98/54/ESSMĚRNICE KOMISE 98/54/ES ze dne 16. července 1998, kterou se mění směrnice 71/250/EHS, 72/199/EHS, 73/46/EHS a zrušuje směrnice 75/84/EHS (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 208, 24.7.1998, s. 49-50 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. července 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. srpna 1998 Nabývá účinnosti: 13. srpna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 98/54/ES

ze dne 16. července 1998,

kterou se mění směrnice 71/250/EHS, 72/199/EHS, 73/46/EHS a zrušuje směrnice 75/84/EHS

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/373//EHS ze dne 20. července 1970, kterou se zavádí metody odběru vzorků a analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 2 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnice 70/373/EHS stanoví, že úřední kontroly krmiv za účelem ověření souladu s požadavky stanovenými právními a správními předpisy týkajícími se jejich jakosti a složení musí být prováděny pomocí metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu;

vzhledem k tomu, že první směrnice Komise 71/250/EHS ze dne 15. června 1971, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv [2], naposledy pozměněná směrnicí 81/680/EHS [3], definuje mimo jiné analytické metody pro stanovení obsahu alkaloidů v lupině; že směrnice Rady 74/63/EHS ze dne 17. prosince 1973 o stanovení nejvyšších přípustných úrovní nežádoucích látek nebo produktů v krmivech [4], naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/8/ES [5], nevyžaduje, aby byla krmiva úředně kontrolována na přítomnost alkaloidů v lupině; že analytická metoda Společenství pro úřední kontrolu obsahu alkaloidů v lupině tudíž není nezbytná a bylo by vhodné ji zrušit;

vzhledem k tomu, že třetí směrnice Komise 72/199/EHS ze dne 27. dubna 1972, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv [6], naposledy pozměněná směrnicí 93/28/ES [7], definuje mimo jiné analytické metody pro zjišťování a identifikaci antibiotik ze skupiny tetracyklinů, pro stanovení obsahu chlortetracyklinu, oxytetracyklinu a tetracyklinu a pro stanovení obsahu oleandomycinu; že uvedené metody již nevyhovují účelům směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [8], naposledy pozměněné směrnicí Komise 98/19/ES [9]; že popsané metody se již v důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků nedají použít k jiným účelům; že je tudíž vhodné tyto metody zrušit;

vzhledem k tomu, že čtvrtá směrnice Komise 73/46/EHS ze dne 5. prosince 1972, kterou se stanoví analytické metodySpolečenství pro úřední kontrolu krmiv [10], naposledy pozměněná směrnicí 92/89/ES [11], definuje mimo jiné analytické metody pro stanovení obsahu thiaminu (vitamínu B1, aneurinu) a stanovení obsahu kyseliny askorbové a kyseliny dehydroaskorbové (vitamínu C); že uvedené metody již nevyhovují zamýšlenému účelu a v důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků byly překonány; že je proto vhodné tyto metody zrušit;

vzhledem k tomu, že šestá směrnice Komise 75/84/EHS ze dne 20. prosince 1974, kterou se stanoví analytické metody Společenství pro úřední kontrolu krmiv [12], naposledy pozměněná směrnicí 81/680/EHS, definuje analytické metody pro stanovení obsahu buchinolátu, sulfaquinoxalinu a furazolidonu; že uvedené metody již nevyhovují účelům směrnice 70/524/EHS; že existují důvody domnívat se, že tyto metody na základě vývoje vědeckých a technických poznatků poskytují nesprávné výsledky; že je výhodnější raději nemít stanovenu žádnou analytickou metodu, než metodu, která poskytuje chybné výsledky; že je proto vhodné tyto metody zrušit;

vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat [13], a zejména v souladu s článkem 18 uvedené směrnice, zajistí členské státy v případě neexistence metod Společenství pro odběr vzorků a analýzu, aby byly užívány analytické metody vyhovující normám, které uznávají mezinárodní orgány nebo, nejsou-li tyto k dispozici, metody vyhovující vědecky uznávaným pravidlům;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 71/250/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se zrušují slova "jakož i stanovení obsahu alkaloidů v lupině".

2. V příloze uvedené směrnice se zrušuje bod 15 "Stanovení obsahu alkaloidů v lupině".

Článek 2

Směrnice 72/199/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se zrušují slova "stanovení a identifikaci tetracyklinových antibiotik, jakož i" a "chlortetracyklinu, oxytetracyklinu, tetracyklinu, oleandomycinu".

2. V příloze II uvedené směrnice se zrušují bod 1 "Stanovení a identifikace tetracyklinových antibiotik", bod 2 "Stanovení chlortetracyklinu, oxytetracyklinu a tetracyklinu" a bod 3 "Stanovení oleandomycinu".

Článek 3

Směrnice 73/46/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se zrušují slova "thiaminu (aneurin, vitamín B1), askorbové a dehydroaskorbové kyseliny (vitamín C)".

2. V příloze II uvedené směrnice se zrušují bod 2 "Stanovení thiaminu (vitamín B1, aneurin)" a bod 3 "Stanovení kyseliny askorbové a dehydroaskorbové (vitamínu C)".

Článek 4

Zrušuje se směrnice 75/84/EHS.

Článek 5

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději šest měsíců od vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. července 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 170, 3.8.1970, s. 2.

[2] Úř. věst. L 155, 12.7.1971, s. 13.

[3] Úř. věst. L 246, 29.8.1981, s. 32.

[4] Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 31.

[5] Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 22.

[6] Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6.

[7] Úř. věst. L 179, 22.7.1993, s. 8.

[8] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

[9] Úř. věst. L 96, 28.3.1998, s. 39.

[10] Úř. věst. L 83, 30.3.1973, s. 21.

[11] Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 35.

[12] Úř. věst. L 32, 5.2.1975, s. 27.

[13] Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU