(ES) č. 148/98NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 148/98 ze dne 22. ledna 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2005/97, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Alžírska

Publikováno: Úř. věst. L 18, 23.1.1998, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. ledna 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 148/98

ze dne 22. ledna 1998,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2005/97, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Alžírska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2005/97 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví některá pravidla pro zvláštní režim dovozu olivového oleje pocházejícího z Alžírska [1], a zejména na článek 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [2], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1161/97 [3], a zejména s ohledem na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že snížení celní sazby stanovené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2005/97 se použije při každém dovozu olivového oleje, u něhož dovozce při dovozu prokáže, že zvláštní vývozní clo je zohledněno v dovozní ceně; že pro účely používání uvedeného režimu je třeba přijmout ustanovení ukládající dovozci, aby prokázal, že dané clo bylo vývozci uhrazeno;

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (ES) č. 2146/95 [4] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1163/97 [5], týkající se mimo jiné přechodné úpravy zvláštního režimu pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Alžírska, obsahuje ustanovení týkající se uvedeného režimu; že uvedená ustanovení je třeba zrušit s ohledem na prováděcí pravidla stanovená v tomto nařízení;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Režim stanovený v čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2005/97 se použije při každém dovozu, při němž dovozce při propuštění zboží do volného oběhu prokáže, že zvláštní vývozní clo je zohledněno v dovozní ceně a že dané clo bylo vývozci uhrazeno až do výše částky, o kterou je možné clo při dovozu do Společenství snížit podle čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení.

2. Prokazování pro účely odstavce 1 může být provedeno ve formě jakéhokoliv administrativního, obchodního nebo bankovního dokumentu přijatelného pro celní orgány.

3. Pro účely tohoto nařízení se "vývozcem" rozumí osoba uvedená v průvodním osvědčení EUR.1 pro Alžírsko.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 2146/95 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 284, 16.10.1997, s. 11.

[2] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.

[3] Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 1.

[4] Úř. věst. L 215, 9.9.1995, s. 1.

[5] Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 4.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU