96/59/ESSměrnice Rady ze dne 16. září 1996,o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31-35 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. září 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. září 1996 Nabývá účinnosti: 16. září 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 16. září 1996

o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 130s odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v čl. 189 písm. c) Smlouvy [3],

(1) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 76/403/EHS ze dne 6. dubna 1976 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů [4] pokročila ve sbližování právních předpisů členských států v této oblasti; že tato pravidla se neukázala dostatečná; že současný stav techniky pokročil do stadia, kdy lze podmínky při odstraňování PCB zlepšit; že uvedená směrnice by tedy měla být nahrazena novou směrnicí;

(2) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [5] zdůrazňuje potřebu pravidelného přezkoumávání celého problému z hlediska postupného přechodu na úplný zákaz PCB a PCT;

(3) vzhledem k tomu, že bezpečné odstraňování odpadů, které nelze recyklovat, ani je znovu použít, je jedním z cílů usnesení Rady ze dne 7. května 1990 o politice odpadů [6], jež bylo potvrzeno pátým akčním programem pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, jehož přístupy a generální strategie byly schváleny Radou a zástupci vlád členských států, zasedajících v Radě, v usnesení ze dne 1. února 1993 [7],

(4) vzhledem k tomu, že v souladu se směrnicí Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [8] musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo svévolnému vypouštění odpadů, ukládání na skládky nebo neřízenému odstraňování a používání procesů nebo metod, které by mohly poškozovat životní prostředí;

(5) vzhledem k tomu, že k odstraňování PCB s ohledem na nebezpečí, jež představují pro životní prostředí a pro lidské zdraví, jsou nutná obecná závazná opatření týkající se řízení odstraňování PCB a dekontaminace nebo nakládání se zařízením;

(6) vzhledem k tomu, že taková opatření by měla být přijata co nejdříve, aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky členských států, jež jsou obsaženy zejména v rozhodnutí PARCOM 92/3 [9]; že PCB, které jsou součástí zařízení, musí být odstraněny nejpozději do konce roku 2010;

(7) vzhledem k tomu, že odstranění PCB představuje přechodný a dočasný problém a některé členské státy, které nemají pro odstraňování PCB kapacity, stojí před situací způsobenou vyšší mocí; že zásada minimální vzdálenosti by měla být vykládána pružně, aby umožnila evropskou solidaritu v této oblasti; že kromě toho by měla být ve Společenství zřizována zařízení na odstraňování, dekontaminaci a skladování PCB;

(8) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji [10] stanoví 50 ppm jako mezní hranici pro obsah PCB nebo PCT u regenerovaných olejů nebo olejů používaných jako palivo;

(9) vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/339/EHS ze dne 18. června 1991, kterou se pojedenácté mění směrnice 76/769/EHS [11], zakazuje nebo omezuje uvádění na trh určitých náhražek PCB, a že by tedy také měly být zcela odstraněny;

(10) vzhledem k tomu, že je důležité znát, jaká množství PCB existují, aby bylo možno přizpůsobit kapacitu odstraňování potřebám; že je tedy nutno označit zařízení obsahující PCB a vypracovat seznamy takovýchto zařízení; že takovéto seznamy musí být pravidelně aktualizovány;

(11) vzhledem k tomu, že po zvážení nákladů a technických obtíží spojených s vypracováním inventur zařízení lehce kontaminovaných PCB by měly být použity zjednodušené inventury; že kromě toho by mělo být stanoveno, že zařízení lehce kontaminovaná PCB by měla být na konci své životnosti odstraněna, s ohledem na nízká rizika, jež představují pro životní prostředí;

(12) vzhledem k tomu, že uvádění PCB na trh je zakázáno a že oddělení PCB od ostatních látek pro jejich opakované použití a plnění transformátorů s PCB by tedy měly být zakázány; že však z bezpečnostních důvodů může údržba transformátorů pokračovat i nadále, aby se udržely dielektrické vlastnosti obsažených PCB;

(13) vzhledem k tomu, že podniky provádějící odstraňování nebo dekontaminaci PCB musí získat povolení;

(14) vzhledem k tomu, že musí být stanoveny podmínky pro dekontaminaci zařízení obsahujícího PCB a že zařízení by mělo být specificky označeno;

(15) vzhledem k tomu, že určité technické úkony nezbytné pro provádění této směrnice by měly být uskutečněny Komisí v souladu s postupem výboru uvedeného v článku 18 směrnice 75/442/EHS;

(16) vzhledem k tomu, že počet zařízení na odstraňování a dekontaminaci PCB je malý a jejich kapacita je omezená, a odstraňování nebo dekontaminace PCB uvedených v inventurách musí být tudíž řádně plánovány; že kromě toho by měly být vypracovány směrnice pro sběr a následné odstranění zařízení, které se nedostalo do inventur; že takovéto směrnice mohou podle potřeby využít stávající mechanismy týkající se odpadů obecně a nemusí brát v úvahu malá množství PCB, která není možné prakticky identifikovat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je sblížit právní předpisy členských států o řízeném odstraňování PCB, dekontaminaci nebo odstraňování zařízení obsahujících PCB či odstraňování použitých PCB aby došlo na základě ustanovení této směrnice k jejich úplnému odstranění.

Článek 2

Pro účely této směrnice se:

a) výrazem "PCB" rozumí:

- polychlorované bifenyly,

- polychlorované terfenyly,

- monomethyl-tetrachlordifenyl methan, monomethyl-dichlor-difenyl methan, monomethyl-dibrom-difenyl methan,

- jakákoli směs obsahující kterékoli výše uvedené látky v celkovém množství větším než 0,005 % hmotnostních;

b) "zařízením obsahujícím PCB" rozumí jakékoli zařízení, které obsahuje nebo obsahovalo PCB (např. transformátory, kondenzátory, nádoby obsahující zbytky zásob) a nebylo dosud dekontaminováno. Se zařízením tohoto druhu, které může obsahovat PCB, se zachází jako kdyby PCB obsahovalo, pokud nelze důvodně předpokládat opak;

c) "použitými PCB" rozumějí jakékoli PCB, které jsou odpady ve smyslu směrnice 75/442/EHS;

d) "držitelem" rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má ve vlastnictví PCB, použité PCB nebo zařízení obsahující PCB;

e) "dekontaminací" rozumějí všechny operace, které umožňují, aby zařízení, objekty, materiály nebo kapaliny kontaminované s PCB mohly být znovu použity, recyklovány nebo odstraněny za bezpečných podmínek a které mohou zahrnovat nahrazení, což zahrnuje všechny operace, při nichž jsou PCB nahrazovány vhodnými kapalinami neobsahujícími PCB;

f) "odstraněním" rozumějí D8, D9, D10, D12 (pouze v bezpečném, hlubokém podzemním skladu v suchých skladních formách a pouze pro zařízení obsahující PCB a použité PCB, která nemohou být dekontaminována) a D15, uvedené v příloze II A směrnice 75/442/EHS.

Článek 3

Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly použité PCB odstraněny a aby PCB a zařízení obsahující PCB byly co nejdříve dekontaminovány nebo odstraněny. U zařízení a PCB v nich obsažených, které spadají do inventury podle čl. 4 odst. 1, se provede dekontaminace nebo odstranění nejpozději do konce roku 2010.

Článek 4

1. Pro účely článku 3 členské státy zajistí vypracování inventur zařízení s obsahem PCB větším nežli 5 dm3 a zašlou souhrny těchto inventur Komisi nejpozději do tří let po přijetí této směrnice. V případě elektrotechnických kondenzátorů zahrnuje práh 5 dm3 všechny jednotlivé prvky sdruženého zařízení.

2. Zařízení, u něhož lze důvodně předpokládat, že kapaliny obsahují mezi 0,05 % a 0,005 % hmotnostních PCB, může být do inventury zaneseno bez uvedení údajů požadovaných ve třetí a čtvrté odrážce odstavce 3 a může být označeno jako "kontaminované PCB < 0,05 %". Dekontaminuje nebo odstraňuje se v souladu s čl. 9 odst. 2.

3. Inventury obsahují tyto údaje:

- jména a adresy držitelů,

- umístění a popis zařízení,

- množství PCB obsažených v zařízení,

- data a postupy úpravy nebo výměn, které jsou prováděny nebo předpokládány,

- data ohlášení.

Jestliže členský stát již podobnou inventuru zpracoval, nevyžaduje se nová. Inventury se pravidelně aktualizují.

4. Za účelem dosažení souladu s odstavcem 1 přijmou členské státy nezbytná opatření, aby se zajistilo, že držitelé tohoto zařízení oznámí příslušným orgánům množství, které mají, a všechny změny, jež se toho týkají.

5. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se zajistilo, že každé zařízení, které podléhá inventuře podle odstavce 1, bude označeno. Podobné označení musí být také umístěno na dveřích provozovny, kde se takové zařízení nachází.

6. Podniky na odstraňování PCB vedou záznamy o množství, původu, druhu a obsahu PCB u použitých PCB, které jim byly předány. Tyto informace sdělují příslušným orgánům. Do těchto záznamů mohou nahlížet místní orgány a veřejnost. Podniky také vystaví držitelům, kteří dodají použité PCB, osvědčení, kde je upřesněno množství a druh PCB.

7. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány monitorovaly množství, o nichž dostávají oznámení.

Článek 5

1. Odchylně od článku 3 směrnice 75/442/EHS zakáží členské státy oddělení PCB od ostatních látek za účelem opakovaného použití PCB.

2. Členské státy zakáží plnění PCB do transformátorů.

3. Než budou transformátory obsahující PCB dekontaminovány, vyřazeny z provozu nebo odstraněny v souladu s touto směrnicí, může jejich údržba pokračovat pouze tehdy, je-li jejím účelem zajistit, aby PCB, které obsahují, byly v souladu s technickými normami nebo specifikacemi týkajícími se dielektrických vlastností a za předpokladu, že transformátory jsou v dobrém provozním stavu a neprosakují.

Článek 6

1. Členské státy přijmou opatření, aby zajistily, že použité PCB a zařízení obsahující PCB, které podléhají zanesení do inventury podle čl. 4 odst. 1, byly co nejdříve předávány podnikům s povolením podle článku 8.

2. Než se PCB, použité PCB nebo zařízení obsahující PCB předají podniku s povolením, provedou se všechna bezpečnostní opatření nezbytná k zabránění nebezpečí požáru. Za tímto účelem se přechovávají odděleně od všech hořlavých látek.

3. Pokud je to přiměřeně proveditelné, zařízení obsahující PCB, které nepodléhá zanesení do inventury podle čl. 4 odst. 1 a které je součástí jiného zařízení, se demontuje a shromažďuje samostatně, když je toto jiné zařízení vyřazováno z provozu, recyklováno nebo odstraňováno.

Článek 7

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby bylo zakázáno jakékoli spalování PCB nebo použitých PCB na lodích.

Článek 8

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že všechny podniky zabývající se dekontaminací nebo odstraňováním PCB, použitých PCB nebo zařízení obsahujících PCB získají povolení v souladu s článkem 9 směrnice 75/442/EHS.

2. Pokud je pro odstranění použito spalování, platí směrnice Rady 94/67/ES ze dne 16. prosince 1994 o spalování nebezpečných odpadů [12]. Ostatní metody odstraňování PCB, použitých PCB nebo zařízení obsahujících PCB mohou být přijaty za předpokladu, že ve srovnání se spalováním dosahují ekvivalentní normy bezpečnosti pro životní prostředí a splňují technické požadavky označované jako nejlepší použitelná technologie.

3. Členské státy případně přijmou jednotlivě nebo společně nezbytná opatření pro vývoj zařízení na odstraňování, dekontaminaci a bezpečné skladování PCB, použitých PCB či zařízení obsahujících PCB, přičemž berou v úvahu čl. 4 odst. 3 písm. a) bod ii) nařízení č. 295/93/EHS [13] a čl. 5 odst. 1 směrnice 75/442/EHS.

Článek 9

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že transformátory obsahující více než 0,05 % hmotnostních PCB se dekontaminují v souladu s těmito podmínkami:

a) účelem dekontaminace musí být snížení koncentrace PCB na méně nežli 0,05 % hmotnostních, pokud možno na méně než 0,005 % hmotnostních;

b) náhradní kapalina neobsahující PCB musí představovat znatelně nižší rizika;

c) výměna kapaliny nesmí nahrazovat následné odstranění PCB;

d) označení transformátoru po jeho dekontaminaci musí být nahrazeno označením upřesněným v příloze této směrnice.

2. Odchylně od článku 3 zajistí členské státy, aby transformátory, v nichž kapaliny obsahují mezi 0,05 % a 0,00 5 % hmotnostních PCB, byly buď dekontaminovány podle podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) až d), nebo na konci své životnosti odstraněny.

Článek 10

Komise postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS:

a) stanoví referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů. Měření provedená před stanovením referenčních metod zůstávají platná;

b) může stanovit technické normy pro jiné metody odstraňování PCB uvedené ve druhé větě čl. 8 odst. 2;

c) zveřejní seznam výrobních názvů, kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek obsahujících PCB;

d) výhradně pro účely čl. 9 odst. 1) písm. b) a c) případně určí ostatní méně nebezpečné náhrady za PCB.

Článek 11

1. Členské státy vypracují do tří let od přijetí této směrnice:

- plány dekontaminace nebo odstranění zařízení zanesených v inventurách a PCB v nich obsažených;

- směrnice pro sběr a následné odstranění zařízení, které podle čl. 4 odst. 1 nepodléhá zanesení do inventury, jak stanoví čl. 6 odst. 3.

2. Členské státy neprodleně sdělí tyto plány a směrnice Komisi.

Článek 12

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18 měsíců po jejím přijetí. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které již přijaly nebo které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Článek 13

1. Tato směrnice vstupuje v platnost dnem přijetí a směrnice 76/403/EHS se s účinkem od tohoto dne zrušuje.

2. S účinkem ode dne uvedeného v odstavci 1:

a) se odkaz v čl. 10 odst. 1 směrnice 87/101/EHS [14] na "PCB a PCT ve smyslu směrnice 76/403/EHS" považuje za odkaz na PCB ve smyslu této směrnice;

b) se odkaz v čl. 10 odst. 2 směrnice 87/101/EHS na směrnici 76/403/EHS považuje za odkaz na tuto směrnici;

c) se odkaz v čl. 2 písm. j) nařízení (EHS) č. 259/93 na článek 6 směrnice 76/403/EHS považuje za odkaz na článek 8 této směrnice.

Článek 14

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. září 1996.

Za Radu

předseda

I. Yates

[1] Úř. věst. C 319, 12.12.1988, s. 57.Úř. věst. C 299, 20.11.1991, s. 9.

[2] Úř. věst. C 139, 5.6.1989, s. 1.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. května 1990 (Úř. věst. C 149, 18.6.1990, s. 150) a 12. prosince 1990 (Úř. věst. C 19, 28.1.1991, s. 83). Společný postoj Rady ze dne 27. listopadu 1995 (Úř. věst. C 87, 25.3.1996, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 22. května 1996 (Úř. věst. C 166, 10.6.1996, s. 76).

[4] Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

[5] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/60/ES (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 1).

[6] Úř. věst. C 122, 18.5.1990, s. 2.

[7] Úř. věst. C 138, 17.5.1993, s. 1.

[8] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 94/3/ES (Úř. věst. L 5, 7.1.1994, s. 15).

[9] Zasedání Komise v Oslu a v Paříži na ministerské úrovni ze dne 21. — 22. září 1992.

[10] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/692/EHS (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

[11] Úř. věst. L 186, 12.7.1991, s. 64.

[12] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 34.

[13] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 94/721/ES (Úř. věst. L 288, 9.11.1994, s. 36).

[14] Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 43.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Označování dekontaminovaných zařízení s PCB

Každá část dekontaminovaného zařízení musí být jasně označena nesmazatelným a vyraženým nebo vyrytým znakem, který musí obsahovat následující informace v jazyce země, v níž je zařízení používáno:

ZAŘÍZENÍ DEKONTAMINOVÁNO OD PCB

Kapalina obsahující PCB byla nahrazena:

- čím … (název látky)

- kdy … (datum)

- kým … (podnik)

Koncentrace PCB v:

- staré kapalině … % hmotnostních

- nové kapalině … % hmotnostních

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU