(ES) č. 847/96NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

Publikováno: Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. května 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 847/96

ze dne 6. května 1996,

kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že kromě ustanovení uvedených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3760/92 ze dne 20. prosince 1992 o zavedení režimu Společenství pro rybolov a akvakulturu [3], je nezbytné stanovit podmínky provozování rybolovných činností, které by zlepšily současné mechanismy, a to zavedením vhodné meziroční pružnosti v řízení celkových přípustných odlovů (TAC) a kvót, která je v rámci určitých hranic slučitelná s opatřeními na zachování;

vzhledem k tomu, že na základě článku 8 nařízení (EHS) č. 3760/92 Rada stanoví rybolovná práva, která rozdělí mezi členské státy, a podmínky pro úpravu uvedených práv z jednoho roku na druhý;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC;

vzhledem k tomu, že pro účely tohoto nařízení je vhodné definovat dovolené vykládky určité populace;

vzhledem k tomu, že za určitých podmínek je možné během roku zvýšit kvóty a preventivní TAC, aniž by byla vážněji ohrožena zásada rozumného a odpovědného využívání mořských zdrojů;

vzhledem k tomu, že je nutné podporovat členské státy, aby v určité míře převedly z jednoho roku do druhého část svých kvót na populace, na které se vztahují analytické TAC;

vzhledem k tomu, že intenzita využívání jiných populací, na které se vztahují preventivní a analytické TAC, může učinit zvyšován TAC nežádoucí;

vzhledem k tomu, že za překročení kvót je nutné uložit sankce; že za tímto účelem je možné vhodným způsobem snížit kvótu, která je následující rok přidělena členskému státu, jež je za překročení odpovědný; že na základě článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [4] Rada přijme pravidla, které Komisi umožní provést odpočty z kvóty s ohledem na míru překročení, případy překročení kvót v předcházejícím roce a biologický stav příslušných zdrojů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Preventivní TAC se vztahují na populace, pro které neexistuje žádné vědecky založené vyhodnocení rybolovných práv na rok, v průběhu kterého byly stanoveny TAC; ve všech ostatních případech se použijí analytické TAC.

2. Pro účely tohoto nařízení se povolené vykládky populací pro příslušný členský stát skládají z kvóty přidělené Radou na základě čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3760/92, upravené:

- výměnou provedenou na základě článku 9 nařízení (EHS) č. 3760/92,

- náhradou uvedenou v čl. 21 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2847/93,

- množstvími stanovenými na základě čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení a

- odpočty uvedenými v článku 5 tohoto nařízení.

Článek 2

Při stanovení TAC podle článku 8 nařízení (EHS) č. 3760/92 Rada rozhodne:

- na jaké populace se vztahuje preventivní TAC a na jaké populace se vztahuje analytický TAC, a to na základě dostupných vědeckých posudků o příslušných populacích,

- na jaké populace se nevztahují články 3 a 4, a to na základě biologického stavu těchto populací a na základě závazků vůči třetím zemím,

- na jaké populace se vztahují odpočty uvedené v čl. 5 odst. 2, a to na základě jejich biologického stavu.

Článek 3

1. Pokud je více než 75 % preventivního TAC vyčerpáno do 31. října roku, na který se TAC vztahuje, každý členský stát, který má k dispozici kvótu na populaci, pro niž byl stanoven příslušný TAC, může požádat o zvýšení TAC. Žádost, k níž jsou připojeny příslušné biologické údaje a která obsahuje údaj o míře požadovaného zvýšení, je adresována Komisi. Komise prošetří během 20 pracovních dní všechny složky žádosti, aby mohla předložit Radě, pokud shledá žádost oprávněnou, návrh na změnu nařízení, kterým se stanoví TAC a kvóty. Členský stát je informován o výsledcích uvedeného šetření.

2. Úlovky členských států mohou překročit povolené vykládky o 5 %. Tyto úlovky se považují překročení povolených vykládek, pokud jde o odpočty uvedené v článku 5.

3. Pokud je více než 75 % kvóty na populaci, na kterou se vztahuje preventivní TAC, vyčerpáno do 31. října roku, na který se TAC vztahuje, tak členský stát, kterému byla tato kvóta přidělena, může požádat Komisi o povolení vyložit dodatečná množství ryb stejné populace; členský stát by měl uvést, jaké dodatečné množství se jedná, přičemž toto množství nesmí překročit 10 % příslušné kvóty. Komise o takové žádosti rozhodne do 20 pracovních dní postupem podle článku 36 směrnice (EHS) č. 2847/93. Dodatečné množství, které bylo tímto postupem přiděleno s ohledem na odpočty uvedené v článku 5 tohoto nařízení, se překročení povolených vykládek.

Článek 4

1. Čl. 3 odst. 2 a 3 se vztahuje na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

2. Pro populace, na které se vztahuje analytický TAC, s výjimkou populací uvedených v čl. 5 odst. 2, mohou členské státy, které mají příslušnou kvótu k dispozici, požádat Komisi do 31. října roku, na který se kvóta vztahuje, o převedení maximálně 10 % uvedené kvóty do následujícího roku.

Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě postupem podle článku 36 nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 5

1. S výjimkou populací uvedených v odstavci 2 se všechny vykládky, které překračují příslušné povolené vykládky, odpočtou od kvóty přidělené na stejnou populaci pro následující rok.

2. Pokud dojde u populací uvedených v čl. 2 třetí odrážce k překročení povolených vykládek, u příslušné kvóty se pro následující rok provede odpočet podle této tabulky:

Míra překročení vůči povoleným vykládkám | Odpočet |

Prvních 10 % | Překročení × 1,00 |

Následujících 10 % až do 20 % celkem | Překročení × 1,10 |

Následujících 20 % až do 40 % celkem | Překročení × 1,20 |

Jakékoli další překročení vyšší než 40 % | Překročení × 1,40 |

V případě překročení povolených vykládek, které se rovná nebo je nižší než 100 tun, však platí odpočet rovnající se překročení × 1,00.

Za každý další rok, v němž byly dovolené vykládky překročeny o více než 10 %, se provede další odpočet ve výši 3 % množství, které bylo naloveno nad povolené vykládky.

3. Odpočty se provedou, aniž je dotčen čl. 21 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1997.

Článek 5 se však použije ode dne 1. ledna 1998.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 1996.

Za Radu

předseda

G. Lombardi

[1] Úř. věst. C 382, 31.12.1994, s. 4.

[2] Úř. věst. C 249, 25.9.1995, s. 84.

[3] Úř. věst. L 389, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[4] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2870/95 (Úř. věst. L 301, 14.12.1995, s. 1.)

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU