98/100/ESRozhodnutí Komise 98/100/ES ze dne 22. ledna 1998 o zveřejnění odkazu na normu EN 692 „Mechanické lisy – bezpečnost“ podle směrnice Rady 89/392/EHS (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 23, 30.1.1998, s. 34-35 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. ledna 1998 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 23. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 22. ledna 1998

o zveřejnění odkazu na normu EN 692 "Mechanické lisy – bezpečnost" podle směrnice Rady 89/392/EHS

(Text s významem pro EHP)

(98/100/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení [1], naposledy pozměněnou směrnicí 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko výboru zřízeného směrnicí Rady 83/189/EHS [3], naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 96/139/ES [4],

vzhledem k tomu, že v článku 2 směrnice 89/392/EHS je stanoveno, že strojní zařízení mohou být uváděna na trh a do provozu pouze tehdy, neohrožují-li zdraví a bezpečnost osob, případně i domácích zvířat nebo majetku, pokud jsou správně instalována, udržována a používána k určeným účelům;

vzhledem k tomu, že u strojních zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami, na něž byl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství, se předpokládá splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost podle článku 3 směrnice 89/392/EHS;

vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny zveřejňovat odkazy na vnitrostátní normy, kterými se přejímají harmonizované normy;

vzhledem k tomu, že Francie má za to, že norma EN 692 "Mechanické lisy – bezpečnost" výše uvedeným základním požadavkům plně nevyhovuje;

vzhledem k tomu, že Komise po přezkoumání informací, které Francie oznámila, uznává, že v uvedené normě jsou nedostatky týkající se lisů se spojkami s tvarovým stykem, které mohou vystavit uživatele vážnému nebezpečí;

vzhledem k tomu, že je proto třeba upřesnit ty části dotyčné normy, které se týkají ochranných krytů a ovládacích ochranných krytů, jakož i používání bezpečných nástrojů jako prostředku ochrany; že proto bude nutno vydat Evropskému výboru pro normalizaci (CEN) pověření k tomu, aby normu co nejdříve změnil;

vzhledem k tomu, že do změny normy bude v zájmu efektivnosti třeba brát zřetel na uvedené nedostatky, které nicméně nemají vliv na lisy s třecí spojkou, na něž se tato norma rovněž vztahuje;

vzhledem k tomu, že normu EN 692 je proto třeba zveřejnit s příslušným upozorněním,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zveřejnění harmonizované normy EN 692 "Mechanické lisy – bezpečnost", přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 16. března 1996, v Úředním věstníku Evropských společenství podle čl. 5 odst. 2 směrnice 89/392/EHS musí obsahovat toto upozornění:

"Toto zveřejnění se nevztahuje na:

lisy se spojkami s tvarovým stykem uvedené v normě EN 692 v bodech 5.2.3, 5.3.2, 5.4.6 a 5.5.2, tabulkách 2, 3, 4 a 5 a přílohách A a B1,

u nichž nelze předpokládat shodu s ustanoveními směrnice 89/392/EHS."

Článek 2

K odkazu na vnitrostátní normu přejímající harmonizovanou normu EN 692, zveřejňovanému podle čl. 5 odst. 2 směrnice 89/392/EHS, připojí členské státy stejné upozornění, jaké je uvedeno v článku 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. ledna 1998.

Za Komisi

Martin bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 9.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[4] Úř. věst. L 32, 10.2.1996, s. 31.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU