96/16/ESSMĚRNICE RADY č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

Publikováno: Úř. věst. L 78, 28.3.1996, s. 27-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. března 1996 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 17. dubna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady č. 96/16/ES

ze dne 19. března 1996

o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/280/EEC ze dne 31. července 1972 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy o mléku a mléčných výrobcích [3] byla několikrát při různých příležitostech měněna; že v zájmu transparentnosti je s ohledem na nové změny potřeba, aby byla znovu formulována opatření této směrnice;

vzhledem k tomu, že pro plnění povinností stanovených Smlouvou a předpisy Společenství o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky potřebuje Komise spolehlivé informace o produkci a spotřebě mléka a potřebuje také pravidelné, spolehlivé a aktuální informace o dodávce mléka podnikům zpracovávajícím mléko a o produkci mléčných výrobků v členských státech;

vzhledem k tomu, že je nezbytné provádět zjišťování o produkci a spotřebě mléka v zemědělských podnicích podle jednotných kritérií a podrobněji a ve všech členských státech je třeba provádět měsíční zjišťování v podnicích zpracovávajících mléko;

vzhledem k tomu, že obdržení srovnatelných výsledků vyžaduje, aby byla stanovena společná kritéria, pokud jde o rozsah zjišťování, sledované ukazatele a postup použitý při zjišťování;

vzhledem k tomu, že dosavadní zkušenosti získané při provádění uvedených ustanovení ukázaly, že by bylo užitečné tato ustanovení zjednodušit, zejména zrušením požadavku poskytování týdenních výsledků;

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout odpovídající opatření s ohledem na skutečnost, že obsah bílkovin v mléce představuje stále důležitější informaci;

vzhledem k tomu, že usnadnění provádění této směrnice vyžaduje, aby pokračovala úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí, zejména ve Stálém výboru pro zemědělskou statistiku, zřízeném rozhodnutím 72/279/EHS [4],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy:

1. zjistí u zpravodajských jednotek uvedených v článku 2 údaje specifikované v článku 4 a poskytnou Komisi výsledky za období měsíce, roku a tří let;

2. provedou roční zjišťování o produkci mléka a jeho spotřebě v zemědělských podnicích definovaných postupem podle článku 7;

3. mohou se souhlasem Komise použít údaje z jiných administrativních zdrojů.

Článek 2

Zjišťování uvedená v článku 1 se týkají:

1. společností nebo zemědělských podniků, které nakupují plnotučné mléko případně mléčné výrobky přímo od zemědělských podniků nebo od podniků uvedených v bodě 2 za účelem zpracování na mléčné výrobky;

2. podniků, které shromažďují mléko nebo smetanu a dané množství úplně nebo částečně dodávají do podniků uvedených v bodě 1, aniž by samy dále mléko zpracovávaly.

Členské státy přijmou odpovídající opatření, aby co nejvíce zabránily dvojímu započítávání výsledků.

Článek 3

1. Pro účely této směrnice se "mlékem" rozumí mléko kravské, ovčí, kozí a buvolí. Měsíční zjišťování uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) se týkají pouze mléka kravského a produktů vyrobených výhradně z kravského mléka.

2. Seznam mléčných výrobků pokrytých zjišťováním se stanoví postupem podle článku 7. Tento seznam může být změněn totožným postupem.

3. Standardní definice používaná pro sdělování výsledků pro různé produkty se vypracuje postupem podle článku 7.

Článek 4

1. Zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 1 musí umožňovat přinejmenším poskytování informací uvedených v písmenech a) až c).

Dotazníky je nezbytné sestavit tak, aby se zabránilo dvojímu započítávání.

Informace se týkají:

a) měsíčně:

i) množství a obsahu tuku v získaném mléce a smetaně a obsahu bílkovin v získaném kravském mléce;

ii) množství určitých zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici pro dodání, a množství některých zpracovaných mléčných výrobků;

b) ročně:

i) množství, obsahu tuku a bílkovin v mléce a smetaně, které jsou k dispozici;

ii) množství zpracovaných produktů z čerstvého mléka, které je k dispozici, a ostatních mléčných výrobků členěných podle druhů;

iii) spotřebu surovin ve formě plnotučného odstředěného mléka a množství tuků použitých při produkci mléčných výrobků;

c) jednou za tři roky (od 31. prosince 1997):

počet zjišťovaných jednotek uvedených v článku 2 členěných podle velikostních tříd.

2. S ohledem na analýzu možnosti rozšíření ročních statistických informací uvedených v písmenu b) o obsah bílkovin u hlavních mléčných výrobků provedou členské státy během tří let od vstupu této směrnice v platnost pilotní zjišťování nebo studie, pokud jde o možnost dosažení tohoto cíle. Postupem podle článku 7 stanoví Komise v každém z těchto tří let pracovní program.

Členské státy poskytnou každoročně Komisi zprávu o provádění tohoto programu včetně dostupných statistických dat a potřebných informací za účelem její interpretace.

Článek 5

1. Aniž jsou dotčena ustanovení druhého pododstavce, provedou se zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 1 ve formě úplných statistických zjišťování v případě mlékárenských podniků, které produkují alespoň 95 % kravského mléka v členském státě, tak, že bilance se odhadne na základě reprezentativních výběrových šetření nebo jiných zdrojů.

Členské státy mohou provádět měsíční zjišťování uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) ve formě výběrových šetření. V tom případě nesmí výběrová chyba přesáhnout 1 % (s intervalem spolehlivosti 68 %) z celkového objemu dodávek v členském státě

2. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k získání úplných a dostatečně přesných výsledků. Předají Komisi ve formě metodické zprávy všechny informace umožňující ohodnocení přesnosti poskytnutých informací, zejména:

a) použité dotazníky;

b) opatření přijatá pro zabránění dvojího započítávání;

c) metody použité pro převedení dat obdržených z dotazníků do tabulek Společenství.

Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost dat a všechny další otázky týkající se provádění této směrnice se vyhodnocují jednou za rok v odpovídající pracovní skupině Stálého výboru pro zemědělskou statistiku. První metodická zpráva se předá Komisi nejpozději koncem roku po vstupu této směrnice v platnost.

Článek 6

1. Tabulky pro přenos dat se připraví postupem podle článku 7.

Tyto tabulky mohou být změněny stejným postupem.

2. Členské státy předají výsledky uvedené v odstavci 3, které se považují za důvěrné podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v souladu s ustanoveními nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství [5].

3. Členské státy zašlou Komisi co nejdříve po shromáždění údajů a nejpozději:

a) do 45 dnů po konci sledovaného měsíce měsíční výsledky uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a);

b) v červnu následujícím po sledovaném roce:

- roční výsledky uvedené v čl. 4 odst. 12 písm. b);

- zprávu o provádění uvedenou v čl. 4 odst. 2;

c) v září následujícím po sledovaném roce výsledky uvedené v čl. 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 písm. c).

4. Komise shrne informace zaslané členskými státy a oznámí jim celkové výsledky.

Článek 7

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Výboru pro zemědělskou statistiku (dále jen "výbor") jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

c) Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců od data, kdy byl návrh Radě odkázán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 8

Do 1. července 1999 předloží Komise Radě zprávu o zkušenostech získaných při provádění této směrnice. Současně předá zejména výsledky analýzy uvedené v čl. 4 odst. 2 a případně přiloží návrhy, pokud jde o poslední sledované období.

Článek 9

1. Směrnice 72/280/EHS se zrušuje od 1. ledna 1997.

2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnice.

Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1997. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po jejím vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. března 1996.

Za Radu

předseda

W. Lucchetti

[1] Úř. věst. C 321, 1.12.1995, s. 6.

[2] Úř. věst. C 32, 5. 2. 1996.

[3] Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 2. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení.

[4] Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.

[5] Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU