96/85/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES ze dne 19. prosince 1996, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

Publikováno: Úř. věst. L 86, 28.3.1997, s. 4-4 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. prosince 1996 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 4. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 4. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/85/ES

ze dne 19. prosince 1996,

kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice;

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [4],

vzhledem k tomu, že zpracovaná řasa Eucheuma je novou potravinářskou přídatnou látkou, jejíž použití je oprávněné technologickými důvody;

vzhledem k tomu, že je nezbytné přizpůsobit seznam povolených potravinářských přídatných látek, který je obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla [5], s cílem povolit použití této přídatné látky;

vzhledem k tomu, že byl konzultován Vědecký výbor pro potraviny;

vzhledem k tomu, že kritéria pro čistotu budou přijata postupem stanoveným v článku 11 směrnice 89/107/EHS,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Do tabulky v příloze I směrnice 95/2/ES se za látku E 407 vkládá tato potravinářská přídatná látka:

"Číslo E | Název |

E 407a | Zpracovaná řasa Euchema" |

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do tří měsíců od jejího vyhlášení, aby umožnily obchodování s výrobky, které jsou v souladu s touto směrnicí, a jejich použití.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 1996.

Za Evropský parlament

předseda

K. Hänsch

Za Radu

předseda

S. Barrett

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/34/ES (Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 1).

[2] Úř. věst. C 163, 29.6.1995, s. 12 a Úř. věst. C 208, 19.7.1996, s. 15.

[3] Úř. věst. C 18, 22.1.1996, s. 20.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. března 1996 (Úř. věst. C 117, 22.4.1996, s. 36), společný postoj Rady ze dne 25. června 1996 (Úř. věst. C 315, 24.10.1996, s. 9) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 1996 (Úř. věst. C 347, 18. 11. 1996). Rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 1996.

[5] Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU