97/152/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 1997 o údajích, které je nutno zaznamenávat do počítačového informačního souboru o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemích, které se odesílají zpět (Text s významem pro EHP) (97/152/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 59, 28.2.1997, s. 50-52 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 10. února 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. února 1997 Nabývá účinnosti: 11. února 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/547 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 10. února 1997

o údajích, které je nutno zaznamenávat do počítačového informačního souboru o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemích, které se odesílají zpět

(Text s významem pro EHP)

(97/152/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 12 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k tomu, že je nutno vytvořit informační systém týkající se zásilek zvířat, které úřední veterinární lékaři na stanovišti hraniční kontroly odešlou zpět;

vzhledem k tomu, že každý dotčený orgán musí mít namátkový přístup k počítačovému informačnímu souboru o zásilkách zvířat nebo produktů, které byly odeslány zpět;

vzhledem k tomu, že by mělo být stanoveno, jaké údaje je třeba zaznamenávat do tohoto počítačového informačního souboru, aby bylo možné přesně identifikovat zásilku odeslanou zpět a zjistit důvody vedoucí k jejímu zpětnému odeslání;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha tohoto rozhodnutí stanoví, jaké údaje je nutno zaznamenávat do počítačového informačního souboru o zásilkách zvířat nebo živočišných produktů ze třetích zemí, které se odesílají zpět.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. února 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ÚDAJE, KTERÉ JE NUTNO ZAZNAMENÁVAT DO POČÍTAČOVÉHO INFORMAČNÍHO SOUBORU O ZÁSILKÁCH ZVÍŘAT NEBO ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ, KTERÉ SE ODESÍLAJÍ ZPĚT

1. Stanoviště hraniční kontroly

a) Název a kód kontrolního stanoviště (Animo)

b) Jméno odpovědného veterinárního lékaře

2. Zásilka

a) Povaha a kód zboží (Animo)

b) Počet/množství/jednotky

c) Veterinární osvědčení

i) číslo

ii) datum

iii) jméno veterinárního lékaře, který podepsal osvědčení, a název orgánu veterinární péče, pro který pracuje

iv) původní orgán veterinární péče veterinárního lékaře

v) země původu

d) Číslo "přílohy B"

3. Obchodníci

a) Jméno a adresa hospodářství a/nebo zařízení původu (v případě potřeby číslo schválení)

b) Jméno a adresa vývozce

c) Jméno a adresa dovozce

4. Pohyb zásilky

a) Třetí země původu

b) Třetí země odeslání

c) Region původu (v případě potřeby)

d) Členský stát určení/země určení

e) Adresát a adresa určení (v případě potřeby číslo schválení)

f) Způsob dopravy

i)letecky: | –číslo letu |

ii)po souši: | –registrační číslo vozidla |

–číslo vagónu |

iii)po moři: | –název plavidla |

iv)číslo kontejneru (případně) |

5. Zpětné odeslání

a) Datum a, pokud je to možné, hodina zpětného odeslání

b) Místo výstupu (pokud je odlišné od stanoviště hraniční kontroly místa vstupu)

c) Místo určení (pokud je to možné)

d) Způsob dopravy

i)letecky: | –číslo letu |

ii)po souši: | –registrační číslo vozidla |

–číslo vagónu |

iii)po moři: | –název plavidla |

iv)číslo kontejneru | |

6. Odůvodnění zpětného odeslání

a) Kontrola dokladů

i) mimo příslušnost kontrolního stanoviště

ii) nepřítomnost osvědčení/licence

iii) neplatné osvědčení/licence

- kopie místo originálu

- jiné formální nedostatky

iv) nedostatky v dokladech

- třetí země

- region

- zařízení

- dodatečné záruky

- ochranná doložka

b) Kontrola totožnosti

i) rozdíl mezi osvědčením/licencí a zbožím

ii) nepřítomnost předepsané známky nebo značky

iii) nepříznivé výsledky vizuální prohlídky

- zboží

- dopravního prostředku

- dobrých životních podmínek zvířat

c) Fyzická kontrola

neodpovídající zboží

- vyšetření veterinárním lékařem

- laboratorní zkoušky

- dobré životní podmínky zvířat

7. Poznámky

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU