1999/55/ESSměrnice Komise 1999/55/ES ze dne 1. června 1999, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 28-30 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. června 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/57/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 1999/55/ES

ze dne 1. června 1999,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/536/EHS týkající se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů [3], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že v zájmu zvýšení bezpečnosti při rostoucí rozmanitosti traktorů na trhu je v současné době zapotřebí zajistit stejné podmínky pro traktory s otočným sedadlem a volantem, tj. se dvěma polohami sedadla a volantu, jejichž účelem je rozšíření možností provozního využití a zlepšení ovládání připojených strojů;

(2) vzhledem k tomu, že podmínky zkoušení ochranných konstrukcí chránících při převrácení je třeba harmonizovat s podmínkami, které stanoví kodex 3 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro úřední zkoušky ochranných konstrukcí zemědělských traktorů (dynamické zkoušky);

(3) vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku zřízeného článkem 12 směrnice 74/150/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I, II a III směrnice 77/536/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. července 2000 členské státy nesmějí

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, ani

- zakázat první uvedení traktorů do provozu,

pokud tento typ traktorů nebo tyto traktory splňují požadavky směrnice 77/536/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. ledna 2001 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 77/536/EHS ve znění této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 77/536/EHS ve znění této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. června 1999.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24.

[3] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy I, II A III směrnice 77/536/EHS se mění takto:

1. V příloze I bodě 2.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— pro traktory s otočným sedadlem a volantem (tj. se dvěma polohami sedadla a volantu) nebo traktory vybavené volitelnými sedadly pouze metodu podle oddílu B přílohy III."

2. V příloze II se vkládá nový bod, který zní:

"3.1.1.5. V případě traktoru s otočným sedadlem a volantem (tj. se dvěma polohami sedadla a volantu) se první ráz provede v podélném směru na okraj té části ochranné konstrukce, kde působí více než 50 % hmotnosti traktoru. Po něm následuje zkouška tlakem provedená na stejnou část ochranné konstrukce. Druhý ráz směřuje na okraj té části ochranné konstrukce, kde působí méně než 50 % hmotnosti traktoru, a třetí ráz je veden z boku. Nakonec se provede druhá zkouška tlakem na tu část ochranné konstrukce, kde působí méně než 50 % hmotnosti traktoru."

3. Oddíl B přílohy III se mění takto:

a)

v bodě 1.3.1 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

"V případě traktoru s otočným sedadlem a volantem (tj. se dvěma polohami sedadla a volantu) je bod úderu určen průsečíkem střední roviny traktoru s rovinou, která je na ni kolmá, a přímkou, která prochází bodem stejně vzdáleným od obou vztažných bodů sedadla.";

b) vkládají se nové body, které znějí:

"2.2.11. V případě traktoru s otočným sedadlem a volantem (tj. se dvěma polohami sedadla a volantu) je chráněný prostor kombinací obou chráněných prostorů stanovených pro obě polohy volantu a sedadla.

2.2.12. V případě traktoru, který může být vybaven volitelnými sedadly, se při zkouškách použije kombinace chráněných prostorů daných vztažnými body sedadla pro všechny navržené polohy sedadel. Do tohoto kombinovaného chráněného prostoru daného různými vztažnými body sedadla nesmí ochranná konstrukce proniknout.

2.2.13. Je-li po provedení zkoušek navrženo nové volitelné sedadlo, stanoví se výpočtem, zda se chráněný prostor okolo vztažného bodu nového sedadla nalézá uvnitř chráněného prostoru stanoveného dříve. Pokud tomu tak není, musí se provést nová zkouška."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU