97/32/ESSměrnice Komise 97/32/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 63-76 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. června 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. července 1997 Nabývá účinnosti: 20. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 97/32/ES

ze dne 11. června 1997,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/539/EHS o zpětných světlometech motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [1], naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES [2], a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [3], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že směrnice 77/539/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu EHS schvalování typu zavedeného směrnicí 70/156/EHS; že se proto ustanovení směrnice 70/156/EHS týkající se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel vztahují i na směrnici 77/539/EHS;

vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS je zejména nutné, aby byl ke každé zvláštní směrnici připojen informační dokument a certifikát schválení typu podle přílohy VI uvedené směrnice, aby schválení typu mohlo být zpracováno výpočetní technikou; že je proto třeba certifikát schválení typu uvedený ve směrnici 77/539/EHS změnit;

vzhledem k tomu, že je třeba při změně předpisů zjednodušit postupy pro zachování rovnocennosti některých zvláštních směrnic s jim odpovídajícími předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, stanovené v čl. 9 odst. 2 směrnice 70/156/EHS; že nejprve je třeba nahradit technické požadavky směrnice 77/539/EHS odkazy na požadavky obsažené v předpisu EHK č. 23;

vzhledem k tomu, že se odkazuje na směrnici Rady 76/756/EHS [4] naposledy pozměněnou směrnicí Komise 97/28/ES [5] a na směrnici Rady 76/761/EHS [6] naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku, zřízeného směrnicí 70/156/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 77/539/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Každý členský stát udělí EHS schválení typu konstrukční části pro každý typ zpětného světlometu, který splňuje požadavky na konstrukci a zkoušky stanovené v odpovídajících přílohách."

2. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Pro každý typ zpětného světlometu, který schválí podle článku 1, přidělí členské státy výrobci značku EHS schválení typu konstrukční části podle vzoru uvedeného v dodatku 3 přílohy I."

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Příslušné orgány členských států se postupem stanoveným v čl. 4 odst. 6 směrnice 70/156/EHS vzájemně informují o každém schválení typu, které udělily, odmítly udělit nebo odejmuly v souladu s touto směrnicí."

4. Článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

Pro účely této směrnice se "vozidlem" rozumí každé motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, s karoserií nebo bez karoserie, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, a jeho přípojné vozidlo, s výjimkou kolejových vozidel, zemědělských a lesnických traktorů a všech pojízdných strojů."

5. Přílohy se nahrazují přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. ledna 1998, nebo pokud by byly texty uvedené v článku 3 zveřejněny až po 1. červenci 1997, po uplynutí šesti měsíců od skutečného dne zveřejnění těchto textů nesmějí členské státy z důvodů týkajících se zpětných světlometů:

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla nebo zpětného světlometu, ani

- zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu vozidla nebo prodej nebo uvedení do provozu zpětných světlometů,

pokud tyto světlomety splňují požadavky směrnice 77/539/EHS ve znění této směrnice a pokud jsou na dané vozidlo namontovány v souladu s požadavky směrnice 76/756/EHS.

2. Od 1. října 1998 členské státy:

- nesmějí již udělit ES schválení typu a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu

pro typ vozidla z důvodů týkajících se zpětných světlometů a pro typ zpětného světlometu, pokud nejsou splněny požadavky směrnice 77/539/EHS ve znění této směrnice.

3. Od 1. října 1999 se pro účely čl. 7 odst. 2 směrnice 70/156/EHS použijí požadavky směrnice 77/539/EHS ve znění této směrnice, které se týkají zpětných světlometů jako konstrukčních částí.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, udělují členské státy nadále ES schválení typu pro zpětné světlomety určené jako náhradní díly a povolují jejich prodej a uvádění do provozu podle předchozích znění směrnice 76/760/EHS, pokud tyto světlomety:

- jsou určeny k montáži na vozidla, která jsou již v provozu, a

- splňují požadavky uvedené směrnice použitelné v době, kdy byla vozidla poprvé registrována.

Článek 3

Odstavce a přílohy předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 23, na nějž odkazuje bod 2.1 přílohy II, budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství do 1. července 1997.

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1998. Budou-li však texty uvedené v článku 3 zveřejněny po 1. červenci 1997, splní členské státy tuto povinnost šest měsíců po skutečném dni zveřejnění těchto textů. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 1998, nebo budou-li texty uvedené v článku 3 zveřejněny po 1. červenci 1997, od uplynutí šesti měsíců po skutečném dni zveřejnění těchto textů.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 11. června 1997.

Za Komisi

Martin Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 7.

[3] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 72.

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

[5] Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 1.

[6] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 96.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I: | Správní ustanovení pro schvalování typu |

Dodatek 1: | Informační dokument |

Dodatek 2: | Certifikát schválení typu |

Dodatek 3: | Příklady značky ES schválení typu konstrukční části |

PŘÍLOHA II: | Oblast působnosti a technické požadavky |

PŘÍLOHA I

SPRÁVNÍ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ TYPU

1. ŽÁDOST O ES SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

1.1 Žádost o ES schválení typu konstrukční části podle čl. 3 odst. 4 směrnice 70/156/EHS pro typ zpětného světlometu podává výrobce.

1.2 Vzor informačního dokumentu je uveden v dodatku 1.

1.3 Technické zkušebně provádějící zkoušky pro schválení typu musí být předloženy:

1.3.1 dva vzorky s předepsaným světlometem nebo světlomety. Pokud se žádá o schválení zařízení, která nejsou identická, ale jsou symetrická a vhodná k montáži jedno na levou stranu a jedno na pravou stranu vozidla, mohou být oba dodané vzorky totožné a určené k montáži pouze na pravou nebo pouze na levou stranu vozidla.

2. OZNAČENÍ

2.1 Zařízení dodaná k ES schválení typu konstrukční části musí být označena:

2.1.1 výrobní nebo obchodní značkou výrobce;

2.1.2 pokud je třeba předejít jakékoli chybě v montáži zpětného světlometu na vozidlo, slovem "TOP" (horní strana) vyznačeným vodorovně na nejhořejší části svítící plochy;

2.1.3 u svítilen s vyměnitelnými zdroji světla: typy předepsaných žárovek;

2.1.4 u svítilen s nevyměnitelnými zdroji světla: jmenovitým napětím a příkonem.

2.2 Tato značení musí být zřetelně čitelná a nesmazatelná a musí být na svítící ploše nebo na jedné ze svítících ploch zařízení. Označení musí být z vnějšku viditelná i na zařízeních namontovaných na vozidlo.

2.3. Na každém zařízení musí být dostatečné místo pro značku schválení typu konstrukční části. Toto místo musí být vyznačeno na výkresech podle dodatku 1.

3. ES SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

3.1 Jsou-li splněny odpovídající požadavky, udělí se ES schválení typu podle čl. 4 odst. 3 a popřípadě čl. 4 odst. 4, směrnice 70/156/EHS.

3.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v dodatku 2.

3.3 Pro každý schválený typ zpětného světlometu se přidělí číslo schválení typu podle přílohy VII směrnice 70/156/EHS. Stejný členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu zpětného světlometu.

3.4 Pokud se požaduje ES schválení typu konstrukční části pro typ zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, které obsahuje zpětný světlomet a jiné svítilny nebo světlomety, může být přiděleno jediné číslo ES schválení typu konstrukční části za předpokladu, že dotyčný zpětný světlomet splňuje požadavky této směrnice a že každá z ostatních svítilen nebo světlometů, které tvoří konstrukční část zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, pro něž je podána žádost o ES schválení typu konstrukční části, splňuje požadavky zvláštní směrnice, která se na ně vztahuje.

4. ZNAČKA ES SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

4.1 Každý zpětný světlomet odpovídající typu schválenému podle této směrnice musí být kromě označení uvedeného v bodu 2.1 opatřen značkou ES schválení typu konstrukční části.

4.2 Tuto značku tvoří:

4.2.1 obdélník, ve kterém je vepsáno malé písmeno "e" a rozlišovací písmena nebo číslo členského státu, který udělil schválení typu:

1 pro Německo

2 pro Francii

3 pro Itálii

4 pro Nizozemsko

5 pro Švédsko

6 pro Belgii

9 pro Španělsko

11 pro Spojené království

12 pro Rakousko

13 pro Lucembursko

17 pro Finsko

18 pro Dánsko

21 pro Portugalsko

23 pro Řecko

IRL pro Irsko

4.2.2 v blízkosti obdélníku "základní číslo schválení typu" obsažené v části 4 čísla schválení typu podle přílohy VII směrnice 70/156/EHS; před tímto číslem jsou dvě číslice, které udávají pořadové číslo přidělené poslední technické změně směrnice 76/760/EHS ke dni udělení EHS schválení typu. Pro tuto směrnici platí pořadové číslo 00;

4.2.3 doplňkový znak tvořený písmeny "A" a "R" spojenými dohromady tak, jak je uvedeno na obrázku 1 v dodatku 3;

4.2.4 šipka směřující na tu stranu, na níž jsou fotometrické vlastnosti splněny až do úhlu 45º H – na světlometech, u kterých je úhel viditelnosti vzhledem ke vztažné ose v horizontálním směru asymetrický.

4.3 Značka ES schválení typu konstrukční části musí být umístěna na rozptylovém skle světlometu nebo na jednom z rozptylových skel tak, aby byla nesmazatelná a zřetelně čitelná i po namontování světlometu na vozidlo.

4.4 Příklady značky ES schválení typu konstrukční části jsou znázorněny na obrázku 1 v dodatku 3.

4.5 Pokud je zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, které zahrnuje zpětný světlomet a jiné svítilny nebo světlomety, přiděleno jediné číslo ES schválení typu konstrukční části podle bodu 3.4, lze umístit jedinou značku ES schválení typu konstrukční části; značku tvoří:

4.5.1 obdélník, ve kterém je vepsáno malé písmeno "e" a rozlišovací písmena nebo číslo členského státu, který udělil schválení typu (viz bod 4.2.1);

4.5.2 základní číslo schválení typu (viz bod 4.2.2, první polovina věty);

4.5.3 v případě potřeby požadovaná šipka, tak jak je třeba pro soustavu svítilen nebo světlometů jako celek.

4.6 Tato značka může být umístěna kdekoli na skupinových, sdružených nebo sloučených svítilnách nebo světlometech za předpokladu, že:

4.6.1 je viditelná po montáži svítilen nebo světlometů;

4.6.2 žádná ze součástí, které přenášejí světlo skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen nebo světlometů, nemůže být odstraněna, aniž by se současně neodstranila značka schválení typu.

4.7. Identifikační značka pro každou svítilnu nebo světlomet podle směrnice, na základě které bylo uděleno ES schválení typu konstrukční části, společně s pořadovým číslem (viz bod 4.2.2, druhá polovina věty), a popřípadě písmeno "D" a požadovaná šipka, se vyznačí:

4.7.1 buď na odpovídající ploše výstupu světla,

4.7.2 nebo, jde-li o soustavu skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen nebo světlometů tak, aby bylo možno každou svítilnu nebo světlomet jasně rozpoznat.

4.8 Rozměry různých částí této značky nesmějí být menší, než jsou minimální rozměry stanovené pro jednotlivé značky podle směrnic, podle kterých bylo ES schválení typu konstrukční části uděleno.

4.9 Příklady značky ES schválení typu pro svítilnu, která je skupinová, sdružená nebo sloučená s jinými svítilnami nebo světlomety, jsou znázorněny na obrázku 2 v dodatku 3.

5. ÚPRAVA TYPU A ZMĚNY SCHVÁLENÍ TYPU

5.1 V případě úpravy typu schváleného podle této směrnice se použije článek 5 směrnice 70/156/EHS.

6. SHODNOST VÝROBY

6.1 Opatření k zajištění shodnosti výroby jsou obecně přijímána v souladu s článkem 10 směrnice 70/156/EHS.

6.2 Každý zpětný světlomet musí splňovat fotometrické a kolorimetrické podmínky stanovené v odstavcích 6 a 8 [1]. Avšak v případě zpětného světlometu namátkově vybraného ze sériové výroby mohou být požadavky na minimální intenzitu vyzařovaného světla (měřené na svítilně se standardním vláknem ve smyslu odstavce 7 [2] omezeny v každém uvažovaném směru na 80 % minimální hodnoty stanovené v odstavci 6 [3].

Dodatek 1

Následující informace, přicházejí-li v úvahu, se spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být kresleny ve vhodném měřítku na formátu A4 a musí být dostatečně podrobné, nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí zobrazovat dostatečně podrobně.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické řízení, musí být dodány informace o jeho výkonu.

0. OBECNĚ

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2 Typ a obecný obchodní název (názvy): …

0.5 Jméno a adresa výrobce: …

0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu: …

0.8 Adresa montážního závodu (závodů): …

1. POPIS ZAŘÍZENÍ

1.1 Typ zařízení: …

1.1.1 Funkce zařízení: …

1.1.2 Kategorie nebo třída zařízení: …

1.1.3 Barva vyzařovaného nebo odráženého světla: …

1.2 Dostatečně podrobný výkres (výkresy) umožňující identifikovat typ zařízení a prokazující: …

1.2.1 ve které geometrické poloze má být zařízení namontováno na vozidlo (netýká se svítilny zadní registrační tabulky): …

1.2.2 osu směru pozorování, která je při zkouškách považována za vztažnou osu (horizontální úhel H = 0°, vertikální úhel V = 0°), a bod považovaný při těchto zkouškách za vztažný střed (netýká se odrazek a svítilny zadní registrační tabulky): …

1.2.3 místo určené pro značku ES schválení typu konstrukční části: …

1.2.4 u svítilen zadní registrační tabulky geometrickou polohu, ve které má být zařízení namontováno ve vztahu k místu, na kterém je umístěna registrační tabulka, a obrys odpovídající osvětlené plochy: …

1.2.5 u světlometů a mlhových světlometů nárys světlometu, popřípadě s detaily drážkování rozptylového skla, a příčný řez: …

1.3 Stručný technický popis s uvedením předepsané kategorie nebo kategorií zdrojů světla, s výjimkou svítilen nebo světlometů s nevyměnitelnými zdroji světla; tyto zdroje musí být uvedeny ve směrnici 76/761/EHS (netýká se odrazek): …

1.4 Zvláštní informace: …

1.4.1 U svítilen zadní registrační tabulky údaj, zda je zařízení určeno pro osvětlení široké, vysoké nebo obou druhů registrační tabulky: …

1.4.2 U světlometů …

1.4.2.1 údaj, zda je světlomet určen pro vyzařování jak potkávacího světla, tak dálkového světla, nebo jen jednoho z nich: …

1.4.2.2 u světlometů určených k vyzařování potkávacího světla údaj, zda je světlomet konstruován jak pro levostranný, tak pro pravostranný provoz, nebo jen pro levostranný, nebo jen pro pravostranný provoz: …

1.4.2.3 je-li světlomet vybaven nastavitelným odrážečem, údaj o montážních polohách světlometu vůči vozovce a střední podélné rovině vozidla, jestliže je světlomet určen k užití jen v takové poloze (takových polohách): …

1.4.3 U obrysových svítilen, brzdových svítilen a směrových svítilen …

1.4.3.1 údaj, zda může zařízení být použito rovněž v soustavě dvou svítilen stejné kategorie: …

1.4.3.2 u zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti (brzdové svítilny a směrové svítilny kategorie 2b) schéma zapojení a údaje o vlastnostech systému, který zajišťuje dvě úrovně svítivosti: …

1.4.4 U odrazek stručný popis technických vlastností materiálů optických odrazných jednotek: …

1.4.5 U zpětných světlometů údaj, zda je zařízení určeno k montáži na vozidlo výlučně jako součást páru: …

Dodatek 2

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Razítko správního orgánu

Sdělení týkající se:

- schválení typu [1],

- rozšíření schválení typu [2],

- odmítnutí schválení typu [3],

- odejmutí schválení typu [4],

pro typ vozidla/konstrukční části/samostatného technického celku [5] z hlediska směrnice 76/756/EHS naposledy pozměněné směrnicí…/…/ES.

Schválení typu č.: …

Důvod rozšíření: …

ODDÍL I

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): …

0.2 Typ a obecný obchodní název (názvy): …

0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle/konstrukční části/samostatném technickém celku vyznačen [6] [7]: …

0.3.1 Umístění takového označení: …

0.4 Kategorie vozidla [8] [9]: …

0.5 Jméno a adresa výrobce: …

0.7 U konstrukčních částí a samostatných technických celků umístění a způsob připevnění značky ES schválení typu: …

0.8 Adresa montážního závodu (závodů): …

ODDÍL II

1. Případné doplňující informace: viz doplněk

2. Technická zkušebna provádějící zkoušky: …

3. Datum zkušebního protokolu: …

4. Číslo zkušebního protokolu: …

5. Případné poznámky: viz doplněk

6. Místo: …

7. Datum: …

8. Podpis: …

9. Přiložen je seznam schvalovací dokumentace uložené u schvalovacího orgánu, kterou lze obdržet na požádání.

1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1.1. Uveďte pro každou svítilnu nebo světlomet, pokud je to vhodné:

1.1.1 Kategorie zařízení: …

1.1.2 Počet a kategorie zdrojů světla (netýká se odrazek) [10]: …

1.1.3 Barva vyzařovaného nebo odráženého světla: …

1.1.4 Schválení typu uděleno výhradně k užití jako náhradní díl pro vozidla, která jsou již v provozu: ano/ne [11]…

1.2 Zvláštní informace pro určité typy zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

1.2.1 Odrazky: samostatné/součást souboru zařízení [12]…

1.2.2 Svítilna zadní registrační tabulky: zařízení pro osvětlení vysoké tabulky/široké tabulky [13]…

1.2.3 Světlomety: pokud je světlomet vybaven nastavitelným odrážečem, údaj o montážních polohách světlometu vzhledem k vozovce a ke střední podélné rovině vozidla, jestliže je světlomet určen k užití jen v takových polohách: …

1.2.4 Zpětné světlomety: toto zařízení se montuje na vozidlo pouze jako součást páru zařízení: ano/ne [14]…

5. POZNÁMKY

5.1 Výkresy

5.1.1 Pro svítilny zadní registrační tabulky: přiložený výkres č… znázorňuje geometrickou polohu, ve které má být zařízení namontováno vzhledem k místu, na němž je umístěna registrační tabulka, a obrys odpovídající osvětlené plochy:

5.1.2 Pro odrazky: přiložený výkres č… znázorňuje geometrickou polohu, ve které má být zařízení namontováno na vozidlo;

5.1.3 Pro všechna ostatní zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: přiložený výkres č… znázorňuje geometrickou polohu, ve které má být zařízení namontováno na vozidlo, vztažnou osu a vztažný střed zařízení.

5.2 Pro světlomety: druh provozu při zkoušce (bod 5.2.3.9 přílohy I směrnice 76/761/EHS): …

Dodatek 3

PŘÍKLADY ZNAČKY ES SCHVÁLENÍ TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

+++++ TIFF +++++

Zařízení opatřené touto značkou ES schválení typu konstrukční části je zpětný světlomet schválený jako typ v Německu (e1) podle této směrnice (00) pod základním číslem schválení 1471. Šipky směřují na tu stranu, na níž jsou fotometrické vlastnosti splněny až do úhlu 45º H.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Poznámka:

Uvedené tři příklady značek schválení typu, vzor A, vzor B a vzor C, představují tři možné varianty označení zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci v případě, že součástí skupinových, sdružených nebo sloučených svítilen jsou dvě svítilny nebo více svítilen. Tato značka schválení typu udává, že zařízení bylo schváleno jako typ v Německu (e1) pod základním číslem schválení 1712 a že sestává z (ze):

– odrazky třídy IA schválené jako typ podle směrnice 76/757/EHS (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 32), pořadové č. 02;

– zadní směrové svítilny kategorie 2a schválené jako typ podle směrnice Rady 76/759/EHS (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1), pořadové č. 01;

– červené zadní obrysové svítilny (R) schválené jako typ podle směrnice Rady 76/758/EHS (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54), pořadové č. 02;

– zadní mlhové svítilny (F) schválené jako typ podle směrnice Rady 77/538/EHS, pořadové č. 00;

– zpětného světlometu (AR) schváleného jako typ podle směrnice Rady 77/539/EHS, pořadové č. 00;

– brzdové svítilny se dvěma úrovněmi svítivosti (S2) schválené jako typ podle přílohy II směrnice 76/758/EHS, pořadové č. 02;

– svítilny zadní registrační tabulky (L) schválené jako typ podle směrnice Rady 76/760/EHS (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 85), pořadové č. 00.

PŘÍLOHA II

OBLAST PŮSOBNOSTI A TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato směrnice se vztahuje na zpětné světlomety motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1 Technickými požadavky jsou požadavky uvedené v odstavci 1 a odstavcích 5 až 9 a v přílohách 3 až 5 předpisu EHK OSN č. 4, který tvoří v úplném znění tyto dokumenty:

- původní znění předpisu (00), včetně doplňků 1 až 4 k předpisu č. 23 a oprav [1],

- doplněk 5 k předpisu č. 23 [2],

s těmito výjimkami:

2.1.1 odkazy na předpis č. 48 se považují za odkaz na směrnici 76/756/EHS;

2.1.2 odkazy na předpis č. 37 se považují za odkazy na přílohu VII směrnice 76/761/EHS;

2.1.3 v poslední části odstavce 6.4 se slova "(viz bod 2 tohoto předpisu)" nahrazují slovy "(viz dodatek 1 přílohy I této směrnice)";

2.1.4 v poslední části odstavce 6.4 se alova "prohlášení v bodu 11 "Poznámky" formuláře oznámení o schválení typu (viz příloha I tohoto předpisu)" nahrazují slovy "prohlášení v doplňku k certifikátu schválení typu (viz dodatek 2 přílohy I této směrnice)".

"

[1] Dokumentů uvedených v bodě 2.1 přílohy II této směrnice.

[2] Dokumentů uvedených v bodě 2.1 přílohy II této směrnice.

[3] Dokumentů uvedených v bodě 2.1 přílohy II této směrnice.

[1] Nehodící se škrtněte.

[2] Nehodící se škrtněte.

[3] Nehodící se škrtněte.

[4] Nehodící se škrtněte.

[5] Nehodící se škrtněte.

[6] Nehodící se škrtněte.

[7] Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento osvědčení schválení typu, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

[8] Nehodící se škrtněte.

[9] Podle definice uvedené v příloze II části A směrnice 70/156/EHS.

[10] U svítilen nebo světlometů s nevyměnitelnými zdroji světla uveďte počet a celkový příkon zdrojů světla.

[11] Nehodící se škrtněte.

[12] Nehodící se škrtněte.

[13] Nehodící se škrtněte.

[14] Nehodící se škrtněte.

[1]

[2]

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU