98/70/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58-68 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. října 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 28. prosince 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES

ze dne 13. října 1998

o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1]

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [3] s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 29. června 1998,

(1) vzhledem k tomu, že rozdílnost právních předpisů nebo správních opatření přijatých členskými státy ve věci specifikací konvenčních a alternativních paliv užívaných vozidly vybavenými zážehovými a vznětovými motory vytváří překážky obchodu ve Společenství a může mít tudíž přímý vliv na vytváření a fungování vnitřního trhu a na mezinárodní konkurenceschopnost evropského automobilového a rafinérského průmyslu; že v souladu s ustanoveními článku 3b Smlouvy se tedy jeví nezbytným sblížit právní předpisy v této oblasti;

(2) vzhledem k tomu, že čl. 100a odst. 3 Smlouvy předpokládá, že Komise vychází v návrzích zaměřených na vytváření a fungování vnitřního trhu a týkajících se mimo jiné ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí z vysoké úrovně ochrany;

(3) vzhledem k tomu, že ve výfukových plynech a výparech z motorových vozidel je obsaženo značné množství primárních látek znečišťující ovzduší, jako jsou oxidy dusíku, nespálené uhlovodíky, škodliviny ve formě částic, oxid uhelnatý, benzeny a jiné toxické emise výfukových plynů a par paliva, které přispívají k vytváření sekundárních znečišťujících látek, jako například ozonu, a které představují značné přímé i nepřímé ohrožení lidského zdraví a životního prostředí;

(4) vzhledem k tomu, že přes zvyšující se přísnost mezních hodnot emisí motorových vozidel stanovených směrnicí Rady 70/220/EHS [4] a směrnicí Rady 88/77/EHS [5] je nezbytné přijmout další opatření ke snižování znečištění ovzduší způsobovaného vozidly a jinými zdroji, aby se dosáhlo uspokojivé kvality ovzduší;

(5) vzhledem k tomu, že článek 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES [6] zavádí novou koncepci politiky snižování emisí pro rok 2000 a následně a od Komise se vyžaduje, aby mimo jiné přezkoumala, jak by k omezení znečištění ovzduší mohlo přispět zlepšení jakosti benzinu, motorové nafty a jiných paliv;

(6) vzhledem k tomu, že kromě počáteční etapy specifikací paliv, která začíná v roce 2000, je třeba zabezpečit druhou fázi, aby nabyla účinnosti v roce 2005 tak, aby mohl průmysl uskutečnit investice nezbytné pro přizpůsobení svých výrobních plánů;

(7) vzhledem k tomu, že benzin a motorová nafta splňující specifikace stanovené v přílohách I, II, III a IV jsou již dostupné na trhu Evropského společenství;

(8) vzhledem k tomu, že evropský program "Auto — oil", který je podrobně rozveden ve sdělení Komise o budoucí strategii kontroly atmosférických emisí ze silniční dopravy, přispívá k vytváření vědecké, technické a hospodářské základny pro to, aby bylo možno na úrovni Společenství doporučit zavedení environmentální specifikace paliv pro benzin a motorovou naftu;

(9) vzhledem k tomu, že zavádění environmentálních specifikací paliv pro benzin a motorovou naftu představuje významnou část souboru hospodárných opatření zahrnujících celoevropská a vnitrostátní/regionální/místní opatření, která by měla být zavedena, přičemž každé jednotlivé opatření musí být posuzováno s patřičným zřetelem na jeho náklady a přínosy;

(10) vzhledem k tomu, že zavedení souboru celoevropských a vnitrostátních/regionálních/místních opatření ke snížení emisí z motorových vozidel je součástí celkové strategie Komise zaměřené na snížení znečištění ovzduší způsobované mobilními i stacionárními zdroji tak, aby bylo dosaženo vyvážených kritérií splňujících příznivý poměr vynaložených prostředků k celkovému přínosu;

(11) vzhledem k tomu, že je nezbytné v krátké době dosáhnout, zvláště v městských oblastech, snížení emisí z motorových vozidel, a to jak primárních znečišťujících látek jako například nespálených uhlovodíků a oxidu uhelnatého, tak i sekundárních znečišťujících látek jako například ozonu, toxických emisí jako benzenu a částic; že omezení znečištění způsobovaného emisemi z motorových vozidel v městských oblastech je možné dosáhnout okamžitě tím, že se změní složení používaných motorových paliv;

(12) vzhledem k tomu, že zavádění kyslíku a významné snížení obsahu aromátů, olefinů, benzenu a síry může vést z hlediska kvality ovzduší ke zlepšení jakosti paliv;

(13) vzhledem k tomu, že ustanovení směrnice Rady 92/81/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů [7], a zejména čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice, odrazují členské státy a mohou jim zcela zabránit v uplatňování diferenciace spotřební daně, jejímž cílem je urychlené zvyšování jakosti paliv nad úroveň specifikací platných v rámci celého Společenství;

(14) vzhledem k tomu, že uplatňování diferencované spotřební daně členskými státy může motivovat zavádění pokrokovějších paliv v návaznosti na priority jednotlivých států a na jejich kapacitu a požadavky;

(15) vzhledem k tomu, že Komise předložila návrh směrnice pro výrobky odvětví energetiky; že cílem tohoto návrhu je mimo jiné umožnit členským státům aktivněji využívat daňových úlev prostřednictvím diferencované spotřební daně s cílem podpořit zavádění zdokonalených paliv;

(16) vzhledem k tomu, že specifikace paliv zaměřené na snižování výfukových plynů i emisí par paliv obecně chybí;

(17) vzhledem k tomu, že znečišťování ovzduší olovem vznikajícím při spalování olovnatých benzinů ohrožuje lidské zdraví i životní prostředí; že skutečnost, že do roku 2000 budou prakticky všechna vozidla poháněná benzinovými motory schopna provozu na bezolovnatý benzin, představuje velký krok vpřed, a že je proto vhodné přísně omezit prodej olovnatého benzinu;

(18) vzhledem k tomu, že nutnost snižování emisí motorových vozidel a dostupnost potřebných rafinérských technologií opravňuje ke stanovení environmentálních specifikací paliv pro obchodování s bezolovnatými benziny a motorovými naftami;

(19) vzhledem k tomu, že se jeví jako vhodné zajistit dostupnost dvou druhů paliva, tj. motorové nafty a benzinu, přičemž jedním by byla motorová nafta zvýšené jakosti a druhým benzin zvýšené jakosti; že je vhodné, aby toto palivo zvýšené jakosti, tj. nafta nebo benzin, nahradilo naftu a benzin nižší jakosti do roku 2005; že by však mělo být patřičným způsobem stanoveno, že toto nahrazení paliv nižší jakosti palivy vyšší jakosti může proběhnout i později, pokud by uplatnění termínu rok 2005 působil v členském státě vážné obtíže při uskutečňování potřebných změn v jeho výrobních zařízeních;

(20) vzhledem k tomu, že z důvodů ochrany lidského zdraví a/nebo životního prostředí v jednotlivých územních aglomeracích nebo ve specifických ekologicky citlivých oblastech se zvláštními problémy kvality ovzduší by členským státům při dodržení postupu stanoveného touto směrnicí mělo být dovoleno vyžadovat, aby paliva mohla být uváděna na trh pouze pokud budou splňovat specifikace přísnější než specifikace zavedené touto směrnicí; že tento postup se odchyluje od informačního postupu stanoveného směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti [8];

(21) vzhledem k tomu, že k zajištění shody s normami jakosti paliv požadované touto směrnicí by měly členské státy zavést příslušné sledovací systémy; že takové sledovací systémy by měly být založeny na jednotných postupech odběru vzorků a provádění zkoušek a že informace o jakosti paliv shromažďované členskými státy by měly být předávány Komisi v jednotné úpravě;

(22) vzhledem k tomu, že na základě důkladného posouzení má Komise předložit návrh doplňující závazné specifikace pro benzin a motorovou naftu uvedené v přílohách III a IV použitelné od 1. ledna 2005; že v tomto návrhu Komise mohou být podle potřeby rovněž stanoveny environmentální specifikace pro jiné druhy paliv, jako například pro zkapalněný ropný plyn, zemní plyn a biopaliva; že existují parky motorových vozidel pro vymezené oblasti (autobusy, taxi, užitková vozidla aj.), jejichž emise představují velký podíl na celkovém znečištění městských oblastí a mohlo by být prospěšné vydat pro ně zvláštní specifikace;

(23) vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku může být žádoucí další vývoj referenčních metod pro měření specifikací stanovených touto směrnicí, měla by být k dosažení tohoto cíle přijata ustanovení pro přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku;

(24) vzhledem k tomu, že by směrnice Rady 85/210/EHS ze dne 20. března 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se obsahu olova v benzinu [9], směrnice Rady 85/536/EHS ze dne 5. prosince 1985 o úsporách ropy pomocí využití náhradních palivových složek v benzinu [10] a čl. 1 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 1 směrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. března 1993 o obsahu síry v některých kapalných palivech [11], měly být v souvislosti s tím zrušeny;

(25) vzhledem k tomu, že přechodná opatření pro Rakousko uvedená v článku 69 aktu o přistoupení z roku 1994 zahrnují článek 7 směrnice 85/210/EHS; že uplatnění tohoto přechodného opatření by ze zvláštních důvodů ochrany životního prostředí mělo být prodlouženo do 1. ledna 2000;

(26) vzhledem k tomu, že mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí byl 20. prosince 1994 uzavřen modus vivendi týkající se prováděcích opatření k aktům přijatým v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [12],

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato směrnice stanoví na základě péče o zdraví a životní prostředí technické specifikace paliv určených pro motorová vozidla vybavená zážehovými a vznětovými motory.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

1. "benzinem" rozumí jakýkoliv těkavý ropný produkt kódů KN 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 a 27100036 a určený k provozu zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním, kterými jsou poháněny dopravní prostředky;

2. "motorovými naftami" rozumí plynové oleje kódu KN 27100066 a používané pro dopravní prostředky s vlastním pohonem ve smyslu směrnice 70/220/EHS a směrnice 88/77/EHS.

U plynových olejů určených pro motory nesilničních pojízdných strojů a pro motory zemědělských traktorů mohou členské státy vyžadovat dodržování stejných obsahů síry, jako jsou obsahy stanovené pro motorové nafty v této směrnici nebo stanovené pro motorové nafty ve směrnici 93/12/EHS.

Článek 3

Benzin

1. Nejpozději do 1. ledna 2000 členské státy na svém území zakážou prodej olovnatého benzinu.

2. a) Členské státy nejpozději do 1. ledna 2000 zajistí, aby mohl být na jejich uzemí prodáván bezolovnatý benzin pouze splňuje-li environmentální specifikace stanovené v příloze I.

b) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), povolí členské státy od 1. ledna 2000 na svém území prodej bezolovnatého benzinu, který splňuje environmentální specifikace stanovené v příloze III.

c) Členské státy zajistí, aby na jejich území mohl být nejpozději od 1. ledna 2005 prodáván pouze bezolovnatý benzin splňující environmentální specifikace stanovené v příloze III.

3. Odchylně od ustanovení odstavce 1 může být členskému státu na základě žádosti předložené Komisi nejpozději do 31. srpna 1999 povoleno i nadále, nejpozději do 1. ledna 2005, umožňovat prodej olovnatého benzinu, pokud může prokázat, že zavedení zákazu by vedlo ke vzniku závažných sociálních a hospodářských problémů nebo že by celkově nemělo příznivé důsledky na životní prostředí nebo zdraví obyvatelstva, mimo jiné s ohledem na klimatickou situaci v daném členském státě.

Obsah olova v olovnatém benzinu nesmí překročit 0,15 g/litr a obsah benzenu musí splňovat specifikace uvedené v příloze I. Ostatní hodnoty specifikací mohou zůstat vůči současnému stavu nezměněny.

4. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 může být členskému státu na základě žádosti předložené Komisi nejpozději do 31. srpna 1999 povoleno i nadále, nejpozději do 1. ledna 2003, umožňovat na svém území prodej bezolovnatého benzinu s obsahem síry, který nesplňuje specifikaci obsahu síry uvedenou v příloze I, ale který nepřekročí současnou hodnotu, pokud může prokázat, že jeho průmyslu by při přizpůsobování výrobních zařízení v období mezi datem přijetí této směrnice a 1. lednem 2000 vznikly závažné obtíže.

5. Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 může být členskému státu na základě jeho žádosti předložené Komisi nejpozději do 31. srpna 2003 povoleno i nadále, nejpozději do 1. ledna 2007, umožňovat na svém území prodej bezolovnatého benzinu, který nesplňuje specifikaci obsahu síry uvedenou v příloze III, ale je dodržen obsah podle přílohy I, pokud může prokázat, že jeho průmyslu by při přizpůsobování výrobních zařízení v období mezi datem přijetí této směrnice a 1. lednem 2005 vznikly závažné obtíže.

6. Komise může povolit odchylky podle odstavců 3, 4 a 5 v souladu se Smlouvou.

Komise oznámí členským státům své rozhodnutí a uvědomí Radu a Evropský parlament.

7. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy i nadále povolovat prodej malých množství olovnatého benzinu podle specifikací uvedených v odst. 3 druhém pododstavci nejvýše do 0,5 % celkového prodeje pro použití ve starých vozidlech zvláštních vlastností a prodej tohoto benzinu prostřednictvím zvláštních zájmových skupin.

Článek 4

Motorová nafta

1. a) Členské státy zajistí, že nejpozději od 1. ledna 2000 může být na jejich území prodávána pouze motorová nafta splňující environmentální specifikace stanovené v příloze I.

b) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), jsou členské státy povinny od 1. ledna 2000 povolit na svém území prodej motorové nafty splňující environmentální specifikace stanovené v příloze IV.

c) Členské státy rovněž zajistí, aby na jejich území mohla být nejpozději od 1. ledna 2005 prodávána pouze motorová nafta splňující environmentální specifikace stanovené v příloze IV.

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 může být členskému státu na základě jeho žádosti předložené Komisi nejpozději do 31. srpna 1999 povoleno i nadále, nejpozději do 1. ledna 2003, umožňovat na svém území prodej motorové nafty s obsahem síry, který nesplňuje specifikaci obsahu síry uvedenou v příloze II, ale který nepřekročí současnou hodnotu, pokud může prokázat, že jeho průmyslu by při přizpůsobování výrobních zařízení v období mezi datem přijetí této směrnice a 1. lednem 2000 vznikly závažné obtíže.

3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 může být členskému státu na základě jeho žádosti předložené Komisi nejpozději do 31. srpna 2003 povoleno i nadále, nejpozději do 1. ledna 2007, umožňovat na svém území prodej motorové nafty s obsahem síry, který nesplňuje specifikaci obsahu síry uvedenou v příloze IV, ale splňuje specifikaci obsahu síry uvedenou v příloze II, pokud může prokázat, že jeho průmyslu by při přizpůsobování výrobních zařízení v období mezi datem přijetí této směrnice a 1. lednem 2005 vznikly závažné obtíže.

4. Komise může povolit odchylky podle odstavců 2 a 3 v souladu se Smlouvou.

Komise oznámí členským státům své rozhodnutí a informuje Radu a Evropský parlament.

Článek 5

Volný oběh

Žádný členský stát nesmí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění paliv, která splňují požadavky této směrnice, na trh.

Článek 6

Prodej paliv s přísnějšími environmentálními specifikacemi

1. Odchylně od ustanovení článků 3, 4 a 5 mohou členské státy požadovat, aby ve zvláštních oblastech směla být na trh uváděna pro celý vozový park nebo jeho část jen paliva splňující přísnější environmentální specifikace než jsou stanoveny touto směrnicí s cílem chránit zdraví obyvatelstva v určité aglomeraci nebo životní prostředí v určité ekologicky citlivé oblasti členského státu, jestliže atmosférické znečištění buď vytváří nebo lze rozumně očekávat, že bude vytvářet vážný a opakující se problém pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

2. Členský stát, který si přeje využít odchylek ve smyslu ustanovení odstavce 1, musí Komisi předem podat žádost, včetně zdůvodnění. Toto zdůvodnění musí obsahovat důkaz o tom, že odchylka zachovává zásadu úměrnosti, a že nenaruší volný pohyb osob a zboží.

3. Dotyčný členský stát poskytne Komisi údaje o kvalitě ovzduší v dané oblasti a o předvídaných účincích navržených opatření na kvalitu ovzduší.

4. Komise poskytne tyto informace neprodleně ostatním členským státům.

5. Členské státy mohou předložit své připomínky k této žádosti a jejímu zdůvodnění do dvou měsíců od poskytnutí informací Komisí.

6. Komise rozhodne o žádosti členských států do tří měsíců od data předání připomínek členskými státy. Komise přihlédne k připomínkám členských států, oznámí jim své rozhodnutí a současně informuje Radu a Evropský parlament.

7. Každý členský stát může rozhodnutí Komise předložit Radě do jednoho měsíce od oznámení, nebo pokud Komise nerozhodne, může předat věc Radě do jednoho měsíce po uplynutí období uvedeného v odstavci 6.

8. Rada může do dvou měsíců od předání věci přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 7

Změny dodávek ropy

Pokud v důsledku výjimečných událostí vyústí náhlé změny v dodávkách ropy nebo ropných produktů v obtíže rafinérií členského státu s dodržením specifikací paliv požadovaných podle článků 3 a 4, členský stát o tom uvědomí Komisi. Komise může, poté, co uvědomí ostatní členské státy, povolit v tomto členském státě vyšší mezní hodnoty pro jednu nebo více palivových složek na období nepřesahující šest měsíců.

Komise oznámí členským státům své rozhodnutí a uvědomí Radu a Evropský parlament.

Každý členský stát může Radě předložit rozhodnutí Komise do dvou měsíců od jeho oznámení.

Rada může do jednoho měsíce od předání věci přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 8

Sledování shody a podávání zpráv

1. Členské státy sledují shodu s požadavky článků 3 a 4 pomocí analytických metod uvedených v přílohách I a II.

2. Komise podporuje vývoj jednotného systému sledování jakosti paliv. Za účelem vytvoření takového systému si Komise může vyžádat pomoc Evropského výboru pro normalizaci.

3. Komise vypracuje nejpozději do 30. června 2000 jednotný formulář pro předávání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech.

4. Členské státy předloží každoročně do 30. června Komisi souhrnný přehled za předchozí kalendářní rok; poprvé ke 30. červnu 2002.

Článek 9

Přezkum

1. Komise pravidelně, poprvé nejpozději do 12 měsíců od data přijetí této směrnice, v každém případě však nejpozději do 31. prosince 1999, s ohledem na posouzení provedené v souladu s požadavky článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice 70/220/EHS [13], předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh na revizi této směrnice jakožto nedílnou součást strategie zaměřené na vyvolání takových účinků, kterými se dosáhne splnění požadavků norem Společenství na kvalitu ovzduší a s tím spojených cílů.

2. Návrh obsahuje environmentální specifikace doplňující závazné specifikace uvedené v příloze III pro benziny a v příloze IV pro motorové nafty, mimo jiné na základě nahromaděných znalostí o požadavcích na omezování emisí ve vztahu ke kvalitě ovzduší, k účinnému fungování nových technologií pro omezování znečišťování ovzduší a k vývoji ovlivňujícím mezinárodní trh paliv.

3. Kromě ustanovení odstavců 1 a 2 může Komise mimo jiné předkládat

- návrhy, které berou v úvahu konkrétní situaci skupin vozidel pro vymezené oblasti a potřebu navrhnout určité úrovně specifikací zvláštních paliv, která tato vozidla používají,

- návrhy na stanovení úrovní specifikací zkapalněného ropného plynu, zemního plynu a biopaliv.

Článek 10

Postup přizpůsobování technickému pokroku

Jakékoliv změny, které jsou zapotřebí pro přizpůsobování zkušebních metod uvedených na pravé straně (s označením "zkoušky") příloh I, II, III a IV této směrnice technickému pokroku, přijme Komise za pomoci výboru zřízeného v souladu s článkem 12 směrnice 96/62/ES [14] a postupem podle článku 11 této směrnice.

Takové přizpůsobování nesmí vést k přímé ani nepřímé změně mezních hodnot určených touto směrnicí a rovněž nesmí měnit jejich data použitelnosti.

Článek 11

Postup práce výboru

1. Zástupce Komise předloží výboru uvedenému v článku 10 návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se v případě rozhodnutí, které má Rada přijmout na návrh Komise, přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

2. Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 12

Zrušení a změna směrnic o jakosti benzinu a motorové nafty

1. Směrnice 85/210/EHS, 85/536/EHS a 87/441/EHS se zrušují ode dne 1. ledna 2000.

2. Ve směrnici 93/12/EHS se zrušují čl. 1 odst. 1 písm. b) a čl. 2 odst. 1 ode dne 1. ledna 2000.

Článek 13

Provedení ve vnitrostátních právních předpisech

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1999. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Členské státy budou uplatňovat tyto přepisy od 1. ledna 2000.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Rakousko

Článek 7 směrnice 85/210/EHS se do 1. ledna 2000 nevztahuje na Rakousko, pokud jde o obsahu benzenu v benzinu podle článku 4 uvedené směrnice.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 16

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 13. října 1998.

Za Evropský parlament

předseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

předseda

C. Einem

[1] Úř. věst. C 77, 11.3.1997, s. 1 a Úř. věst. C 209, 10.7.1997, s. 25.

[2] Úř. věst. C 206, 7.7.1997, s. 113.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 1997 (Úř. věst. C 132, 28.4.1997, s. 170), společný postoj Rady ze dne 7. října 1997 (Úř. věst. C 351, 19.11.1997, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. února 1998 (Úř. věst. C 80, 16.3.1998, s. 92). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. září 1998 (Úř. věst. C 313, 12.10.1998). Rozhodnutí Rady ze dne 17. září 1998.

[4] Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).

[5] Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/1/ES (Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1).

[6] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 42.

[7] Úř. věst. L 316, 31.10.1997, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/74/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 46).

[8] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

[9] Úř. věst. L 96, 3.4.1985, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[10] Úř. věst. L 334, 12.12.1985, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 87/441/EHS (Úř. věst. L 238, 21.8.1987, s. 40).

[11] Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 81.

[12] Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 1.

[13] Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1.

[14] Úř. věst. L 296, 21.11.1996, s. 55.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Druh: Benzin

Ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouška |

Minimum | Maximum | Metoda | Datum vydání |

Oktanové číslo výzkumnou metodou | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Oktanové číslo motorovou metodou | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Tlak par podle Reida, letní období | kPa | — | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Destilace: | | | | | |

odpařené množství při 100 °C | % (obj.) | 46,0 | — | EN-ISO 3405 | 1988 |

odpařené množství při 150 °C | % (obj.) | 75,0 | — | | |

Rozbor uhlovodíků: | | | | | |

—olefiny | % (obj.) | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—aromáty | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzen | | — | 1,0 | pr. EN 12177 | 1995 |

Obsah kyslíku | % (hmot.) | — | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Kyslíkaté sloučeniny: | | | | | |

—methylalkohol, musí být přidány stabilizátory | % (obj.) | — | 3 | EN 1601 | 1996 |

—ethylalkohol, mohou být potřebné stabilizátory | % (obj.) | — | 5 | EN 1601 | 1996 |

—isopropylalkohol | % (obj.) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—terc-butylalkohol | % (obj.) | — | 7 | EN 1601 | 1996 |

—isobutylalkohol | % (obj.) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—ethery obsahujíc í 5 nebo více atomů uhlíků v molekule | % (obj.) | — | 15 | EN 1601 | 1996 |

Jiné kyslíkaté sloučeniny | % (obj.) | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

Obsah síry | mg/kg | — | 150 | pr. EN ISO/DIS 14596 | 1996 |

Obsah olova | g/litr | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Druh: Motorová nafta

Ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouška |

Minimum | Maximum | Metoda | Datum vydání |

Cetanové číslo | 51,0 | — | EN-ISO 5165 | 1992 |

Hustota při 15 °C | kg/m3 | — | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Destilace: | | | | | |

95 % bod | °C | — | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (hmot.) | — | 11 | IP 391 | 1995 |

Obsah síry | mg/kg | — | 350 | pr. EN-ISO DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Druh: Benzin

Ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouší se podle |

Minimum | Maximum | Metoda | Datum vydání |

Oktanové číslo výzkumnou metodou | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Oktanové číslo motorovou metodou | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Tlak par podle Reida, letní období | kPa | — | — | — | — |

Destilace: | | | | | |

odpařené množství při 100 °C | % (obj.) | — | — | | |

odpařené množství při 150 °C | | — | — | | |

Rozbor uhlovodíků: | | | | | |

—olefiny | % (obj.) | — | | | |

—aromáty | % (obj.) | — | 35 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzen | % (obj.) | — | | | |

Obsah síry | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Obsah olova | g/litr | — | | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Druh: Motorová nafta

Ukazatel | Jednotka | Mezní hodnoty | Zkouška |

Minimum | Maximum | Metoda | Datum vydání |

Cetanové číslo | | — | | |

Hustota při 15 °C | kg/m3 | | — | | |

Destilace: | | | | | |

95 % bod | °C | — | | | |

Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (hmot.) | — | | | |

Obsah síry | mg/kg | — | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU