1999/63/ESSMĚRNICE RADY 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST)

Publikováno: Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33-37 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. června 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. července 1999 Nabývá účinnosti: 22. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 1999/63/ES

ze dne 21. června 1999

o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy byla Dohoda o sociální politice připojená k Protokolu (č. 14) o sociální politice připojenému ke Smlouvě o založení Evropského společenství pozměněné Maastrichtskou smlouvou zahrnuta do článků 136 až 139 Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Sociální partneři mohou v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy společně žádat, aby byly dohody uzavřené na úrovni Společenství prováděny rozhodnutím Rady na návrh Komise.

(3) Rada přijala směrnici 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby [1], která uvádí námořní dopravu mezi činnostmi, které nespadají do oblasti její působnosti.

(4) Měly by se vzít v úvahu úmluvy Mezinárodní organizace práce o úpravě pracovní doby, zejména úmluvy o pracovní době námořníků.

(5) Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody o sociální politice konzultovala se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Společenství týkající se odvětví a činností, na něž se směrnice 93/104/ES nevztahuje.

(6) Komise po této konzultaci usoudila, že akce Společenství v této oblasti je účelná, a znovu konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství obsah zamýšleného návrhu v souladu s čl. 3 odst. 3 uvedené dohody.

(7) Svaz provozovatelů námořních plavidel v Evropském společenství (ECSA) a Federace odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) informovaly Komisi o svém úmyslu zahájit postup podle článku 4 Dohody o sociální politice.

(8) Uvedené organizace uzavřely dne 30. září 1998 dohodu o pracovní době námořníků; uvedená dohoda obsahuje společnou žádost vyzývající Komisi, aby ji provedla rozhodnutím Rady na návrh Komise, v souladu s čl. 4 odst. 2 Dohody o sociální politice.

(9) Rada v usnesení ze dne 6. prosince 1994 o některých výhledech sociální politiky Evropské unie: příspěvek k hospodářské a sociální konvergenci v Unii [2] vyzvala sociální partnery, aby využili daných příležitostí k uzavření dohod, neboť jsou zpravidla blíže sociální realitě a sociálním problémům.

(10) Dohoda se vztahuje na námořníky všech námořních plavidel, soukromých nebo veřejných, která jsou registrována na území některého členského státu a zpravidla využívána pro obchodní námořní plavby.

(11) Vhodným nástrojem pro provedení dohody je směrnice ve smyslu článku 249 Smlouvy; směrnice je pro členské státy závazná, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.

(12) Vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy nemůže být cílů této směrnice uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství; že tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(13) Pokud jde o pojmy použité v dohodě, které v ní nejsou zvlášť vymezeny, ponechává tato směrnice členským státům volnost vymezit je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, obdobně jako u jiných směrnic z oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, za předpokladu, že tyto definice odpovídají obsahu dohody.

(14) Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 o přizpůsobení a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s ohledem na reprezentativnost podepsaných stran a právnost každého ustanovení dohody.

(15) V souladu se svým sdělením za dne 14. prosince 1993 o provádění Dohody o sociální politice uvědomila Komise Evropský parlament a Hospodářský a sociální výbor a zaslala jim návrh směrnice obsahující dohodu.

(16) Provedení dohody přispívá k dosažení cílů uvedených v článku 136 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je provedení dohody uzavřené dne 30. září 1998 mezi organizacemi zastupujícími zaměstnavatele a odbory v námořní dopravě (ECSA a FST), která je obsažena v příloze.

Článek 2

Minimální požadavky

1. Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo zavést úpravu příznivější, než jakou stanoví tato směrnice.

2. Provádění této směrnice za žádných okolností neodůvodňuje pokles obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje. Právo členských států nebo sociálních partnerů přijímat s ohledem na vývoj okolností právní nebo smluvní ustanovení, která se liší od ustanovení platných v okamžiku přijetí této směrnice, není dotčeno, pokud jsou zachovány minimální požadavky podle této směrnice.

Článek 3

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2002 nebo zajistí, aby nejpozději k uvedenému dni sociální partneři zavedli nezbytná opatření dohodou; členské státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit výsledky stanovené touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Opatření podle odstavce 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 21. června 1999.

Za Radu

předseda

L. Schomerus

[1] Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18.

[2] Úř. věst. C 368, 23.12.1994, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Evropská dohoda

o úpravě pracovní doby námořníků

s ohledem na Dohodu o sociální politice připojenou k Protokolu o sociální politice připojenému ke Smlouvě o založení Evropského společenství, zejména na čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 2 uvedené dohody,

s ohledem na čl. 4 odst. 2 Dohody o sociální politice, který stanoví, že dohody uzavřené na evropské úrovni se provádějí na základě společné žádosti podepsaných stran rozhodnutím Rady na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že podepsané strany tímto tuto žádost podávají,

SE PODEPSANÉ STRANY DOHODLY TAKTO:

Ustanovení 1

1. Tato dohoda se vztahuje na námořníky všech námořních plavidel, veřejných nebo soukromých, která jsou registrována na území některého členského státu a zpravidla využívána pro obchodní námořní plavbu. Pro účely této dohody se plavidlem registrovaným na území dvou států rozumí plavidlo registrované na území toho státu, pod jehož vlajkou pluje.

2. Ve sporných případech rozhodne o tom, zda se plavidlo pro účely této dohody považuje za námořní plavidlo nebo za plavidlo využívané pro obchodní námořní plavbu, příslušný orgán členského státu. Musí konzultovat zúčastněné organizace provozovatelů námořních plavidel a námořníků.

Ustanovení 2

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "pracovní dobou" čas, během kterého je námořník povinen vykonávat práci pro plavidlo;

b) "dobou odpočinku" čas mimo pracovní dobu; tento výraz nezahrnuje krátké přestávky;

c) "námořníky" osoby, které jsou v jakékoli funkci zaměstnány nebo najaty na palubě námořního plavidla, na které se dohoda vztahuje;

d) "provozovatelem námořního plavidla" vlastník plavidla nebo jakýkoli jiný subjekt nebo osoba, jako je provozovatel námořního plavidla spravující plavidlo nebo nájemce plavidla bez posádky, na kterou provozovatel námořního plavidla převedl odpovědnost za provoz plavidla a která odpovědnost přijala a prohlásila, že bude vykonávat všechny s tím spojené úkoly a povinnosti.

Ustanovení 3

V mezích podle ustanovení 5 bude stanovena buď maximální pracovní doba, kterou nelze v daném období překročit, nebo minimální doba odpočinku, která musí být v daném období poskytnuta.

Ustanovení 4

Aniž je dotčeno ustanovení 5, činí základní pracovní doba pro námořníky i pro ostatní pracovníky v zásadě osm hodin denně s jedním dnem odpočinku týdně a navíc s odpočinkem o svátcích. Členské státy mohou přijmout opatření pro schválení nebo registraci kolektivní smlouvy, která stanoví základní pracovní dobu námořníků, jež není méně příznivá než stanovený základ.

Ustanovení 5

1. Meze pracovní doby a doby odpočinku musí být stanoveny takto:

a) maximální pracovní doba nesmí překročit

i) 14 hodin v období 24 hodin a

ii) 72 hodin v období 7 dnů;

nebo

b) minimální doba odpočinku nesmí být kratší než

i) 10 hodin v období 24 hodin a

ii) 77 hodin v období 7 dnů.

2. Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna trvá nejméně šest hodin, a interval mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit čtrnáct hodin.

3. Nástupy, požární a záchranná cvičení a cvičení předepsaná vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními akty se provádějí tak, aby co nejméně rušily dobu odpočinku a nevyvolaly únavu.

4. Při pracovní pohotovosti, například není-li ve strojovně obsluha, má námořník nárok na přiměřenou náhradní dobu odpočinku, je-li základní doba odpočinku narušena povoláním k práci.

5. Nebyla-li sjednána žádná kolektivní smlouva ani vydán rozhodčí výrok nebo rozhodne-li příslušný orgán, že kolektivní smlouva nebo rozhodčí výrok nesplňují body 3 a 4, přijme příslušný orgán opatření pro zajištění dostatečné doby odpočinku těmto námořníkům.

6. V souladu s obecnými zásadami ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků mohou členské státy přijmout vnitrostátní právní předpisy nebo postupy, které umožní příslušnému orgánu schválit nebo registrovat kolektivní smlouvy, jež stanoví odchylky od mezí podle bodů 1 a 2. Tyto odchylky musí být pokud možno v souladu se stanoveným základem, ale mohou upravit častější dovolenou nebo delší dobu dovolené nebo poskytování náhradní dovolené pro členy strážní služby nebo pro námořníky pracující na palubě plavidel pro krátké plavby.

7. Na snadno přístupném místě musí být vyvěšen přehled organizace práce na palubě, který pro každou funkci uvádí alespoň

a) rozdělení služeb na moři a v přístavu;

b) maximální pracovní dobu nebo minimální dobu odpočinku stanovenou právními předpisy nebo kolektivními smlouvami platnými v členských státech.

8. Přehled uvedený v bodě 7 musí být vyhotoven podle vzoru v pracovním jazyce nebo pracovních jazycích plavidla a v angličtině.

Ustanovení 6

Námořníci mladší osmnácti let nesmějí pracovat v noci. Pro účely tohoto ustanovení se nocí rozumí nejméně devět po sobě následujících hodin zahrnujících dobu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní. Toto ustanovení se nepoužije, pokud by tím bylo dotčeno účinné vzdělávání mladých námořníků mezi šestnácti a osmnácti lety v souladu s vypracovanými programy a harmonogramy.

Ustanovení 7

1. Kapitán plavidla je oprávněn požadovat od námořníka delší pracovní dobu nezbytnou pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě nebo nákladu nebo pro poskytnutí pomoci jinému plavidlu nebo osobám v tísni.

2. V souladu s bodem 1 může kapitán dočasně zrušit rozvrh pracovní doby nebo rozvrh odpočinku a žádat, aby námořník kdykoli odpracoval nezbytné hodiny, až do obnovení normální situace.

3. Jakmile to je po obnově normální situace možné, musí kapitán zajistit, aby všichni námořníci, kteří během plánovaného odpočinku pracovali, čerpali odpovídající dobu odpočinku.

Ustanovení 8

1. O denní pracovní době nebo o době odpočinku námořníků se vedou záznamy, které zajišťují dodržování ustanovení 5. Námořník musí obdržet jeden stejnopis záznamů, které se ho týkají, jejž podepíše kapitán nebo jím oprávněná osoba a námořník.

2. Musí být stanoveny postupy pro vedení těchto záznamů na palubě včetně intervalů, ve kterých jsou informace zaznamenávány. Pro záznamy pracovní doby nebo doby odpočinku námořníků se vyhotoví vzor s ohledem na stávající mezinárodní směrnice. Vzor bude vyhotoven v jazycích podle ustanovení 5 bod 8.

3. Na palubě na místě posádce snadno přístupném musí být uložen stejnopis odpovídajících vnitrostátních právních předpisů vztahujících se k této dohodě a stejnopis příslušných kolektivních smluv.

Ustanovení 9

Záznamy zmíněné v ustanovení 8 musí být ve vhodných intervalech kontrolovány a potvrzovány, aby bylo zajištěno, že ustanovení o pracovní době nebo o době odpočinku provádějící tuto dohodu jsou dodržována.

Ustanovení 10

1. Při stanovení, schvalování nebo změnách posádky plavidla je třeba zajistit, aby se co nejvíce zamezilo nebo omezilo stanovení nadměrně dlouhé pracovní doby a aby se zajistil dostatečný odpočinek a omezila únava.

2. Vyplývá-li ze záznamů nebo jiných skutečností, že úprava pracovní doby nebo doby odpočinku není dodržována, je třeba přijmout opatření včetně změny posádky, aby se to již neopakovalo.

3. Každé plavidlo, na které se vztahuje tato dohoda, musí mít na palubě posádku v dostatečném počtu a kvalitě pro zajištění bezpečnosti v souladu s dokumentem o minimální bezpečné velikosti posádky nebo s jiným obdobným dokumentem vydaným příslušným orgánem.

Ustanovení 11

Na palubě plavidla nesmějí pracovat osoby mladší šestnácti let.

Ustanovení 12

Provozovatel námořního plavidla zajistí, aby měl kapitán prostředky nezbytné pro plnění povinností podle této dohody, včetně dostatečně velké posádky. Kapitán učiní všechna nezbytná opatření, aby byly dodržovány požadavky týkající se pracovní doby a doby odpočinku námořníků, které vyplývají z této dohody.

Ustanovení 13

1. Každý námořník je držitelem osvědčení, které dokládá jeho způsobilost vykonávat práci, pro niž je zaměstnán na plavidle.

Druh zdravotního vyšetření a údaje, které mají být zaznamenány v lékařském osvědčení, jsou stanoveny po konzultaci zúčastněných organizací provozovatelů námořních plavidel a námořníků.

Každý námořník se musí podrobit pravidelným lékařským vyšetřením. Členové strážní služby, kteří mají lékařské potvrzení o zdravotních problémech způsobených noční prací, musí být, je-li to možné, přeloženi na vhodné místo s denní pracovní dobou.

2. Lékařské vyšetření podle bodu 1 je prováděno bezplatně a při dodržení lékařského tajemství. Lékařská vyšetření lze provádět v rámci vnitrostátních zdravotních systémů.

Ustanovení 14

Provozovatelé námořních plavidel sdělí příslušným vnitrostátním orgánům na jejich žádost údaje o členech strážní služby a jiných námořnících pracujících v noci.

Ustanovení 15

Zajištění bezpečnosti námořníků a ochrany jejich zdraví odpovídá práci, kterou vykonávají. Námořníci pracující ve dne i námořníci pracující v noci mají v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zajištěny rovnocenné služby nebo vybavení pro ochranu a prevenci.

Ustanovení 16

Každý námořník má v souladu s podmínkami vnitrostátních předpisů nebo zvyklostí, které upravují nárok na dovolenou za kalendářní rok a její poskytování, nárok na nejméně čtyři týdny placené dovolené za rok, případně na poměrnou část dovolené, je-li zaměstnán méně než rok.

Minimální dobu placené dovolené nelze nahradit finanční náhradou, s výjimkou skončení pracovního poměru.

V Bruselu dne 30. září 1998.

Federace odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST)

Svaz provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA)

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU