(ES) č. 1165/98NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách

Publikováno: Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. května 1998 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. června 1998 Nabývá účinnosti: 26. června 1998
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem (EU) 2019/2152) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1165/98

ze dne 19. května 1998

o konjunkturálních statistikách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu [4],

(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/211/EHS ze dne 30. května 1972 o koordinovaných konjunkturálních statistikách v průmyslu a v odvětvích drobných řemesel [5] a směrnice Rady 78/166/EHS ze dne 13. února 1978 o koordinovaných konjunkturálních statistikách v pozemním a inženýrském stavitelství [6], jejichž cílem bylo zajistit soudržnost statistik, nemohly zohlednit mezitím nastalé hospodářské a technické změny;

(2) vzhledem k tomu, že Evropská unie mezitím dosáhla dalšího pokroku směrem k integraci; že nové politiky a hlavní směry v oblasti hospodářství, hospodářské soutěže, sociální sféry, životního prostředí a podnikání vyžadují iniciativy a rozhodnutí založené na relevantních statistických údajích; že informace poskytované podle stávajících právních předpisů Společenství nebo dostupné v jednotlivých členských státech nejsou vyhovující nebo dostatečně srovnatelné na to, aby mohly sloužit jako spolehlivý základ činnosti Společenství;

(3) vzhledem k tomu, že budoucí Evropská centrální banka bude potřebovat snadno dostupné a rychle sestavitelné konjunkturální statistiky pro hodnocení ekonomického vývoje v členských státech v kontextu jednotné evropské měnové politiky;

(4) vzhledem k tomu, že pro splnění informačních potřeb Společenství v oblasti hospodářské konvergence je nezbytná standardizace;

(5) vzhledem k tomu, že je nutné mít k dispozici spolehlivé a rychle dostupné statistiky pro podávání zpráv o hospodářském vývoji v každém členském státě v rámci hospodářské politiky Unie;

(6) vzhledem k tomu, že podniky a podnikatelská sdružení požadují takové informace, které jim umožní pochopit jejich trhy a mít informace o své činnosti a výkonnosti ve vztahu k svému odvětví na státní i mezinárodní úrovni;

(7) vzhledem k tomu, že sestavení národních účtů podle nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství [7] vyžaduje vývoj srovnatelných, úplných a spolehlivých statistických zdrojů;

(8) vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí 92/326/EHS [8] přijala Rada dvouletý program vývoje evropské statistiky služeb (1992 až 1993); že tento program obsahuje sestavování harmonizovaných statistik na státní a mezinárodní úrovni, zejména pro obchodní činnosti;

(9) vzhledem k tomu, že vytváření společných statistických norem umožňujících vytváření harmonizovaných statistik je v souladu se zásadou subsidiarity u činností, které lze účinně vykonávat výlučně na úrovni Společenství, a že tyto normy budou používány v každém členském státě pod dohledem orgánů a institucí pověřených sestavováním úředních statistik;

(10) vzhledem k tomu, že nejlepší metoda vyhodnocení hospodářského cyklu spočívá v sestavování statistik, jež vyhovují společným metodickým zásadám a společným definicím ukazatelů; že harmonizované statistiky splňující požadavky Komise a podniků na spolehlivost, rychlost, pružnost a dostatečnou úroveň podrobnosti členění mohou být založeny jen na údajích sestavených koordinovaně;

(11) vzhledem k tomu, že očištění o sezónní vlivy a výpočet vývojových časových řad nejlépe provádějí národní statistické úřady; že předání národních údajů očištěných o sezónní vlivy a vývojových časových řad Komisi (Eurostatu) zvýší soudržnost mezi údaji rozšiřovanými na státní a mezinárodní úrovni;

(12) vzhledem k tomu, že činnostní jednotka (ČJ) odpovídá jednomu nebo více provozním útvarům podniku; že má-li být možno zjišťovat údaje o ČJ, je nutné, aby informační systém podniku byl schopen u každé ČJ stanovit nebo vypočítat minimálně hodnotu produkce a mezispotřeby, nákladů práce, provozní přebytek, zaměstnanost a tvorbu hrubého fixního kapitálu; že ČJ zařazené do určité položky statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1) mohou prostřednictvím vedlejších činností, které není možné zjistit z dostupných účetních dokladů, produkovat výrobky nezařazené do typické homogenní skupiny, do níž by z důvodu povahy činnosti náležely; že ČJ a podnik jsou totožné, pokud podnik nemůže stanovit nebo vypočítat pro jedno nebo více provozních útvarů údaje o veškerých výše uvedených proměnných;

(13) vzhledem k tomu, že statistické údaje sestavované v systému Společenství musí být v uspokojivé kvalitě a kvalita i zatížení, kterou její dosažení přináší, musí být mezi jednotlivými členskými státy srovnatelné, a že je proto nezbytné společně stanovit kritéria umožňující splnění těchto požadavků; že konjunkturální statistiky musí odpovídat výsledkům předávaným v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání [9];

(14) vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [10] vytváří referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízení, zejména ta, jež se týkají přístupu k zdrojům administrativních údajů a statistické důvěrnosti;

(15) vzhledem k tomu, že je nezbytné zjednodušit správní postupy zejména pro malé a střední podniky mimo jiné prostřednictvím podpory nových technologií sběrua zpracování údajů; že použití stávajících administrativních údajů pro potřeby statistiky je jedním z opatření, jak snížit zatížení podniků; že nezbytnost přímého shromažďování údajů v podnicích pro sestavení statistik má za následek, že metody a techniky musí zabezpečit, aby údaje byly spolehlivé a aktuální, aniž by to zejména pro malé a střední podniky přinášelo zatížení převyšující svým objemem přínos, který uživatelé uvedených statistik mohou odůvodněně očekávat;

(16) vzhledem k tomu, že je nezbytné mít právní rámec společný pro všechny podnikové činnosti a pro statistiky podnikání zahrnující rovněž činnosti a oblasti, pro které se dosud žádné statistiky nevypracovávaly; že oblast působnosti vypracovávaných statistik lze vymezit s odkazem na nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [11] a nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [12] (NACE rev. 1);

(17) vzhledem k tomu, že za účelem dalšího upřesnění pravidel sběru a statistického zpracování údajů a zpracování a přenosu proměnných je nezbytné dát Komisi, které je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Komise 89/382/EHS, Euratom [13], pravomoc pro přijetí prováděcích opatření k tomuto nařízení;

(18) vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 3 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné cíle

1. Účelem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství.

2. Statistika obsahuje informace (proměnné) nezbytné pro vytvoření jednotné základny pro analýzu konjunkturálního vývoje nabídky a poptávky, výrobních činitelů a výrobních cen.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se použije na veškeré činnosti v rámci trhu uvedené v sekcích C až K a M až O statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1), zavedené nařízením (EHS) č. 3037/90.

2. Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají statistické jednotky, jejichž druh je uveden v oddílu I přílohy k nařízení (EHS) č. 696/93 a které jsou zařazeny do jedné z činností uvedených v článku 1. V přílohách tohoto nařízení je specifikováno použití jednotlivých jednotek při vypracovávání statistik.

Článek 3

Přílohy

1. Zvláštní požadavky na proměnné jsou popsány v přílohách.

2. V každé příloze jsou uvedeny tyto informace, pokud je to důležité:

a) specifické činnosti, pro něž má být statistika sestavena,

b) druhy statistických jednotek, jež mají být použity pro sestavení statistik,

c) seznamy proměnných,

d) forma proměnných,

e) sledované období proměnných,

f) úroveň podrobnosti členění proměnných,

g) lhůty pro odeslání údajů,

h) seznam nepovinných pilotních studií,

i) první sledované období,

j) délka přechodného období, která může být povolena.

Článek 4

Sběr údajů

1. Členské státy shromažďují údaje nezbytné pro výpočet proměnných uvedených v přílohách.

2. Členské státy mohou získat nezbytné údaje tak, že uplatní zásadu administrativního zjednodušení a kombinují tyto zdroje:

a) povinná zjišťování: právní jednotky definované nařízením (EHS) č. 696/93, ke kterým patří nebo z nichž se skládají statistické jednotky, jimž byla členskými státy stanovena zpravodajská povinnost, jsou povinny dodávat včasné, přesné a úplné informace;

b) ostatní vhodné zdroje, včetně administrativních údajů;

c) vhodné postupy statistického odhadování.

3. Členské státy a Komise podpoří v rámci svých pravomocí zvýšené používání elektronického sběru a automatického zpracování údajů.

Článek 5

Periodicita

Veškeré proměnné se vytvářejí častěji než jednou ročně. Frekvence pro každou proměnnou je uvedena v přílohách.

Článek 6

Úroveň podrobnosti členění

Proměnné se vytvářejí v souladu s platnou klasifikací na úrovni podrobnosti členění uvedené v přílohách.

Článek 7

Zpracování údajů

Členské státy zpracují údaje získané v souladu s čl. 4 odst. 2 do srovnatelných proměnných na základě pravidel uvedených v přílohách. Členské státy také vezmou v úvahu pokyny uvedené v informační metodické příručce uvedené v článku 12.

Článek 8

Předávání proměnných

Členské státy předají Eurostatu proměnné uvedené v článku 7 včetně důvěrných údajů elektronickým či jiným vhodným způsobem ve lhůtě počítané od konce sledovaného období stanovené v přílohách. Proměnné jsou v každém případě předávány Komisi (Eurostatu) nejpozději dnem jejich rozšíření orgánem členského státu.

Článek 9

Zpracování důvěrných údajů

Zpracování důvěrných údajů a jejich předávání podle článku 8 se provádí v souladu s platnými stávajícími zásadami Společenství pro ochranu statistické důvěrnosti.

Článek 10

Kvalita

1. Členské státy zajistí, aby předávané proměnné věrně odrážely základní soubor jednotek. Z tohoto důvodu musí údaje získané v souladu s čl. 4 odst. 2 zahrnovat takové množství jednotek, aby byl zajištěn dostatečný stupeň reprezentativnosti.

2. Kvalitu proměnných měří jednotlivé členské státy podle společných kritérií.

3. Kvalita proměnných se pravidelně kontroluje porovnáváním s ostatními statistickými informacemi. Proměnné se dále zkoumají z hlediska vnitřní konzistence.

4. Vyhodnocení úrovně se provádí srovnáváním přínosu dostupnosti údajů s náklady na jejich shromažďování a se zatížením, zejména pro malé podniky. Pro potřeby tohoto vyhodnocení předají členské státy Komisi na požádání nezbytné informace.

Článek 11

Změna ve vážení a změna základního roku

1. Nejméně jednou za pět let upraví členské státy v případě nutnosti systém vážení u složených indexů. Váhy používané v upraveném systému vážení se Komisi předají do tří let po skončení nového základního roku.

2. Jednou za pět let založí členské státy indexy na novém základním roku tak, že použijí jako základní rok končící číslicí 0 nebo 5. Do tří let po skončení takového základního roku musí být veškeré indexy založeny na novém základním roku.

Článek 12

Metodická příručka

1. Po konzultaci s Výborem pro statistické programy vydá Komise informační metodickou příručku, která vysvětlí pravidla stanovená v přílohách a která bude obsahovat pokyny ohledně konjunkturálních statistik.

2. Příručka je pravidelně přepracovávána.

Článek 13

Přechodné období a odchylky

1. Pro vypracovávání statistik lze umožnit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. V průběhu přechodného období může Komise připustit odchylky od tohoto nařízení, pokud národní statistické systémy vyžadují větší úpravy.

Článek 14

Zprávy

1. Členské státy předají Komisi na požádání veškeré důležité informace o provádění tohoto nařízení v členských státech.

2. Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost, a poté každé tři roky, podá Komise Evropskému parlamentu zprávu o statistikách vypracovaných podle tohoto nařízení, zejména o jejich relevantnosti a kvalitě a o zatížení podniků.

Článek 15

Koordinace v členských státech

V každém členském státě koordinuje jeden orgán

1) předávání proměnných (článek 8),

2) hodnocení kvality (článek 10),

3) předávání důležitých informací (čl. 14 odst. 1).

Článek 16

Pilotní studie

1. Postupem podle článku 18 zavede Komise sérii nepovinných pilotních studií, které členské státy dobrovolně provedou. Tyto pilotní studie jsou specifikovány v přílohách.

2. Pilotními studiemi se stanoví možnost a nezbytnost získávání dalších údajů, přičemž se vezme v úvahu přínos dostupnosti údajů ve vztahu k nákladům na jejich sběr a k zatížení podniků.

3. Komise informuje Radu o výsledcích pilotních studií.

Článek 17

Provádění

Postupem podle článku 18 stanoví Komise prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Tím se zohlední zásada, že přínos opatření musí převýšit jeho náklady, a zásada, že ve srovnání s původními ustanoveními tohoto nařízení nevzniknou členským státům ani podnikům žádné dodatečné náklady. Prováděcí opatření k tomuto nařízení obsahují zejména:

a) druhy použitých statistických jednotek (článek 2),

b) aktualizaci seznamu proměnných (článek 3),

c) definice a dohodnuté formy předávaných proměnných (článek 3),

d) frekvenci vypracovávání statistik (článek 5),

e) úroveň podrobnosti členění a agregace proměnných (článek 6),

f) lhůty pro předávání (článek 8),

g) kritéria pro hodnocení kvality (článek 10),

h) přechodné období a výjimky povolené v průběhu přechodného období (článek 13),

i) zavedení pilotních studií (článek 16).

Článek 18

Jednací řád výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata.Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud však zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navržená opatření Komise.

Článek 19

Zrušující ustanovení

Zrušují se směrnice 72/211/EHS a 78/166/EHS.

Článek 20

Vstup v platnost.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 1998.

Za Radu

předseda

G. Brown

[1] Úř. věst. C 267, 3.9.1997, s. 1.

[2] Stanovisko ze dne 20. února 1998 (Úř. věst. C 80, 16.3.1998).

[3] Úř. věst. C 19, 21.1.1998, s. 125.

[4] Stanovisko ze dne 11. září 1997 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 128, 3.6.1972, s. 28.

[6] Úř. věst. L 52, 23.2.1978, s. 17.

[7] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

[8] Úř. věst. L 179, 1.7.1992, s. 131.

[9] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

[10] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[11] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

[12] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1).

[13] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

PRŮMYSL

a) Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích C až E NACE rev.1.

b) Jednotka zjišťování

1. Není-li v článku 2 uvedeno jinak nebo není-li rozhodnuto jinak postupem podle článku 3, je v této příloze jednotkou zjišťování činnostní jednotka.

2. V případě podniků s malým počtem zaměstnanců ve vedlejší činnosti lze jako jednotku zjišťování použít místní jednotku nebo podnik.

3. K použití dalších jednotek zjišťování se lze rozhodnout postupem podle článku 18.

c) Seznam proměnných

1. Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:

Proměnná č. | Název |

110 | Výroba |

120 | Obrat |

121 | Domácí obrat |

122 | Zahraniční obrat |

130 | Nové objednávky |

131 | Nové domácí objednávky |

132 | Nové zahraniční objednávky |

210 | Počet pracujících osob |

220 | Odpracované hodiny |

230 | Hrubé mzdy a platy |

310 | Výrobní ceny |

311 | Domácí výrobní ceny |

312 | Zahraniční výrobní ceny |

2. Tuto proměnnou lze aproximovat pomocí indexu průměrné hodnoty (č. 313) pouze v případě, že zahraniční výrobní cena (č. 312) není k dispozici.

3. Počínaje prvním sledovaným obdobím je možné údaje o přijatých nových objednávkách (č. 130, 131 a 132) aproximovat pomocí alternativního směrného ukazatele, který lze vypočítat z údajů konjunkturálního průzkumu. Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

4. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

5. "Domácím" se rozumí týkající se území daného členského státu.

6. Informace o výrobě (č. 110) se nevyžadují pro oddíl 41 a skupinu 40.3 NACE rev. 1.

7. Informace o obratu (č. 120, 121, 122) se nevyžadují pro sekci E NACE rev. 1.

8. Informace o objednávkách (č. 130, 131, 132) se vyžadují pouze pro tyto oddíly NACE rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Seznam oddílů NACE je možné upravovat do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost souladu s postupem podle článku 18.

9. Informace o výrobních cenách nebo o indexu průměrné hodnoty (č. 310, 311, 312 nebo 313) se nevyžadují u těchto skupin NACE rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Seznam skupin je možné upravovat do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost postupem podle článku 18.

d) Forma

1. Veškeré proměnné s výjimkou výroby (č. 110) se předávají v neupravené formě.

2. Proměnnou hodnotu výroby (č. 110) je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

3. Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

4. Proměnné č. 110, 310, 311, 312 a 313 je nutné předávat ve formě indexu. Všechny ostatní proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

e) Sledované období

Použijí se tato sledovaná období:

Proměnná č. | Sledované období |

110 | měsíc |

120 | měsíc |

121 | měsíc |

122 | měsíc |

130 | měsíc |

131 | měsíc |

132 | měsíc |

210 | nejméně čtvrtletí |

220 | nejméně čtvrtletí |

230 | nejméně čtvrtletí |

310 | měsíc |

311 | měsíc |

312 nebo 313 | měsíc |

f) Úroveň podrobnosti členění

1. Veškeré proměnné je nutno předávat na úrovni dvou míst číselného kódu NACE rev. 1.

2. Indexy výroby (č. 110) a výrobní ceny (č. 310, 311, 312 nebo 313) v sekci D NACE rev. 1 je dále nutné předávat na úrovni tří a čtyř míst číselného kódu NACE rev. 1. Předávané indexy na úrovni tří a čtyř míst musí představovat nejméně 90 % celkové přidané hodnoty za každý členský stát v sekci D NACE rev. 1 v daném základním roce. Tyto proměnné není třeba předávat na takto podrobné úrovni členskými státy, jejichž celková přidaná hodnota za sekci D NACE rev. 1 v daném základním roce je méně než 5 % hodnoty celého Evropské společenství.

3. Proměnné předávané na úrovni tří a čtyř míst NACE rev. 1 se používají pro sestavení agregovaných ukazatelů na těchto úrovních pro Společenství jako celek a pro skupinu členských států používajících jednotnou měnu. Tyto ukazatele je možné také rozšiřovat na úrovni tří a čtyř míst pro jednotlivé členské státy nebo jiná seskupení členských států, pokud dané členské státy udaly, že tyto údaje mají dostačující kvalitu.

4. Kromě toho je nutno předávat veškeré proměnné pro hlavní průmyslové oblasti, o jejichž definici (viz ekonomické činnosti NACE rev. 1) se rozhodne postupem podle článku 18.

g) Lhůty pro předávání údajů

1. Proměnné se předávají v těchto lhůtách po skončení sledovaného období:

Proměnná č. | Lhůta |

110 | 1 měsíc a 15 kalendářních dnů |

120 | 2 měsíce |

121 | 2 měsíce |

122 | 2 měsíce |

130 | 1 měsíc a 20 kalendářních dnů |

131 | 1 měsíc a 20 kalendářních dnů |

132 | 1 měsíc a 20 kalendářních dnů |

210 | 3 měsíce |

220 | 3 měsíce |

230 | 3 měsíce |

310 | 1 měsíc a 15 kalendářních dnů |

311 | 1 měsíc a 5 kalendářních dnů |

312 | 1 měsíc a 5 kalendářních dnů |

313 | 1 měsíc a 15 kalendářních dnů |

2. Lhůty mohou být delší až o 15 kalendářních dnů pro členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekcích C, D a E NACE rev. 1 v daném základním roce tvoří méně než 3 % hodnoty celého Společenství.

h) Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. zhodnotit, zda je možné předávat údaje dříve;

2. zjistit zahraniční výrobní ceny;

3. členit dále proměnné ze zahraničí na údaje týkající se států měnové unie, uvnitř Společenství a vně Společenství;

4. shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků;

5. vypracovávat měsíční informace o zaměstnanosti;

6. zjišťovat údaje o stavu zásob;

7. poskytovat informace o více činnostech, než je uvedeno v sekci C odst. 6 až 9;

8. shromažďovat konjunkturálních informace o investicích;

9. shromažďovat informace o objednávkách zásob.

i) První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

j) Přechodné období

1. Pro proměnné výroba (č. 110), pracující osoby a odpracované hodiny (č. 210, 220) a pro proměnnou domácí výrobní ceny (č. 311) lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle článku 18.

2. Pro ostatní proměnné lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

STAVEBNICTVÍ

a) Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekci F NACE rev.1.

b) Jednotka zjišťování

1. Není-li v článcích 2 nebo 3 uvedeno jinak nebo není-li rozhodnuto jinak postupem podle článku 4, jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je činnostní jednotka.

2. V případě podniků s malým počtem zaměstnanců ve vedlejších činnostech lze jako jednotku zjišťování použít místní jednotku nebo podnik.

3. Podle potřeby lze statistiku odvodit z informací získaných podle klasifikace ve stavebnictví.

4. O použití dalších jednotek zjišťování lze rozhodnout postupem podle článku 18.

c) Seznam proměnných

1. Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:

Proměnná č. | Název |

110 | Výroba |

115 | Pozemní stavitelství |

116 | Inženýrské stavitelství |

130 | Nové objednávky |

135 | Nové objednávky pro pozemní stavitelství |

136 | Nové objednávky pro inženýrské stavitelství |

210 | Počet pracujících osob |

220 | Odpracované hodiny |

230 | Hrubé mzdy a platy |

320 | Stavební náklady |

321 | Materiálové náklady |

322 | Mzdové náklady |

411 | Stavební povolení: počet bytových jednotek |

412 | Stavební povolení: m2 užitné plochy nebo jiná vhodná jednotka |

2. Počínaje prvním sledovaným obdobím je možné údaje o přijatých nových objednávkách (č. 130) aproximovat pomocí alternativního směrného ukazatele, který lze vypočítat z údajů konjunkturálního průzkumu. Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

3. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

4. Informace o proměnných u nových objednávek (č. 130, 135, 136) lze aproximovat podle údajů o stavebních povoleních. Další aproximace lze stanovit postupem podle článku 18.

5. Pouze v případě, že proměnné u stavebních nákladů (č. 320, 321, 322) nejsou k dispozici, lze je aproximovat s pomocí proměnných u výrobních cen (č. 310).

d) Forma

1. Veškeré proměnné s výjimkou výroby (č. 110) se předávají v neupravené formě.

2. Proměnnou hodnotu výroby (č. 110) je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

3. Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

4. Proměnné č. 110, 115, 116, 320, 321 a 322 je nutné předávat ve formě indexu. Proměnné č. 411 a 412 se předávají v absolutních hodnotách. Ostatní proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

e) Sledované období

Pro všechny proměnné se v této příloze použije minimálně čtvrtletní sledované období.

f) Úroveň podrobnosti členění

1. Proměnné č. 110, 130, 210, 220 a 230 se předávají nejméně na úrovni dvou míst NACE rev. 1.

2. Proměnné nové objednávky (č. 130, 135 a 136) se vyžadují pouze pro skupiny 45.1 a 45.2 NACE rev. 1.

3. Proměnné stavební náklady (č. 320, 321 a 322) jsou povinné pouze pro nové obytné budovy, s výjimkou budov s obecními byty.

4. Proměnná hodnota stavebních povolení (č. 411) zahrnuje pouze nové obytné budovy (s výjimkou budov s obecními byty) a člení se dále takto:

i) obytné budovy s jednou bytovou jednotkou;

ii) obytné budovy se dvěma a více bytovými jednotkami.

5. Proměnná hodnota u stavebních povolení (č. 412) zahrnuje pouze budovy a člení se dále takto:

i) obytné budovy s jednou bytovou jednotkou;

ii) obytné budovy se dvěma a více bytovými jednotkami;

iii) budovy s obecními byty;

iv) kancelářské budovy;

v) ostatní budovy.

g) Lhůty pro předávání údajů

1. Proměnné se předávají v těchto lhůtách po skončení sledovaného období:

Proměnná č. | Lhůta |

110 | 2 měsíce |

115 | 2 měsíce |

116 | 2 měsíce |

130 | 3 měsíce |

135 | 3 měsíce |

136 | 3 měsíce |

210 | 3 měsíce |

220 | 3 měsíce |

230 | 3 měsíce |

320 | 3 měsíce |

321 | 3 měsíce |

322 | 3 měsíce |

411 | 3 měsíce |

412 | 3 měsíce |

2. Lhůty mohou být delší až o 15 kalendářních dnů pro členské státy, jejichž přidaná hodnota v sekci F NACE rev. 1 v daném základním roce tvoří méně než 3 % hodnoty celého Společenství.

h) Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. dodávat informace o výrobních cenách;

2. dále členit produkci (č. 110) na novou výstavbu a na opravy a údržbu;

3. dodávat měsíční údaje;

4. dále členit proměnné č. 210, 220 a 230 na pozemní a inženýrské stavitelství;

5. dodávat informace o nákladech (č. 320, 321 a 322) na ostatní druhy stavitelství, než je výstavba budov s obytnými jednotkami, jakož i na činnosti spojené s opravami a údržbou;

6. dále členit pozemní stavitelství (č. 115) na budovy s obytnými jednotkami a na komerční budovy;

7. dodávat konjunkturální informace o investicích;

8. dodávat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i) První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

j) Přechodné období

1. Pro proměnné výroby (č. 110), pracující osoby a odpracované hodiny (č. 210 a 220) lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle článku 18.

2. Pro ostatní proměnné lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

MALOOBCHOD A OPRAVY

a) Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílu 52 NACE rev.1.

b) Jednotka zjišťování

1. Jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je podnik.

2. O použití dalších jednotek zjišťování lze rozhodnout postupem podle článku 18.

c) Seznam proměnných

1. Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:

Proměnná č. | Název |

120 | Obrat |

210 | Počet pracujících osob |

330 | Deflátor tržeb |

2. Místo deflátoru tržeb (č. 330) lze uvádět údaje o objemu tržeb (č. 123).

3. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze údaje o pracujících osobách (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

d) Forma

1. Veškeré proměnné se předávají v neupravené formě.

2. Proměnné hodnoty obratu (č. 120) a objemu tržeb (č. 123) je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

3. Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

4. Všechny proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

e) Sledované období

Platí tato sledovaná období:

Proměnná č. | Sledované období |

120 | měsíc |

210 | čtvrtletí |

330 nebo 123 | měsíc |

f) Úroveň podrobnosti členění

1. Proměnné hodnoty obratu (č. 120) a deflátoru tržeb/objemu tržeb (č. 330/123) se předávají podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavcích 2, 3 a 4. Proměnná hodnota počtu pracujících osob (č. 210) se předává podle úrovně podrobnosti členění uvedené v odstavcích 3 a 4.

2. Úroveň podrobnosti členění tříd a skupin NACE rev. 1:

třída 52.11;

třída 52.12;

skupina 52.2;

skupina 52.3;

součet tříd 52.41, 52.42 a 52.43;

součet tříd 52.44, 52.45 a 52.46;

součet tříd 52.47 a 52.48;

třída 52.61.

3. Agregované úrovně pro dále uvedené třídy a skupiny NACE rev. 1:

součet třídy 52.11 a skupiny 52.2;

součet třídy 52.12 a skupin 52.3 až 52.6;

součet skupin 52.1 až 52.6.

4. Oddíl 52

Členské státy, jejichž přidaná hodnota pro skupinu 52.7 tvoří méně než 5 % jejich přidané hodnoty pro oddíl 52 v daném základním roce, mohou aproximovat oddíl 52 podle součtu skupin 52.1 až 52.6.

g) Lhůty pro předávání údajů

1. Proměnné se předávají v průběhu tří měsíců po skončení sledovaného období. Proměnné hodnoty obratu (č. 120) a deflátoru tržeb/objemu tržeb (č. 330/123) se předávají v průběhu dvou měsíců na úrovni podrobnosti členění stanovené v článcích 3 a 4 sekce F.

2. Lhůty mohou být delší až o jeden měsíc pro členské státy, jejichž celková přidaná hodnota v oddílu 52 v daném základním roce tvoří méně než 3 % hodnoty celého Společenství.

h) Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. zajistit podrobnější úroveň členění činnosti;

2. zhodnotit, zda je možné předávat údaje dříve;

3. shromažďovat informace o počtu zaměstnanců;

4. shromažďovat informace o mzdách a platech;

5. používat činnostní jednotky jako jednotky zjišťování;

6. shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i) První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je leden 1998 pro měsíčně předávané údaje a první čtvrtletí 1998 pro čtvrtletně předávané údaje.

j) Přechodné období

1. Pro proměnnou pracující osoby (č. 210) lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Toto přechodné období lze prodloužit o další dva roky postupem podle článku 18.

2. Pro proměnnou obrat (č. 120) na úrovni podrobnosti členění stanovené v článku 3 sekce F lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. Pro proměnnou obrat (č. 120) na úrovni podrobnosti členění stanovené v článcích 2 a 4 sekce F a deflátor tržeb/objem tržeb (č. 330/123) lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce nejvýše pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA D

OSTATNÍ SLUŽBY

a) Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v oddílech 50 a 51 a v sekcích H, I, J, K, M, N a O NACE rev.1.

b) Jednotka zjišťování

1. Jednotkou zjišťování pro veškeré proměnné v této příloze je podnik.

2. O použití dalších jednotek zjišťování lze rozhodnout postupem podle článku 18.

c) Seznam proměnných

1. Statistiky v této příloze zahrnují tyto proměnné:

Proměnná č. | Název |

120 | Obrat |

210 | Počet pracujících osob |

2. Počínaje prvním sledovaným obdobím lze údaje o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat pomocí počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud není postupem podle článku 18 rozhodnuto jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let.

d) Forma

1. Veškeré proměnné se předávají v neupravené formě.

2. Proměnná obrat (č. 120) se také předává ve formě upravené podle pracovních dnů.

3. Členské státy mohou navíc předávat proměnné očištěné o sezónní vlivy a mohou také předávat proměnné ve formě vývojové časové řady. Komise (Eurostat) může vypracovávat řady těchto proměnných očištěných o sezónní vlivy a ve formě vývojových časových řad jenom v případě, že nejsou předávány v těchto formách.

4. Všechny proměnné je nutné předávat buď jako indexy, nebo v absolutních hodnotách.

e) Sledované období

Pro všechny proměnné se v této příloze použije jako sledované období čtvrtletí.

f) Úroveň podrobnosti členění

1. Proměnná hodnota obratu (č. 120) se předává v souladu s těmito seskupeními NACE rev. 1:

součet 50.1, 50.3 a 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64 – do úrovně tří míst;

50, 60, 61, 62, 63, 72 – na úrovni dvou míst číselného kódu;

součet 74.11, 74.12, 74.13 a 74.14;

součet 74.2 a 74.3;

74.4 až 74.8 – do úrovně tří míst číselného kódu.

2. Proměnná počet pracujících osob (č. 210) se předává na úrovni dvou míst číselného kódu NACE rev. 1 pro oddíly 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 a 74.

3. U oddílů 50, 51, 64 a 74 NACE rev. 1 se proměnná obrat předává pouze na úrovni dvou míst číselného kódu členskými státy, jejichž přidaná hodnota v uvedených oddílech NACE rev. 1 v daném základním roce je méně než 5 % hodnoty celého Evropské společenství.

4. Pro sekci I NACE rev. 1 se proměnná pracující osoby (č. 120) předává pouze na úrovni sekce členskými státy, jejichž celková přidaná hodnota v sekci I v daném základním roce je méně než 5 % hodnoty celého Evropské společenství.

g) Lhůty pro předávání údajů

Proměnné se předávají během tří měsíců po skončení sledovaného období.

h) Pilotní studie

Pilotní studie mají tyto priority:

1. shromažďovat informace o mzdách a platech;

2. shromažďovat informace o deflátorech;

3. vyhodnotit proveditelnost a významnost sběru údajů o:

i) cestovních kancelářích NACE rev. 1 skupina 63.3;

ii) nemovitostech NACE rev. 1 oddíl 70;

iii) pronajímatelské činnosti NACE rev. 1 oddíl 71;

iv) výzkumu a vývoji NACE rev. 1 oddíl 73;

v) činnostech spojených se správou a vedením podniku NACE rev. 1 třídy 74.15;

vi) NACE rev. 1 sekcích J, M, N a O;

4. vypracovávat podrobnější úroveň členění;

5. zhodnotit, zda je možné předávat údaje dříve;

6. shromažďovat informace o počtu zaměstnanců;

7. používat činnostní jednotku jako jednotku zjišťování;

8. shromažďovat konjunkturální informace o vzniku a zániku podniků.

i) První sledované období

Prvním sledovaným obdobím, za které se předávají veškeré proměnné, je první čtvrtletí roku 1998.

j) Přechodné období

Pro všechny proměnné lze postupem podle článku 18 povolit přechodné období v délce pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU