(ES) č. 1831/96NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1831/96 ze dne 23. září 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

Publikováno: Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 5-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. září 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. září 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1831/96

ze dne 23. září 1996

o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [1], a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [2], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1363/95 [3], a zejména na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 426/86 ze dne 24. února 1986 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [4], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2314/95 [5], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3093/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví celní sazby vyplývající z jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT, jež má Společenství uplatňovat po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska do Evropské unie [6], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že se Společenství v rámci Světové obchodní organizace zavázalo otevřít za určitých podmínek celní kvóty Společenství se sníženým clem pro určitý počet ovoce a zeleniny a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny;

vzhledem k tomu, že při plnění svých mezinárodních závazků přísluší Společenství rozhodnout o otevření kvót Společenství, pokud jde o produkty uvedené v přílohách tohoto nařízení; že je třeba zaručit stejný a trvalý přístup všech dovozců ze Společenství k uvedeným kvótám a nepřerušené uplatňování sazeb stanovených pro tyto kvóty na všechny dovozy dotyčných produktů do všech členských států až do jejich vyčerpání; že však nic nebrání tomu, aby s cílem zajistit účinnost společné správy kvót byly členské státy zmocněny čerpat z objemů kvót nezbytná množství odpovídající skutečným dovozům; že tento způsob správy vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, která má zejména sledovat stav čerpání objemů kvót a informovat o tom členské státy;

vzhledem k tomu, že celní kvóty stanovené ve výše uvedených dohodách musí být otevřeny od roku 1996; že je mimo jiné nezbytné stanovit zvláštní podmínky požadované pro poskytnutí celních výhod u kvót stanovených v přílohách tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že nařízením (ES) č. 858/96 [7] Komise otevřela část celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT; že v duchu jasnosti a zjednodušení je třeba seskupit v tomto nařízení všechny kvóty týkající se ovoce a zeleniny a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny; že je tedy vhodné zrušit nařízení (ES) č. 858/96;

vzhledem k tomu, že Řídící výbory pro ovoce a zeleninu a pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny nezaujaly stanovisko ve lhůtě stanovené jejich předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Na produkty uvedené v přílohách tohoto nařízení se ročně vztahuje snižování cel v rámci celních kvót Společenství a pro období blíže stanovená v přílohách.

2. Cla uplatňovaná v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 jsou následující:

- pro produkty uvedené v přílohách I a II: cla uvedená v těchto přílohách,

- pro produkty uvedené v příloze III: valorická cla uvedená v této příloze, jakož i případně specifická cla stanovená ve společném celním sazebníku Evropských společenství.

3. Výhoda celních kvót stanovených v příloze II podléhá za podpory prohlášení o propuštění do volného oběhu předložení osvědčení o pravosti, které je shodné s jedním ze vzorů uvedených v příloze IIa a které je vydané příslušnými orgány země původu zmíněnými v příloze IIb, jež potvrzují, že produkty, které jsou v něm uvedeny, mají specifické vlastnosti uvedené v příloze II.

Avšak v případě koncentrované pomerančové šťávy lze předložení osvědčení o pravosti nahradit před dovozem předložením obecného potvrzení Komisi, jímž příslušný orgán země původu potvrzuje, že koncentrované pomerančové šťávy vyrobené v uvedené zemi neobsahují šťávu z krvavých pomerančů. Komise o tom informuje členské státy, aby jim umožnila uvědomit o tom dotyčné celní orgány. Tato informace bude rovněž uveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 2

1. Při správě kvót podle článku 1 přijme Komise veškerá vhodná správní opatření k zajištění účinné správy.

2. Jestliže dovozce předloží v členském státě prohlášení o propouštění do volného oběhu obsahující žádost týkající se výhody celní kvóty pro produkt uvedený v tomto nařízení a pokud je uvedené prohlášení přijato celními orgány, čerpá dotyčný členský stát prostřednictvím oznámení Komisi z objemu kvóty množství odpovídající jeho potřebám.

Žádosti o čerpání s vyznačením data přijetí výše uvedených prohlášení musí být neprodleně předány Komisi.

Komise poskytuje čerpání na základě data přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu celními orgány dotyčného členského státu, pokud to dovolí zůstatek, který je k dispozici.

3. Jestliže členský stát nevyužije čerpaná množství, převede je, jakmile je to možné, do odpovídajícího objemu kvóty.

4. Jsou-li požadovaná množství vyšší než zůstatek, který je k dispozici v objemu kvóty, provádí se přidělení poměrně k žádostem. Členské státy jsou informovány o uskutečněných čerpáních.

Článek 3

Členské státy a Komise úzce spolupracují, aby byla dodržována ustanovení tohoto nařízení.

Článek 4

Každý členský stát zaručí dovozcům stejný a trvalý přístup k celním kvótám, dokud to dovolí zůstatek objemů kvót.

Článek 5

Zrušuje se nařízení (ES) č. 858/96.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1.

[3] Úř. věst. L 132, 16.6.1995, s. 8.

[4] Úř. věst. L 49, 27.2.1986, s. 1.

[5] Úř. věst. L 233, 30.9.1995, s. 69.

[6] Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 1.

[7] Úř. věst. L 116, 11.5.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Pořadové číslo | Kód KN Třídění Taric | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v tunách) | Celní sazba (%) |

09.0055 | 07019051 | Rané brambory, čerstvé nebo chlazené | od 1. ledna do 15. května | 4000 | 3 |

09.0056 | 07061000 | Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené | od 1. ledna do 31. prosince | 1200 | 7 |

09.0057 | 07096010 | Paprika zeleninová | od 1. ledna do 31. prosince | 500 | 1,5 |

09.0035 | 07122000 | Cibule sušená, též rozřezaná na kousky nebo na plátky, rozdrcená nebo v prášku, ale jinak neupravená | od 1. července do 31. prosince | 6000 | 10 |

od 1. ledna do 31. prosince následujících let | 12000 | 10 |

09.0041 | 08021190 08021290 | Mandle, se skořápkou nebo bez skořápky, jiné než hořké | od 1. ledna do 31. prosince | 90000 | 2 |

09.0039 | 08053020 *41 *43 *45 *47 *51 *53 *55 *57 *61 *63 *65 *67 08053030 *12 *14 *16 *18 *22 *24 *26 *28 *32 *34 *36 *38 | Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) | od 15. ledna do 14. června | 10000 | 6 |

09.0058 | 08091050 08091010 | Meruňky, čerstvé | od 1. srpna 1996 do 31. května 1997 | 500 | 10 |

od 1.srpna do 31. května následujících let | 500 | 10 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Pořadové číslo | Kód KN Třídění Taric | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v tunách) | Celní sazba (%) |

09.0025 | 08051001 *31 *41 *51 *61 *71 *81 08051005 *31 *41 *51 *61 *71 *81 08051009 *31 *41 *51 *61 *71 *81 08051011 *11 *21 *31 *41 *51 *61 08051015 *11 *21 *31 *41 *51 *61 08051019 *11 *21 *31 *41 *51 *61 | Vysoce jakostní sladké pomeranče, čerstvé | od 1. února do 30. dubna | 20000 | 10 |

09.0027 | 08052019 *13 *17 *23 *27 *33 *37 *43 *47 *53 *57 *63 *67 08052029 *12 *16 *21 *27 | Citrusové hybridy, známé jako "minneolas" | od 1. února do 30. dubna | 15000 | 2 |

09.00.33 | 20091199 *10 | Koncentrovaná pomerančová šťáva, zmrazená, bez přídavku cukru, o stupni koncentrace až 50 Brixových stupňů, v balení nejvýše 2 l, neobsahující sťávu z krvavých pomerančů | od 1. ledna do 31. prosince | 1500 | 13 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v tunách) | Celní sazba (%) |

09.0059 | 0707003507070040070700100707001507070020 | Okurky, čerstvé nebo chlazené | od 1. listopadu 1996 do 15. května 1997 | 1100 | 2,5 |

od 1. listopadu do 15. května v následujících letech | 1100 | 2,5 |

09.0060 | 08061040 | Stolní hrozny, čerstvé | od 21. července do 31. října | 1500 | 9 |

09.0061 | 080810610808106308081069080810710808107308081079 | Jablka, čerstváod | 1. dubna do 31. července | 600 | 0 |

09.0062 | 0808205708082067 | Hrušky, čerstvé, jiné než moštové hrušky | od 1. srpna do 31. prosince | 1000 | 5 |

09.0063 | 080910200809103008091040 | Meruňky, čerstvé | od 1. června do 31 července | 2500 | 10 |

09.0040 | 0809203908092049 | Třešně, jiné než višně | od 21. května do 15. července | 800 | 4 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU