97/26/ESSMĚRNICE RADY 97/26/ES ze dne 2. června 1997, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

Publikováno: Úř. věst. L 150, 7.6.1997, s. 41-43 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 2. června 1997 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. června 1997 Nabývá účinnosti: 8. června 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 97/26/ES

ze dne 2. června 1997,

kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech [4] stanoví, že národní řidičské průkazy se vydávají podle vzoru Společenství obsaženého v příloze I nebo Ia uvedené směrnice a jsou v nich uvedeny podmínky, za kterých je řidič oprávněn řídit motorové vozidlo;

(2) vzhledem k tomu, že uvedené přílohy I a Ia stanoví, že veškeré doplňující informace nebo omezení se uvádějí v podobě kódu;

(3) vzhledem k tomu, že kódy a dílčí kódy označující podmínky vydání, které upravuje směrnice 91/439/EHS, platí na celém území Společenství;

(4) vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity je nezbytné, aby Společenství přijalo takové opatření, které by zajišťovalo porozumění a vzájemné uznávání řidičských průkazů a volný pohyb osob tím, že odstraní praktické problémy, se kterými by se setkávali řidiči, dopravci, zaměstnanci správy a inspektoři, kdyby členské státy používaly odlišné kódy;

(5) vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření ke zjednodušení postupu pro přizpůsobení technické stránky harmonizovaných kódů Společenství uvedených v přílohách I a Ia a pro úpravy příloh II a III směrnice 91/439/EHS;

(6) vzhledem k tomu, že v zájmu jasnosti a souladu se směrnicí Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel [5], by měla být příležitost, kterou tato změna nabízí, využita k úpravě definice pojmu "motocykl" s ohledem na konstrukční rychlost,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/439/EHS se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 3:

a) v druhé odrážce se údaj "50 km/h" nahrazuje údajem "45 km/h";

b) třetí odrážka se nahrazuje tímto:

"— "motocyklem" rozumí jakékoli dvoukolové vozidlo s postranním vozíkem nebo bez něj, vybavené spalovacím motorem se zdvihovým objemem válců větším než 50 cm3 nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí přesahující 45 km/h."

2. Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 7a

1. Další třídění harmonizovaných kódů Společenství stanovené v přílohách I a Ia je vymezeno postupem podle článku 7b, zejména pro kódy 04, 05, 44 a 55.

Tento postup se rovněž použije při rozhodování, zda by podle potřeby mělo být použití určitého dalšího třídění harmonizovaných kódů Společenství závazné.

2. Změny nezbytné k přizpůsobení částí příloh I a Ia, které se týkají harmonizovaných kódů, a příloh II a III vědeckému a technickému pokroku se přijímají postupy podle článku 7b.

Článek 7b

1. Komisi je nápomocen výbor pro řidičské průkazy, dále jen "výbor", složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise."

3. V příloze I oddílu 2, který se týká strany 4 řidičského průkazu, a v příloze Ia oddílu 2, který se týká strany 2 řidičského průkazu, v bodě 12 písm. a) se první odrážka nahrazuje tímto:

"— kódy 01 až 99: harmonizované kódy Společenství

01 Korekce zraku

02 Sluchové/komunikační pomůcky

03 Protézy/ortézy

04 Platí pouze s platným lékařským osvědčením

05 Řízení podléhá omezením z lékařských důvodů

10 Upravená převodovka

15 Upravená spojka

20 Upravené brzdové systémy

25 Upravené systémy akcelerátoru

30 Upravené společné systémy ovládání brzdových a akcelerátorových systémů

35 Upravené uspořádání ovladačů

40 Upravené řízení

42 Upravená zpětná zrcátka

43 Upravené sedadlo řidiče

44 Úpravy motocyklů

45 Motocykl pouze s postranním vozíkem

50 Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku

51 Omezení na určité vozidlo/registrační značku

55 Kombinace úprav vozidla

70 Výměna řidičského průkazu č. … vydaného … (kým) (v případě třetí země rozlišovací znak EHS/OSN)

71 Duplikát řidičského průkazu č. … (v případě třetí země rozlišovací značka EHS/OSN)

72 Pouze pro vozidla skupiny A se zdvihovým objemem válců nejvýše 125 cm3 a výkonem nejvýše 11 kW (A1)

73 Pouze pro tříkolová a čtyřkolová vozidla skupiny B (B1)

74 Pouze pro vozidla skupiny C s maximální přípustnou hmotností do 7500 kg (C1)

75 Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly kromě sedadla pro řidiče (D1)

76 Pouze pro vozidla skupiny C s maximální přípustnou hmotnost, která nepřevyšuje 7500 kg (C1), s přívěsem s maximální přípustnou hmotností, která převyšuje 750 kg, pokud celková hmotnost takto vzniklé jízdní soupravy nepřevyšuje 12000, a maximální přípustná hmotnost přívěsu nepřevyšuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla (C1 + E)

77 Pouze pro vozidla skupiny D s nejvýše 16 sedadly kromě sedadla řidiče (D1), s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti, která převyšuje 750 kg, pokud a) celková hmotnost takto vzniké jízdní soupravy nepřevyšuje 12000 kg a maximální přípustná hmotnost přívěsu nepřesahuje hmotnost nenaloženého tažného vozidla, b) přívěs není používán pro přepravu cestujících (D1 + E)

78 Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou (příloha II, bod 8.1.1, odst. 2)

79 (…) Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím čl. 10 odst. 1 této směrnice."

Článek 2

1. Členské státy uvedou po konzultaci s Komisí v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1998. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo tento odkaz musí být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 2. června 1997.

Za Radu

předseda

H. Van Mierlo

[1] Úř. věst. C 110, 16.4.1996, s. 7 a Úř. věst. C 31, 31.1.1997, s. 3.

[2] Úř. věst. C 204, 15.7.1996, s. 20.

[3] Stanovisko ze dne 5. září 1996 (Úř. věst. C 277, 23.9.1996, s. 15), společný postoj Rady ze dne 20. prosince 1996 (Úř. věst. C 69, 5.3.1997, s. 7) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. dubna 1997 (Úř. věst. C 132, 28.4.1997).

[4] Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/47/ES (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 1).

[5] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU