98/78/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině

Publikováno: Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1-12 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. října 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 5. prosince 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/138/ES Pozbývá platnosti: 6. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SmĚrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES

ze dne 27. října 1998

o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu [4] a první směrnice Rady 79/267/EHS ze dne 5. března 1979 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém životním pojištění a jejího výkonu [5] vyžadují, aby pojišťovny měly míru solventnosti;

(2) vzhledem k tomu, že podle směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS [6] a směrnice Rady 92/96/EHS ze dne 10. listopadu 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění a o změně směrnic 79/267/EHS a 90/619/EHS [7] je možno získat přístup k činnosti v oboru pojištění a následně ji vykonávat na základě vydání jednoho úředního povolení, které vydávají orgány členského státu, ve kterém má pojišťovna své sídlo (domovský členský stát); že toto povolení umožňuje pojišťovně vykonávat svou činnost po celém Společenství jak v rámci práva usazování, tak v rámci volného pohybu služeb; že příslušné orgány domovského členského státu mají vykonávat sledování finančního zdraví pojišťoven, a zejména míry jejich solventnosti;

(3) vzhledem k tomu, že opatření týkající se doplňkového dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině by měla umožnit orgánům vykonávajícím dozor nad pojišťovnami vytvořit si podloženější úsudek o jejich finanční situaci; že takový doplňkový dozor by měl brát v úvahu určité podniky, které v současnosti nepodléhají dozoru podle směrnic Společenství; že tato směrnice v žádném případě nestanoví, že by členské státy musely vykonávat dozor nad těmito podniky jednotlivě;

(4) vzhledem k tomu, že pojišťovny spolu na společném pojistném trhu vstupují do přímé soutěže, a proto musí být pravidla týkající se kapitálových požadavků rovnocenná; že za tímto účelem nesmějí být kritéria použitá ke stanovení doplňkového dozoru ponechána výlučně na uvážení členských států; že přijetí společných základních pravidel bude v nejlepším zájmu Společenství v tom smyslu, že bude bránit narušování hospodářské soutěže; že je nutné odstranit určité rozdíly mezi právními předpisy členských států, pokud se týče obezřetnostního dozoru nad pojišťovnami, jež jsou součástí pojišťovací skupiny;

(5) vzhledem k tomu, že přijatý přístup spočívá v zavedení harmonizace, která je podstatná, nutná a dostatečná k dosažení vzájemného uznání systémů obezřetnostního dozoru v této oblasti; že cílem této směrnice je především ochrana zájmů pojištěných osob;

(6) vzhledem k tomu, že v určitých ustanoveních této směrnice jsou vymezeny minimální standardy; že domovský členský stát může stanovit přísnější pravidla pro pojišťovny, kterým vydaly povolení jejich příslušné orgány;

(7) vzhledem k tomu, že tato směrnice stanoví doplňkový dozor nad jakoukoli pojišťovnou, která je podnikem držícím účast v nejméně jedné pojišťovně, zajišťovně nebo pojišťovně ze třetí země, a dále doplňkový dozor podle odlišných pravidel nad jakoukoli pojišťovnou, jejímž mateřským podnikem je holdingová pojišťovna, zajišťovna, pojišťovna ze třetí země nebo holdingová pojišťovna se smíšenou činností; že dozor nad jednotlivými pojišťovnami, který provádějí příslušné orgány, zůstává hlavní zásadou pojišťovacího dozoru;

(8) vzhledem k tomu, že je nezbytné vypočítat upravenou solventnost u pojišťoven, které tvoří součást pojišťovací skupiny; že příslušné orgány ve Společenství používají různé metody, které zohledňují položky, které ovlivňují finanční situaci pojišťovny a které souvisejí se skutečností, že pojišťovna náleží do pojišťovací skupiny; že tato směrnice stanoví tři metody provedení výše uvedeného výpočtu; že byla přijata zásada, že tyto metody jsou z hlediska zásad obezřetnosti rovnocenné;

(9) vzhledem k tomu, že solventnost dceřiné pojišťovny holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země může být ovlivněna finančními zdroji skupiny, jejíž je součástí, a rozdělením finančních zdrojů uvnitř této skupiny; že by příslušným orgánům mělo být umožněno provádění doplňkového dozoru a přijímání odpovídajících opatření na úrovni pojišťovny, pokud její solventnost je nebo může být ohrožena;

(10) vzhledem k tomu, že příslušné orgány by měly mít přístup ke všem informacím užitečným pro výkon doplňkového dozoru; že by měla být založena spolupráce mezi orgány dozoru nad pojišťovnami a také mezi těmito orgány a orgány příslušnými pro dozor nad jinými finančními odvětvími;

(11) vzhledem k tomu, že transakce uvnitř skupiny mohou ovlivnit finanční situaci pojišťovny; že příslušné orgány by měly mít možnost provádět obecný dozor nad určitými druhy těchto transakcí uvnitř skupiny a přijímat odpovídající opatření na úrovni pojišťovny, pokud její solventnost je nebo může být ohrožena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "pojišťovnou" podnik, kterému bylo vydáno úřední povolení v souladu s článkem 6 směrnice 73/239/EHS nebo článkem 6 směrnice 79/267/EHS;

b) "pojišťovnou ze třetí země" podnik, který by musel mít povolení v souladu s článkem 6 směrnice 73/239/EHS nebo článkem 6 směrnice 79/267/EHS, pokud by měl sídlo ve Společenství;

c) "zajišťovnou" podnik jiný než pojišťovna nebo pojišťovna ze třetí země, jehož hlavní činnost spočívá v přijímání rizik postoupených pojišťovnou, pojišťovnou ze třetí země nebo jinou zajišťovnou;

d) "mateřským podnikem" mateřský podnik ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS [8] a jakýkoli podnik, který podle názoru příslušných orgánů skutečně uplatňuje dominantní vliv nad jiným podnikem;

e) "dceřiným podnikem" dceřiný podnik ve smyslu článku 1 směrnice 83/349/EHS a jakýkoli podnik, nad nímž podle názoru příslušných orgánů skutečně uplatňuje dominantní vliv mateřský podnik. Všechny dceřiné podniky dceřiných podniků jsou rovněž považovány za dceřiné podniky mateřského podniku, který je v čele těchto podniků;

f) "účastí" účast ve smyslu článku 17 první věty směrnice 78/660/EHS [9] nebo přímé nebo nepřímé držení alespoň 20 % hlasovacích práv nebo kapitálu určitého podniku;

g) "podnikem držícím účast" podnik, který je buď mateřským podnikem, nebo jiným podnikem, který drží účast;

h) "přidruženým podnikem" buď dceřiný podnik, nebo jiný podnik, ve kterém je držena účast;

i) "holdingovou pojišťovnou" mateřský podnik, jehož hlavní činností je získávat a držet účasti v dceřiných podnicích, přičemž těmito dceřinými podniky jsou výlučně nebo především pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetích zemí, a alespoň jeden z těchto dceřiných podniků je pojišťovnou;

j) "holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností" mateřský podnik jiný než pojišťovna, pojišťovna ze třetí země, zajišťovna nebo holdingová pojišťovna, jehož alespoň jeden dceřiný podnik je pojišťovnou;

k) "příslušnými orgány" vnitrostátní orgány, které jsou dozorem nad pojišťovnami poveřeny právním předpisem.

Článek 2

Použitelnost doplňkového dozoru nad pojišťovnami

1. Kromě ustanovení směrnic 73/239/EHS a 79/267/EHS, která stanoví pravidla pro dozor nad pojišťovnami, vykonávají členské státy na každou pojišťovnou, která drží účast v alespoň jedné pojišťovně, zajišťovně nebo pojišťovně ze třetí země, doplňkový dozor způsobem stanoveným v článcích 5, 6, 8 a 9.

2. Každá pojišťovna, jejímž mateřským podnikem je holdingová pojišťovna, zajišťovna nebo pojišťovna ze třetí země, podléhá doplňkovému dozoru vykonávanému způsobem stanoveným v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6, 8 a 10.

3. Každá pojišťovna, jejímž mateřským podnikem je holdingová pojišťovna se smíšenou činností, podléhá doplňkovému dozoru vykonávanému způsobem stanoveným v čl. 5 odst. 2 a v článcích 6 a 8.

Článek 3

Oblast působnosti doplňkového dozoru

1. Výkon doplňkového dozoru v souladu s článkem 2 v žádném případě neznamená, že příslušné orgány jsou povinny jednotlivě dohlížet na pojišťovnu ze třetí země, holdingovou pojišťovnu se smíšenou činností nebo zajišťovnu.

2. Doplňkový dozor zohledňuje

- přidružené podniky pojišťovny,

- podniky držící účast v pojišťovně,

- přidružené podniky podniku držícího účast v pojišťovně,

jak je uvedeno v článcích 5, 6, 8, 9 a 10.

3. Členské státy se mohou rozhodnout nezohledňovat v doplňkovém dozoru podle článku 2 podniky se sídlem ve třetích zemích, v nichž jsou právní překážky k předávání nezbytných informací, aniž jsou dotčeny bod 2.5 přílohy I a bod 4 přílohy II.

Dále se orgány příslušné pro výkon doplňkového dozoru mohou v jednotlivých případech rozhodnout, že podnik nezohlední v rámci doplňkového dozoru uvedeného v článku 2,

- jestliže podnik, který má být pod dozor zahrnut, má s ohledem na cíle doplňkového dozoru nad pojišťovnami zanedbatelný význam nebo

- jestliže by zahrnutí finanční situace podniku bylo s ohledem na cíle doplňkového dozoru nad pojišťovnami nepatřičné nebo zavádějící.

Článek 4

Orgány příslušné k výkonu doplňkového dozoru

1. Doplňkový dozor vykonávají příslušné orgány členského státu, ve kterém bylo pojišťovně vydáno úřední povolení podle článku 6 směrnice 73/239/EHS nebo článku 6 směrnice 79/267/EHS.

2. Pokud pojišťovny, kterým bylo vydáno povolení k výkonu činnosti ve dvou či více členských státech, mají jako svůj mateřský podnik stejnou holdingovou pojišťovnu, pojišťovnu ze třetí země nebo holdingovou pojišťovnu se smíšenou činností, mohou příslušné orgány dotyčných členských států uzavřít dohodu o tom, který z nich bude vykonávat doplňkový dozor.

3. Má-li členský stát více než jeden příslušný orgán, který vykonává obezřetnostní dozor nad pojišťovnami a zajišťovnami, přijme dotyčný členský stát potřebná opatření za účelem koordinování činnosti mezi těmito orgány.

Článek 5

Dostupnost a kvalita informací

1. Členské státy stanoví, že příslušné orgány vyžadují od každé pojišťovny podléhající doplňkovému dozoru, aby měla vytvořeny přiměřené vnitřní kontrolní mechanismy pro předkládání údajů a informací odpovídajících účelům takového doplňkového dozoru.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zajistily, že v rámci jejich působnosti nebudou existovat žádné právní překážky, které by bránily podnikům podléhajícím doplňkovému dozoru a jejich přidruženým podnikům a podnikům držícím účast v nich vyměňovat si mezi sebou informace užitečné pro účely doplňkového dozoru.

Článek 6

Přístup k informacím

1. Členské státy stanoví, že jejich orgány příslušné pro výkon doplňkového dozoru musí mít přístup ke všem informacím užitečným pro účely dozoru nad pojišťovnami podléhajícími takovému doplňkovému dozoru. Příslušné orgány se mohou obrátit přímo na dotyčné podniky uvedené v čl. 3 odst. 2, aby od nich získaly nezbytné informace, pouze pokud tyto informace byly žádány od pojišťovny a ta je nedodala.

2. Členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou samy nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu jmenují, provádět na jejich území ověřování informací uvedených v odstavci 1 přímo na místě u

- pojišťoven podléhajících doplňkovému dozoru,

- dceřiných podniků této pojišťovny,

- mateřských podniků této pojišťovny,

- dceřiných podniků mateřského podniku této pojišťovny.

3. Pokud si při použití tohoto článku příslušné orgány jednoho členského státu přejí ve zvláštních případech ověřit důležitou informaci, jež se týká podniku se sídlem v jiném členském státě, který je přidruženým podnikem, dceřiným podnikem, mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku pojišťovny, která podléhá doplňkovému dozoru, musí požádat příslušné orgány výše uvedeného jiného členského státu, aby toto ověření provedly. Orgány, které obdrží takovou žádost, musí jednat v mezích své působnosti tak, že provedou ověření samy, umožní provést ověření orgánům, které o ověření žádají, nebo umožní, aby toto ověření provedl auditor nebo odborník.

Článek 7

Spolupráce mezi příslušnými orgány

1. Pokud jsou pojišťovny, které jsou usazeny v různých členských státech, přímo nebo nepřímo přidružené nebo mají společný podnik držící v nich účast, sdělí si příslušné orgány každého členského státu na požádání všechny užitečné informace, které mohou umožnit nebo usnadnit výkon dozoru podle této směrnice, a z vlastního podnětu si sdělí všechny informace, které se jim jeví jako zásadní pro druhé příslušné orgány.

2. Pokud jsou pojišťovna a buď úvěrová instituce, jak je vymezena ve směrnici 77/780/EHS [10], nebo investiční společnost, jak je vymezena ve směrnici 93/22/EHS [11], nebo obě přímo nebo nepřímo přidružené nebo mají společný podnik držící v nich účast, spolupracují úzce příslušné orgány a orgány, které nesou veřejnou odpovědnost za dozor nad těmito dalšími podniky. Aniž jsou dotčeny jejich příslušné pravomoci, poskytují si tyto orgány navzájem informace, které mohou zjednodušit plnění jejich úloh zejména v rámci této směrnice.

3. Informace obdržené v souladu s touto směrnicí a zejména jakákoli výměna informací mezi příslušnými orgány, jež je stanovena touto směrnicí, jsou předmětem profesního tajemství, vymezeného v článku 16 směrnice 92/49/EHS a článku 15 směrnice 92/96/EHS.

Článek 8

Transakce uvnitř skupiny

1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány vykonávaly obecný dozor nad transakcemi mezi

a) pojišťovnou a

i) přidruženým podnikem pojišťovny,

ii) podnikem držícím účast v pojišťovně,

iii) přidruženým podnikem podniku držícího účast v pojišťovně;

b) pojišťovnou a fyzickou osobou, která drží účast v

i) pojišťovně nebo jakémkoli jejím přidruženém podniku,

ii) podniku držícímu účast v pojišťovně,

iii) přidruženém podniku podniku držícího účast v pojišťovně.

Tyto transakce se týkají zejména

- úvěrů,

- záruk a podrozvahových transakcí,

- položek, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti,

- investic,

- zajišťovacích operací,

- dohod o sdílení nákladů.

2. Za tímto účelem členské státy požadují, aby pojišťovny podávaly příslušným orgánům alespoň jednou ročně zprávy o významných transakcích stanovených v odstavci 1.

Jestliže se na základě této informace zjistí, že solventnost pojišťovny je nebo může být ohrožena, přijmou příslušné orgány vhodná opatření na úrovni pojišťovny.

Článek 9

Upravený požadavek na solventnost

1. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 1 členské státy požadují, aby se provedl výpočet upravené solventnosti v souladu s přílohou I.

2. Do výpočtu uvedeného v odstavci 1 se zahrnují všechny přidružené podniky, podniky držící účast nebo přidružené podniky podniku držícího účast.

3. Jestliže výpočet uvedený v odstavci 1 ukáže, že upravená solventnost je záporná, přijmou příslušné orgány vhodná opatření na úrovni dané pojišťovny.

Článek 10

Zajišťovny, holdingové pojišťovny a pojišťovny ze třetích zemí

1. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 2 členské státy požadují, aby se metoda doplňkového dozoru použila v souladu s přílohou II.

2. V případě uvedeném v čl. 2 odst. 2 výpočet zahrnuje všechny přidružené podniky holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země způsobem uvedeným v příloze II.

3. Jestliže příslušné orgány dojdou na základě tohoto výpočtu k závěru, že solventnost dceřiné pojišťovny holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země je nebo může být ohrožena, přijmou vhodná opatření na úrovni dané pojišťovny.

Článek 11

Provedení

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 5. června 2000. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy zajistí, aby předpisy uvedené v odstavci 1 byly poprvé použity na dozor nad účetními závěrkami za účetní období začínající 1. ledna 2001 nebo v průběhu tohoto kalendářního roku.

3. Přijímají-li členské státy opatření uvedená v odstavci 1, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

5. Nejpozději 1. ledna 2006 předloží Komise Výboru pro pojišťovnictví zprávu o uplatňování této směrnice a v případě potřeby o nutnosti další harmonizace.

Článek 12

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 13

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. října 1998.

Za Evropský parlament

předseda

J. M. Gil-robles

Za radu

předseda

E. Hostasch

[1] Úř. věst. C 341, 19.12.1995, s. 16 a Úř. věst. C 108, 7.4.1998, s. 48.

[2] Úř. věst. C 174, 17.6.1996, s. 16.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. října 1997 (Úř. věst. C 339, 10.11.1997, s. 136), společný postoj Rady ze dne 30. března 1998 (Úř. věst. C 204, 30.6.1998, s. 1), rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. září 1998 (Úř. věst. C 313, 12.10.1998) a rozhodnutí Rady ze dne 13. října 1998.

[4] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES (Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7).

[5] Úř. věst. L 63, 13.3.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/26/ES.

[6] Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 95/26/ES.

[7] Úř. věst. L 360, 9.12.1992, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 95/26/ES.

[8] Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[9] Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[10] První směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu (Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/13/ES (Úř. věst. L 66, 16.3.1996, s. 15).

[11] Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů (Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/9/ES (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VÝPOČET UPRAVENÉ SOLVENTNOSTI POJIŠŤOVEN

1. VÝBĚR METODY VÝPOČTU A OBECNÉ ZÁSADY

A. Členské státy zajistí, aby výpočet upravené solventnosti u pojišťoven uvedených v čl. 2 odst. 1 byl proveden jednou z metod popsaných v bodě 3. Členské státy však mohou stanovit, že příslušné orgány povolí nebo uloží použití některé jiné z metod uvedených v bodě 3, než která byla vybrána členským státem.

B. Poměrnost

Výpočet upravené solventnosti pojišťovny bere v úvahu poměrnou účast drženou podnikem v přidružených podnicích.

"Poměrným podílem" se rozumí buď poměr upsaného kapitálu, který podnik držící účast přímo nebo nepřímo drží, je-li použita metoda 1 nebo metoda 2 popsaná v bodě 3, nebo procento použité k sestavení konsolidované účetní uzávěrky, je-li použita metoda 3 popsaná v bodě 3.

Bez ohledu na použitou metodu však platí, že pokud je přidružený podnik dceřiným podnikem a vykazuje deficit solventnosti, musí být zohledněn celkový deficit solventnosti dceřiného podniku.

Pokud je však podle názoru příslušných orgánů odpovědnost mateřského podniku, který drží účast na kapitálu, omezena přesně a jednoznačně na tento podíl na kapitálu, mohou tyto příslušné orgány povolit zohlednění deficitu solventnosti dceřiného podniku na poměrném základě.

C. Eliminace dvojího použití položek míry solventnosti

C.1. Obecné zacházení s položkami míry solventnosti

Bez ohledu na metodu, která byla použita k výpočtu upravené solventnosti pojišťovny, musí být vyloučeno dvojí použití položek započitatelných do míry solventnosti u různých pojišťoven.

Za tímto účelem je nutné při výpočtu upravené solventnosti pojišťovny a pokud to nestanoví metody popsané v bodě 3 vyloučit tyto částky:

- hodnotu jakéhokoli aktiva dané pojišťovny, které představuje financování položek započitatelných do míry solventnosti jedné z přidružených pojišťoven,

- hodnotu jakéhokoli aktiva pojišťovny přidružené k dané pojišťovně, které představuje financování položek započitatelných do míry solventnosti výše uvedené pojišťovny,

- hodnotu jakéhokoli aktiva pojišťovny přidružené k dané pojišťovně, které představuje financování položek započitatelných do míry solventnosti jakékoli jiné přidružené pojišťovny výše uvedené pojišťovny.

C.2. Zacházení s určitými položkami

Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu C.1, mohou být

- rezervy tvořené ze zisku a budoucí zisky vytvořené v životní pojišťovně přidružené s pojišťovnou, u níž se upravená solventnost vypočítává, a

- jakýkoli upsaný, ale nesplacený kapitál pojišťovny přidružené s pojišťovnou, u níž se upravená solventnost vypočítává,

zahrnuty do výpočtu pouze v té míře, v jaké přicházejí v úvahu k pokrytí požadavku na míru solventnosti výše uvedeného přidruženého podniku. Jakýkoli upsaný, ale nesplacený kapitál, který představuje potenciální závazek na straně podniku držícího účast, však musí být z výpočtu vyloučen.

Jakýkoli upsaný, ale nesplacený kapitál podniku držícího účast, který představuje potenciální závazek na straně přidružené pojišťovny, musí být z výpočtu rovněž vyloučen.

Jakýkoli upsaný, ale nesplacený kapitál přidružené pojišťovny, který představuje potenciální závazek jiné pojišťovny přidružené ke stejné pojišťovně držící účast, musí být z výpočtu vyloučen.

C.3. Převoditelnost

Jestliže jsou příslušné orgány toho názoru, že určité položky jiné než uvedené v oddílu C.2, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti u přidružené pojišťovny, nemohou být dány účinně k dispozici za účelem splnění požadavku míry solventnosti u pojišťovny držící účast, u níž se upravená solventnost vypočítává, mohou být tyto položky zahrnuty do výpočtu pouze v té míře, v jaké přicházejí v úvahu pro splnění požadavku míry solventnosti u přidruženého podniku.

C.4. Součet položek uvedených v oddílech C.2 a C.3 nesmí přesáhnout požadavek míry solventnosti u přidružené pojišťovny.

D. Vyloučení tvorby kapitálu uvnitř skupiny

Při výpočtu upravené solventnosti se nezohlední žádná položka, která přichází v úvahu pro míru solventnosti a která vzniká z recipročního financování mezi pojišťovnou a

- přidruženým podnikem,

- podnikem držícím účast,

- jiným přidruženým podnikem jakéhokoli jejího podniku držícího účast.

Dále se nezohlední žádná položka, která přichází v úvahu pro míru solventnosti u pojišťovny přidružené s pojišťovnou, pro kterou je upravená solventnost vypočítávána, pokud dotyčná položka vznikne z recipročního financování s jakýmkoli jiným přidruženým podnikem dané pojišťovny.

K recipročnímu financování dochází zejména, když pojišťovna nebo kterýkoli z jejích přidružených podniků drží podíly nebo poskytuje úvěry dalšímu podniku, jenž přímo nebo nepřímo drží položku, která přichází v úvahu pro míru solventnosti u prvně uvedeného podniku.

E. Příslušné orgány zajistí, aby upravená solventnost byla vypočítávána tak často, jak je uvedeno ve směrnici 73/239/EHS a směrnici 79/267/EHS v ustanoveních o výpočtu míry solventnosti pojišťoven. Hodnota aktiv a pasiv se ocení v souladu s odpovídajícími ustanoveními směrnic 73/239/EHS, 79/267/EHS a 91/674/EHS [1].

2. POUŽITÍ METOD VÝPOČTU

2.1. Přidružené pojišťovny

Výpočet upravené solventnosti se provádí v souladu s obecnými zásadami a metodami stanovenými v této příloze.

Pokud má pojišťovna více než jednu přidruženou pojišťovnu, provádí se výpočet upravené solventnosti u všech metod integrováním každé z těchto přidružených pojišťoven.

V případě postupných účastí (například, je-li pojišťovna podnikem držícím účast v další pojišťovně, která je také podnikem držícím účast v pojišťovně) se výpočet upravené solventnosti provádí na úrovni každé pojišťovny držící účast, který má nejméně jednu přidruženou pojišťovnu.

Členské státy mohou upustit od výpočtu upravené solventnosti pojišťovny,

- jestliže je pojišťovna přidruženým podnikem další pojišťovny, která má povolení k výkonu činnosti ve stejném členském státě, a tento přidružený podnik je zohledněn při výpočtu upravené solventnosti pojišťovny držící účast, nebo

- jestliže je pojišťovna přidruženým podnikem buď holdingové pojišťovny, nebo zajišťovny, která má sídlo ve stejném členském státě jako výše uvedená pojišťovna, a obě, tj. holdingová pojišťovna nebo zajišťovna a přidružená pojišťovna, jsou zohledněny při provádění výpočtu.

Členské státy mohou rovněž upustit od výpočtu upravené solventnosti pojišťovny, jestliže se jedná o přidružený podnik jiné pojišťovny, zajišťovny nebo holdingové pojišťovny, která má sídlo v jiném členském státě, a jestliže se příslušné orgány daného členského státu dohodly na tom, aby byl výkonem doplňkového dozoru pověřen příslušný orgán tohoto jiného členského státu.

V každém případě může být tato výjimka povolena pouze tehdy, jsou-li příslušné orgány přesvědčeny, že položky, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti pojišťoven zahrnutých do výpočtu, jsou mezi tyto podniky rozděleny odpovídajícím způsobem.

Členské státy mohou stanovit, že pokud má přidružený podnik sídlo v jiném členském státě, než pojišťovna, pro kterou se výpočet upravené solventnosti provádí, zohledňuje výpočet stav solventnosti tohoto přidruženého podniku, jaký byl stanoven příslušnými orgány tohoto jiného členského státu.

2.2. Přidružené zajišťovny

Při výpočtu upravené solventnosti pojišťovny, která drží účast v zajišťovně, se výlučně pro účely tohoto výpočtu s touto přidruženou zajišťovnou nakládá analogicky jako s přidruženou pojišťovnou za použití obecných zásad a metod popsaných v této příloze.

Za tímto účelem se vypočte fiktivní požadavek solventnosti pro každou přidruženou zajišťovnu na základě stejných pravidel, která jsou uvedena v čl. 16 odst. 2 až 5 směrnice 73/239/EHS nebo v článku 19 směrnice 79/267/EHS. Pokud však při používání těchto pravidel dojde k závažným potížím, mohou příslušné orgány povolit provedení výpočtu tohoto fiktivního požadavku solventnosti v oblasti životního pojištění na základě prvního výsledku podle čl. 16 odst. 3 směrnice 73/239/EHS. Pro fiktivní míru solventnosti jsou za vhodné uznávány stejné položky, jaké jsou uvedeny v čl. 16 odst. 1 směrnice 73/239/EHS a v článku 18 směrnice 79/267/EHS. Hodnota aktiv a pasiv bude oceněna podle stejných pravidel, která jsou uvedena v těchto směrnicích a ve směrnici 91/674/EHS.

2.3. Zprostředkovatelské holdingové pojišťovny

Při výpočtu upravené solventnosti u pojišťovny, která drží prostřednictvím holdingové pojišťovny účast v pojišťovně, přidružené zajišťovně nebo pojišťovně ze třetí země, se zohledňuje situace zprostředkující holdingové společnosti. Pouze za účelem tohoto výpočtu prováděného v souladu s obecnými zásadami a metodami popsanými v této příloze se s touto holdingovou pojišťovnou nakládá tak, jako by se jednalo o pojišťovnu, která podléhá nulovému požadavku solventnosti a stejným podmínkám, jaké jsou uvedeny v čl. 16 odst. 1 směrnice 73/239/EHS nebo článku 18 směrnice 79/267/EHS ohledně položek přicházejících v úvahu pro míru solventnosti.

2.4. Přidružené pojišťovny nebo zajišťovny se sídlem v třetích zemích

A. Přidružené pojišťovny ze třetích zemí

Při výpočtu upravené solventnosti pojišťovny, která drží účast v pojišťovně ze třetí země, se s posledně jmenovanou pojišťovnou pouze pro účely tohoto výpočtu nakládá obdobně jako s přidruženou pojišťovnou, za použití obecných zásad a metod popsaných v této příloze.

Pokud však třetí země, v níž má tato pojišťovna sídlo, stanoví, že musí být vydáno povolení, a uvalí na ni požadavek solventnosti, který je alespoň srovnatelný s požadavkem stanoveným ve směrnicích 73/239/EHS nebo 79/267/EHS, mohou při zohlednění položek splnění tohoto požadavku členské státy stanovit, že s ohledem na výše uvedenou pojišťovnu tento výpočet zohlední požadavek solventnosti a položky, které přicházejí v úvahu k uspokojení výše uvedeného požadavku stanoveného danou třetí zemí.

B. Přidružené zajišťovny ze třetích zemí

Bez ohledu na oddíl 2.2 platí, že při výpočtu upravené solventnosti pojišťovny, která drží účast v zajišťovně se sídlem ve třetí zemi a podléhá stejným podmínkám, jako jsou podmínky uvedené výše v bodě A, mohou členské státy stanovit, že výpočet vezme v úvahu s ohledem na zajišťovnu požadavek na vlastní zdroje a položky přicházející v úvahu k uspokojení výše uvedeného požadavku, který stanovila daná třetí země. Pokud takovým ustanovením podléhají pouze pojišťovny ve výše uvedené třetí zemi, je možné u přidružené zajišťovny vypočítat fiktivní požadavek na vlastní zdroje a položky přicházející v úvahu, aby uspokojily výše uvedený fiktivní požadavek, jako kdyby byla přidruženou pojišťovnou z výše uvedené třetí země.

2.5. Nedostupnost nezbytných informací

Pokud příslušným orgánům nejsou z jakéhokoli důvodu k dispozici informace nezbytné k výpočtu upravené solventnosti pojišťovny v souvislosti s přidruženým podnikem se sídlem v členském státě nebo ve třetí zemi, odečte se účetní hodnota výše uvedeného podniku v pojišťovně držící účast od položek, které přicházejí v úvahu pro upravenou míru solventnosti. V tom případě nejsou nerealizované zisky související s touto účastí připuštěny jako položka přicházející v úvahu pro upravenou míru solventnosti.

3. METODY VÝPOČTU

Metoda 1: Deduktivní (odpočítací) a agregační metoda

Stav upravené solventnosti pojišťovny držící účast se rovná rozdílu mezi

i) součtem

a) položek přicházejících v úvahu pro míru solventnosti pojišťovny držící účast a

b) poměrným podílem pojišťovny držící účast v položkách přicházejících v úvahu pro míru solventnosti přidružené pojišťovny

a

ii) součtem

a) účetní hodnoty v pojišťovně držící účast přidružené pojišťovny a

b) požadavku solventnosti pojišťovny držící účast a

c) poměrného podílu požadavku solventnosti přidružené pojišťovny.

Spočívá-li účast v přidružené pojišťovně plně nebo zčásti v nepřímém vlastnictví, zahrne se do položky ii) písm. a) hodnota tohoto nepřímého vlastnictví s ohledem na rozhodné navazující účasti; a do položek i) písm. b) a ii) písm. c) se zahrnou příslušné poměrné podíly položek, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti přidružené pojišťovny a požadavku solventnosti u přidružené pojišťovny.

Metoda 2: Metoda odpočtu požadavku

Upravená solventnost pojišťovny držící účast se rovná rozdílu mezi:

i) součtem položek přicházejících v úvahu pro míru solventnosti pojišťovny držící účast

a

ii) součtem

a) požadavku solventnosti pojišťovny držící účast a

b) poměrného podílu požadavku solventnosti přidružené pojišťovny.

Při oceňování položek, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti, se podíly ve smyslu této směrnice ocení ekvivalenční metodou v souladu s možností stanovenou v čl. 59 odst. 2 písm. b) směrnice 78/660/EHS.

Metoda 3: Metoda založená na účetní konsolidaci

Výpočet upravené solventnosti pojišťovny držící účast se provádí na základě konsolidované účetní uzávěrky. Upravená solventnost pojišťovny držící účast se rovná rozdílu mezi

položkami, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti na základě konsolidovaných údajů, a

a) buď součtem požadavků solventnosti pojišťovny držící účast a poměrných podílů požadavků solventnosti u přidružených pojišťoven na základě procenta použitého pro sestavení konsolidované účetní uzávěrky, nebo

b) požadavkem solventnosti, který se vypočítá na základě konsolidovaných údajů.

Ustanovení směrnic 73/239/EHS, 79/267/EHS a 91/674/EHS se použijí výpočtu položek, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti a výpočet požadavku solventnosti na základě konsolidovaných údajů.

[1] Směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DOPLŇKOVÝ DOZOR NAD POJIŠŤOVNAMI, KTERÉ JSOU DCEŘINÝMI PODNIKY HOLDINGOVÉ POJIŠŤOVNY, ZAJIŠŤOVNY NEBO POJIŠŤOVNY ZE TŘETÍ ZEMĚ

1. V případě dvou nebo více pojišťoven uvedených v čl. 2 odst. 2, které jsou dceřinými společnostmi holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země a které jsou usazeny v různých členských státech, zajistí příslušné orgány, aby se metody popsané v této příloze používaly jednotným způsobem.

Příslušné orgány vykonávají doplňkový dozor stejně často, jak je stanoveno směrnicemi 73/239/EHS a 79/267/EHS pro výpočet míry solventnosti u pojišťoven.

2. Členské státy mohou upustit od výpočtu, který je stanoven v této příloze, s ohledem na určitou pojišťovnu,

- jestliže je uvedená pojišťovna přidruženým podnikem jiné pojišťovny a jestliže to bylo zohledněno při výpočtu, který stanoví tato příloha a který se provádí u výše uvedené jiné pojišťovny,

- jestliže uvedená pojišťovna a jedna nebo více pojišťoven, které mají povolení k výkonu pojišťovací činnosti ve stejném členské státě, mají jako svůj mateřský podnik stejnou holdingovou pojišťovnu, zajišťovnu nebo pojišťovnu ze třetí země a jestliže je tato pojišťovna zohledněna při výpočtu, který stanoví tato příloha a který se provádí u jednoho z výše uvedených jiných podniků,

- jestliže uvedená pojišťovna a jedna nebo více pojišťoven, které mají povolení k výkonu pojišťovací činnosti v různých členských státech, mají jako svůj mateřský podnik stejnou holdingovou pojišťovnu, zajišťovnu nebo pojišťovnu ze třetí země a jestliže byla v souladu s čl. 4 odst. 2 uzavřena dohoda, která umožňuje výkon doplňkového dozoru podle této přílohy příslušnému orgánu jiného členského státu.

V případě navazujících účastí (například: holdingová pojišťovna nebo zajišťovna, která je sama vlastněna jinou holdingovou pojišťovnou, zajišťovnou nebo pojišťovnou ze třetí země) mohou členské státy použít výpočet stanovený v této příloze pouze na úrovni nejvyššího mateřského podniku pojišťovny, která je holdingovou pojišťovnou, zajišťovnou nebo pojišťovnou ze třetího státu.

3. Příslušné orgány zajistí, aby se výpočty obdobné výpočtům popsaným v příloze I prováděly na úrovni holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země.

Obdoba spočívá v použití obecných zásad a metod popsaných v příloze I na úrovni holdingové pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovny ze třetí země.

Výhradně pro účely tohoto výpočtu se s mateřským podnikem nakládá tak, jako kdyby byl pojišťovnou, která podléhá

- nulovému požadavku solventnosti, pokud se jedná o holdingovou pojišťovnu,

- fiktivnímu požadavku solventnosti stanovenému v oddílu 2.2 přílohy I, pokud se jedná o zajišťovnu, nebo stanovenému v oddílu 2.4 bodě B přílohy I, pokud se jedná o zajišťovnu se sídlem ve třetí zemi,

- požadavku solventnosti, určenému podle zásad oddílu 2.4 bodě A přílohy I, pokud se jedná o pojišťovnu ze třetí země,

a podléhá stejným podmínkám, které jsou stanoveny v čl. 16 odst. 1 směrnice 73/239/EHS nebo v článku 18 směrnice 79/267/EHS v otázce položek, které přicházejí v úvahu pro míru solventnosti.

4. Nedostupnost nezbytných informací

Pokud příslušným orgánům nejsou z jakéhokoli důvodu k dispozici informace nezbytné k výpočtu stanovenému v této příloze týkajícímu se přidruženého podniku, který má sídlo v členském státě nebo ve třetí zemi, odečte se účetní hodnota výše uvedeného podniku v podniku držícím účast od položek, které přicházejí v úvahu pro výpočet stanovený v této příloze. V takovém případě se nerealizované zisky související s takovou účastí nepřipouštějí jako položka, která přichází v úvahu pro tento výpočet.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU