97/74/ESSMĚRNICE RADY 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Publikováno: Úř. věst. L 10, 16.1.1998, s. 22-23 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. prosince 1997 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. února 1998 Nabývá účinnosti: 5. února 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 97/74/ES

ze dne 15. prosince 1997,

kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské Rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Rada přijala směrnici 94/45/ES [4] v souladu s Dohodou o sociální politice připojenou k Protokolu č. 14 Smlouvy, a zejména s čl. 2 odst. 2 uvedené dohody; že v důsledku toho se výše uvedená směrnice nevztahuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na zasedání v Amsterodamu ve dnech 16. a 17. června 1997 přijala s uspokojením dohodu mezivládní konference o zahrnutí Dohody o sociální politice do Smlouvy a rovněž upozornila, že je nutno nalézt prostředek, jak před podpisem Amsterodamské smlouvy udělit právní účinky přání Spojeného království Velké Británie a Severního Irska přijmout směrnice již přijaté na základě výše uvedené dohody; že tato směrnice usiluje o dosažení tohoto cíle rozšířením oblasti působnosti směrnice 94/45/ES na Spojené království;

vzhledem k tomu, že skutečnost, že se směrnice 94/45/ES nevztahuje na Spojené království, přímo ovlivňuje fungování vnitřního trhu; že provedení uvedené směrnice ve všech členských státech zlepší fungování vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že směrnice 94/45/ES stanoví, že zvláštní vyjednávací výbor má nejvýše sedmnáct členů; že tento počet odpovídá čtrnácti členským státům, které jsou stranami Dohody o sociální politice a třem zbývajícím smluvním stranám Evropského hospodářského prostoru; že přijetím této směrnice se zvýší celkový počet států, na které se vztahuje směrnice 94/45/ES, na osmnáct; že je proto nezbytné zvýšit zmíněný nejvyšší počet na osmnáct, aby mohl být zastoupen každý členský stát, kde má podnik působící na území Společenství jeden nebo více závodů nebo kde má skupina podniků působící na území Společenství řídící podnik nebo jeden či více řízených podniků;

vzhledem k tomu, že směrnice 94/45/ES přiznává zvláštní zacházení podnikům a skupinám podniků působícím na území Společenství, ve kterých ke dni 22. září 1996 platí dohoda vztahující se na všechny zaměstnance upravující nadnárodní informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci; že by proto mělo být přiznáno podobné zacházení podnikům a skupinám podniků působícím na území Společenství, na které se začíná uvedená směrnice vztahovat v důsledku rozšíření její oblasti působnosti na Spojené království;

vzhledem k tomu, že přijetím této směrnice se směrnice 94/45/ES začne vztahovat na všechny členské státy včetně Spojeného království; že ode dne, kdy vstoupí tato směrnice v platnost, by pojem "členské státy" ve směrnici 94/45/ES měl zahrnovat i Spojené království;

vzhledem k tomu, že by členské státy měly uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 94/45/ES nejpozději do dvou let od jejího přijetí; že podobná lhůta by měla být poskytnuta i Spojenému království a ostatním členským státům pro uvedení v platnost nezbytných opatření pro dosažení souladu s touto směrnicí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Aniž je dotčen článek 3, vztahuje se směrnice 94/45/ES na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 2

V čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 94/45/ES se slovo "sedmnáct" nahrazuje slovem "osmnáct".

Článek 3

1. Podniky působící na území Společenství nebo skupiny podniků působící na území Společenství, které spadají do oblasti působnosti této směrnice pouze na základě článku 1 a ve kterých ke dni podle čl. 4 odst. 1 nebo ke dni provedení této směrnice v dotyčném členském státě, pokud nastane dříve než výše uvedený den, platí dohoda vztahující se na všechny zaměstnance upravující nadnárodní informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, nepodléhají povinnostem vyplývajícím z této směrnice.

2. Skončí-li platnost dohod uvedených v odstavci 1, mohou strany těchto dohod společně rozhodnout o jejich prodloužení. Nestane-li se tak, použije se směrnice 94/45/ES, rozšířená touto směrnicí.

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. prosince 1999 nebo zajistí, aby nejpozději k uvedenému dni sociální partneři zavedli nezbytná opatření prostřednictvím dohod, musí členské státy přijmout veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zajistit výsledky uložené touto směrnicí. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

2. Opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 1997.

Za Radu

předseda

J.-C. Juncker

[1] Úř. věst. C 335, 6.11.1997.

[2] Úř. věst. C 371, 8.12.1997.

[3] Úř. věst. C 355, 21.11.1997.

[4] Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU