(ES) č. 120/97Nařízení Rady (ES) č. 120/97 ze dne 20. ledna 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 14-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 1997 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 27. ledna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 120/97

ze dne 20. ledna 1997,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c [3],

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [4], a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že Evropské společenství je od 7. února 1994 účastníkem Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování;

vzhledem k tomu, že na druhé konferenci stran Basilejské úmluvy bylo jednomyslně přijato rozhodnutí ("rozhodnutí II/12") okamžitě zakázat všechny vývozy nebezpečných odpadů určených ke konečnému odstranění ze zemí OECD do nečlenských zemí OECD a od 1. ledna 1998 zakázat všechny vývozy nebezpečných odpadů určených k recyklaci nebo využití ze zemí OECD do nečlenských zemí OECD;

vzhledem k tomu, že třetí konference stran Basilejské úmluvy přijala rozhodnutí ("rozhodnutí III/1") změnit úmluvu a zakázat všechny vývozy nebezpečných odpadů určených k odstranění ze zemí uvedených v příloze VII úmluvy do zemí, které v tomto seznamu nejsou uvedeny, a zakázat od 1. ledna 1998 všechny vývozy nebezpečných odpadů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny k využití, ze zemí jmenovaných v příloze VII úmluvy do zemí, které v tomto seznamu nejsou uvedeny;

vzhledem k tomu, že definice nebezpečných odpadů v rámci Společenství se v současné době zcela neshodují s definicemi Basilejské úmluvy, což by mohlo vést k tomu, že odpady zahrnuté v zákazu vývozu podle Basilejské úmluvy by mohly být i nadále vyváženy ze Společenství, musí být definice a seznamy Společenství v tomto směru upraveny;

vzhledem k tomu, že je nezbytné připojit k nařízení (EHS) č. 259/93 přílohu V, která by zahrnula nebezpečné odpady, na něž se vztahuje zákaz vývozu podle Basilejské úmluvy;

vzhledem k tomu, že Komise má nejpozději do 1. ledna 1998 uvedenou přílohu V přezkoumat a změnit a plně přitom zohlednit odpady, které jsou uvedeny v seznamu odpadů přijatém v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [5] a ve všech seznamech odpadů označených jako nebezpečné pro účely Basilejské úmluvy; že vývoz odpadů k využití v příloze V s výjimkou vývozu do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD, musí být od 1. ledna 1998 zakázán;

vzhledem k tomu, že může být nezbytné občas přílohu V přezkoumat a pozměnit, aby mohla reagovat na dohodu stran Basilejské úmluvy, pokud se týká odpadů, které by mohly být pro účely úmluvy považovány za nebezpečné;

vzhledem k tomu, že je požadována spolupráce a aktivní práce stran k zajištění účinného provádění rozhodnutí II/12 a III/1 konference stran Basilejské úmluvy;

vzhledem k tomu, že s ohledem na odpady určené k odstranění zakazuje článek 14 nařízení (EHS) č. 259/93 veškerý vývoz těchto druhů odpadů do nečlenských zemí OECD; že článek 18 uvedeného nařízení zakazuje veškerý vývoz odpadů do zemí AKT;

vzhledem k tomu, že uvedené nařízení v současné době nezajišťuje úplný zákaz vývozu nebezpečných odpadů určených k recyklaci nebo využití do nečlenských zemí OECD;

vzhledem k tomu, že uvedené nařízení by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 16 nařízení (EHS) č. 259/93 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Veškerý vývoz odpadů určených k využití uvedených v příloze V se zakazuje s výjimkou vývozu do:

a) zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;

b) ostatních zemí:

- které jsou stranami Basilejské úmluvy či se kterými Společenství nebo Společenství a jeho členské státy uzavřely dvoustranné, mnohostranné nebo regionální dohody nebo ujednání v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a odstavcem 2 tohoto článku. Každý takový vývoz však bude po 1. lednu 1998 zakázán,

- se kterými jednotlivé členské státy uzavřely dvoustranné dohody a ujednání přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, pokud jsou tyto dohody slučitelné s právními předpisy Společenství a v souladu s článkem 11 Basilejské úmluvy a odstavcem 2 tohoto článku. Tyto dohody a ujednání musí být Komisi oznámeny do tří měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení nebo ode dne použitelnosti těchto dohod a ujednání, podle toho, co nastane dříve, a zaniknou, jakmile se uzavřou dohody a ujednání v souladu s první odrážkou. Každý takový vývoz však bude po 1. lednu 1998 zakázán.

Komise postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS co nejdříve, nejpozději však před 1. lednem 1998, přezkoumá a pozmění přílohu V tohoto nařízení a plně zohlední odpady, které jsou uvedeny v seznamu odpadů přijatém v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince o nebezpečných odpadech [6] a v jakýchkoli seznamech odpadů označených pro účely Basilejské úmluvy jako nebezpečné.

Stejným postupem musí být revidována a případně dále pozměněna příloha V. Komise přílohu prověří zejména z hlediska platnosti rozhodnutí stran Basilejské úmluvy, pokud se týká odpadů, které musí být pro účely úmluvy označeny jako nebezpečné, a změn seznamu odpadů přijatých v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS."

Článek 2

V nařízení (EHS) č. 259/93 se doplňuje příloha V, která zní:

"

PŘÍLOHA V

Odpady uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Odpady uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

"

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 1997.

Za Radu

předseda

J. Van Aartsen

[1] Úř. věst. C 164, 30.6.1995, s. 8.

[2] Úř. věst. C 18, 22.1.1996, s. 18.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 1996 (Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 32), společný postoj Rady ze dne 28. května 1996 (Úř. věst. C 219, 27.7.1996, s. 19) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. září 1996 (Úř. věst. C 320, 28.10.1996, s. 75).

[4] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení ve znění rozhodnutí Komise 94/721/ES (Úř. věst. 288, 9.11.1994, s. 36).

[5] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

[6] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU