97/39/ESSMĚRNICE KOMISE 97/39/ES ze dne 24. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 týkající se zařízení zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 15-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 24. června 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 1997 Nabývá účinnosti: 25. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 97/39/ES

ze dne 24. června 1997,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 týkající se zařízení zpětného chodu a rychloměrného zařízení motorových vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS [1] ze dne 6. února 1970 o schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES [2], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 75/443/EHS ze dne 26. června 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětného chodu a rychloměrného zažízení motorových vozidel [3], a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnice 75/443/EHS je jednou ze samostatných směrnic o postupu EHS schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS; že v důsledku toho se ustanovení uvedená ve směrnici 70/156/EHS týkající se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel použijí na tuto směrnici;

vzhledem k tomu, že zejména čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS vyžadují, aby byl ke každé samostatné směrnici přiložen informační dokument obsahující příslušné body přílohy I uvedené směrnice a rovněž certifikát schválení typu podle přílohy VI uvedené směrnice tak, aby mohlo být schválení typu zpracováno výpočetní technikou;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se technické specifikace této směrnice přizpůsobily specifikacím obsaženým v předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 39;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku zřízeného směrnicí 70/156/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 75/443/EHS se mění takto:

1. Ustanovení článku 1 se v závěru mění a zní:

"… s výjimkou kolejových vozidel a zemědělských a lesnických traktorů a všech pojízdných strojů."

2. Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. S účinkem od 1. října 1997 členské státy nesmějí:

- odmítnout pro typ vozidla udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu nebo

- zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu vozidel

z důvodů týkajících se zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti, splňují-li vozidla požadavky směrnice 75/443/EHS ve znění této směrnice.

2. S účinkem od 1. října 1998 členské státy:

- nesmějí nadále udělovat ES schválení typu a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu

pro jakýkoli typ vozidla z důvodů týkajících se zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti, nejsou-li splněny požadavky směrnice 75/443/EHS ve znění této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. října 1997. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. června 1997.

Za Komisi

Martin bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 7.

[3] Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

- Za články se vkládá seznam příloh v tomto znění:

"

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I: | Zařízení pro zpětnou jízdu |

PŘÍLOHA II: | Zařízení pro měření rychlosti Dodatek 1Informační dokumentDodatek 2Certifikát schválení typu |

"

- Změny v příloze II:

- Bod 3 se nahrazuje tímto novým bodem 3:

"3. ŽÁDOST O UDĚLENÍ ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

3.1 Žádost o udělení ES schválení typu podle čl. 3 odst. 4 směrnice 70/156/EHS pro typ vozidla ve vztahu k zařízení pro zpětnou jízdu a měření rychlosti podává výrobce.

3.2 Vzor informačního dokumentu je uveden v dodatku 1.

3.3 Technické zkušebně odpovědné za provedení zkoušek týkajících se schválení typu musí být poskytnuto:

3.3.1 vozidlo představující typ, který má být schválen."

- Body 4.2.1 a 4.2.2 se mění a znějí:

"4.2.1 Stupnice musí být členěna po 1, 2, 5 nebo 10 km/h. Hodnoty rychlosti musí rychloměr ukazovat takto:

4.2.1.1 nepřesahuje-li maximální hodnota na stupnici rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřesahujících 20 km/h;

4.2.1.2 přesahuje-li maximální hodnota na stupnici rychloměru 200 km/h, uvádějí se hodnoty rychlosti v intervalech nepřesahujících 30 km/h.

4.2.2 V případě, že byl rychloměr vyroben pro prodej v členských státech, které k měření rychlosti používají jednotky britského systému měr a vah, a platí-li v nich v souladu s článkem 5 přechodná opatření, musí rychloměr uvádět rovněž mph (míle za hodinu). Stupnice bude členěna po 1, 2, 5 nebo 10 mph. Hodnoty rychlosti budou uváděny v intervalech nepřesahujících 20 mph.

4.2.3 Uváděné intervaly hodnot rychlosti nemusí být jednotné."

- Vkládají se tři nové body 5 až 7, které znějí:

"5. UDĚLENÍ ES SCHVÁLENÍ TYPU PRO TYP VOZIDLA

5.1 Jsou-li splněny příslušné požadavky, udělí se ES schválení typu podle čl. 4 odst. 3, a popřípadě čl. 4 odst. 4, směrnice 70/156/EHS.

5.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v dodatku 2.

5.3 Každému schválenému typu vozidla se přidělí číslo schválení podle přílohy VII směrnice 70/156/EHS. Stejný členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

6. ZMĚNY TYPU A ZMĚNY SCHVÁLENÍ TYPU

6.1 V případě změn typu schváleného podle této směrnice se použije článek 5 směrnice 70/156/EHS.

7. SHODNOST VÝROBY

7.1 Opatření k zajištění shodnosti výroby jsou obecně přijímána v souladu s článem 10 směrnice 70/156/EHS."

- Vkládají se tyto dva nové dodatky 1 a 2:

"

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU