1999/96/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 44, 16.2.2000, s. 1-155 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. prosince 1999 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. února 2000 Nabývá účinnosti: 16. února 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2005/55/ES Pozbývá platnosti: 9. listopadu 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES

ze dne 13. prosince 1999

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrhy Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření v rámci vnitřního trhu;

(2) vzhledem k tomu, že první akční program Evropského společenství pro ochranu životního prostředí [4] schválený Radou dne 22. listopadu 1973 vyzval k využití nejnovějších vědeckých poznatků v boji proti znečišťování ovzduší plyny emitovanými z motorových vozidel a tomu odpovídajícím změnám dříve přijatých směrnic; že pátý akční program, jehož celkové zaměření schválila Radou usnesením ze dne 1. února 1993 [5], stanoví další úsilí, které je nutné vynaložit k podstatnému snížení stávající úrovně emisí znečišťujících látek z motorových vozidel;

(3) vzhledem k tomu, že se uznává, že rozvoj dopravy ve Společenství vedl k závažnému zatížení životního prostředí; že se ukázalo, že řada úředně vyhlášených prognóz o nárůstu hustoty provozu udávala nižší hodnoty, než byly hodnoty skutečné; že tím je dán důvod ke stanovení přísných norem pro emise všech motorových vozidel;

(4) vzhledem k tomu, že směrnice 88/77/EHS [6] stanovila mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, nespálených uhlovodíků a oxidů dusíku ze vznětových motorů motorových vozidel na základě postupu zkoušky s reprezentativními jízdními podmínkami v Evropě; že uvedená směrnice byla poprvé změněna směrnicí 91/542/EHS [7] ve dvou etapách, přičemž první etapa (1992/1993) má shodný termín s termínem zavedení nových evropských mezních hodnot emisí pro osobní automobily; že druhá etapa (1995/1996) vedla k vytvoření dlouhodobé orientace evropského průmyslu motorových vozidel tím, že stanovila mezní hodnoty založené na očekávaných výsledcích dosud rozvíjené techniky, přičemž však ponechala průmyslu potřebný čas ke zdokonalení této techniky; že směrnice 96/1/ES [8] požadovala, aby pro malé vznětové motory se zdvihovým objemem menším než 0,7 dm3 a s otáčkami při jmenovitém výkonu vyššími než 3000 min-1 byla zavedena mezní hodnota pro emise znečišťujících částic stanovená ve směrnici 91/542/EHS teprve od roku 1999; že z technického hlediska je vhodné zachovat rozdíl pro emise znečišťujících částic z malých rychloběžných vznětových motorů, které mají zdvihový objem menší než 0,75 dm3 a otáčky při jmenovitém výkonu vyšší než 3000 min-1, avšak tento rozdíl odstranit v roce 2005;

(5) vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 3 směrnice 91/542/EHS uložil Komisi, aby podala Radě do konceroku 1996 zprávu o pokroku v revizi mezních hodnot kombinace emisí znečišťujících látek, a popřípadě zároveň s revizí postupu zkoušky; že takové revidované mezní hodnoty nebudou používány pro nová schválení typu před 1. říjnem 1999;

(6) vzhledem k tomu, že Komise se zřetelem k plnění požadavků článku 4 směrnice 94/12/ES [9] zavedla evropský program pro kvalitu ovzduší, emise z provozu na pozemních komunikacích, paliva a techniky motorů (program Auto-oil); že studie efektivnosti nákladů v rámci programu Auto-oil ukázala, že je potřebné další zdokonalování techniky vznětového motoru pro těžká nákladní vozidla, aby se dosáhlo v roce 2010 kvality ovzduší popsané ve zprávě Komise o programu Auto-oil;

(7) vzhledem k tomu, že zpřísňování požadavků na nové vznětové motory ve směrnici 88/77/EHS je součástí celkové strategie Společenství, která obsahuje od roku 2000 také revizi norem pro lehká nákladní vozidla a osobní automobily, zlepšení motorových paliv a přesnější vyhodnocování hodnot emisí vozidel v provozu;

(8) vzhledem k tomu, že směrnice 88/77/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu schvalování typu zavedeného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [10]; že cíle snížit úroveň emisí znečišťujících látek z motorových vozidel nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a může jej být proto lépe dosaženo sbližováním právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší motorovými vozidly;

(9) vzhledem k tomu, že snížení mezních hodnot emisí, kterých se bude používat od roku 2000 a která odpovídají snížení emisí oxidu uhelnatého, součtu emisí uhlovodíků a oxidů dusíku a emisí znečišťujících částic o 30 %, byla v programu Auto-oil opatření k dosažení uspokojivé kvality ovzduší ve střednědobém termínu označena jako klíčová; že snížení opacity kouře ve výfukových plynech o 30 % proti hodnotám naměřeným na běžných typech motorů a doplnění směrnice Rady 72/306/EHS [11] bude příspěvkem ke snížení množství znečišťujících částic; že další snížení mezních hodnot emisí, které bude použitelné od roku 2005 a bude znamenat snížení oxidu uhelnatého a součtu emisí uhlovodíků a oxidů dusíku o 30 % a snížení znečišťujících částic o 80 %, což velmi přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve střednědobém výhledu; že tato snížení budou zahrnovat ovlivnění emisí novými zkušebními cykly lépe představujícími modely jízdy získané ze zkušeností na vozidlech v provozu; že výsledkem nové mezní hodnoty pro oxidy dusíku, která se použije od roku 2008, bude další snížení mezní hodnoty pro tuto znečišťující látku o 43 %; že nejpozději do konce roku 2002 Komise posoudí dostupný stav techniky, aby potvrdila povinnou normu pro oxidy dusíku pro rok 2008 ve zprávě pro Evropský parlament a Radu, ke které v případě potřeby přiloží odpovídající návrhy;

(10) vzhledem k tomu, že se zavádějí přípustné mezní hodnoty emisí, které budou použitelné pro vozidla definovaná jako "vozidla zvláště šetřící životní prostředí" (EEV);

(11) vzhledem k tomu, že palubní diagnostické systémy (OBD) nejsou ještě zcela vyvinuty pro těžká nákladní vozidla, ale musí být zavedeny od roku 2005, aby bylo umožněno rychlé zjišťování poruch součástí a systémů kritických z hlediska emisí, a tím došlo zlepšenou kontrolou a údržbou k významnému zdokonalení udržování počáteční úrovně emisí způsobovaných vozidly v provozu; že od roku 2005 by měly být zavedeny specifické požadavky na životnost nových motorů pro těžká nákladní vozidla a na zkoušení shody těžkých nákladních vozidel v provozu;

(12) vzhledem k tomu, že se zavádějí nové zkušební cykly pro schvalování typu pro plynné znečišťující látky a znečišťující částice a opacitu kouře, které umožní reprezentativnější vyhodnocení emisních vlastností vznětových motorů v podmínkách zkoušek více podobných podmínkám vozidel v provozu; že se pro konvenční vznětové motory a pro vznětové motory vybavené oxidačními katalyzátory zavádí nový kombinovaný postup zkoušky (se dvěma cykly); že se zavádí nový kombinovaný postup zkoušky (se dvěma cykly) pro motory na plyn a také pro vznětové motory vybavené moderními zařízeními ke snižování emisí; že od roku 2005 se budou všechny vznětové motory zkoušet oběma použitelnými zkušebními cykly; že Komise bude sledovat pokrok v jednáních o zavedení celosvětově harmonizovaného postupu zkoušky;

(13) vzhledem k tomu, že členským státům by mělo být umožněno prostřednictvím daňových pobídek podpořit uvedení na trh vozidel, která splňují požadavky přijaté na úrovni Společenství, přičemž tyto pobídky musí vyhovovat ustanovením Smlouvy a splňovat určité podmínky umožňující vyhnout se narušení vnitřního trhu; že touto směrnicí není dotčeno právo členských států zahrnout emise znečisťujících látek a jiných látek do základu pro stanovení silniční daně pro motorová vozidla;

(14) vzhledem k tomu, že při vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z motorových vozidel by se měly brát v úvahu výsledky probíhajícího výzkumu vlastností znečišťujících částic;

(15) vzhledem k tomu, že do 31. prosince 2000 musí Komise předložit zprávu o vývoji zařízení pro omezení emisí z těžkých nákladních vozidel se vznětovými motory a o vztahu k jakosti paliva, o potřebě zlepšit přesnost a reprodukovatelnost měření znečišťujících částic a postupů odběru a o vývoji celosvětově harmonizovaného zkušebního cyklu;

(16) vzhledem k tomu, že směrnici 88/77/EHS je proto třeba změnit,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 88/77/EHS se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem"

.

2. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

"vozidlem" se rozumějí všechna vozidla definovaná v části A přílohy II směrnice 70/156/EHS poháněná vznětovým motorem nebo plynovým motorem, kromě vozidel kategorie M1 s maximální technicky přípustnou hmotností nepřekračující 3,5 t,

"vznětovým motorem nebo plynovým motorem" se rozumí zdroj motorického pohonu vozidla, pro který se může udělit schválení typu jako samostatného technického celku ve smyslu článku 2 směrnice 70/156/EHS,

"EEV" se rozumí vozidlo zvláště šetřící životní prostředí, což znamená vozidlo poháněné motorem, který splňuje volitelné mezní hodnoty emisí uvedené v řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I."

3. Přílohy I až VIII se nahrazují přílohami I až VII obsaženými v příloze této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. ledna 2000 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacity kouře emitovaných z motoru

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla poháněného vznětovým motorem nebo plynovým motorem, ani

- zakázat registraci, prodej, uvedení do provozu nebo užívání nového vozidla tohoto typu, ani

- odmítnout udělit ES schválení typu pro typ vznětového motoru nebo plynového motoru, ani

- zakázat prodej nebo užívání nového vznětového motoru nebo plynového motoru,

pokud jsou splněny odpovídající požadavky příloh směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice, zejména pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motorů splňují mezní hodnoty stanovené buď v řádku A, nebo v řádku B1 nebo B2, nebo mezní hodnoty stanovené v řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. října 2000 členské státy

- nesmějí již udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS a

- odmítnou udělit vnitrostátní schválení typu

pro typy vznětových motorů nebo plynových motorů a typy vozidel poháněných vznětovými motory nebo plynovými motory, pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic opacity kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku A tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

3. Od 1. října 2001, kromě vozidel a motorů určených k vývozu do třetích zemí a kromě náhradních motorů pro vozidla v provozu, členské státy

- považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla nebo nové motory podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely odst. 1 čl. 7 uvedené směrnice a

- zakáží registraci, prodej, uvádění do provozu nebo užívání nových vozidel poháněných vznětovým motorem nebo plynovým motorem a prodej a užívání nových vznětových motorů nebo plynových motorů,

pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku A tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

4. Od 1. října 2005 členské státy

- nesmějí již udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS a

- odmítnou vnitrostátní schválení typu

pro typy vznětových motorů nebo plynových motorů a typy vozidel poháněných vznětovým motorem nebo plynovým motorem, pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku B1 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

5. Od 1. října 2006, kromě vozidel a motorů určených k vývozu do třetích zemí a kromě náhradních motorů pro vozidla v provozu, členské státy

- považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla nebo nové motory podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely odst. 1 čl. 7 uvedené směrnice a

- zakáží registraci, prodej, uvádění do provozu nebo užívání nových vozidel poháněných vznětovým motorem nebo plynovým motorem a prodej a užívání nových vznětových motorů nebo plynových motorů,

pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku B1 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

6. Od 1. října 2008 členské státy

- nesmějí již udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS a

- odmítnou udělit vnitrostátní schválení typu

pro typy vznětových motorů nebo plynových motorů a typy vozidel poháněných vznětovým motorem nebo plynovým motorem, pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku B2 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

7. Od 1. října 2009, kromě vozidel a motorů určených k vývozu do třetích zemí a kromě náhradních motorů pro vozidla v provozu, členské státy

- považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla nebo nové motory podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely odst. 1 čl. 7 uvedené směrnice a

- zakáží registraci, prodej, uvádění do provozu nebo užívání nových vozidel poháněných vznětovým motorem nebo plynovým motorem a prodej a užívání nových vznětových motorů nebo plynových motorů,

pokud emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacita kouře z motoru nesplňují mezní hodnoty stanovené v řádku B2 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

8. V souladu s odstavcem 1 se pokládá motor, který splňuje odpovídající požadavky příloh směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice a splňuje mezní hodnoty stanovené v řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice, za splňující požadavky uvedené v odstavcích 2 až 7.

Článek 3

1. Členské státy mohou stanovit daňové pobídky pouze pro motorová vozidla splňující požadavky směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice. Tyto pobídky musí být v souladu se Smlouvou a musí dále splňovat podmínky stanovené v písmenech a) a b):

a) musí se vztahovat všechna nová vozidla, která jsou uváděna na trh členského státu a která splňují v předstihu mezní hodnoty stanovené v řádku A tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice a následně od 1. října 2000 mezní hodnoty stanovené v řádku B1 nebo B2 uvedených tabulek;

musí skončit dnem použitelnosti povinného uplatňování mezních hodnot stanovených v odst. 3 čl. 2 pro nová vozidla nebo dnem stanoveným pro povinné uplatňování mezních hodnot emisí stanovených v řádku B1 nebo B2 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice;

b) musí se vztahovat na všechna nová vozidla, která jsou uváděna na trh členského státu a která splňují volitelné mezní hodnoty stanovené v řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice.

2. Ve vztahu ke každému typu vozidla nesmějí pobídky převýšit dodatečné náklady na technická řešení potřebná pro dosažení mezních hodnot stanovených buď v řádku A, nebo v řádku B1, nebo B2, nebo mezních hodnot stanovených v řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění této směrnice, a náklady na jejich instalaci do vozidla.

3. Komise musí být včas informována o záměrech zavést nebo změnit daňové pobídky podle tohoto článku, aby mohla předložit své připomínky.

Článek 4

Od 1. října 2005 musí být všechny nové typy vozidel a od 1. října 2006 všechny typy vozidel vybaveny palubním diagnostickým systémem (OBD) nebo palubním měřicím systémem (OBM) k monitorování emisí z výfuku v provozu.

Komise navrhne k tomuto účelu Evropskému parlamentu a Radě opatření. Tato opatření musí obsahovat

- neomezený a normalizovaný přístup do palubního diagnostického systému OBD při kontrole, diagnostice, údržbě a opravách,

- normalizaci chybových kódů,

- kompatibilitu náhradních dílů k usnadnění oprav, výměn dílů a údržby vozidel vybavených systémem OBD.

Článek 5

Od 1. října 2005 pro nové typy a od 1. října 2006 pro všechny typy musí schválení typu udělená pro vozidla a motory potvrzovat také správnou činnost zařízení pro kontrolu emisí po dobu normální životnosti vozidla nebo motoru.

Komise posoudí rozdíly v normální životnosti různých kategorií těžkých nákladních vozidel a uváží, zda navrhne vhodné požadavky na životnost specifické pro každou kategorii.

Článek 6

Od 1. října 2005 pro nové typy a od 1. října 2006 pro všechny typy musí schválení typu udělená pro vozidla a motory potvrzovat také správnou činnost zařízení pro kontrolu emisí po dobu normální životnosti vozidla za běžných podmínek používání (kontrola shodnosti vozidel v provozu, která jsou správně udržována a používána).

Komise musí potvrdit a doplnit toto opatření podle článku 7.

Článek 7

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost nebo do 31. prosince 2000, podle toho, co nastane dříve, návrh na potvrzení nebo doplnění této směrnice.

V návrhu bude přihlédnuto

- k postupu přezkoumání stanoveném v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES [12] a v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES [13],

- k vývoji techniky kontroly emisí pro vznětové motory a plynové motory, včetně techniky následného zpracování, se zřetelem na vzájemnou závislost této techniky a jakosti paliva,

- k potřebě zlepšit přesnost a reprodukovatelnost stávajícího postupu měření a odběru vzorků pro velmi nízké úrovně znečišťujících částic z motorů,

- k vývoji celosvětově harmonizovaného zkušebního cyklu pro zkoušky ke schválení typu,

a tento návrh bude obsahovat

- ustanovení, která stanoví zavedení palubního diagnostického systému OBD pro těžká nákladní vozidla od 1. října 2005 v souladu s článkem 4 této směrnice obdobně k ustanovením směrnice 98/69/ES o snižování emisí z výfuku osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel,

- ustanovení o životnosti zařízení k regulaci emisí od 1. října 2005 v souladu s článkem 5 této směrnice,

- ustanovení k zajištění shodnosti vozidel v provozu s postupem schvalování typu vozidel od 1. října 2005 v souladu s článkem 6 této směrnice, se zřetelem na zvláštní povahu zkoušek motorů těchto vozidel a na specifické informace z palubního diagnostického systému (OBD), v rámci zaměření na efektivnost nákladů,

- přiměřené mezní hodnoty pro znečišťující látky, které nejsou v současnosti regulovány, jako důsledek rozšířeného zavádění nových alternativních paliv.

Do 31. prosince 2001 podá Komise zprávu o pokroku v jednáních týkajících se celosvětově harmonizovaného zkušebního cyklu.

Do 30. června 2002 podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o požadavcích na používání palubního měřicího systému OBM. Na základě této zprávy předloží Komise návrh na opatření, která vstoupí v platnost nejpozději 1. ledna 2005 a budou obsahovat technické požadavky a odpovídající přílohy pro schvalování typu palubních měřicích systémů (OBM), kterými se zajistí nejméně rovnocenná úroveň monitorování jako u palubních diagnostických systémů (OBD) a které budou s těmito systémy kompatibilní.

Nejpozději do 31. prosince 2002 posoudí Komise ve zprávě pro Evropský parlament a Radu dostupný stav techniky z hlediska potvrzení povinné normy pro NOx pro rok 2008 a v případě potřeby tuto zprávu doprovodí vhodnými návrhy.

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. prosince 1999.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

Předsedkyně

S. Hassi

[1] Úř. věst. C 173, 8.6.1998, s. 1a Úř. věst. C 43, 17.2.1999, s. 25.

[2] Úř. věst. C 407, 28.12.1998, s 27.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 1998 (Úř. věst. C 341, 9.11.1998, s. 74), společný postoj Rady ze dne 22. dubna 1999 (Úř. věst. C 296, 15.10.1999, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 1999 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 1.

[5] Úř. věst. C 138, 17.5.1993, s. 1.

[6] Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33.

[7] Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1.

[8] Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1.

[9] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 42.

[10] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25).

[11] Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/20/ES (Úř. věst. L 125, 16.5.1997, s. 21).

[12] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1.

[13] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OBSAH

| | Strana |

PŘÍLOHA I | OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A ZKRATKY, ŽÁDOST O ES SCHVÁLENÍ TYPU, POŽADAVKY A ZKOUŠKY A SHODNOST VÝROBY… | 278 |

1. Oblast působnosti… | 278 |

2. Definice a zkratky… | 278 |

3. Žádost o ES schválení typu… | 284 |

4. ES schválení typu… | 285 |

5. Označení motoru… | 287 |

6. Požadavky a zkoušky… | 289 |

7. Montáž do vozidla… | 291 |

8. Rodina motorů… | 291 |

9. Shodnost výroby… | 293 |

Dodatek 1 | Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby pokud je směrodatná odchylka vyhovující… | 296 |

Dodatek 2 | Postup zkoušek kontroly shodnosti výroby pokud je směrodatná odchylka nevyhovující nebo není k dispozici… | 298 |

Dodatek 3 | Postup ověření kontroly shodnosti výroby na žádost výrobce… | 300 |

PŘÍLOHA II | INFORMAČNÍ DOKUMENT č… | 302 |

Dodatek 1 | Podstatné vlastnosti základního motoru a informace o provedení zkoušky… | 303 |

1. Popis motoru… | 303 |

2. Opatření proti znečišťování ovzduší… | 304 |

3. Dodávka paliva… | 305 |

4. Časování ventilů… | 308 |

5. Systém zapalování (jen u zážehových motorů)… | 308 |

6. Zařízení poháněná motorem… | 308 |

7. Doplňkové informace o podmínkách zkoušky… | 309 |

8. Výkon motoru… | 310 |

Dodatek 2 | Podstatné vlastnosti rodiny motorů… | 312 |

1. Společné parametry… | 312 |

2. Seznam rodiny motorů… | 312 |

Dodatek 3 | Podstatné vlastnosti typu motoru v rodině motorů… | 314 |

1. Popis motoru… | 314 |

2. Opatření proti znečišťování ovzduší… | 315 |

3. Dodávka paliva… | 316 |

4. Časování ventilů… | 319 |

5. Systém zapalování (jen zážehové motory)… | 319 |

Dodatek 4 | Vlastnosti částí vozidla majících vztah k motoru… | 320 |

PŘÍLOHA III | POSTUP ZKOUŠKY… | 321 |

1. Úvod… | 321 |

2. Podmínky zkoušek… | 322 |

Dodatek 1 | Zkušební cykly ESC a ELR… | 324 |

1. Seřízení motoru a dynamometru… | 324 |

2. Provedení zkoušky ESC… | 325 |

3. Provedení zkoušky ELR… | 327 |

4. Výpočet plynných emisí… | 329 |

5. Výpočet emisí částic… | 332 |

6. Výpočet hodnot kouře… | 334 |

Dodatek 2 | Zkušební cyklus ETC… | 336 |

1. Postup mapování vlastností motoru… | 336 |

2. Generování referenčního zkušebního cyklu… | 336 |

3. Zkoušky emisí… | 337 |

4. Výpočet plynných emisí… | 341 |

5. Výpočet emisí částic (jen u vznětových motorů)… | 345 |

Dodatek 3 | Plán průběhu zkoušky ETC s motorem na dynamometru… | 347 |

Dodatek 4 | Postupy měření a odběru vzorků… | 357 |

1. Úvod… | 357 |

2. Dynamometr a vybavení zkušební komory… | 357 |

3. Určení plynných složek… | 358 |

4. Určení částic… | 360 |

5. Určení kouře… | 362 |

Dodatek 5 | Postup kalibrace… | 364 |

1. Kalibrace analytických přístrojů… | 364 |

2. Kalibrace systému CVS… | 370 |

3. Kalibrace systému k měření částic… | 372 |

4. Kalibrace zařízení k měření kouře… | 373 |

PŘÍLOHA IV | TECHNICKÉ VLASTNOSTI REFERENČNÍHO PALIVA PŘEDEPSANÉHO PRO SCHVALOVACÍ ZKOUŠKY A K OVĚŘOVÁNÍ SHODNOSTI VÝROBY… | 374 |

1. Motorová nafta1… | 374 |

2. Zemní plyn (NG)… | 375 |

3. Zkapalněný ropný plyn (LPG)… | 376 |

PŘÍLOHA V | ANALYTICKÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY PRO ODBĚR VZORKŮ… | 377 |

1. Určení plynných emisí… | 377 |

2. Ředění výfukového plynu a určení částic… | 384 |

3. Určení kouře… | 399 |

PŘÍLOHA VI | CERTIFIKÁT EHS SCHVÁLENÍ TYPU… | 403 |

PŘÍLOHA VII | PŘÍKLAD POSTUPU VÝPOČTU… | 405 |

SEZNAM OBRÁZKŮ

| | strana |

Obrázek 1 | Zvláštní definice zkušebních cyklů… | 280 |

Obrázek 2 | Schéma zkoušek shodnosti výroby… | 295 |

Obrázek 3 | Sled zkoušky ELR… | 328 |

Obrázek 4 | Interpolace kontrolního bodu NOx… | 331 |

Obrázek 5 | Plán průběhu zkoušky ETC s motorem na dynamometru… | 356 |

Obrázek 6 | Schéma zařízení k určení účinnosti konvertoru NOx… | 367 |

Obrázek 7 | Schéma systému analýzy surového výfukového plynu pro CO, NOx a HC jen pro zkoušku ESC… | 377 |

Obrázek 8 | Schéma systému analýzy zředěného výfukového plynu pro CO, CO2, NOx a HC pro zkoušku ETC a volitelně pro zkoušku ESC… | 378 |

Obrázek 9 | Schéma analýzy methanu (metoda GC)… | 381 |

Obrázek 10 | Schéma analýzy methanu separátorem uhlovodíků jiných než methan (NMC)… | 383 |

Obrázek 11 | Systém s ředěním části toku s izokinetickou sondou a s odběrem dílčího vzorku (řízení SB)… | 385 |

Obrázek 12 | Systém s ředěním části toku s izokinetickou sondou a s odběrem dílčího vzorku (řízení PB)… | 385 |

Obrázek 13 | Systém s ředěním části toku s měřením koncentrace CO2 nebo NOx a s odběrem dílčího vzorku… | 386 |

Obrázek 14 | Systém s ředěním části toku s měřením koncentrace CO2, s bilancí uhlíku a s odběrem celkového vzorku… | 386 |

Obrázek 15 | Systém s ředěním části toku s jednoduchou Venturiho clonou a s odběrem dílčího vzorku… | 387 |

Obrázek 16 | Systém s ředěním části toku s dvojitou Venturiho clonou nebo s dvojitouVenturiho trubicí, s měřením koncentrace a s odběrem dílčího vzorku… | 388 |

Obrázek 17 | Systém s ředěním části toku s rozdělením do více trubek, s měřením koncentrace a s odběrem dílčího vzorku… | 389 |

Obrázek 18 | Systém s ředěním části toku s řízením průtoku a s odběrem celkového vzorku… | 390 |

Obrázek 19 | Systém s ředěním části toku s řízením průtoku a s odběrem dílčího vzorku… | 390 |

Obrázek 20 | Systém s ředěním plného toku… | 394 |

Obrázek 21 | Systém k odběru vzorku částic… | 397 |

Obrázek 22 | Systém s dvojitým ředěním (jen u systémů s plným tokem)… | 397 |

Obrázek 23 | Plnoprůtočný opacimetr… | 400 |

Obrázek 24 | Opacimetr s dílčím tokem… | 401 |

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 | Mezní hodnoty — zkoušky ESC a ELR… | 290 |

Tabulka 2 | Mezní hodnoty — zkoušky ETC… | 290 |

Tabulka 3 | Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán odběru vzorků podle dodatku 1… | 297 |

Tabulka 4 | Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán odběru vzorků podle dodatku 2… | 299 |

Tabulka 5 | Hodnoty kritérií vyhovění a nevyhovění pro plán odběru vzorků podle dodatku 3… | 301 |

Tabulka 6 | Mezní odchylky regresní přímky… | 340 |

Tabulka 7 | Přípustná vypuštění bodů z regresní analýzy… | 341 |

Tabulka 8 | Přesnost měřicích přístrojů… | 357 |

Tabulka 9 | Doprvčená Zatízení filtrů… | 361 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU