1999/412/ES1999/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. června 1999 o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 (oznámeno pod číslem K (1999) 1456)

Publikováno: Úř. věst. L 156, 23.6.1999, s. 37-46 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. června 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 1999 Nabývá účinnosti: 7. června 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1013/2006 Pozbývá platnosti: 15. července 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 3. června 1999

o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93

(oznámeno pod číslem K (1999) 1456)

(1999/412/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], a zejména na čl. 41 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí [2], a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že čl. 41 odst. 1 nařízení (EHS) č. 259/93 vyžaduje, aby členské státy vypracovaly před koncem každého roku zprávu podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy a zaslaly ji sekretariátu Basilejské úmluvy a její kopii Komisi;

(2) vzhledem k tomu, že čl. 41 odst. 2 nařízení (EHS) č. 259/93 stanoví, že na základě těchto zpráv vypracuje Komise každé tři roky zprávu o provádění příslušného nařízení směrnice Společenstvím a jeho členskými státy;

(3) vzhledem k tomu, že čl. 41 odst. 2 nařízení (EHS) č. 259/93 stanoví, že Komise může na konci přípravy své zprávy požadovat doplňující informace podle článku 6 směrnice 91/692/EHS;

(4) vzhledem k tomu, že příští tříleté období se bude vztahovat na léta 2000-2002 včetně;

(5) vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 6 směrnice 91/692/EHS,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijímá se dotazník připojený k tomuto rozhodnutí, který se vztahuje se k nařízení (EHS) č. 259/93.

Článek 2

1. Členské státy budou používat připojený dotazník, aby každoročně, vedle stávající povinnosti podle čl. 41 odst. 1 nařízení (EHS) č. 259/93 zasílat Komisi kopii výroční zprávy podle čl. 13 odst. 3 Basilejské úmluvy, poskytly Komisi informace.

2. Každoroční informace dodané na základě tohoto dotazníku budou předány na konci každého kalendářního roku za předchozí kalendářní rok. První zpráva na základě tohoto dotazníku bude obsahovat údaje za rok 2000 a bude předložena před koncem roku 2001.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno v roce 2004 na základě zkušeností s prováděním nařízení (EHS) č. 259/93, které vyplynou ze zpráv získaných na základě tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. června 1999.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU