98/168/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne17. února 1998, kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení „Animo“ za účelem zahrnutí některých druhů odpadu ze savců (98/168/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 62, 3.3.1998, s. 37-38 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. února 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 1998 Nabývá účinnosti: 18. února 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 17. února 1998,

kterým se mění rozhodnutí 93/70/EHS o kódování pro sdělení "Animo" za účelem zahrnutí některých druhů odpadu ze savců

(Text s významem pro EHP)

(98/168/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/118/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s cílem umožnit rychlé porozumění sdělením "Animo" Komise svým rozhodnutím 93/70/EHS [3], naposledy pozměněným rozhodnutím 97/628/ES [4], stanovila kódy, které mají být používány pro zvířata a živočišné produkty;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Komise 97/735/ES ze dne 21. října 1997 [5] stanoví nová ustanovení týkající se obchodu s některými druhy živočišného odpadu ze savců; že se zejména členské státy původu a určení musejí vzájemně informovat o povaze a zamýšleném využití zboží prostřednictvím počítačového systému Animo;

vzhledem k tomu, že za tímto účelem musí být kódovací systém používaný pro živá zvířata a živočišné produkty změněn a doplněn zahrnutím produktů, která jsou předmětem nových opatření;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 93/70/EHS se mění takto:

1. V hlavě I se bod 12 kapitoly I.3

"PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU"

nahrazuje tímto:

| "1 | 2 | 3 |

| | | |

+++++ TIFF +++++

| Zpracované živočišné bílkoviny, též určené k výrobě krmiv (moučky a škvarky) – krmiva pro zvířata v zájmovém chovu |

01 | Bílkoviny ze savců určené k výrobě krmiv, zpracované v souladu s přílohou rozhodnutí 94/449/ES | | | |

| 01 | –Masokostní moučka | 47010101000000 | | |

| 02 | –Krevní moučka | 47010103000000 | | |

| 03 | –Kostní moučka | 47010104000000 | | |

| 04 | –Moučka z rohů | 47010105000000 | | |

| 05 | –Moučka z paznehtů a kopyt | 47010106000000 | | |

| 06 | –Sušené škvarky | 47010108000000 | | |

| 07 | –Směsi těchto mouček | 47010199000000 | | |

02 | Zpracovaný odpad ze savců neurčený k výrobě krmiv | | | |

| 01 | –Masokostní moučka | 47010301 | | D4 |

| 02 | –Krevní moučka | 47010303 | | D4 |

| 03 | –Kostní moučka | 47010304 | | D4 |

| 04 | –Moučka z rohů | 47010305 | | D4 |

| 05 | –Moučka z paznehtů a kopyt | 47010306 | | D4 |

| 06 | –Sušené škvarky | 47010308 | | D4 |

| 07 | –Směsi těchto mouček | 47010399 | | D4 |

03 | Zpracované živočišné bílkoviny nepocházející ze savců a určené k výrobě krmiv | | | |

| 01 | –Rybí moučka | 47010102000000 | | |

| 02 | –Masokostní moučka z odpadu drůbežího masa | 47010109000000 | | |

| 03 | –Moučka z peří | 47010107000000 | | |

| 04 | –Směsi těchto a jiných mouček | 47010499000000 | | |

04 | Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu | | | |

| 01 | –Mražená, tepelně neošetřená | 47010201000000 | | |

| 02 | –V konzervách (tepelné ošetření Fo ≥ 3,00) | 47010202000000 | | |

| 03 | –Polosuchá | 47010203000000 | | |

| 04 | –Sušená | 47010204000000 | | |

| 05 | –Ze zpracované kůže | 47010205000000" | | |

2. V hlavě III:

- se název hlavy nahrazuje tímto:

"Seznam možných využití pro živá zvířata, sperma, vajíčka, embrya a pro produkty živočišného původu",

- doplňuje se nový bod D4, který zní:

+++++ TIFF +++++

| "01 | Není určeno jako krmivo – určeno pouze ke spálení nebo jako palivo |

02 | Není určeno jako krmivo – určeno pouze ke zpracování" |

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu 17. února 1998.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[3] Úř. věst. L 25, 2.2.1993, s. 34.

[4] Úř. věst. L 261, 23.9.1997, s. 1.

[5] Úř. věst. L 294, 28.10.1997, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU