(ES) č. 2307/98NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2307/98 ze dne 26. října 1998 o vydávání vývozních licencí pro výživu pro psy a kočky, kódu KN 2309 10 90, která podléhá zvláštnímu zacházení při dovozu do Švýcarska

Publikováno: Úř. věst. L 288, 27.10.1998, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. října 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2307/98

ze dne 26. října 1998

o vydávání vývozních licencí pro výživu pro psy a kočky, kódu KN 23091090, která podléhá zvláštnímu zacházení při dovozu do Švýcarska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2931/79 ze dne 20. prosince 1979 o poskytnutí pomoci při vývozu zemědělských produktů, které mohou podléhat zvláštnímu zacházení při dovozu do určité třetí země [1], a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že v rámci konzultací se Švýcarskem o provádění výsledků Uruguayského kola bylo dohodnuto používání souboru opatření, která stanoví mimo jiné bezcelní dovoz roční kvóty 6000 tun výživy pro psy a kočky, původem ze Společenství, na kterou se vztahuje položka KN 230910, včetně kódu KN 23091090, do Švýcarska; že švýcarské orgány jsou pověřeny správou kvóty;

vzhledem k tomu, že vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090, na kterou se vztahuje nařízení Rady (EHS) č. 827/68 [2] naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 195/96 [3] nepodléhá předložení vývozní licence;

vzhledem k tomu, že s cílem zaručit u produktů původ ze Společenství, je třeba, aby byly povinné vývozní licence pro vývozy výživy pro psy a kočky podléhající zvláštní úpravě při dovozu do Švýcarska; že vydávání licencí musí podléhat předložení prohlášení vývozcem, které potvrzuje původ produktu ze Společenství;

vzhledem k tomu, že cílem licencí stanovených tímto nařízením není povolit vývoz, ale pouze prokázat u vyvážených produktů původ ze Společenství; že proto není nutné stanovit jistotu, kterou se ručí za závazek vyvážet;

vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto nařízení buď doplňují, nebo jsou odchylná od ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 3719/88 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1044/98 [5];

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pokud jde o výživu pro psy a kočky, kódu KN 23091090 a původu ze Společenství, stanoví toto nařízení pro její vývozy do Švýcarska zvláštní pravidla, přičemž uvedená výživa při dovozu do Švýcarska může podléhat osvobození od cla v rámci roční kvóty 6000 tun pro výživu pro psy a kočky, položky KN 230910.

Článek 2

1. Vývozy uvedené v článku 1 podléhají předložení vývozní licence AGREX.

2. Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatel:

- písemně prohlásí, že všechny materiály použité při výrobě produktů, pro něž je žádost podána, byly zcela získány v Evropské unii,

- se písemně zaváže předložit na žádost příslušných orgánů všechny další doklady, které by uvedené orgány považovaly za nezbytné pro vydání licence, a dát případně souhlas k jakékoli kontrole účetnictví a podmínek výroby dotyčných produktů uvedenými orgány.

Není-li žadatel sám výrobcem produktů, předloží na podporu své žádosti podobné prohlášení a podobný závazek výrobce.

3. Žádost o licenci a licence obsahují v kolonce 20 odkaz na toto nařízení a poznámku "Pro vyvážený produkt se neposkytuje náhrada".

4. Vydání licence nepodléhá složení jistoty.

5. Licence je vydána v co nejkratší lhůtě po podání žádosti.

6. Licence je platná ode dne svého vydání ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3719/88 až do 31. prosince následujícího po dni jejího vydání.

7. Na žádost zúčastněné strany je vydána ověřená kopie zapsané licence.

8. Pokud ustanovení tohoto nařízení nestanoví jinak, použijí se ustanovení nařízení (EHS) č. 3719/88.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 334, 28.12.1979, s. 8.

[2] Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16.

[3] Úř. věst. L 26, 2.2.1996, s. 13.

[4] Úř. věst. L 331, 2.12.1988, s. 1.

[5] Úř. věst. L 149, 20.5.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU