(ES) č. 440/96NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 440/96 ze dne 11. března 1996 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene

Publikováno: Úř. věst. L 61, 12.3.1996, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 1996 Nabývá účinnosti: 12. března 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 440/96

ze dne 11. března 1996

o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1863/95 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola [3] se Společenství zavázalo otevřít roční celní kvóty pro některé směsi sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene; že dovozy v rámci těchto kvót jsou osvobozeny od cla;

vzhledem k tomu, že je nezbytné uvedené kvóty otevřít s účinkem od 1. ledna 1996 a stanovit prováděcí pravidla pro jejich správu; že všem dovozcům Společenství by měl být zajištěn stejný a trvalý přístup k uvedeným kvótám a nepřetržité osvobození od cla pro veškeré dovozy dotyčných produktů ve všech členských státech až do vyčerpání kvót; že nic nebrání tomu, aby členské státy byly za účelem zajištění účinné společné správy kvót oprávněny čerpat z objemu kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům; že tato metoda správy však vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí; že Komise musí být schopna sledovat stav čerpání kvót a podle toho informovat členské státy;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cla z dovozu níže popsaných produktů se dočasně ruší v limitu níže uvedených ročních celních kvót Společenství:

Pořadové číslo | Kód KN | Položka Taric | Popis | Objem kvóty |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

09.2903 | ex23099031 | 10 | Přípravek obsahující směs sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným smetím po sladovnickém procesu a obsahující 15,5 % hmotnostních a více bílkovin | 100000 t |

ex23099041 | 40 | Přípravek obsahující směs sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným smetím 15,5 % hmotnostních a více bílkovin a nejvýše 23 % škrobu |

09.2905 | ex23099031 | 10 | Přípravek obsahující směs sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným smetím 12,5 % hmotnostních a více bílkovin | 20000 t |

ex23099031 | 15 |

ex23099041 | 40 | Přípravek obsahující směs sladových klíčků a zbytků po prosévání ječmene před sladovnickým procesem (též včetně jiných semen) s ječným smetím 12,5 % hmotnostních a více bílkovin a nejvýše 28 % škrobu |

ex23099041 | 50 |

Článek 2

Jestliže dovozce předloží v členském státě prohlášení o propuštění do volného oběhu, včetně žádosti o preferenční výhody pro produkt, na který se vztahuje článek 1, a pokud je toto prohlášení přijato celními orgány, čerpá členský stát na základě oznámení Komisi z příslušného objemu kvóty množství odpovídající těmto potřebám.

Žádost o čerpání s vyznačením data přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu musí být neprodleně odeslána Komisi.

Komise poskytuje čerpání v chronologickém pořadí podle data, kdy celní orgány dotyčných členských států přijaly prohlášení k propuštění do volného oběhu, pokud to dovoluje zůstatek, který je k dispozici.

Jestliže členský stát plně nevyužije čerpaná množství, je povinen vrátit nevyužitou část neprodleně do odpovídajícího objemu kvóty.

Jsou-li požadovaná množství větší než zůstatek objemu kvóty, který je k dispozici, provádí se přidělení poměrně k požadovanému množství. Komise informuje členské státy o provedených čerpáních.

Článek 3

Každý členský stát zaručí dovozcům dotyčných produktů stejný a trvalý přístup ke kvótám, dokud to dovolí zůstatek odpovídajícího objemu kvóty.

Článek 4

Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby články 1 až 3 tohoto rozhodnutí byly dodržovány.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 179, 29.7.1995, s. 1.

[3] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU