98/101/ESSměrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 1, 5.1.1999, s. 1-2 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. ledna 1999 Nabývá účinnosti: 25. ledna 1999
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 27. září 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 98/101/ES

ze dne 22. prosince 1998,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky [1], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že v rámci aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, zejména v článcích 69 a 112, se předpokládá, že během období 4 let ode dne přistoupení budou některá ustanovení týkající se baterií obsahujících rtuť uvedená v článku 3 směrnice 91/157/EHS přezkoumána v souladu s postupy ES;

vzhledem k tomu, že pro dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí by mělo být zakázáno uvádění na trh určitých baterií podle toho, jaké množství rtuti obsahují; že pro dosažení maximálního účinku pro životního prostředí se musí tento zákaz vztahovat i na zařízení, do kterých jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány; že tento zákaz může mít pozitivní vliv na podporu využití baterií;

vzhledem k tomu, že by měl být zohledněn vývoj alternativních baterií neobsahujících těžké kovy;

vzhledem k tomu, že směrnice 91/157/EHS by měla být přizpůsobena;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 18 směrnice 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [2], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [3],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/157/EHS se mění takto:

1. Čl. 3 odst. 1 se nahrazuje tímto:

"1. Členské státy zakáží nejpozději ode dne 1. ledna 2000 uvádět na trh baterie a akumulátory obsahující více než 0,0005 % hmot. rtuti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení. Tento zákaz se nevztahuje na knoflíkové články a baterie, které jsou složeny z knoflíkových článků s obsahem rtuti nejvýše 2 % hmot."

2. Příloha I se nahrazuje textem v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 1998.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s. 38.

[2] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 47.

[3] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

Baterie a akumulátory, na které se vztahuje tato směrnice:

1. Baterie a akumulátory uvedené na trh po 1. lednu 1999 obsahující více než 0,0005 % hmot. rtuti.

2. Baterie a akumulátory uvedené na trh po 18. září 1992 a obsahující:

- více než 25 mg rtuti v jednom článku, s výjimkou alkalických manganových baterií,

- více než 0,025 % hmot. kadmia,

- více než 0,4 % hmot. olova.

3. Alkalické manganové baterie obsahující více než 0,025 % hmot. rtuti uvedené na trh po 18. září 1992.

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU