(ES) č. 169/1999NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 169/1999 ze dne 25. ledna 1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 19, 26.1.1999, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. ledna 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. února 1999 Nabývá účinnosti: 16. února 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 169/1999

ze dne 25. ledna 1999

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2248/98 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím;

vzhledem k tomu, že podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2;

vzhledem k tomu, že je účelné, aby závazné informace o sazebním zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které vydaly orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohla osoba, které byly tyto informace vydány, nadále používat po dobu tří měsíců v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3]; naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 [4];

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex – odboru pro celní a statistickou nomenklaturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajících kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 nadále používány po dobu tří měsíců.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. ledna 1999.

Za Komisi

Mario Monti

člen Komise

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Úř. věst. L 282, 20.10.1998, s. 55.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[4] Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Popis zboží | Zařazení (Kód KN) | Odůvodnění |

(1) | (2) | (3) |

1.Směs mouky pro přípravu žitného chleba obsahující (v procentech hmotnostních):žitná mouka: 50,0pšeničná mouka: 48,6pšeničný lepek: 1,4 | 11010090 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 110100 a 11010090 |

2.Směs mouky pro přípravu vícezrnného chleba obsahující (v procentech hmotnostních):pšeničná mouka: 78,5žitná mouka: 7,0ovesná mouka: 4,0rýžová mouka: 4,0ječmenná mouka: 2,0mleté klíčky: 1,0pšeničný lepek: 3,5 | 11010015 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 písm. b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 110100 a 11010015 |

3.Chlebová mouka obsahující (v procentech hmotnostních):pšeničná mouka: 99,85sůl: 0,15a velmi malá množství amylázy a antioxidantu (E300) | 11010015 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 110100 a 11010015 |

4.Pekárenský přípravek na bázi mouky pro přípravu chalupářského bochníku obsahující (v procentech hmotnostních):pšeničná mouka: 88žitná mouka: 10žitný kvásek: 1pekařské droždí, emulgátor: 1a velmi malá množství amylázy a antioxidantu (E300) | 19012000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 1901 a 19012000 Přídavek pekařských kvasnic a žitného kvásku dodává výrobku charakteristiku směsi pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek čísla 1905 a vylučuje jej z kapitoly 11 v souladu s poznámkou 1 písm. b) k této kapitole. |

5.Tablety o hmotnosti 550 mg obsahující 200 mg askorbanu vápenatého (sůl vitamínu C), 342 mg vehikula tvořeného dikalciumfosfátem, mikrokrystalickou celulosou, sodnou solí karboxymethylcelulózy a kyselinou stearovou a 8 mg stearanu hořečnatého, který slouží jako antispékavé činidlo | 21069092 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106, 210690 a 21069092 Tento výrobek je vyloučen z čísla 2936 v důsledku přítomnosti přísad, na které se nevztahují poznámky 1 písm. f) a g) ke kapitole 29 ani vysvětlivky k harmonizovanému systému, k číslu 2936, písm. d) poslední odstavec. |

6a)Pasta na bázi stříbra (vysoká koncentrace)Stříbro: 72,0 %Sloučenina kadmia: 8,9 %Sloučenina olova: 8,9 %6b)Pasta na bázi stříbra (střední koncentrace)Stříbro: 45,0 %Sloučenina kadmia: 3,5 %Sloučenina olova: 3,5 %Tyto výrobky se používají pro tepelné připevňování elektronických obvodů na smaltované ocelové pláty. | 32073000 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 písm. c) ke kapitole 71 a na znění kódů KN 3207 a 32073000. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému, k číslu 7106. |

7.Práškový toner s magnetickými vlastnostmi, používaný jako vývojka pro fotografické kopírovací stroje.Složení:Kopolymer styrenu a butylakrylátu: 40 %Polypropylen: 3 %Magnetit: 56 %Oxid křemičitý: < 1 % | 37079030 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3707, 370790 a 37079030 Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému, k číslu 3215 písm. a) a k číslu 3707 bodu 2) |

8.Smetanově bílé prášky tvořené montmorilonitem s přídavkem 30 % stearylaminu.Tyto prášky organofilní povahy jsou mísitelné s organickými rozpouštědly a při zahřátí na 600 °C vykazují ztrátu 35 % hmotnosti. | 38249095 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3824, 382490 a 38249095 Tento výrobek není zařazen ve smyslu čísla 3802. Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému, k číslu 3824 bodu 40. |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU