Čl. 4b odst. 7a | – |

Čl. 4b odst. 8 | Čl. 4 odst. 8 |

Čl. 4c odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 5 odst. 4 |

Čl. 4c odst. 1 třetí pododstavec | Čl. 5 odst. 1druhý pododstavec |

Čl. 4c odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 5 odst. 2 |

Čl. 4c odst. 2 třetí pododstavec | Čl. 5 odst. 4 |

Čl. 4c odst. 3 třetí pododstavec | Čl. 5 odst. 3 třetí pododstavec |

Čl. 4c odst. 4 | Čl. 5 odst. 5 |

Čl. 4d odst. 1 první věta | Čl. 6 odst. 1 první věta |

Čl. 4d odst. 1a | – |

Čl. 4d odst. 2 první věta | Čl. 6 odst. 3 |

Čl. 4d odst. 3a | – |

Čl. 4d odst. 5 | Čl. 6 odst. 2 písm. a) |

Čl. 4d odst. 6 první pododstavec | Čl. 6 odst. 2 písm. b) první věta |

Čl. 4d odst. 6 druhý až čtvrtý pododstavec | – |

Čl. 4d odst. 6 pátý pododstavec | Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 4d odst. 8 druhá odrážka | Čl. 6 odst. 7 |

Čl. 4e odst. 1 první věta prvního pododstavce | Čl. 8 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 4e odst. 1 druhá věta prvního pododstavce | Čl. 8 odst. 4 druhá odrážka druhého pododstavce |

Čl. 4e odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 8 odst. 1druhý pododstavec |

Čl. 4e odst. 2 | Čl. 8 odst. 2 |

Čl. 4e odst. 3 | Čl. 8 odst. 3 |

Čl. 4e odst. 4 | – |

Čl. 4e odst. 5 | Čl. 8 odst. 4 první pododstavec a první odrážka druhého pododstavce |

Čl. 4f odst. 4 první a druhá odrážka druhého pododstavce | Čl. 9 odst. 4 první a druhý pododstavec |

Čl. 4g odst. 3 | Čl. 12 odst. 2 |

Čl. 4g odst. 4a | – |

Čl. 4g odst. 5 | Čl. 12 odst. 3 |

Článek 4i | – |

Čl. 4j odst. 1 až 3 | Čl. 23 odst. 1 až 3 |

Článek 4k | – |

Článek 4l | Článek 25 |

Článek 5 | – |

Čl. 6 odst. 1 | Čl. 47 odst. 2 |

Čl. 6 odst. 2 | Čl. 47 odst. 3 |

Čl. 6 odst. 3 | Čl. 47 odst. 4 |

Čl. 6 odst. 4 | Čl. 47 odst. 5 |

Čl. 6 odst. 5 | Čl. 47 odst. 6 |

Čl. 6 odst. 6 | Čl. 47 odst. 7 |

Čl. 6 odst. 7 | Čl. 47 odst. 8 |

Článek 6a | – |

Článek 7 | – |

Článek 8 | Článek 48 |

Článek 9 | Článek 29 |

Článek 10 | Článek 30 |

Článek 11 | Článek 31 |

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 32 odst. 1 druhý pododstavec |

Čl. 12 odst. 2 až 4 | Čl. 32 odst. 2 až 4 |

Čl. 13 odst. 1 až 3 | Čl. 33 odst. 1 až 3 |

Čl. 13 odst. 4 první a druhý pododstavec | Čl. 33 odst. 4 první a druhý pododstavec |

Čl. 13 odst. 5 až 12 | Čl. 33 odst. 5 až 12 |

Článek 14 | Článek 34 |

Článek 15 | Článek 35 |

Článek 16 | Článek 36 |

Článek 22 | – |

Čl. 22a odst. 1 | Čl. 38 odst. 1 |

Čl. 22a odst. 2 | – |

Čl. 22a odst. 3 | Čl. 38 odst. 2 |

Článek 23 | Článek 39 |

Článek 24 | Článek 40 |

Článek 25 | Článek 41 |

Čl. 26 odst. 1 | Článek 42 |

Čl. 26 odst. 2 | – |

Článek 27 | Článek 43 |

Článek 28 | Článek 44 |

Článek 29 | – |

Článek 30 | Článek 45 |

Článek 30a | – |

Článek 31 | Článek 46 |

Článek 32 | – |

Článek 33 | – |

Příloha | – |

Příloha II | – |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU