97/78/ESSMĚRNICE RADY 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9-30 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. prosince 1997 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. února 1998 Nabývá účinnosti: 19. února 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/625 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 97/78/ES

ze dne 18. prosince 1997,

kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

(1) vzhledem k tomu, že živočišné produkty nebo produkty živočišného původu a rostlinné produkty, u nichž se provádějí kontroly na výskyt nakažlivých nebo infekčních chorob zvířat, jsou uvedeny v seznamu v příloze II Smlouvy;

(2) vzhledem k tomu, že stanovení základních pravidel o provádění veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí, provedené na úrovni Společenství, přispívá k zajištění bezpečnosti zásobování a stabilizace trhů, a zároveň se tím harmonizují opatření potřebná pro ochranu zdraví lidí a zvířat;

(3) vzhledem k tomu, že dotvoření vnitřního trhu vytváří větší potřebu stanovit společná pravidla pro provádění veterinárních kontrol, danou zrušením kontrol na vnitřních hranicích;

(4) vzhledem k tomu, že od přijetí směrnice Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [4], došlo k dalšímu vývoji při jejím provádění a byly získány nové zkušenosti; že za účelem větší transparentnosti by měla být tato směrnice pozměněna;

(5) vzhledem k tomu, že dovozní podmínky pro všechny živočišné produkty ze třetích zemí musí být harmonizovány; že tudíž musí být vydána s odpovídajícími přizpůsobeními jednotná úprava kontrol pro tyto produkty;

(6) vzhledem k tomu, že pro do Společenství přivezené zásilky, které nebyly podrobeny veterinární kontrole na stanovišti hraniční kontroly, musí být vydány zvláštní předpisy;

(7) vzhledem k tomu, že členské státy mohou v některých případech stanovit pro dovážené produkty doplňkové požadavky; že členský stát příslušný ke kontrolám musí při svých kontrolách tyto požadavky zohlednit;

(8) vzhledem k tomu, že při překládání produktů v námořní nebo vzdušné dopravě s konečným určením ve Společenství musí být jasně upraveno, kde se mají provádět kontroly;

(9) vzhledem k tomu, že podle právních předpisů Společenství musí být pro ochranu zdraví lidí a zvířat některé produkty od jejich dopravení do Společenství až po dopravení na místo určení pod dohledem; že to vyžaduje přísná pravidla;

(10) vzhledem k tomu, že i pro produkty s konečným určením mimo Společenství, které dorazí na hranice Společenství, musí být vydány přísné předpisy, aby se zajistilo, že tyto produkty opět opustí Společenství;

(11) vzhledem k tomu, že je nutné rozlišovat mezi produkty, které splňují předpisy Společenství pro dovoz, a produkty, které je nesplňují; že pro umožnění tohoto rozlišení by měla být vydána zvláštní kontrolní pravidla;

(12) vzhledem k tomu, že zásobování členů posádek a cestujících v námořním a vzdušném provozu produkty živočišného původu má ve Společenství velký hospodářský význam; že tyto produkty často neodpovídají předpisům Společenství; že tudíž musí být vydány přísné právní předpisy na ochranu zdraví lidí a zvířat;

(13) vzhledem k tomu, že na produkt vrácený třetím státem a přivezený opět do Společenství se má hledět tak, že produkt již nesplňuje požadavky Společenství; že z tohoto důvodu musí být v tomto ohledu rovněž vydány přísné předpisy na ochranu zdraví lidí a zvířat;

(14) vzhledem k tomu, že s cílem umožnit zabránění podvodům a harmonizovat postih podvodů a nesrovnalostí by měly být stanoveny doplňkové záruky;

(15) vzhledem k tomu, že směrnice 90/675/EHS byla vícekrát v podstatných bodech pozměněna; že jsou potřebné další změny, je tudíž se z důvodů srozumitelnosti a přehlednosti žádoucí uvedenou směrnici zrušit a nahradit ji jinou,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy provádějí veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do některé z oblastí uvedených v příloze I podle této směrnice.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se v případě potřeby použijí definice z článku 2 směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [5] a z článku 2 směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [6].

2. Kromě toho se rozumí:

a) "produkty" produkty živočišného původu podle směrnice 89/662/EHS a 90/425/EHS včetně vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou obsaženy v příloze II Smlouvy, a také rostlinné produkty podle článku 19;

b) "kontrolou dokladů" kontrola veterinárních osvědčení nebo veterinárních dokladů přikládaných k zásilce nebo jiných dokladů;

c) "kontrolou totožnosti" vizuální prověření produktu z hlediska souladu s veterinárními osvědčeními nebo veterinárními doklady nebo jinými doklady předepsanými veterinárními právními předpisy;

d) "prohlídkou zboží" prověření vlastního produktu; toto prověření může zahrnovat také kontrolu balení nebo teploty, jakož i odběr vzorků a laboratorní analýzu;

e) "osobou odpovědnou za nakládku" každá fyzická nebo právnická osoba, která nese podle ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], odpovědnost v situacích zmíněných v uvedeném nařízení, ve kterých se může nacházet zásilka, jakož i zástupce podle článku 5 tohoto nařízení, který je odpovědný za další postup v návaznosti na kontroly stanovené v této směrnici;

f) "zásilkou" množství produktů stejného druhu, na které se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo tentýž veterinární doklad nebo jiný doklad předepsaný veterinárními předpisy, které se dopravují tímtéž dopravním prostředkem a pochází z té samé třetí země nebo části třetí země;

g) "stanovištěm hraniční kontroly" každé kontrolní místo schválené podle článku 6, které má podrobovat veterinárním kontrolám produkty ze třetích zemí při jejich dosažení hranic některé z oblastí uvedených v příloze I;

h) "dovozem" propuštění produktů do volného oběhu, jakož i záměr propustit produkty do volného oběhu podle článku 79 nařízení (EHS) č. 2913/92;

i) "celně schváleným určením" celně schválené určení podle čl. 4 odst. 15 nařízení (EHS) č. 2913/92;

j) "dovozními podmínkami" veterinární požadavky, tak jak stanoví právní předpisy Společenství pro dovážené produkty;

k) "příslušným orgánem" k provádění veterinárních kontrol oprávněný ústřední orgán členského státu nebo jím pověřený orgán.

KAPITOLA I ORGANIZACE A PRÁVNÍ ÚČINKY KONTROL

Článek 3

1. Členské státy zajistí, aby žádné zásilky ze třetích zemí do oblastí uvedených v příloze I nebyly dovezeny bez provedení veterinárních kontrol předepsaných v této směrnici.

2. Členské státy zajistí, aby zásilky byly dováženy jen přes stanoviště hraniční kontroly v některé z oblastí uvedených v příloze I.

3. Členské státy zajistí, aby osoba odpovědná za nakládku musela informovat odborný personál stanoviště hraniční kontroly, ke kterému mají být předloženy produkty, před předložením tak, že do osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 1 zapíše údaje, které se ho týkají, nebo že předloží v písemné nebo elektronické podobě podrobný popis zásilky podle odstavce 1 tohoto článku včetně produktů podle článku 9 a čl. 19 odst. 1.

Členské státy mohou kontrolovat manifesty plavidel a letadel a jejich shodu s výše uvedenými prohlášeními a doklady.

4. Celní orgány, jimž jsou zeměpisně přiřazena stanoviště hraniční kontroly, přidělí celně schválené určení zásilek jen v souladu s podmínkami osvědčení podle čl. 5 odst. 1.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku, k nimž patří obzvláště seznam produktů, který je třeba předložit v rámci veterinární kontroly, se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 4

1. Každá zásilka musí být podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) podrobena na stanovišti hraniční kontroly uvedeném v čl. 3 odst. 2 veterinární kontrole, za kterou odpovídá úřední veterinární lékař.

2. Pro každou zásilku podá úřední veterinární lékař na základě údajů podle čl. 3 odst. 3 dotaz u databáze podle přílohy I rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1993 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt SHIFT) [8]. Dále pro každou zásilku, která je určena k dovozu do některé z oblastí Společenství uvedených v příloze I této směrnice, podá v případě potřeby dotaz u databáze podle přílohy II téhož rozhodnutí.

Úřední veterinární lékař zajistí, aby byla učiněna všechna potřebná opatření pro správu databáze ve smyslu rozhodnutí 92/438/EHS.

3. Každou zásilku je nutno podrobit nezávisle na jejím celně schváleném určení ověření dokladů, při kterém se má zjistit, zda

a) údaje v osvědčeních nebo dokladech podle čl. 7 odst. 1 odpovídají údajům doručeným předem podle čl. 3 odst. 3;

b) v případě dovozu poskytují údaje ve veterinárním osvědčení nebo veterinárních dokladech nebo jiných dokladech záruku požadovanou ve veterinárních předpisech.

4. S výjimkou zvláštních případů stanovených v článcích 9 až 15 podrobí úřední veterinární lékař každou zásilku

a) kontrole totožnosti, aby se ujistil, že produkty odpovídají údajům v osvědčeních nebo dokladech doprovázejících zásilku. S výjimkou volně ložených produktů ve smyslu směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [9], se kontroluje toto:

i) pokud produkty živočišného původu dorazí v kontejnerech, neporušenost plomb nasazených úředním veterinárním lékařem (nebo příslušným orgánem) podle právních předpisů Společenství a shoda na nich uvedených údajů s údaji v doprovodném dokladu nebo doprovodném osvědčení;

ii) v ostatních případech:

- u všech druhů produktů existence a shoda úředního razítka, označení zdravotní nezávadnosti nebo jiného označení k identifikaci země původu a zařízení původu s razítky nebo jinými označeními na osvědčení nebo dokladu,

- u produktů v prvním nebo dalším obalu navíc zvláštní označení předepsané veterinárními právními předpisy;

b) prohlídkou zboží každé zásilky za účelem

i) ujištění se, že produkty odpovídají požadavkům právních předpisů Společenství, a že jsou vhodné k účelu uvedeném v doprovodných osvědčeních nebo dokladech.

Tyto kontroly je nutno provádět podle kritérií přílohy III;

ii) v souladu s četností, kterou je třeba stanovit před 1. červencem 1999 postupem podle článku 29:

- laboratorní analýzy, které musí být provedeny na místě,

- odběr předepsaných úředních vzorků, aby byly co nejdříve provedeny analýzy.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 5

1. Po provedení předepsaných veterinárních kontrol úřední veterinární lékař podle vzoru v příloze B rozhodnutí 93/13/EHS [10], v případě potřeby upraveného v souladu s odstavcem 4, vystaví pro zásilku produktů osvědčení potvrzující výsledky uvedených kontrol.

2. Osvědčení podle odstavce 1 doprovází zásilku

- dokud je zásilka pod celním dohledem; v tomto případě musí být v dotyčném osvědčení odkaz na celní doklad, nebo

- pokud se dováží, až k prvnímu zařízení podle směrnice 89/662/EHS nebo k prvnímu středisku nebo prvnímu ústavu podle směrnice 90/425/EHS, pro které je určeno.

3. U zásilek, které jsou děleny na více částí, se ustanovení odstavce 1 a 2 vztahují na každou část.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku – včetně úprav přílohy B rozhodnutí 93/13/EHS – se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 6

1. Stanoviště hraniční kontroly

a) musí ležet v bezprostřední blízkosti místa vstupu na některé z území uvedených v příloze I jakož i na místě, které bylo určené podle čl. 38 odst. 1 prvního pododstavce písmen a) a b) nařízení (EHS) č. 2913/92 celními orgány.

Může ovšem ležet, pokud je to žádoucí ze zeměpisných důvodů (jako u vykládacích přístavních hrází nebo průsmyků), také v určité vzdálenosti od místa vstupu a při dopravě po železnici v první stanici určené příslušným orgánem; toto se stanoví postupem podle odstavce 2;

b) musí být podřízeno úřednímu veterinárnímu lékaři přímo odpovědnému za kontroly; úřední veterinární lékař může být podpořen speciálně k tomu vyškoleným pomocným personálem.

Musí se postarat o to, aby databáze podle čl. 1 odst. 1 třetí odrážky rozhodnutí 92/438/EHS byly stále aktuální.

2. Seznam stanovišť hraniční kontroly platný v den zveřejnění této směrnice může být postupem podle článku 29 později pozměněn nebo doplněn následovně:

a) doplněním dalších stanovišť hraniční kontroly, která

- byla navržena členským státem poté, co se příslušný orgán ujistil, že jsou splněny požadavky podle přílohy II této směrnice a rozhodnutí Komise 92/525/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o podmínkách pro schválení stanovišť hraniční kontroly Společenství pověřených veterinárními kontrolami při dovozu produktů pocházejících ze třetích zemí [11],

- byla prověřena Komisí ve spolupráci s příslušným orgánem členského státu;

b) zrušením stanoviště hraniční kontroly při zjištění neplnění podmínek podle přílohy II, a sice buď v rámci kontroly provedené příslušným orgánem, nebo v návaznosti na kontroly podle článku 23, pokud členský stát nezohlední výsledky výše uvedených kontrol v přiměřené lhůtě, zejména pokud v rámci těchto kontrol bylo zjištěno vážné ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

3. Při existenci závažných důvodů týkajících se zejména veřejného zdraví nebo zdraví zvířat musí členský stát povolení stanoviště hraniční kontroly na svém území pozastavit. Informuje Komisi a ostatní členské státy o tomto pozastavení a jeho důvodech. Opětovné povolení stanoviště hraniční kontroly může být provedeno podle odst. 2 písmene a).

4. Komise sestaví a zveřejní seznam povolených stanovišť hraniční kontroly, včetně případů dočasně pozastavených povolení.

5. Až do přijetí rozhodnutí podle odst. 2 písmene a) zůstává seznam sestavený podle směrnice 90/675/EHS účinným bez dotčení případu stanoveného v odstavci 3.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 7

1. Ke každé zásilce, která je určena k dovozu na některé z území uvedených v příloze I, musí být přiložen originál veterinárního osvědčení nebo veterinárního dokladu nebo jiných dokladů předepsaných veterinárními právními předpisy. Originální osvědčení nebo originální doklad se uchovává na stanovišti hraniční kontroly.

2. Aniž je dotčen článek 10, je třeba každou zásilku, která je určena k dovozu na některé z území uvedených v příloze I ze třetí země, podrobit kontrole totožnosti a prohlídce zboží ve smyslu čl. 4 odst. 4.

3. Celní orgán povolí dovoz zásilek bez dotčení celních ustanovení a zvláštních ustanovení, která je třeba přijmout podle čl. 10 odst. 2 a 3 a článku 18, teprve tehdy, až se prokáže, že výsledky požadovaných veterinárních kontrol jsou uspokojivé, až se o tomto vystaví osvědčení podle čl. 5 odst. 1 a příslušný orgán bude mít záruku, že výdaje na kontroly stanovené ve směrnici Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna o financování veterinární a hygienické kontroly podle směrnic 89/662/EHS, 90/425/EHS, 90/675/EHS a 91/496/EHS (v kodifikovaném znění) [12] byly podle tam stanovených ustanovení uhrazeny nebo se ještě uhradí.

4. Splňuje-li zásilka podmínky dovozu, vydá úřední veterinární lékař dotyčné osobě ověřenou kopii originálního osvědčení nebo originálního dokladu a vystaví jí osvědčení o tom, že zásilka splňuje tyto podmínky na základě veterinárních kontrol provedených na stanovišti hraniční kontroly.

5. Na obchod s produkty podle směrnic 89/662/EHS a 90/425/EHS, které podle odstavce 3 smějí být dováženy na některé z území uvedených v příloze I této směrnice, se vztahují pravidla z uvedených směrnic, obzvláště pravidla z kapitoly II.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 8

1. Informování příslušného orgánu v místě určení se provede dodatečně přes počítačovou síť ANIMO podle směrnice 90/425/EHS, pokud

- jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, které podle právních předpisů Společenství obdržely zvláštní podmínky,

- byly odebrány vzorky, výsledky však v okamžiku vypravení transportu nejsou stanovišti hraniční kontroly k dispozici,

- se jedná o dovoz povolený k určitému použití podle právních předpisů Společenství.

2. Každou zásilku podle odst. 1 první a třetí odrážky, která je určena pro některý jiný členský stát, je nutné na stanovišti hraniční kontroly na území členského státu, který byl dosažen jako první, podrobit ověření dokladů, kontrole totožnosti a prohlídce zboží podle čl. 4 odst. 3 a 4, přičemž má být zejména zjištěno, zda produkty odpovídají právním předpisům Společenství pro dotyčný stát určení nebo dotyčnou oblast určení. Dovážené maso nestažené srstnaté zvěře však podléhá kontrole totožnosti nebo prohlídce zboží, ke které nenáleží ani kontrola zdravotní nezávadnosti ani vyšetření na rezidua podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech [13]; tuto kontrolu nebo prohlídku je třeba provést podle směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách lovu zvěře a uvádění zvěřiny na trh [14] v zařízení určení, do kterého má být toto maso dopraveno pod dohledem celního orgánu postupem podle odst. 4 první odrážky tohoto článku společně s osvědčením podle čl. 5 odst. 1.

Výsledek těchto kontrol je nutné sdělit veterinárnímu orgánu, který je odpovědný za stanoviště hraniční kontroly, přes které proběhne dovoz těchto produktů. Veterinární orgán přijme podle výsledku těchto kontrol opatření stanovená v článku 24.

3. Členské státy zajistí, aby v případě produktů, které se podle odst. 1 první a třetí odrážky přivážejí do jiného členského státu než do státu jejich určení, byla učiněna potřebná opatření, aby se zajistilo, že zásilka dorazí do stanoveného členského státu určení.

4. U přepravy produktů, které musí podle právních předpisů Společenství být pod dohledem od stanoviště hraniční kontroly jejich vstupu až po zařízení na místě určení, musí být splněny tyto podmínky:

- přeprava dotyčných zásilek proběhne mezi stanovištěm hraniční kontroly jejich vstupu a zařízením na místě určení pod dohledem příslušného orgánu v příslušným orgánem zaplombovaných, utěsněných dopravních prostředcích nebo kontejnerech. Produkty ve smyslu odst. 1 třetí odrážky zůstávají podle postupu T5, který je stanoven v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [15], až po místo určení pod celním dohledem; k tomu je třeba předložit v čl. 5 odst. 1 stanovené osvědčení, ve kterém se musí uvést povolené určení a případně způsob plánovaného zpracování,

- úřední veterinární lékař dotyčného stanoviště hraniční kontroly sdělí přes síť ANIMO veterinárnímu orgánu, který je odpovědný za zařízení v místě určení, původ a místo určení produktu,

- s produkty se v zařízení na místě určení naloží tak, jak to předepisují odpovídající právní předpisy Společenství,

- úřední veterinární lékař místa určení nebo, v případě stanoveném v kapitole 10 přílohy I směrnice 92/118/EHS, úřední veterinární lékař meziskladu, který je informován odpovědnou osobou zařízení určení nebo meziskladu, musí informovat do 15 dní úředního veterinárního lékaře stanoviště hraniční kontroly, který mu sdělil vypravení zásilky, o přivezení produktu na místo určení. Provádí pravidelně kontroly, aby obzvláště kontrolami vstupních registrů – zaručil, že dotyčné produkty dorazily do zařízení určení.

5. Aniž je dotčen článek 20, je-li u příslušného orgánu vstupního stanoviště hraniční kontroly podán důkaz, že produkty, o kterých bylo prohlášeno, že jsou určeny pro schválené zařízení, nedorazily na místo určení, příslušný orgán přijme vůči osobě odpovědné za nakládku nutná opatření.

6. Členské státy předloží Komisi seznam schválených zařízení ve smyslu odstavce 4 pro dotyčné produkty v souladu s příslušnými předpisy Společenství.

Nesplní-li zařízení oznamovací povinnost, členský stát mu může odejmout schválení a uvalit na něj sankce přiměřené s ohledem na povahu podstoupeného rizika.

Komise zveřejní tyto seznamy a postará se o to, aby bylo členským státům oznamováno jejich aktuální znění.

7. Po konzultaci s celními orgány vypracovaná prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 9

1. Kontrola totožnosti a prohlídka zboží u zásilek, které jsou určeny k dovozu do některé z oblastí Společenství uvedených v příloze I, a které dorazily na stanoviště hraniční kontroly, ale mají být dovezeny přes jiné hraniční kontrolní místo položené ve stejné oblasti nebo přes stanoviště hraniční kontroly položené na území jiného členského státu, proběhnou na určeném stanovišti hraniční kontroly, pokud se produkty dopravují vodní nebo vzdušnou cestou. Na prvním dosaženém kontrolním místě se provedou tyto postupy:

a) Pokud se zásilka překládá z letadla nebo lodi v celním pásmu toho stejného přístavu nebo letiště, buď bezprostředně, nebo po vyložení na výkladové přístavní hrázi nebo dráze během časového období, které je kratší než minimální doba podle písmene b), musí o tom osoba odpovědná za nakládku informovat příslušný orgán. Příslušný orgán může produkty výjimečně kvůli ohrožení zdraví pro lidi a zvířata podrobit kontrole dokladů na základě veterinárního osvědčení o původu nebo veterinárních dokladů o původu nebo na základě originálů jiných doprovodných dokladů dotyčné zásilky nebo na základě ověřené kopie těchto dokladů.

b) V ostatních případech, ve kterých se zásilka překládá,

i) se uschová po maximální a minimální období a za podmínky nebo podmínek, které se stanoví postupem v článku 2, pod kontrolou příslušného orgánu v celním pásmu přístavu nebo letiště pro účely přepravy vodní nebo vzdušnou cestou do stanoviště hraniční kontroly jiného členského státu,

ii) se podrobí kontrole dokladů ve vztahu k podkladům podle písmene a),

iii) se ve výjimečných případech bez dotčení článku 20 podrobí kontrole totožnosti a prohlídce zboží, pokud existuje riziko nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

3. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou ustanovení tohoto článku rozšířit na případ, že přeložení se uskuteční na železnici.

Článek 10

1. Komise může na náležitě odůvodněnou žádost členských států nebo z vlastního podnětu postupem podle článku 29 snížit četnost prohlídek zboží, pokud jsou splněny určité předpoklady, a obzvláště pokud to nálezy předcházejících kontrol umožňují, pokud se na dovoz těchto produktů vztahují harmonizované podmínky, tzn. pokud jsou splněny následující tři podmínky:

a) pochází ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, které v místě původu poskytují dostatečné zdravotní záruky, co se týče kontrol produktů určených k dovozu do některé z oblastí uvedených v příloze I;

b) pochází, pokud je tato povinnost stanovena v právních předpisech Společenství, ze schválených zařízení podle seznamu sestaveného v souladu s právními předpisy Společenství nebo ze zařízení, která jsou schválena rozhodnutím Rady ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet některé produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [16], a byla podrobena prohlídce Společenstvím nebo státem;

c) dotyčné produkty jsou předmětem dovozních licencí.

2. Dříve než Komise předloží návrh na poskytnutí výjimek tohoto druhu pro produkty z dané třetí země, předloží Stálému veterinárnímu výboru zprávu o této třetí zemi při uvážení následujících hledisek:

a) záruky pro splnění požadavků Společenství, i ve vztahu na vyšetření reziduí poskytnuté dotyčnou třetí zemí ve vztahu k jeho celkovému území nebo části jeho území;

b) zdraví zvířat v dotyčné třetí zemi;

c) informace o celkové zdravotní situaci v dotyčné třetí zemi;

d) povaha třetí zemí přijatých opatření týkajících se kontroly a tlumení nákaz;

e) struktura, oprávnění, nezávislost a příslušnost veterinárních a jiných příslušných útvarů;

f) splnění minimálních požadavků na hygienu výroby předepsaných právem Společenství;

g) typ produktů nebo produktu a s tím spojené případné zdravotní riziko;

h) úprava povolování určitých látek a splnění požadavků podle směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo thyreostatickým účinkem a betamimetik [17] při chovu zvířat a podle směrnice 96/23/ES;

i) výsledek inspekčních dozorů Společenství nebo jednotlivých států;

j) výsledek dovozních kontrol;

k) analýza rizik spojených s povahou produktů, které se mají dovážet, s jejich obchodní úpravou nebo způsobem jejich dopravy.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, může být v rámci dohody o zrovnoprávnění pro veterinární oblast uzavřené mezi Společenstvím a třetí zemí ujednáno snížení četnosti kontrol na základě vzájemnosti.

Takovéto snížení musí být postupem podle článku 29 převzato do právních předpisů Společenství.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 11

1. Členský stát povolí jménem všech členských států, přes které zásilky přecházejí, tranzit zásilek ze třetí země do jiné třetí země, pouze tehdy pokud

a) tyto zásilky pocházejí ze třetí země, na jejíž produkty není vydán zákaz dovozu na území uvedená v příloze I a jsou určeny pro jinou třetí zemi. Příslušný orgán se může podle všeobecných kritérií, která je nutno stanovit podle odstavce 4, od tohoto požadavku odchýlit, pokud se zásilka podle čl. 9 odst. 1 písmene a) překládá z jednoho letadla do jiného nebo z jednoho plavidla na jiné v celním pásmu téhož přístavu nebo letiště a ihned poté se bez přerušení cesty přepravuje dál do oblastí uvedených v příloze I;

b) byl tento tranzit předem povolen úředním veterinárním lékařem hraničního kontrolního místa členského státu, ve kterém zásilka poprvé dorazila na některé z území uvedených v příloze I;

c) se osoba odpovědná za nakládku předem zaváže, že zásilku při vrácení produktů opět převezme, aby s ní naložila podle článku 17.

2. Povolení ve smyslu odstavce 1 se udělí, jen pokud jsou splněny následující podmínky:

a) k zásilkám, které jsou předloženy k tranzitu na stanovišti hraniční kontroly, musí být přiložena osvědčení nebo doklady podle čl. 7 odst. 1 a případně ověřený překlad těchto dokladů;

b) zásilka musí být na uvedeném stanovišti hraniční kontroly předložena za účelem kontroly dokladů a kontroly totožnosti.

Od kontroly dokladů a kontroly totožnosti může veterinární orgán příslušný pro námořní a leteckou přepravu upustit, pokud se zásilka

- nevykládá. V tomto případě se kontrola dokladů omezí bez dotčení článku 20 na kontrolu palubního manifestu,

- podle čl. 9 odst. 1 písmene a) překládá z jednoho letadla do jiného nebo z jednoho plavidla na jiné v celním pásmu téhož přístavu nebo letiště.

Ve výjimečných případech, ve kterých existuje nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat nebo podezření na závady, je navíc třeba provést prohlídku zboží.

c) v případě tranzitu přes oblasti uvedené v příloze I po silnici, železnici nebo vodními cestami musí tato zásilka:

- být převezena pod celním dohledem podle postupu T1 podle nařízení (EHS) č. 2913/92 k výstupnímu místu na hranicích Společenství; přitom musí být přiloženo osvědčení podle odst. 2 písmeno a) a osvědčení podle čl. 5 odst. 1 s uvedením stanoviště hraniční kontroly, na kterém zásilka opustí Společenství,

- být po opuštění stanoviště hraniční kontroly vstupu přepravována bez překládání nebo jejího dělení v úředně zaplombovaných dopravních prostředcích nebo kontejnerech. Překládka během této přepravy není přípustná,

- opustit Společenství přes stanoviště hraniční kontroly během nejvýše 30 dní po opuštění stanoviště hraniční kontroly vstupu, kromě všeobecné odchylky přiznané postupem podle odstavce 4, aby se zohlednily řádně odůvodněné situace zeměpisné odlehlosti;

d) úřední veterinární lékař povolující dopravu informuje úředního veterinárního lékaře výstupního stanoviště hraniční kontroly přes síť ANIMO;

e) úřední veterinární lékař výstupního stanoviště hraniční kontroly potvrdí v osvědčení podle čl. 5 odst. 1, že dotyčné zásilky opustily Společenství a doručí faxem nebo jiným způsobem kopii tohoto dokladu stanovišti hraniční kontroly vstupu.

Pokud úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly vstupu nebyl informován o tom, že produkty opustily Společenství během lhůty podle odst. 2 písmene c) třetí odrážky, obrátí se na příslušný celní orgán, který provede všechna potřebná šetření ke zjištění skutečného cíle produktů.

3. Všechny náklady vzniklé na základě tohoto článku, včetně inspekčních a kontrolních nákladů, které je třeba uhradit podle tohoto článku, nese osoba odpovědná za nakládku nebo její zástupce a nenahrazuje je členský stát; směrodatné jsou přitom zásady plynoucí z článku 1 směrnice 85/73/EHS.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména ohledně výměny informací mezi vstupním a výstupním stanovištěm hraniční kontroly, se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 12

1. U zásilek produktů ze třetích zemí, které jsou určeny pro svobodné pásmo, svobodný sklad nebo celní sklad ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92, může příslušný orgán povolit vstup do tohoto pásma nebo skladu jen tehdy, pokud osoba odpovědná za nakládku předem prohlásí, zda konečným určením těchto produktů je propuštění do volného oběhu v některé z oblastí uvedených v příloze I nebo se jedná o jiné konečné určení, které bude upřesněno, a zda tyto produkty splňují podmínky dovozu nebo nesplňují.

Pokud přesné konečné určení není uvedeno, musí být s produkty nakládáno, jako by byly určeny pro propuštění do volného oběhu v některé z oblastí uvedených v příloze I.

2. Zásilky podle odstavce 1 musí být podrobeny na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly kontrole dokladů, kontrole totožnosti a prohlídce zboží, aby se stanovilo, zda tyto produkty uvedené dovozní podmínky splňují nebo nesplňují.

Prohlídka zboží – kromě opodstatněného podezření na ohrožení zdraví lidí a zvířat – není nutná, pokud se prokáže již z kontroly dokladů, že dotyčné produkty nesplňují podmínky Společenství.

K těmto zásilkám musí být přiloženy doklady uvedené v čl. 7 odst. 1 a v případě potřeby ověřené překlady těchto dokladů.

3. Zjistí-li se při kontrolách podle odstavce 2, že podmínky Společenství jsou splněny, vystaví úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly osvědčení podle čl. 5 odst. 1, ke kterému je nutné přiložit celní doklady. Příslušné celní orgány a příslušné veterinární orgány stanoviště hraniční kontroly povolí vstup zásilky do skladu ve svobodném pásmu, do svobodného skladu nebo do celního skladu. Tyto produkty se prohlásí za z veterinárního hlediska způsobilé pro pozdější propuštění do volného oběhu.

4. Zjistí-li se však při kontrolách podle odstavce 2, že produkty nesplňují požadavky Společenství, vystaví úřední veterinární lékař osvědčení podle čl. 5 odst. 1, ke kterému je nutné přiložit celní doklady. Celní orgány a veterinární orgány stanoviště hraniční kontroly smí v tomto případě povolit vstup produktů do skladu ve svobodném pásmu, do svobodného skladu nebo do celního skladu, pokud jsou bez dotčení článku 16 splněny následující předpoklady:

a) zásilky pochází ze třetí země, na jejíž produkty není podle čl. 11 odst. 1 písmena a) první věty vydán zákaz;

b) sklady ve svobodných pásmech a svobodné sklady musí být schváleny příslušným orgánem pro skladování produktů. K získání tohoto schválení musí vyhovovat následujícím podmínkám:

- sestávají se z ohrazeného území, jehož vchody a východy podléhají stálé kontrole vedení skladu. Nachází-li se sklad ve svobodném pásmu, musí být pásmo ohrazeno jako celek a být pod stálým dozorem celního orgánu,

- splňují podmínky pro schválení stanovené právními předpisy Společenství nebo, pokud chybí, vnitrostátními právními předpisy pro schválení skladů, ve kterých se mají skladovat dotyčné produkty,

- vedou denní záznamy o všech přivážených a odvážených zásilkách s uvedením druhu a množství produktu v každé zásilce, jakož i jména a adresy příjemce. Tyto záznamy se musí uchovávat minimálně tři roky,

- disponují oddělenými skladovými a/nebo chladícími prostorami, které umožňují skladovat produkty, které nevyhovují veterinárním nařízením.

Příslušný orgán však může s ohledem na existující sklad povolit oddělené skladování těchto produktů v tomtéž prostoru, pokud se produkty, které neodpovídají předpisům Společenství, skladují v uzamykatelném ohrazení,

- disponují prostorami, které jsou vyhrazeny personálu, který provádí veterinární kontroly.

Pokud se při kontrolách podle odstavce 2 ukáže, že osoba odpovědná za nakládku učinila nepravdivé prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku, musí se zásilkou naložit podle článku 17.

5. Příslušné orgány přijmou potřebná opatření,

- aby se ověřilo, zda předpoklady pro schválení skladu jsou nadále plněny,

- aby produkty, které neodpovídají veterinárním předpisům Společenství, nebyly skladovány ve stejných prostorách nebo v jejich ohrazeních jako produkty, které tyto předpisy splňují,

- aby byla zajištěna účinná kontrola vstupů a výstupů skladu a dozor veterinárního orgánu během otevírací doby skladu. Zejména musí dohlédnout, aby produkty, které neodpovídají předpisům Společenství, byly odstraněny z prostor - nebo jejich ohrazení, ve kterých byly skladovány - jen se schválením příslušného orgánu,

- aby byly provedeny vhodné kontroly, které vyloučí zhoršení jakosti, nahrazení skladovaných produktů nebo změnu balení, obalové úpravy nebo zpracování.

6. Členské státy mohou u produktů, které neodpovídají právním předpisům Společenství, vstup do celního skladu, svobodného skladu nebo svobodného pásma z důvodů zdraví zvířat nebo veřejného zdraví odepřít.

7. Zásilky je třeba do svobodných pásem, svobodných skladů nebo celních skladů dovézt pod celní závěrou.

8. Zásilky podle odstavce 4 tohoto článku mohou opustit svobodný sklad, celní sklad nebo svobodné pásmo, jen pokud se odvezou do třetí země nebo do skladu podle článku 13 nebo se určí ke zničení. Přitom platí:

- pokud se zásilky vyváží do třetí země, je třeba použít čl. 11 odst. 1 písmeno c) a čl. 11 odst. 2 písmena a), c), d) a e),

- pokud se zásilky odváží do skladu podle článku 13, je nutné toto učinit postupem podle kontrolního celního formuláře T1. Do osvědčení podle článku 13 je nutné zanést přesné údaje o tomto skladu,

- přeprava na místo, kde mají být zásilky zničeny, smí proběhnout teprve po denaturaci dotyčných produktů.

Další přeprava dotyčných zásilek proběhne bez přeložení pod dohledem příslušných orgánů v příslušným orgánech zaplombovaných, utěsněných dopravních prostředcích nebo kontejnerech.

Přeprava zásilek mezi sklady uvedenými v tomto článku není přípustná.

9. Všechny na základě tohoto článku vzniklé náklady, včetně nákladů na inspekci a kontrolu, které je nutné uhradit podle tohoto článku, nese osoba odpovědná za nakládku nebo její zástupce a nenahrazuje je členský stát; určující jsou přitom zásady plynoucí z článku 1 směrnice 85/73/EHS.

10. Členské státy předloží Komisi seznam

a) svobodných pásem, svobodných skladů nebo celních skladů podle odstavce 4;

b) hospodářských subjektů podle článku 13.

Komise se postará o zveřejnění seznamů podle písmena a) v Úředním věstníku Evropských společenství a sdělí členským státům názvy hospodářských subjektů uvedených v písmenu b).

11. Příslušný orgán musí v případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 10, pokud se vztahují na celní a svobodný sklad, jejich schválení podle odst. 4 písmeno b) pozastavit nebo odebrat. Uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

V případě nesrovnalostí způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti se vůči osobě, která, poté co zásilka opustila sklad, je odpovědná za její přepravu, uplatní sankce stanovené podle práva dotyčného členského státu.

12. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména s ohledem na postupy kontrol při přívozu a odvozu zásilek v těchto pásmech nebo skladech, při přepravě zásilek mezi těmito pásmy a sklady, jakož i pro způsob skladování a povolenou manipulaci se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 13

1. Hospodářské subjekty, které bezprostředně zásobují dopravní prostředky v námořní dopravě produkty podle čl. 12 odst. 4 pro palubní stravování personálu a cestujících, musí kromě čl. 12 odst. 1 a 2, odst. 4 písmena a) a písmena b) druhé, třetí a čtvrté odrážky, jakož i odstavců 5, 6, 7 a 9 splňovat následující podmínky:

a) musí být předem schváleni příslušným orgánem jako hospodářské subjekty;

b) produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Společenství;

c) musí disponovat uzavřenou budovou, jejíž vchody a východy jsou neustále kontrolovány osobou odpovědnou za sklad. Pro sklady ve svobodných pásmech se použije čl. 12 odst. 4 písmene b) první odrážka druhá věta;

d) musí se zavázat, že nebudou uvádět produkty podle čl. 12 odst. 4 v některé z oblastí uvedených v příloze I do volného oběhu;

e) musí neprodleně ohlásit podle písmene c) příslušnému orgánu, že jmenované produkty dorazily do skladu.

2. Hospodářské subjekty podle odstavce 1 musí

a) produkty bezprostředně dodat na palubu námořních dopravních prostředků nebo do speciálně k tomu povoleného skladu v přístavu určení, přičemž je třeba použít opatření k zajištění, aby dotyčné produkty nemohly být v žádném případě doručeny z přístavní zóny na jiné místo určení. Přeprava z výstupního skladu do přístavu určení musí proběhnout podle postupu T1 stanoveného v nařízení (EHS) č. 2913/92 pod celním dohledem; přitom je nutné doložit veterinární osvědčení podle vzoru, který je třeba vyhotovit podle postupu v odstavci 6;

b) předem informovat příslušné orgány přístavní zóny členského státu, ze které se produkty dodávají, jakož i příslušné přístavní orgány členského státu určení o datu odeslání produktů společně s údaji o jejich místě určení;

c) v úředním dokladu předložit, že produkty dosáhly konečného určení;

d) vést záznam o příjmu a výdeji a tyto zápisy uchovávat minimálně tři roky. Tento záznam musí umožňovat kontrolu součástí zásilky uchovávaných ve skladu.

3. Hospodářské subjekty musí dbát na to, aby produkty, které nevyhovují požadavkům Společenství, byla plavidla zásobována jen pro účely stravování pasažérů a palubního personálu mimo příbřežních zón oblastí uvedených v příloze I, tak jak jsou určeny vnitrostátními právními předpisy.

4. Příslušný orgán přístavní zóny členského státu, ze které jsou produkty dodávány, ohlásí zásilku příslušnému orgánu přístavní zóny členského státu určení nejpozději k okamžiku odeslání produktů a informuje jej sítí ANIMO o místě určení produktů.

5. Příslušný orgán odejme v případě nedodržení podmínek uvedených v tomto článku povolení uvedené v odst. 1 písmenu a). Informuje o tom Komisi a ostatní členské státy.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména ohledně kontrolních postupů při odbavení, přepravě a při dodávkách produktů, které jsou dodávány bezprostředně na paluby námořních dopravních prostředků, jakož i k prokázání, že tyto produkty dosáhly své zákonné určení, se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 14

1. Produkty, jejichž celně schválené určení podle nařízení (EHS) č. 2913/92 se liší od celně schváleného určení stanoveného čl. 7 a čl. 12 odst. 3, se podrobí kontrole totožnosti a prohlídce zboží, aby se zaručilo, že produkty splňují dovozní podmínky, pokud se tyto produkty zničí nebo nevrátí.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 29.

Článek 15

1. Členské státy povolí, aby ze třetí země vrácená zásilka produktů s původem ve Společenství se znovu dovezla, pokud

a) je k produktům přiložen

i) buď originál osvědčení nebo kopie osvědčení pro dotyčné zboží, která je ověřena příslušným orgánem, který osvědčení vystavil, ve kterém jsou uvedeny důvody vrácení a je potvrzeno, že existuje záruka, že podmínky skladování a převozu produktů byly dodrženy, a ve kterém je zaznamenáno, že s dotyčnými produkty nebylo nijak nakládáno,

ii) nebo v případě zaplombovaných kontejnerů osvědčení dopravce s uvedením, že s obsahem nebylo nakládáno, ani nebyl vyložen;

b) byly dotyčné produkty podrobeny kontrole dokladů a totožnosti a v případech uvedených v článku 20 prohlídce zboží;

c) tato zásilka je podle čl. 8 odst. 4 bezprostředně přivezena do zařízení původu členského státu, ve kterém bylo vystaveno osvědčení, a v případě tranzitu přes jiný členský stát byl tento tranzit předem povolen úředním veterinárním lékařem toho stanoviště hraniční kontroly, na které zásilka do některé z oblastí Společenství uvedených v příloze I dorazila nejdříve, pro všechny členské státy tranzitu.

2. Členský stát nesmí zpětný dovoz třetí zemí odepřené zásilky produktů s původem ve Společenství zamítnout, pokud příslušný orgán, který vystavil originál osvědčení, povolil zpětné přijetí zásilky a podmínky odstavce 1 jsou splněny.

3. V případě uvedeném v odstavci 1 a 2 proběhne další přeprava dotyčných produktů až do zařízení původu podle postupu stanoveného v čl. 8 odst. 4 v neprodyšných přepravních prostředcích, které jsou příslušným orgánem označeny a zaplombovány tak, že se plomby při otevření kontejnerů vylomí.

4. Úřední veterinární lékař schvalující přepravu informuje příslušný orgán v místě určení přes síť ANIMO.

5. Všechny náklady vzniklé na základě tohoto článku, včetně inspekčních a kontrolních výdajů, které se uhradí podle tohoto článku, musí nést osoba odpovědná za nakládku nebo její zástupce a členský stát je nenahrazuje; určující jsou přitom zásady vycházející z článku 1 směrnice 85/73/EHS.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 16

1. Tato kapitola se nevztahuje na

a) produkty, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících pro jejich vlastní potřebu, pokud nepřekračují nejvyšší hmotnost, která se stanoví podle odstavce 3, a produkty pochází z členského státu nebo ze třetí země nebo některé oblasti třetí země, které jsou uvedeny na seznamu sestaveném podle ustanovení Společenství a ze kterých není zakázán dovoz;

b) produkty, které jsou určeny v malých zásilkách soukromým osobám, pokud tyto produkty nejsou dováženy ke komerčním účelům, zaslané množství nepřekračuje nejvyšší hmotnost, která se stanoví podle odstavce 3, a produkty pochází ze třetí země nebo některé oblasti třetí země, které jsou uvedeny na seznamu sestaveném podle ustanovení Společenství a ze kterých není zakázán dovoz;

c) produkty, které jsou přiváženy k zajištění stravování personálu a cestujících v dopravních prostředcích v přeshraničním provozu, pokud se nevykládají v některé z oblastí podle přílohy I.

Pokud se takové produkty nebo kuchyňský odpad z nich vykládají, pak musí být tento materiál zničen. Pokud je však takový materiál překládán v tom samém přístavu pod celním dohledem bezprostředně z jednoho dopravního prostředku v přeshraničním provozu na jiný, pak zničen být nemusí;

d) produkty až do množství, které se stanoví podle odstavce 3, které se tepelně zpracují ve vzduchotěsném obalu při hodnotě F0 minimálně 3,00 a

i) přivážejí se v osobním zavazadle cestujících pro jejich osobní spotřebu,

ii) jsou v malých zásilkách určeny pro soukromé osoby, pokud nejsou dováženy ke komerčním účelům;

e) produkty, které jsou odeslány jako vzorek zboží nebo jsou určeny pro výstavy, pokud nejsou určeny k tomu, aby byly uvedeny do oběhu, a které byly předem k tomuto účelu příslušným orgánem povoleny;

f) produkty, které jsou určeny pro zvláštní studie nebo analýzy, pokud je umožněno během úřední kontroly zajištění, že tyto produkty nebudou určeny pro lidskou spotřebu a po ukončení výstavy nebo zvláštních studií nebo analýz s výjimkou množství upotřebených během analýz, se za podmínek, které musí stanovit příslušné orgány, vyvezou ze Společenství nebo se zničí.

V případech uvedených pod písmenem e) a pod tímto písmenem se stát určení postará o to, aby dotyčné produkty nemohly být použity k jiným účelům než těm, ke kterým jsou na jeho území dováženy.

2. Odstavcem 1 zůstávají nedotčeny předpisy pro čerstvé maso a masné produkty podle čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných produktů ze třetích zemí [18].

3. Komise postupem podle článku 29 stanoví prováděcí pravidla, obzvláště nejvyšší hmotnost pro jednotlivé produkty, na které se může vztahovat výjimka podle odstavce 1.

Článek 17

1. Zásilky, které byly dovezeny do některé z oblastí Společenství bez předložení k veterinární kontrole podle čl. 3 a 4, se zabaví; přitom je povinností příslušných orgánů rozhodnout, zda se dotyčná zásilka podle odst. 2 písmene b) zničí nebo podle odst. 2 písmene a) zašle zpět.

2. Zjistí-li příslušný orgán při kontrolách podle této směrnice, že produkt nevyhovuje dovozním podmínkám nebo že se vyskytla nějaká závada, pak nařídí po konzultaci s osobou odpovědnou za nakládku nebo jejím zástupcem jedno z následujících opatření:

a) zpětné zaslání produktu stejným dopravním prostředkem ze stejného stanoviště hraniční kontroly během lhůty 60 dní z oblastí uvedených v příloze I na místo určení dohodnuté s osobou odpovědnou za nakládku, pokud tomu nic nebrání na základě výsledků veterinární kontroly a hygienických a veterinárních požadavků.

V tomto případě musí úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly:

- zahájit informační řízení podle čl. 1 odst. 1 první odrážky rozhodnutí 92/438/EHS,

- veterinární osvědčení přiložené k vrácené zásilce nebo přiložené veterinární doklady podle podmínek, které musí určit Komise postupem podle článku 7, prohlásit za neplatné, aby dotyčné produkty nemohly být znovu dovezeny přes jiné stanoviště hraniční kontroly;

b) nebo zničení produktů v zařízení stanoveném pro tento účel podle směrnice Rady 90/667/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o veterinárních předpisech pro zneškodňování a zpracování živočišného odpadu, jeho uvádění na trh a ochranu před patogenním původci v krmivech živočišného původu, též z ryb [19], které je stanovišti hraniční kontroly nejblíže, pokud zpětné odeslání není možné, nebo je překročena lhůta 60 dní uvedená pod písmenem a), nebo osoba odpovědná za nakládku vydá okamžitý souhlas.

Až ke zpětnému odeslání produktů, na něž se vztahuje tento odstavec, nebo až k osvědčení důvodů jejich zamítnutí skladují dotyčné produkty příslušné orgány pod svou kontrolou na náklady osoby odpovědné za nakládku.

3. Pokud kontroly podle odstavce 1 a 2 prokáží závažné porušení nebo opakovaná porušení veterinárních právních předpisů Společenství, použijí se články 23 a 24.

4. Ustanovení odstavce 2 se neuplatňuje, pokud příslušný orgán schválil používání produktů podle směrnice 90/667/EHS, jestliže to nepředstavuje nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat.

5. Osoba odpovědná za nakládku nebo její zástupce nese náklady na zpětné odeslání nebo zneškodňování zásilky nebo jiné použití produktů.

Při nesrovnalostech způsobených hrubou nedbalostí nebo úmyslně musí dále členský stát vůči osobě odpovědné za nakládku uplatnit sankce stanovené podle vnitrostátních právních předpisů.

6. Použijí se ustanovení rozhodnutí 92/438/EHS.

7. Prováděcí pravidla k odstavcům 1, 2 a 3, zejména sjednocení hodnotících kritérií pro rozhodnutí o vrácení, zabavení nebo o zneškodňování, se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 18

Komise stanoví postupem podle článku 29 na základě plánů podle pododstavce 2 pravidla dovozu do určitých částí oblastí uvedených v příloze I, aby byly zohledněny přírodní podmínky, obzvláště odlehlost od kontinentálního území Společenství.

Za tímto účelem předloží Francouzská republika a Řecká republika Komisi svůj plán, který zejména v případě francouzských zámořských departementů na straně jedné a některých ostrovů a souostroví na druhé straně upřesní povahu kontrol, které je nutné provádět kvůli zvláštním přírodním zeměpisným podmínkám při dovozu produktů třetích zemí do těchto oblastí.

Tyto plány musí podat vysvětlení o kontrolách, kterými se má zajistit, aby produkty dovážené do těchto oblastí nebyly odsud v žádném případě posílány dál na ostatní území Společenství, v případě že tyto oblasti nedodrží nařízení veterinárních předpisů Společenství.

Článek 19

1. Komise sestaví postupem podle článku 29 seznam rostlinných produktů, které vzhledem k jejich dalšímu určení představují nebezpečí šíření nakažlivých nebo infekčních chorob zvířat, a proto musí být podrobeny zejména veterinárním kontrolám stanoveným v článku 4 této směrnice, jimiž má být ověřen původ a stanovené určení těchto rostlinných produktů.

Stejným postupem se stanoví:

- veterinární podmínky, které musí splňovat třetí země, a záruky, které musí být poskytnuty, zejména potřebný způsob nakládání s ohledem na zdraví zvířat,

- seznam třetích zemí, které na základě poskytnutých záruk smějí dovážet do Společenství rostlinné produkty podle prvního pododstavce,

- zvláštní kontrolní postupy, zejména se zřetelem na odběr vzorků u těchto produktů, především v případě dovozu volně ložených zásilek.

2. Čerstvé produkty rybolovu, které se přímo vylodí z rybářské lodi pod vlajkou třetí země, musí být podle nařízení Rady (EHS) č. 1093/94 ze dne 6. května 1994 o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a obchodovat s nimi [20], před dovozem do některé z oblastí uvedených v příloze I podrobeny veterinárním kontrolám, které se vztahují na úlovky přímo vyložené z rybářských plavidel, které plují pod vlajkou členského státu.

Členské státy však mohou být odchylně od čl. 3 odst. 2 podle postupu článku 29 zmocněny provádět v této směrnici stanovené kontroly zmrazených a chlazených tuňáků, jež byli přímo – bez odstranění hlav a bez vykuchání – vyloženi z lodi, která patří smíšené společnosti zapsané podle odpovídajících ustanovení Společenství, pokud

- se tyto kontroly provedou příslušným orgánem nejbližšího stanoviště hraniční kontroly v závodě určení schváleném pro zpracování těchto produktů,

- zpracovatelský závod není vzdálen od stanoviště hraniční kontroly více než 75 km,

- jsou produkty převáženy z místa vykládky do zpracovatelského závodu pod celním dohledem postupem podle čl. 8 odst. 4 první odrážky.

3. Stanovištím hraniční kontroly, ve kterých se podle směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [21] překládají ryby, mohou být postupem podle článku 29 uděleny výjimky z čl. 6 odst. 1 písmene b), jakož i – pokud se týče personálu odpovědného za provádění kontrol a za vystavování osvědčení – z ustanovení čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1.

Článek 20

1. Při podezření na nedodržení veterinárních předpisů nebo při pochybnosti o

a) totožnosti nebo skutečném určení produktu;

b) dodržení záruk stanovených v předpisech pro dotyčný druh produktů;

c) dodržení v předpisech Společenství stanovených záruk s ohledem na zdraví zvířat a lidí

provede úřední veterinární lékař nebo příslušný orgán, aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, na základě vlastního uvážení všechny účelné veterinární kontroly, aby se objasnilo, zda toto podezření je opodstatněné, nebo ne.

Vyšetřené produkty musí zůstat pod kontrolou příslušného orgánu, dokud nepředloží výsledek šetření.

Potvrdí-li se podezření, pak se kontroly produktů stejného původu podle čl. 17 odst. 3 zesílí.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 21

1. Rakouská republika zavede kontrolní systém podle této kapitoly ve lhůtě tří let od vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Během tohoto přechodného období použije Rakousko opatření, která byla před okamžikem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost stanovena postupem podle článku 29. Těmito opatřeními musí být zajištěno, že všechny potřebné kontroly se provádějí v největší možné blízkosti vnějších hranic Společenství.

2. Finská republika zavede kontrolní systém podle této kapitoly ve lhůtě dvou let od vstupu smlouvy o přistoupení v platnost. Během tohoto přechodného období použije Finsko opatření, která byla před okamžikem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost stanovena postupem podle článku 29. Těmito opatřeními musí být zajištěno, že všechny potřebné kontroly se provedou v největší možné blízkosti vnějších hranic Společenství.

3. Na návrh členského státu může být postupem podle článku 29 u stanovišť hraniční kontroly, která leží na hranicích se zeměmi, které připadají v úvahu jako kandidáti na přistoupení, během časového období dvou let po 1. červenci 1999, upuštěno od požadavků ve smyslu osmé odrážky přílohy II.

KAPITOLA II OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 22

1. Dojde-li na území třetí země k propuknutí nebo rozšíření některé choroby uvedené ve směrnici Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení nákaz zvířat ve Společenství [22] nebo je třeba se obávat, že by mohla zoonóza, jiná nemoc nebo jakákoliv jiná okolnost vážně ohrozit zdraví lidí nebo zvířat, nebo jsou-li nasnadě jiné závažné veterinární důvody pro ochranu lidského zdraví, obzvláště zjištění veterinárních odborníků Komise na stanovišti hraniční kontroly, Komise přijme z vlastního podnětu nebo na návrh některého členského státu neprodleně a podle závažnosti situace některé z následujících opatření:

- pozastavení dovozu z celého území nebo z části území dotyčné třetí země a případně třetí země tranzitu,

- určení zvláštních podmínek pro produkty z celého území nebo z části území dotyčné třetí země,

- na základě skutečných zjištění stanovení požadavků pro přiměřené prohlídky, které mohou zahrnovat specifické přešetření rizik pro zdraví lidí a zvířat a podle výsledků prohlídek častější prohlídky zboží.

2. Zjistí-li se v průběhu kontrol stanovených v této směrnici, že by zásilka produktů mohla ohrozit zdraví lidí nebo zvířat, přijme příslušný veterinární orgán neprodleně tato opatření:

- zabavení a zničení dotyčné zásilky,

- neprodlené informování ostatních stanovišť hraniční kontroly a Komise o zjištěních a o původu produktů podle rozhodnutí 92/438/EHS.

3. V případě uvedeném v odstavci 1 tohoto článku může Komise u produktů podle článků 11, 12 a 13 přijmout ochranná opatření.

4. Zástupci Komise mohou provést neprodleně prohlídku na místě v dotyčné třetí zemi.

5. Členský stát může přijmout pro produkty ochranná opatření, pokud oficiálně oznámí Komisi nezbytnost takových opatření a Komise pro ně nepoužila ustanovení podle odstavce 1 a 3 ani jimi nepověřila podle odstavce 6 Stálý veterinární výbor.

Přijme-li členský stát ochranná opatření vůči třetí zemi nebo zařízení třetí země podle tohoto odstavce, informuje o tom ostatní členské státy a Komisi v rámci Stálého veterinárního výboru.

Stálý veterinární výbor musí podle ustanovení článku 28 během deseti pracovních dní projednat rozšíření, změnu nebo zrušení opatření podle odstavce 1 a 3. Postup podle článku 28 může být použit pro přijetí nezbytných rozhodnutí, včetně rozhodnutí o pohybu produktů uvnitř Společenství a tranzitu.

6. Rozhodnutí o změně, zrušení nebo prodloužení opatření podle odstavce 1, 2, 3 a 5 se přijmou postupem podle článku 28.

7. Prováděcí pravidla k této kapitole se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 29.

KAPITOLA III INSPEKCE A KONTROLY

Článek 23

1. Veterinární znalci Komise mohou ve spolupráci s příslušnými orgány v míře nezbytné pro jednotné používání ustanovení této směrnice

a) prověřit, zda členské státy dodržují tyto požadavky;

b) provést kontroly na místě samém, aby se ujistily, že se kontroly provádí v souladu s touto směrnicí.

2. Členský stát, na jehož území se provádí inspekce, poskytne veterinárním znalcům Komise veškerou podporu potřebnou ke splnění jejich úkolů.

Výsledek kontrol je nutné před vypracováním a závěrečné zprávy a jejím uvolněním pro veřejnost projednat s příslušným orgánem dotyčného členského státu.

3. Komise ověří situaci ve Stálém veterinárním výboru, pokud to na základě výsledků kontroly považuje za žádoucí. Potřebná rozhodnutí může přijmout postupem podle článku 28.

4. Komise sleduje vývoj situace a rozhodnutí podle odstavce 5 může postupem podle článku 28 odpovídajícím způsobem změnit nebo zrušit.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 29.

Článek 24

1. Zjistí-li se na základě kontrol stanovených v této směrnici vážné porušení nebo opakovaná porušení veterinárních předpisů Společenství, přijme příslušný orgán ve vztahu k produktům, u kterých byly použity nepřípustné látky nebo produkty nebo vůči jejichž původu je třeba mít námitky, následující opatření:

- informuje Komisi o druhu použitých produktů a o dotyčné zásilce; Komise o tom neprodleně uvědomí všechna stanoviště hraniční kontroly,

- členské státy zpřísní kontroly všech zásilek produktů stejného původu. Zejména je třeba na stanovišti hraniční kontroly zabavit deset po sobě následujících zásilek stejného původu, aby mohly být provedeny prohlídky zboží, včetně odběrů vzorků a laboratorních vyšetření podle přílohy III; zároveň je nutné složit jistotu na kontrolní výdaje.

Prokáží-li tyto opětovné kontroly, že nebyla dodržena ustanovení Společenství, se zásilkou nebo částmi zásilky musí být naloženo podle čl. 17 odst. 2 písmene a) a b).

- Komisi se podává zpráva o výsledku zpřísněných kontrol a Komise provádí na základě těchto informací veškerá nezbytná šetření, aby zjistila, z jakých důvodů a kde došlo ke zjištěným porušením předpisů.

2. Zjistí-li se na základě kontrol překročení nejvyšších hodnot reziduí, provádí se kontroly podle odstavce 1 druhé odrážky.

3. Dojde-li Komise u třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohodu o rovnocennosti uplatňovaných standardů nebo kterým byla uznána nižší četnost kontrol, na základě zjištění u příslušných orgánů dotyčné třetí země k závěru, že tyto orgány nesplnily závazky přijaté v plánech podle čl. 29 odst. 1 směrnice 96/23/ES a poskytnuté záruky, pozastaví pro dotyčné produkty postupem podle článku 29 této směrnice možnost využívat snížené četnosti kontrol pro tuto zemi, dokud se neprokáže, že se nedostatky napravily. Pozastavení se bere zpět podle stejného postupu.

S ohledem na opětné poskytnutí možnosti využívat uvedené dohody se v případě potřeby odebere kontrolní tým Společenství, který sestává i ze znalců členských států, na místo samé, aby prověřil opatření přijatá v této věci; dotyčná třetí země musí nést při tom vzniklé náklady.

Článek 25

1. Dojde-li příslušný orgán členského státu na základě kontrol v místě uvedení na trh k přesvědčení, že v jiném členském státě nebyly dodrženy předpisy této směrnice na stanovišti hraniční kontroly, v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu podle článku 12, spojí se neprodleně s ústředním orgánem dotyčného členského státu.

Ten přijme všechna potřebná opatření a informuje příslušný orgán prvního členského státu o povaze stanovených kontrol, o odpovídajících rozhodnutích a jejich důvodech.

Obává-li se příslušný orgán prvního členského státu, že tato opatření nepostačují, hledá společně s příslušným orgánem dotyčného členského státu nápravné cesty a prostředky, v případě potřeby pomocí návštěvy na místě.

Zjistí-li se na základě kontrol uvedených v pododstavci 1 opakované nedodržení ustanovení této směrnice, informuje příslušný orgán členského státu určení Komisi a příslušné orgány ostatních členských států.

Komise může na žádost příslušného orgánu členského státu určení nebo z vlastního podnětu přijmout podle povahy zjištěných porušení následující opatření:

- vyslat ve spolupráci s příslušnými státními orgány inspekční tým na prohlídku na místě,

- vybídnout příslušný orgán, aby zesílil kontroly na dotyčném stanovišti hraniční kontroly nebo v celním skladu, svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

Dokud Komise neučiní závěry, musí členský stát, jehož se opatření týkají, na žádost členského státu určení zesílit kontroly na dotyčném stanovišti hraniční kontroly nebo v celním skladě, svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

Členský stát určení může ze své strany zesílit kontroly produktů téhož původu.

Pokud inspekce podle pátého pododstavce první odrážky prokáže nedostatky, musí Komise na návrh jednoho ze dvou dotyčných členských států přijmout vhodná opatření postupem podle článku 28. Tato opatření musí být neprodleně potvrzena nebo prověřena tímtéž postupem.

2. Touto směrnicí nejsou dotčeny opravné prostředky proti rozhodnutím příslušných orgánů podle právních předpisů členských států.

Rozhodnutí příslušných orgánů musí být osobě odpovědné za nakládku nebo jejímu zástupci sděleny s udáním důvodů.

Na žádost dotyčné osoby odpovědné za nakládku nebo jejího zástupce jim musí být písemně sděleno odůvodněné rozhodnutí s uvedením opravných prostředků stanovených podle právních předpisů platných v kontrolním členském státu a formou a lhůtami, během nichž lze opravné prostředky podat.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 29.

Článek 26

1. Každý členský stát vypracuje program výměny úředníků, kteří jsou pověřeni prováděním kontrol produktů dovážených ze třetích zemí.

2. Komise a členské státy koordinují programy uvedené v odstavci 1 ve Stálém veterinárním výboru.

3. Členské státy přijmou všechna potřebná opatření, aby mohly být po koordinaci provedeny programy vypracované podle odstavce 2.

4. Provádění programu se ročně prověřuje ve Stálém veterinárním výboru na základě zprávy členských států.

5. Členské státy zlepšují a prohlubují výměnné programy na základě získaných zkušeností.

6. Společenství poskytuje příspěvek k umožnění účinného vytvoření výměnných programů. Pravidla k finanční účasti Společenství, jakož i k tomu stanovené prostředky v rozpočtovém plánu Společenství jsou stanoveny v rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti [23].

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku 1, 4 a 5 se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 29.

Článek 27

Členské státy zajistí, aby úřední veterinární lékaři, ustavení pro stanoviště hraniční kontroly, museli absolvovat speciální doplňkové vzdělání uvedené v tomto článku.

Komise vydá postupem podle článku 29 pokyny, kterým musí vyhovovat tyto programy.

Komise pořádá minimálně jednou ročně semináře pro osoby odpovědné za tyto programy, aby byla zajištěna koordinace programů.

Financování opatření podle tohoto článku proběhne podle hlavy III rozhodnutí 90/424/EHS.

KAPITOLA IV OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přijme Stálý veterinární výbor, zřízený rozhodnutím Rady 68/361/EHS [24], rozhodnutí podle pravidel stanovených v článku 17 směrnice 89/662/EHS.

Článek 29

Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přijme Stálý veterinární výbor rozhodnutí podle pravidel v článku 18 směrnice 89/662/EHS.

Článek 30

Přílohy II a III této směrnice mohou být doplněny postupem podle článku 29.

Článek 31

Povinnosti vyplývající z celních předpisů zůstávají nedotčeny.

Článek 32

Členské státy mohou pro provedení této směrnice využít finanční podporu Společenství podle článku 38 rozhodnutí 90/424/EHS.

Článek 33

Zrušuje se směrnice 90/675/EHS ode dne 30. června 1999.

Právní akty přijaté na základě směrnice 90/675/EHS zůstávají v platnosti, dokud se nepřijmou na základě této směrnice ustanovení, jež je nahradí.

V každém právním aktu, který se přijme na základě této směrnice, je v případě potřeby nutné uvést, od kterého okamžiku nahrazují jeho ustanovení příslušná ustanovení právního aktu přijatého na základě směrnice 90/675/EHS.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 34

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy budou používat od 1. července 1999.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 35

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 36

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 1997.

Za Radu

předseda

F. Boden

[1] Úř. věst. C 285, 23.8.1997, s. 7.

[2] Úř. věst. C 85, 17.3.1997, s. 76.

[3] Úř. věst. C 66, 3.3.1997, s. 43.

[4] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněna směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).

[5] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/118/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49).

[6] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/118/EHS.

[7] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 (Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 1).

[8] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27. Rozhodnutí ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

[9] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/90/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 24).

[10] Úř. věst. L 9, 15.1.1993, s. 33. Rozhodnutí naposledy pozměněno rozhodnutím 96/32/ES (Úř. věst. L 9, 12.1.1996, s. 9).

[11] Úř. věst. L 331, 17.11.1992, s. 16.

[12] Úř. věst. L 32, 5.2.1985, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).

[13] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[14] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/23/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

[15] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1427/97 (Úř. věst. L 196, 24.7.1997, s. 31).

[16] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 97/34/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 33).

[17] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

[18] Úř. věst. C 285, 23.8.1997, s. 7.

[19] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

[20] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná Směrnicí 96/91/ES (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 27).

[21] Úř. věst. L 363, 27.12.1990, s. 51. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[22] Úř. věst. L 121, 12.5.1994, s. 3.

[23] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/23/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).

[24] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

OBLASTI PODLE ČLÁNKU 1

1. Území Belgického království.

2. Území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska.

3. Území Spolkové republiky Německo.

4. Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly.

5. Území Řecké republiky.

6. Území Francouzské republiky.

7. Území Irska.

8. Území Italské republiky.

9. Území Lucemburského velkovévodství.

10. Území Nizozemského království v Evropě.

11. Území Portugalské republiky.

12. Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

13. Území Rakouské republiky.

14. Území Finské republiky.

15. Území Švédského království.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

PODMÍNKY SCHVÁLENÍ STANOVIŠŤ HRANIČNÍ KONTROLY

K obdržení schválení Společenstvím musí stanoviště hraniční kontroly disponovat:

- nezbytným personálem pro kontrolu doprovodných dokladů (veterinární osvědčení nebo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a všechny ostatní doklady stanovené v právních předpisech Společenství),

- pro množství produktů odbavované stanovištěm hraniční kontroly dostatečným počtem veterinárních lékařů a pomocného personálu, který byl speciálně proškolen k provádění kontrol shody produktů s údaji v doprovodném dokladu a provádět u každé zásilky produktů systematické prohlídky zboží,

- dostatečným počtem personálu pro odběry a zpracování namátkových vzorků, které se odebírají u zásilek přivážených na současné stanoviště hraniční kontroly,

- dostatečně velkými prostorami pro personál, který je pověřen prováděním veterinárních kontrol,

- přiměřenými, hygienickým požadavkům vyhovujícími prostorami a zařízením pro provádění běžných analýz a pro odběr vzorků, jak je stanoveno v této směrnici,

- přiměřenými, hygienickým požadavkům vyhovujícími prostorami a zařízením pro odběry a zpracování vzorků pro běžné kontroly podle předpisů Společenství (mikrobiologických norem),

- službami speciální laboratoře, která je schopna provádět speciální analýzy vzorků odebíraných na tomto stanovišti hraniční kontroly,

- prostorami a chladícím zařízením k uskladnění vzorků odebíraných pro účely analýz ze zásilek a produktů, které nebyly odpovědným veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly uvolněny pro převedení do volného oběhu,

- přiměřeným vybavením pro rychlou výměnu informací, obzvláště s ostatními stanovišti hraniční kontroly (pomocí informačního systému stanoveného v článku 20 směrnice 90/425/EHS nebo projektu SHIFT),

- službami zařízení způsobilého provádět zpracování stanovené ve směrnici 90/667/EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

PROHLÍDKA ZBOŽÍ

Prohlídkou živočišných produktů se má zajistit, aby stav produktů neustále odpovídal účelu použití udávaného ve veterinárním osvědčení nebo veterinárním dokladu. Proto musí být přezkoumány záruky původu poskytované třetí zemí; mimoto je nutné potvrdit, že se zaručené výstupní podmínky nezměnily transportem. To se provede

a) senzorickou prohlídkou: např. zápach, barva, konzistence, chuť atd.;

b) jednoduchým fyzikálním nebo chemickým postupem vyšetření jako rozkrojením, rozmrazením, vařením;

c) laboratorními vyšetřeními k prokázání:

reziduí,

patogenních původců,

kontaminantů,

přeměn.

Nezávisle na produktech jsou předepsána následující opatření:

a) Přešetřením podmínek transportu a dopravních prostředků se zjistí především případné nedostatky nebo přerušení mrazícího řetězce.

b) Skutečnou hmotnost zásilky je třeba porovnat s hmotností udávanou ve veterinárním osvědčení nebo veterinárním dokladu, v případě potřeby zvážením celkové zásilky.

c) Obalový materiál, jakož i všechny na něm vyznačené údaje (razítka, etikety), je nutné prověřit, aby se zaručilo, že odpovídají právním předpisům Společenství.

d) Je nutné přešetřit, zda během transportu byly zachovány předepsané teploty.

e) U sériového balení – nebo u volně ložených materiálů – je nutno různé namátkové vzorky podrobit senzorické zkoušce, fyzikálně-chemickému vyšetření a laboratornímu vyšetření.

Vyšetřit je nutné více vzorků pocházejících z celkové zásilky; v případě potřeby je nutné části zásilky vyložit, aby byl přístup k celé zásilce.

Vyšetří se 1 % položek nebo balení zásilky, minimálně však dvě a nejvýše deset položek nebo balení.

V závislosti na produktu a situaci však může veterinární útvar nařídit kompletní vyšetření.

U volně ložených zásilek je nutné odebrat minimálně pět vzorků z celé zásilky.

f) Provádí-li se laboratorní vyšetření namátkových vzorků, jejichž nálezy nejsou ihned k dispozici, mohou být zásilky uvolněny, pokud není bezprostředně ohroženo zdraví lidí a zvířat.

Provádí-li se však laboratorní vyšetření kvůli podezření na závady, nebo pokud dřívější vyšetření vykázala pozitivní nálezy, zásilky se uvolní, teprve až je jisté, že výsledky vyšetření jsou negativní.

g) Úplné vyložení dopravního prostředku proběhne jen tehdy, pokud

- je dopravní prostředek naložen tak, že i při vyložení části zásilky nemůže být vyšetřena celá zásilka,

- se při vyšetření namátkových vzorků zjistí závady,

- předcházející zásilka vykáže závady,

- má úřední veterinární lékař podezření na závady.

h) Po ukončení prohlídky zboží musí příslušný orgán zaznamenat jím provedenou kontrolu, přičemž všechna otevřená balení po opětném uzavření opatří úředním razítkem, všechny otevřené kontejnery opět zaplombuje a čísla plomb zanese do dokladu o překročení hranic.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 90/675/EHS | Tato směrnice |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 2 písmeno a) | Čl. 2 odst. 2 písmeno a) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno b) | Čl. 2 odst. 2 písmeno b) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno c) | Čl. 2 odst. 2 písmeno c) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno d) | Čl. 2 odst. 2 písmeno d) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno e) | Čl. 2 odst. 2 písmeno e) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno f) | Čl. 2 odst. 2 písmeno f) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno g) | Čl. 2 odst. 2 písmeno g) |

Čl. 2 odst. 2 písmeno h) | Čl. 2 odst. 2 písmeno k) |

Článek 3 | - |

Článek 4 | - |

Článek 5 | Článek 12 |

Článek 6 | Článek 13 |

Článek 7 | - |

Čl. 8 odst. 1 | - |

Čl. 8 odst. 2 | Čl. 4 odst. 4 písmeno b) |

Čl. 8 odst. 3 | Článek 10 |

Čl. 8 odst. 4 | Článek 9 |

Článek 9 | Článek 6 |

Článek 10 | - |

Článek 11 | - |

Článek 12 | Článek 11 |

Článek 13 | Článek 14 |

Článek 14 | Článek 16 |

Článek 15 | - |

Článek 16 | Článek 17 |

Článek 17 | Článek 18 |

Článek 18 | Článek 19 |

Článek 18a | Článek 21 |

Článek 19 | Článek 22 |

Článek 20 | Článek 23 |

Článek 21 | Článek 25 |

Článek 22 | Článek 26 |

Článek 23 | Článek 28 |

Článek 24 | Článek 29 |

Článek 25 | Článek 30 |

Článek 26 | Článek 31 |

Článek 27 | - |

Článek 28 | - |

Článek 29 | - |

Článek 30 | - |

Článek 31 | Článek 32 |

Článek 32 | Článek 34 |

Článek 33 | Článek 36 |

Příloha I | Příloha I |

Příloha II | Příloha II |

- | Příloha III |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU