98/33/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/33/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění článek 12 směrnice Rady 77/780/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu, články 2, 5, 6, 7, 8 a přílohy II a III směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a článek 2 a příloha II směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

Publikováno: Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 29-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. června 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. července 1998 Nabývá účinnosti: 21. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2000/12/ES Pozbývá platnosti: 15. června 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/33/ES

ze dne 22. června 1998,

kterou se mění článek 12 směrnice Rady 77/780/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu, články 2, 5, 6, 7, 8 a přílohy II a III směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a článek 2 a příloha II směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a třetí větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy3,

(1) vzhledem k tomu, že první směrnice Rady 77/780/EHS ze dne 12. prosince 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu4 umožňuje výměnu informací mezi příslušnými orgány a některými jinými úřady nebo orgány uvnitř členského státu anebo mezi členskými státy; že zmíněná směrnice dále umožňuje, aby členské státy uzavíraly dohody o spolupráci s ustanoveními o výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí; že z důvodů konzistence by toto oprávnění uzavírat dohody o výměně informací se třetími zeměmi mělo být rozšířeno tak, aby zahrnovalo výměnu informací s některými jinými úřady nebo orgány v těchto zemích za předpokladu, že sdělené informace budou předmětem přiměřených záruk obchodního tajemství;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí5 oceňuje aktiva a podrozvahové položky podle jejich stupně úvěrového rizika;

(3) vzhledem k tomu, že církve a náboženské společnosti, které mají formu právnické osoby podle veřejného práva a vybírají příspěvky v souladu se zákony, které jim takovéto právo poskytují, představují úvěrové riziko podobné úvěrovému riziku orgánů regionální a místní správy; že stejně tak je logické poskytnout příslušným orgánům možnost nakládat s pohledávkami vůči církvím a náboženským společnostem stejným způsobem jako s pohledávkami vůči orgánům regionální a místní správy, pokud tyto církve a náboženské společnosti vybírají příspěvky; že právo vybírat příspěvky nicméně samo o sobě není dostatečným důvodem k tomu, aby možnost uplatnit rizikovou váhu 0 % na pohledávky vůči orgánům regionální a místní správy byla rozšířena na pohledávky vůči církvím a náboženským společnostem;

(4) vzhledem k tomu, že směrnice Komise 94/7/ES ze dne 15. března 1994, kterou se technicky upravuje směrnice Rady 89/647/EHS o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí, pokud se jedná o definici "mnohostranných rozvojových bank"6, zahrnula do této definice Evropský investiční fond; že tento Fond představuje novou a jedinečnou strukturu spolupráce v Evropě, jež má přispívat k posilování vnitřního trhu, k podpoře hospodářské obnovy v Evropě a k prohlubování hospodářské a sociální soudržnosti;

(5) vzhledem k tomu, že ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. d) bodu 7 směrnice 89/647/EHS by se na nesplacenou část základního kapitálu Evropského investičního fondu upsaného úvěrovými ústavy měla uplatňovat riziková váha 100 %;

(6) vzhledem k tomu, že základní kapitál Evropského investičního fondu vyhrazený pro úpis finančními institucemi je omezen na 30 %, ze kterých má být zaplaceno 20 % na začátku ve čtyřech ročních splátkách po 5 %; že tudíž 80 % nemá být splaceno a zůstává jako případný závazek na členech fondu; že s ohledem na záměr uvedený Evropskou radou při vytváření fondu, tj. povzbuzení obchodních bank k účasti, by taková účast neměla být sankcionována a že by proto bylo vhodnější ocenit nesplacenou část základního kapitálu rizikovou vahou 20 %;

(7) vzhledem k tomu, že příloha I směrnice 89/647/EHS, která se týká klasifikace podrozvahových položek, klasifikuje některé položky jako vysoké riziko a v důsledku toho stanoví rizikovou váhu 100 %; že čl. 6 odst. 4 výše uvedené směrnice stanoví, že "jsou-li podrozvahové položky kryty výslovnými zárukami, ocení se tyto položky stejně, jako kdyby byly získány pro ručitele a nikoliv protistranu. Je-li případná úvěrová angažovanost vzniklá z obchodování s podrozvahovými položkami plně a zcela zajištěna ke spokojenosti příslušných orgánů kteroukoliv aktivní položkou uznanou za jistotu v odst. 1 písm. a) bodu 7 nebo písm. b) bodu 11, použijí se rizikové váhy 0 % nebo 20 % podle druhu dotyčné jistoty";

(8) vzhledem k tomu, že mimoburzovní zúčtování (OTC) obchodovaných derivátových nástrojů, uskutečňované clearingovými institucemi jednajícími jako ústřední protistrana, hraje v některých členských státech důležitou úlohu; že je vhodné uznat výhody takového zúčtování a snížit úvěrové riziko a související systémové riziko při posuzování úvěrového rizika z hlediska obezřetnosti; že je nutné nově zajistit současná i možná budoucí rizika plynoucí ze zúčtovaných kontraktů OTC derivátových nástrojů, aby byly plně zajištěny, a odstranit nebezpečí, že by se rizika pro clearingovou instituci nahromadila tak, až by přesáhla tržní hodnotu připsané záruky, to vše za tím účelem, aby se zúčtovaným OTC derivátovým nástrojům dostalo pro přechodné období stejného režimu z hlediska obezřetnosti jako derivátovým nástrojům obchodovaným na burze; že příslušné orgány musí být uspokojeny co do požadované úrovně počátečních marží a variantních marží a kvality a úrovně ochrany poskytované složenou zárukou;

(9) vzhledem k tomu, že by také měl být vzat v úvahu případ, kdy zárukou je nemovitostní jistota ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) bodu 1 ve vztahu k podrozvahovým položkám, které jsou jistotami nebo zárukami majícími povahu úvěrové náhrady;

(10) vzhledem k tomu, že ve smyslu bodů 2, 4 a 7 čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice 89/647/EHS se aktiva představující pohledávky vůči ústředním vládám a centrálním bankám zóny A nebo aktiva jimi výslovně zaručená a aktiva zajištěná jistotou v podobě cenných papírů ústřední vlády nebo centrální banky zóny A oceňují nulovou rizikovou vahou; že ve smyslu čl. 7 odst. 1 výše uvedené směrnice mohou členské státy za určitých podmínek ocenit nulovou rizikovou vahou aktiva představující pohledávky vůči svým vlastním orgánům regionální a místní správy a pohledávky vůči třetím stranám a podrozvahové položky držené jménem třetích stran a zaručené těmito orgány regionální nebo místní správy;

(11) vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 1 směrnice 89/647/EHS stanoví, že členské státy mohou ocenit rizikovou vahou 20 % položky aktiv, které jsou zajištěny ke spokojenosti příslušných orgánů jistotou v podobě cenných papírů vydaných orgány regionální nebo místní správy zóny A; že záruka v podobě cenných papírů vydaných orgány regionální nebo místní správy členských států by měla být považována za zaručenou uvedenými orgány regionální nebo místní správy ve smyslu čl. 7 odst. 1, aby se příslušným orgánům umožnilo ocenit nulovou rizikovou vahou aktiva a podrozvahové položky zajištěné takovou zárukou, opět s výhradou podmínek stanovených v tomto odstavci;

(12) vzhledem k tomu, že příloha II směrnice 89/647/EHS stanoví, jak nakládat s podrozvahovými položkami obecně nazývanými OTC derivátové nástroje na úrokové sazby a měnové kurzy v souvislosti s výpočtem kapitálových požadavků na úvěrové instituce;

(13) vzhledem k tomu, že čl. 2 odst. 1 písm. a), čl. 2 odst. 2, čl. 2 odst. 3 písm. b) a čl. 2 odst. 6 a čl. 3 odst. 1 a 2 této směrnice a její přílohy jsou v souladu s prací mezinárodního fóra bankovního dohledu o zpřesněném a v některých rysech zpřísněném vztahu k úvěrovým rizikům obsaženým v OTC derivátových nástrojích, obzvláště rozšíření povinného kapitálového krytí na OTC derivátové nástroje týkající se jiných závazků než smluv na úrokové sazby a měnové kurzy, a o možnosti vzít v úvahu snížení rizika pomocí dohod o vypořádání ("nettingu"), uznaných příslušnými orgány při výpočtu kapitálových požadavků, pro možná budoucí úvěrová rizika obsažená v OTC derivátových nástrojích;

(14) vzhledem k tomu, že pro mezinárodně působící úvěrové instituce a skupiny úvěrových institucí v celé řadě třetích zemí, které konkurují úvěrovým institucím Společenství, vyústí pravidla přijatá na širší mezinárodní úrovni ve zpřesněný přístup obezřetnostního dohledu k OTC derivátovým nástrojům; že toto zpřesnění má za následek přiměřenější povinné kapitálové krytí beroucí v úvahu, že dohody o vypořádání uznané obezřetnostním dohledem vedou ke snížení možných budoucích úvěrových rizik;

(15) vzhledem k tomu, že u úvěrových institucí Společenství může být dosaženo podobného zpřesnění vztahu obezřetnostního dohledu k OTC derivátovým nástrojům, včetně možnosti vzít v úvahu snížení možných budoucích úvěrových rizik pomocí dohod o vypořádání, pouze pozměněním směrnice 89/647/EHS;

(16) vzhledem k tomu, že k zajištění stejných podmínek činnosti pro úvěrové instituce a investiční firmy konkurující si v rámci Společenství je nezbytná konzistence při vykonávání dohledu nad jejich příslušnou činností v oblasti OTC derivátových nástrojů a že této nezbytné konzistence může být dosaženo pouze úpravou směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí7;

(17) vzhledem k tomu, že přijetí této směrnice představuje nejvhodnější prostředek dosažení výše uvedených cílů a nepřekračuje to, co je k jejich dosažení nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 12 směrnice 77/780/EHS se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Členské státy mohou uzavírat dohody o spolupráci, upravující výměnu informací s příslušnými orgány třetích zemí nebo s úřady či orgány třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavcích 5 a 5a, pouze tehdy, pokud je ochrana sdělených informací zaručena obchodním tajemstvím alespoň tak, jak je uvedeno v tomto článku. Účelem této výměny informací musí být plnění úkolů obezřetnostního dohledu zmíněných úřadů nebo orgánů.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly, a popřípadě výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány daly svůj souhlas."

Článek 2

Směrnice 89/647/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) v odstavci 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"- "uznávanými burzami" se rozumějí burzy uznávané příslušnými orgány, které

i) fungují pravidelně;

ii) mají pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány domovské země burzy, které vymezují podmínky, za nichž burza působí, podmínky přístupu na burzu a rovněž podmínky, jež musí kontrakt splňovat, aby ji burza mohla účinně zpracovat;

iii) mají clearingový mechanismus, který stanoví, že kontrakty uvedené v příloze III musí splňovat požadavky na denní krytí poskytující řádnou ochranu podle názoru příslušných orgánů.";

b) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Příslušné orgány mohou do pojmu orgánů regionální a místní správy zahrnout rovněž církve a náboženské společnosti ve formě právnické osoby podle veřejného práva, pokud vybírají příspěvky v souladu s právními předpisy, které je k tomu opravňují. V takovém případě se však nepoužije možnost podle článku 7."

2. V čl. 5 odst. 3 se první věta nahrazuje tímto:

"3. U podrozvahových položek uvedených v čl. 6 odst. 3 se vypočítají případné náklady na náhradu smluv v případě nedodržení závazku protistranou jednou ze dvou metod uvedených v příloze II."

3. Článek 6 se mění takto:

a) v odstavci 2 se doplňuje nová věta, která zní:

"Část nesplaceného základního jmění upsaného Evropskému investičnímu fondu lze ocenit rizikovou vahou 20 %.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Metody uvedené v příloze II se používají na podrozvahové položky, jejichž seznam je uveden v příloze III, kromě:

- kontraktů obchodovaných na uznávaných burzách,

- devizových kontraktů (kromě kontraktů týkajících se zlata) s původní splatností alespoň 14 kalendářních dnů.

Do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány členských států udělovat výjimky z použití metod uvedených v příloze II pro mimoburzovní (OTC) kontrakty zúčtované clearingovou institucí, kde tato instituce jedná jako právní protistrana a všichni účastníci plně a každodenně zaručují riziko, jež pro clearingovou instituci představují, takže pokrývají jak současná rizika, tak i případná budoucí rizika. Příslušné orgány musí být ubezpečeny, že složená záruka poskytuje stejnou úroveň ochrany jako záruka vyhovující odst. 1 písm. a) bodu 7 a že je vyloučeno nebezpečí, že by se rizika pro clearingovou instituci nahromadila a přesáhla tržní hodnotu složené záruky. Členské státy uvědomí Komisi o tom, jak této možnosti využívají.";

c) v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy mohou ocenit rizikovou vahou 50 % podrozvahové položky, které jsou jistotami nebo zárukami, mající povahu úvěrových náhrad a které jsou plně zaručeny ke spokojenosti příslušných orgánů hypotékami splňujícími podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) bodu 1, jestliže má ručitel přímé právo k takové záruce."

4. Článek 7 se mění takto:

a) v odstavci 1 se za slova "místní správy" doplňují slova:

"nebo zajištěné ke spokojenosti dotyčných orgánů jistotou v podobě cenných papírů vydaných těmito orgány regionální nebo místní správy";

b) v odstavci 2 se za slova "těmito orgány" doplňují slova:

",včetně jistoty v podobě cenných papírů".

5. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Aniž je dotčen čl. 7 odst. 1, mohou členské státy použít rizikovou váhu 20 % na aktivní položky, které jsou zajištěny ke spokojenosti příslušných orgánů jistotou v podobě cenných papírů vydaných orgány regionální nebo místní správy zóny A, vklady uloženými u jiných úvěrových institucí zóny A, než je půjčující instituce, nebo vkladovými listy či podobnými nástroji, vydanými těmito úvěrovými institucemi."

6. Přílohy II a III se mění nebo nahrazují v souladu s částmi A a B přílohy této směrnice.

Článek 3

Směrnice 93/6/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se bod 10 nahrazuje tímto:

"10. "mimoburzovními (OTC) derivátovými nástroji" se rozumějí podrozvahové položky, na které se podle čl. 6 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 89/647/EHS použijí metody uvedené v příloze II zmíněné směrnice".

2. V příloze II se bod 5 nahrazuje tímto:

"5. Pro výpočet kapitálového požadavku na své OTC derivátové nástroje použijí instituce přílohu II směrnice 89/647/EHS. Rizikové váhy, jež se použijí na příslušné protistrany, se určí v souladu s čl. 2 odst. 9 této směrnice.

Do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány členských států udělovat výjimky z použití metod uvedených v příloze II pro OTC kontrakty zúčtované clearingovou institucí, kde tato instituce jedná jako právní protistrana a všichni účastníci plně a každodenně zaručují riziko, jež pro clearingovou instituci představují, takže pokrývají jak současná rizika, tak i případná budoucí rizika. Příslušné orgány musí být ubezpečeny, že složená záruka poskytuje stejnou úroveň ochrany jako záruka vyhovující čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu 7 směrnice 89/647/EHS a že je vyloučeno nebezpečí, že by se rizika pro clearingovou instituci nahromadila a přesáhla tržní hodnotu složené záruky. Členské státy uvědomí Komisi o tom, jak této možnosti využívají."

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 měsíců od vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 22. června 1998.

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

PŘÍLOHA

A. Příloha II směrnice 89/647/EHS se mění takto:

1. Nadpis se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA II

ZACHÁZENÍ S PODROZVAHOVÝMI POLOŽKAMI".

2. Bod 1 se nahrazuje tímto:

"1. Volba metody

Se souhlasem příslušných orgánů obezřetnostního dohledu si mohou úvěrové instituce zvolit jednu z níže stanovených metod určení rizika spojeného s operacemi uvedenými v příloze III bodech 1 a 2. Úvěrové instituce, jež musí dodržet čl. 6 odst. 1 směrnice 93/6/EHS, musí použít metodu 1 uvedenou níže. Pro měření úvěrových rizik souvisejících s kontrakty vyjmenovanými v bodu 3 přílohy III musí všechny úvěrové instituce použít metodu 1 uvedenou níže".

3. V bodě 2 se tabulka 1 nahrazuje tímto:

"TABULKA ab

Doba do splatnosti c Úrokové kontrakty Kontrakty týkající se směnných kurzů a zlata Kontrakty týkající se akcií Kontrakty týkající se drahých kovů, kromě zlata Kontrakty týkající se jiných surovin než drahých kovů

Jeden rok a méně 0 % 1 % 6 % 7 % 10 %

Delší než rok, ale ne více než pět let 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 %

Více než pět let 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %

a Kontrakty nespadající do jedné z pěti kategorií uvedených v této tabulce se považují za kontrakty týkající se jiných surovin než vzácných kovů. b Pro kontrakty s násobnými výměnami jistiny musí být procentní sazba vynásobena počtem zbývajících plateb, které mají být podle kontraktu ještě provedeny. c Pro kontrakty strukturované tak, aby upravovaly riziko přetrvávající po určitých datech plateb, a v případech, kdy jsou termíny znovu stanoveny tak, aby tržní hodnota kontraktu k těmto specifickým datům byla nulová, se zbytková splatnost rovná době do následujícího data nového stanovení termínu. V případě kontraktů úrokových sazeb, které splňují tato kritéria a mají splatnost více než jeden rok, je procentní hodnota minimálně 0,5 %.

Pro účely výpočtu možného budoucího rizika podle kroku b) smí do 31. prosince příslušné orgány povolit úvěrovým institucím, aby použily následující procentní sazby namísto sazeb předepsaných v tabulce 1 za předpokladu, že tyto instituce využijí možnosti stanovené v článku 11a směrnice 93/6/EHS pro kontrakty ve smyslu bodu 3 písm. b) a c) přílohy III:

Tabulka 1a

Doba do splatnosti Drahé kovy (kromě zlata) Základní kovy Zemědělské produkty Jiné, včetně energetických produktů

Jeden rok nebo méně 2 % 2,5 % 3 % 4 %

Více než rok, ale méně než pět let 5 % 4 % 5 % 6 %

Více než pět let 7,5 % 8 % 9 % 10 %"

4. V tabulce 2 se nadpis v první řádce třetího sloupce nahrazuje tímto:

"Kontrakty týkající se směnných kurzů a zlata".

5. V bodě 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Pro metody 1 a 2 musí příslušné orgány zajistit, aby hypotetická částka, která má být vzata v úvahu, byla vhodným měřítkem rizika obsaženého v kontraktu. Jestliže například kontrakt upravuje multiplikaci peněžních toků, musí být hypotetická částka upravena, aby byly vzaty v úvahu účinky multiplikace na strukturu rizika tohoto kontraktu."

6. V bodě 3 písm. b) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Příslušné orgány mohou jako činitel snižující riziko uznat dohody o vypořádání vztahující se buď na devizové kontrakty s původní splatností alespoň 14 kalendářních dnů, nebo na prodané opce, nebo na podobné podrozvahové položky, na které se nevztahuje tato příloha, neboť nesou pouze zanedbatelné nebo žádné riziko. Jestliže v závislosti na kladné nebo záporné tržní hodnotě těchto kontraktů může mít jejich zahrnutí do dohody o vypořádání za následek zvýšení nebo snížení kapitálových požadavků, musejí příslušné orgány zavázat úvěrové instituce, aby používaly konzistentním způsobem stejný postup."

7. V bodě 3 písm. c) podbodu ii) se úvodní text, první pododstavec a první odrážka druhého pododstavce nahrazují tímto:

"ii) Jiné dohody o vypořádání

Při použití metody 1:

v kroku a) mohou být současné reprodukční náklady pro kontrakty zahrnuté do kompenzační úmluvy získány pomocí současných hypotetických čistých reprodukčních nákladů vyplývajících z úmluvy; pokud dohody o započtení ("nettingu") vedou k čistému závazku pro úvěrovou instituci, která provádí výpočet čistých reprodukčních nákladů, vypočtou se současné reprodukční náklady jako "0";

v kroku b) může být číselná hodnota pro možná budoucí úvěrová rizika, pro všechny kontrakty zahrnuté v dohodě o vypořádání, snížena podle následující rovnice:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

kde

- PCEred = snížená číselná hodnota možného budoucího úvěrového rizika u všech kontraktů s danou protistranou zahrnutých do právně platné dvoustranné dohody o vypořádání,

- PCEgross = úhrn číselných hodnot možných budoucích úvěrových rizik u všech kontraktů s danou protistranou, které jsou zahrnuty do právně platné dvoustranné dohody o vypořádání a vypočítány vynásobením jejich hypotetických jistin procentními sazbami stanovenými v tabulce 1,

- NGR = "poměr čistý/hrubý": dle uvážení příslušných orgánů se bude jednat o i) samostatný výpočet: podíl čistých reprodukčních nákladů na všechny kontrakty zahrnuté do právně platné dvoustranné dohody o vypořádání s danou protistranou (čitatel) a hrubých reprodukčních nákladů na všechny kontrakty zahrnuté do právně platné dvoustranné dohody o vypořádání s touto protistranou (jmenovatel), nebo ii) agregovaný výpočet: podíl sumy čistých reprodukčních nákladů vypočítaných na dvoustranném základě pro všechny protistrany, kdy se vezmou v úvahu kontrakty zahrnuté do právně platných dvoustranných dohod o vypořádání (čitatel) a hrubé reprodukční náklady na všechny kontrakty zahrnuté do právně platných dvoustranných dohod o vypořádání (jmenovatel). Jestliže členské státy povolí úvěrovým institucím volbu metod, musí se zvolená metoda používat systematickým způsobem.

Pro výpočet možného budoucího úvěrového rizika podle výše uvedeného vzorce se mohou dokonale si odpovídající kontrakty zahrnuté do kompenzační úmluvy považovat za jediný kontrakt, jehož hypotetická jistina se rovná čistým příjmům. Dokonale si odpovídající kontrakty jsou termínové (futures) měnové kontrakty nebo podobné kontrakty, ve kterých je hypotetická jistina ekvivalentní peněžním tokům, jestliže splatnost peněžních toků připadá na stejné datum a je zcela nebo zčásti ve stejné měně.

Při použití metody 2, v kroku a)

- dokonale si odpovídající kontrakty zahrnuté do dohody o vypořádávání úmluvy se mohou považovat za jediný kontrakt, jehož hypotetická jistina se rovná čistým příjmům; hypotetické jistiny jsou vynásobeny procentní hodnotou uvedenou v tabulce 2".

B. Příloha III směrnice 89/647/EHS se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA III

TYPY PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK

1. Úrokové kontrakty

a) swapy úrokových sazeb v jedné měně;

b) bázové swapy;

c) forwardové termínové smlouvy;

d) úrokové futures (futures na úrokové sazby);

e) zakoupené úrokové opce;

f) jiné kontrakty podobné povahy.

2. Devizové kontrakty a kontrakty týkající se zlata

a) úrokové swapy v křížových měnách;

b) forwardové měnové kontrakty;

c) měnové futures (futures na měnové kurzy);

d) zakoupené měnové opce;

e) jiné kontrakty podobné povahy;

f) kontrakty týkající se zlata, podobné povahy jako písm. a) až e).

3. Kontrakty podobné povahy jako v bodech 1 písm. a) až e) a 2 písm. a) až d), týkající se jiných referenčních položek nebo indexů týkajících se

a) akcií;

b) drahých kovů kromě zlata;

c) jiných surovin než drahých kovů;

d) jiných kontraktů podobné povahy."

1 Úř. věst. C 208, 19.7.1996, s. 8 a Úř. věst. C 259, 26.8.1997, s. 1.

2 Úř. věst. C 30, 30.1.1997, s. 13.

3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 1997 (Úř. věst. C 132, 28.4.1997, s. 234), společný postoj Rady ze dne 9. března 1998 (Úř. věst. C 135, 30.4.1998, s. 32) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 1998 (Úř. věst. C 152, 18.5.1998). Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 1998.

4 Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/13/ES (Úř. věst. L 66, 16.3.1996, s. 15).

5 Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/32/ES (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 29).

6 Úř. věst. L 89, 6.4.1994, s. 17.

7 Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU