(ES) č. 994/98NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory

Publikováno: Úř. věst. L 142, 14.5.1998, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. května 1998 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. května 1998 Nabývá účinnosti: 15. května 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/1588 Pozbývá platnosti: 14. října 2015

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 994/98

ze dne 7. května 1998

o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

po poradě s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

(1) vzhledem k tomu, že podle článku 94 Smlouvy může Rada přijímat vhodná nařízení pro provádění článků 92 a 93 a může zejména určovat podmínky, za kterých bude použit čl. 93 odst. 3 a určovat kategorie podpory vyňaté z tohoto postupu;

(2) vzhledem k tomu, že podle Smlouvy spočívá posuzování slučitelnosti podpory se společným trhem zásadně na Komisi;

(3) vzhledem k tomu, že řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje důsledné a účinné používání pravidel hospodářské soutěže při poskytování státní podpory;

(4) vzhledem k tomu, že Komise použila články 92 a 93 Smlouvy v četných rozhodnutích a také formulovala svou politiku v řadě sdělení; že s přihlédnutím ke značným zkušenostem Komise s používáním článků 92 a 93 Smlouvy a všeobecných textů, které Komise vydala na základě těchto ustanovení, je pro zajištění účinného dohledu a zjednodušení administrativy vhodné, aniž by se oslabil dohled Komise, aby Komise mohla formou nařízení prohlásit v oblastech, ve kterých má dostatek zkušeností pro stanovení obecných kritérií slučitelnosti, že určité kategorie podpory jsou slučitelné se společným trhem podle jednoho nebo více ustanovení čl. 92 odst. 2 a 3 Smlouvy a jsou vyňaty z postupu podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy;

(5) vzhledem k tomu, že nařízení o skupinových výjimkách zvýší transparentnost a právní jistotu; že je mohou přímo uplatňovat vnitrostátní soudy, aniž by tím byly dotčeny články 5 a 177 Smlouvy;

(6) vzhledem k tomu, že je vhodné, aby Komise v době přijetí nařízení vyjímající kategorie podpory z oznamovací povinnosti stanovené čl. 93 odst. 3 Smlouvy určila účel podpory, kategorie příjemců a prahy pro stanovení vyňaté podpory, podmínky platné pro kumulaci podpor a podmínky kontroly, aby tak u podpory poskytované podle tohoto nařízení zajistila slučitelnost se společným trhem;

(7) vzhledem k tomu, že je vhodné pověřit Komisi, aby při přijímání nařízení vyjímajících určité kategorie podpory z oznamovací povinnosti podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy připojila další podrobné podmínky, aby tak u podpory poskytované podle tohoto nařízení zajistila slučitelnost se společným trhem;

(8) vzhledem k tomu, že může být užitečné stanovit prahy nebo jiné vhodné podmínky vyžadující oznámení o poskytnutí podpory, aby Komise mohla individuálně posoudit účinek určité podpory na hospodářskou soutěž a na obchod mezi členskými státy a na její slučitelnost se společným trhem;

(9) vzhledem k tomu, že Komise by s ohledem na rozvoj a fungování společného trhu měla mít možnost pomocí nařízení stanovit, že určitá podpora nesplňuje všechna kritéria čl. 92 odst. 1 Smlouvy a je tedy vyňata z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 93 odst. 3, pokud podpora poskytnutá stejnému podniku za dané období nepřesáhne určitou pevně stanovenou částku;

(10) vzhledem k tomu, že podle čl. 93 odst. 1 Smlouvy má Komise povinnost trvale přezkoumávat všechny režimy stávající podpory ve spolupráci s členskými státy; že k tomuto účelu a k zajištění co největšího stupně transparentnosti a přiměřené kontroly je žádoucí, aby Komise zajistila vytvoření spolehlivého systému zaznamenávání a uchovávání informací o používání nařízení, která přijala, přístupného všem členským státům a aby pro splnění této povinnosti obdržela od členských států veškeré nezbytné informace o poskytování podpory vyňaté z oznamovací povinnosti, což může být přezkoumáno a hodnoceno s členskými státy v rámci poradního výboru; že k tomuto účelu je také žádoucí, aby si Komise mohla vyžádat poskytnutí takových informací, jaké jsou potřebné k zajištění účinnosti takového přezkoumání;

(11) vzhledem k tomu, že kontrola poskytování podpory zahrnuje velmi složité a různorodé věcné, právní a hospodářské otázky v neustále se měnícím prostředí; že Komise by proto měla pravidelně přezkoumávat kategorie podpory, které by měly být vyňaty z oznamovací povinnosti; že Komise by měla mít možnost rušit nebo měnit nařízení, která přijala podle tohoto nařízení tam, kde se okolnosti změnily s ohledem na některý důležitý prvek, který představoval důvody pro jejich přijetí, nebo tam, kde to pokračující vývoj nebo fungování společného trhu vyžadují;

(12) vzhledem k tomu, že Komise by měla být schopna v úzkém a stálém kontaktu s členskými státy přesně stanovit působnost těchto nařízení a podmínky, které jsou s nimi spojeny; že pro zajištění spolupráce mezi Komisí a příslušnými orgány členských států je vhodné vytvořit Poradní výbor pro státní podpory, který bude konzultován dříve, než Komise přijme nařízení podle tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Skupinové výjimky

1. Komise může prostřednictvím nařízení přijatých podle článku 8 tohoto nařízení a podle článku 92 Smlouvy vyhlásit, že dále uvedené kategorie podpory jsou slučitelné se společným trhem a nejsou předmětem oznamovací povinnosti podle čl. 93 odst. 3 Smlouvy:

a) podpora ve prospěch:

i) malých a středních podniků;

ii) výzkumu a vývoje;

iii) ochrany životního prostředí;

iv) zaměstnanosti a vzdělávání;

b) podpora, jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí pro každý členský stát.

2. Nařízení uváděná v odstavci 1 stanoví pro každou kategorii podpory:

a) účel podpory;

b) kategorie příjemců;

c) prahy vyjádřené buď jako výše podpory v poměru k souhrnu nákladů, které je možné zahrnout, nebo v podobě maximální výše podpory;

d) podmínky pro kumulaci podpor;

e) podmínky kontroly podle článku 3.

3. Kromě toho mohou nařízení uvedená v odstavci 1 zejména:

a) stanovit prahy nebo jiné podmínky pro oznamování udělení jednotlivé podpory;

b) vyjímat určitá odvětví ze své působnosti;

c) přidávat další podmínky pro slučitelnost podpory vyňaté podle těchto nařízení.

Článek 2

De minimis

1. Komise může stanovit nařízením přijatým postupem podle článku 8 tohoto nařízení, že určité podpory nesplňují všechna kritéria čl. 92 odst. 1 s ohledem na rozvoj a fungování společného trhu a že jsou tedy vyňaté z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 93 odst. 3, pokud podpora poskytnutá stejnému podniku za dané časové období nepřekročí určitou pevně stanovenou částku.

2. Členské státy sdělí na její žádost Komisi kdykoli všechny dodatečné informace týkající se podpory vyňaté podle odstavce 1.

Článek 3

Transparentnost a kontrola

1. Při přijímání nařízení podle článku 1 Komise uloží členským státům prováděcí pravidla pro zajištění transparentnosti a kontroly podpory vyňaté z oznamovací povinnosti v souladu s těmito nařízeními. Takováto pravidla se budou skládat zejména z požadavků stanovených v odstavcích 2, 3 a 4.

2. Při uskutečňování režimů podpory nebo jednotlivé podpory poskytnutých mimo jakýkoliv režim, které byly vyňaty podle takových nařízení, předloží členské státy Komisi vzhledem k jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství souhrny informací o režimech podpory nebo jednotlivých podporách, na které se nevztahuje vynětí.

3. Členské státy budou zaznamenávat a shromažďovat veškeré informace týkající se uplatnění skupinových výjimek. Pokud bude mít Komise informace, které ji povedou k pochybám o tom, zda je nařízení o vynětí patřičně používáno, členské státy jí poskytnou veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné k posouzení, zda je dotyčná podpora v souladu s daným nařízením.

4. Členské státy předloží Komisi nejméně jednou za rok zprávu o uplatňování skupinových výjimek v souladu se specifickými požadavky Komise, pokud možno v elektronické podobě. Komise zpřístupní tyto zprávy všem členským státům. Poradní výbor uvedený v článku 7 tyto zprávy jednou ročně přezkoumá a vyhodnotí.

Článek 4

Doba platnosti a změna nařízení

1. Nařízení přijatá podle článku 1 a 2 se použijí po určité období. Podpora vyňatá podle nařízení přijatého podle článku 1 a 2 je vyňata po dobu platnosti daného nařízení a v adaptačním období stanoveném v odstavcích 2 a 3.

2. Nařízení přijatá podle článku 1 a 2 mohou být zrušena nebo změněna, pokud se změnily okolnosti s ohledem na kteroukoli důležitou otázku, která byla důvodem pro jejich přijetí nebo pokud to vyžaduje pokračující vývoj nebo fungování společného trhu. V takovémto případě stanoví nové nařízení šestiměsíční adaptační období pro přizpůsobení podpory, na kterou se vztahovalo předchozí nařízení.

3. Nařízení přijatá podle článku 1 a 2 stanoví adaptační období podle odstavce 2, aby se doba jejich použitelnosti neprodlužovala po skončení jejich platnosti.

Článek 5

Hodnotící zpráva

Komise jednou za pět let předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Návrh zprávy předloží k posouzení poradnímu výboru uvedenému v článku 7.

Článek 6

Připomínky zúčastněných stran

Pokud Komise hodlá přijmout nařízení, zveřejní jeho návrh, aby umožnila všem zúčastněným osobám a organizacím předložit své připomínky v přiměřené lhůtě, kterou Komise určí a která nesmí být v žádném případě kratší než jeden měsíc.

Článek 7

Poradní výbor

Zřizuje se poradní výbor, dále uváděný jako Poradní výbor pro státní podpory. Skládá se ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise.

Článek 8

Konzultace s poradním výborem

1. Komise konzultuje Poradní výbor pro státní podpory:

a) před zveřejněním jakýchkoli návrhů nařízení;

b) před přijetím jakéhokoli nařízení.

2. Konzultace výboru se konají na zasedání, které svolá Komise. K oznámení o svolání zasedání se přikládají projednávané návrhy a dokumenty. Zasedání se koná nejdříve po uplynutí dvou měsíců od zaslání oznámení.

Tuto lhůtu je možné zkrátit v případě konzultací uvedených v odst. 1 písm. b), pokud jde o naléhavý případ nebo o jednoduché prodloužení platnosti nařízení.

3. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci, v případě nutnosti hlasováním.

4. Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj. Poradní výbor může doporučit zveřejnění stanoviska v Úředním věstníku Evropských společenství.

5. Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku výboru. Sdělí výboru, jakým způsobem jeho stanovisko zohlednila.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 1998.

Za Radu

předsedkyně

M. Beckett

[1] Úř. věst. C 262, 28.8.1997, s. 6.

[2] Úř. věst. C 138, 4.5.1998.

[3] Úř. věst. C 129, 27.4.1998, s. 70.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU