98/15/ESSměrnice Komise 98/15/ES ze dne 27. února 1998, kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice (98/15/ES) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 7.3.1998, s. 29-30 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. února 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. března 1998 Nabývá účinnosti: 27. března 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 98/15/ES

ze dne 27. února 1998,

kterou se mění směrnice Rady 91/271/EHS s ohledem na určité požadavky stanovené v příloze I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod [1], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že požadavky na vypouštění z čistíren městských odpadních vod v citlivých oblastech, které podléhají eutrofizaci podle tabulky 2 přílohy I směrnice 92/271/EHS, vedly k problémům výkladu, jež je nezbytně nutné vyjasnit; že je v této souvislosti třeba doplnit tabulku 2 přílohy I uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že opatření podle této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 18 směrnice 91/271/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/271/EHS se mění, jak je uvedeno v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. září 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. února 1998.

Za Komisi

Ritt Bjerregaard

členka Komise

[1] Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Tabulka 2 přílohy I směrnice 91/271/EHS se nahrazuje tímto zněním:

"Tabulka 2:

Požadavky na vypouštění z čistíren městských odpadních vod v citlivých oblastech vymezených podle přílohy II A písm. a), které podléhají eutrofizaci. Podle místní situace se může použít jeden nebo oba ukazatele. Použijí se hodnoty koncentrací nebo procenta úbytku.

Ukazatel | Koncentrace | Minimální procento úbytku | Referenční metoda stanovení |

Celkový fosfor | 2 mg/l (10000-100000 PE) | 80 | Molekulární absorpční spektrofotometrie |

1 mg/l (více než 100000 PE) |

Celkový dusík | 15 mg/l (10000-100000 PE) | 70—80 | Molekulární absorpční spektrofotometrie |

10 mg/l (10000-100000 PE) |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU