1999/93/ESRozhodnutí Komise 1999/93/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování (oznámeno pod číslem K (1999) 117) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 29, 3.2.1999, s. 51-54 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. ledna 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. ledna 1999 Nabývá účinnosti: 26. ledna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 25. ledna 1999

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování

(oznámeno pod číslem K(1999) 117)

(Text s významem pro EHP)

(1999/93/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že se na Komisi požaduje, aby mezi dvěma postupy ověřování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila "v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup"; že to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou ověření shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 pro daný účel požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací;

vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy provádět podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost;

vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2 přílohy III a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Shoda výrobků a skupin výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je za systém řízení výroby zajišťující, že výrobek je ve shodě s příslušnými technickými specifikacemi, výlučně odpovědný výrobce.

Článek 2

Shoda výrobků stanovených v příloze II se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby provozovaném výrobcem do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 3

Postup ověřování shody stanovený v příloze III musí být uveden v pověřeních pro harmonizované normy.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 1999.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho):

- pouze pro vnitřní komunikace,

- pro ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání, jiná než použití uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí.

Okna (s příslušným kováním nebo bez něho):

- pro použití jiná než použití uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí.

Okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho):

- pro vnější použití.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho):

- pro použití při dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách.

Okna (s příslušným kováním nebo bez něho):

- pro použití při dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách.

Stavební kování pro dveře a vrata:

- pro použití při dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SKUPINA VÝROBKŮ

DVEŘE, OKNA, OKENICE, ROLETY, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ (1/1)

1. Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na CEN/CENELEC požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 1 : Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez kontrolních zkoušek vzorků.

Systém 3 : Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Systém 4 : Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém (systémy) ověřování shody |

Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) | pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách | — | 1 |

jiná ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při užívání | — | 3 |

pouze pro vnitřní komunikace | — | 4 |

Stavební kování pro dveře a vrata | pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách | — | 1 |

Okna (s příslušným kováním a bez něho) | pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách | — | 1 |

jakákoli jiná | — | 3 |

Okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) | vnější použití | — | 4 |

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU