1999/56/ESSměrnice Komise 1999/56/ES ze dne 3. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktoryText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 146, 11.6.1999 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. června 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/61/ES Pozbývá platnosti: 25. srpna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 1999/56/ES

ze dne 3. června 1999,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 78/933/EHS týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory

(Text s význam pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 78/933/EHS ze dne 17. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory [3], naposledy pozměněnou směrnicí 97/54/ES, a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že v zájmu zvýšení bezpečnosti je v současné době zapotřebí upřesnit, jak mají být zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci namontována;

(2) vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného článkem 12 směrnice 74/150/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy směrnice 78/933/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. července 2000 členské státy nesmějí

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, ani

- zakázat první uvedení traktorů do provozu,

pokud tento typ traktoru nebo tyto traktory splňují požadavky směrnice 78/933/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. ledna 2001 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 78/933/EHS ve znění této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 78/933/EHS ve znění této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. června 1999.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24.

[3] Úř. věst. L 325, 20.10.1978, s. 16.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy směrnice 78/933/EHS se mění takto:

1. Příloha I se mění takto:

a)v bodě 3.13:—každý odkaz na "selektivní žlutá" se zrušuje,—v deváté odrážce se zrušuje konec věty po slově "bílá",—poslední pododstavec se zrušuje;

b) bod 4.2.4.2.2 se nahrazuje tímto:

"4.2.4.2.2 v případě traktorů vybavených pro montáž zařízení nesených vpředu jsou kromě světlometů nebo svítilen uvedených v bodě 4.2.4.2.1 dovoleny dva potkávací světlomety ve výšce nepřesahující 3000 mm, pokud jsou zapojeny tak, že dva páry potkávacích světlometů nemohou být zapnuty ve stejném okamžiku.";

c) v bodě 4.7.1 se slovo "nepovinná" nahrazuje slovem "povinná";

d) v bodě 4.9.4.2 se údaj"2100 mm" nahrazuje údajem "2300 mm".

2. Příloha II se mění takto:

a)text pod nadpisem: "čl. 4 odstavec 2 a článek 10 směrnice Rady 74/150/EHS ze 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů s maximální konstrukční rychlostí od 6 km/h do 25km/h"se nahrazuje tímto:"čl. 4 odstavec 2 a článek 10 směrnice Rady 74/150/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů";

b) slova "s maximální konstrukční rychlostí od 6 km/h do 25 km/h" na konci poznámky 1 pod čarou se zrušují.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU