1999/34/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 20-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 10. května 1999 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 4. června 1999 Nabývá účinnosti: 4. června 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES

ze dne 10. května 1999,

kterou se mění směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že bezpečnost výrobků a náhrada škody způsobené vadnými výrobky jsou nezbytnými sociálními požadavky, které musejí být splněny v rámci vnitřního trhu; že Společenství na tyto požadavky odpovědělo směrnicí Rady 85/374/EHS [4] a směrnicí Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků [5];

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 85/374/EHS zavedla spravedlivé rozdělení rizik, která jsou vlastní vysoce technizované společnosti; že tím uvedená směrnice vytvořila rozumnou rovnováhu mezi dotčenými zájmy, zejména mezi ochranou zdraví spotřebitele, podporou inovací a vědeckého a technického vývoje, zajištěním nenarušené hospodářské soutěže a usnadněním obchodu, a to na základě harmonizovaného systému občanskoprávní odpovědnosti; že tím uvedená směrnice pomohla zvýšit povědomí obchodníků o problému bezpečnosti výrobků a jeho významu;

(3) vzhledem k tomu, že stupeň harmonizace právních předpisů členských států dosažený směrnicí 85/374/EHS není vzhledem ke stanoveným odchylkám úplný, zejména pokud jde o oblast působnosti, ze které jsou vyňaty nezpracované zemědělské produkty;

(4) vzhledem k tomu, že Komise sleduje provádění a dopady směrnice 85/374/EHS a zejména její aspekty týkající se ochrany spotřebitele a fungování vnitřního trhu, což již bylo předmětem první zprávy; že v této souvislosti se v souladu s článkem 21 od Komise požaduje, aby předložila druhou zprávu o uplatňování uvedené směrnice;

(5) vzhledem k tomu, že zahrnutí prvotních zemědělských produktů do oblasti působnosti směrnice 85/374/EHS by pomohlo obnovit důvěru spotřebitelů v bezpečnost zemědělských produktů; že takové opatření by splnilo požadavky na vysokou úroveň ochrany spotřebitele;

(6) vzhledem k tomu, že okolnosti vyžadují pozměnění směrnice 85/374/EHS s cílem usnadnit ve prospěch spotřebitelů zákonnou náhradu škody na zdraví způsobené vadnými zemědělskými produkty;

(7) vzhledem k tomu, že tato směrnice má dopad na fungování vnitřního trhu do té míry, že obchod zemědělskými produkty nebude nadále ovlivňován rozdíly mezi pravidly o odpovědnosti výrobců;

(8) vzhledem k tomu, že zásada odpovědnosti bez zavinění stanovená směrnicí 85/374/EHS musí být rozšířena na všechny druhy výrobků, včetně zemědělských produktů, jak jsou definovány v druhé větě čl. 32 odst. 1 Smlouvy a uvedeny v příloze I uvedené smlouvy;

(9) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a pro dosažení základních cílů zvýšené ochrany všech spotřebitelů a řádného fungování vnitřního trhu vhodné zahrnout zemědělské produkty do oblasti působnosti směrnice 85/374/EHS; že se uvedená směrnice omezuje na to, co je nezbytné pro dosažení cílů prosazovaných v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 85/374/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pro účely této směrnice se "výrobkem" rozumějí všechny movité věci, také tehdy, jsou-li zabudovány do jiné movité věci nebo do nemovitosti. "Výrobek" zahrnuje i elektřinu."

2. V čl. 15 odst. 1 se zrušuje písmeno a).

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 4. prosince 2000.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. května 1999.

Za Evropský parlament

předseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

předseda

H. Eichel

[1] Úř. věst. C 337, 7.11.1997, s. 54.

[2] Úř. věst. C 95, 30.3.1998, s. 69.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. listopadu 1998 (Úř. věst. C 359, 23.11.1998, s. 25), společný postoj Rady ze dne 17. prosince 1998 (Úř. věst. C 49, 22.2.1999, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. března 1999 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 1999.

[4] Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[5] Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 24.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU