97/125/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. ledna 1997, kterým se povoluje nesmazatelný tisku povinných údajů na balení osiva olejnin a přadných rostlin a kterým se mění rozhodnutí 87/309/EHS, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin (97/125/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 48, 19.2.1997, s. 35-36 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. ledna 1997 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 27. ledna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 24. ledna 1997,

kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva olejnin a přadných rostlin a kterým se mění rozhodnutí 87/309/EHS, kterým se povoluje nesmazatelný tisk povinných údajů na balení osiva některých druhů pícnin

(97/125/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 46/72/ES [2], a zejména na čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 69/208/EHS ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh [3], naposledy pozměněnou směrnicí 96/72/ES, a zejména na čl. 10 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že osivo pícnin a olejnin a přadných rostlin nelze v zásadě uvádět na trh, pokud jeho balení nejsou označena úřední návěskou v souladu se směrnicí 66/401/EHS a se směrnicí 69/208/EHS;

vzhledem k tomu, že však lze povolit nesmazatelný tisk povinných údajů na balení podle vzoru stanoveného pro návěsku;

vzhledem k tomu, že Komise již takové povolení vydala rozhodnutím 80/755/EHS [4], ve znění rozhodnutí 81/109/EHS [5], v případě osiva obilovin a rozhodnutím 87/309/EHS [6], ve znění rozhodnutí 88/493/EHS [7], v případě osiva některých druhů pícnin;

vzhledem k tomu, že podle těchto rozhodnutí byla povolení vydána za určitých podmínek, které zaručují, že odpovědnost zůstává na uznávajícím orgánu;

vzhledem k tomu, že tento systém prokázal svou užitečnost;

vzhledem k tomu, že je nyní vhodné poskytnout podobné povolení pro osivo olejnin a přadných rostlin;

vzhledem k tomu, že u pícnin je také vhodné rozšířit povolení na všechny druhy v oblasti působnosti směrnice 66/401/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Členské státy se za podmínek stanovených v odstavci 2 zmocňují, aby povolily tisk povinných údajů na balení osiva olejnin a přadných rostlin kategorií "základní osivo" a "certifikované osivo" pod úředním dohledem.

2. Zmocnění podle odstavce 1 je vázáno na splnění těchto podmínek:

a) povinné údaje jsou na balení vytištěny nebo vyznačeny razítkem nesmazatelnou barvou;

b) úprava a barva tisku nebo razítka je v souladu se vzorem pro návěsku používaným v daném členském státě;

c) z povinných údajů jsou při odběru vzorků podle čl. 7 odst. 2 směrnice 69/208/EHS vytištěny nebo vyznačeny razítkem alespoň ty, které jsou požadovány podle přílohy IV oddílu A písm. a) bodů 3 a 4 uvedené směrnice; tisk nebo razítkování je prováděn úředně nebo pod úředním dohledem;

d) kromě povinných údajů má každé balení úředně přidělené pořadové číslo, které na ně nesmazatelně vytiskne nebo vyznačí razítkem tiskárna; tiskárna sdělí uznávajícímu orgánu množství potištěných balení a jejich pořadová čísla;

e) uznávající orgán vede záznamy o množství takto označeného osiva, o počtu a velikosti balení každé partie a o pořadových číslech uvedených v písmeni d);

f) záznamy výrobce podléhají dohledu uznávajícího orgánu.

Článek 2

Rozhodnutí 87/309/EHS se mění takto:

v čl. 1 odst. 1 se slova "osiva krmného hrachu a krmného bobu" nahrazují slovy "osiva pícnin".

Článek 3

Členské státy sdělí Komisi, jakým způsobem využijí zmocnění podle článku 1. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. ledna 1997.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[2] Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10.

[3] Úř. věst. L 169, 10.7.1969, s. 3.

[4] Úř. věst. L 207, 9.8.1980, s. 37.

[5] Úř. věst. L 64, 11.3.1981, s. 13.

[6] Úř. věst. L 155, 16.6.1987, s. 26.

[7] Úř. věst. L 261, 21.9.1988, s. 27.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU