98/31/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/31/ES ze dne 22. června 1998, kterou se mění směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

Publikováno: Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 13-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. června 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. července 1998 Nabývá účinnosti: 21. července 1998
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 19. července 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu A Rady 98/31/ES

ze dne 22. června 1998,

kterou se mění směrnice Rady 93/6/EHS o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první a třetí větu čl. 57 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise, [1]

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru, [2]

s ohledem na stanovisko Evropského měnového institutu [3]

souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy, [4]

(1) vzhledem k tomu, že rizika spojená s obchodováním s komoditami a komoditními deriváty jsou v současné době předmětem směrnice Rady 89/647/EHS ze dne 18. prosince 1989 o ukazateli kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí; [5] že tržní rizika spojená s dotyčnými pozicemi nejsou však směrnicí 89/647/EHS přesně zachycena; že je nezbytné rozšířit koncepci "obchodního portfolia" na pozice v komoditách nebo komoditních derivátech, které jsou drženy k obchodním účelům a jsou vystaveny zejména tržním rizikům; že ohledně krytí komoditních rizik z celkové podnikatelské činnosti institucí musí této směrnici dotyčné instituce vyhovovat; že Společenství zaznamenává se vzrůstajícím znepokojením případy závažných podvodů, za které odpovídají někteří obchodníci s komoditními termínovými smlouvami a které ohrožují nahlížení veřejnosti na termínové obchody a jejich integritu; že je žádoucí, aby Komise zvážila vymezení příslušného právního rámce pro dohled, aby se těmto podvodným praktikám v budoucnu zabránilo;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí [6] stanoví standardizovanou metodu výpočtu kapitálových požadavků pro tržní rizika investičních podniků a úvěrových institucí; že instituce vyvinuly své vlastní systémy řízení rizika (interní modely), kterými lze tržní rizika investičních podniků a úvěrových institucí měřit přesněji než standardizovanými metodami; že použití přesnějších metod měření rizika by se mělo podporovat;

(3) vzhledem k tomu, že použití takových interních modelů pro účely výpočtu kapitálových požadavků vyžaduje přísné interní kontrolní mechanismy a mělo by podléhat úřednímu schválení a dohledu příslušných orgánů; vzhledem k tomu, že trvalá spolehlivost výsledků výpočtů na základě interního modelu by měla být ověřena zpětným testováním;

(4) vzhledem k tomu, že je vhodné, aby příslušné orgány směly povolovat požadavky marže pro termínové obchody a opce obchodované na burze, a na přechodné období i na mimoburzovních (OTC) trzích, přičemž tyto požadavky by byly použity náhradou za kapitálové požadavky vypočítané pro uvedené nástroje v souladu s touto směrnicí, pokud by to nemělo za následek kapitálový požadavek nižší než kapitálový požadavek vypočítaný podle jiných metod předepsaných touto směrnicí; použití tohoto ustanovení nevyžaduje, aby instituce používající toto ustanovení musely rovnocennost požadavků marže a kapitálových požadavků vypočítaných podle ostatních metod této směrnice průběžně prověřovat;

(5) vzhledem k tomu, že pravidla přijatá na širší mezinárodní úrovni mohou na podporu používání propracovanějších metod řízení rizika založených na interních modelech snížit kapitálové požadavky pro úvěrové instituce třetích zemí; že tyto úvěrové instituce konkurují investičním podnikům a úvěrovým institucím se sídlem ve členských státech; že pro investiční podniky a úvěrové instituce se sídlem ve členských státech může podobné podněty pro vývoj a používání interních modelů poskytnout pouze pozměněné znění směrnice 93/6/EHS;

(6) vzhledem k tomu, že pro účely výpočtu kapitálových požadavků ve vztahu k tržnímu riziku by pozice ve zlatě a derivátech zlata měly být posuzovány jako pozice devizové;

(7) vzhledem k tomu, že emise podřízeného dluhu by neměla automaticky vyloučit emitentovy akcie ze zahrnutí do portfolia, jehož specifické vážené riziko je 2 % podle přílohy I bodu 33 ke směrnici 93/6/EHS;

(8) vzhledem k tomu, že je tato směrnice v souladu s prací mezinárodního fóra bankovního dohledu pro výkon dohledu nad tržními riziky a pozicemi v komoditách a komoditních derivátech;

(9) vzhledem k tomu, že pro zajištění harmonického provádění této směrnice je nezbytné opatřit volitelný přechodný kapitálový režim pro investiční podniky a úvěrové instituce, které se podílejí významným způsobem na komoditních obchodech, mají diverzifikované portfolio komodit a které ještě nejsou schopny používat modely výpočtu kapitálových požadavků souvisejících s komoditním rizikem;

(10) vzhledem k tomu, že tato směrnice je nejvhodnějším prostředkem k dosažení zamýšlených cílů a k dosažení těchto cílů nepřesahuje nezbytné hranice,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 93/6/EHS se mění takto:

1. Článek 2 se mění takto:

a) bod 6 písmeno a) a bod 6 písmeno b) úvodní věty a podbody i) a ii) se nahrazují tímto:

"a) z jejích vlastnických pozic ve finančních nástrojích, komoditách a komoditních derivátech, které jsou drženy pro opětovný prodej a/nebo které jsou institucí převzaty se záměrem krátkodobě využít skutečných a/nebo očekávaných rozdílů mezi kupní a prodejní cenou nebo jiných výkyvů v ceně či úrokové sazbě, a z pozic ve finančních nástrojích, komoditách a komoditních derivátech, které jsou výsledkem porovnaných makléřských transakcí pro příkazce (matched principal broking), nebo z pozic, jimiž jsou zajišťovány jiné části obchodního portfolia;

b) z rizik plynoucích z nevyrovnaných transakcí, neúplných dodávek a mimoburzovních (OTC) odvozených nástrojů uvedených v příloze II odstavcích 1, 2, 3 a 5, z rizik plynoucích z dohod o zpětném odkoupení a půjček cenných papírů a komodit, které se týkají cenných papírů nebo komodit zahrnutých podle písm. a) v obchodním portfoliu a uvedených v příloze II odstavci 4, a — za předpokladu souhlasu příslušných orgánů — z rizik plynoucích z dohod o zpětném odprodeji a z výpůjček cenných papírů a komodit uvedených v příloze II odstavci 4, které splňují buď následující podmínky podbodů i), ii), iii) a v), nebo následující podmínky iv) a v):

i) rizikové pozice jsou denně hodnoceny v tržních cenách postupem stanoveným v příloze II;

ii) záruka se v souladu s pravidly, s nimiž souhlasí příslušné orgány, upraví tak, aby zohledňovala podstatné změny v hodnotě cenných papírů nebo komodit, které jsou předmětem dotyčných transakcí či smluv";

b) body 15 a 16 se nahrazují tímto:

"15. "opční list (warrant)"; je cenný papír, který držitele opravňuje k zakoupení podkladových aktiv za smluvenou cenu, a to až do doby uplynutí platnosti opčního listu, včetně posledního dne jeho platnosti. Může být likvidován dodáním dotyčných podkladových aktiv nebo platbou v hotovosti;

16. "financování kapitálu"; jsou pozice, u nichž byl fyzický kapitál prodán termínově (forwards) a náklady financování byly zablokovány až do data termínovaného prodeje";

c) v bodu 17 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"17. "dohoda o zpětném odkoupení"; a "dohoda o zpětném odprodeji"; je jakákoli dohoda, ve které instituce nebo druhá smluvní strana převádí cenné papíry nebo komodity nebo ručené právní nároky na cenné papíry nebo komodity, pokud je tato záruka poskytována uznávanou burzou, která je držitelem práv na tyto cenné papíry nebo komodity, a pokud dohoda instituci nedovoluje současně převést nebo zastavit určitý cenný papír nebo komoditu najednou více než jedné straně, a to s ohledem na závazek zpětného odkupu těchto cenných papírů nebo komodit (nebo náhradních cenných papírů či komodit stejného druhu) za stanovenou cenu a k datu určenému nebo které má být určeno převodcem, přičemž u instituce, jež cenné papíry či komodity zcizuje, jde o dohodu o zpětném odkoupení, a u instituce, na niž jsou cenné papíry či komodity převáděny, jde o dohodu o zpětném odprodeji";

d) bod 18 se nahrazuje tímto:

"18. "půjčky cenných papírů nebo komodit" a "výpůjčky cenných papírů nebo komodit" jsou jakékoli transakce, jimiž instituce nebo druhá smluvní strana převádí cenné papíry nebo komodity coby protihodnotu odpovídajících záruk, a tento převod je spojen se závazkem vypůjčitele vrátit k nějakému budoucímu datu nebo na požádání převodce cenné papíry či komodity stejné hodnoty, přičemž u instituce převádějící cenné papíry či komodity jde o půjčku cenných papírů či komodit a u instituce, na kterou jsou cenné papíry či komodity převáděny, jde o výpůjčku cenných papírů či komodit.

Výpůjčka cenných papírů nebo komodit se považuje za profesionální transakci mezi podniky finančního sektoru, pokud druhá smluvní strana podléhá koordinovanému dohledu na úrovni Společenství nebo jde o úvěrovou instituci zóny A ve smyslu směrnice 89/647/EHS nebo je uznávaným investičním podnikem třetí země nebo když je transakce uzavřena s uznávanou institucí zajišťující zúčtování nebo burzou."

2. V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci se body i) a ii) nahrazují tímto:

"i) kapitálových požadavků vypočítaných podle příloh I, II a VI, a popřípadě podle přílohy VIII pro jejich obchody zahrnuté v obchodním portfoliu;

ii) kapitálových požadavků vypočítaných podle příloh III a VII, a popřípadě podle přílohy VIII pro všechny jejich obchodní činnosti"

3. V čl. 5 se odst. 2 nahrazuje tímto:

"2. Odchylně od odstavce 1, instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky pro své obchody zahrnuté v obchodním portfoliu podle příloh I a II, a popřípadě podle přílohy VIII, sledují a řídí svou velkou úvěrovou angažovanost v souladu se směrnicí Rady 92/121/EHS s výhradou změn uvedených v příloze VI této směrnice."

4. V čl. 7 odst. 10 a čl. 7 odst. 11 se úvodní věty nahrazují tímto:

"10. V případech, kde není využito práva nevyžadovat splnění požadavků, uvedeného v odstavcích 7 a 9, mohou příslušné orgány za účelem výpočtu kapitálových požadavků stanovených v přílohách I a VIII a výpočtu rizik vůči klientům stanovených v příloze VI na konsolidovaném základě povolit, aby pozice v obchodním portfoliu jedné instituce kompenzovaly pozice v obchodním portfoliu jiné instituce podle pravidel stanovených v přílohách I, VI a VIII.

Mohou rovněž povolit, aby devizové pozice v jedné instituci kompenzovaly devizové pozice v jiné instituci podle pravidel stanovených v příloze III a/nebo příloze VIII. Mohou rovněž povolit, aby komoditní pozice v jedné instituci kompenzovaly komoditní pozice v jiné instituci podle pravidel stanovených v příloze VII a/nebo příloze VIII.

11. Příslušné orgány mohou také povolit kompenzaci pozic obchodního portfolia a devizových nebo komoditních pozic podniků se sídlem ve třetích zemích, pokud jsou současně splněny následující podmínky:"

5. V čl. 8 se odst. 5 nahrazuje tímto:

"5. Příslušné orgány uloží institucím, aby jim okamžitě oznámily jakýkoliv případ, kdy jejich smluvní strany v dohodách o zpětném odkoupení a o zpětném odprodeji nebo v transakcích zahrnujících půjčky a výpůjčky cenných papírů a komodit neplní své závazky. O takových případech a jejich důsledcích na posuzování transakcí uvedených v této směrnici podá Komise Radě zprávu nejpozději do tří let po datu stanoveném v článku 12. Tato zpráva bude také popisovat způsob, jakým instituce plní ty z podmínek bodů i) až v) čl. 2 odst. 6 písm. b), které se na ně vztahují, zejména podmínku uvedenou v bodě v). V této zprávě se rovněž uvedou podrobnosti o jakýchkoli změnách v relativním objemu dosavadních půjček institucí a jejich půjček v rámci dohod o zpětném odkoupení a o zpětném odprodeji a v rámci výpůjček cenných papírů nebo komodit. Jestliže Komise dospěje na základě této zprávy a jiných informací k závěru, že jsou potřebná další ochranná opatření proti zneužití, předloží příslušné návrhy."

6. Vkládá se nový článek 11a, který zní:

"Článek 11a

Až do 31. prosince 2006 mohou členské státy povolovat svým institucím použití minimálních sazeb rozdílových (spread-rate), držení (carry-rate) a přímých (outright-rate), jak jsou stanoveny v následující tabulce, namísto sazeb uvedených v příloze VII odstavcích 13, 14, 17 a 18, pokud podle názoru příslušných orgánů tyto instituce:

i) se ve významném měřítku účastní obchodu s komoditami,

ii) mají diverzifikované komoditní portfolio a

iii) ještě nejsou schopny používat interní modely pro účely výpočtu kapitálového požadavku ke komoditnímu riziku v souladu s přílohou VIII.

Tabulka

| Drahé kovy (kromě zlata) | Základní kovy | Zemědělské produkty (netrvanlivé) | Jiné produkty, včetně energetických |

Sazba držení (%) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |

Sazba přímá (%) | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

Sazba rozdílová (%) | 8 | 10 | 12 | 15 |

Členské státy sdělí Komisi, jak tento článek využívají."

7. Přílohy I, II, III a V se mění v souladu s přílohou této směrnice a vkládají se nové přílohy VII a VIII.

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 měsíců po dni jejího vstupu v platnost. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 22. června 1998.

Za Evropský parlament

Předseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

předseda

J. Cunningham

[1] Úř. věst. C 240, 6.8.1997, s. 24 a Úř. věst. C 118, 17.4.1998, s. 16.

[2] Úř. věst. C 19, 21.1.1998, s. 9.

[3] Stanovisko ze dne 7. října 1997.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 1997 (Úř. věst. C 14, 19.1.1998), společný postoj Rady ze dne 9. března 1998 (Úř. věst. C 135, 30.4.1998, s. 7) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 1998 (Úř. věst. C 152, 18.5.1998). Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 1998.

[5] Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/32/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 26).

[6] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 98/33/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 29).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Příloha I se mění takto:

a)

odstavci 4

se zrušuje poslední

větaa doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Příslušné orgány mohou povolit, aby se kapitálový požadavek pro termínovou smlouvu obchodovanou na burze rovnal marži požadované burzou, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá míře rizika spojeného s termínovou smlouvou a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro termínovou smlouvu, která by vyplývala z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo použitím metody interních modelů popsané v příloze VIII. Až do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány také povolovat, aby kapitálový požadavek pro smlouvu OTC derivátů ve smyslu tohoto odstavce zúčtovanou jimi uznávanou institucí zajišťující zúčtování byl roven marži požadované touto institucí, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá míře rizika spojeného s touto smlouvou a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro dotyčnou smlouvu, která by vyplývala z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII;"

b) odstavci 5se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Příslušné orgány vyžadují, aby ostatní rizika spojená s opcemi, kromě rizika delta, byla zajištěna. Příslušné orgány mohou povolovat, aby se kapitálový požadavek pro prodanou opci obchodovanou na burze rovnal marži požadované burzou, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s opcí a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro opci, který by vyplýval z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII. Až do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány také povolovat, aby se kapitálový požadavek pro OTC opci zúčtovanou jimi uznávanou institucí zajišťující zúčtování rovnal marži požadované touto institucí, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s opcí a dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro OTC opci, který by vyplýval z výpočtu provedeného metodou uvedenou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII. Kromě toho mohou povolovat, aby se kapitálový požadavek pro koupenou opci obchodovanou na burze nebo OTC trzích rovnal požadavku pro její podkladový nástroj, pokud výsledný požadavek nepřesahuje tržní hodnotu opce. Kapitálový požadavek pro prodanou OTC opci se stanovuje v poměru k jejímu podkladovému nástroji;"

c) odstavec 6se nahrazuje tímto:

"6. Opční listy vztahující se k dluhovým nástrojům a akciím se posuzují jako opce uvedené v odstavci 5"

d) odstavci 33 se bod nahrazuje tímto:

"i) nejedná se o akcie emitentů, kteří vydali pouze obchodované dluhové nástroje, na něž se v současnosti vztahuje kapitálový požadavek 8 % podle tabulky 1 uvedené v odstavci 14 nebo na něž se vztahuje nižší požadavek pouze proto, že jsou ručeny nebo zajištěny."

2. Příloha II se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. V případě transakcí, v nichž dluhové nástroje, akcie a komodity (kromě dohod o zpětném odkoupení a zpětném odprodeji, půjček a výpůjček cenných papírů nebo komodit) nejsou vyrovnány po řádném datu dodání, musí instituce vypočítat cenový rozdíl, kterému je vystavena. Jedná se přitom o rozdíl mezi dohodnutou cenou úhrady za dotyčný dluhový nástroj, akcii nebo komoditu a jejich aktuální tržní hodnotou, pokud by tento rozdíl mohl znamenat pro instituci ztrátu. Pro výpočet příslušného kapitálového požadavku musí být tento rozdíl vynásoben příslušným koeficientem ze sloupce A tabulky uvedené v odstavci 2;"

b)

odstavce 3.1 a 3.2 se nahrazují tímto:

"3.1. Instituce musí držet kapitál ke krytí rizika druhé smluvní strany, jestliže:

i) zaplatila za cenné papíry nebo komodity dříve, než je obdržela, nebo dodala cenné papíry nebo komodity dříve, než za ně obdržela platbu

a

ii) v případě transakcí přes hranice uplynul jeden nebo více dnů od provedení takové platby nebo dodávky.

3.2. Kapitálový požadavek je 8 % z hodnoty cenných papírů nebo komodit nebo hotovosti dlužné příslušné instituci, vynásobeno vahou rizika vztahujícího se na příslušnou smluvní stranu"

c)

nadpis před odstavcem 4.1 a odstavec 4.1 první pododstavec se nahrazují tímto:

"Dohody o zpětném odkoupení a zpětném odprodeji, půjčkách a výpůjčkách cenných papírů a komodit

4.1. V případě dohod o zpětném odkoupení a půjček cenných papírů nebo komodit založených na cenných papírech zahrnutých v obchodním portfoliu vypočítá instituce rozdíl mezi tržní hodnotou cenných papírů nebo komodit a částkou, kterou si instituce vypůjčila, nebo tržní hodnotou záruky, pokud je tento rozdíl kladný. V případě dohod o zpětném odprodeji a výpůjček cenných papírů nebo komodit vypočítá instituce rozdíl mezi částkou, kterou instituce půjčila, nebo tržní hodnotou záruky, a tržní hodnotou cenných papírů nebo komodit, které obdržela, pokud je tento rozdíl kladný."

3. Příloha III se mění takto:

a)

odstavec 1se nahrazuje tímto:

"1. Jestliže suma celkové čisté devizové pozice instituce a její čisté pozice ve zlatě, vypočítaná podle níže uvedeného postupu, přesahuje 2 % jejích celkových vlastních prostředků, je při výpočtu kapitálových požadavků vlastních prostředků na krytí devizového rizika vynásobena suma její čisté devizové pozice a čisté pozice ve zlatě osmi procenty.

Až do 31. prosince 2004 mohou příslušné orgány institucím povolovat, aby vypočítávali požadavek vlastních prostředků násobením osmi procent a částky, o kterou součet celkové čisté devizové pozice a čisté pozice ve zlatě přesahuje 2 % celkovou sumu vlastních prostředků."

b)

odstavce 3.1 a 3.2 se nahrazují tímto:

"3.1. Za prvé se vypočítá čistá otevřená pozice instituce v každé měně (včetně zúčtovací měny) a ve zlatě. Tato pozice je součtem následujících prvků (kladných nebo záporných):

- čisté okamžité (spot) pozice (tj. všechny položky aktiv minus všechny položky pasiv, včetně nahromaděných a ještě nesplatných úroků v příslušné měně, nebo pro zlato čistá okamžitá pozice ve zlatě),

- čisté termínové (forward) pozice (t.j. všechny částky, které mají být obdrženy, minus všechny částky, které mají být vyplaceny v rámci termínových (forward) devizových transakcí a transakcí ve zlatě, včetně měnových futures a futures ve zlatě a kapitálové částky u měnových swapů nezahrnutých do okamžité (spotové) pozice),

- neodvolatelné záruky (a podobné nástroje), které budou určitě využity a pravděpodobně je nebude možné získat zpět,

- čisté částky budoucích, ještě nenaběhlých, ale již plně zajištěných příjmů/výdajů (dle rozhodnutí konkrétní instituce a s předchozím souhlasem příslušných orgánů zde mohou být zahrnuty čisté budoucí příjmy/výdaje, ještě nezanesené do účetních záznamů, ale už plně zajištěné forwardovými termínovými devizovými transakcemi). Takové rozhodnutí musí být uplatňováno konzistentně,

- čistého ekvivalentu delta (nebo na základě delta) celkového souhrnu opcí devizových a ve zlatě,

- tržní hodnota jiných opcí (tj. jiných než devizových a ve zlatě),

- z výpočtu čistých otevřených měnových pozic lze vyloučit veškeré pozice, které instituce vědomě převzala, aby se zajistila vůči nepříznivému působení změn směnného kurzu na svůj kapitálový ukazatel. Takové pozice by měly být neobchodní nebo strukturální povahy a jejich vyloučení a jakákoli změna podmínek jejich vyloučení vyžaduje souhlas příslušných orgánů. Stejným způsobem za stejných, výše uvedených podmínek se posuzují pozice, které instituce má a které se vztahují k položkám, jež jsou už odečteny při výpočtu vlastních prostředků.

3.2 Příslušné orgány mohou uvážit, zda při výpočtu čisté otevřené pozice v každé měně a ve zlatě povolí institucím použít čistou současnou hodnotu."

c)

odstavci 4se první věta nahrazuje tímto:

"4. Za druhé, čisté krátké a dlouhé pozice v každé měně s výjimkou zúčtovací měny, a čistá dlouhá nebo krátká pozice ve zlatě budou převedeny za v okamžitých směnných kurzech do zúčtovací měny.;"

d)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

"7. Za druhé, do 31. prosince 2004 mohou příslušné orgány institucím povolovat, aby pro účely této přílohy používaly místo metod uvedených v odstavcích 1 až 6 metody alternativní. Kapitálový požadavek stanovený touto metodou musí být dostatečný, aby překročil 2 % čisté otevřené pozice, jak je vypočítána v odstavci 4, a aby na základě analýzy pohybů směnných kurzů během všech po sobě jdoucích obdobích 10 obchodních dnů za předcházející tři roky překračovala pravděpodobnou ztrátu 99 % nebo více času.

Alternativní metoda popsaná v prvním pododstavci smí být použita pouze za následujících podmínek:

i) výpočetní vzorec a korelační koeficienty jsou stanoveny příslušnými orgány na základě jejich analýz pohybů směnných kurzů;

ii) příslušné orgány revidují korelační koeficienty pravidelně a s přihlédnutím k vývoji na devizových trzích."

4. Příloha V se mění takto:

a)

v odstavci 2se první věta nahrazuje tímto:

"Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolovat institucím, které jsou povinny splnit požadavky na vlastní prostředky stanovené v přílohách I, II, III, IV, VI, VII a VIII, aby výhradně pro plnění těchto požadavků použily alternativní definici.;"

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Podřízený cizí kapitál uvedený v odst. 2 písm. c) nesmí překročit maximum 150 % původních vlastních prostředků zůstávajících ke splnění požadavků stanovených v přílohách I, II, III, IV, VI, VII a VIII a k tomuto maximu se může přiblížit pouze za zvláštních okolností přijatelných pro příslušné orgány.;"

c)

odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

"6. Příslušné orgány mohou investičním podnikům povolit, aby překročily horní mez pro podřízený cizí kapitál stanovenou v odstavci 4, jestliže jej z hlediska požadavku na obezřetné podnikání považují za přiměřený a za předpokladu, že celková částka tohoto podřízeného cizího kapitálu a položek uvedených v odstavci 5 nepřekročí 200 % původních vlastních prostředků, které zůstávají ke splnění požadavků stanovených v přílohách I, II, III, IV, VI, VII a VIII, nebo nepřekročí 250 % stejné částky, pokud investiční podniky odečítají při výpočtu vlastních prostředků položku v bodě 2 písm. d).

7. Příslušné orgány mohou úvěrové instituci povolit, aby překročila horní mez pro podřízený cizí kapitál stanovenou v odstavci 4, jestliže jej považují z hlediska požadavku na obezřetné podnikání za přiměřený a za předpokladu, že celková částka tohoto podřízeného cizího kapitálu a položek uvedených v odstavci 5 nepřekročí 250 % původních vlastních prostředků zůstávajících ke splnění požadavků stanovených v přílohách I, II, III, VI, VII a VIII."

5. Doplňují se nové přílohy, které znějí:"

PŘÍLOHA VII

KOMODITNÍ RIZIKA

1. Každá pozice v komoditách nebo komoditních derivátech se vyjadřuje prostřednictvím standardní jednotky měření. Okamžitá cena jednotlivých komodit se vyjadřuje v zúčtovací měně.

2. Pozice ve zlatě nebo derivátech zlata jsou považovány za pozice vystavené devizovému riziku a pro účely výpočtu tržního rizika se s nimi zachází podle přílohy III, popřípadě podle přílohy VIII.

3. Pro účely této přílohy mohou být pozice, které slouží výhradně financování kapitálu, pouze z výpočtu komoditního rizika.

4. Úroková a devizová rizika, na která se nevztahují jiná ustanovení této přílohy, jsou zahrnuta do výpočtu obecného rizika pro obchodované dluhové nástroje a do výpočtu devizového rizika.

5. Nastane-li splatnost krátké pozice dříve než dlouhé pozice, přijme instituce také opatření na ochranu proti riziku nedostatku likvidity, které může existovat na některých trzích.

6. Pro účely odstavce 19, přebytek dlouhých (krátkých) pozic instituce ve srovnání s jejími krátkými (dlouhými) pozicemi ve stejné komoditě a komoditními termínovými smlouvami, opcemi a opčními listy k této komoditě je její čistá pozice v dané komoditě. Příslušné orgány povolují, aby se s pozicemi v odvozených nástrojích, jak jsou uvedeny v odstavcích 8, 9 a 10, zacházelo jako s pozicemi v podkladové komoditě.

7. Příslušné orgány mohou následující pozice posuzovat jako pozice ve stejné komoditě:

- pozice v různých podkategoriích téže komodity, pokud jsou podkategorie vůči sobě vzájemně dodavatelné

a

- pozice v podobných komoditách, jestliže se jedná o blízké substituce a jestliže může být jasně stanovena minimální korelace 0,9 mezi cenovými pohyby za období minimálně jednoho roku.

Specifické nástroje

8. Komoditní termínové smlouvy a forwardové závazky k nákupu či prodeji jednotlivých komodit se zahrnují do systému měření rizika jako fiktivní částky vyjádřené ve standardní jednotce měření a ve vztahu ke dni uplynutí platnosti se stanovuje jejich splatnost. Příslušné orgány mohou povolit, aby se kapitálový požadavek pro termínovou smlouvu obchodovanou na burze rovnal marži požadované burzou, jestliže jsou plně přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s termínovou smlouvou a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro termínovou smlouvu, který by vyplýval z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII. Až do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány také povolovat, aby se kapitálový požadavek pro mimoburzovní (OTC) smlouvu komoditních derivátů ve smyslu tohoto odstavce zúčtovaný jimi uznávanou institucí zajišťující zúčtování rovnal marži požadované touto institucí, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s touto smlouvou s deriváty a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku na dotyčnou smlouvu, která by vyplynula z výpočtu provedeného metodou uvedenou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII.

9. Komoditní swapy, při nichž je jednou stranou transakce pevná cena a druhou stranou současná tržní cena, se při metodě časových pásem posuzují jako řada pozic odpovídajících nominální hodnotě smlouvy, přičemž jedna pozice vždy odpovídá jedné platbě swapu a zahrnuje se do odpovídajícího časového pásma v tabulce v odstavci 13. Platí-li instituce pevnou cenu a obdrží cenu plovoucí, jde o dlouhé pozice, obdrží-li instituce pevnou cenu a platí plovoucí, jde o krátké pozice.

Komoditní swapy, při nichž se obě strany transakce týkají různých komodit, se zanesou odděleně pro obě komodity do příslušné kolonky v metodě časových pásem.

10. S opcemi na komodity nebo na komoditní deriváty se pro účely této přílohy zachází jako s pozicemi, jejichž hodnota odpovídá podkladovému nástroji opce vynásobenému faktorem delta. Takové pozice mohou být kompenzovány proti vyrovnávacím položkám identické podkladové komodity nebo komoditnímu derivátu. Při tom by mělo být použito faktoru delta dotyčné burzy nebo vypočítaného příslušnými orgány; nebo pro OTC opce nebo pokud takový faktor delta není k dispozici, měl by být vypočítán institucí samotnou s podmínkou, že model použitý institucí odpovídá požadavkům příslušných orgánů.

Nicméně příslušné orgány mohou také předepsat, aby instituce vypočítaly faktor delta pomocí metodologie těmito orgány specifikované.

Příslušné orgány budou vyžadovat, aby nehledě na riziko delta byla ostatní rizika spojená s komoditními opcemi zajištěna. Příslušné orgány mohou povolit, aby se kapitálový požadavek pro prodanou komoditní opci obchodovanou na burze rovnal marži požadované burzou, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s touto opcí a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro opci, který by vyplýval z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII. Až do 31. prosince 2006 mohou příslušné orgány také povolit, aby se kapitálový požadavek pro OTC komoditní opci zúčtovanou jimi uznávanou institucí zajišťující zúčtování rovnal marži požadované touto institucí, jestliže jsou zcela přesvědčeny, že přesně odpovídá riziku spojenému s opcí a že dosahuje minimálně výše kapitálového požadavku pro OTC opci, který by vyplýval z výpočtu provedeného metodou popsanou níže v této příloze nebo metodou interních modelů popsanou v příloze VIII. Kromě toho mohou povolit, aby se kapitálový požadavek pro koupenou komoditní opci obchodovanou na burze nebo na OTC trzích rovnal požadavku pro její podkladovou komoditu, pokud výsledný požadavek nepřesahuje tržní hodnotu opce. Kapitálový požadavek pro prodanou OTC opci se stanovuje v poměru k její podkladové komoditě.

11. S opčními listy vztahujícími se ke komoditám se zachází stejným způsobem jako s komoditními opcemi podle odstavce 10.

12. Převodce komodit nebo ručených práv vztahujících se na vlastnictví komodit v rámci dohod o zpětném odkoupení a půjčovatel komodit v případě půjček komodit zahrnou takovéto komodity do výpočtu kapitálového požadavku podle této přílohy.

a) Metoda časových pásem

13. Instituce použije pro každou komoditu samostatnou kolonku v níže uvedené tabulce časových pásem. Všechny pozice v dotyčné komoditě a všechny pozice, které jsou podle odstavce 7 považovány za pozice ve stejné komoditě, se zařazují do odpovídajících časových pásem. Fyzickému kapitálu je přiděleno první časové pásmo.

Časové pásmo (1) | Rozdílová sazba (spread-rate) (v %) (2) |

0 ≤ 1 měsíc | 1,50 |

> 1 ≤ 3 měsíce | 1,50 |

> 3 ≤ 6 měsíců | 1,50 |

> 6 ≤ 12 měsíců | 1,50 |

> 1 ≤ 2 roky | 1,50 |

> 2 ≤ 3 roky | 1,50 |

> 3 roky | 1,50 |

14. Příslušné orgány mohou povolit, aby pozice v téže komoditě nebo ty, které jsou za pozice v téže komoditě považovány podle odstavce 7, byly navzájem kompenzovány a byly přiřazeny coby čisté pozice do odpovídajících časových pásem, pokud:

- odpovídající smlouvy mají stejný termín splatnosti

a

- odpovídající smlouvy jsou splatné v tomtéž období 10 dnů a jsou obchodovány na trzích s denními termíny dodávky.

15. Instituce pak v každém časovém pásmu vypočítají sumu dlouhých pozic a sumu krátkých pozic. Částka dlouhých (krátkých) pozic, která se porovná s krátkými (dlouhými) pozicemi uvnitř daného časového pásma, představuje porovnanou pozici v tomto pásmu, zatímco zbytková dlouhá nebo krátká pozice je neporovnanou pozicí v tomto pásmu.

16. Část neporovnané dlouhé (krátké) pozice pro dané časové pásmo, která je porovnána s neporovnanou krátkou (dlouhou) pozicí pro časové pásmo s delší splatností, představuje porovnanou pozici mezi dvěma časovými pásmy. Část neporovnané dlouhé nebo neporovnané krátké pozice, která nemůže být takto porovnána, představuje neporovnanou pozici.

17. Kapitálový požadavek instituce pro každou komoditu se vypočítá na základě odpovídající kolonky v tabulce časových pásem jako součet:

i) sumy porovnaných dlouhých a krátkých pozic, která je vynásobena příslušnou rozdílovou sazbou (viz druhý sloupec tabulky v odstavci 13) pro každé časové pásmo a okamžitou cenou komodity;

ii) porovnané pozice mezi dvěma časovými pásmy pro každé časové pásmo, do kterého je neporovnaná pozice převáděna, vynásobená sazbou držení 0,6 % a okamžitou cenou komodity;

iii) zbytkových neporovnaných pozic vynásobených přímou sazbou 15 % a okamžitou cenou komodity.

18. Celkový kapitálový požadavek instituce pro komoditní rizika se vypočítá jako součet kapitálových požadavků pro každou komoditu vypočítaných podle odstavce 17.

b) Zjednodušený postup

19. Kapitálový požadavek instituce se vypočítává pro každou komoditu jako součet:

i) 15 % čisté pozice, bez ohledu na to, zda jde o dlouhou nebo krátkou pozici, vynásobeno okamžitou cenou komodity;

ii) 3 % hrubé pozice, dlouhé plus krátké, vynásobeno okamžitou cenou komodity.

20. Celkový kapitálový požadavek instituce pro komoditní rizika se vypočítává jako součet všech kapitálových požadavků pro každou komoditu vypočítaných podle odstavce 19.

PŘÍLOHA VIII

INTERNÍ MODELY

1. Jsou-li splněny podmínky této přílohy, mohou příslušné orgány institucím povolit, aby k výpočtu svého kapitálového požadavku pro riziko pozice, devizové riziko a/nebo komoditní riziko používaly místo metod uvedených v přílohách I, III a VII nebo v kombinaci s nimi vlastní interní modely řízení rizika. V každém jednotlivém případě je za účelem dohledu na kapitálové požadavky potřeba pro použití takových modelů výslovného schválení ze strany příslušných orgánů.

2. Toto schválení obdrží instituce pouze tehdy, jsou-li příslušné orgány přesvědčeny o tom, že systém řízení rizika instituce je koncepčně správný a celistvě používaný, a obzvláště, že jsou splněny následující kvalitativní standardy:

i) interní model měření rizika je úzce začleněn do procesu denního řízení rizika instituce a slouží vedení instituce jako základ pro hlášení rizikových pozic;

ii) instituce má útvar kontroly a řízení rizika, který je nezávislý na obchodních útvarech a podléhá přímo vedení instituce. Tento útvar musí být odpovědný za tvorbu a používání systému řízení rizika instituce. Denně vypracovává a analyzuje zprávy o výsledcích modelu měření rizika instituce a o vhodných opatřeních k limitům obchodování;

iii) představenstvo a vedení instituce se aktivně účastní procesu řízení a kontroly rizika a denní zprávy vypracované útvarem kontroly a řízení rizika jsou přezkoumávány na takové úrovni vedení, jež disponuje dostatečnou pravomocí k prosazení jak redukce pozic zaujatých jednotlivými obchodníky, tak i celkového vystavení se riziku celé instituce;

iv) instituce má dostatečný počet zaměstnanců, kteří umějí používat propracované modely v oblastech obchodování, kontroly rizika, auditu a back-office;

v) instituce zavedla postupy, jimiž monitoruje a zajišťuje dodržování zdokumentovaného souboru interních strategií a kontrol týkajících se funkčnosti systému měření rizik;

vi) modely instituce prokazatelně osvědčily přijatelnou přesnosti v měření rizik;

vii) instituce často provádí přísný program krizových zkoušek, jehož výsledky jsou vedením instituce přezkoumávány a reflektovány při stanovování strategií a limitů;

viii) instituce musí jako součást svého pravidelného vnitřního auditu provádět nezávislou revizi svého systému měření rizika. Tato revize se musí vztahovat jak na činnosti obchodních útvarů, tak i na činnosti nezávislého útvaru kontroly a řízení rizika. Nejméně jednou ročně musí instituce provést revizi svého celkového systému řízení rizika. Tato revize se musí vztahovat na:

- adekvátnost dokumentace o systému řízení rizika a jeho postupech a o organizaci útvaru kontroly a řízení rizika,

- začlenění měření tržního rizika do denního řízení rizika a spolehlivost informačního systému pro vedení instituce,

- postupy používané institucí pro schvalování modelů oceňování rizika a hodnotící systémy, jichž používají zaměstnanci v útvarech front-office a back-office,

- rozsah tržních rizik zachycených modelem měření rizika a validace jakýchkoliv podstatných změn v postupech měření rizika,

- přesnost a úplnost pozičních dat, přesnost a přiměřenost předpokladů nestálosti a korelací a přesnost výpočtů vyhodnocení a citlivosti rizika,

- ověřovací postupy sloužící k vyhodnocování jednotnosti, časové příhodnosti, spolehlivosti a nezávislosti zdrojů dat používaných v interních modelech

a

- ověřovací postupy, které instituce používá k vyhodnocování zpětného testování, kterým je prováděno ohodnocení přesnosti modelu.

3. Instituce dohlíží na přesnost a výkonnost svého modelu pomocí zpětného testování. Tímto zpětným testováním se každý burzovní den srovnávají hodnoty rizikového potenciálu pozic portfolií na konci dne, které se pro daný den vypočítávají na základě vlastních modelů instituce, a hodnoty následujícího burzovního dne na jeho konci. Příslušné orgány přezkoumají, zda je instituce schopná provádět zpětné testování jak pro skutečné, tak pro hypotetické změny hodnoty portfolia. Zpětné testování pro hypotetické změny v hodnotě portfolia je založeno na srovnání mezi hodnotou portfolia ke konci dne a za předpokladu nezměněných pozic jeho hodnotou na konci následujícího dne. Příslušné orgány budou vyžadovat, aby instituce přijala vhodná opatření pro zlepšení svého programu zpětného testování, jestliže jej považují za nedostatečný.

4. Za účelem výpočtu kapitálových požadavků pro specifické riziko spojené s obchodovanými dluhovými nástroji a akciemi mohou příslušné orgány schválit použití interního modelu instituce, pokud tento model kromě předpokladů níže uvedených v této příloze splňuje tyto podmínky:

- vysvětluje cenové změny v pozicích portfolia v průběhu času,

- zachycuje koncentrace z hlediska velikosti a změn skladby portfolia,

- správně funguje také v nepříznivých podmínkách,

- je přezkoumáván prostřednictvím zpětného testování, na jehož základě se posuzuje, zda je specifické riziko přesně zachyceno. Jestliže příslušné orgány povolí provedení tohoto zpětného testování na základě relevantních subportfolií, musí být tato vybírána průběžně stále stejným způsobem.

5. Instituce používající interní modely, které nejsou schváleny v souladu s odstavcem 4, podléhají zvláštnímu kapitálovému požadavku pro specifické riziko vypočítanému podle přílohy I.

6. Pro účely odst. 10 bodu ii) se výsledky vlastních výpočtů instituce násobí koeficientem v hodnotě nejméně 3.

7. Násobící koeficient se zvyšuje přídavným faktorem v hodnotě mezi 0 a 1 podle následující tabulky, a to v závislosti na počtech překročení limitu prokázaných zpětným testováním instituce za posledních 250 obchodních dnů. Příslušné orgány vyžadují, aby instituce konzistentně počítaly překročení zpětným testováním buď na základě skutečných, nebo hypotetických změn v hodnotě portfolia. Za překročení se považuje, pokud jednodenní změna v hodnotě portfolia překročí hodnotu portfolia pro rizikový potenciál období dotyčného dne, vypočítanou pomocí vlastních modelů instituce. Za účelem určení přídavného faktoru se počet překročení vyhodnocuje alespoň čtvrtletně.

Počet překročení | Přídavný faktor |

méně než 5 | 0,00 |

5 | 0,40 |

6 | 0,50 |

7 | 0,65 |

8 | 0,75 |

9 | 0,85 |

10 nebo více | 1,00 |

Příslušné orgány mohou v jednotlivých případech nebo za výjimečných okolností prominout požadavek zvýšit násobící koeficient přídavným faktorem podle výše uvedené tabulky, jestliže instituce k jejich spokojenosti prokázala, že takové zvýšení by bylo neoprávněné a že model je v podstatě správný.

Jestliže velký počet překročení naznačuje, že model není dostatečně přesný, revokují příslušné orgány schválení modelu nebo uloží vhodná opatření k zajištění okamžitého zlepšení modelu.

Instituce neprodleně oznámí příslušným orgánům, v každém případě nejpozději do pěti obchodních dnů, překročení, které by na základě programu zpětného testování vyžadovalo zvýšení přídavného faktoru, z toho důvodu, aby umožnily příslušným orgánům průběžně dohlížet na přiměřenost tohoto přídavného faktoru.

8. Pokud příslušné orgány schválí interní model instituce k výpočtu kapitálového požadavku pro specifické riziko podle odstavce 4, zvýší instituce svůj kapitálový požadavek vypočítaný podle odstavců 6, 7 a 10 navýšením částky o

i) buď podíl specifického rizika na hodnotě rizikového potenciálu, který se podle pokynů k dohledu oddělí, nebo podle volby instituce;

ii) hodnotu rizikového potenciálu subportfolií v dluhových nástrojích a akciích, jež obsahují nějaké specifické riziko.

Instituce používající možnost uvedenou v bodě ii) jsou povinny identifikovat strukturu subportfolia předem a nesmějí ji bez souhlasu příslušných orgánů měnit.

9. Příslušné orgány mohou prominout požadavek na navýšení podle odstavce 8, jestliže instituce prokáže, že její model přesně zachycuje také riziko událostí a riziko neplnění jejích pozic v obchodovaných dluhových nástrojích a akciích podle dohodnutých mezinárodních standardů.

10. Každá instituce musí splnit kapitálový požadavek, který odpovídá vyšší z následujících hodnot:

i) hodnotě rizikového potenciálu z předchozího dne, vypočítané podle parametrů uvedených v této příloze;

ii) průměru denních hodnot rizikového potenciálu v předcházejících 60 obchodních dnech, který se vynásobí koeficientem uvedeným v odstavci 6 upraveným faktorem v odstavci 7.

11. Pro výpočet rizikového potenciálu platí následující minimální požadavky:

i) nejméně denní výpočet rizikového potenciálu;

ii) 99. percentil jednostranného intervalu důvěry;

iii) 10denní období držení;

iv) období efektivního historického pozorování nejméně jeden rok, kromě případů, kdy je kratší období pozorování ospravedlněno významným vzrůstem cenové nestálosti;

v) tříměsíční aktualizace datových souborů.

12. Příslušné orgány vyžadují, aby model přesně zachycoval všechna podstatná cenová rizika opcí nebo pozic podobných opcím a aby jakákoliv jiná rizika nezachycená modelem byla přiměřeně kryta vlastními prostředky.

13. Příslušné orgány vyžadují, aby model měření rizika v závislosti na úrovni činností instituce na příslušných trzích zachycoval dostatečný počet rizikových faktorů. Jako minimum musí být splněny následující předpoklady:

i) u rizika úrokových sazeb se do systému měření rizika zahrnuje soubor rizikových faktorů úrokových sazeb v každé měně, ve které má instituce rozvahové nebo podrozvahové pozice citlivé na úrokové sazby. Instituce vypočítává křivky návratnosti pomocí jednoho z obecně uznávaných postupů. Pro pozice významně vystavené úrokovému riziku v hlavních měnách a na hlavních trzích se křivka návratnosti rozděluje do minimálně šesti segmentů splatnosti, aby byly zachyceny různé nestálosti úrokových sazeb podél křivky návratnosti. Systém měření rizika musí také zachycovat riziko ne zcela korelovaných pohybů mezi různými křivkami návratnosti;

ii) u devizového rizika se do systému měření rizika zahrnují rizikové faktory pro zlato a pro jednotlivé devizové měny, ve kterých jsou pozice instituce denominovány;

iii) u akciového rizika se do systému měření rizika zahrnuje samostatný rizikový faktor nejméně pro každý z akciových trhů, na kterých instituce drží své pozice ve významnějším rozsahu;

iv) u komoditního rizika se do systému měření rizika zahrnuje samostatný rizikový faktor nejméně pro každou komoditu, ve které instituce drží pozice ve významnějším rozsahu. Systém měření rizika musí také zachycovat riziko ne zcela korelovaných pohybů mezi podobnými, nikoliv však identickými komoditami, a riziko změny termínových (forward) cen vyplývající z neshod splatnosti. Systém také zohledňuje charakteristiku trhu, zejména dodací termíny a možnosti poskytnuté obchodníkům k uzavření jejich pozic.

14 Příslušné orgány mohou institucím povolit, aby používaly empirické korelace v rámci jednotlivých kategorií rizika a mezi nimi, jestliže jsou přesvědčeny, že systém instituce pro měření korelací je správný a správně používaný.

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU