96/335/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (Text s významem pro EHP) (96/335/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 132, 1.6.1996, s. 1-684 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. května 1996 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. května 1996 Nabývá účinnosti: 8. května 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/701 Pozbývá platnosti: 8. května 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí komise

ze dne 8. května 1996,

kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích

(Text s významem pro EHP)

(96/335/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1], ve znění směrnice Rady 95/34/ES [2], a zejména na článek 5a a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetologii,

vzhledem k tomu, že soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích musí obsahovat oddíl týkající se parfemačních a aromatických surovin a oddíl týkající se ostatních látek;

vzhledem k tomu, že tento soupis musí obsahovat informace o identitě každé přísady, zejména chemický název, název podle INCI (dříve CTFA), název podle Evropského lékopisu, název INN a název podle IUPAC, číslo podle EINECS/ELINCS, číslo podle CAS, číslo podle colour indexu, společný název podle čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS a rovněž funkci přísady a jakákoliv případná omezení a podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě;

vzhledem k tomu, že kromě toho, že soupis poskytuje nezbytné informace o přísadách používaných v kosmetických prostředcích, musí na něj být pohlíženo v souvislosti s čl. 6 odst. 1 směrnice 76/768/EHS, který pro kosmetické prostředky uváděné na trh po 1. lednu 1997 stanoví povinnost uvádět na výrobku nebo na obalu funkci výrobku a seznam přísad;

vzhledem k tomu, že navrhovaný soupis musí být dostatečně úplný, aby umožňoval uvádění přísad při označování kosmetických prostředků;

vzhledem k tomu, že soupis má být informativní a nemá sloužit jako seznam látek povolených pro použití v kosmetických prostředcích;

vzhledem k tomu, že musí být pravidelně aktualizován;

vzhledem k tomu, že společná nomenklatura přísad umožní identifikovat látky podle jediného názvu ve všech členských státech, v důsledku čehož budou spotřebitelé schopni snáze zjistit přítomnost látek, jimž se mají vyhnout (například z důvodu alergií), ať zakoupí kosmetický prostředek kdekoli ve Společenství;

vzhledem k tomu, že názvy podle INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) splňují tyto požadavky nejlépe, jsou relativně jednoduché a navíc se již používají na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení směrnic týkajících se odstranění technických překážek obchodu v sektoru kosmetických prostředků technickému pokroku,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijímá se soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích stanovený v článku 5a směrnice 76/768/EHS, jak je uveden v příloze.

Článek 2

Názvy podle INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) obsažené v soupisu tvoří společnou nomenklaturu pro účely čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS.

V Bruselu dne 8. května 1996.

Za Komisi

Emma Bonino

členka Komise

[1] Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 169.

[2] Úř. věst. L 167, 18. 7. 1995, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SOUPIS KOSMETICKÝCH PŘÍSAD

OBECNÝ ÚVOD

1. Ve směrnici Rady 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků [1] (dále jen "směrnice o kosmetických prostředcích"), se stanoví, že Komise postupem výboru pro přizpůsobení technickému pokroku podle článku 10 směrnice 76/768/EHS sestaví soupis přísad používaných v kosmetických prostředcích, zejména na základě informací dodaných dotyčným průmyslem. Soupis bude informativní a nebude sloužit jako seznam látek povolených pro použití v kosmetických prostředcích.

Soupis musí být rozdělen do dvou oddílů, které se budou týkat:

- parfemačních a aromatických surovin,

- ostatních látek.

Soupis musí obsahovat informace o identitě přísady, zejména: název podle INCI (dříve CTFA), název podle Evropského lékopisu, název INN, název podle IUPAC a chemický název, číslo podle EINECS/ELINCS, číslo podle CAS a číslo podle colour indexu, společný název podle čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS ve znění pozdějších předpisů a rovněž funkci přísady a jakákoliv povinná omezení, podmínky použití a varování.

Kromě toho, že je důležité mít informace o přísadách používaných v kosmetických prostředcích, jejichž bezpečnost musí být zaručena, musí být na soupis pohlíženo v souvislosti s novým čl. 6 odst. 1 (čl. 1 bod 7 směrnice 93/35/EHS), který pro kosmetické prostředky uváděné na trh po 1. lednu 1997 stanoví povinnost uvádět funkci výrobku a seznam přísad na výrobku nebo na obalu (v případě seznamu).

Ve směrnici 93/35/EHS se rovněž stanoví, že členské státy mohou požadovat, aby byly přísady uvedeny v jazyce snadno srozumitelném spotřebiteli, a Komise tedy musí přijmout společnou nomenklaturu složek v souladu s postupem výboru pro přizpůsobení technickému pokroku (čl. 1 bod 10 směrnice 93/35/EHS, kterým se mění čl. 7 odst. 2 směrnice 76/768/EHS).

Tato společná nomenklatura umožní identifikovat látky podle jejich jediného názvu ve všech členských státech, v důsledku čehož budou spotřebitelé schopni snáze zjistit přítomnost látek, jimž se mají vyhnout (například z důvodu alergií), ať zakoupí kosmetický prostředek kdekoli v Evropské unii.

Podle rozhodnutí Komise…, tvoří společnou nomenklaturou všechny názvy podle INCI.

2. Soupis navržený Komisí obsahuje dva oddíly uváděné směrnicí 93/35/EHS, tedy:

- seznam kosmetických přísad jiných než parfemačních a aromatických surovin (oddíl I),

a

- seznam parfemačních a aromatických surovin (oddíl II).

Navržený soupis je ten nejlepší, jakého bylo možné dosáhnout ve velmi krátké lhůtě stanovené směrnicí 93/35/EHS. Záměrem bylo, aby byl natolik úplný, aby umožnil označování kosmetických prostředků a aby byl rovněž co nejsprávnější a nejpodrobnější.

V odstavci 3 čl. 5a vkládaném bodem 4 směrnice 93/35/EHS se nicméně stanoví, že soupis musí být pravidelně aktualizován.

ODDÍL I

KOSMETICKÉ PŘÍSADY JINÉ NEŽ PARFEMAČNÍ A AROMATICKÉ SUROVINY

Úvod

Tento seznam byl vypracován zejména na základě informací poskytnutých evropským kosmetickým průmyslem zastoupeným Sdružením evropských svazů výrobců kosmetických prostředků (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, COLIPA).

Seznam obsahuje všechny položky stanovené článkem 5a směrnice o kosmetických prostředcích, které se týkají identity a obvyklé funkce (obvyklých funkcí) a omezení kosmetických prostředků. Přísady jsou uvedeny v abecedním pořadí názvů podle INCI, které dohromady tvoří společnou nomenklaturu pro označování v celé EU.

Seznam obsahuje následující údaje:

1. Název podle INCI

Vztahuje se ke společné nomenklatuře pro označování přísad na obalech kosmetických prostředků. Zásady použité při tvorbě názvů jsou připojeny.

"INCI" je zkratkou termínu International nomenclature cosmetic ingredient. Vztahuje se k novému názvosloví vytvořenému sdružením COLIPA vzhledem k nutnosti skutečně mezinárodního přístupu. Je třeba poznamenat, že se v článku 5a směrnice o kosmetických prostředcích hovoří o názvech podle CTFA, což bylo nahrazeno termínem INCI jako správným označením nomenklatury. Název podle INCI může zahrnovat několik chemických species.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. g) směrnice o kosmetických prostředcích musí být k označování kosmetických barviv použito číslo podle colour indexu (CI) nebo název uvedený v příloze IV. Číslo podle CI se tedy stává pro tyto přísady názvem podle INCI.

2. Název INN

Jde o zkratku termínu International non-proprietary name (mezinárodní nechráněný název) vztahující se k názvu doporučenému Světovou zdravotní organizací. Uvádí se, pokud existuje.

3. Název podle Evropského lékopisu

Jde o název podle Evropského lékopisu. Uvádí se, pokud existuje.

4. Číslo podle CAS

Tato zkratka se vztahuje k číselnému kódu z registru Chemical Abstracts Service. Číslo podle CAS je celosvětově používaný kód umožňující identifikaci chemických látek. Uvádí se, pokud je k dispozici.

5. Číslo podle EINECS/ELINCS

Jde o číselný kód buď z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) v případě existujících chemických látek, nebo z Evropského seznamu oznámených chemických látek (ELINCS) v případě nových chemických látek. Uvádí se, pokud existuje.

6. Chemický název nebo název podle IUPAC

Tímto údajem je chemický název a název podle IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Tento název je také názvem ze seznamu EINECS, který je vytvořen podle názvosloví IUPAC, nebo názvem podle CAS, což nepochybně umožňuje vyhovující identifikaci přísady. Obě položky byly sloučeny, aby se neopakovaly.

7. Omezení

Tento údaj se týká přísad, na něž se vztahují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích, a to ve zkrácené formě (např. "III/1,16" znamená příloha III část 1 číslo 16). Seznam zahrnuje veškeré odkazy na přílohy až do sedmnácté směrnice Komise 94/32/ES, kterou se přizpůsobují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích technickému pokroku, včetně.

Pravidelná aktualizace tohoto údaje bude nezbytná, jak se přílohy směrnice budou přizpůsobovat technickému pokroku.

8. Funkce

Tento údaj se týká obvyklé funkce (obvyklých funkcí) přísady, jak je používána v kosmetických prostředcích; přísada může mít několik funkcí.

Funkce uvedené v seznamu jsou definovány takto:

ABRAZIVA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků buď za účelem odstraňování materiálů z různých povrchů různých částí těla, nebo pro usnadnění mechanického čištění zubů či zvýšení lesku.

ABSORBENTY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků za účelem absorpce látek, které jsou rozpuštěny ve vodě nebo v tucích nebo jemně dispergovány.

ADITIVA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků, často v relativně malých množstvích, k udělení nebo zlepšení žádoucích vlastností nebo k potlačení (nebo minimalizaci) nežádoucích vlastností.

ANTIKOROZIVA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k zamezení koroze obalu.

ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k tomu, aby snižovaly aktivitu mikroorganismů na kůži nebo na těle.

ANTIOXIDANTY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků jako inhibitor reakcí vyvolaných kyslíkem, a tedy k zamezení oxidace a žluknutí.

ANTIPERSPIRAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků ke snížení pocení.

ANTISTATICKÉ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků ke snížení statické elektřiny odstraněním povrchového elektrického náboje.

BARVY NA VLASY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k obarvení vlasů.

BIOLOGICKÉ PŘÍSADY

Látky biologického původu, které se přidávají do kosmetických prostředků k dosažení specifických vlastností.

DENATURAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které jsou většinou přidávány do kosmetických prostředků obsahujících ethylalkohol, aby se staly nepoživatelnými.

DEODORAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k omezení nebo k maskování nepříjemných tělesných pachů.

DEPILAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k odstranění nežádoucího tělesného ochlupení.

EMULGÁTORY

Povrchově aktivní látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k podpoře tvorby dokonalých směsí nemísitelných kapalin.

FILMOTVORNÉ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků, aby po aplikaci vytvořily na kůži, na vlasech nebo na nehtech souvislou vrstvu.

HNACÍ PLYNY

Plynné látky přidávané do kosmetických výrobků uzavřených pod tlakem v tlakových obalech za účelem vypuzení obsahu obalu při uvolnění tlaku.

CHELATAČNÍ ČINIDLA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků za účelem reakce vedoucí k tvorbě komplexů (chelátů) s ionty kovů, které by mohly mít vliv na stálost nebo vzhled kosmetického prostředku.

KONZERVAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků především za účelem inhibice růstu mikroorganismů v kosmetických prostředcích.

KOSMETICKÁ BARVIVA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k obarvení kosmetického prostředku nebo k obarvení kůže a/nebo kožních adnex. Všechna uvedená barviva jsou z pozitivního seznamu barviv (příloha IV směrnice o kosmetických prostředcích).

LÁTKY ROSTLINNÉHO PŮVODU

Látky, které se získávají z rostlin převážně fyzikálními metodami a přidávají se do kosmetických prostředků k dosažení specifických vlastností.

ODBARVOVACÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků s cílem zesvětlit odstín vlasů nebo kůže.

ODPĚŇOVACÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků buď s cílem potlačit tvorbu pěny během výroby, nebo snížit pěnivost konečného výrobku.

OXIDAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků za účelem změny chemické povahy jiné látky oxidací.

POJIVA

Látky, které se přidávají do tuhých kosmetických směsí k zajištění soudržnosti.

PŘÍSADY K PÉČI O DUTINU ÚSTNÍ

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků pro péči o dutinu ústní.

PŘÍSADY PROTI LUPŮM

Látky, které se přidávají do prostředků pro péči o vlasy za účelem zamezení tvorby lupů.

PUFRAČNÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k nastavení nebo stabilizaci jejich pH.

REDUKČNÍ PŘÍSADY

Látky přidávané do kosmetických prostředků, které mění chemickou povahu jiné látky sloučením s vodíkem nebo odstraněním kyslíku.

REGULÁTORY VISKOZITY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků ke zvýšení nebo snížení viskozity konečného výrobku.

ROZPOUŠTĚDLA

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k rozpuštění jiných složek.

STABILIZÁTORY EMULZE

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků k usnadnění procesu emulgace, ke zvýšení jejich stálosti a prodloužení jejich trvanlivosti.

SURFAKTANTY (POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY)

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků ke snížení povrchového napětí a rovněž k usnadnění rovnoměrného rozprostření kosmetického prostředku při jeho použití.

UV ABSORBENTY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků, specificky určené k filtraci určité oblasti UV záření za účelem ochrany kůže nebo prostředku před škodlivým účinkem tohoto záření. K ochraně kůže před těmito účinky je povoleno použít pouze látky uvedené v příloze VII směrnice o kosmetických prostředcích.

ZNEPRŮHLEDŇOVACÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do průhledných a průsvitných kosmetických prostředků k dosažení jejich vyšší neprostupnosti pro viditelné světlo a jemu blízká záření.

ZVLÁČŇUJÍCÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků ke zjemnění a vyhlazení kůže.

ZVLHČUJÍCÍ PŘÍSADY

Látky, které se přidávají do kosmetických prostředků, aby vázaly a udržely vlhkost.

A

Název podle INCI: | ABIES ALBA |

Číslo podle CAS: | 90028765 |

EINECS/ELINCS: | 2898702 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jedle bělokorá, Abies alba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z jedle bělokoré, Abies alba, Pinaceae, jedle bělokorá, borovicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ABIES BALSAMEA |

Číslo podle CAS: | 8007474 |

EINECS/ELINCS: | 2323622 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kanadský balzám. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především pryskyřice, esenciální oleje a obvykle kyselinu skořicovou a benzoovou. (Abies balsamea, Tsuga canadiensis, Pinaceae, jedle balzámová, jedlovec kanadský, borovicovité). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ABIETIC ACID |

Číslo podle CAS: | 514103 |

EINECS/ELINCS: | 2081783 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 13isopropylpodokarpa7,13dien15ová kyselina (1R)(1α,4aβ,4bα,10aα)7isopropyl1,4adimethyl1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10adekahydrofenanthren1karboxylová kyselina abietová kyselina |

Funkce: | stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | ABIETYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 666842 |

EINECS/ELINCS: | 2115644 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (1R)(1α,4aβ,4bα,10aα)7isopropyl1,4adimethyl1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10adekahydrofenanthren1methanol abietylalkohol |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACACIA |

INN: | Acacia |

Název podle Evropského lékopisu: | acaciae gummi |

Číslo podle CAS: | 9000015 |

EINECS/ELINCS: | 2325195 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | arabská guma |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACACIA CATECHU |

Číslo podle CAS: | 8001761 |

EINECS/ELINCS: | 2322917 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Katechu (pryskyřice). Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jedná se o pryskyřičný produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. (Acacia catechu, Leguminosae, kapinice (akácie) katechová, bobovité).(**) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACACIA DEALBATA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acacia dealbata, kapinice (akácie). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACACIA FARNESIANA |

Číslo podle CAS: | 89958316 |

EINECS/ELINCS: | 2896553 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kasie, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acacia farnesiana, Leguminosae, kapinice (akácie) Farnesova, bobovité.(**) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACACIA SENEGAL |

Číslo podle CAS: | 97659433 |

EINECS/ELINCS: | 3074473 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kapinice (akácie) senegalská, Acacia senegal, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acacia senegal, Leguminosae, kapinice (akácie) senegalská, bobovité.(**) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACANTHOPANAX SENTICOSUS |

Číslo podle CAS: | 92346800 |

EINECS/ELINCS: | 2961648 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Acanthopanax senticosus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acanthopanax senticosus, Araliaceae, aralkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACER SACCHARINUM |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acer saccharinum, javor stříbrný. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ACETALDEHYDE |

Číslo podle CAS: | 75070 |

EINECS/ELINCS: | 2008368 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetaldehyd |

Funkce: | Aditiva |

Název podle INCI: | ACETAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 142267 |

EINECS/ELINCS: | 2055308 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N(2hydroxyethyl)acetamid |

Funkce: | Antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [4(2acetamidoethoxy)butyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | Antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 123776567 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3acetamidopropyl)trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | Antistatické přísady |

Název podle INCI: | ACETAMINOPHEN |

Číslo podle CAS: | 103902 |

EINECS/ELINCS: | 2031575 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N(4hydroxyfenyl)acetamid paracetamol |

Funkce: | Aditiva |

Název podle INCI: | ACETAMINOSALOL |

INN: | acetaminosalol |

Číslo podle CAS: | 118570 |

EINECS/ELINCS: | 2042613 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4acetamidofenyl)2hydroxybenzoát (4acetamidofenyl)salicylát acetaminosalol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ACETANILID |

INN: | Acetanilide |

Číslo podle CAS: | 103844 |

EINECS/ELINCS: | 2031507 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Acetanilid |

Funkce: | Aditiva |

Název podle INCI: | ACETIC ACID |

INN: | acetic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum aceticum |

Číslo podle CAS: | 64197 |

EINECS/ELINCS: | 2005807 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina octová |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ACETONE |

INN: | acetone |

Číslo podle CAS: | 67641 |

EINECS/ELINCS: | 2006622 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aceton |

Funkce: | denaturační přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ACETUM |

Číslo podle CAS: | 90132028 |

EINECS/ELINCS: | 2904197 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ocet, ext. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 84929624 |

EINECS/ELINCS: | 2845467 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetylovaný ricinový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(4acetoxy1acetylpyrrolidin2karboxylát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED GLYCOL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 22613510 |

EINECS/ELINCS: | 2451227 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2acetoxyethyl)oktadekanoát (2acetoxyethyl)stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty hydrogenovaných monoglyceridů bavlníkového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN |

Číslo podle CAS: | 91053417 |

EINECS/ELINCS: | 2933060 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetylovaný hydrogenovaný lanolin |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 93572317 8029912 |

EINECS/ELINCS: | 2974615 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty hydrogenovaných monoglyceridů vepřového sádla |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 68990589 |

EINECS/ELINCS: | 2736120 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty hydrogenovaných monoglyceridů loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91723329 |

EINECS/ELINCS: | 2945385 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty hydrogenovaných mono, di a triglyceridů loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty hydrogenovaných monoglyceridů rostlinného oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED LANOLIN |

Číslo podle CAS: | 61788485 |

EINECS/ELINCS: | 2629792 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanolinacetát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 61788496 |

EINECS/ELINCS: | 2629808 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery lanolinových alkoholů s kyselinou octovou acetáty lanolinových alkoholů |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetylovaný ester 12hydroxycisoktadec9enové kyseliny s lanolinem acetylovaný ricinoleát lanolinu |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED LARD GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 68990556 8029923 |

EINECS/ELINCS: | 2736094 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty monoglyceridů vepřového sádla |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744637 |

EINECS/ELINCS: | 2946279 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetylované glyceridy palmojádrového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetáty dioktadekanoátu sacharosy acetáty distearátu sacharosy OacetylOdistearoylsacharosa |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ACETYL CYSTEINE |

Číslo podle CAS: | 616911 |

EINECS/ELINCS: | 2104983 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2acetamido3sulfanylpropanová kyselina Nacetylcystein |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ACETYL GLUTAMIC ACID |

Číslo podle CAS: | 1188370 |

EINECS/ELINCS: | 2147084 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2acetamidopentandiová kyselina Nacetylglutamová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ACETYL HEXAMETHYL INDAN |

Číslo podle CAS: | 15323350 |

EINECS/ELINCS: | 2393600 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (1,1,2,3,3,6hexamethylindan5yl)methylketon |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN |

Číslo podle CAS: | 1506021 |

EINECS/ELINCS: | 2161334 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1(3,5,5,6,8,8hexamethyl5,6,7,8tetrahydro2naftyl)ethan1on (3,5,5,6,8,8hexamethyl5,6,7,8tetrahydro2naftyl)methylketon |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ACETYL METHIONINE |

Číslo podle CAS: | 65827 |

EINECS/ELINCS: | 2006177 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2acetamido4(methansulfanyl)butanová kyselina Nacetyl L methionin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ACETYL METHIONINE |

Číslo podle CAS: | 1115475 |

EINECS/ELINCS: | 2142243 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2acetamido4(methylsulfanyl)butanová kyselina Nacetyl DL methionin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Nacetyl L methioninát (ester) sloučeniny elastinu a methylsilanolu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ACETYL TRIBUTYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 77907 |

EINECS/ELINCS: | 2010670 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tributyl2acetoxypropan1,2,3trikarboxylát tributylOacetylcitrát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACETYL TRIETHYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 77894 |

EINECS/ELINCS: | 2010665 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | triethyl2acetoxypropan1,2,3trikarboxylát triethylOacetylcitrát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACETYL TRIHEXYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 24817923 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trihexyl2acetoxypropan1,2,3trikarboxylát trihexylOacetylcitrát |

Funkce: | antioxidanty/chelatační činidla |

Název podle INCI: | ACETYL TRIOCTYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 144150 |

EINECS/ELINCS: | 2056170 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris(2ethylhexyl)2acetoxypropan1,2,3trikarboxylát tris(2ethylhexyl)Oacetylcitrát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACETYL TYROSINE |

Číslo podle CAS: | 537553 |

EINECS/ELINCS: | 2086713 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2acetamido3(4hydroxyfenyl)propanová kyselina Nacetyl L tyrosin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ACHILLEA MILLEFOLIUM |

Číslo podle CAS: | 84082837 |

EINECS/ELINCS: | 2820306 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Řebříček obecný, Achillea millefolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Achillea millefolium, Compositae, řebříček obecný, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACID BLACK 1 |

Číslo podle CAS: | 1064488 |

EINECS/ELINCS: | 2139026 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexafenyldistannan (CI 20470) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLACK 52 |

Číslo podle CAS: | 3618584 |

EINECS/ELINCS: | 2228079 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium3hydroxy4[(2hydroxynaftyl)azo]7nitronaftalen1sulfonát (CI 15711) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLUE 1 |

Číslo podle CAS: | 129179 |

EINECS/ELINCS: | 2049341 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium(4{[4(diethylamino)fenyl](2,4disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa2,5dien1yliden)diethylamonium (CI 42045) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLUE 3 |

Číslo podle CAS: | 3536490 |

EINECS/ELINCS: | 2225738 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalciumbis[diethyl(4{[4(diethylamino)fenyl](5hydroxy2,4disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa2,5dien1yliden)amonium] (CI 42051) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLUE 62 |

Číslo podle CAS: | 4368563 |

EINECS/ELINCS: | 2244609 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium1amino4(cyklohexylamino)anthrachinon2sulfonát (CI 62045) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLUE 74 |

INN: | indigotindisulfonate sodium |

Číslo podle CAS: | 860220 |

EINECS/ELINCS: | 2127288 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium5,5′(2(3oxo2,3dihydro1Hindazol2yliden)1,2dihydro3Hindol3on)disulfonát (CI 73015) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BLUE 9 |

Číslo podle CAS: | 3844459 |

EINECS/ELINCS: | 2233398 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatriumethyl[4({4[ethyl(3sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa2,5dien1yliden](3sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní sůl (CI 42090) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID BROWN 13 |

Číslo podle CAS: | 6373791 |

EINECS/ELINCS: | 2289220 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium6,6'anilino3,3′{sulfonylbis[(2nitro1,4fenylen)imino]}bis(benzen1sulfonát) (CI 10410) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID GREEN 1 |

Číslo podle CAS: | 19381501 |

EINECS/ELINCS: | 2430102 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris[5,6dihydro5(hydroxyimino)6oxonaftalen2sulfonato(2)N5,O6]železitan sodný (CI 10020) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID GREEN 25 |

Číslo podle CAS: | 4403901 |

EINECS/ELINCS: | 2245466 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium2,2′(9,10dioxo9,10dihydroanthracen1,4diyldiimino)bis(5methylbenzen1sulfonát) (CI 61570) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID GREEN 50 |

Číslo podle CAS: | 3087169 |

EINECS/ELINCS: | 2214092 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium(4{[4(dimethylamino)fenyl](2hydroxy3,6disulfonato1naftyl)methyliden}cyklohexa2,5dien1yliden)dimethylamonium (CI 44090) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID ORANGE 24 |

Číslo podle CAS: | 1320076 |

EINECS/ELINCS: | 2152969 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium4({3[(dimethylfenyl)azo]2,4dihydroxyfenyl}azo)benzen1sulfonát (CI 20170) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID ORANGE 3 |

Číslo podle CAS: | 6373746 |

EINECS/ELINCS: | 2289215 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium2anilino5(2,4dinitroanilino)benzen1sulfonát (CI 10385) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID ORANGE 6 |

Číslo podle CAS: | 547579 |

EINECS/ELINCS: | 2089248 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium4[(2,4dihydroxyfenyl)azo]benzen1sulfonát (CI 14270) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID ORANGE 7 |

Číslo podle CAS: | 633965 |

EINECS/ELINCS: | 2111990 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium4[(2hydroxy1naftyl)azo]benzen1sulfonát (CI 15510) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 14 |

Číslo podle CAS: | 3567699 |

EINECS/ELINCS: | 2226574 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium4hydroxy3[(4sulfonatonaftyl)azo]naftalen1sulfonát (CI 14720) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 18 |

Číslo podle CAS: | 2611827 |

EINECS/ELINCS: | 2200362 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium7hydroxy8(4sulfonato1naftylazo)naftalen1,3disulfonát (CI 16255) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 195 |

Číslo podle CAS: | 3618631 12220245 |

EINECS/ELINCS: | 2228110 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium4[(1fenyl3methyl5oxo4,5dihydro1Hpyrazol4yl)azo]3hydroxynaftalen1sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | ACID RED 27 |

Číslo podle CAS: | 915673 |

EINECS/ELINCS: | 2130222 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium3hydroxy4[(4sulfonato1naftyl)azo]naftalen2,7disulfonát (CI 16185) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 33 |

Číslo podle CAS: | 3567666 |

EINECS/ELINCS: | 2226569 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium5amino3(fenylazo)4hydroxynaftalen2,7disulfonát (CI 17200) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 35 |

Číslo podle CAS: | 6441936 |

EINECS/ELINCS: | 2292317 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium5acetamido4hydroxy3[(otolyl)azo]naftalen2,7disulfonát (CI 18065) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 51 |

INN: | erythrosine |

Číslo podle CAS: | 16423680 |

EINECS/ELINCS: | 2404748 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium2(2,4,5,7tetrajod6oxido3oxo9Hxanthen9yl)benzoát (CI 45430) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 52 |

Číslo podle CAS: | 3520421 |

EINECS/ELINCS: | 2225298 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium3,6bis(diethylamino)9(2,4disulfonatofenyl)xanthylium (CI 45100) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 73 |

Číslo podle CAS: | 5413752 |

EINECS/ELINCS: | 2265021 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium8{[4(fenylazo)fenyl]azo}6hydroxynaftalen1,3disulfonát (CI 27290) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 87 |

Číslo podle CAS: | 17372871 |

EINECS/ELINCS: | 2414096 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium2(2,4,5,7tetrabrom6oxido3oxo9Hxanthen9yl)benzoát (CI 45380) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 92 |

Číslo podle CAS: | 18472872 |

EINECS/ELINCS: | 2423556 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4,5,6tetrachlor2(1,4,5,8tetrabrom6hydroxy3oxo9Hxanthen9yl)benzoová kyselina (CI 45410) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID RED 95 |

Číslo podle CAS: | 33239199 |

EINECS/ELINCS: | 2514192 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium2(4,5dijod6oxido3oxo9Hxanthen9yl)benzoát (CI 45380) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID VIOLET 43 |

Číslo podle CAS: | 4430186 |

EINECS/ELINCS: | 2246187 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium2[(4hydroxy9,10dioxo9,10dihydro1anthryl)amino]5methylbenzen1sulfonát (CI 60730) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID VIOLET 9 |

Číslo podle CAS: | 6252762 |

EINECS/ELINCS: | 2283779 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium9(2karboxylatofenyl)3(2methylanilino)6(2methyl4sulfonatoanilino)xanthylium (CI 45410) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID YELLOW 1 |

Číslo podle CAS: | 846708 |

EINECS/ELINCS: | 2126902 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium5,7dinitro8oxidonaftalen2sulfonát (CI 10316) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID YELLOW 23 |

Číslo podle CAS: | 1934210 |

EINECS/ELINCS: | 2176995 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium5hydroxy1(4sulfonatofenyl)4[(4sulfonatofenyl)azo]pyrazol3karboxylát (CI 19140) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID YELLOW 3 |

Číslo podle CAS: | 8004920 |

EINECS/ELINCS: | 3058975 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfonovaný 2(2chinolyl)indan1,3dion, sodné soli |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACID YELLOW 73 SODIUM SALT |

INN: | fluorescein sodium |

Číslo podle CAS: | 518478 |

EINECS/ELINCS: | 2082530 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium2(6oxido3oxo9Hxanthen9yl)benzoát (CI 45350) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | ACORUS CALAMUS |

Číslo podle CAS: | 84775393 |

EINECS/ELINCS: | 2838690 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Puškvorec obecný, Acorus calamus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Acorus calamus, Araceae, puškvorec obecný, árónovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLAMIDES COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer propenamidu s but2enamidem nebo Nalkylpropenamidem kopolymer akrylamidu s 3methylakrylamidem nebo Nalkylakrylamidem |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25085023 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer natriumpropenoátu s propenamidem kopolymer natriumakrylátu s akrylamidem |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer trimethyl(propenamidopropyl)amoniumchloridu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo s alkylpropenoáty kopolymer (akrylamidopropyl)trimethylamoniumchloridu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou nebo s alkylakryláty |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer propenamidu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo s alkylpropenoáty kopolymer akrylamidu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou nebo s alkylakryláty |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer amoniumbutenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo s alkylpropenoáty kopolymer amonium3methylakrylátu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou nebo s alkylakryláty |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/C1030 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce kopolymeru alkyl(C10C30)propenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo alkylpropenoáty s propenyletherem sacharosy nebo s propenyletherem 2,2bis(hydroxymethyl)propan1,3diolu |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25133975 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer 2methylpropenové kyseliny s ethylpropenoátem a methyl2methylpropenoátem kopolymer methakrylové kyseliny s ethylakrylátem a methylmethakrylátem |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACRYLATES/OCTYLACRYLAMIDE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9004879 9036195 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methakrylové kyseliny s akrylovou kyselinou a N(2ethylhexyl)akrylamidem |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/PVP COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 26589264 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer 2methylpropenové kyseliny s 1ethenylpyrrolidin2onem a s ethyl2methylpropenoátem kopolymer methakrylové kyseliny s 1vinyl2pyrrolidonem a ethylmethakrylátem |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLATES/STEARETH50 ACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACRYLATES/STEARETH20 METHACRYLATE COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer butenoátu ethoxylovaného oktadekanolu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo alkylpropenoáty kopolymer 3methylakrylátu ethoxylovaného oktadecylalkoholu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou nebo alkylakryláty |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACRYLATES/VA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25067021 |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 61788407 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ACTINIDIA CHINENSIS |

Číslo podle CAS: | 92456638 |

EINECS/ELINCS: | 2962416 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Aktinidie čínská, Actinidia chinensis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ADENOSINE PHOSPHATE |

INN: | adenosine phosphate |

Číslo podle CAS: | 61198 |

EINECS/ELINCS: | 2005000 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | adenosin5'monofosfát adenosinfosfát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ADENOSINE TRIPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 56655 |

EINECS/ELINCS: | 2002832 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | adenosin5′trifosfát. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ADEPS BOVIS |

Číslo podle CAS: | 61789977 |

EINECS/ELINCS: | 2630991 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lůj. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin C16C18. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ADEPS SUILLUS |

Číslo podle CAS: | 61789999 |

EINECS/ELINCS: | 2631005 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sádlo. Přečištěný vnitřní tuk vepře. Obsahuje převážně stearin, palmitin a olein. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ADIANTUM CAPILLUS VENERIS |

Číslo podle CAS: | 84649729 |

EINECS/ELINCS: | 2834570 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Netík, Adiantum capillusveneris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Adiantum capillusveneris, Polypodiaceae, netík, osladičovité.(**) |

Funkce: | přísady proti lupům |

Název podle INCI: | ADIANTUM PEDATUM |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Adiantum pedatum, netík. |

Funkce: | přísady proti lupům |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID |

Číslo podle CAS: | 124049 |

EINECS/ELINCS: | 2046733 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexandiová kyselina adipová kyselina |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25085205 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 61840275 |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 52932317 25212195 |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AEGOPODIUM PODAGRARIA |

Číslo podle CAS: | 90320197 |

EINECS/ELINCS: | 2910436 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bršlice kozí noha, Aegopodium podagraria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Aegopodium podagraria, Umbelliferae, bršlice kozí noha, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AESCULUS HIPPOCASTANUM |

Číslo podle CAS: | 8053392 |

EINECS/ELINCS: | 2324977 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jírovec maďal, Aesculus hippocastanum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae jírovec maďal, jírovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AGAR |

Název podle Evropského lékopisu: | agar |

Číslo podle CAS: | 9002180 |

EINECS/ELINCS: | 2326581 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | agar |

Funkce: | pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AGARICUS BISPORUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Agaricus bisporus, pečárka dvouvýtrusá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AGAVE RIGIDA |

Číslo podle CAS: | 97404234 |

EINECS/ELINCS: | 3067864 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sisal, Agave sisalana, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Agave sisalana, Amaryllidaceae, sisal, amarylkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AGRIMONIA EUPATORIA |

Číslo podle CAS: | 84775406 |

EINECS/ELINCS: | 2838706 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Řepík lékařský, Agrimonia eupatoria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Agrimonia eupatoria, Rosaceae, řepík lékařský, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AGROPYRON REPENS |

Číslo podle CAS: | 84649796 |

EINECS/ELINCS: | 2834591 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pýr plazivý, Agropyron repens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Agropyron repens, Gramineae, pýr plazivý, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALANINE |

INN: | alanine |

Číslo podle CAS: | 56417 |

EINECS/ELINCS: | 2002738 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L alanin 2aminopropanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALANINE |

Název podle Evropského lékopisu: | alaninum |

Číslo podle CAS: | 302727 |

EINECS/ELINCS: | 2061264 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL alanin 2aminopropanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALANINE GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 13187901 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glutamová kyselina, sloučenina s alaninem |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALBUMEN |

Číslo podle CAS: | 9006502 |

EINECS/ELINCS: | 3101276 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vaječný bílek |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ALCHEMILLA VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 84695943 |

EINECS/ELINCS: | 2836143 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Alchemilla vulgaris, Rosaceae, kontryhel obecný, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALCLOXA |

INN: | alcloxa |

Číslo podle CAS: | 1317255 |

EINECS/ELINCS: | 2152623 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkloxa alantoinatochlorotetrahydroxodihlinitý komplex |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALCOHOL |

INN: | alcohol |

Název podle Evropského lékopisu: | alcoholum/ethanolum |

Číslo podle CAS: | 64175 |

EINECS/ELINCS: | 2005786 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethanol ethylalkohol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ALCOHOL DENAT. |

Číslo podle CAS: | 64175 |

EINECS/ELINCS: | 2005786 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethanol denaturovaný ethylalkohol denaturovaný |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ALDIOXA |

INN: | aldioxa |

Číslo podle CAS: | 5579817 |

EINECS/ELINCS: | 2269644 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aldioxa alantoinatodihydroxohlinitý komplex |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALEURITES MOLUCCANA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Skládá se převážně z glyceridů mastných kyselin (Aleurites moluccana, tungovník molucký). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ALEURITIC ACID |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ALGAE |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALGIN |

INN: | sodium alginate |

Název podle Evropského lékopisu: | natrii alginas |

Číslo podle CAS: | 9005383 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natriumalginát alginát sodný |

Funkce: | pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALGINIC ACID |

INN: | alginic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum alginicum |

Číslo podle CAS: | 9005327 |

EINECS/ELINCS: | 2326801 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alginová kyselina |

Funkce: | pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALKANNA TINCTORIA |

Číslo podle CAS: | 85251587 |

EINECS/ELINCS: | 2864694 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kamejník barvířský, Alkanna tinctoria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Alkanna tinctoria, Boraginaceae, kamejník barvířský, brutnákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALLANTOIN |

INN: | allantoin |

Číslo podle CAS: | 97596 |

EINECS/ELINCS: | 2025928 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | allantoin 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močovina |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | ALLANTOIN ACETYL METHIONINE |

Číslo podle CAS: | 4207403 |

EINECS/ELINCS: | 2241262 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina Nacetyl DL methioninu s 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močovinou (1:1) sloučenina Nacetyl DL methioninu s allantoinem (1:1) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALLANTOIN ASCORBATE |

Číslo podle CAS: | 57448836 |

EINECS/ELINCS: | 2607391 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močovina L askorbát allantoin L askorbát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ALLANTOIN BIOTIN |

Číslo podle CAS: | 4492733 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močoviny s 2oxohexahydro1Hthieno[3,4d]imidazol4pentanovou kyselinou sloučenina allantoinu s biotinem |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE |

Číslo podle CAS: | 4207414 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 1 (2,5dioxoimidazolidin4yl)močoviny s 2[2hydroxy3(hydroxymethyl)3methylbutanamido]propanovou kyselinou sloučenina allantoinu s 2[2hydroxy3(hydroxymethyl)3methylbutanamido]propanovou kyselinou |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALLANTOIN GALACTURONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 5119244 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močoviny s galakturonovou kyselinou sloučenina allantoinu s galakturonovou kyselinou |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID |

Číslo podle CAS: | 4572092 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močoviny (alantoinu) s 3βhydroxy11oxoolean12en29ovou kyselinou |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALLANTOIN PABA |

Číslo podle CAS: | 4207425 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močoviny s 4aminobenzoovou kyselinou sloučenina allantoinu s 4aminobenzoovou kyselinou 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močovina4aminobenzoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 29659389 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina polygalakturonové kyseliny s 1(2,5dioxoimidazolidin4yl)močovinou sloučenina polygalakturonové kyseliny s allantoinem allantoinpolygalakturonát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALLIUM CEPA |

Číslo podle CAS: | 8054395 |

EINECS/ELINCS: | 2324982 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cibule, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Allium cepa, Liliaceae, cibule kuchyňská, liliovité. |

Funkce: | přísady proti lupům |

Název podle INCI: | ALLIUM SATIVUM |

Číslo podle CAS: | 8008999 |

EINECS/ELINCS: | 2323711 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Česnek, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Allium sativum, Liliaceae, česnek setý, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALLYL CAPROATE |

Číslo podle CAS: | 123682 |

EINECS/ELINCS: | 2046424 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | allylhexanoát allylkapronát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer allyloktadekanoátu s ethenylacetátem kopolymer allyloktadekanoátu s vinylacetátem |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ALMONDAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,Nbis(2hydroxyethyl)amidy mastných kyselin z mandlí |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [(acylamino)propyl]benzyl(dimethyl)amoniumchlorid (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Noxidy N[3(dimethylamino)propyl]amidů mastných kyselin z mandlí |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí) [(acylamino)propyl]dimethylbetain (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N[3(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin z mandlí |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALMOND OIL PEG6 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 124046500 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované mandlové oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ALOE BARBADENSIS |

Název podle Evropského lékopisu: | aloes extractum |

Číslo podle CAS: | 85507693 |

EINECS/ELINCS: | 2873908 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Aloe, Aloe vera, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Aloe vera, Liliaceae, aloe, liliovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ALPHA DAMASCONE |

Číslo podle CAS: | 23726945 |

EINECS/ELINCS: | 2458458 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)1(2,6,6trimethylcyklohex2en1yl)but2en1on (prop1en1yl)(2,6,6trimethylcyklohex2en1yl)keton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ALPHAGLUCAN OLIGOSACCHARIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | homopolymer α D glukosy |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ALTHEA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 73049657 |

EINECS/ELINCS: | 2772546 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Proskurník lékařský (Althaea officinalis), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Althaea officinalis, Malvaceae, proskurník lékařský, slézovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ALTHEA ROSEA |

Číslo podle CAS: | 90045764 |

EINECS/ELINCS: | 2899402 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Topolovka růžová, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Althaea rosea Willd., Malvaceae, topolovka růžová, slézovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ALUMINA |

Název podle Evropského lékopisu: | aluminii oxidum |

Číslo podle CAS: | 1344281 1333842 |

EINECS/ELINCS: | 2156916 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid hlinitý |

Funkce: | abraziva/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ACETATE |

INN: | aluminium acetate |

Číslo podle CAS: | 139128 |

EINECS/ELINCS: | 2053541 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diacetáthydroxid hlinitý |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 18990722 |

EINECS/ELINCS: | 2427262 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtridokosanoát aluminiumtribehenát |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 555328 |

EINECS/ELINCS: | 2090913 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtribenzoát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM BROMOHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 39431986 |

EINECS/ELINCS: | 2544489 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bromidpentahydroxid hlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM CAPRYLATE |

Číslo podle CAS: | 6028575 |

EINECS/ELINCS: | 2279029 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtris(2ethylhexanoát) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinitá sůl produktu hydrolyzovaného kolagenu s oktanovou kyselinou |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM CHLORIDE |

INN: | aluminium chloride |

Číslo podle CAS: | 7446700 |

EINECS/ELINCS: | 2312081 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid hlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM CHLOROHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 12042910 |

EINECS/ELINCS: | 2349331 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloridpentahydroxid dihlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM CHLOROHYDREX |

INN: | aluminium chlorohydrex |

Číslo podle CAS: | 53026850 68953684 |

EINECS/ELINCS: | 2583093 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorohydroxopropylenglykolatohlinité komplexy |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG |

Číslo podle CAS: | 53026850 |

EINECS/ELINCS: | 2583093 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorohydroxypropylenglykolatohlinité komplexy |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM CHLOROHYDREX PG |

Číslo podle CAS: | 53026850 |

EINECS/ELINCS: | 2583093 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorohydroxopropylenglykolatohlinité komplexy |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM CITRATE |

Číslo podle CAS: | 31142560 813923 |

EINECS/ELINCS: | 2504844 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumcitrát |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM DIACETATE |

INN: | aluminium subacetate |

Číslo podle CAS: | 142030 |

EINECS/ELINCS: | 2055182 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diacetáthydroxid hlinitý |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM DICHLOROHYDRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloridhydroxid hlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplex aquadichlorohlinitého komplexu s polyoxiranem |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplex aquadichlorohlinitého komplexu s propan1,2diolem |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM DILINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 53202372 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinitá sůl dimeru (Z,Z)oktadec9,12dienové kyseliny |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM DIMYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 56639511 |

EINECS/ELINCS: | 2603051 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxiddimyristát hlinitý hydroxidditetradekanoát hlinitý |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM DISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 300925 |

EINECS/ELINCS: | 2061018 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxiddistearát hlinitý hydroxiddioktradekanoát hlinitý |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM FLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 7784181 |

EINECS/ELINCS: | 2320511 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fluorid hlinitý |

Omezení: | III/1,34 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | ALUMINUM FORMATE |

Číslo podle CAS: | 7360534 |

EINECS/ELINCS: | 2308981 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtriformiát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM GLYCINATE |

INN: | dihydroxyaluminium aminoacetate |

Číslo podle CAS: | 13682923 |

EINECS/ELINCS: | 2371938 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxidglycinát hlinitý |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ALUMINUM HYDROXIDE |

INN: | aluminium hydroxide |

Číslo podle CAS: | 21645512 |

EINECS/ELINCS: | 2444927 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid hlinitý |

Funkce: | zvláčňující přísady/zvlhčující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminium16methylheptadekanoát aluminiumisostearát |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli 16methylheptadekanové kyseliny, dodekanové kyseliny a hexadekanové kyseliny (směs) hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a palmitové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli 16methylheptadekanové kyseliny, dodekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny (směs) hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a stearové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli 16methylheptadekanové kyseliny a tetradekanové kyseliny (směs) hlinité soli isostearové kyseliny a myristové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli 16methylheptadekanové kyseliny a hexadekanové kyseliny (směs) hlinité soli isostearové kyseliny a palmitové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli 16methylheptadekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny (směs) hlinité soli isostearové kyseliny a stearové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM LACTATE |

Číslo podle CAS: | 18917914 |

EINECS/ELINCS: | 2426709 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtrilaktát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 85005396 |

EINECS/ELINCS: | 2849723 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli mastných kyselin lanolinu |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid hořečnatohlinitý a oktadekanová kyselina (směs) hydroxid hořečnatohlinitý a stearová kyselina (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | ALUMINUM METHIONATE |

Číslo podle CAS: | 52667159 |

EINECS/ELINCS: | 2580857 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trisµ(methandisulfonato)dihlinitý komplex |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinité soli tetradekanové kyseliny a hexadekanové kyseliny (směs) hlinité soli myristové kyseliny a palmitové kyseliny (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM PCA |

Číslo podle CAS: | 59792813 |

EINECS/ELINCS: | 2619318 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris(5oxo L prolinatoO,N)hlinitý komplex |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM PHENOLSULFONATE |

Číslo podle CAS: | 1300352 |

EINECS/ELINCS: | 2150830 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtris(hydroxybenzensulfonát) |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE |

INN: | aluminium sesquichlorohydrate |

Číslo podle CAS: | 11097680 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloridhydroxid hlinitý (Al:Cl 2:1,5) |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplex chloridhydroxidu hlinitého s polyoxiranem |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplex chloridhydroxidu hlinitého s propan1,2diolem chlorohydroxopropan1,2diolatohlinitý komplex |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | ALUMINUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 1327362 |

EINECS/ELINCS: | 2154751 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan hlinitý (CI 77004) |

Funkce: | abraziva/absorbenty/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 9087610 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenoktenylbutandioát škrobu, hlinitá sůl |

Funkce: | absorbenty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM STEARATE |

INN: | aluminium monostearate |

Číslo podle CAS: | 7047849 |

EINECS/ELINCS: | 2303255 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxidstearát hlinitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | ALUMINUM STEARATES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | distearát hlinitý a tristearát hlinitý (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/přísady pro kontrolu viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM SULFATE |

INN: | aluminium sulfate |

Název podle Evropského lékopisu: | aluminii sulfas |

Číslo podle CAS: | 10043013 |

EINECS/ELINCS: | 2331350 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran hlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM TRISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 637127 |

EINECS/ELINCS: | 2112795 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminiumtrioktadekanoát aluminiumtristearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 98106559 |

EINECS/ELINCS: | 3085768 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktachloridikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY |

Číslo podle CAS: | 90604801 |

EINECS/ELINCS: | 2923754 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloroglycinatohydroxokomplexy zirkonu a hliníku |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 98106548 |

EINECS/ELINCS: | 3085752 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pentachloridtrikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY |

Číslo podle CAS: | 90604801 |

EINECS/ELINCS: | 2923754 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloroglycinatohydroxokomplexy zirkonu a hliníku |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 98106526 |

EINECS/ELINCS: | 3085731 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetrachloriddodekahydroxid tetrahlinitozirkoničitý |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY |

Číslo podle CAS: | 90604801 |

EINECS/ELINCS: | 2923754 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloroglycinatohydroxokomplexy zirkonu a hliníku |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE |

Číslo podle CAS: | 98106537 |

EINECS/ELINCS: | 3085747 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trichloridtridekahydroxid tetrahlinitozirkoničitý |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY |

Číslo podle CAS: | 90604801 |

EINECS/ELINCS: | 2923754 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloroglycinatohydroxokomplexy zirkonu a hliníku |

Omezení: | III/1,50 |

Funkce: | přísady k omezení pocení/deodorační přísady |

Název podle INCI: | AMINO BISPROPYL DIMETHICONE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | 2AMINOBUTANOL |

Číslo podle CAS: | 96208 |

EINECS/ELINCS: | 2024882 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2aminobutan1ol |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMINOBUTYRIC ACID |

Číslo podle CAS: | 56122 |

EINECS/ELINCS: | 2002586 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4aminobutanová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 2AMINO6CHLORO4NITROPHENOL |

Číslo podle CAS: | 6358094 131657588 |

EINECS/ELINCS: | 2287621 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino6chlor4nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 5AMINO6CHLOROoCRESOL |

Číslo podle CAS: | 84540501 |

EINECS/ELINCS: | 2831449 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3amino2chlor6methylfenol |

Funkce: | antimikrobiální přísady/barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 5AMINO2,6DIMETHOXY3HYDROXYPYRIDINE |

Číslo podle CAS: | 104333031 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5amino3hydroxy2,6dimethoxypyridin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 57450972 63939366 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fosfát (sůl) kopolymeru 2aminoethylpropenoátu s propan1,2diolmonopropenoátem fosfát (sůl) kopolymeru 2aminoethylakrylátu s propan1,2diolmonoakrylátem |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AMINOETHYL PROPANEDIOL |

Číslo podle CAS: | 115708 |

EINECS/ELINCS: | 2041012 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino2ethylpropan1,3diol |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMINOETHYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 926396 |

EINECS/ELINCS: | 2131357 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2aminoethylhydrogensulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | 2AMINO4HYDROXYETHYLAMINOANISOLE |

Číslo podle CAS: | 83763477 |

EINECS/ELINCS: | 2807332 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2(3amino4methoxyanilino)ethan1ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2AMINO4HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 83763488 |

EINECS/ELINCS: | 2807348 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3amino4methoxyfenyl)(2hydroxyethyl)amoniumsulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2AMINO3HYDROXYPYRIDINE |

Číslo podle CAS: | 16867031 |

EINECS/ELINCS: | 2408868 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2aminopyridin3ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4AMINO2HYDROXYTOLUENE |

Číslo podle CAS: | 2835952 |

EINECS/ELINCS: | 2206186 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5amino2methylfenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4AMINOmCRESOL |

Číslo podle CAS: | 2835996 |

EINECS/ELINCS: | 2206212 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4amino3methylfenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 6AMINOmCRESOL |

Číslo podle CAS: | 2835985 |

EINECS/ELINCS: | 2206207 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6amino3methylfenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2AMINOMETHYLpAMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 79352720 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4amino2(aminomethyl)fenoldihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | AMINOMETHYL PROPANEDIOL |

Číslo podle CAS: | 115695 |

EINECS/ELINCS: | 2041007 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino2methylpropan1,3diol |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMINOMETHYL PROPANOL |

Číslo podle CAS: | 124685 |

EINECS/ELINCS: | 2047098 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino2methylpropan1ol |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | 4AMINO2NITRODIPHENYLAMINE2′CARBOXYLIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2(4amino2nitroanilino)benzoová kyselina |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2AMINO3NITROPHENOL |

Číslo podle CAS: | 603850 |

EINECS/ELINCS: | 2100601 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4AMINO3NITROPHENOL |

Číslo podle CAS: | 610811 |

EINECS/ELINCS: | 2102368 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4amino3nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 6AMINOoCRESOL |

Číslo podle CAS: | 17672229 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6amino2methylfenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 3AMINOPROPANE SULFONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 3687181 |

EINECS/ELINCS: | 2229774 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3aminopropan1sulfonová kyselina |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2[(3aminopropyl)dodecylamino]3karbamoylpropanoát N2(3aminopropyl)N2dodecylglutamin |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 6419198 |

EINECS/ELINCS: | 2291465 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (nitrilotrimethylen)trisfosfonová kyselina |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | AMMONIA |

INN: | ammonia solution |

Číslo podle CAS: | 7664417 |

EINECS/ELINCS: | 2316353 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniak bezvodý |

Omezení: | III/1,4 |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM ACETATE |

Číslo podle CAS: | 631618 |

EINECS/ELINCS: | 2111629 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumacetát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMMONIUM ALGINATE |

Číslo podle CAS: | 9005349 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumalginát |

Funkce: | pojiva/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMMONIUM ALUM |

INN: | alum, ammonium |

Číslo podle CAS: | 7784250 |

EINECS/ELINCS: | 2320553 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran amonnohlinitý |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | AMMONIUM BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 1863634 |

EINECS/ELINCS: | 2174689 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumbenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM BICARBONATE |

Číslo podle CAS: | 1066337 |

EINECS/ELINCS: | 2139115 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenuhličitan amonný |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM BISULFITE |

Číslo podle CAS: | 10192300 |

EINECS/ELINCS: | 2334697 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogensiřičitan amonný |

Omezení: | VI/1,9 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM C1215 ALKYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68815612 |

EINECS/ELINCS: | 2723855 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumalkyl(C12C15)sulfáty |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM C1216 ALKYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 90583123 |

EINECS/ELINCS: | 2922106 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumalkyl(C12C16)sulfáty |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfát ethoxylovaného oktylalkoholu, amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM CAPRYLETH3 SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM CARBAMATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumkarbamát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM CARBONATE |

Název podle Evropského lékopisu: | ammonii carbonas |

Číslo podle CAS: | 506876 10361292 |

EINECS/ELINCS: | 2080580/2337860 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitan amonný a hydrogenuhličitan amonný (směs) |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM CASEINATE |

Číslo podle CAS: | 9005429 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kasein, amonná sůl |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM CHLORIDE |

INN: | ammonium chloride |

Název podle Evropského lékopisu: | ammonii chloridum |

Číslo podle CAS: | 12125029 |

EINECS/ELINCS: | 2351864 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid amonný |

Funkce: | pufrační činidla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 61789035 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonné soli sulfatovaných monoglyceridů mastných kyselin z kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM COCOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumalkylsulfát (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonné soli 2sulfoethylesterů mastných kyselin z kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonné soli NacylNmethylglycinů (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM C1215 PARETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM C910 PERFLUOROALKYLSULFONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumperfluoralkan(C9C10)sulfonáty |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM CUMENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 37475880 |

EINECS/ELINCS: | 2535191 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium4isopropylbenzen1sulfonát amoniumkumensulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 130381112 133779143 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonná sůl sulfátu kopolymeru dimethylsilandiolu s oxiranem nebo methyloxiranem |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 1331619 |

EINECS/ELINCS: | 2155598 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumdodecylbenzensulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM FLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 12125018 |

EINECS/ELINCS: | 2351859 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fluorid amonný |

Omezení: | III/1,33 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | AMMONIUM FLUOROSILICATE |

Číslo podle CAS: | 16919190 |

EINECS/ELINCS: | 2409683 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexafluorokřemičitan amonný |

Omezení: | III/1,42 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | AMMONIUM GLYCYRRHIZATE |

Číslo podle CAS: | 53956040 |

EINECS/ELINCS: | 2588877 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumglycyrrhizát(**) |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 68951882 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonné soli bílkovinných hydrolyzátů |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM HYDROXIDE |

Číslo podle CAS: | 1336216 |

EINECS/ELINCS: | 2156476 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniak, vodný roztok |

Funkce: | pufrační činidla/denaturační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM IODIDE |

Číslo podle CAS: | 12027064 |

EINECS/ELINCS: | 2347177 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jodid amonný |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium16methylheptadekanoát amoniumisostearát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LACTATE |

Číslo podle CAS: | 52003584 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium2hydroxypropanoát amoniumlaktát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH6 CARBOXYLATE |

Číslo podle CAS: | 41051949 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α(karboxymethyl)(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH8 CARBOXYLATE |

Číslo podle CAS: | 41051949 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α(karboxymethyl)(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH SULFATE |

Číslo podle CAS: | 32612489 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | αsulfo(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH12 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 32612489 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | αsulfo(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH5 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 32612489 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | αsulfo(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH7 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 32612489 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | αsulfo(dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURETH9 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 32612489 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE |

Číslo podle CAS: | 68003463 |

EINECS/ELINCS: | 2681302 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium2[dodekanoyl(methyl)amino]acetát amoniumNdodekanoylNmethylglycinát amoniumNdodekanoylsarkosinát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 2235543 |

EINECS/ELINCS: | 2187939 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumdodecylsulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumdodecylsulfobutanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 20859385 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monofluorofosforečnan monoamonný |

Omezení: | III/1,26 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | AMMONIUM MYRETH SULFATE |

Číslo podle CAS: | 27731619 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | αsulfo(tetradecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM MYRISTYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 52304219 |

EINECS/ELINCS: | 2578345 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumtetradecylsulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM NONOXYNOL30 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 31691971 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfát ethoxylovaného nonylfenolu s oxiranem (1:30), amonná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM NONOXYNOL4 SULFATE |

Číslo podle CAS: | 63351735 31691971 |

EINECS/ELINCS: | 2641081 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium2(2{2[2(nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy)ethylsulfát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM OLEATE |

Číslo podle CAS: | 544605 |

EINECS/ELINCS: | 2088731 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumoktadec9enoát amoniumoleát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumalkylsulfáty (alkyly odvozeny od mastných kyselin palmojádrového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM PERSULFATE |

Číslo podle CAS: | 7727540 |

EINECS/ELINCS: | 2317865 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | peroxodisíran amonný |

Funkce: | odbarvovací přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM PHENOLSULFONATE |

Číslo podle CAS: | 61886531 |

EINECS/ELINCS: | 2632936 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumhydroxybenzensulfonát |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 7722761 |

EINECS/ELINCS: | 2317645 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydrogenfosforečnan amonný |

Funkce: | pufrační činidla/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | AMMONIUM POLYACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 9003036 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumpolypropenoát amoniumpolyakrylát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 17496081 |

EINECS/ELINCS: | 2415037 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumpropanoát amoniumpropionát |

Omezení: | VI/1,2 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM STEARATE |

Číslo podle CAS: | 1002897 |

EINECS/ELINCS: | 2136952 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumoktadekanoát amoniumstearát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM SULFATE |

Číslo podle CAS: | 7783202 |

EINECS/ELINCS: | 2319841 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran amonný |

Funkce: | redukční činidla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMMONIUM SULFITE |

Číslo podle CAS: | 10196040 |

EINECS/ELINCS: | 2334849 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | siřičitan amonný |

Omezení: | VI/1,9 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM TALLATE |

Číslo podle CAS: | 68132503 |

EINECS/ELINCS: | 2686431 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonné soli mastných kyselin talového oleje |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMMONIUM THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 5421465 |

EINECS/ELINCS: | 2265409 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumsulfanylacetát amoniumthioglykolát |

Omezení: | III/1,2 |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | AMMONIUM THIOLACTATE |

Číslo podle CAS: | 13419675 |

EINECS/ELINCS: | 2365264 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amonium2sulfanylpropanoát |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AMMONIUM XYLENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 26447109 |

EINECS/ELINCS: | 2477109 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amoniumxylensulfonát |

Funkce: | surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMNIOTIC FLUID |

Číslo podle CAS: | 90640781 |

EINECS/ELINCS: | 2926006 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Plodová voda, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané ze savčí plodové vody. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | AMODIMETHICONE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | AMPACRYLATES COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AMPACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AMPDACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | AMPDISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | AMPDROSIN HYDROLYZED COLLAGEN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s kalafunou a 2amino2methylpropan1,3diolem |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | AMPISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AMPISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | AMPISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | AMPISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů, isostearátu pšeničného glutenu a 2amino2methylpropan1olu |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | AMYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 628637 |

EINECS/ELINCS: | 2110473 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pentylacetát amylacetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | AMYLASE |

Číslo podle CAS: | 9000924 |

EINECS/ELINCS: | 2325677 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amylasa |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | AMYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 2049969 |

EINECS/ELINCS: | 2180776 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pentylbenzoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | AMYL CINNAMAL |

Číslo podle CAS: | 122407 |

EINECS/ELINCS: | 2045415 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2benzylidenheptanal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | AMYLODEXTRIN |

Číslo podle CAS: | 9005849 |

EINECS/ELINCS: | 2326864 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amylodextrin |

Funkce: | absorbenty |

Název podle INCI: | AMYLOPECTIN |

Číslo podle CAS: | 9037223 |

EINECS/ELINCS: | 2329116 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amylopektin |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AMYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 2050080 |

EINECS/ELINCS: | 2180802 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pentyl2hydroxybenzoát pentylsalicylát amylsalicylát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ANACARDIUM OCCIDENTALE |

Číslo podle CAS: | 89958305 |

EINECS/ELINCS: | 2896548 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kešú, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anacardium occidentale, Anacardiaceae, ledvinovník západní, ledvinovníkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ANACYCLUS PYRETHRUM |

Číslo podle CAS: | 84787644 |

EINECS/ELINCS: | 2841059 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Trahok římský, Anacyclus pyrethrum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anacyclus pyrethrum, Compositae, trahok římský, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANANAS SATIVUS |

Číslo podle CAS: | 68917260 |

EINECS/ELINCS: | 2728392 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ananas, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ananas comosus, Bromeliaceae, ananas chocholatý, broméliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANCHUSA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 90320539 |

EINECS/ELINCS: | 2910808 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pilát lékařský, Anchusa officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anchusa officinalis, Boraginaceae, pilát lékařský, brutnákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANETHOLE |

Číslo podle CAS: | 104461 |

EINECS/ELINCS: | 2032055 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | anethol 1methoxy4(prop1en1yl)benzen |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | ANETHUM GRAVEOLENS |

Název podle Evropského lékopisu: | anethum graveolens |

Číslo podle CAS: | 90028038 |

EINECS/ELINCS: | 2897908 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kopr, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anethum graveolens, Umbelliferae, kopr vonný, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANGELICA ACUTILOBA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Angelica acutiloba, děhel. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANGELICA ARCHANGELICA |

Číslo podle CAS: | 84775417 |

EINECS/ELINCS: | 2838711 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Andělika lékařská, Angelica archangelica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Angelica archangelica, Umbelliferae, andělika lékařská, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANGELICA POLYMORPHA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Angelica polymorpha, děhel. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANIGOZANTHOS FLAVIDUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anigozanthos flavidus. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANIMAL TISSUE EXTRACT |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | živočišná tkáň, ext. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ANONA CHERIMOLIA |

Číslo podle CAS: | 98653828 |

EINECS/ELINCS: | 3088135 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Láhevník, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Annona cherimolia, Annonaceae, láhevník čerimoja, láhevníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANTHEMIS NOBILIS |

Název podle Evropského lékopisu: | chamomillae romanae flos |

Číslo podle CAS: | 84649865 |

EINECS/ELINCS: | 2834675 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rmen sličný, Anthemis nobilis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anthemis nobilis, Compositae, rmen sličný, hvězdnicovité. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ANTHOCYANINS |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | ANTHRISCUS CEREFOLIUM |

Číslo podle CAS: | 85085207 |

EINECS/ELINCS: | 2853525 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kerblík třebule, Anthriscus cerefolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anthriscus cerefolium, Umbelliferae, kerblík třebule, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ANTHRISCUS SYLVESTRIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anthriscus sylvestris, kerblík lesní. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AORTA EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 90989472 |

EINECS/ELINCS: | 2927041 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | arterie, aorta, ext., zbavené bílkovin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | APIUM GRAVEOLENS |

Číslo podle CAS: | 89997353 |

EINECS/ELINCS: | 2896684 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Celer, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Apium graveolens, Umbelliferae, celer vonný (miřík celer), miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | APPLE PEEL WAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vosky z jablečné slupky |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | APRICOTAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,Nbis(2hydroxyethyl)amidy kyselin z meruněk |

Funkce: | surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin z meruněk) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3(acylamino)propyl](ethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin z meruněk) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | APRICOT KERNEL OIL PEG6 ESTERS |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | AQUA |

INN: | water |

Název podle Evropského lékopisu: | aqua |

Číslo podle CAS: | 7732185 |

EINECS/ELINCS: | 2317912 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | voda |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ARACHIDETH20 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ARACHIDIC ACID |

Číslo podle CAS: | 506309 |

EINECS/ELINCS: | 2080313 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosanová kyselina arachidová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ARACHIDONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 506321 |

EINECS/ELINCS: | 2080334 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosa5,8,11,14tetraenová kyselina arachidonová kyselina |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIDYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 629969 |

EINECS/ELINCS: | 2111194 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosan1ol arachidylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIDYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 42233147 |

EINECS/ELINCS: | 2557283 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosyldokosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIDYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 39825939 |

EINECS/ELINCS: | 2546470 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosan1,2diol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2hydroxyikosanyl16methylheptadekanoát 2hydroxyikosanylisostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIDYL PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 65591142 |

EINECS/ELINCS: | 2658399 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikosanylpropanoát ikosanylpropionát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARACHIS HYPOGAEA |

INN: | peanut oil |

Název podle Evropského lékopisu: | arachidis oleum |

Číslo podle CAS: | 8002037 |

EINECS/ELINCS: | 2322964 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Arašídový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to ikosanové kyseliny, dokosanové kyseliny, tetrakosanové kyseliny, oktadec9,12dienové, oktadec9enové kyseliny, hexadekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny (stearové kyseliny). (Arachis hypogaea, Leguminosae, podzemnice olejná, bobovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ARACHIS HYPOGAEA |

EINECS/ELINCS: | 3101276 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | arašídová moučka |

Funkce: | abraziva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ARALIA NUDICAULIS |

Číslo podle CAS: | 97404529 |

EINECS/ELINCS: | 3068192 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Přestup podražcolistý, Smilax aristolochiaefolia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané ze Smilax aristolochiaefolia, Liliaceae, přestup podražcolistý, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARBUTUS UNEDO |

Číslo podle CAS: | 84012124 |

EINECS/ELINCS: | 2816572 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Planika, Arbutus unedo, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arbutus unedo, Ericaceae, planika, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARCTIUM LAPPA |

Číslo podle CAS: | 84012135 |

EINECS/ELINCS: | 2816588 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lopuch větší, Arctium lappa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arctium lappa, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARCTIUM LAPPA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Arctium lappa, lopuch větší). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ARCTIUM MAJUS |

Číslo podle CAS: | 84649876 |

EINECS/ELINCS: | 2834680 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lopuch větší, Arctium majus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arctium majus, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARCTIUM MINUS |

Číslo podle CAS: | 84649887 |

EINECS/ELINCS: | 2834696 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lopuch menší, Arctium minus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arctium minus, Compositae, lopuch menší, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI |

Číslo podle CAS: | 84776103 |

EINECS/ELINCS: | 2839343 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Medvědice lékařská, Arctostaphylos uvaursi, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arctostaphylos uvaursi, Ericaceae, medvědice lékařská, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARGININE |

INN: | arginine |

Číslo podle CAS: | 74793 |

EINECS/ELINCS: | 2008111 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | arginin 2amino5guanidinopentanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ARGININE |

Číslo podle CAS: | 7002251 |

EINECS/ELINCS: | 2305713 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL arginin 2amino5guanidinopentanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ARGININE ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 7675834 |

EINECS/ELINCS: | 2316568 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L arginin L aspartát 1(4amino4karboxybutyl)guanidiniumaminobutandioát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ARGININE GLUTAMATE |

INN: | arginine glutamate |

Číslo podle CAS: | 4320303 |

EINECS/ELINCS: | 2243500 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L arginin L glutamát 1(4amino4karboxybutyl)guanidinium2aminopentandioát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ARGININE PCA |

Číslo podle CAS: | 56265066 |

EINECS/ELINCS: | 2600815 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L arginin5oxo L prolinát 1(4amino4karboxybutyl)guanidinium5oxopyrrolidin2karboxylát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | ARISTOLOCHIA CLEMATITIS |

Číslo podle CAS: | 84775440 |

EINECS/ELINCS: | 2838732 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Podražec křovištní, Aristolochia clematitis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Aristolochia clematitis, Aristolochiaceae, podražec křovištní, podražcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARNICA MONTANA |

Číslo podle CAS: | 68990114 |

EINECS/ELINCS: | 2735792 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Prha chlumní, Arnica montana, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Arnica montana, Ericaceae, prha chlumní, vřesovcovité.(**) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARTEMISIA ABROTANUM |

Číslo podle CAS: | 89957584 |

EINECS/ELINCS: | 2895764 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pelyněk brotan, Artemisia abrotanum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Artemisia abrotanum, Compositae, pelyněk brotan, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARTEMISIA ABSINTHIUM |

Číslo podle CAS: | 84929191 |

EINECS/ELINCS: | 2845032 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pelyněk pravý, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Artemisia absinthium, Compositae, pelyněk pravý, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ARTEMISIA VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 84775451 |

EINECS/ELINCS: | 2838748 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Artemisia vulgaris, Compositae, pelyněk černobýl, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ASCORBIC ACID |

INN: | ascorbic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum ascorbicum |

Číslo podle CAS: | 50817 |

EINECS/ELINCS: | 2000662 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L askorbová kyselina vitamin C |

Funkce: | antioxidanty/pufrační činidla |

Název podle INCI: | ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ASCORBYL DIPALMITATE |

Číslo podle CAS: | 28474900 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | O,Odihexadekanoyl L askorbová kyselina O,Odistearoyl L askorbová kyselina |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE |

Funkce: | antioxidanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ASCORBYL PALMITATE |

INN: | ascorbyl palmitate |

Číslo podle CAS: | 137666 |

EINECS/ELINCS: | 2053054 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6Ohexadekanoyl L askorbová kyselina 6Opalmitoyl L askorbová kyselina |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ASCORBYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 25395668 |

EINECS/ELINCS: | 2469449 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ooktadekanoyl L askorbová kyselina Ostearoyl L askorbová kyselina |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ASIATIC ACID |

Číslo podle CAS: | 16830152 |

EINECS/ELINCS: | 2408517 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (6deoxyα L mannopyranosyl)(14)Oβ D glukopyranosyl(16)β D glukopyranosyl (2α,3β,4α)2,3,23trihydroxyurs12en28oát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ASIMINA TRILOBA |

Číslo podle CAS: | 89957755 |

EINECS/ELINCS: | 2895942 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Asimina triloba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Asimina triloba, Annonaceae, láhevníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ASPARAGINE |

Číslo podle CAS: | 70473 |

EINECS/ELINCS: | 2007359 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | asparagin 2amino3karbamoylpropanová kyselina 2aminosukcinamová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ASPARAGINE |

Číslo podle CAS: | 2058584 |

EINECS/ELINCS: | 2181633 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | () D asparagin monohydrát ()2amino3karbamoylpropanová kyselina monohydrát ()2aminosukcinamová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ASPARAGUS OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84649901 |

EINECS/ELINCS: | 2834717 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chřest, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Asparagus officinalis, Liliaceae, chřest obecný, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ASPARTIC ACID |

INN: | aspartic acid |

Číslo podle CAS: | 56848 |

EINECS/ELINCS: | 2002916 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | asparagová kyselina aspartová kyselina 2aminobutandiová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ASPARTIC ACID |

Číslo podle CAS: | 617458 |

EINECS/ELINCS: | 2105133 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL asparagová kyselina DL aspartová kyselina 2aminobutandiová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ASPERULA ODORATA |

Číslo podle CAS: | 90028834 |

EINECS/ELINCS: | 2898770 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Svízel vonný, Galium odoratum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Galium odoratum, Rubiaceae, svízel vonný, mořenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ASTRAGALUS GUMMIFER |

Název podle Evropského lékopisu: | tragacantha |

Číslo podle CAS: | 9000651 |

EINECS/ELINCS: | 2325525 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tragantová guma |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ASTRAGALUS GUMMIFER |

Číslo podle CAS: | 85085218 |

EINECS/ELINCS: | 2853530 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kozinec slizodárný, Astragalus gummifer, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Astragalus gummifer, Leguminosae, kozinec slizodárný, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ASTRAGALUS SINICUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Astragalus sinicus, kozinec. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ATELOCOLLAGEN |

EINECS/ELINCS: | 2326974 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kolageny. Vláknité bílkoviny tvořící jednu třetinu všech bílkovin organismu savců. Jde o polypeptid obsahující tři peptidové řetězce bohaté na prolin (2pyrrolidinkarboxylovou kyselinu) a hydroxyprolin ((4)3hydroxypyrrolidin2karboxylovou kyselinu). |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ATTAPULGITE |

Číslo podle CAS: | 94095368 1337764 |

EINECS/ELINCS: | 3022430 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | palygorskit kalcinovaný (Mg, Al)2Si4O10(OH).4H2O |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AVENA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 9005258 |

EINECS/ELINCS: | 2326796 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Škrob. Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenů a hlíz, např. z brambor a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předželatinizovaný zahřátím v přítomnosti vody. |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AVENA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 84012260 |

EINECS/ELINCS: | 2816724 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oves, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Avena sativa, Gramineae, oves setý, lipnicovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | AVENA SATIVA |

EINECS/ELINCS: | 3101276 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oves setý, oves, mouka |

Funkce: | abraziva/absorbenty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AVENA SATIVA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ovesné proteiny |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | AVOCADAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,Nbis(2hydroxyethyl)amidy kyselin z avokádových plodů |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3(acylamino)propyl]benzyl(dimethyl)amoniumchlorid (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3(acylamino)propyl](karboxymethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N[3(dimethylamino)propyl]amidy kyselin avokádových plodů |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | AVOCADO OIL PEG11 ESTERS |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | AZULENE |

Číslo podle CAS: | 275514 |

EINECS/ELINCS: | 2059936 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | azulen |

Funkce: | aditiva |

B

Název podle INCI: | BABASSUAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy kyselin z babassu |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 124046-05-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino]propyl]benzyl(dimethyl)amonium-chlorid (acyl odvozen od kyselin babassu) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl]dimethylaminoxid (acyl odvozen od kyselin babassu) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin babassu) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy kyselin babassu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BAMBUSOIDEA |

Číslo podle CAS: | 91771-33-4 |

EINECS/ELINCS: | 294-923-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bambus, Bambusa vulgaris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Bambusa vulgaris, Gramineae, bambus, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BAPTISIA TINCTORIA |

Číslo podle CAS: | 84775-46-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-875-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Baptisia tinctoria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Baptisia tinctoria, Leguminosae, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BARIUM SULFATE |

Číslo podle CAS: | 7727-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 231-784-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran barnatý (CI 77120) |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | BARIUM SULFIDE |

Číslo podle CAS: | 21109-95-5 |

EINECS/ELINCS: | 244-214-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfid barnatý |

Omezení: | III/1,23 |

Funkce: | depilační přísady |

Název podle INCI: | BARM EXTRACT |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 26 |

Číslo podle CAS: | 2580-56-5 |

EINECS/ELINCS: | 219-943-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-{(4-anilino-1-naftyl)[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid (CI 44045) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 41 |

Číslo podle CAS: | 12270-13-2 |

EINECS/ELINCS: | 235-546-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-({4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenyl}azo)-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium-methyl-sulfát (CI 11154) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 6 |

Číslo podle CAS: | 966-62-1 |

EINECS/ELINCS: | 213-524-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 9-(dimethylamino)-10H,12H-benzo[a]fenoxazin-7-ium-chlorid (CI 51175) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 7 |

Číslo podle CAS: | 2390-60-5 |

EINECS/ELINCS: | 219-232-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [(4-{[4-(diethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-1-naftyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)]diethylamonium-chlorid (CI 42595) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 9 |

Číslo podle CAS: | 61-73-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-515-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylthioninium-chlorid (CI 52015) 3,7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BLUE 99 |

Číslo podle CAS: | 68123-13-7 |

EINECS/ELINCS: | 268-544-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {3-[(4-amino-6-brom-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-5,8-dihydro-2-naftyl)amino]phenyl}trimethylamonium-chlorid (CI 56059) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BROWN 16 |

Číslo podle CAS: | 26381-41-9 |

EINECS/ELINCS: | 247-640-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {8-[(4-aminofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl}trimethylamonium-chlorid (CI 12250) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BROWN 17 |

Číslo podle CAS: | 71134-97-9 |

EINECS/ELINCS: | 275-216-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl}trimethylamonium-chlorid (CI 12251) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC BROWN 4 |

Číslo podle CAS: | 5421-66-9 |

EINECS/ELINCS: | 226-541-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-bis[(2,4-diamino-5-methylfenyl)azo]-1-methylbenzen (CI 21010) 6,6'-dimethyl-4,4'-[(methyl-1,4-fenylen)bisazo]bis(1,3-fenylendiamin) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC GREEN 1 |

Číslo podle CAS: | 633-03-4 |

EINECS/ELINCS: | 211-190-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-{[4-(diethylamino)fenyl]fenylmethyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)diethylamonium-hydrogensulfát (CI 42040) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC RED 2 |

Číslo podle CAS: | 477-73-6 |

EINECS/ELINCS: | 207-518-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-diamino-5-fenyl-2,8-dimethylfenazin-5-ium-chlorid (CI 50240) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC RED 22 |

Číslo podle CAS: | 12221-52-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-{[(4-(dimethylamino)fenyl]azo}-1,4-dimethyltriazolium-chlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC RED 76 |

Číslo podle CAS: | 68391-30-0 |

EINECS/ELINCS: | 269-941-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {7-hydroxy-8-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftyl]}trimethylamonium-chlorid (CI 12245) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC VIOLET 14 |

Číslo podle CAS: | 632-99-5 |

EINECS/ELINCS: | 211-189-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin-hydrochlorid (CI 42510) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC YELLOW 11 |

Číslo podle CAS: | 4208-80-4 |

EINECS/ELINCS: | 224-132-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[2-(2,4-dimethoxyanilino)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indol-1-ium-chlorid (CI 48055) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASIC YELLOW 57 |

Číslo podle CAS: | 68391-31-1 |

EINECS/ELINCS: | 269-943-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-[(1-fenyl-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yl)azo]fenyl)trimethylamonium-chlorid (CI 12719) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BASSIA LATIFOLIA |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BATYL ALCOHOL |

INN: | batilol |

Číslo podle CAS: | 544-62-7 |

EINECS/ELINCS: | 208-874-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | batilol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BATYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(oktadecyloxy)-2-hydroxypropyl-16-methylheptadekanoát 3-(oktadecyloxy)-2-hydroxypropyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BATYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 13232-26-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(oktadecyloxy)-3-hydroxypropyl-oktadekanoát 2-(oktadecyloxy)-3-hydroxypropyl-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BAYBERRY WAX |

Číslo podle CAS: | 8038-77-5 |

EINECS/ELINCS: | 284-518-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Voskovník pravý (vřesna), Myrica cerifera, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Myrica cerifera, Myricaceae, voskovník pravý (vřesna), vřesnovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BEER |

Číslo podle CAS: | 8029-31-0 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pivo |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | BEESWAX ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny včelího vosku |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BEHENALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 16841-14-8 |

EINECS/ELINCS: | 240-865-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dokosyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENAMIDE |

Číslo podle CAS: | 3061-75-4 |

EINECS/ELINCS: | 221-304-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosanamid behenamid |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BEHENAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 70496-39-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)dokosanamid N,N-bis(2-hydroxyethyl)behenamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 94109-05-4 |

EINECS/ELINCS: | 302-442-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)dokosanamid N-(2-hydroxyethyl)behenamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-dokosanamidopropyl) (karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 60270-33-9 |

EINECS/ELINCS: | 262-134-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]dokosanamid N-[3-(dimethylamino)propyl]behenamid |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 125804-04-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]dokosanamid-dokosanát N-[3-(dimethylamino)propyl]behenamid-behenát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]dokosanamid-laktát N-[3-(dimethylamino)propyl]behenamid-laktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-dokosanamidopropyl]ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-dihydroxypropyl)(3-dokosanamidopropyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 26483-35-2 |

EINECS/ELINCS: | 247-730-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(dokosyl)aminoxid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENETH-20 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENETH-25 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENETH-30 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENETH-5 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENIC ACID |

Číslo podle CAS: | 112-85-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-010-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosanová kyselina behenová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BEHENOXY DIMETHICONE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 69537-38-8 |

EINECS/ELINCS: | 274-033-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(dokosanoyloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 17301-53-0 |

EINECS/ELINCS: | 241-327-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl(trimethyl)amonium-chlorid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 81646-13-1 |

EINECS/ELINCS: | 279-791-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl(trimethyl)amonium-methyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 661-19-8 |

EINECS/ELINCS: | 211-546-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BEHENYL BEESWAX |

Číslo podle CAS: | 8006-40-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosylestery mastných kyselin včelího vosku |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BEHENYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 17671-27-1 |

EINECS/ELINCS: | 241-646-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl-dokosanoát dokosyl-behenoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BEHENYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 26920-62-7 |

EINECS/ELINCS: | 248-108-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl(karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | BEHENYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 18312-32-8 |

EINECS/ELINCS: | 242-201-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl-(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 39957-00-1 |

EINECS/ELINCS: | 254-719-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-henikosyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ethanol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BEHENYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl-16-methylheptaekanoát dokosyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery mastných kyselin včelího vosku s 16-methylheptadekan-1-olem |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BELLIS PERENNIS |

Číslo podle CAS: | 84776-11-4 |

EINECS/ELINCS: | 283-935-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sedmikráska obecná, Bellis perennis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Bellis perennis, Compositae, sedmikráska obecná, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BENTONITE |

INN: | bentonite |

Název podle Evropského lékopisu: | bentonitum |

Číslo podle CAS: | 1302-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-108-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bentonit. Koloidní jíl. Skládá se převážně z montmorillonitu (CI 77004). |

Funkce: | absorbenty/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BENZALDEHYDE |

INN: | benzaldehyde |

Číslo podle CAS: | 100-52-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-860-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzaldehyd |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BENZALKONIUM BROMIDE |

Číslo podle CAS: | 91080-29-4 |

EINECS/ELINCS: | 293-522-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BENZALKONIUM CHLORIDE |

Název podle Evropského lékopisu: | benzalkonii chloridum |

Číslo podle CAS: | 63449-41-2 8001-54-5 |

EINECS/ELINCS: | 264-151-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BENZALKONIUM SACCHARINATE |

Číslo podle CAS: | 68989-01-5 |

EINECS/ELINCS: | 273-545-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BENZALPHTHALIDE |

Číslo podle CAS: | 575-61-1 |

EINECS/ELINCS: | 209-388-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-benzyliden-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on 3-benzylidenftalid |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | 1,2,4-BENZENETRIACETATE |

Číslo podle CAS: | 613-03-6 |

EINECS/ELINCS: | 210-327-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzen-1,2,4-triyl-triacetát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BENZETHONIUM CHLORIDE |

INN: | benzethonium chloride |

Číslo podle CAS: | 121-54-0 |

EINECS/ELINCS: | 204-479-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid |

Omezení: | VI/2,15 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BENZISOTHIAZOLINONE |

Číslo podle CAS: | 2634-33-5 |

EINECS/ELINCS: | 220-120-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | BENZOIC ACID |

INN: | benzoic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum benzoicum |

Číslo podle CAS: | 65-85-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-618-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzoová kyselina |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PALMITIC ACID COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE |

Číslo podle CAS: | 119-61-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-337-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzofenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-1 |

Číslo podle CAS: | 131-56-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-029-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-benzoylbenzen-1,3-diol (2,4-dihydroxyfenyl)fenylketon 2,4-dihydroxybenzofenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-10 |

INN: | mexenone |

Číslo podle CAS: | 1641-17-4 |

EINECS/ELINCS: | 216-688-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-4-methoxy-4-methylbenzofenon mexenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-11 |

Číslo podle CAS: | 1341-54-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2,4-dihydroxyfenyl)methanon a bis(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon bis(2,4-dihydroxyfenyl)keton a bis(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)keton 4-(2,4-dihydroxyfenyl)benzen-1,3-diol a 4-(2-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyfenol 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzofenon a 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzofenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-12 |

INN: | octabenzone |

Číslo podle CAS: | 1843-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 217-421-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-benzoyl-5-(oktyloxy)fenol 2-hydroxy-4-(oktyloxy)benzofenon oktabenzon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-2 |

Číslo podle CAS: | 131-55-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-028-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2,4-dihydroxyfenyl)methanon bis(2,4-dihydroxyfenyl)keton 4-(2,4-dihydroxyfenyl)benzen-1,3-diol 2,2′,4,4′-tetrahydroxybenzofenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-3 |

INN: | oxybenzone |

Číslo podle CAS: | 131-57-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-031-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-4-methoxybenzofenon 2-benzoyl-5-methoxyfenol oxybenzon |

Omezení: | VII/1,4 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-4 |

INN: | sulisobenzone |

Číslo podle CAS: | 4065-45-6 |

EINECS/ELINCS: | 223-772-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzen-1-sulfonová kyselina sulisobenzon |

Omezení: | VII/2,17 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-5 |

Číslo podle CAS: | 6628-37-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzen-1-sulfonát |

Omezení: | VII/2,17 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-6 |

Číslo podle CAS: | 131-54-4 |

EINECS/ELINCS: | 205-027-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzofenon 4-(2-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyfenol bis(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)keton |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-7 |

Číslo podle CAS: | 85-19-8 |

EINECS/ELINCS: | 201-592-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-benzoyl-4-chlorfenol 5-chlor-2-hydroxybenzofenon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-8 |

INN: | dioxybenzone |

Číslo podle CAS: | 131-53-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-026-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-hydroxybenzoyl)-4-methoxyfenol 2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon dioxybenzon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOPHENONE-9 |

Číslo podle CAS: | 76656-36-5 3121-60-6 |

EINECS/ELINCS: | 278-520-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4,4'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-3,3′-karbonylbis(benzen-1-sulfonát) |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZOTRIAZOLE |

Číslo podle CAS: | 95-14-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-394-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzotriazol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | BENZOXIQUINE |

INN: | benzoxiquine |

Číslo podle CAS: | 86-75-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-697-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chinolin-8-yl-benzoát benzoxiquin |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | BENZYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 140-11-4 |

EINECS/ELINCS: | 205-399-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BENZYL ALCOHOL |

INN: | benzyl alcohol |

Název podle Evropského lékopisu: | alcohol benzylicus |

Číslo podle CAS: | 100-51-6 |

EINECS/ELINCS: | 202-859-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzylalkohol fenylmethanol |

Omezení: | III/1,45 - VI/1,34 |

Funkce: | konzervační přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | BENZYL BENZOATE |

INN: | benzyl benzoate |

Název podle Evropského lékopisu: | benzylis benzoas |

Číslo podle CAS: | 120-51-4 |

EINECS/ELINCS: | 204-402-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-benzoát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BENZYL CINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 103-41-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-109-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-(3-fenylpropenoát) benzyl-cinnamát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BENZYLHEMIFORMAL |

Číslo podle CAS: | 14548-60-8 35445-70-6 |

EINECS/ELINCS: | 238-588-8/252-570-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (benzyloxy)methanol |

Omezení: | VI/2,21 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 3-BENZYLIDENE CAMPHOR |

Číslo podle CAS: | 15087-24-8 |

EINECS/ELINCS: | 239-139-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-benzyliden-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on |

Omezení: | VII/2,26 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 56039-58-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo[2.2.1]heptan-3-yliden)methyl]benzen-1-sulfonová kyselina |

Omezení: | VII/1,9 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 140-25-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-405-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-dodekanoát benzyl-laurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BENZYL NICOTINATE |

Číslo podle CAS: | 94-44-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-332-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-nikotinát benzyl-pyridin-3-karboxylát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BENZYLPARABEN |

Číslo podle CAS: | 94-18-8 |

EINECS/ELINCS: | 202-311-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-4-hydroxybenzoát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | BENZYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 118-58-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-262-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-2-hydroxybenzoát benzyl-salicylát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 56-37-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-270-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(triethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BERBERINE CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 633-65-8 |

EINECS/ELINCS: | 211-195-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 9,10-dimethoxy-5,6-dihydrobenzo[g][1,3]benzodioxolo[5,6-a]chinolizinium-chlorid berberin-hydrochlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | BERBERIS VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 84649-92-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-473-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Dřišťál obecný, Berberis vulgaris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Berberis vulgaris, Berberidaceae, dřišťál obecný, dřišťálovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BERTHOLLETIA EXCELSA |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BETA-ALANINE DIACETIC ACID |

Číslo podle CAS: | 6245-75-6 |

EINECS/ELINCS: | 228-360-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(karboxymethyl)-β-alanin β-alanin-N,N-dioctová kyselina |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | BETA-CAROTENE |

INN: | betacarotene |

Číslo podle CAS: | 7235-40-7 |

EINECS/ELINCS: | 230-636-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β,β-karoten |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BETA-CAROTENE/POLYSORBATE 80 ETHER |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BETAGLUCAN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β- D- glukan homopolymer β- D- glukosy |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BETAINE |

INN: | betaine |

Číslo podle CAS: | 107-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-490-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (trimethylamonio)acetát, vnitřní sůl betain |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BETA-SITOSTEROL |

Číslo podle CAS: | 83-46-5 |

EINECS/ELINCS: | 201-480-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | stigmast-5-en-3β-ol |

Funkce: | stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | BETA-SITOSTERYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 915-05-9 |

EINECS/ELINCS: | 213-019-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | stigmast-5-en-3β-yl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BETA VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 7659-95-2 |

EINECS/ELINCS: | 231-628-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-{2-[5-(β- D- glukopyranosyloxy)-6-hydroxy-2-karboxy-2,3-dihydroindol-1-yl]vinyl}-2,3-dihydropyridin-2,6-dikarboxylová kyselina |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | BETA VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 89957-89-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-610-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Řepa obecná (burák), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Beta vulgaris L., Chenopodiaceae, řepa obecná (burák), merlíkovité. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | BETULA ALBA |

Číslo podle CAS: | 84012-15-7 |

EINECS/ELINCS: | 281-660-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bříza bělokorá, Betula alba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BHA |

INN: | butylated hydroxyanisole |

Číslo podle CAS: | 25013-16-5 |

EINECS/ELINCS: | 246-563-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | terc-butyl-4-methoxyfenol |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | BHT |

INN: | butylated hydroxytoluen |

Název podle Evropského lékopisu: | butylhydroxytoluenum |

Číslo podle CAS: | 128-37-0 |

EINECS/ELINCS: | 204-881-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | BIOFLAVONOIDS |

Číslo podle CAS: | 61788-55-4 |

EINECS/ELINCS: | 284-515-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Citron, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus limonum, Rutaceae, citroník limonový, routovité. |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BIOSACCHARIDE GUM-1 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BIOTIN |

INN: | biotin |

Číslo podle CAS: | 58-85-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-399-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-pentanová kyselina biotin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | BISABOLOL |

Číslo podle CAS: | 515-69-5 |

EINECS/ELINCS: | 208-205-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)hept-5-en-2-ol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE |

Číslo podle CAS: | 81892-72-0 |

EINECS/ELINCS: | 279-845-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-(propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BIS-DIGLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE/ISOSTEARATE/HYDROXYSTEARATE ADIPATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery oxybispropandiolu a hexandiové kyseliny (diester), oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, 16-methylheptadekanové kyseliny a hydroxyoktadekanové kyseliny (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BIS-DIGLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE/ISOSTEARATE/STEARATE/HYDROX YSTEARATE ADIPATE |

EINECS/ELINCS: | 406-144-4 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | 4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-m-PHENYLENEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 94082-85-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,6-bis(2-hydroxyethoxy)benzen-1,3-diamin-hydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-3,5-PYRIDINEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 117907-42-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6-bis(2-hydroxyethoxy)pyridin-3,5-diamin-dihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BISHYDROXYETHYL BISHEXYLDECYL MALONAMIDE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BISHYDROXYETHYL DIHYDROXYPROPYL STEARAMINIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-dihydroxypropyl)bis(2-hydroxyethyl)oktadecylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | BISMUTH CITRATE |

INN: | bismuth citrate |

Číslo podle CAS: | 813-93-4 |

EINECS/ELINCS: | 212-390-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bismut-citrát |

Funkce: | pufrační činidla/chelatační činidla |

Název podle INCI: | BISMUTH OXYCHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 7787-59-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-122-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid-oxid bismutitý (CI 77163) |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | BISMUTH SUBNITRATE |

INN: | bismuth subnitrate |

Číslo podle CAS: | 1304-85-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-136-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trihydroxid-nitrát-oxid hexabismutitý basický dusičnan bismutitý |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | BISPHENYLHEXAMETHICONE |

Číslo podle CAS: | 18758-91-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,5-difenyl-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]tetrasiloxan |

Funkce: | odpěňovací přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BIXA ORELLANA |

Číslo podle CAS: | 89957-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 289-561-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Keř annatto, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Bixa orellana, Bixaceae, oreláník barvířský. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BOMBYX |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | BORAGO OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84012-16-8 |

EINECS/ELINCS: | 281-661-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Brutnák lékařský, Borago officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Borago officinalis, Boraginaceae, brutnák lékařský, brutnákovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BORAGO OFFICINALIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Skládá se především z glyceridů mastných kyselin (Borago officinalis, brutnák lékařský). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BORIC ACID |

INN: | boric acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum boricum |

Číslo podle CAS: | 10043-35-3 |

EINECS/ELINCS: | 233-139-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina boritá |

Omezení: | III/1,1 |

Funkce: | antimikrobiální přísady/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | BORNELONE |

INN: | bornelone |

Číslo podle CAS: | 2226-11-1 |

EINECS/ELINCS: | 218-757-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-(3,3-dimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-yliden)pent-3-en-2-on 5-(3,3-dimethyl-2-norbonyliden)pent-3-en-2-on bornelon |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BORON NITRIDE |

Číslo podle CAS: | 10043-11-5 |

EINECS/ELINCS: | 233-136-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nitrid boru |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BOSWELIA CARTERII |

Číslo podle CAS: | 89957-98-2 |

EINECS/ELINCS: | 289-620-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kadidlovník pravý, Boswellia carterii, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Boswellia carterii, Burseraceae, kadidlovník pravý, březulovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BOSWELIA SERRATA |

Číslo podle CAS: | 97952-72-2 |

EINECS/ELINCS: | 308-366-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kadidlovník, Boswellia serrata, Burseraceae, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Boswellia serrata, Burseraceae, kadidlovník, březulovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BOUGAINVILLEA GLABRA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Bougainvillea glabra, bugenvilea lysá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BRASSICA ALBA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Brassica alba, bělohořčice setá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BRASSICA BOTRYTIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Brassica botrytis, brukev zelná - květák. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BRASSICA CAPITATA |

Číslo podle CAS: | 89958-13-4 |

EINECS/ELINCS: | 289-635-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Brukev zelná, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Brassica oleracea L., Cruciferae, brukev zelná, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BRASSICA JUNCEA |

Číslo podle CAS: | 93062-78-3 |

EINECS/ELINCS: | 296-833-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Brukev sítinovitá, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Sinapis juncea, Cruciferae, brukev sítinovitá, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BRASSICA NIGRA |

Číslo podle CAS: | 90064-15-6 |

EINECS/ELINCS: | 290-076-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Brukev černá, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Brassica nigra, Cruciferae, brukev černá, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BRASSICA OLEIFERA |

Číslo podle CAS: | 8002-13-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-299-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Řepkový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to (Z)-dokos-11-enové kyseliny (erukové kyseliny), oktadec-9,12-dienové kyseliny (linolové kyseliny) a oktadec-9-enové kyseliny (olejové kyseliny). (Brassica napus, Cruciferae, brukev řepka, brukvovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BRASSICA OLEIFERA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nezmýdelnitelná frakce řepkového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BRASSICA RAPA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Brassica rapa, brukev řepák. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BREVOORTIA |

Číslo podle CAS: | 8002-50-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-311-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oleje z ryby z čeledi sleďovitých (menhaden). Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Brevoortia tyrannis. |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | BRILLIANT BLACK 1 |

Číslo podle CAS: | 2519-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 219-746-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetranatrium-4-acetamido-3-hydroxy-2-({4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-7-sulfonato-1-naftyl}azo)naftalen-1,7-disulfonát (CI 28440) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | BROMOCHLOROPHENE |

Číslo podle CAS: | 15435-29-7 |

EINECS/ELINCS: | 239-446-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6,6'-dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol |

Omezení: | VI/1,37 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BROMOCINNAMAL |

Číslo podle CAS: | 5443-49-2 |

EINECS/ELINCS: | 226-637-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(2-bromfenyl)propenal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BROMOCRESOL GREEN |

Číslo podle CAS: | 76-60-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-972-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bromkresolová zeleň 3',3'',5',5''-tetrabrom-m-kresolsulfonftalein |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANE |

Číslo podle CAS: | 30007-47-7 |

EINECS/ELINCS: | 250-001-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan |

Omezení: | VI/1,20 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL |

INN: | bronopol |

Číslo podle CAS: | 52-51-7 |

EINECS/ELINCS: | 200-143-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol bronopol |

Omezení: | VI/1,21 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BROMOTHYMOL BLUE |

Číslo podle CAS: | 76-59-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-971-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bromthymolová modř 3',3''-dibromthymolsulfonftalein |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | BUBULUM |

Číslo podle CAS: | 8002-64-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-314-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oleje z hovězích končetin. Olej z hovězích končetin (kromě paznehtů), kůže a holenních kostí. |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUMETRIZOLE |

INN: | bumetrizole |

Číslo podle CAS: | 3896-11-5 |

EINECS/ELINCS: | 223-445-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlor-2H-benzotriazol bumetrizol |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BUTADIENE/ACRYLONITRILE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9003-18-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer propennitrilu s buta-1,3-dienem kopolymer akrylonitrilu s buta-1,3-dienem |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BUTANE |

INN: | butane |

Číslo podle CAS: | 106-97-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-448-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | BUTETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BUTOXY CHITOSAN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butoxylovaný chitosan |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BUTOXYDIGLYCOL |

Číslo podle CAS: | 112-34-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-961-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUTOXYETHANOL |

Číslo podle CAS: | 111-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-905-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-butoxyethan-1-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUTOXYETHYL NICOTINATE |

INN: | nicoboxil |

Číslo podle CAS: | 13912-80-6 |

EINECS/ELINCS: | 237-684-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-butoxyethyl-nikotinát 2-butoxyethyl-pyridin-3-karboxylát nikoboxil |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BUTOXYNOL-19 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 104909-82-2 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BUTOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 104909-82-2 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | BUTOXYPROPANOL |

Číslo podle CAS: | 5131-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 225-878-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-butoxypropan-2-ol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | BUTYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 123-86-4 |

EINECS/ELINCS: | 204-658-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-acetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUTYL ACETYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 140-04-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-393-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-12-acetoxyoktadec-9-enoát butyl-O-acetylricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLATED POLYOXYMETHYLENE UREA |

Číslo podle CAS: | 93686-54-5 68002-19-7 |

EINECS/ELINCS: | 297-708-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Produkt reakce močoviny s butylalkoholem a formaldehydem |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYLATED PVP |

Číslo podle CAS: | 26160-96-3 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 136-60-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-252-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-benzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BUTYL BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMETHYLOLETHANE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYL BENZYL PHTHALATE |

Číslo podle CAS: | 85-68-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-622-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl-butyl-ftalát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYLENE GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 107-88-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-529-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butan-1,3-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUTYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butan-1,2-diol-dekanoát-oktanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLENE GLYCOL MONTANATE |

Číslo podle CAS: | 93763-20-3 |

EINECS/ELINCS: | 297-837-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery butan-1,3-diolu a mastných kyselin z montanního vosku |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYL ESTER OF ETHYLENE/MA COPOLYMER |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25119-68-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer monobutyl-(Z)-butendioátu a methyl(vinyl)etheru kopolymer monobutyl-maleinátu a methyl(vinyl)etheru |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 94109-07-6 |

EINECS/ELINCS: | 302-444-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-16-methylheptadekanoát butyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYL METHACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 97-88-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-615-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-methakrylát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE |

INN: | avobenzone |

Číslo podle CAS: | 70356-09-1 |

EINECS/ELINCS: | 274-581-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(4-isobutylfenyl)-3-(4-methoxyfenyl)propan-1,3-dion |

Omezení: | VII/1,8 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | BUTYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 110-36-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-759-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-tetradekanoát butyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLOCTANOL |

Číslo podle CAS: | 3913-02-8 |

EINECS/ELINCS: | 223-470-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-butyloktan-1-ol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLOCTYL BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery mastných kyselin včelího vosku s butyloktanolem |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLOCTYL CANDELILLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butylestery mastných kyselin kandelilového vosku |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | BUTYLOCTYL OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyloktyl-oktadec-9-enoát butyloktyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 142-77-8 |

EINECS/ELINCS: | 205-559-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-oktadec-9-enoát butyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYLPARABEN |

INN: | butylparaben |

Číslo podle CAS: | 94-26-8 |

EINECS/ELINCS: | 202-318-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-4-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | BUTYL PHTHALYL BUTYL GLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 85-70-1 |

EINECS/ELINCS: | 201-624-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [(butoxykarbonyl)methyl]-butyl-ftalát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | BUTYL POLYGLUCOSE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | BUTYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 123-95-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-666-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-oktadekanoát butyl-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYL THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 10047-28-6 |

EINECS/ELINCS: | 233-156-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butyl-sulfanylacetát butyl-thioglykolát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | BUTYRIS LAC |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sušené podmáslí |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | BUTYROLACTONE |

Číslo podle CAS: | 96-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-509-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetrahydrofuran-2-on butano-4-lakton γ-butyrolakton |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | BUTYROSPERMUM PARKII |

Číslo podle CAS: | 91080-23-8 |

EINECS/ELINCS: | 293-515-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Strom shea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Butyrospernum parkii, Sapotaceae, karité, zapotovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BUTYROSPERMUM PARKII |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nezmýdelnitelný podíl olejů a másla ze semen stromu shea |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYROYL TRIHEXYL CITRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trihexyl-O-butanoylcitrát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUTYRUM |

Číslo podle CAS: | 8029-34-3 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | máslo |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUXUS CHINENSIS |

Číslo podle CAS: | 90045-98-0 |

EINECS/ELINCS: | 289-964-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jojoba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Simmondsia chinensis N., Buxaceae, jojoba, zimostrázovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | BUXUS CHINENSIS |

Číslo podle CAS: | 61789-91-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Skládá se především z glyceridů mastných kyselin (Buxus chinensis, jojoba). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | BUXUS SEMPERVIRENS |

Číslo podle CAS: | 84012-17-9 |

EINECS/ELINCS: | 281-663-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Zimostráz vždyzelený, Buxus sempervirens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Buxus sempervirens, Buxaceae, zimostráz vždyzelený, zimostrázovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

C

Název podle INCI: | C18-36 ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny C18-C36 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C29-70 ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny C29-C70 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C40-60 ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny C40-C60 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C18-36 ACID GLYCOL ESTER |

Číslo podle CAS: | 94944-95-3 |

EINECS/ELINCS: | 305-673-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery mastných kyselin C18-C36 s ethan-1,2-diolem (ethylenglykolem) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-20 ACID PEG-8 ESTER |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-18 ACID TRIGLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 67701-26-2 |

EINECS/ELINCS: | 266-944-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Glyceridy C12-C18. Tato látka je identifikována názvem látky podle SDA (Soap and Detergent Association): C12-C18 trialkyl glyceride a SDA Reporting number: 16-001-00. |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | C18-36 ACID TRIGLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 91052-08-3 |

EINECS/ELINCS: | 293-165-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy C18-C36 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CAFFEINE |

INN: | caffeine |

Název podle Evropského lékopisu: | coffeinum |

Číslo podle CAS: | 58-08-2 |

EINECS/ELINCS: | 200-362-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kofein 1,3,7-trimethylpurin-2,6(1H,3H)-dion |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CAFFEINE BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 5743-17-9 |

EINECS/ELINCS: | 227-257-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kofein-benzoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CAKILE MARITIMA |

Číslo podle CAS: | 84929-60-2 |

EINECS/ELINCS: | 284-544-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pomořanka přímořská, Cakile maritima, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cakile maritima, Cruciferae, pomořanka přímořská, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CALAMINE |

INN: | calamine |

Číslo podle CAS: | 8011-96-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalamin, oxid zinečnatý s obsahem oxidu železitého |

Funkce: | absorbenty |

Název podle INCI: | CALCIUM ACETATE |

INN: | calcium acetate |

Číslo podle CAS: | 62-54-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-540-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-diacetát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM ALGINATE |

Číslo podle CAS: | 9005-35-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-alginát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 3578-72-1 |

EINECS/ELINCS: | 222-700-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-didokosanoát kalcium-dibehenát |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 2090-05-3 |

EINECS/ELINCS: | 218-235-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dibenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM CARBONATE |

INN: | calcium carbonate |

Název podle Evropského lékopisu: | calcarea carbonica/calcii carbonas |

Číslo podle CAS: | 471-34-1 |

EINECS/ELINCS: | 207-439-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitan vápenatý |

Funkce: | abraziva/pufrační činidla/zneprůhledňovací přísady/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CALCIUM CARRAGEENAN |

Číslo podle CAS: | 9049-05-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | karagenan, vápenatá sůl |

Funkce: | stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM CASEINATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM CHLORIDE |

INN: | calcium chloride |

Název podle Evropského lékopisu: | calcii chloridum |

Číslo podle CAS: | 10043-52-4 |

EINECS/ELINCS: | 233-140-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid vápenatý |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM DISODIUM EDTA |

INN: | sodium calcium edetate |

Název podle Evropského lékopisu: | natrii calcii edetas |

Číslo podle CAS: | 62-33-9 |

EINECS/ELINCS: | 200-529-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dinatrium-(ethylendinitrilo)tetraacetát |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | CALCIUM FLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 7789-75-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-188-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fluorid vápenatý |

Omezení: | III/1,30 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CALCIUM GLUCONATE |

INN: | calcium gluconate |

Název podle Evropského lékopisu: | calcii gluconas |

Číslo podle CAS: | 299-28-5 |

EINECS/ELINCS: | 206-075-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-diglukonát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 27214-00-2 |

EINECS/ELINCS: | 248-328-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-glycerofosfát |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CALCIUM HYDROXIDE |

INN: | calcium hydroxide |

Číslo podle CAS: | 1305-62-0 |

EINECS/ELINCS: | 215-137-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid vápenatý |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM LACTATE |

Číslo podle CAS: | 814-80-2 |

EINECS/ELINCS: | 212-406-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dilaktát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM LAURATE |

Číslo podle CAS: | 4696-56-4 |

EINECS/ELINCS: | 225-166-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-didodekanoát kalcium-dilaurát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CALCIUM LIGNOSULFONATE |

Číslo podle CAS: | 8061-52-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-lignosulfonát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CALCIUM MONOFLUOROPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 7789-74-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-187-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fluorofosforečnan vápenatý |

Omezení: | III/1,29 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CALCIUM MONTANATE |

Číslo podle CAS: | 68308-22-5 |

EINECS/ELINCS: | 269-637-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vápenaté soli mastných kyselin montanního vosku |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 15284-51-2 |

EINECS/ELINCS: | 239-328-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-tetradekanoát kalcium-myristát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CALCIUM OXIDE |

INN: | lime |

Číslo podle CAS: | 1305-78-8 |

EINECS/ELINCS: | 215-138-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid vápenatý |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM PANTETHEINE SULFONATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM PANTOTHENATE |

INN: | calcium pantothenate |

Číslo podle CAS: | 137-08-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-278-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoát kalcium-(+)-pantothenát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM PANTOTHENATE |

INN: | calcium pantothenate, racemic |

Číslo podle CAS: | 6381-63-1 |

EINECS/ELINCS: | 228-972-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-(±)-2-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM PARABEN |

Číslo podle CAS: | 69959-44-0 |

EINECS/ELINCS: | 274-235-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-bis(4-hydroxybenzoát) |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM PHOSPHATE |

Název podle Evropského lékopisu: | calcarea phosphorica |

Číslo podle CAS: | 7758-23-8 |

EINECS/ELINCS: | 231-837-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý |

Funkce: | abraziva/pufrační činidla/přísady k péči o dutinu ústní/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 4075-81-4 |

EINECS/ELINCS: | 223-795-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dipropionát kalcium-dipropanoát |

Omezení: | VI/1,2 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM PYROPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 7790-76-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-221-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | difosforečnan vápenatý pyrofosforečnan vápenatý |

Funkce: | abraziva |

Název podle INCI: | CALCIUM SACCHARIN |

INN: | saccharin calcium |

Číslo podle CAS: | 6485-34-3 |

EINECS/ELINCS: | 229-349-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, vápenatá sůl 1,1-dioxo-λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, vápenatá sůl |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CALCIUM SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 824-35-1 |

EINECS/ELINCS: | 212-525-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-bis(2-hydroxybenzoát) kalcium-disalicylát |

Omezení: | VI/1,3 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 1344-95-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-710-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan vápenatý |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 62386-95-5(**) |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM SORBATE |

Číslo podle CAS: | 7492-55-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-321-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dihexa-2,4-dienoát |

Omezení: | VI/1,4 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM STEARATE |

INN: | calcium stearate |

Číslo podle CAS: | 1592-23-0 |

EINECS/ELINCS: | 216-472-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-distearát kalcium-dioktadekanoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CALCIUM STEAROYL LACTYLATE |

Číslo podle CAS: | 5793-94-2 |

EINECS/ELINCS: | 227-335-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-bis[(1-karboxyethyl)-2-(stearoyloxy)propanoát] |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CALCIUM SULFATE |

INN: | calcium sulfate |

Číslo podle CAS: | 7778-18-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-900-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran vápenatý (CI 77231) |

Funkce: | abraziva/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM SULFIDE |

Číslo podle CAS: | 20548-54-3 |

EINECS/ELINCS: | 243-873-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfid vápenatý |

Omezení: | III/1,23 |

Funkce: | depilační přísady |

Název podle INCI: | CALCIUM TARTARATE |

Číslo podle CAS: | 3164-34-9 |

EINECS/ELINCS: | 221-621-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-tartarát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 814-71-1 |

EINECS/ELINCS: | 212-402-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-bis(sulfanylacetát) kalcium-bis(thioglykolát) |

Omezení: | III/1,2 |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | CALCIUM TITANATE |

Číslo podle CAS: | 12049-50-2 |

EINECS/ELINCS: | 234-988-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trioxid vápenato-titaničitý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CALCIUM UNDECYLENATE |

Číslo podle CAS: | 1322-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-331-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-diundec-10-enoát |

Omezení: | VI/1,18 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | C12-13 ALCOHOLS |

Číslo podle CAS: | 75782-86-4 |

EINECS/ELINCS: | 278-306-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C12-C13 |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | C12-15 ALCOHOLS |

Číslo podle CAS: | 63393-82-8 |

EINECS/ELINCS: | 264-118-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C12-C15 |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | C12-16 ALCOHOLS |

Číslo podle CAS: | 68855-56-1 |

EINECS/ELINCS: | 272-490-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C12-C16 |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | C14-15 ALCOHOLS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C14-15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C20-40 ALCOHOLS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C20-C40 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C30-50 ALCOHOLS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C30-C50 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C40-60 ALCOHOLS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C40-C60 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C9-11 ALCOHOLS |

Číslo podle CAS: | 66455-17-2 68551-08-6 |

EINECS/ELINCS: | 266-367-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy C9-C11 |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CALENDULA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84776-23-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-949-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Měsíček lékařský, Calendula officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Calendula officinalis, Compositae, měsíček lékařský, hvězdnicovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C10-13 ALKANE |

Číslo podle CAS: | 64771-72-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkany C10-C13 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C14-17 ALKANE |

Číslo podle CAS: | 64771-72-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkany C14-C17 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C18-28 ALKYL ACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C18-C28)-acetáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C18-38 ALKYL BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C18-C38)estery mastných kyselin z včelího vosku |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C20-40 ALKYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C20-C40)-dokosanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C10-14 ALKYL BENZENESULFONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 85117-49-3 |

EINECS/ELINCS: | 285-599-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoalkyl(C10-C14)deriváty benzensulfonové kyseliny |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 ALKYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 68411-27-8 |

EINECS/ELINCS: | 270-112-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C15)-benzoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C18-38 ALKYL C24-54 ACID ESTER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C18-C38)estery mastných kyselin C24-C54 |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C12-13 ALKYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 93925-36-1 |

EINECS/ELINCS: | 300-338-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C15)estery 2-hydroxypropanové kyseliny alkyl(C12-C15)-2-hydroxypropanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-15 ALKYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 93925-36-1 |

EINECS/ELINCS: | 300-338-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C15)- 2-hydroxypropanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C24-28 ALKYL METHICONE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C30-45 ALKYL METHICONE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-13 ALKYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 90411-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 291-443-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-15(**))estery 2-ethylhexanové kyseliny alkyl(C12-C15)-2-ethylhexanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-15 ALKYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 90411-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 291-443-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C15)-2-ethylhexanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-15 ALKYL SALICYLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C12-C15)-2-hydroxybenzoáty alkyl(C12-C15)-salicyláty |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CALLITRIS QUADRIVALVIS |

Číslo podle CAS: | 9000-57-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-547-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sandarak. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jde o produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. (Callitris quadrivalvis, Cupressaceae, kalitris, cypřišovité). |

Funkce: | stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | CALLUNA VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 84603-54-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-255-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vřes obecný, Calluna vulgaris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Calluna vulgaris, Ericaceae, vřes obecný, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAMELIA OLEIFERA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Camelia oleifera, kamélie olejná. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAMELIA SINENSIS |

Číslo podle CAS: | 84650-60-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-519-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Čaj, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Thea chinensis, Theaceae, čajovník čínský, čajovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAMELINA SATIVA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Camelina sativa, lnička setá. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CAMPHOR |

INN: | camphor |

Název podle Evropského lékopisu: | camphora |

Číslo podle CAS: | 76-22-2 464-49-3 21368-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-945-0/207-355-2/244-350-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kafr 1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on (+)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on (±)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on |

Funkce: | denaturační přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CAMPHOR BENZALKONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 52793-97-2 |

EINECS/ELINCS: | 258-190-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N,N-trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo[2.2.1]heptan-2-yliden)methyl]anilinium-methyl-sulfát |

Omezení: | VII/1,2 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | CAMPHYLCYCLOHEXANOL |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CANANGA ODORATA |

Číslo podle CAS: | 83863-30-3 |

EINECS/ELINCS: | 281-092-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ylang-ylang, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cananga odorata, Annonaceae, kananga vonná, láhevníkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CANDELILLA CERA |

Číslo podle CAS: | 8006-44-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-347-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kandelilový vosk. Vosk z rostliny Euphorbia antisiphylitica nebo Pedilanthus pavonis z čeledi Euphorbiaceae. |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CANOLA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oleje z brukve řepky olejky Brassica napus s nízkým obsahem kyseliny erukové |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CANOLAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin kanoly) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CANOLAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl]ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát (acyl odvozen od mastných kyselin kanoly) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CANOLA OIL GLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy oleje z brukve řepky olejky (Brassica napus) s nízkým obsahem kyseliny erukové |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPPARIS SPINOSA |

Číslo podle CAS: | 89958-23-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-646-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kapara trnitá, Capparis spinosa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Capparis spinosa, Capparidaceae, kapara trnitá, kaparovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAPRAE LAC |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kozí mléko |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CAPRAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 136-26-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-234-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)dekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CAPRIC ACID |

Číslo podle CAS: | 334-48-5 |

EINECS/ELINCS: | 206-376-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dekanová kyselina kaprylová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPROIC ACID |

INN: | caproic acid |

Číslo podle CAS: | 142-62-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-550-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexanová kyselina kapronová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLETH-9 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 1117-86-8 |

EINECS/ELINCS: | 214-254-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktan-1,2-diol |

Funkce: | zvláčňující přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | CAPRYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 37478-68-5 |

EINECS/ELINCS: | 253-521-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-nonyl-4,5-dihydroimidazol-1-yl)ethan-1-ol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLIC ACID |

INN: | octanoic acid |

Číslo podle CAS: | 124-07-2 |

EINECS/ELINCS: | 204-677-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktanová kyselina kaprinová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLIC ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 111-87-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-917-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktan-1-ol |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC/DIGLYCERYL SUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl-butandioát, směsné estery s oktanovou kyselinou a dekanovou kyselinou |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 73398-61-5 |

EINECS/ELINCS: | 277-452-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směs O-dekanoyl-O-oktanoylglycerolů směs glycerol-dekanoát-oktanoátů |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC/LAURIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery glycerolu s oktanovou kyselinou, dekanovou kyselinou a dodekanovou kyselinou |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery glycerolu s oktanovou kyselinou, dekanovou kyselinou a oktadeka-9,12-dienovou kyselinou |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC/MYRISTIC/STEARIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery glycerolu s oktanovou kyselinou, dekanovou kyselinou a tetradekanovou kyselinou |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC/STEARIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery glycerolu s oktanovou kyselinou, dekanovou kyselinou a oktadekanovou kyselinou |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 73398-61-5 65381-09-1 |

EINECS/ELINCS: | 277-452-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směs O-dekanoyl-O-oktanoylglycerolů směs glycerol-dekanoát-oktanoátů |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL GLYCINE |

Číslo podle CAS: | 14246-53-8 |

EINECS/ELINCS: | 238-122-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-oktanoylglycin N-oktanoyl-2-aminooctová kyselina |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 126098-37-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lipacide C 8co |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL KERATIN AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLOYL SALICYLIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(oktanoyloxy)benzoová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktyl-D-glukosid a decyl- D -glukosid (směs) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CAPRYLYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 36060-61-4 |

EINECS/ELINCS: | 252-853-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ethanol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CAPRYLYL PYRROLIDONE |

Číslo podle CAS: | 2687-94-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-oktylpyrrolidon 1-oktyl-2-pyrrolidon 1-oktylpyrrolidin-2-on |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CAPSANTHIN/CAPSORUBIN |

Číslo podle CAS: | 465-42-9 |

EINECS/ELINCS: | 207-364-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxy-β,κ-karoten-6′-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CAPSELLA BURSA PASTORIS |

Číslo podle CAS: | 84604-19-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-297-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kokoška pastuší tobolka, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Capsella bursa-pastoris, Cruciferae, kokoška pastuší tobolka, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAPSICUM FRUTESCENS |

Číslo podle CAS: | 8023-77-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-424-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | paprikové oleopryskyřice |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAPSICUM FRUTESCENS |

Číslo podle CAS: | 84603-55-4 |

EINECS/ELINCS: | 283-256-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Paprika roční dlouhoplodá, Capsicum annuum annuumlongum, skupina cayenne, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Capsicum annuum annuum longum, skupina cayenne, Solanaceae, paprika roční dlouhoplodá, lilkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CARAMEL |

INN: | caramel |

Číslo podle CAS: | 8028-89-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-435-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Karamel (barvivo). Látka získaná řízeným zahříváním potravinářských sacharidů. K usnadnění karamelizace mohou být použity potravinářské kyseliny, zásady a soli. Potravinářské odpěňovací přísady mohou být použity pouze v množství nezbytném pro dosažení požadovaného účinku. Obsahuje převážně koloidní agregáty, které jsou dispergovatelné ve vodě, avšak pouze částečně dispergovatelné ve směsi alkohol-voda. Podle použitého karamelizačního činidla mohou mít koloidní částice v roztoku kladný nebo záporný náboj. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CARBENIA BENEDICTA |

Číslo podle CAS: | 84603-57-6 |

EINECS/ELINCS: | 283-258-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Benedikt lékařský, Cnicus benedictus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cnicus benedictus, Compositae, benedikt lékařský, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CARBOCYSTEINE |

Číslo podle CAS: | 638-23-3 |

EINECS/ELINCS: | 211-327-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-3-[(karboxymethyl)sulfanyl]propanová kyselina S-(karboxymethyl)- L -cystein |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CARBOMER |

Číslo podle CAS: | 9007-20-9 9003-01-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | karbomer |

Funkce: | stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CARBON DIOXIDE |

INN: | carbon dioxide |

Název podle Evropského lékopisu: | carbonei dioxidum |

Číslo podle CAS: | 124-38-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-696-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid uhličitý |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | CARBOXYETHYL AMINOBUTYRIC ACID |

Číslo podle CAS: | 4386-03-2 |

EINECS/ELINCS: | 224-497-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2-karboxyethyl)amino]butanová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL CHITIN |

Číslo podle CAS: | 52108-64-2 |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL CHITOSAN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL CHITOSAN SUCCINAMIDE |

Funkce: | filmotvorné přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL DEXTRAN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Číslo podle CAS: | 9088-04-4 9004-30-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)celulosa, sodná sůl |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL HYDROXYPROPYL GUAR |

Číslo podle CAS: | 68130-15-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sodná sůl (2-hydroxypropyl)etheru a (karboxymethyl)ether guarové gumy, sodná sůl |

Funkce: | stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CARBOXYMETHYL ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(3-isostearamidopropyl)-4-(karboxylatomethyl)morfolin-4-ium, vnitřní sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CARICA PAPAYA |

Číslo podle CAS: | 84012-30-6 |

EINECS/ELINCS: | 281-675-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Papája, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Carica papaya, Caricaceae, papája obecná, papájovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CARNAUBA |

Název podle Evropského lékopisu: | cera carnauba |

Číslo podle CAS: | 8015-86-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-399-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | karnaubský vosk; vosk z listů palmy Copernicia cerifera, Palmae |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CARNITINE |

INN: | carnitine |

Číslo podle CAS: | 541-15-1 461-06-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-768-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ((R)-2-hydroxy-3-karboxylatopropyl)trimethylamonium-hydroxid |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CARPRONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CARRAGEENAN |

INN: | carrageenan |

Číslo podle CAS: | 9000-07-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-524-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | karagenan |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CARTHAMUS TINCTORIUS |

Číslo podle CAS: | 8001-23-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-276-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Šafránová silice. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy oktadec-9,12-dienové kyseliny. (Carthamus tinctorius, Compositae, světlice barvířská, hvězdnicovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CARTHAMUS TINCTORIUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Carthamus tinctorius, světlice barvířská. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CARUM CARVI |

Číslo podle CAS: | 85940-31-4 |

EINECS/ELINCS: | 288-921-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kmín, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Carum carvi, Umbelliferae, kmín kořenný, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CARUM PETROSELINUM |

Číslo podle CAS: | 84012-33-9 |

EINECS/ELINCS: | 281-677-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Petržel obecná, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Petroselinum crispum, Umbelliferae, petržel obecná, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CARVONE |

Číslo podle CAS: | 2244-16-8 99-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 218-827-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (S)-5-isopropenyl-2-methylcyklohex-2-en-1-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CARVONE |

Číslo podle CAS: | 6485-40-1 99-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 229-352-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | p-mentha-1(6),8-dien-2-on 5-isopropyliden-2-methylcyklohex-2-en-1-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CARYA ILLINOENSIS |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pekan, Carya illinoensis |

Funkce: | abraziva |

Název podle INCI: | CASEIN |

Číslo podle CAS: | 9000-71-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-555-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kaseiny. Složitá směs produkovaná v tkáni mléčné žlázy z aminokyselin dodávaných krví. Obsahuje několik bílkovin, fosfor a vápník. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CASSIA AURICULATA |

Číslo podle CAS: | 97593-53-8 |

EINECS/ELINCS: | 307-359-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kasie, Cassia auriculata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cassia auriculata, Leguminosae, kasie, bobobvité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CASSIA ITALICA |

Název podle Evropského lékopisu: | sennae folium/sennae fructus |

Číslo podle CAS: | 85085-71-8 |

EINECS/ELINCS: | 285-393-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kasie, Cassia obovata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cassia obovata, Leguminosae, kasie, bobobvité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CASTANEA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 84695-99-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-619-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kaštanovník jedlý, Castaneasativa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Castanea sativa, Fagaceae, kaštanovník jedlý, bukovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CAULOPHYLLUM THALICTROIDES |

Číslo podle CAS: | 84929-23-7 |

EINECS/ELINCS: | 284-507-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rostlina z čeledi dřišťálovitých, Caulophyllum thalictroides, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Caulophyllum thalictroides, Berberidaceae, dřišťálovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | C10-30 CHOLESTEROL/LANOSTEROL ESTERS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce alkanových (C10-C30) kyselin s cholesterolem a lanosta-8,24-dien-3β-olem |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CEANOTHUS AMERICANUS |

Číslo podle CAS: | 91771-46-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-937-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Latnatec americký, Ceanothus americanus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ceanothus americanus, Rhamnaceae, latnatec americký, řešetlákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CELLULOSE |

INN: | cellulose |

Název podle Evropského lékopisu: | cellulosum |

Číslo podle CAS: | 9004-34-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-674-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | celulosa |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CELLULOSE ACETATE |

INN: | cellulose acetate |

Číslo podle CAS: | 9004-35-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetát celulosy |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CELLULOSE ACETATE BUTYRATE |

INN: | cabufocon a |

Číslo podle CAS: | 9004-36-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetát-butanoát celulosy |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 9004-39-1 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CELLULOSE ACETATE PROPIONATE CARBOXYLATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CELLULOSE GUM |

INN: | carmellose |

Číslo podle CAS: | 9004-32-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karboxymethyl)ether celulosy, sodná sůl |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CENTAUREA CYANUS |

Číslo podle CAS: | 84012-18-0 |

EINECS/ELINCS: | 281-664-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chrpa polní, Centaurea cyanus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Centaurea cyanus, Compositae, chrpa polní, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CENTAURIUM ERYTHRAEA |

Číslo podle CAS: | 84837-00-3 |

EINECS/ELINCS: | 284-285-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Zeměžluč okolíkatá, Erythraea centaurium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Erythraea centaurium, Gentianaceae, zeměžluč okolíkatá, hořcovitá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CENTELLA ASIATICA |

Číslo podle CAS: | 84696-21-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-640-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pupečník, Hydrocotyle asiatica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hydrocotyle asiatica, Umbelliferae, pupečník, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CERA ALBA |

INN: | wax, yellow |

Název podle Evropského lékopisu: | cera alba/cera flava |

Číslo podle CAS: | 8012-89-3 8006-40-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-383-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Včelí vosk. Vosk získávaný z pláství včely medonosné. Obsahuje hlavně triakontyl-hexadekanoát (myricyl-palmitát), hexakosanovou kyselinu (cerotovou kyselinu), estery a některé parafiny s vysokým počtem uhlíků. |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CERA MICROCRISTALLINA |

Číslo podle CAS: | 63231-60-7 |

EINECS/ELINCS: | 264-038-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky. Složitá směs uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem získávaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje převážně uhlovodíky s nasyceným nerozvětveným a rozvětveným řetězcem většinou s počtem uhlíků vyšším než 35. |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CERAMIDE 3 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CERATONIA SILIQUA |

Číslo podle CAS: | 9000-40-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-541-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | rohovníková pryskyřice |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CERATONIA SILIQUA |

Číslo podle CAS: | 84961-45-5 |

EINECS/ELINCS: | 284-634-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rohovník obecný, Ceratonia siliqua, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ceratonia siliqua, Leguminosae, rohovník obecný, bobovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CERESIN |

Číslo podle CAS: | 8001-75-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-290-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cerezin. Složitá směs uhlovodíků získávaných čištěním ozokeritu kyselinou sírovou a filtrací přes kostní uhlí za vzniku voskových koláčů. |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CEREUS GRANDIFLORUS |

Číslo podle CAS: | 8007-78-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-364-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Selenicereus grandiflorus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané ze Selenicereus grandiflorus, Cactaceae, kaktusovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CEROTIC ACID |

Číslo podle CAS: | 506-46-7 |

EINECS/ELINCS: | 208-040-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexakosanová kyselina cerotová kyselina |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CETALKONIUM CHLORIDE |

INN: | cetalkonium chloride |

Číslo podle CAS: | 122-18-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-526-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid cetalkonium-chlorid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CETEARALKONIUM BROMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CETEARETH-10 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-100 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-11 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-12 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-13 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-15 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-16 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-17 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-18 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-2 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-20 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-22 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-23 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-25 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-27 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-28 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-29 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-30 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-33 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-34 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-4 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-40 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-5 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-50 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-55 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-6 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-60 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-7 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-8 |

Číslo podle CAS: | 68439-49-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-80 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-9 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-25 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARETH-2 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-4 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARETH-5 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARYL ALCOHOL |

Název podle Evropského lékopisu: | alcohol cetylicus et stearylicus |

Číslo podle CAS: | 67762-27-0 8005-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 267-008-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Alkoholy C16-C18. Tato látka je identifikována názvem látky podle SDA (Soap and Detergent Association): C16-C18 alkyl alcohol a SDA Reporting Number: 19060-00. |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CETEARYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)-dokosanoát alkyl-behenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETEARYL CANDELILLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)estery mastných kyselin kandelilového vosku |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETEARYL GLUCOSIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)- D -glukosid |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETEARYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 84878-33-1 |

EINECS/ELINCS: | 284-424-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-7-methyloktanoát hexadecyl-isononanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETEARYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 90411-68-059130-70-0 |

EINECS/ELINCS: | 291-445-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)-2-ethylhexanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETEARYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 93820-81-6 85341-79-3 |

EINECS/ELINCS: | 298-663-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)-hexadekanoáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETEARYL POLYGLUCOSE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETEARYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 93820-97-4 |

EINECS/ELINCS: | 298-680-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)-oktadekanoáty |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-1 |

Číslo podle CAS: | 2136-71-2 9004-95-9 |

EINECS/ELINCS: | 218-373-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(hexadecyloxy)ethan-1-ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-10 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-12 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-14 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-15 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Název podle INCI: | CETETH-16 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-2 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-20 |

INN: | cetomacrogol 1000 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-24 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-25 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-3 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-30 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-4 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-45 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETH-5 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-6 |

Číslo podle CAS: | 9004-95-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hexadecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETH-8 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETETHYLDIMONIUM BROMIDE |

Číslo podle CAS: | 124-03-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-672-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-bromid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETETHYL MORPHOLINIUM ETHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 78-21-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-094-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-ethyl-4-hexadecylmorfolin-4-ium-ethyl-sulfát |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETOLETH-11 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETOLETH-15 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETOLETH-22 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETOLETH-24 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETOLETH-25 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETOLETH-6 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETRARIA ISLANDICA |

Číslo podle CAS: | 93165-52-7 |

EINECS/ELINCS: | 296-939-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pukléřka islandská, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cetraria islandica, Parmeliaceae, pukléřka islandská, terčovkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CETRIMONIUM BROMIDE |

INN: | cetrimonium bromide |

Název podle Evropského lékopisu: | cetrimidum |

Číslo podle CAS: | 57-09-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-311-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(trimethyl)amonium-bromid cetyl(trimethyl)amonium-bromid cetrimonium-bromid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CETRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 112-02-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-928-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(trimethyl)amonium-chlorid cetyl(trimethyl)amonium-chlorid cetrimonium-chlorid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CETRIMONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 65060-02-8 |

EINECS/ELINCS: | 265-352-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(trimethyl)amonium-methyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CETRIMONIUM SACCHARINATE |

Číslo podle CAS: | 2478-29-7 |

EINECS/ELINCS: | 219-608-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(trimethyl)amoniová sůl 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxidu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CETRIMONIUM TOSYLATE |

Číslo podle CAS: | 138-32-9 |

EINECS/ELINCS: | 205-324-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(trimethyl)amonium-4-methylbenzensulfonát hexadecyl(trimethyl)amonium-tosylát |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 629-70-9 |

EINECS/ELINCS: | 211-103-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-acetát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL ACETYL RICINOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-12-acetoxyoktadec-9-enoát hexadecyl-O-acetylricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL ALCOHOL |

INN: | cetyl alcohol |

Název podle Evropského lékopisu: | alcohol cetylicus |

Číslo podle CAS: | 36653-82-4 |

EINECS/ELINCS: | 253-149-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadekan-1-ol cetylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CETYLAMINE HYDROFLUORIDE |

INN: | hetaflur |

Číslo podle CAS: | 3151-59-5 |

EINECS/ELINCS: | 221-588-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecylamonium-fluorid hetaflur |

Omezení: | III/1,36 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CETYLARACHIDOL |

Číslo podle CAS: | 17658-63-8 |

EINECS/ELINCS: | 241-637-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hexadecylikosan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 693-33-4 |

EINECS/ELINCS: | 211-748-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETYL CAPRYLATE |

Číslo podle CAS: | 29710-31-4 |

EINECS/ELINCS: | 249-794-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-oktanoát cetyl-kaprylát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL DIMETHICONE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL DIMETHICONE COPOLYOL |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETYL ESTERS |

Číslo podle CAS: | 8002-23-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-302-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vorvanina (spermacet). Voskovitá látka získávaná z hlavy vorvaně. Obsahuje hlavně hexadecyl-hexadekanoát (cetyl-palmitát), hexadecylalkohol (cetylalkohol) a estery dodekanové (laurové) kyseliny, tetradekanové (myristové) kyseliny a oktadekanové (stearové) kyseliny. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 6920-24-7 |

EINECS/ELINCS: | 230-030-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadekan-1,16-diol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyhexadecyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CETYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 84878-33-1 |

EINECS/ELINCS: | 284-424-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-7-methyloktanoát hexadecyl-isononanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 35274-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 252-478-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-laktát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 20834-06-4 |

EINECS/ELINCS: | 244-071-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-dodekanoát hexadecyl-laurát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CETYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 2599-01-1 |

EINECS/ELINCS: | 220-001-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-tetradekanoát hexadecyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 59130-69-7 |

EINECS/ELINCS: | 261-619-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 22393-86-8 |

EINECS/ELINCS: | 244-950-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-oktadec-9-enoát hexadecyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 540-10-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-736-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-hexadekanoát hexadecyl-palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(hexadecyloxy)-2-hydroxypropyl]-N-(2-hydroxyethyl)dekanamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CETYL-PG HYDROXYETHYL PALMITAMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(hexadecyloxy)-2-hydroxypropyl]-N-(2-hydroxyethyl)hexadekanamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CETYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 3539-43-3 |

EINECS/ELINCS: | 222-581-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-dihydrogen-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CETYL PPG-2 ISODECETH-7 CARBOXYLATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE |

INN: | cetylpyridinium chloride |

Název podle Evropského lékopisu: | cetylpyridinii chloridum |

Číslo podle CAS: | 123-03-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-593-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid cetylpyridinium-chlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/deodorační přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CETYL PYRROLIDONYLMETHYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(dimethyl)[(2-oxopyrrolidin-1-yl)methyl]-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CETYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 10401-55-5 |

EINECS/ELINCS: | 233-864-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-(R)-12-hydroxyoktadec-9-enoát hexadecyl-ricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CETYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 1190-63-2 |

EINECS/ELINCS: | 214-724-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl-stearát hexadecyl-oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C15-18 GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 70750-40-2 |

EINECS/ELINCS: | 274-844-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glykoly C15-C18 alkan(C15-C18)-1,2-dioly |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | C18-20 GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyalkyl(C18-C20)-isostearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C20-30 GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyalkyl(C20-C30)-isostearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C14-16 GLYCOL PALMITATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyalkyl(C14-C16)-hexadekanoát 2-hydroxyalkyl(C14-C16)-palmitát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CHAENOMELES JAPONICA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chaenomeles japonica, kdoulovec japonský. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CHALK |

Číslo podle CAS: | 13397-25-6 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křída |

Funkce: | abraziva/absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CHAMOMILLA RECUTITA |

Název podle Evropského lékopisu: | matricariae flos |

Číslo podle CAS: | 84082-60-0 |

EINECS/ELINCS: | 282-006-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Heřmánek pravý, Matricaria recutita, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Matricaria recutita, Compositae, heřmánek pravý, hvězdnicovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CHELIDONIUM MAJUS |

Číslo podle CAS: | 84603-56-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-257-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vlaštovičník větší, Chelidonium majus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chelidonium majus, Papaveraceae, vlaštovičník větší, mákovité. |

Funkce: | přísady proti lupům |

Název podle INCI: | CHENOPODIUM AMBROSIOIDES |

Číslo podle CAS: | 89997-47-7 |

EINECS/ELINCS: | 289-682-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Merlík vonný, Chenopodium ambrosioides, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chenopodium ambrosioides, Chenopodiaceae, merlík vonný, merlíkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CHENOPODIUM QUINOA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chenopodium quinoa, merlík čilský. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CHIMYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 506-03-6 |

EINECS/ELINCS: | 208-026-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (S)-3-(hexadecyloxy)propan-1,2-diol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CHIMYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(hexadecyloxy)-2-hydroxypropyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CHIMYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 131932-18-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(hexadecyloxy)-2-hydroxypropyl-oktadekanoát 3-(hexadecyloxy)-2-hydroxypropyl-stearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CHITIN |

Číslo podle CAS: | 1398-61-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-744-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chitin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CHITOSAN |

Číslo podle CAS: | 9012-76-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | deacetylovaný chitin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CHITOSAN LACTATE |

Číslo podle CAS: | 66267-50-6 146227-11-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chitosan-laktát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CHITOSAN PCA |

Číslo podle CAS: | 117522-93-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chitosan-5-oxopyrrolidin-2-karboxylát chitosan-5-oxoprolinát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | CHITOSAN SUCCINAMIDE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CHLORAMINE-T |

INN: | tosylchloramide sodium |

Číslo podle CAS: | 127-65-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-854-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl N-chlortosylát, sodná sůl |

Omezení: | III/1,5 |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | CHLORELLA FERMENTATION EXTRACT |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CHLORHEXIDINE |

INN: | chlorhexidine |

Číslo podle CAS: | 55-56-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-238-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid) chlorhexidin |

Omezení: | VI/1,42 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLORHEXIDINE DIACETATE |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorhexidini acetas |

Číslo podle CAS: | 56-95-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-302-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-diacetát chlorhexidin-diacetát |

Omezení: | VI/1,42 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE |

INN: | chlorhexidine gluconate |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorhexidini gluconati solutio |

Číslo podle CAS: | 18472-51-0 |

EINECS/ELINCS: | 242-354-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -glukonová kyselina, sloučenina s N,N′-bis(4-chlorfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanimidamidem (2:1) |

Omezení: | VI/1,42 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDE |

INN: | chlorhexidine hydrochloride |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorhexidini hydrochloridum |

Číslo podle CAS: | 3697-42-5 |

EINECS/ELINCS: | 223-026-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid chlorhexidin-dihydrochlorid |

Omezení: | VI/1,42 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLOROACETAMIDE |

Číslo podle CAS: | 79-07-2 |

EINECS/ELINCS: | 201-174-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chloracetamid |

Omezení: | VI/1,41 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLOROBUTANOL |

INN: | chlorobutanol |

Číslo podle CAS: | 57-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-317-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1,1-trichlor-2-methylpropan2-ol chlorbutanol |

Omezení: | VI/1,11 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL |

Číslo podle CAS: | 131657-78-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CHLOROGENIC ACIDS |

Číslo podle CAS: | 327-97-9 534-61-2 |

EINECS/ELINCS: | 206-325-6/208-603-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-{[3-(3,4-dihydroxyfenyl)akryloyl]oxy}-1,4,5-trihydroxycyklohexan-1-karboxylová kyselina 5-O-[3-(3,4-dihydroxyfenyl)akryloyl]-(-)-chinová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 2-CHLORO-5-NITRO-N-HYDROXYETHYL p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 50610-28-1 |

EINECS/ELINCS: | 256-652-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(4-amino-2-chlor-5-nitroanilino)ethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CHLOROPHENE |

INN: | clorofene |

Číslo podle CAS: | 120-32-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-385-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-benzyl-4-chlorfenol chlorofen |

Omezení: | VI/1,40 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 615-66-7 |

EINECS/ELINCS: | 210-441-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-chlorbenzen-1,4-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 6219-71-2 |

EINECS/ELINCS: | 228-291-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-chlorbenzen-1,4-diamin-sulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4-CHLORORESORCINOL |

Číslo podle CAS: | 95-88-5 |

EINECS/ELINCS: | 202-462-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-chlorbenzen-1,3-diol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CHLOROTHYMOL |

INN: | chlorothymol |

Číslo podle CAS: | 89-68-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-930-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-chlor-6-isopropyl-3-methylfenol |

Funkce: | antimikrobiální přísady/denaturační přísady/deodorační přísady/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | CHLOROXYLENOL |

INN: | chloroxylenol |

Číslo podle CAS: | 88-04-0 |

EINECS/ELINCS: | 201-793-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlor(dimethyl)fenol |

Omezení: | VI/1,26 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHLORPHENESIN |

INN: | chlorphenesin |

Číslo podle CAS: | 104-29-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-192-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(4-chlorfenoxy)propan-1,2-diol chlorfenesin |

Omezení: | VI/2,2 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CHOLECALCIFEROL POLYPEPTIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CHOLESTEROL |

INN: | cholesterol |

Číslo podle CAS: | 57-88-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-353-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3 β -ol cholesterol |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL/BEHENYL/OCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery 2-(dodekanamido)aminopentandiové kyseliny s cholest-5-en-3ß-olem, dokosan-1-olem a (2-ethylhexyl)dodekan-1-olem směsné estery N-dodekanoylglutamové kyseliny s cholesterolem, behenylalkoholem a (2-ethylhexyl)dodekan-1-olem |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 910-31-6 |

EINECS/ELINCS: | 213-004-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3β-chlorcholest-5-en |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL DICHLOROBENZOATE |

Číslo podle CAS: | 32832-01-2 |

EINECS/ELINCS: | 251-248-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3 β -yl-2,4-dichlorbenzoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 40445-72-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3 β -yl-12-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3β-yl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL MACADAMIATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3β-ylestery mastných kyselin z oleje makadamových ořechů |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL NONANOATE |

Číslo podle CAS: | 1182-66-7 |

EINECS/ELINCS: | 214-658-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3 β -yl-nonanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL OLEYL CARBONATE |

Číslo podle CAS: | 17110-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 241-179-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3β-yl-[(Z)-oktadec-9-en-1-yl]-karbonát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CHOLESTERYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 35602-69-8 |

EINECS/ELINCS: | 252-637-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cholest-5-en-3 β -yl-stearát cholest-5-en-3 β -yl-oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | CHOLETH-10 |

Číslo podle CAS: | 27321-96-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(cholest-5-en-3β-yl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CHOLETH-20 |

Číslo podle CAS: | 27321-96-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(cholest-5-en-3β-yl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CHOLETH-24 |

Číslo podle CAS: | 27321-96-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(cholest-5-en-3β-yl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CHONDRUS CRISPUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chondrus crispus, puchratka kadeřavá. |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CHROMIUM HYDROXIDE GREEN |

Číslo podle CAS: | 12001-99-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-160-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid chromitý (CI 77289) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CHROMIUM OXIDE GREENS |

Číslo podle CAS: | 1308-38-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-160-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid chromitý (CI 77288) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM |

Číslo podle CAS: | 89997-65-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-701-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kopretina řimbaba, Chrysanthemum parthenium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Chrysanthemum parthenium, Compositae, kopretina řimbaba, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CI 10006 |

Číslo podle CAS: | 16143-80-9 |

EINECS/ELINCS: | 240-299-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris(1,2-naftochinon-1-oximato-O,O′)železnatan sodný |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 10020 |

Číslo podle CAS: | 19381-50-1 |

EINECS/ELINCS: | 243-010-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris(6-sulfonato-1,2-naftochinon-1-oximato-O,N)železitan trisodný |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 10316 |

Číslo podle CAS: | 846-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 212-690-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaftalen-2-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 10316 |

Číslo podle CAS: | 84473-89-2 |

EINECS/ELINCS: | 282-945-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8-hydroxy-5,7-dinitronaftalen-2-sulfonát hlinitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 11680 |

Číslo podle CAS: | 2512-29-0 |

EINECS/ELINCS: | 219-730-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[(4-methyl-2-nitrofenyl)azo]-3-oxobutananilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 11710 |

Číslo podle CAS: | 6486-23-3 |

EINECS/ELINCS: | 229-355-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2'-chlor-2-[(4-chlor-2-nitrofenyl)azo]-3-oxobutananilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 11725 |

Číslo podle CAS: | 6371-96-6 |

EINECS/ELINCS: | 228-901-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2'-methyl-2-[(4-methoxy-2-nitrofenyl)azo]-3-oxobutananilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 11920 |

Číslo podle CAS: | 2051-85-6 |

EINECS/ELINCS: | 218-131-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(fenylazo)benzen-1,3-diol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12010 |

Číslo podle CAS: | 6535-42-8 |

EINECS/ELINCS: | 229-439-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-ethoxyfenyl)azo]-1-naftol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12085 |

Číslo podle CAS: | 2814-77-9 |

EINECS/ELINCS: | 220-562-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(2-chlor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12120 |

Číslo podle CAS: | 2425-85-6 |

EINECS/ELINCS: | 219-372-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(4-methyl-2-nitrofenyl)azo]-2-naftol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12150 |

Číslo podle CAS: | 1229-55-6 |

EINECS/ELINCS: | 214-968-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12370 |

Číslo podle CAS: | 6535-46-2 |

EINECS/ELINCS: | 229-440-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-2'-o-tolyl-4-[(2,4,5-trichlorfenyl)azo]naftalen-2-karboxanilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12420 |

Číslo podle CAS: | 6471-51-8 |

EINECS/ELINCS: | 229-315-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4'-chlor-4-[(4-chlor-2-methylfenyl)azo]-3-hydroxy-2'-methylnaftalen-2-karboxanilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12480 |

Číslo podle CAS: | 6410-40-8 |

EINECS/ELINCS: | 229-106-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2,5-dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2',5'-dimethoxynaftalen-2-karboxanilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12490 |

Číslo podle CAS: | 6410-41-9 |

EINECS/ELINCS: | 229-107-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5'-chlor-4-{5-(N,N-diethylsulfamoyl)-2-methoxyfenyl]azo}-3-hydroxy-2',4'-dimethoxynaftalen-2-karboxanilid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 12700 |

Číslo podle CAS: | 4314-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 224-330-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-fenyl-4-(fenylazo)-5-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 13015 |

Číslo podle CAS: | 2706-28-7 |

EINECS/ELINCS: | 220-293-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-amino-5-[(4-sulfonatofenyl)azo]benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 14270 |

Číslo podle CAS: | 547-57-9 |

EINECS/ELINCS: | 208-924-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 14700 |

Číslo podle CAS: | 4548-53-2 |

EINECS/ELINCS: | 224-909-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 14700 |

Číslo podle CAS: | 53026-62-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-1-sulfonato-4-naftolato]hlinitany sodné |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 14720 |

Číslo podle CAS: | 3567-69-9 |

EINECS/ELINCS: | 222-657-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-hydroxy-3-[(4-sulfonatonaftyl)azo]naftalen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 14815 |

Číslo podle CAS: | 3257-28-1 |

EINECS/ELINCS: | 221-856-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6-[(2,4-dimethyl-6-sulfonatofenyl)azo]-5-hydroxynaftalen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15510 |

Číslo podle CAS: | 633-96-5 |

EINECS/ELINCS: | 211-199-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15510 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzen-1-sulfonová kyselina, Al lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15525 |

Číslo podle CAS: | 5850-80-6 |

EINECS/ELINCS: | 227-456-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-dinatrium-bis{2-chlor-5-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]-4-sulfonatobenzoát} |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15580 |

Číslo podle CAS: | 5850-87-3 |

EINECS/ELINCS: | 227-459-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | baryum-bis{4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]-2-methylbenzen-1-sulfonát} |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15620 |

Číslo podle CAS: | 1658-56-6 |

EINECS/ELINCS: | 216-760-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]naftalen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15630 |

Číslo podle CAS: | 1248-18-6 |

EINECS/ELINCS: | 214-998-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-2-[(2-hydroxynaftyl)azo]naftalen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15800 |

Číslo podle CAS: | 6371-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 228-899-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-bis[4-(fenylazo)-3-hydroxy-2-naftoát] |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 5281-04-9 |

EINECS/ELINCS: | 226-109-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 5858-81-1 |

EINECS/ELINCS: | 227-497-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 17852-98-1 |

EINECS/ELINCS: | 241-806-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | baryum-3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 55491-44-6 |

EINECS/ELINCS: | 259-673-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-stroncium-bis{3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát} |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 73612-29-0 |

EINECS/ELINCS: | 277-552-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | stroncium-3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Číslo podle CAS: | 93923-95-6 |

EINECS/ELINCS: | 300-186-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalium-hydrogen-3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-2-naftoová kyselina, Al lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-2-naftoová kyselina, Ba/Sr-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-2-naftoová kyselina, K-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-2-naftoová kyselina, Sr-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15850 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-2-naftoová kyselina, Zr-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15865 |

Číslo podle CAS: | 3564-21-4 |

EINECS/ELINCS: | 222-642-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15865 |

Číslo podle CAS: | 5280-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 226-102-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komplex manganu se 4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoovou kyselinou. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 15865:4. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15880 |

Číslo podle CAS: | 6417-83-0 |

EINECS/ELINCS: | 229-142-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kalcium-3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15980 |

Číslo podle CAS: | 2347-72-0 |

EINECS/ELINCS: | 219-073-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6-hydroxy-5-[(3-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15985 |

Číslo podle CAS: | 2783-94-0 |

EINECS/ELINCS: | 220-491-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6-hydroxy-5-[(4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 15985 |

Číslo podle CAS: | 15790-07-5 |

EINECS/ELINCS: | 239-888-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komplex hliníku s 6-hydroxy-5-[(4-sulfofenyl)azo]naftalen-2-sulfonovou kyselinou. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 15985:1. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16035 |

Číslo podle CAS: | 25956-17-6 |

EINECS/ELINCS: | 247-368-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16185 |

INN: | amaranth |

Číslo podle CAS: | 915-67-3 |

EINECS/ELINCS: | 213-022-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium-3-hydroxy-4-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16185 |

INN: | amaranth |

Číslo podle CAS: | 12227-62-2 |

EINECS/ELINCS: | 235-437-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komplex hliníku s 3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonovou kyselinou. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 16185:1. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16230 |

Číslo podle CAS: | 1936-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 217-705-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-8-(fenylazo)-7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16255 |

Číslo podle CAS: | 2611-82-7 |

EINECS/ELINCS: | 220-036-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium-8-[(4-sulfo-1-naftyl)azo]-7-hydroxynaftalen-1,3-trisulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 16290 |

Číslo podle CAS: | 5850-44-2 |

EINECS/ELINCS: | 227-454-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetranatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3,6-trisulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 17200 |

Číslo podle CAS: | 3567-66-6 |

EINECS/ELINCS: | 222-656-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-5-amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 17200 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina, hlinitý lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18050 |

Číslo podle CAS: | 3734-67-6 |

EINECS/ELINCS: | 223-098-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-5-acetamido-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18130 |

Číslo podle CAS: | 10236-37-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3-[(4-cyklohexyl-2-methylfenyl)azo]-4-hydroxy-5-(tosylamido)naftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18690 |

Číslo podle CAS: | 5601-29-6 |

EINECS/ELINCS: | 227-022-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis{2-[(1-fenyl-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato}chromitý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18736 |

Číslo podle CAS: | 6408-26-0 |

EINECS/ELINCS: | 229-051-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis{5-chlor-3-[(1-fenyl-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzen-1-sulfonato}chromitan disodný |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18820 |

Číslo podle CAS: | 6359-82-6 |

EINECS/ELINCS: | 228-808-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-[4-(fenylazo)-3-hydroxy-5-methyl-2H-pyrazol-2-yl]benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 18965 |

Číslo podle CAS: | 6359-98-4 |

EINECS/ELINCS: | 228-819-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2,5-dichlor-4-[5-hydroxy-3-methyl-4-(sulfofenylazo)-1H-pyrazol-1-yl]benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 19140 |

Číslo podle CAS: | 1934-21-0 |

EINECS/ELINCS: | 217-699-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1H-pyrazol-3-karboxylát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 19140 |

Číslo podle CAS: | 12225-21-7 |

EINECS/ELINCS: | 235-428-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komplex hliníku s 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-4-[(4-sulfofenyl)azo]-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-karboxylovou kyselinou. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 19140:1. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 19140 |

Číslo podle CAS: | 97375-39-8 |

EINECS/ELINCS: | 306-696-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplexy zirkonu s 5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-4-[(4-sulfofenyl)azo]-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-karboxylovou kyselinou |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 20040 |

Číslo podle CAS: | 5979-28-2 |

EINECS/ELINCS: | 227-783-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2'-[(2,4-dichlorfenyl)azo]-3,3'-dioxo-N,N′-(3,3′-dimethylbifenyl-4,4′-diyl)bisbutanamid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 20170 |

Číslo podle CAS: | 1320-07-6 |

EINECS/ELINCS: | 215-296-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-({3-[(dimethylfenyl)azo]-2,4-dihydroxyfenyl}azo)benzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 20470 |

Číslo podle CAS: | 1064-48-8 |

EINECS/ELINCS: | 213-903-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-4-amino-6-(fenylazo)-5-hydroxy-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 21100 |

Číslo podle CAS: | 5102-83-0 |

EINECS/ELINCS: | 225-822-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-bis(2,4-dimethylfenyl)-3,3'-dioxo-2,2′-[(3,3′-dichlorbifenyl-4,4′-diyl)bisazo]bisbutanamid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 21108 |

Číslo podle CAS: | 5567-15-7 |

EINECS/ELINCS: | 226-939-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-bis(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-3,3'-dioxo-2,2′-[(3,3'-dichlorbifenyl-4,4′-diyl)bisazo]bisbutanamid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 21230 |

Číslo podle CAS: | 6706-82-7 |

EINECS/ELINCS: | 229-754-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4'-dicyklohexyl-2,2'-{cyklohexan-1,1-diylbis[(2-methyl-4,1-fenylen)azo]}difenol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 24790 |

Číslo podle CAS: | 13421-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 236-531-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6'-(benzensulfonyloxy)-4,4',6-trihydroxy-3,3'-[cyklohexan-1,1-diylbis(fenylazo)]bis(naftalen-2-sulfonát) |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 26100 |

Číslo podle CAS: | 85-86-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-638-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-2-naftol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 27290 |

Číslo podle CAS: | 5413-75-2 |

EINECS/ELINCS: | 226-502-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-5-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxynaftalen-2,4-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 27755 |

Číslo podle CAS: | 2118-39-0 |

EINECS/ELINCS: | 218-326-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetranatrium-6-amino-4-hydroxy-3-({7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 28440 |

Číslo podle CAS: | 2519-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 219-746-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetranatrium-4-acetamido-3-hydroxy-2-({4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-7-sulfonato-1-naftyl}azo)naftalen-1,7-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 40215 |

Číslo podle CAS: | 1325-54-8 |

EINECS/ELINCS: | 215-397-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce dinatrium-5,5'-dinitro-2,2′-(ethen-1,2-diyl)dibenzen-1-sulfonátu s natrium-4-[(4-aminofenyl)azo]benzen-1-sulfonátem (CI 40215). |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 40800 |

INN: | betacarotene |

Číslo podle CAS: | 7235-40-7 |

EINECS/ELINCS: | 230-636-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β,β-karoten |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 40820 |

Číslo podle CAS: | 1962-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 214-171-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8'-apo-β,ψ-karotenová kyselina |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 40825 |

Číslo podle CAS: | 1109-11-1 |

EINECS/ELINCS: | 214-173-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-8'-apo-β,ψ-karotenát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 40850 |

Číslo podle CAS: | 514-78-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-187-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kanthaxanthin β, β -karoten-4,4'-dion |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42045 |

Číslo podle CAS: | 129-17-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-934-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl(4-{[4-(diethylamino)fenyl][2,4-disulfonatofenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42051 |

Číslo podle CAS: | 3536-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 222-573-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[hydrogen-[4-[4-(diethylamino)-5′-hydroxy-2′,4′-disulfonatobenzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylamonium], vápenatá sůl bis[diethyl(4-{[4-(diethylamino)fenyl][5-hydroxy-2,4-disulfonatofenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium], monovápenatá sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42053 |

Číslo podle CAS: | 2353-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 219-091-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(4-hydroxy-2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, disodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42080 |

Číslo podle CAS: | 3486-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 222-476-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl{4-[{4-[benzyl(ethyl)amino]fenyl}(2,4-disulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}ethylamonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42090 |

Číslo podle CAS: | 2650-18-2 |

EINECS/ELINCS: | 220-168-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl[4-({4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)amonium, diamonná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42090 |

Číslo podle CAS: | 3844-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 223-339-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl[4-({4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)amonium, disodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42090 |

Číslo podle CAS: | 68921-42-6 |

EINECS/ELINCS: | 272-939-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl[4-({4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)amonium, hlinitá sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42100 |

Číslo podle CAS: | 4857-81-2 |

EINECS/ELINCS: | 225-458-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [4-((2-chlorfenyl){4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3-sulfonatobenzyl)amonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42170 |

Číslo podle CAS: | 5863-51-4 |

EINECS/ELINCS: | 227-513-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [4-((2-chlorfenyl){4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-2-methylfenyl}methyliden)-3-methylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3-sulfonatobenzyl)amonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42510 |

INN: | fuchsin |

Číslo podle CAS: | 632-99-5 |

EINECS/ELINCS: | 211-189-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-aminofenyl)(4-amino-3-methylfenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-imin-hydrochlorid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42520 |

Číslo podle CAS: | 3248-91-7 |

EINECS/ELINCS: | 221-831-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-amino-3-methylfenyl)(4-imino-3-methylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-2-methylanilin-monohydrochlorid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 42735 |

Číslo podle CAS: | 6505-30-2 |

EINECS/ELINCS: | 229-390-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [4-([4-(diethylamino)fenyl]{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-2-methylfenyl}methyliden)-3-methylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3-sulfonatobenzyl)amonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 44045 |

Číslo podle CAS: | 2580-56-5 |

EINECS/ELINCS: | 219-943-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-{(4-anilino-1-naftyl)[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 44090 |

Číslo podle CAS: | 3087-16-9 |

EINECS/ELINCS: | 221-409-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-{[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naftyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium, monosodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45100 |

Číslo podle CAS: | 3520-42-1 |

EINECS/ELINCS: | 222-529-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylium |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45190 |

Číslo podle CAS: | 6252-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 228-377-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-9-(2-karboxylatofenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulfonatoanilino)xanthylium |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45220 |

Číslo podle CAS: | 5873-16-5 |

EINECS/ELINCS: | 227-528-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-9-(2,4-disulfonatofenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45350 |

INN: | fluorescein sodium |

Číslo podle CAS: | 518-47-8 |

EINECS/ELINCS: | 208-253-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(3-oxo-6-oxido-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45350 |

INN: | fluorescein |

Číslo podle CAS: | 2321-07-5 |

EINECS/ELINCS: | 219-031-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoová kyselina |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45370 |

Číslo podle CAS: | 596-03-2 |

EINECS/ELINCS: | 209-876-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4',5'-dibrom-3′,6′-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45370 |

Číslo podle CAS: | 4372-02-5 |

EINECS/ELINCS: | 224-468-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(4,5-dibrom-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45370 |

Číslo podle CAS: | 15876-57-0 |

EINECS/ELINCS: | 240-010-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialuminium-tris[2-(4,5-dibrom-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát] |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45370 |

Číslo podle CAS: | 93980-88-2 |

EINECS/ELINCS: | 301-068-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | zirkoničitá sůl kyseliny 2-(4,5-dibrom-3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)benzoové |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45380 |

Číslo podle CAS: | 15086-94-9 |

EINECS/ELINCS: | 239-138-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)benzoová kyselina |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45380 |

Číslo podle CAS: | 15876-39-8 |

EINECS/ELINCS: | 240-005-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialuminium-tris[2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát] |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45380 |

Číslo podle CAS: | 17372-87-1 |

EINECS/ELINCS: | 241-409-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45380 |

Číslo podle CAS: | 94021-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 301-481-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | zirkoničitá sůl kyseliny 2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)benzoové |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45396 |

Číslo podle CAS: | 24545-86-6 |

EINECS/ELINCS: | 246-308-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3',6'-dihydroxy-4',5'-dinitro-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45405 |

Číslo podle CAS: | 6441-77-6 |

EINECS/ELINCS: | 229-225-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dikalium-3,6-dichlor-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Číslo podle CAS: | 13473-26-2 |

EINECS/ELINCS: | 236-747-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2',4',5',7'-tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Číslo podle CAS: | 18472-87-2 |

EINECS/ELINCS: | 242-355-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4,5,6-tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoová kyselina |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Číslo podle CAS: | 84473-86-9 |

EINECS/ELINCS: | 282-941-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminium-3,4,5,6-tetrachlor-2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Číslo podle CAS: | 94021-88-2 |

EINECS/ELINCS: | 301-480-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | zirkonium(IV)-2-(2,4,5,7-tetrabrom-3,6-dihydroxy-9H-xanthen-9-yl)-3,4,5,6-tetrachlorbenzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2′,4′,5′,7′-tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3′,6′-dihydroxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on, Ba-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2′,4′,5′,7′-tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3′,6′-dihydroxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on, Ca-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45410 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2′,4′,5′,7′-tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-3′,6′-dihydroxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on, Zr-lak |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45425 |

Číslo podle CAS: | 33239-19-9 |

EINECS/ELINCS: | 251-419-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(4,5-dijod-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45425 |

Číslo podle CAS: | 38577-97-8 |

EINECS/ELINCS: | 254-010-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3′,6′-dihydroxy-4′,5′-dijodspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45425 |

Číslo podle CAS: | 85068-75-3 |

EINECS/ELINCS: | 285-334-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialuminium-tris[2-(4,5-dijod-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát] |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45430 |

INN: | erythrosine |

Číslo podle CAS: | 12227-78-0 |

EINECS/ELINCS: | 235-440-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aluminium-2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrajod-9H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 45430 |

INN: | erythrosine |

Číslo podle CAS: | 16423-68-0 |

EINECS/ELINCS: | 240-474-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 47000 |

Číslo podle CAS: | 8003-22-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-318-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Produkt reakce 1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dionu s methylchinolinem a chinolinem. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 47000. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 47005 |

Číslo podle CAS: | 94891-32-4 |

EINECS/ELINCS: | 305-632-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | komplexy hliníku s 2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-yliden)-1,2-dihydrochinolin-6,7-disulfonátem |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 47005 |

Číslo podle CAS: | 8004-92-0 |

EINECS/ELINCS: | 305-897-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfonovaný 2-(chinolin-2-yl)-1H-inden-1,3(2H)-dion, sodné soli |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 50325 |

Číslo podle CAS: | 6837-46-3 |

EINECS/ELINCS: | 229-951-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-anilino-7-fenyl-9-(3-methoxyanilino)-4,10-disulfonatobenzo[a]fenazin-7-ium, sodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 50420 |

Číslo podle CAS: | 8005-03-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | CI kyselá čerň 2 sulfonovaný nigrosin nigrosin rozpustný ve vodě |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 51319 |

Číslo podle CAS: | 6358-30-1 |

EINECS/ELINCS: | 228-767-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8,18-dichlor-5,15-diethyl-5H,15H-diindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 58000 |

Číslo podle CAS: | 72-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-782-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,2-dihydroxy-9,10-anthrachinon alizarin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 59040 |

Číslo podle CAS: | 6358-69-6 |

EINECS/ELINCS: | 228-783-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trinatrium-8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 60724 |

Číslo podle CAS: | 19286-75-0 |

EINECS/ELINCS: | 242-939-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-anilino-4-hydroxy-9,10-anthrachinon |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 60725 |

Číslo podle CAS: | 81-48-1 |

EINECS/ELINCS: | 201-353-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 60730 |

Číslo podle CAS: | 4430-18-6 |

EINECS/ELINCS: | 224-618-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-2-[(4-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthryl)amino]-5-methylbenzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 61565 |

Číslo podle CAS: | 128-80-3 |

EINECS/ELINCS: | 204-909-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-bis(p-tolylamino)-9,10-anthrachinon |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 61570 |

Číslo podle CAS: | 4403-90-1 |

EINECS/ELINCS: | 224-546-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-5,5'-dimethyl-2,2′-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1,4-diyl)diimino]dibenzen-1-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 61585 |

Číslo podle CAS: | 4474-24-2 |

EINECS/ELINCS: | 224-748-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-2,2',4,4',6,6'-hexamethyl-3,3′-(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1,4-diyldiimino)bis(benzen-1-sulfonát) |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 62045 |

Číslo podle CAS: | 4368-56-3 |

EINECS/ELINCS: | 224-460-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 69800 |

Číslo podle CAS: | 81-77-6 |

EINECS/ELINCS: | 201-375-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6,15-dihydroanthrazin-5,18:9,14-dichinon |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 69825 |

Číslo podle CAS: | 130-20-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-980-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7,16-dichlor-6,15-dihydroanthrazin-5,18:9,14-dichinon |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 71105 |

Číslo podle CAS: | 4424-06-0 |

EINECS/ELINCS: | 224-597-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bisbenzimidazol[2,1-b:2′,1′-i]benzo[lmn][3,8]fananthrolin-8,17-dion |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73000 |

Číslo podle CAS: | 482-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 207-586-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,3'-dioxobi(2,3-dihydroindol-2-yliden) |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73015 |

INN: | indigotindisulfonate sodium |

Číslo podle CAS: | 860-22-0 |

EINECS/ELINCS: | 212-728-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3,3'-dioxobi(2,3-dihydroindol-2-yliden)-5,5'-disulfonát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73015 |

INN: | indigotindisulfonate sodium |

Číslo podle CAS: | 16521-38-3 |

EINECS/ELINCS: | 240-589-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komplex hliníku s 2-(3-oxo-5-sulfo-1,3-dihydro-2H-indol-2-yliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-sulfonovou kyselinou. Tato látka je identifikována v Colour Indexu číslem CI 73015 aluminum salt. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73360 |

Číslo podle CAS: | 2379-74-0 |

EINECS/ELINCS: | 219-163-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxo-1-benzothiofen-2(3H)-yliden)-4-methyl-1-benzothiofen-3(2H)-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73385 |

Číslo podle CAS: | 5462-29-3 |

EINECS/ELINCS: | 226-750-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-chlor-2-(5-chlor-7-methyl-3-oxo-1-benzothiofen-2(3H)-yliden)-7-methyl-1-benzothiofen-3(2H)-on |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73900 |

Číslo podle CAS: | 1047-16-1 |

EINECS/ELINCS: | 213-879-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5,7,12,14-tetrahydrochinolino[2,3-b]akridin-7,14-dion |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 73915 |

Číslo podle CAS: | 980-26-7 |

EINECS/ELINCS: | 213-561-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,9-dimethyl-5,7,12,14-tetrahydrochinolino[2,3-b]akridin-7,14-dion |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 74100 |

Číslo podle CAS: | 574-93-6 |

EINECS/ELINCS: | 209-378-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 29H,31H-ftalocyanin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 74160 |

Číslo podle CAS: | 147-14-8 |

EINECS/ELINCS: | 205-685-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [tetrabenzo-5,10,15,20-tetraazaporfyrinato(2-)-N21,N22,N23,N24]měďnatý komplex [29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]měďnatý komplex ftalocyanin, měďnatý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 74180 |

Číslo podle CAS: | 1330-38-7 |

EINECS/ELINCS: | 215-537-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [29H,31H-ftalocyanindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]měďnatan disodný ftalocyanindisulfonát, měďnatý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 74260 |

Číslo podle CAS: | 1328-53-6 |

EINECS/ELINCS: | 215-524-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pigmentová zeleň 7 (CI 74260) Polychlorftalocyanin, měďnatý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75100 |

Číslo podle CAS: | 27876-94-4 |

EINECS/ELINCS: | 248-708-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8,8'-diapo-ψ,ψ-karotendiová kyselina krocetin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75120 |

Číslo podle CAS: | 1393-63-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-735-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | annato methyl-9-cis-6,6'-diapo-ψ,ψ-karoten-6-dioát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75125 |

Číslo podle CAS: | 502-65-8 |

EINECS/ELINCS: | 207-949-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | , -karoten |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75130 |

INN: | betacarotene |

Číslo podle CAS: | 7235-40-7 |

EINECS/ELINCS: | 230-636-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β,β-karoten |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75135 |

Číslo podle CAS: | 79-75-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β,ψ-karoten-3-ol |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75170 |

Číslo podle CAS: | 73-40-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-799-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-9H-purin-6(5H)-on guanin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75300 |

Číslo podle CAS: | 458-37-7 |

EINECS/ELINCS: | 207-280-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75470 |

Číslo podle CAS: | 1390-65-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-724-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | karmín |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75810 |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorophyllinum cupreum |

Číslo podle CAS: | 519-62-0 |

EINECS/ELINCS: | 208-272-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [14-ethyl-13-formyl-21-(methoxykarbonyl)-4,8,18-trimethyl-20-oxo-3-{3-oxo-3-[(3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)oxy]propyl}-9-vinylforbinato(2-)-N23,N24,N25,N26]hořečnatý komplex chlorofyl b |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75810 |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorophyllinum cupreum |

Číslo podle CAS: | 11006-34-1 |

EINECS/ELINCS: | 234-242-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [8-ethyl-13-karboxylato-17-(2-karboxylatoethyl)-15-(karboxylatomethyl)-2,7,12,18-tetramethyl-3-vinyl-17,18-dihydroporfyrinato-N21,N22,N23,N24]měďnatý komplex, trisodná sůl chlorofylin, měďnatý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75810 |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorophyllinum cupreum |

Číslo podle CAS: | 15203-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 239-258-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [14-ethyl-21-karboxy-3-(2-karboxyethyl)-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-9-vinylforbinato-N23,N24,N25,N26]hořečnatý komplex, sodná sůl |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 75810 |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorophyllinum cupreum |

Číslo podle CAS: | 24111-17-9 |

EINECS/ELINCS: | 246-020-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [14-ethyl-13-formyl-21-(methoxykarbonyl)-4,8,18-trimethyl-20-oxo-3-{3-oxo-3-[(3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)oxy]propyl}-9-vinylforbinato(2-)-N23,N24,N25,N26]měďnatý komplex |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77000 |

Číslo podle CAS: | 7429-90-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-072-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hliník |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77002 |

Číslo podle CAS: | 1332-73-6 |

EINECS/ELINCS: | 215-573-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid-síran hlinitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77004 |

Číslo podle CAS: | 1302-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-108-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bentonit. Koloidní jíl. Skládá se hlavně z montmorillonitu. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77004 |

Číslo podle CAS: | 1327-36-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-475-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hlinitokřemičitany |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77004 |

Číslo podle CAS: | 1332-58-7 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kaolin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77007 |

Číslo podle CAS: | 1302-83-6 |

EINECS/ELINCS: | 215-111-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lazurit |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77015 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | přírodní látky, převážně křemičitan hlinitý zbarvený oxidem železitým |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77120 |

INN: | barium sulfate |

Název podle Evropského lékopisu: | barii sulfas |

Číslo podle CAS: | 7727-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 231-784-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran barnatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77163 |

Číslo podle CAS: | 7787-59-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-122-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid-oxid bismutitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77220 |

INN: | calcium carbonate |

Název podle Evropského lékopisu: | calcarea carbonica/calcii carbonas |

Číslo podle CAS: | 471-34-1 |

EINECS/ELINCS: | 207-439-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitan vápenatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77231 |

INN: | calcium sulfate |

Číslo podle CAS: | 7778-18-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-900-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran vápenatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77266 |

Číslo podle CAS: | 1333-86-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-609-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Saze |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77267 |

Číslo podle CAS: | 8021-99-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-421-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Aktivní uhlí, kostní. Jemný černý prášek získávaný spálením zvířecích kostí v uzavřené nádobě. Skládá se především z fosforečnanu vápenatého a uhlíku. |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77268:1 |

Název podle Evropského lékopisu: | carbo vegetabilis |

Číslo podle CAS: | 1339-82-8 |

EINECS/ELINCS: | 215-669-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | koksové saze (CI 77268). |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77288 |

INN: | dichromium trioxide |

Číslo podle CAS: | 1308-38-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-160-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid chromitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77289 |

Číslo podle CAS: | 12001-99-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-160-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid chromitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77346 |

Číslo podle CAS: | 1345-16-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pigmentová modř 28 (CI 77346) |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77400 |

Číslo podle CAS: | 7440-50-8 |

EINECS/ELINCS: | 231-159-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | měď |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77480 |

Číslo podle CAS: | 7440-57-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-165-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | zlato |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77489 |

Číslo podle CAS: | 1345-25-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-721-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železnatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77491 |

Číslo podle CAS: | 1309-37-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-168-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77492 |

Číslo podle CAS: | 1332-37-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-570-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železnatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77499 |

Číslo podle CAS: | 1317-61-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-277-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železnato-železitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77510 |

Číslo podle CAS: | 14038-43-8 |

EINECS/ELINCS: | 237-875-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | berlínská modř |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77713 |

INN: | magnesium carbonate |

Číslo podle CAS: | 546-93-0 |

EINECS/ELINCS: | 208-915-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitan hořečnatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77742 |

Číslo podle CAS: | 10101-66-3 |

EINECS/ELINCS: | 233-257-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | difosforečnan amonno-manganitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77745 |

Číslo podle CAS: | 10236-39-2 |

EINECS/ELINCS: | 237-997-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fosforečnan manganatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77820 |

Číslo podle CAS: | 7440-22-4 |

EINECS/ELINCS: | 231-131-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | stříbro |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77891 |

INN: | titanium dioxide |

Název podle Evropského lékopisu: | titanii dioxidum |

Číslo podle CAS: | 13463-67-7 |

EINECS/ELINCS: | 236-675-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid titaničitý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CI 77947 |

INN: | zinc oxide |

Název podle Evropského lékopisu: | zinci oxidum |

Číslo podle CAS: | 1314-13-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-222-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid zinečnatý |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | CICHORIUM INTYBUS |

Číslo podle CAS: | 68650-43-1 |

EINECS/ELINCS: | 272-045-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Čekanka, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cichorium intybus, Compositae, čekanka obecná, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CIMICIFUGA RACEMOSA |

Číslo podle CAS: | 84776-26-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-951-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ploštičník hroznatý, Cimicifuga racemosa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cimicifuga racemosa, Ranunculaceae, ploštičník hroznatý, pryskyřníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CINCHONA |

Číslo podle CAS: | 84776-28-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-953-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chinovník červený, Cinchona succirubra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cinchona succirubra, Rubiaceae, chinovník červený, mořenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CINNAMAL |

INN: | cinnamaldehyde |

Číslo podle CAS: | 104-55-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-213-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-fenylprop-2-enal cinnamaldehyd skořicový aldehyd |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | CINNAMOMUM CASSIA |

Číslo podle CAS: | 84961-46-6 |

EINECS/ELINCS: | 284-635-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Skořicovník čínský, Cinnamomum cassia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cinnamomum cassia, Lauraceae, skořicovník čínský, vavřínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CINNAMOMUM LOUREIRII |

Číslo podle CAS: | 97659-68-2 |

EINECS/ELINCS: | 307-474-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Skořicovník, Cinnamomum loureirii, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cinnamomum loureirii, Lauraceae, skořicovník, vavřínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CINNAMOMUM ZEYLANICUM |

Číslo podle CAS: | 84649-98-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-479-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Skořicovník cejlonský, Cinnamomum zeylanicum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae, skořicovník cejlonský, vavřínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CINNAMYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 103-54-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-121-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cinnamyl-acetát 3-fenylprop-2-en-1-yl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CINNAMYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 104-54-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-212-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-fenylprop-2-en-1-ol cinnamylakohol skořicový alkohol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CINOXATE |

INN: | cinoxate |

Číslo podle CAS: | 104-28-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-191-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethoxyethyl-p-methoxycinnamát cinoxát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | C14-20 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát (isoalkan C14-C20) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | C18-22 ISOALKYLAMIDOPROPYLETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát (alkan C18-C22) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | C10-11 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C10-C11 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C10-13 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 68551-17-7 |

EINECS/ELINCS: | 271-366-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C10-C13 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C11-12 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C11-C12 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C11-13 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C11-C13 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C12-14 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 68551-19-9 |

EINECS/ELINCS: | 271-369-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C12-C14 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C13-14 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C13-C14 |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | C13-16 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 68551-20-2 |

EINECS/ELINCS: | 271-370-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C13-C16 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C18-70 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 70913-86-9 |

EINECS/ELINCS: | 275-017-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkany C18-C70 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C20-40 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C20-C40 |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | C7-8 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 70024-92-9 |

EINECS/ELINCS: | 274-273-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C7-C8 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C8-9 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C8-C9 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C9-11 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 68551-16-6 |

EINECS/ELINCS: | 271-365-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C9-C11 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C9-13 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C9-C13 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | C9-14 ISOPARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 64365-06-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isoalkany C9-C14 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | CISTUS LADANIFERUS |

Číslo podle CAS: | 89997-74-0 |

EINECS/ELINCS: | 289-711-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cist, Cistus ladaniferus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cistus ladaniferus, Cistaceae, cist, cistovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CITRAL |

Číslo podle CAS: | 5392-40-5 |

EINECS/ELINCS: | 226-394-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | citral 3,7-dimethylokta-2,6-dienal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CITRIC ACID |

INN: | citric acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum citricum |

Číslo podle CAS: | 77-92-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-069-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | citronová kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová kyselina |

Funkce: | pufrační přísady/chelatační činidla |

Název podle INCI: | CITRONELLAL |

Číslo podle CAS: | 106-23-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-376-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethylokt-6-enal citronellal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CITRONELLOL |

Číslo podle CAS: | 106-22-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-375-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol citronellol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CITRONELLYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 150-84-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-775-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethylokt-6-en-1-yl-acetát citronellyl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CITRULLINE |

Číslo podle CAS: | 372-75-8 |

EINECS/ELINCS: | 206-759-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-5-ureidopentanová kyselina citrullin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CITRULLUS COLOCYNTHIS |

Číslo podle CAS: | 84696-04-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-624-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lubenice kolokvinta, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrullus colocynthis, Cucurbitaceae, lubenice kolokvinta, tykvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRULLUS VULGARIS |

Číslo podle CAS: | 90244-99-8 |

EINECS/ELINCS: | 290-802-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lubenice obecná (meloun vodní), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cucumis citrullus, Cucurbitaceae, lubenice obecná (meloun vodní), tykvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS AMARA |

Číslo podle CAS: | 72968-50-4 |

EINECS/ELINCS: | 277-143-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pomeranč, kyselý, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus aurantium, Rutaceae, citroník pomerančový - bigarádie, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS AURANTIFOLIA |

Číslo podle CAS: | 89997-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 289-713-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Limeta (Citrus limetta), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus limetta, Rutaceae, citroník limeta, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS BERGAMIA |

Číslo podle CAS: | 89957-91-5 |

EINECS/ELINCS: | 289-612-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bergamot, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus bergamia risso, Rutaceae, citroník pergamský - bergamot, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS DULCIS |

Číslo podle CAS: | 8028-48-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-433-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pomeranč, sladký, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus sinensis, Rutaceae, citroník čínský - pomerančovník, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS GRANDIS |

Číslo podle CAS: | 90045-43-5 |

EINECS/ELINCS: | 289-904-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Grapefruit, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus paradisi M., Rutaceae, citroník grapefriut, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS LIMONUM |

Číslo podle CAS: | 84929-31-7 |

EINECS/ELINCS: | 284-515-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Citron, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus limonum, Rutaceae, citroník limonový - citron, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CITRUS NOBILIS |

Číslo podle CAS: | 84929-38-4 |

EINECS/ELINCS: | 284-521-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mandariny, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Citrus nobilis, Rutaceae, citroník ušlechtilý - mandarinka king, routovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CLEMATIS VITALBA |

Číslo podle CAS: | 84929-63-5 |

EINECS/ELINCS: | 284-547-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Plamének plotní, Clematis vitalba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Clematis vitalba, Ranunculaceae, plamének plotní, pryskyřníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CLIMBAZOLE |

INN: | climbazole |

Číslo podle CAS: | 38083-17-9 |

EINECS/ELINCS: | 253-775-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(4-chlorfenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-on klimbazol |

Omezení: | VI/1,32 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | CLINTONIA BOREALIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Clintonia borealis. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CLOFLUCARBAN |

Číslo podle CAS: | 369-77-7 |

EINECS/ELINCS: | 206-724-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1-bis(4-chlorfenyl)-3-(trifluormethyl)močovina halokarban |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | COBALT ACETYLMETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 105883-52-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(N-acetylmethioninato-o,o)kobalt |

Funkce: | přísady k omezení pocení |

Název podle INCI: | COBALT CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 7646-79-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-589-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid kobaltnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COBALT TITANIUM OXIDE |

Číslo podle CAS: | 12017-38-8 |

EINECS/ELINCS: | 234-618-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetraoxid dikobaltnato-titaničitý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COCAMIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-19-3 |

EINECS/ELINCS: | 263-039-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | COCAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 68603-42-9 61791-31-9 |

EINECS/ELINCS: | 271-657-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | COCAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 68140-00-1 |

EINECS/ELINCS: | 268-770-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | COCAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 68333-82-4 |

EINECS/ELINCS: | 269-793-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | COCAMIDOETHYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-alkanamidoethyl)(karboxymethyl)dimethylamonium, vnitřní soli (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 68155-09-9 |

EINECS/ELINCS: | 268-938-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-oxidy N-[3-(dimethylamino)propyl]amidů mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 61789-40-0 |

EINECS/ELINCS: | 263-058-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní soli (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 68140-01-2 |

EINECS/ELINCS: | 268-771-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIHYDROXYMETHYLPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 68920-76-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin kokosového oleje, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoáty |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 68425-42-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin kokosového oleje, laktáty |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 68425-43-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin kokosového oleje, propionáty |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL DIMETHYLAMMONIUM C8-16 ISOALKYLSUCCINYL LACTOGLOBULIN SULFONATE |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

Číslo podle CAS: | 68139-30-0 |

EINECS/ELINCS: | 268-761-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamido-2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)(3-aminopropyl)dimethylamonium, vnitřní soli (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL LAURYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 85631-20-5 |

EINECS/ELINCS: | 287-967-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dodecyloxy)propyl]amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-morfolinopropyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-morfolinopropyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje, laktáty |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)(2,3-dihydroxypropyl)dimethylamonium-chlorid (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)(2,3-dihydroxypropyl)dimethylamonium-chlorid, ester s kyselinou fosforečnou (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)trimethylamonium-chlorid (alkan odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-46-3 |

EINECS/ELINCS: | 262-977-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 61788-90-7 |

EINECS/ELINCS: | 263-016-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMINOBUTYRIC ACID |

Číslo podle CAS: | 68649-05-8 |

EINECS/ELINCS: | 272-021-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(alkylamino)butanové kyseliny (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCAMINOPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 84812-94-2 |

EINECS/ELINCS: | 284-219-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(alkylamino)propanové kyseliny (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) N-alkylalanin (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCETH-10 |

Číslo podle CAS: | 61791-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy odvozené od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCETH-3 |

Číslo podle CAS: | 61791-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy odvozené od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCETH-5 |

Číslo podle CAS: | 61791-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy odvozené od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCETH-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCETH-8 |

Číslo podle CAS: | 61791-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy odvozené od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | COCETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCETH-4 POLYGLUCOSE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCHLEARIA ARMORACIA |

Číslo podle CAS: | 84775-62-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-891-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Křen, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cochlearia armoracia, Cruciferae, křen selský, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COCHLEARIA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84961-47-7 |

EINECS/ELINCS: | 284-636-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lžičník lékařský, Cochlearia officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cochlearia officinalis, Cruciferae, lžičník lékařský, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COCKSCOMB EXTRACT |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COCOALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-71-7 |

EINECS/ELINCS: | 263-080-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCOAMPHODIPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 68919-40-4 |

EINECS/ELINCS: | 272-897-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-alkyl-1-[2-(2-karboxyethoxy)ethyl]-1/3-(2-karboxyethyl)-4,5-dihydroimidazoliové sloučeniny (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 100085-64-1 |

EINECS/ELINCS: | 309-206-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl[2-({2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxyethyl)amino]ethyl}amino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní sůl (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-BETAINE |

Číslo podle CAS: | 68424-94-2 |

EINECS/ELINCS: | 270-329-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)betainy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) 2-[alkyl(dimethyl)amonio]acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-CAPRYLATE/CAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kokosové alkoholy, směsné estery s oktanovou a dekanovou kyselinou alkyl-oktanoáty a alkyl-dekanoáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED CASEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED HAIR KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

INCI name | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED RICE PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL SILK AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 68308-64-5 |

EINECS/ELINCS: | 269-662-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(ethyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-GLUCOSIDE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOGLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 92045-31-3 85536-06-7 |

EINECS/ELINCS: | 295-412-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | COCO-HYDROXYSULTAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)dimethylamonium, vnitřní soli (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-MORPHOLINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 68784-65-6 |

EINECS/ELINCS: | 272-264-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-alkylmorfolin-oxid (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCONUT ACID |

Číslo podle CAS: | 61788-47-4 |

EINECS/ELINCS: | 262-978-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCONUT ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 68425-37-6 |

EINECS/ELINCS: | 270-351-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy odvozené od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | COCO/OLEAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 86438-79-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkanamidopropyl)(karboxymethyl)(dimethyl)amonium, vnitřní soli (alkanamid je odvozen od mastných kyselin kokosového oleje nebo od oktadec-9-enamidu) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-POLYGLUCOSE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCO-RAPESEEDATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylestery mastných kyselin řepkového oleje (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | COCOS NUCIFERA |

Číslo podle CAS: | 8001-31-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-282-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Tuk z kokosového semene (kopry). Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje predevším glyceridy dekanové kyseliny (kaprinové kyseliny), dodekanové kyseliny (laurové kyseliny), tetradekanové kyseliny (myristové kyseliny), oktadec-9-enové kyseliny (olejové kyseliny) a hexadekanové kyseliny (palmitové kyseliny). (Cocos nucifera, Palmae, kokosovník ořechoplodý, arekovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | COCOS NUCIFERA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cocos nucifera, kokosovník ořechoplodý. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COCO-SULTAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(3-sulfopropyl)(alkanamidoalkyl)amonium, vnitřní soli (alkanamid je odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-18-2 |

EINECS/ELINCS: | 263-038-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOYL BENZYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61791-52-4 |

EINECS/ELINCS: | 263-185-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-alkyl-1-benzyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazolium-chlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOYL GLUTAMIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-acylglutamová kyselina 2-(acylamino)pentandiová kyselina (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 68952-15-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce acylchloridů s proteinovými hydrolyzáty (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOYL HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCOYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 61791-38-6 |

EINECS/ELINCS: | 263-170-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-alkyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ethanol (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOYL POLYGLYCERYL-4 HYDROXYPROPYL DIHYDROXYETHYLAMINE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | COCOYL SARCOSINAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 68938-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 273-112-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-{2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethyl}-N-methylamidy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COCOYL SARCOSINE |

Číslo podle CAS: | 68411-97-2 |

EINECS/ELINCS: | 270-156-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-acyl-N-methylglycin [acyl(methyl)amino]octová kyselina (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | COENZYME A |

Číslo podle CAS: | 85-61-0 |

EINECS/ELINCS: | 201-619-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | koenzym A |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | COFFEA ARABICA |

Číslo podle CAS: | 84650-00-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-481-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kávovník arabský, Coffea arabica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Coffea arabica, Rubiaceae, kávovník arabský, mořenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COIX LACHRYMA JOBI |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Coix lachryma jobi, slzovka obecná. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COLA ACUMINATA |

Číslo podle CAS: | 89997-82-0 |

EINECS/ELINCS: | 289-720-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kolovník zašpičatělý, Cola acuminata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cola acuminata, Sterculiaceae, kolovník zašpičatělý, lejnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COLA NITIDA |

Číslo podle CAS: | 84696-01-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-621-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kolovník lesklý, Cola nitida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cola nitida, Sterculiaceae, kolovník lesklý, lejnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 9007-34-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-697-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kolageny. Vláknité bílkoviny tvořící jednu třetinu všech bílkovin organismu savců. Jde o polypeptid obsahující tři peptidové řetězce bohaté na prolin (pyrrolidin-2-karboxylovou kyselinu) a hydroxyprolin. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COLLAGEN AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 9015-54-7 |

EINECS/ELINCS: | 295-635-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kolageny, hydrolyzáty. Látka získávaná kyselou, alkalickou nebo enzymatickou hydrolýzou paznehtů a rohů obsahujících převážně aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Může obsahovat nečistoty, skládající se především ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COLLINSONIA CANADENSIS |

Číslo podle CAS: | 89997-84-2 |

EINECS/ELINCS: | 289-722-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Collinsonia canadensis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Collinsonia canadensis, Labiatae, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COLLODION |

Funkce: | pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | COLLOIDAL OATMEAL |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oves (Avena sativa), ovesná mouka |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COLLOIDAL SULFUR |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síra a arabská guma |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | COLOCASIA ANTIQUORUM |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Colocasia antiquorum, kolokázie. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COLOPHONIUM |

INN: | rosin |

Číslo podle CAS: | 8050-09-7 |

EINECS/ELINCS: | 232-475-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kalafuna. Složitá směs získávaná ze dřeva zvláště borovicového. Obsahuje především pryskyřičné kyseliny a modifikované pryskyřičné kyseliny, jako jsou dimery a dekarboxylované pryskyřičné kyseliny. Zahrnuje i kalafunu stabilizovanou katalytickou disproporcionací. |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | COLOSTRUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | přírodní látky |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COLOSTRUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | přírodní látky |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COLOSTRUM CREAM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Přírodní látky. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COMMIPHORA GILEADENSIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Commiphora gileadensis, myrhovník. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COMMIPHORA MYRRHA |

Číslo podle CAS: | 84929-26-0 |

EINECS/ELINCS: | 284-510-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Myrhovník (Commiphora myrrha), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Commiphora myrrha, Burseraceae, myrhovník, březulovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CONNECTIVE TISSUE EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 90990-01-5 |

EINECS/ELINCS: | 292-761-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pojivová tkáň, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získávané z pojivové tkáně savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | COPAIFERA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 8001-61-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-288-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kopajvové balzámy. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především pryskyřice, esenciální oleje a obvykle kyselinu skořicovou a benzoovou. (Copaifera, Leguminosae, kopaiva, bobovité). |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | COPAL |

Číslo podle CAS: | 9000-14-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-527-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kopál. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jde o produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. (Trachylobium nebo Hymenaea courbaril, Leguminosae, drnolusk nebo kurbaryl pryskyřičný, bobovité). |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | COPPER ACETYLMETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 105883-51-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(N-acetyl- L -methioninato-o,o)-měďnatý komplex |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COPPER ACETYL TYROSINATE METHYLSILANOL |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | COPPER ASPARTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-aminobutandiová kyselina (asparagová, aspartová kyselina), měďnatá sůl (2:1) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COPPER GLUCONATE |

INN: | copper gluconate |

Číslo podle CAS: | 527-09-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-408-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kuprum-di- D -glukonát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COPPER PCA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-oxo- L -prolin, měďnatá sůl (2:1) 5-oxo- L -pyrrolidin-2-karboxylová kyselina, měďnatá sůl (2:1) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | COPPER PCA METHYLSILANOL |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | COPPER SULFATE |

Číslo podle CAS: | 7758-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 231-847-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran měďnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | COPPER USNATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dion, měďnatá sůl |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | CORIANDRUM SATIVUM |

Číslo podle CAS: | 84775-50-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-880-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Koriandr, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Coriandrum sativum, Umbelliferae, korindr setý, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CORN ACID |

Číslo podle CAS: | 68308-50-9 |

EINECS/ELINCS: | 269-654-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny z kukuřičného oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | CORN GLUTEN AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 65072-01-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzované kukuřičné lepky |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CORN GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 85536-08-9 |

EINECS/ELINCS: | 287-489-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mono- a diglyceridy kukuřičného oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CORN OIL PEG-6 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 61789-25-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný kukuřičný olej |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | CORN OIL PEG-8 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 61789-25-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný kukuřičný olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CORN STARCH/ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CORYLUS AMERICANA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Corylus americana, líska americká. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CORYLUS AMERICANA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především glyceridy mastných kyselin (Corylus americana, líska americká). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CORYLUS AVELLANA |

Číslo podle CAS: | 84012-21-5 |

EINECS/ELINCS: | 281-667-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Líska obecná (Corylus avellana), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Corylus avellana, Betulaceae, líska obecná, břízovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CORYLUS AVELLANA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především glyceridy mastných kyselin (Corylus avellana, líska obecná). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CORYLUS ROSTRATA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Corylus rostrata, líska rohatá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | COTTONSEED ACID |

Číslo podle CAS: | 68308-51-0 |

EINECS/ELINCS: | 269-656-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny bavlníkového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | COTTONSEED GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 8029-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-438-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoglyceridy bavlníkového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | COUMARIN |

INN: | coumarin |

Číslo podle CAS: | 91-64-5 |

EINECS/ELINCS: | 202-086-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kumarin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-12 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-15 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-20 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-30 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-40 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-5 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-7 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-9 |

Číslo podle CAS: | 68131-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované sekundární alkoholy C11-C15 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-21-PARETH-10 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-21-PARETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-15 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-23 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-4 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-7 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-9 |

Číslo podle CAS: | 66455-14-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C13 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-14 PARETH-12 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-14 PARETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-14 PARETH-7 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-11 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-12 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-2 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-4 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-5 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-7 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-9 |

Číslo podle CAS: | 68131-39-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C12-C15 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C14-15 PARETH-11 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C14-15 PARETH-13 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C14-15 PARETH-7 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C20-40 PARETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C20-40 PARETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C20-40 PARETH-40 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C22-24 PARETH-33 |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty |

Název podle INCI: | C30-50 PARETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C30-50 PARETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C30-50 PARETH-40 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C40-60 PARETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C40-60 PARETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C9-11 PARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 68439-46-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C9-C11 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C9-11 PARETH-6 |

Číslo podle CAS: | 68439-46-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C9-C11 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C9-11 PARETH-8 |

Číslo podle CAS: | 68439-46-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkoholy C9-C11 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 68954-90-5 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-5 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 70750-17-3 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 88497-58-9 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-alkyl(C12-C15)-ω-(karboxymethoxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C14-15 PARETH-8 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-9 HYDROGENATED TALLOWATE |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-3 OLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-12 OLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C12-13 PARETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C12-16 PARETH-6 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-12 STEARATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C11-15 PARETH-3 STEARATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | C6-14 POLYOLEFIN |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | CRATAEGUS MONOGINA |

Číslo podle CAS: | 90045-52-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-914-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hloh jednosemenný, Crataegus monogyna, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Crataegus monogyna, Rosaceae, hloh jednosemenný, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CREAM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | smetana |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CREATININE |

Číslo podle CAS: | 60-27-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-466-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-imino-1-methylimidazolidin-4-on |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CROCUS SATIVUS |

Název podle Evropského lékopisu: | crocus sativus |

Číslo podle CAS: | 84604-17-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-295-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Šafrán, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Crocus sativus, Iridaceae, šafrán setý, kosatcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CROSCARMELLOSE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | CROTONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 503-64-0 |

EINECS/ELINCS: | 207-973-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-but-2-enová kyselina isokrotonová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CRYPTOCARYA MASSOY |

Číslo podle CAS: | 85085-26-3 |

EINECS/ELINCS: | 285-357-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cryptocarya massoy, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cryptocarya massoy, Lauraceae, vavřínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CRYSTALLINS |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | C10-18 TRIGLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 85665-33-4 |

EINECS/ELINCS: | 288-123-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy C10-C18 |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | CUCUMIS MELO |

Číslo podle CAS: | 90063-94-8 |

EINECS/ELINCS: | 290-054-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Meloun (rostlina), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cucumis melo, Cucurbitaceae, meloun cukrový, tykvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CUCUMIS SATIVUS |

Číslo podle CAS: | 89998-01-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-738-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Okurka, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cucumis sativus, Cucurbitaceae, okurka setá, tykvovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CUCURBITACEAE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cucurbitaceae, tykvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CUCURBITA PEPO |

Číslo podle CAS: | 89998-03-8 |

EINECS/ELINCS: | 289-741-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Dýně obecná (Cucurbita pepo), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cucurbita pepo, Cucurbitaceae, dýně obecná, tykvovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CUMINUM CYMINUM |

Číslo podle CAS: | 84775-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-881-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kmín, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cuminum cyminum, Umbelliferae, šabrej kmíkovitý, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CUPRESSUS SEMPERVIRENS |

Číslo podle CAS: | 84696-07-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-626-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cypřiš vždyzelený (Cupressus sempervirens), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cupressus sempervirens, Pinaceae, cypřiš vždyzelený, borovicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CUPRIC ACETATE |

Číslo podle CAS: | 142-71-2 |

EINECS/ELINCS: | 205-553-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kuprum-diacetát octan měďnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CUPRIC SULFATE |

INN: | cupric sulfate |

Číslo podle CAS: | 7758-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 231-847-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran měďnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CURCUMA LONGA |

Číslo podle CAS: | 84775-52-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-882-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kurkuma dlouhá (Curcuma longa), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Curcuma longa, Zingiberaceae, kurkuma dlouhá, zázvorovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CURCUMA ZEDOARIA |

Číslo podle CAS: | 84961-49-9 |

EINECS/ELINCS: | 284-637-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kurkuma citvar, Curcuma zedoaria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Curcuma zedoaria, Zingiberaceae, kurkuma citvar, zázvorovníkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CURRY RED |

Číslo podle CAS: | 25956-17-6 |

EINECS/ELINCS: | 247-368-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát (CI 16035) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | CUTANEOUS LYSATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzované kožní proteiny |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CYANOCOBALAMIN |

INN: | cyanocobalamin |

Název podle Evropského lékopisu: | cyanocobalaminum |

Číslo podle CAS: | 68-19-9 |

EINECS/ELINCS: | 200-680-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyanokobalamin vitamin B12 |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | CYANOPSIS TETRAGONALBA |

Číslo podle CAS: | 9000-30-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-536-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | guarová guma |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CYANOPSIS TETRAGONALBA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cyanopsis tetragonalba. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYANOTIS ARACHNOIDEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cyanotis arachnoidea. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYATHEACEAE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Cyatheaceae). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | CYCLAMEN ALDEHYDE |

Číslo podle CAS: | 103-95-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-161-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CYCLOCARBOXYPROPYLOLEIC ACID |

Číslo podle CAS: | 53980-88-4 |

EINECS/ELINCS: | 258-897-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hexyl-5-karboxycyklohex-2-en-1-oktanová kyselina nebo 4-hexyl-6-karboxycyklohex-2-en-1-oktanová kyselina |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CYCLODEXTRIN |

Číslo podle CAS: | 7585-39-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-493-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | β-cyklodextrin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CYCLOETHOXYMETHICONE. |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CYCLOHEXANE |

Číslo podle CAS: | 110-82-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-806-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cyklohexan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | CYCLOHEXANEDIAMINE TETRAACETIC ACID |

Číslo podle CAS: | 482-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 207-582-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cyklohexan-1,2-diamintetraoctová kyselina |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | CYCLOMETHICONE |

INN: | cyclomethicone |

Číslo podle CAS: | 69430-24-6 |

EINECS/ELINCS: | 209-136-7/208-764-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktamethylcyklotetrasiloxan a dekamethylcyklopentasiloxan |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/zvlhčující přísady/rozpouštědla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | CYCLOPENTANE CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 3400-45-1 |

EINECS/ELINCS: | 222-269-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cyklopentankarboxylová kyselina |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | CYMBOPOGON MARTINI |

Číslo podle CAS: | 84649-81-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-461-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Voňatka Martinova, Cymbopogon martini, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cymbopogon martini, Gramineae, voňatka Martinova, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYMBOPOGON NARDUS |

Číslo podle CAS: | 8000-29-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-753-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Voňatka nardová (Cymbopogon nardus), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cymbopogon nardus, Gramineae, voňatka nardová, lipnicovité. |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | CYMBOPOGON SCHOENANTHUS |

Číslo podle CAS: | 89998-16-3 |

EINECS/ELINCS: | 289-754-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Voňatka, Cymbopogon schoenanthus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cymbopogon schoenanthus, Gramineae, voňatka, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYNARA SCOLYMUS |

Číslo podle CAS: | 84012-14-6 |

EINECS/ELINCS: | 281-659-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Artyčoky, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cynara scolymus, Compositae, artyčok zeleninový, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYPRIPEDIUM PUBESCENS |

Číslo podle CAS: | 84775-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-884-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Střevíčník pantoflíček, Cypripedium calceolus pubescens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Cypripedium calceolus pubescens, Orchidaceae, střevíčník pantoflíček, vstavačovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYSTEAMINE HCl |

INN: | cysteamine hydrochloride |

Číslo podle CAS: | 156-57-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-858-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-aminoethan-1-thiol-hydrochlorid merkaptamin-hydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | CYSTEINE |

INN: | cysteine |

Číslo podle CAS: | 52-90-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-158-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L -cystein 2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina |

Funkce: | antioxidanty/antistatické přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | CYSTEINE HCl |

INN: | cysteine hydrochloride |

Číslo podle CAS: | 52-89-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-157-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L -cystein-hydrochlorid 2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina, hydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | CYSTEINE HCl |

Číslo podle CAS: | 10318-18-0 52-89-1 |

EINECS/ELINCS: | 233-698-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL -cystein-hydrochlorid hydrát 2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina, hydrochlorid, hydrát |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | CYSTEINE HCl |

Číslo podle CAS: | 32443-99-5 |

EINECS/ELINCS: | 251-043-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -cystein-hydrochlorid 2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina, hydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | CYSTINE |

INN: | cystine |

Číslo podle CAS: | 56-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-296-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L -cystin 2,2'-diamino-3,3'-disulfanyldipropanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CYSTINE |

Číslo podle CAS: | 923-32-0 |

EINECS/ELINCS: | 213-094-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL -cystin 2,2'-diamino-3,3'-disulfanyldipropanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | CYTISUS SCOPARIUS |

Název podle Evropského lékopisu: | cytisus scoparius |

Číslo podle CAS: | 84696-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-653-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Janovec metlatý, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Sarothamnus scoparius, Leguminosae, janovec metlatý, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | CYTOCHROME C |

Číslo podle CAS: | 9007-43-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-700-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | cytochrom C |

Funkce: | biologické přísady |

D

Název podle INCI: | DALEA SPINOSA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Dalea spinosa). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DAMAR |

Číslo podle CAS: | 9000-16-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-528-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Dammar. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jde o produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. (Shorea, Dipterocarpaceae, pětikřídlec, dvojkřídláčovité). |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DAUCUS CAROTA |

Číslo podle CAS: | 84929-61-3 |

EINECS/ELINCS: | 284-545-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mrkev, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Daucus carota, Umbelliferae, mrkev obecná, miříkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DEA-C12-15 ALKYL SULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-alkyl(C12-C15)-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-CETEARETH-2 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEA-CETYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 69331-39-1 |

EINECS/ELINCS: | 273-968-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-hexadecyl-fosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-CETYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 51541-51-6 |

EINECS/ELINCS: | 257-260-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-hexadecyl-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-COCOAMPHODIPROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-N-(2-alkanamidoethyl)-N-[2-(2-karboxyethoxy)ethyl]-β-alaninát (alkanamid je odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE |

Číslo podle CAS: | 84195-78-8 |

EINECS/ELINCS: | 282-385-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-4-hexyl-5/6-karboxycyklohex-2-en-1-oktanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-DODECYLBENZENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 26545-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 247-784-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-dodecylbenzensulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-HYDROLYZED LECITHIN |

Číslo podle CAS: | 91053-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 293-317-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce lecithinů s diethanolaminem |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEA-ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 93920-28-6 |

EINECS/ELINCS: | 300-113-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-isostearát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-LAURAMINOPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 65104-36-1 |

EINECS/ELINCS: | 265-417-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-N-dodecylalaninát bis(2-hydroxyethyl)amonium-2-(dodecylamino)propanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DEA-LAURETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 143-00-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-577-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-decyl-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 59231-42-4 |

EINECS/ELINCS: | 261-676-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-(9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienoát bis(2-hydroxyethyl)amonium-linolát |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DEA-METHOXYCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 56265-46-4 |

EINECS/ELINCS: | 260-082-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-3-(4-methoxyfenyl)prop-2-enoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | DEA-METHYL MYRISTATE SULFONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-1-(methoxykarbonyl)-1-sulfonatotridekanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-MYRETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 53404-39-0 |

EINECS/ELINCS: | 258-531-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-tetradekanoát bis(2-hydroxyethyl)amonium-myristát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-MYRISTYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 65104-61-2 |

EINECS/ELINCS: | 265-433-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-tetradecyl-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-OLETH-10 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 58855-63-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl- -hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát, bis(2-hydroxyethyl)amoniová sůl |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-OLETH-20 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 58855-63-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl- -hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát, bis(2-hydroxyethyl)amoniová sůl |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-OLETH-3 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 58855-63-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl- -hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát, bis(2-hydroxyethyl)amoniová sůl |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-OLETH-5 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 58855-63-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl- -hydroxypoly(oxyethylen)-fosfát, bis(2-hydroxyethyl)amoniová sůl |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DEA-STYRENE/ACRYLATES/DVB COPOLYMER |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | DECANAL |

Číslo podle CAS: | 112-31-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-957-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dekanal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DECARBOXY CARNOSINE HCl |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DECETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-4 |

Číslo podle CAS: | 26183-52-8 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-5 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-6 |

Číslo podle CAS: | 26183-52-8 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-8 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECETH-7 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DECETH-4 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 9004-80-2 52019-36-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-fosfono- -(decyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DECETH-6 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 9004-80-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-fosfono- -(decyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DECYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 112-30-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-956-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dekan-1-ol decylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DECYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 2605-79-0 |

EINECS/ELINCS: | 220-020-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl(dimethyl)amin-oxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DECYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 2644-45-3 |

EINECS/ELINCS: | 220-152-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl(karboxymethyl)dimethylamonium-hydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DECYL GLUCOSIDE |

Číslo podle CAS: | 54549-25-6 |

EINECS/ELINCS: | 259-218-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl- D -glukosid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DECYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 84605-08-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-388-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DECYL MERCAPTOMETHYLIMIDAZOLE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-decyl-1-(sulfanylmethyl)imidazol |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DECYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 41927-71-3 |

EINECS/ELINCS: | 255-589-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl-tetradekanoát decyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DECYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 3687-46-5 |

EINECS/ELINCS: | 222-981-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl-oktadec-9-enoát decyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DECYL POLYGLUCOSE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DECYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 2530-33-8 |

EINECS/ELINCS: | 219-783-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | decyl-hydrogen-sukcinát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DECYLTETRADECANOL |

Číslo podle CAS: | 58670-89-6 |

EINECS/ELINCS: | 261-385-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-decyltetradekan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DECYLTETRADECETH-30 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEDM HYDANTOIN |

Číslo podle CAS: | 26850-24-8 |

EINECS/ELINCS: | 248-052-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-bis(2-hydroxyethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DEDM HYDANTOIN DILAURATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-bis[2-(dekanoyloxy)ethyl]-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DEHYDROACETIC ACID |

INN: | dehydroacetic acid |

Číslo podle CAS: | 520-45-6 |

EINECS/ELINCS: | 208-293-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion |

Omezení: | VI/1,13 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 7-DEHYDROCHOLESTEROL |

Číslo podle CAS: | 434-16-2 |

EINECS/ELINCS: | 207-100-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7,8-didehydrocholesterol cholesta-5,7-dien-3β-ol |

Funkce: | stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DELTA-DECALACTONE |

Číslo podle CAS: | 705-86-2 |

EINECS/ELINCS: | 211-889-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dekano-5-lakton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DENATONIUM BENZOATE |

INN: | denatonium benzoate |

Číslo podle CAS: | 3734-33-6 |

EINECS/ELINCS: | 223-095-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]diethylamonium-benzoát denatonium-benzoát |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | DENATONIUM SACCHARIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]diethylamoniová sůl s 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onem |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | DEODORIZED KEROSENE |

Číslo podle CAS: | 8008-20-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-366-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kerosin (petrolej). Složitá směs uhlovodíků vyráběných destilací ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků převážně od C9 do C16 a s bodem varu od 150 °C do 290 °C. |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DEPROTEINIZED SERUM |

Číslo podle CAS: | 90989-73-4 |

EINECS/ELINCS: | 292-730-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Krev, ext., zbavená bílkovin. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | DEQUALINIUM ACETATE |

Číslo podle CAS: | 4028-98-2 |

EINECS/ELINCS: | 223-712-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4'-diamino-2,2'-dimethyl-1,1′-(dekan-1,10-diyl)dichinolin-1-ium-diacetát |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | DEQUALINIUM CHLORIDE |

INN: | dequalinium chloride |

Číslo podle CAS: | 522-51-0 |

EINECS/ELINCS: | 208-330-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4'-diamino-2,2'-dimethyl-1,1′-(dekan-1,10-diyl)dichinolin-1-ium-dichlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | DESAMIDO COLLAGEN |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DEXTRAN |

INN: | dextran |

Číslo podle CAS: | 9004-54-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-677-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextran |

Funkce: | pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DEXTRAN SULFATE |

Číslo podle CAS: | 9042-14-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextran-sulfát |

Funkce: | pojiva |

Název podle INCI: | DEXTRIN |

INN: | dextrin |

Číslo podle CAS: | 9004-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-675-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextrin |

Funkce: | absorbenty/pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DEXTRIN BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 112444-74-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextrin-dokosanát dextrin-behenát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEXTRIN LAURATE |

Číslo podle CAS: | 79748-56-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextran-dodekanoát dextran-laurát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEXTRIN MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 93792-77-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextran-tetradekanoát dextran-myristát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEXTRIN PALMITATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DEXTRIN STEARATE |

Číslo podle CAS: | 37307-33-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dextran-oktadekanoát dextran-stearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIACETIN |

Číslo podle CAS: | 25395-31-7 |

EINECS/ELINCS: | 246-941-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-1,3-diacetát diacetin |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIACETONE ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 123-42-2 |

EINECS/ELINCS: | 204-626-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on diacetonalkohol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 3,4-DIAMINOBENZOIC ACID |

Číslo podle CAS: | 619-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 210-577-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4-diaminobenzoová kyselina |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINODIPHENYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 136-17-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-fenylbenzen-1,2,4-triamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4,4′-DIAMINODIPHENYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 537-65-5 |

EINECS/ELINCS: | 208-673-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-iminodianilin (CI 76120) bis(4-aminofenyl)amin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENETOL HCl |

Číslo podle CAS: | 113715-25-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINO-5-METHYLPHENOXYETHANOL HCl |

Číslo podle CAS: | 113715-27-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2,4-diamino-5-methylfenoxy)ethan-1-ol-dihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4,5-DIAMINO-1-METHYLPYRAZOLE HCl |

Číslo podle CAS: | 20055-01-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methyl-1H-pyrazol-4,5-diamin-dihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 95-86-3 |

EINECS/ELINCS: | 202-459-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-diaminofenol |

Omezení: | III/1,10 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 137-09-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-279-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxy-1,3-fenylendiamin-dihydrochlorid 2,4-diaminofenol-dihydrochlorid |

Omezení: | III/1,10 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCl |

Číslo podle CAS: | 66422-95-5 |

EINECS/ELINCS: | 266-357-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2,4-diaminofenoxy)ethan-1-ol-dihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,6-DIAMINOPYRIDINE |

Číslo podle CAS: | 141-86-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-507-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pyridin-2,6-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM CITRATE |

Číslo podle CAS: | 3012-65-5 3012-65-6 |

EINECS/ELINCS: | 221-146-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diamonium-citrát diamonium-hydrogen-2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát |

Funkce: | pufrační přísady/chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM DITHIODIGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 68223-93-8 |

EINECS/ELINCS: | 269-323-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diamonium-2,2′-dithiodiacetát diamonium-dithioglykolát |

Funkce: | redukční činidla |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM EDTA |

Číslo podle CAS: | 20824-56-0 |

EINECS/ELINCS: | 244-063-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diamonium-dihydrogen-ethylendiamintetraacetát diamonium-dihydrogen-2,2',2'',2'''-(ethylendinitrilo)tetraacetát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM LAURAMIDO-MEA SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diamonium-(2-dodekanamidoethyl)-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 37451-77-7 |

EINECS/ELINCS: | 253-510-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diamonium-dodecyl-2-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIAMMONIUM PHOSPHATE |

INN: | ammonium phosphate |

Číslo podle CAS: | 7783-28-0 |

EINECS/ELINCS: | 231-987-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenfosforečnan amonný |

Funkce: | pufrační činidla/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | DIAMYLHYDROQUINONE |

Číslo podle CAS: | 79-74-3 |

EINECS/ELINCS: | 201-222-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5-di-terc-pentylbenzen-1,4-diol |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DIAMYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 922-80-5 |

EINECS/ELINCS: | 213-085-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-1,2-bis(pentyloxykarbonyl)ethansulfonát natrium-dipentyl-2-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIAZOLIDINYL UREA |

Číslo podle CAS: | 78491-02-8 |

EINECS/ELINCS: | 278-928-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)močovina |

Omezení: | VI/1,46 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | DIBEHENYL/DIARACHIDYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(dokosyl/ikosyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DIBEHENYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 26597-36-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didokosyl(dimethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIBEHENYLDIMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didokosyl(dimethyl)amonium-methyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIBEHENYL METHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 61372-91-6 |

EINECS/ELINCS: | 262-740-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didokosyl(methyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIBENZOTHIOPHENE |

INN: | dibenzothiophene |

Číslo podle CAS: | 132-65-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-072-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dibenzothiofen |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIBENZYLIDENE SORBITOL |

Číslo podle CAS: | 32647-67-9 |

EINECS/ELINCS: | 251-136-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis-O-(benzyliden)- D -glucitol |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIBROMOHEXAMIDINE ISETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 93856-83-8 |

EINECS/ELINCS: | 299-116-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethan-1-sulfonová kyselina, sloučenina s 3,3'-dibrom-4,4′-(hexan-1,6-diyldioxy)dibenzamidimidem (2:1) |

Omezení: | VI/1,15 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | DIBROMOPROPAMIDINE DIISETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 614-87-9 |

EINECS/ELINCS: | 210-399-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,3'-dibrom-4,4'-(propan-1,3-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-2-hydroxyethan-1-sulfonát dibrompropamidin-isethionát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DIBUTYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 105-99-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-350-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dibutyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIBUTYLENE TETRAFURFURAL |

Číslo podle CAS: | 126-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-773-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-oktahydrodibenzofuran-4a-karbaldehyd |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE |

Číslo podle CAS: | 63663-21-8 |

EINECS/ELINCS: | 264-391-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (S)-N,N'-dibutyl-2-dodekanamidoglutaramid |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIBUTYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 2050-60-4 |

EINECS/ELINCS: | 218-092-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dibutyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIBUTYL PHTHALATE |

Název podle Evropského lékopisu: | dibutylis phthalas |

Číslo podle CAS: | 84-74-2 |

EINECS/ELINCS: | 201-557-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dibutyl-ftalát |

Funkce: | filmotvorné přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIBUTYL SEBACATE |

Číslo podle CAS: | 109-43-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-672-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dibutyl-dekandioát dibutyl-sebakát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DICALCIUM PHOSPHATE |

INN: | calcium phosphate, dibasic |

Číslo podle CAS: | 7757-93-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-826-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenfosforečnan vápenatý |

Funkce: | abraziva/zneprůhledňovací přísady/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE |

INN: | calcium phosphate, dibasic |

Číslo podle CAS: | 7789-77-7 |

EINECS/ELINCS: | 231-826-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenfosforečnan vápenatý |

Funkce: | abraziva/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | DI-C12-15 ALKYL ADIPATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(C12-C15)-hexandioáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DI-C12-15 ALKYL FUMARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(C12-C15)-(E)-but-2-endioáty dialkyl(C12-C15)-fumaráty |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DI-C12-13 ALKYL MALATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(C12-C13)-2-hydroxybutandioáty |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DI-C12-13 ALKYL TARTRATE |

Číslo podle CAS: | 94095-06-4 |

EINECS/ELINCS: | 302-210-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl-(R*,R*)-2,3-dihydroxybutandioáty (alkyl C12-C14 rozvětvený nebo lineární) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DICAPRYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 105-97-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-349-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didecyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DICAPRYL/DICAPRYLYL DIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 68424-95-3 |

EINECS/ELINCS: | 270-331-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DICAPRYLOYL CYSTINE |

Číslo podle CAS: | 41760-23-0 |

EINECS/ELINCS: | 255-535-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fenyl-3-methyl-2-hydroxybenzoát fenyl-3-methylsalicylát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DICAPRYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 23524-64-3 1639-66-3 |

EINECS/ELINCS: | 245-714-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-didecyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DICAPRYLYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 629-82-3 |

EINECS/ELINCS: | 211-112-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dioktylether |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DICAPRYLYL MALEATE |

Číslo podle CAS: | 2915-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 220-835-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dioktyl-2-hydroxybutandioát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DICETEARETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DICETYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 26720-21-8 |

EINECS/ELINCS: | 247-941-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DICETYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 1812-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 217-325-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecyl(dimethyl)amoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DICETYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 4113-12-6 |

EINECS/ELINCS: | 223-900-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecylether |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DICETYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 2197-63-9 |

EINECS/ELINCS: | 218-594-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecyl-hydrogen-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DICETYL THIODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 3287-12-5 |

EINECS/ELINCS: | 221-941-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecyl-3,3′-thiodipropanoát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DICHLOROBENZYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 1777-82-8 |

EINECS/ELINCS: | 217-210-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-dichlorbenzylalkohol |

Omezení: | VI/1,22 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | DICHLOROMETHANE |

Číslo podle CAS: | 75-09-2 |

EINECS/ELINCS: | 200-838-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dichlormethan methylenchlorid |

Omezení: | III/1,7 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DICHLORO-m-XYLENOL |

INN: | dichloroxylenol |

Číslo podle CAS: | 133-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 205-109-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-dichlor-3,5-dimethylfenol 2,4-dichlor-3,5-xylenol |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | DICHLOROPHENE |

INN: | dichlorophen |

Číslo podle CAS: | 97-23-4 |

EINECS/ELINCS: | 202-567-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-dichlor-2,2′-methylendifenol dichlorofen |

Omezení: | III/1,11 |

Funkce: | antimikrobiální přísady/deodorační přísady |

Název podle INCI: | DICHLOROPHENYL IMIDAZOLDIOXOLAN |

Číslo podle CAS: | 85058-43-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2,4-dichlorfenyl)-2-[(2H)-imidazol-1-yl)methyl]-4-[4-[4-(ethoxykarbonyl)hexahydropyrazinyl]fenoxy}methyl)-1,3-dioxolan |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DICOCAMINE |

Číslo podle CAS: | 61789-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 263-086-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DICOCODIMETHYLAMINE DILINOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminy, soli s dimerem oktadec-9,12-dienové (linolové) kyseliny (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DICOCODIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 263-087-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DICOCOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DICOCOYL PENTAERYTHRITYL DISTEARYL CITRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,2-dioktadecyl-citrát, ester s 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-dialkanoátem 1,2-dioktadecyl-citrát, ester s pentaerythritol-dialkanoátem (alkanová kyselina je mastná kyselina kokosového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DI-C12-15 PARETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DI-C12-15 PARETH-2 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DI-C12-15 PARETH-4 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DI-C12-15 PARETH-6 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DI-C12-15 PARETH-8 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DICYCLOHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 23386-52-9 |

EINECS/ELINCS: | 245-629-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-dicyklohexyl-sulfonatosukcinát natrium-dicyklohexyl-2-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIDECENE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dec-1-en, dimer |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 7173-51-5 |

EINECS/ELINCS: | 230-525-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didecyl(dimethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHANOLAMINE BISULFATE |

Číslo podle CAS: | 59219-56-6 |

EINECS/ELINCS: | 261-663-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)amonium-hydrogensulfát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | DIETHANOLAMINOOLEAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)[bis(2-hydroxyethyl)amino]oktadec-9-enamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHOXYETHYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 26962-29-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethoxyethyl)-butandioát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIETHYL ACETYL ASPARTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-2-acetamidobutandioát diethyl-N-acetylaspartát diethyl-N-acetylasparagát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 109-89-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-716-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethylamin |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINE LAURETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINOETHYL COCOATE |

Číslo podle CAS: | 85631-35-2 |

EINECS/ELINCS: | 287-983-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(diethylamino)ethylestery mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINOETHYL PEG-5 COCOATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINOETHYL PEG-5 LAURATE |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINOETHYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 3179-81-5 |

EINECS/ELINCS: | 221-662-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(diethylamino)ethyl-stearát 2-(diethylamino)ethyl-oktadekanoát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIETHYLAMINOMETHYLCOUMARIN |

Číslo podle CAS: | 91-44-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-068-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7-(diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIETHYL ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 43101-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 256-095-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl- DL -2-aminobutandioát diethyl- DL -aspartát diethyl- DL -asparagát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 111-46-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-872-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-oxydi(ethan-1-ol) diethylenglykol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOLAMINE/EPICHLOROHYDRIN/PIPERAZINE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE |

Číslo podle CAS: | 120-55-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-407-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxydiethylen-dibenzoát diethylenglykol-dibenzoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOL DIISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 106-01-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-353-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxydiethylen-dinonanoát diethylenglykol-dinonanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOL DIOCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 72269-52-4 |

EINECS/ELINCS: | 276-553-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxydiethylen-bis(2-ethylhexanoát) diethylenglykol-bis(2-ethylhexanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE GLYCOL DIOCTANOATE/DIISONONANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxydiethylen-bis(3,5,5-trimethylhexanoát) a oxydiethylen-bis(2-ethylhexanoát) diethylenglykol-bis(3,5,5-trimethylhexanoát) a diethylenglykol-bis(2-ethylhexanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYLENE TRICASEINAMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce kaseinu s bis(2-aminoethyl)aminem |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 55895-85-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl- DL -glutamát diethyl- DL -2-aminopentandioát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 95-92-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-464-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL PALMITOYL ASPARTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-N-hexadekanoylaspartát diethyl-N-hexadekanoylasparagát diethyl-2-hexadekanamidobutandioát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL PHTHALATE |

INN: | diethyl phtalate |

Číslo podle CAS: | 84-66-2 |

EINECS/ELINCS: | 201-550-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-ftalát |

Funkce: | denaturacní přísady/filmotvorné přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIETHYL SEBACATE |

Číslo podle CAS: | 110-40-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-764-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-dekandioát diethyl-sebakát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 123-25-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-612-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diethyl-sukcinát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIETHYL TOLUAMIDE |

INN: | diethyltoluamide |

Číslo podle CAS: | 134-62-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-149-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-diethyl-3-methylbenzamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIGALLOYL TRIOLEATE |

INN: | digalloyl trioleate |

Číslo podle CAS: | 17048-39-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4-dihydroxy-5-({3,4,5-tris[((Z)-oktadec-9-en-1-yl)oxy]benzoyl}oxy)benzoová kyselina |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DIGLYCERIN |

Číslo podle CAS: | 59113-36-9 |

EINECS/ELINCS: | 261-605-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxybis(propandiol) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIGLYCERYL STEARATE MALATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery polyglycerolu s oktadekanovou kyselinou a hydroxybutandiovou kyselinou |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIGLYCOL/CHDM/ISOPHTHALATES/SIP COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIHEPTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 4680-44-8 |

EINECS/ELINCS: | 225-131-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-diheptyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHEXYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 110-33-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-757-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 3006-15-3 |

EINECS/ELINCS: | 221-109-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-dihexyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROABIETYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7-isopropyldodekahydro-1,4a-dimethylfenanthren-1-methanol-dokosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROABIETYL METHACRYLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7-isopropyldodekahydro-1,4a-dimethylfenanthren-1-methanol-methakrylát 7-isopropyldodekahydro-1,4a-dimethylfenanthren-1-methanol-dokosanoát-2-methylprop-2-enoát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIHYDROCHOLESTEROL |

Číslo podle CAS: | 80-97-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-315-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5α-cholestan-3β-ol dihydrocholesterol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROCHOLESTERYL OCTYLDECANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5α-cholestan-3β-ol-[2-(2-ethylhexyl)dekanoát] |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROCHOLETH-15 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIHYDROCHOLETH-20 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIHYDROCHOLETH-30 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIHYDROCOUMARIN |

Číslo podle CAS: | 119-84-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-354-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chroman-2-on 3,4-dihydrokumarin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED C16-18 AMIDO BENZOIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(N,N-dialkylkarbamoyl)benzoová kyselina (hydrogenovaný alkyl C16-C18) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOWAMIDOETHYL HYDROXYETHYLMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 91673-13-1 |

EINECS/ELINCS: | 294-127-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(acylamino)ethyl](2-hydroxyethyl)methylamonium-chloridy (acyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOWAMIDOETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 68953-59-3 |

EINECS/ELINCS: | 273-221-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(acylamino)ethyl](2-hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfáty (acyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW BENZYLMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-73-9 |

EINECS/ELINCS: | 263-082-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(benzyl)methylamonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW BENZYLMONIUM HECTORITE |

Číslo podle CAS: | 61789-73-9 |

EINECS/ELINCS: | 263-082-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(benzyl)methylamonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOWDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-80-8 |

EINECS/ELINCS: | 263-090-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOWETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-alkylethyl)(2-hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfáty (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 91995-81-2 |

EINECS/ELINCS: | 295-344-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce mastných kyselin C10-C20 a nenasycených C16-C18 s triethanolaminem, kvarternizované dimethyl-sulfátem |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW METHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-63-4 |

EINECS/ELINCS: | 262-991-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(methyl)aminy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOWOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-acylethyl)(2-hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfáty (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW PHTHALATE |

Číslo podle CAS: | 99035-59-3 |

EINECS/ELINCS: | 308-925-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl-ftaláty (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROGENATED TALLOW PHTHALIC ACID AMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(N,N-dialkylkarbamoyl)benzoová kyselina (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIHYDROJASMONATE |

Číslo podle CAS: | 37172-53-5 |

EINECS/ELINCS: | 253-379-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-2-hexyl-3-oxocyklopentan-1-karboxylát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIHYDROLANOSTEROL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanost-8-en-3β-ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIHYDROPHYTOSTERYL OCTYLDECANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | stigmastan-3β-ol-(2-(2-ethylhexyl)dekanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROXYACETONE |

Číslo podle CAS: | 96-26-4 |

EINECS/ELINCS: | 202-494-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-dihydroxyaceton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYLAMINO HYDROXYPROPYL OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropyl-oktadec-9-enoát 3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL C12-15 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 71486-82-3 |

EINECS/ELINCS: | 275-530-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(alkyl(C12-C15)oxy)propyl]bis(2-hydroxyethyl)amin-oxidy |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL C8-10 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(alkyl(C8-C10)oxy)propyl]bis(2-hydroxyethyl)amin-oxidy |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL C9-11 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(alkyl(C9-C11)oxy)propyl]bis(2-hydroxyethyl)amin-oxidy |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL COCAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 61791-47-7 |

EINECS/ELINCS: | 263-180-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-oxidy N-alkyl derivátu 2,2′-iminobis(ethan-1-olu) alkylbis(2-hydroxyethyl)amin-oxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/stabilizátory emulze/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL LAURAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 2530-44-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxethyl)dodecylamin-oxid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL OLEYL GLYCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)oktadec-9-en-1-ylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL SOYA GLYCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylbis(2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)amonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin sójového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL SOYAMINE DIOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diester oktadec-9-enové kyseliny s 2,2'-(alkylimino)di(ethan-1-olem) diester oktadec-9-enové kyseliny s N-alkyldiethanolaminem (alkyl odvozen od mastných kyselin sójového oleje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL STEARAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 14048-77-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-(oktadecylimino)di(ethan-1-ol)-N-oxid bis(2-hydroxyethyl)oktadecylamin-oxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL STEARYL GLYCINATE |

Číslo podle CAS: | 24170-14-7 |

EINECS/ELINCS: | 246-056-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)oktadecylamonium-hydroxid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 68132-78-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované alkylaminy-hydrochlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE OLEATE |

Číslo podle CAS: | 68439-43-0 |

EINECS/ELINCS: | 270-404-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylbis(2-hydroxyethyl)amonium-(Z)-oktadec-9-enoát (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL TALLOWAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 61791-46-6 |

EINECS/ELINCS: | 263-179-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylbis(2-hydroxyethyl)amin-oxid (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYETHYL TALLOW GLYCINATE |

Číslo podle CAS: | 61791-25-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylbis(2-hydroxyethyl)(karboxymethyl)amonium, vnitřní soli (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIHYDROXYINDOLE |

Číslo podle CAS: | 3131-52-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1H-indol-5,6-diol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIIODOMETHYLTOLYLSULFONE |

Číslo podle CAS: | 20018-09-1 |

EINECS/ELINCS: | 243-468-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DIISOBUTYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 141-04-8 |

EINECS/ELINCS: | 205-450-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisobutyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOBUTYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 13784-89-9 |

EINECS/ELINCS: | 237-442-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | di-sek-butyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIISOBUTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 127-39-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-839-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-diisobutyl-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIISOCETYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 57533-90-1 |

EINECS/ELINCS: | 260-799-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hexyldecyl)-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISODECYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 27178-16-1 |

EINECS/ELINCS: | 248-299-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisodecyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISONONYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 33703-08-1 |

EINECS/ELINCS: | 251-646-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisononyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOPROPYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 6938-94-9 |

EINECS/ELINCS: | 230-072-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisopropyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOPROPYL DIMER DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOPROPYL METHYL CINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 32580-71-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-3-(2,4-diisopropylfenyl)prop-2-enoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | DIISOPROPYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 615-81-6 |

EINECS/ELINCS: | 210-448-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisopropyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIISOPROPYL SEBACATE |

Číslo podle CAS: | 7491-02-3 |

EINECS/ELINCS: | 231-306-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diisopropyl-dekandioát diisopropyl-sebakát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOSTEAROYL TRIMETHYLOLPROPANE SILOXY SILICATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIISOSTEARYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 62479-36-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(16-methylheptadecyl)-hexandioát diisostearyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOSTEARYL DIMER DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOSTEARYL FUMARATE |

Číslo podle CAS: | 112385-09-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(16-methylheptadecyl)-(E)-but-2-endioát diisostearyl-fumarát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOSTEARYL GLUTARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(16-methylheptadecyl)-pentandioát diisostearyl-glutarát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIISOSTEARYL MALATE |

Číslo podle CAS: | 67763-18-2 |

EINECS/ELINCS: | 267-041-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(16-methylheptadecyl)-2-hydroxybutandioát diisostearyl-malát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DILAURETH-7 CITRATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DILAURETH-4 DIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DILAURETH-10 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DILAURETH-4 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DILAUROYL TRIMETHYLOLPROPANE SILOXY SILICATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DILAURYL ACETYL DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl{[(dodecyloxy)karbonyl]methyl}dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DILAURYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 25637-88-1 |

EINECS/ELINCS: | 247-146-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didodecyl-hydrogen-citrát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DILAURYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 3401-74-9 |

EINECS/ELINCS: | 222-274-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didodecyl(dimethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DILAURYL THIODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 123-28-4 |

EINECS/ELINCS: | 204-614-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | didodecyl-3,3′-sulfanyldipropanoát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DILINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DILINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 138698-34-7 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DILINOLEIC ACID |

Číslo podle CAS: | 6144-28-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z,Z)-oktadec-9,12-dienová kyselina, dimer linolová kyselina, dimer |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DILINOLEIC ACID/ETHYLENEDIAMINE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DILITHIUM OXALATE |

Číslo podle CAS: | 553-91-3 |

EINECS/ELINCS: | 209-054-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dilithium-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE |

INN: | dimeticone |

Název podle Evropského lékopisu: | dimeticonum |

Číslo podle CAS: | 9006-65-9 63148-62-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | poly[oxy(dimethylsiloxan)] dimethikon |

Funkce: | odpěňovací přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL |

Číslo podle CAS: | 64365-23-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované propoxylované polysiloxany a silikony, končící hydroxyskupinou |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL ACETATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL ADIPATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL ALMONDATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOLAMINE |

Číslo podle CAS: | 133779-14-3 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL AVOCADOATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL BEESWAX |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL BEHENATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL BUTYL ETHER |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL COCOA BUTTERATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL HYDROXYSTEARATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL ISOSTEARATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL LAURATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL METHYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 68951-97-3 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL OLIVATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL PHTHALATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL SHEA BUTTERATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE COPOLYOL STEARATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE/MERCAPTOPROPYL METHICONE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE PROPYLETHYLENEDIAMINE BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 132207-30-8 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE PROPYL PG-BETAINE |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIMETHICONE SILYLATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONE/SODIUM PG-PROPYLDIMETHICONE THIOSULFATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONOL |

Číslo podle CAS: | 31692-79-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(dimethylsilandiyl)] |

Funkce: | odpěňovací přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONOL FLUOROALCOHOL DILINOLEIC ACID |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHICONOL HYDROXYSTEARATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONOL ISOSTEARATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHICONOL STEARATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHOXYDIGLYCOL |

Číslo podle CAS: | 111-96-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-924-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-methoxyethyl)ether |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 2,6-DIMETHOXY-3,5-PYRIDINEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 56216-28-5 |

EINECS/ELINCS: | 260-062-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6-dimethoxypyridin-3,5-diamin-dihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIMETHOXYSILYL ETHYLENEDIAMINOPROPYL DIMETHICONE |

Číslo podle CAS: | 71750-80-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIMETHYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 627-93-0 |

EINECS/ELINCS: | 211-020-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 2867-47-2 |

EINECS/ELINCS: | 220-688-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(dimethylamino)ethyl-methakrylát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIMETHYLAMINOSTYRYL HEPTYL METHYL THIAZOLIUM IODIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-heptyl-4-methyl-2-{2-[4-(dimethylamino)fenyl]vinyl}thiazol-3-ium-jodid |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL ASPARTIC ACID |

Číslo podle CAS: | 1115-22-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-dimethyl-2-aminobutandiová kyselina N,N-dimethylasparagová kyselina N,N-dimethylaspartová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL BEHENAMINE |

Číslo podle CAS: | 21542-96-1 |

EINECS/ELINCS: | 244-433-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokosyl(dimethyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL BRASSYLATE |

Číslo podle CAS: | 1472-87-3 |

EINECS/ELINCS: | 216-012-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-tridekandioát dimethyl-brassylát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL COCAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-93-0 |

EINECS/ELINCS: | 263-020-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE |

Číslo podle CAS: | 68039-49-6 |

EINECS/ELINCS: | 268-264-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL CYSTINATE |

Číslo podle CAS: | 1069-29-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2'-diaminodimethyl-3,3'-disulfanyldipropanoát dimethyl- L -cystinát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 115-10-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-065-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethylether |

Funkce: | hnací plyny/rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIMETHYL GLUTAMIC ACID |

Číslo podle CAS: | 6312-54-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-dimethyl- L -glutamová kyselina 2-(dimethylamino)pentandiová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL GLUTARATE |

Číslo podle CAS: | 1119-40-0 |

EINECS/ELINCS: | 214-277-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-pentandioát dimethyl-glutarát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL HEXAHYDRONAPHTHYL DIHYDROXYMETHYL ACETAL |

Číslo podle CAS: | 73979-86-9 73979-84-7 73970-38-4 73970-40-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5'5'-trimethylhexahydro-2'H-spiro[1,3-dioxan-5,2'-naftalen] |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL HYDROGENATED TALLOWAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-95-2 |

EINECS/ELINCS: | 263-022-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIMETHYLHYDROXY FURANONE |

Číslo podle CAS: | 3658-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 222-908-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL HYDROXYMETHYL PYRAZOLE |

Číslo podle CAS: | 85264-33-1 |

EINECS/ELINCS: | 286-553-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,5-dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL IMIDAZOLIDINONE |

Číslo podle CAS: | 80-73-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-304-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-dimethylimidazolidin-2-on |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL ISOSORBIDE |

Číslo podle CAS: | 5306-85-4 |

EINECS/ELINCS: | 226-159-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-O-methyl- D -glucitol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIMETHYL LAURAMINE |

Číslo podle CAS: | 112-18-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-943-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(dimethyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL LAURAMINE DIMER DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL LAURAMINE ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 70729-87-2 |

EINECS/ELINCS: | 274-834-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isostearová kyselina, sloučenina s dodecyl(dimethyl)aminem (1:1) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL LAURAMINE OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec-9-enová kyselina, sloučenina s dodecyl(dimethyl)aminem |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIMETHYL MALEATE |

Číslo podle CAS: | 624-48-6 |

EINECS/ELINCS: | 210-848-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-2-hydroxybutandioát dimethyl-malát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL MYRISTAMINE |

Číslo podle CAS: | 112-75-4 |

EINECS/ELINCS: | 204-002-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(tetradecyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYLOCTAHYDRO-2-NAPHTHALDEHYDE |

Číslo podle CAS: | 68738-94-3 |

EINECS/ELINCS: | 272-119-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8,8-dimethyloktahydronaftalen-2-karbaldehyd |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 2,6-DIMETHYL-7-OCTEN-2-OL |

Číslo podle CAS: | 18479-58-8 |

EINECS/ELINCS: | 242-362-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6-dimethylokt-7-en-2-ol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL OCTYNEDIOL |

Číslo podle CAS: | 78-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 201-131-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6-dimethylokt-4-yn-3,6-diol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIMETHYLOL ETHYLENE THIOUREA |

Číslo podle CAS: | 15534-95-9 |

EINECS/ELINCS: | 239-579-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-bis(hydroxymethyl)imidazolidin-2-thion |

Omezení: | III/1,44 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 553-90-2 |

EINECS/ELINCS: | 209-053-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL OXAZOLIDINE |

Číslo podle CAS: | 51200-87-4 |

EINECS/ELINCS: | 257-048-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4-dimethyloxazolidin |

Omezení: | VI/1,45 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL OXOBENZO DIOXASILANE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIMETHYL PABA ETHYL CETEARYLDIMONIUM TOSYLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C16-C18)(2-{[4-(dimethylamino)benzoyl]oxy}ethyl)dimethylamonium-tosylát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | DIMETHYL PALMITAMINE |

Číslo podle CAS: | 112-69-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-997-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(dimethyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DIMETHYL PHTHALATE |

INN: | dimethyl phthalate |

Číslo podle CAS: | 131-11-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-011-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-ftalát |

Funkce: | filmotvorné přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIMETHYLSILANOL HYALURONATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL SOYAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-91-8 |

EINECS/ELINCS: | 263-017-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin sójového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | DIMETHYL STEARAMINE |

INN: | dimantine |

Číslo podle CAS: | 124-28-7 |

EINECS/ELINCS: | 204-694-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-dimethyloktadekan-1-amin dimethyl(oktadecyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 106-65-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-419-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl-sukcinát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMETHYL SULFONE |

Číslo podle CAS: | 67-71-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-665-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethylsulfon |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIMETHYL TALLOWAMINE |

Číslo podle CAS: | 68814-69-7 |

EINECS/ELINCS: | 272-339-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIMYRISTYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 6640-03-5 |

EINECS/ELINCS: | 229-651-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ditetradecyl-hydrogen-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIMYRISTYL THIODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 16545-54-3 |

EINECS/ELINCS: | 240-613-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ditetradecyl-3,3′-sulfanyldipropanoát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DINONOXYNOL-9 CITRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DINONOXYNOL-4 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DINONYL PHENOL |

Číslo podle CAS: | 1323-65-5 |

EINECS/ELINCS: | 215-356-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinonylfenol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIOCTYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 103-23-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-090-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 106-20-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-372-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYLCYCLOHEXANE |

Číslo podle CAS: | 84753-08-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-854-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-bis(2-ethylhexyl)cyklohexan |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYL DIMER DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYLDODECETH-2 LAUROYL GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 94291-93-7 |

EINECS/ELINCS: | 304-921-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-{[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]oxy}ethyl)-N-dodekanoyl-L-glutamát bis(2-{[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]oxy}ethyl)-2-dodekanamidopentandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIOCTYLDODECYL DIMER DILINOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-ethylhexyl)dodecyl-(Z,Z)-oktadec-9,12-dienoát, dimer 2-(2-ethylhexyl)dodecyl-linolát, dimer |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYLDODECYL DODECANEDIOATE |

Číslo podle CAS: | 129423-55-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[(2-ethylhexyl)dodecyl]-dodekandioát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYLDODECYL LAUROYL GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 82204-94-2 |

EINECS/ELINCS: | 279-917-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]-N-dodekanoyl- L -glutamát bis[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]-2-dodekanamidopentandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIOCTYLDODECYL STEAROYL GLUTAMATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]-N-oktadekanoyl- L -glutamát bis[2-(2-ethylhexyl)dodecyl]-2-oktadekanamidopentandioát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIOCTYL MALATE |

Číslo podle CAS: | 56235-92-8 |

EINECS/ELINCS: | 260-070-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)-2-hydroxybutandioát bis(2-ethylhexyl)-malát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYL PHTHALATE |

Číslo podle CAS: | 117-81-7 |

EINECS/ELINCS: | 204-211-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)-ftalát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYL SEBACATE |

Číslo podle CAS: | 122-62-3 |

EINECS/ELINCS: | 204-558-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)-dekandioát bis(2-ethylhexyl)-sebakát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

INN: | sodium dioctyl sulfosuccinate |

Číslo podle CAS: | 577-11-7 |

EINECS/ELINCS: | 209-406-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-bis(2-ethylhexyl)-sulfosukcinát |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DIOCTYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 2915-57-3 |

EINECS/ELINCS: | 220-836-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-ethylhexyl)-sukcinát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DIOLEOYL EDTHP-MONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)(2-{(2-hydroxypropyl)[2-(oktadec-9-enoyloxy)propyl]amino}ethyl)methyl[2-(oktadec-9-enoyloxy)propyl]amonium-methyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIOLETH-8 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DIOLEYL EDTHP-MONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 37838-38-3 |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIOLEYL TOCOPHERYL METHYLSILANOL |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DIOSCOREA VILLOSA |

Číslo podle CAS: | 90147-49-2 |

EINECS/ELINCS: | 290-441-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jam (smldinec), Dioscorea villosa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Dioscorea villosa, Dioscoreaceae, jam (smldinec). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | DIOSPYROS KAKI |

Číslo podle CAS: | 91721-74-3 |

EINECS/ELINCS: | 294-374-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Tomel japonský, Diospyroskaki, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Diospyros kaki, Ebenaceae, tomel japonský, ebenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | DIPA-HYDROGENATED COCOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(2-hydroxypropyl)amoniové soli hydrogenovaných mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPA-LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 85536-46-5 |

EINECS/ELINCS: | 287-529-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanolinové mastné kyseliny, sloučeniny s isopropanolaminem (2-hydroxypropyl)amoniové soli mastných kyselin lanolinu |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPALMITAMINE |

Číslo podle CAS: | 16724-63-3 |

EINECS/ELINCS: | 240-779-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihexadecylamin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIPALMITOYL CYSTINE |

Číslo podle CAS: | 17627-10-0 |

EINECS/ELINCS: | 241-607-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-dipalmitoyl- L -cystin 2,2′-bis(hexadekanoylamino)-3,3'-disulfanyldipropanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diester hexadekanové kyseliny s tris(2-hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfátem |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIPALMITOYL GLUTATHIONE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[N-(N-hexadekanoyl- L -γ-glutamyl)-S-hexadekanoyl- L -cysteinyl]glycin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIPALMITOYL HYDROXYPROLINE |

Číslo podle CAS: | 41672-81-5 |

EINECS/ELINCS: | 255-490-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | O,N-dipalmitoyl- L -4-hydroxyprolin trans-1-hexadekanoyl-4-(hexadekanoyloxy)pyrrolidin-2-karboxylová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIPALMOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diestery mastných kyselin palmového oleje s tris(hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfátem |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE |

Číslo podle CAS: | 68130-24-5 |

EINECS/ELINCS: | 268-581-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ester dekanové kyseliny s 2,2′-[oxybis(methylen)]bis[2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol]-oktanoát-pentanoátem |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHEPTANOATE/HEXACAPRYLATE/HEXACAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery 2,2'-bis(hydroxymethyl)-2,2′-(oxydimethylen)bispropan-1,3-diolu s kyselinou heptanovou, 2-ethylhexanovou a dekanovou dipentaerythritol-hexaheptanoát/hexa(2-ethylhexanoát)/hexadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2'-bis(hydroxymethyl)-2,2'-(oxydimethylen)bis(propan-1,3-diol)-hexakis(12-hydroxyoktadekanoát) dipentaerythritol-hexakis(12-hydroxyoktadekanoát) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE/ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexaestery 12-hydroxyoktadekanové a 16-methylheptadekanové kyseliny s 2,2′-(oxybismethylen)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem] dipentaerythritol-hexakis(12-hydroxyoktadekanoát/16-methylheptadekanoát) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE/STEARATE/ROSINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexaestery kyselin kalafuny, 12-hydroxyoktadekanové a oktadekanové kyseliny s 2,2′-(oxybismethylen)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem] |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPENTAERYTHRITYL PENTAOCTANOATE/BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směsné estery di(2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolu (dipentaerythritolu) s 2-ethylhexanovou kyselinou a dokosanovou kyselinou pentaestery oktanové a dokosanové kyseliny s 2,2′-(oxybismethylen)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem] dipentaerythritol-pentakis(oktanoát/dokosanoát) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPENTENE |

Číslo podle CAS: | 138-86-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-341-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en dipenten p-mentha-1,8-dien |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIPHENOLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 126-00-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-763-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4-bis(4-hydroxyfenyl)pentanová kyselina |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIPHENYL DIMETHICONE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DIPHENYL METHANE |

Číslo podle CAS: | 101-81-5 |

EINECS/ELINCS: | 202-978-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | difenylmethan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIPHENYLMETHYL PIPERAZINYLBENZIMIDAZOLE |

Číslo podle CAS: | 65215-54-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-{3-[4-(difenylmethyl)piperazin-1-yl]propyl}benzimidazol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 14007-45-5 |

EINECS/ELINCS: | 237-814-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dikalium- L -aspartát dikalium- L -asparagát dikalium-2-aminobutandioát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM AZELATE |

Číslo podle CAS: | 52457-54-2 19619-43-3 |

EINECS/ELINCS: | 257-931-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dikalium-nonandioát dikalium-azelát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM EDTA |

INN: | edetate dipotassium |

Číslo podle CAS: | 2001-94-7 |

EINECS/ELINCS: | 217-895-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dikalium-dihydrogen-ethylendiamintetraacetát dikalium-dihydrogen-N,N',N'',N'''-(ethylendinitrilo)tetraacetát |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE |

Číslo podle CAS: | 68797-35-3 |

EINECS/ELINCS: | 272-296-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3β-[(2-O-β- D -glukopyranuronosyl-α- D -glukopyranuronosyl)oxy]-11-oxoolean-12-en-30-ová kyselina, didraselná sůl |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM OXALATE |

Číslo podle CAS: | 583-52-8 |

EINECS/ELINCS: | 209-506-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dikalium-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIPOTASSIUM PHOSPHATE |

INN: | potassium phosphate, dibasic |

Číslo podle CAS: | 7758-11-4 |

EINECS/ELINCS: | 231-834-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenfosforečnan didraselný |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | DIPROPYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 106-19-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-371-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dipropyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIPROPYLENE GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 110-98-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-821-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1′-oxydipropan-2-ol dipropylenglykol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | DIPROPYLENE GLYCOL DIBENZOATE |

Číslo podle CAS: | 27138-31-4 |

EINECS/ELINCS: | 248-258-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxybis(methylethylen)-dibenzoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DIPROPYLENE GLYCOL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 68683-31-8 7491-14-7 |

EINECS/ELINCS: | 272-070-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-hydroxy-1-methylpentyl)-2-hydroxybenzoát (4-hydroxy-1-methylpentyl)-salicylát |

Funkce: | surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DIPROPYLENETRIAMINE |

Číslo podle CAS: | 56-18-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-261-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1′-iminodi(propan-2-amin) |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | DIPROPYL OXALATE |

Číslo podle CAS: | 615-98-5 |

EINECS/ELINCS: | 210-456-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dipropyl-oxalát |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DIRECT BLACK 51 |

Číslo podle CAS: | 3442-21-5 |

EINECS/ELINCS: | 222-351-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl}azo)-2-hydroxybenzoát (CI 27720) dinatrium-5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl}azo)-salicylát (CI 27720) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT BLUE 86 |

Číslo podle CAS: | 1330-38-7 |

EINECS/ELINCS: | 215-537-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-ftalocyanindisulfonát, měďnatý komplex (CI 74180) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT RED 23 |

Číslo podle CAS: | 3441-14-3 |

EINECS/ELINCS: | 222-348-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3-[(4-acetamidofenyl)azo]-7-{3-[6-(fenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-nafyl]ureido}-4-hydroxy-naftalen-2-sulfonát (CI 29160) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT RED 80 |

Číslo podle CAS: | 2610-10-8 |

EINECS/ELINCS: | 220-027-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexanatrium-7,7′-(karbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonát] (CI 35780) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT RED 81 |

Číslo podle CAS: | 2610-11-9 |

EINECS/ELINCS: | 220-028-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-7-benzamido-4-hydroxy-3-({4-[(4-sulfonatofenyl)azo]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonát (CI 28160) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT VIOLET 48 |

Číslo podle CAS: | 37279-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 253-441-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-(µ-[7,7′-iminobis(4-hydroxy-3-{[2-hydroxy-5-(N-methylsulfamoyl)fenyl]azo}naftalen-2-sulfonato)])diměďnatan (CI 29125) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DIRECT YELLOW 12 |

Číslo podle CAS: | 2870-32-8 |

EINECS/ELINCS: | 220-698-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4,4′-bis[(4-ethoxyfenyl)azo]stilben-2,2′-disulfonát (CI 24895) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISODIUM ADENOSINE TRIPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 987-65-5 |

EINECS/ELINCS: | 213-579-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-adenosin-5′-trifosfát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | DISODIUM ASCORBYL SULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium- L -askorbát-O-sulfát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DISODIUM AZACYCLOHEPTANE DIPHOSPHONATE |

Číslo podle CAS: | 57601-56-6 |

EINECS/ELINCS: | 260-083-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexahydroazepin-2,2-diylbis(fosfonová kyselina) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DISODIUM AZELATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-heptandioát dinatrium-pimelát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DISODIUM BISETHYLPHENYL TRIAMINOTRIAZINE STILBENEDISULFONATE |

Číslo podle CAS: | 24565-13-7 |

EINECS/ELINCS: | 246-320-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4,4′-bis{[6-anilino-4-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}stilben-2,2′-disulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM CAPROAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 68298-22-6 54849-16-0 |

EINECS/ELINCS: | 269-548-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-(2-dekanamidoethyl)-N-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]glycinát dinatrium-2-{(2-dekanamidoethyl)[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]amino}acetát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM CAPROAMPHODIPROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-{[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl](2-karboxylatoethyl)amino}ethyl)dekanamid, disodná sůl |

Funkce: | Surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM CAPRYLOAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 68298-18-0 7702-01-4 |

EINECS/ELINCS: | 269-544-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-N-(2-oktanamidoethyl)glycinát dinatrium-2-{[2-(karboxylatomethoxy)ethyl](2-oktanamidoethyl)amino}acetát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM CAPRYLOAMPHODIPROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-{[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl](2-karboxylatoethyl)amino}ethyl)oktanamid, disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM CETEARYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 91697-07-3 |

EINECS/ELINCS: | 294-268-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-alkyl(C16-C18)-sulfonatobutandioát dinatrium-alkyl(C16-C18)-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68784-08-7 61791-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 272-219-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(acylamino)ethyl-sulfonatobutandioát dinatrium-2-(acylamino)ethyl-sulfonatosukcinát (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68515-65-1 |

EINECS/ELINCS: | 271-102-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-[2-(acylamino)-1-methylethyl]-sulfonatobutandioát dinatrium-[2-(acylamino)-1-methylethyl]-sulfonatosukcinát (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCAMIDO PEG-3 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCAMINOPROPYL IMINODIACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N'-alkyl-N,N-bis(karboxymethyl)propan-1,3-diamin (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOAMPHOCARBOXYETHYLHYDROXYPROPYLSULFONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3-{[2-(acylamino)ethyl][2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl]amino}-2-hydroxypropan-1-sulfonát (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 68650-39-5 |

EINECS/ELINCS: | 272-043-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-alkyl-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(karboxylatomethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOAMPHODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 68604-71-7 86438-35-9 |

EINECS/ELINCS: | 271-704-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-alkyl-1-[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl]-1/3-(2-karboxylatoethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOPOLYGLUCOSE CITRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOPOLYGLUCOSE SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOYL BUTYL GLUCETH-10 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM COCOYL GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 68187-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 269-085-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-acyl- L -glutamát (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM C12-15 PARETH SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DECETH-5 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68630-97-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylatosulfonatopropanoyl)-ω-(decyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DECETH-6 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68630-97-7 68311-03-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylatosulfonatopropanoyl)-ω-(decyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DICARBOXYETHYL COCOPROPYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 97659-50-2 |

EINECS/ELINCS: | 307-455-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-(propan-1,3-diyl)bis(alkan(C8-C22)amin), N-(2-karboxylatoethyl)deriváty, sodné soli |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DIHYDROXYETHYL SULFOSUCCINYLUNDECYLENATE |

Číslo podle CAS: | 109840-16-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-13,14-bis[(2-hydroxyethoxy)karbonyl]-13-sulfonatotetradec-9-enoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM DISTYRYLBIPHENYL DISULFONATE |

Číslo podle CAS: | 27344-41-8 |

EINECS/ELINCS: | 248-421-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2,2′-[(bifenyl-4,4′-diyl)diethen-1,2-diyl)]bis(benzen-1-sulfonát) |

Funkce: | surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DISODIUM EDTA |

INN: | edetate disodium |

Název podle Evropského lékopisu: | natrii edetas |

Číslo podle CAS: | 139-33-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-358-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-dihydrogen-ethylendiamintetraacetát dinatrium-dihydrogen-N,N',N'',N'''-(ethylendinitrilo)tetraacetát |

Funkce: | chelatační přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DISODIUM EDTA-COPPER |

Číslo podle CAS: | 14025-15-1 |

EINECS/ELINCS: | 237-864-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {N,N'-ethylenbis[N-(karboxylatomethyl)glycinato]}měďnatan disodný (ethylendiamintetraacetato)měďnatan disodný |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | DISODIUM GLYCERYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 1555-56-2 |

EINECS/ELINCS: | 216-304-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-glycerol-1-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DISODIUM HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery monoglyceridů hydrogenovaného bavlníkového oleje se sulfobutandiovou kyselinou, disodná sůl |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-acylglutamát (acyl odvozen od mastných kyselin loje) dinatrium-2-(acylamino)pentandioát (acyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM HYDROXYDECYL SORBITOL CITRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-O-(2-hydroxydecyl)- D -glucitol-1-citrát 6-O-(2-hydroxydecyl)sorbitol-1-citrát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISODECYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 37294-49-8 |

EINECS/ELINCS: | 253-452-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-8-methylnonyl-sulfonatobutandioát dinatrium-isodecyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISOSTEARAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-[2-(16-methylheptadekanamido)ethyl]-sulfonatobutandioát dinatrium-2-isostearamidoethyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISOSTEARAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-isostearamido-1-methylethyl-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISOSTEAROAMPHODIACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[2-(N-(2-karboxymethyl)-N-(2-(2-karboxymethoxy)ethyl)amino]ethyl-isooktadekanamid, disodná sůl dinatrium-N-(2-{(2-karboxylatoethyl)[2-(2-karboxylatomethoxy)ethyl]amino}ethyl)isostearamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISOSTEAROAMPHODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 95046-33-6 |

EINECS/ELINCS: | 305-821-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl]-1-(2-karboxylatoethyl)-2-(15-methylhexadecyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM ISOSTEARYL SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-(16-methylheptadecyl)-sulfobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LANETH-5 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68890-92-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery α-(3-karboxylatosulfonatopropanoyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylenu) s lanolinovými alkoholy, disodné soli |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 25882-44-4 |

EINECS/ELINCS: | 247-310-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-dodekanamidoethyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 56388-44-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(2-dodekanamidoethoxy)ethyl-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURAMIDO PEG-5 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH-5 CARBOXYAMPHODIACETATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH-7 CITRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 39354-45-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylato-3-sulfonatopropanoyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH-12 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 39354-45-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylato-3-sulfonatopropanoyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH-6 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 39354-45-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylato-3-sulfonatopropanoyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURETH-9 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 39354-45-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylato-3-sulfonatopropanoyl)-ω-(dodecyloxy)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURIMINODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 3655-00-3 |

EINECS/ELINCS: | 222-899-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-dodecyl-N-(2-karboxylatoethyl)-β-alaninát dinatrium-3-[dodecyl(2-karboxylatoethyl)amino]propanoát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAUROAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 14350-97-1 |

EINECS/ELINCS: | 238-306-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(2-karboxylatomethyl)-2-undecyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DISODIUM LAUROAMPHODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 68929-04-4 |

EINECS/ELINCS: | 273-035-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl]-1-(2-karboxylatoethyl)-2-undecyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 50957-96-5 |

EINECS/ELINCS: | 256-865-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-dodecyl-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 13192-12-6 |

EINECS/ELINCS: | 236-149-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-dodecyl-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM MALYL TYROSINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-(2-hydroxy-3-karboxylatopropanoyl)- L -tyrosinát dinatrium-3-(4-hydroxyfenyl)-2-(2-hydroxy-3-karboxylatopropanamido)propanoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DISODIUM MYRISTAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 37767-42-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-tetradekanamidoethyl-sulfobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM NONOXYNOL-10 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 67999-57-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(3-karboxylato-2/3-sulfonatopropanoyl)-ω-(nonylfenyl)poly(oxyethylen), disodná sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68479-64-1 |

EINECS/ELINCS: | 270-864-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-[2-((Z)-oktadec-9-enamido)ethyl]-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 67815-88-7 43154-85-4 |

EINECS/ELINCS: | 267-199-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-[1-methyl-2-((Z)-oktadec-9-enamido)ethyl]-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 68227-80-5 56388-43-3 |

EINECS/ELINCS: | 269-392-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-(Z)-4-{2-[2-(oktadec-9-enamido)ethoxy]ethyl}-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEOAMPHODIPROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-[(2-{[2-(2-karboxylatoethoxy)ethyl](2-karboxylatoethyl)}amino)ethyl]oktadec-9-enamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLETH-3 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEYL PHOSPHATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-oktadec-9-en-1-yl-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DISODIUM OLEYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 94213-67-9 |

EINECS/ELINCS: | 303-773-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-((Z)-oktadec-9-enyl)-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PALMITAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PALMITOLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PEG-4 COCAMIDO MIPA-SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PEG-8 GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PEG-10 LAURYLCITRATE SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PEG-8 RICINOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PHOSPHATE |

INN: | sodium phosphate, dibasic |

Název podle Evropského lékopisu: | dinatrii phosphas |

Číslo podle CAS: | 7558-79-4 |

EINECS/ELINCS: | 231-448-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenfosforečnan disodný |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | DISODIUM PPG-2-ISODECETH-7 CARBOXYAMPHODIACETATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM PYROPHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 7758-16-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-835-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydrogendifosforečnan disodný |

Funkce: | pufrační přísady/chelatační přísady |

Název podle INCI: | DISODIUM RICINOLEAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 65277-54-5 67893-42-9 |

EINECS/ELINCS: | 265-672-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-[2-(12-hydroxyoktadec-9-enamido)ethyl]-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM SITOSTERETH-14 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM STEARAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 85081-55-6 |

EINECS/ELINCS: | 285-345-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-(2-oktadekanamidoethyl)-sulfonatobutandioát dinatrium-2-oktadekanamidoethyl-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM STEARIMINODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 20716-30-7 |

EINECS/ELINCS: | 243-983-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-(2-karboxylatoethyl)-N-oktadecyl-β-alaninát dinatrium-3-[(2-karboxylatoethyl)oktadecylamino]propanoát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM STEAROAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 69868-14-0 |

EINECS/ELINCS: | 274-173-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-heptadecyl-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(karboxylatomethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ium-hydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM STEARYL SULFOSUCCINAMATE |

Číslo podle CAS: | 14481-60-8 |

EINECS/ELINCS: | 238-479-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-oktadecyl-2-sulfonatobutanamát dinatrium-4-(oktadecylamino)-4-oxo-2-sulfonatobutanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM STEARYL SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 65277-59-0 |

EINECS/ELINCS: | 265-673-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-1-oktadecyl-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 150-90-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-778-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-sukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM SUCCINOYL GLYCYRRHETINATE |

Číslo podle CAS: | 7421-40-1 |

EINECS/ELINCS: | 231-044-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-3β-[(3-karboxypropanoyl)oxy]-11-oxoolean-12-en-29-oát karbenoxolon-dinatrium |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TALLAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(acylamino]ethyl-sulfonatobutandioát (acyl odvozen od mastných kyselin talového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TALLOWAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 90268-41-0 |

EINECS/ELINCS: | 290-842-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-2-(acylamino]ethyl-sulfonatobutandioát (acyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TALLOWAMPHODIACETATE |

Číslo podle CAS: | 93804-76-3 |

EINECS/ELINCS: | 298-453-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-N-{2-[N-(2-hydroxyethyl)oktadekanamido]ethyl}-N-(karboxymethyl)-glycinát natrium-2-[({2-[N-(2-hydroxyethyl)oktadekanamido]ethyl}(karboxymethyl))amino]propanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TALLOWIMINODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 61791-56-8 |

EINECS/ELINCS: | 263-190-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-N-alkyl-N-(2-karboxylatoethyl)-β-alaninát (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) dinatrium-2-[alkyl(2-karboxylatoethyl)]propanoát (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TALLOW SULFOSUCCINAMATE |

Číslo podle CAS: | 90268-48-7 |

EINECS/ELINCS: | 290-850-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-(alkylamino)-4-oxo-2-sulfonatobutanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TETRAPROPENYL SUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 94086-60-9 |

EINECS/ELINCS: | 301-848-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-(tetrapropenyl)sukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM TRIDECYLSULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 83147-64-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-tridecyl-sulfonatobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 26650-05-5 |

EINECS/ELINCS: | 247-873-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dinatrium-4-(2-undec-10-enamidoethyl)-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM UNDECYLENAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM WHEAT GERMAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | disodné soli esterů N-(2-hydroxyethyl)amidů z olejů pšeničných klíčků a sulfonatobutandiové kyseliny |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM WHEAT GERMAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISODIUM WHEATGERMAMPHODIACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-{N-[2-(karboxymethoxy)ethyl]-N-(karboxymethyl)amino}ethyl) amidy mastných kyselin z oleje pšeničných klíčků, disodné soli |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISOYADIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61788-92-9 |

EINECS/ELINCS: | 263-019-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(dimethyl)amonium-chlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin sójového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISOYAMINE |

Číslo podle CAS: | 68783-23-3 |

EINECS/ELINCS: | 272-190-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin sójového oleje) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | DISPERSE BLACK 9 |

Číslo podle CAS: | 20721-50-0 12222-69-4 |

EINECS/ELINCS: | 243-987-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-({4-[(4-aminofenyl)azo]fenyl}imino)diethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE BLUE 1 |

Číslo podle CAS: | 2475-45-8 |

EINECS/ELINCS: | 219-603-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4,5,8-tetraamino-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion (CI 64500) 1,4,5,8-tetraaminoanthrachinon (CI 64500) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE BLUE 3 |

Číslo podle CAS: | 2475-46-9 |

EINECS/ELINCS: | 219-604-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-(2-hydroxyethyl)- a N,N '-methyl-1,4-diamino-9,10-anthrachinon (směs) (CI 61505). |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE BLUE 7 |

Číslo podle CAS: | 3179-90-6 |

EINECS/ELINCS: | 221-666-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-9,10-anthrachinon 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE BROWN 1 |

Číslo podle CAS: | 23355-64-8 |

EINECS/ELINCS: | 245-604-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-({3-chlor-4-[(2,6-dichlor-4-nitrofenyl)azo]fenyl}imino)diethan-1-ol (CI 11152) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE ORANGE 3 |

Číslo podle CAS: | 730-40-5 |

EINECS/ELINCS: | 211-984-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-nitrofenyl)azo]anilin (CI 11005) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE RED 11 |

Číslo podle CAS: | 2872-48-2 |

EINECS/ELINCS: | 220-703-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-diamino-2-methoxy-9,10-anthrachinon (CI 62015) 1,4-diamino-2-methoxy-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE RED 15 |

Číslo podle CAS: | 116-85-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-163-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-amino-4-hydroxy-9,10-anthrachinon (CI 60710) 1-amino-4-hydroxy-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE RED 17 |

Číslo podle CAS: | 3179-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 221-665-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-({3-methyl-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl}imino)diethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE VIOLET 1 |

Číslo podle CAS: | 128-95-0 |

EINECS/ELINCS: | 204-922-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-diamino-9,10-anthrachinon (CI 61100) 1,4-diamino-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISPERSE VIOLET 4 |

Číslo podle CAS: | 1220-94-6 |

EINECS/ELINCS: | 214-944-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-amino-4-(methylamino)-9,10-anthrachinon (CI 61105) 1-amino-4-(methylamino)-9,10-dihydroanthracen-9,10-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | DISTARCH GLYCERYL ETHER |

Funkce: | pojiva |

Název podle INCI: | DISTARCH PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 55963-33-2 |

Funkce: | pojiva |

Název podle INCI: | DISTEARETH-6 DIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DISTEARETH-2 LAUROYL GLUTAMATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISTEARETH-5 LAUROYL GLUTAMATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DISTEAROYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DISTEARYLDIMETHYLAMINE DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 107-64-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-508-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(dioktadecyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DISTEARYL THIODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 693-36-7 |

EINECS/ELINCS: | 211-750-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dioktadecyl-3,3′-sulfanyldipropanoát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DITALLOWAMIDOETHYL HYDROXYPROPYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 68920-86-5 |

EINECS/ELINCS: | 272-927-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-{[(2-hydroxypropyl)imino]diethylen}dialkanamidy (alkan odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DITALLOWAMIDOETHYL HYDROXYPROPYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(acylamino)ethyl](2-hydroxypropyl)methylamonium-methyl-sulfát (acyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DITALLOWDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 68783-78-8 |

EINECS/ELINCS: | 272-207-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkyl(dimethyl)amonium-chlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DITALLOWETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 93334-15-7 |

EINECS/ELINCS: | 297-088-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce mastných kyselin loje s triethanolaminem a kvarternizace dimethyl-sulfátem |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DITALLOWOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[2-(acyloxy)ethyl](2-hydroxyethyl)methylamonium-methyl-sulfát (acyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DI-t-BUTYLHYDROQUINONE |

Číslo podle CAS: | 88-58-4 |

EINECS/ELINCS: | 201-841-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5-di-terc-butylbenzen-1,4-diol 2,5-di-terc-butylhydrochinon |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DI-t-BUTYL HYDROXYBENZYLIDENE CAMPHOR |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyliden)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | DI-TEA-OLEAMIDO PEG-2 SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 85480-94-0 |

EINECS/ELINCS: | 287-374-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-4-{2-[N-(2-hydroxyethyl)oktadec-9-enamido]ethyl}-2-sulfonatosukcinát bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-4-{2-[N-(2-hydroxyethyl)oleamido]ethyl}-2-sulfonatosukcinát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DI-TEA-PALMITOYL ASPARTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-N-palmitoyl- L -aspartát bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-2-hexadekanamidobutandioát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DITHIODIGLYCOLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 505-73-7 |

EINECS/ELINCS: | 208-019-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-disulfanyldioctová kyselina |

Funkce: | redukční činidla |

Název podle INCI: | DITRIDECYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 16958-92-2 |

EINECS/ELINCS: | 241-029-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bistridecyl-adipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DITRIDECYL DIMER DILINOLEATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DITRIDECYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(bistridecyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DITRIDECYL SODIUM SULFOSUCCINATE |

Číslo podle CAS: | 2673-22-5 |

EINECS/ELINCS: | 220-219-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | natrium-1,2-bis[(tridecyloxy)karbonyl]ethan-1-sulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DITRIDECYL THIODIPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 10595-72-9 |

EINECS/ELINCS: | 234-206-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bistridecyl-3,3′-sulfanyldipropanoát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DMAPA ACRYLATES/ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DMDM HYDANTOIN |

Číslo podle CAS: | 6440-58-0 |

EINECS/ELINCS: | 229-222-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion |

Omezení: | VI/1,33 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | DMHF |

Číslo podle CAS: | 9065-13-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | polymer formaldehydu s 5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dionem |

Funkce: | antimikrobiální přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | DM HYDANTOIN |

Číslo podle CAS: | 77-71-4 |

EINECS/ELINCS: | 201-051-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5,5-dimethylhydantoin |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DNA |

Číslo podle CAS: | 9007-49-2 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | deoxyribonukleové kyseliny |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | DOCOSAHEXAENOIC ACID |

Číslo podle CAS: | 25167-62-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokos-4,7,10,13,16,19-hexaenová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | DODECANEDIOIC ACID/CETEARYL ALCOHOL/GLYCOL COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | DODECYLBENZENE SULFONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 27176-87-0 |

EINECS/ELINCS: | 248-289-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylbenzensulfonová kyselina |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | DODECYLBENZYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 19014-05-2 1330-85-4 |

EINECS/ELINCS: | 242-754-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (4-dodecylbenzyl)trimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODECYL GALLATE |

Název podle Evropského lékopisu: | dodecylis gallas |

Číslo podle CAS: | 1166-52-5 |

EINECS/ELINCS: | 214-620-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát dodecyl-gallát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | DODECYLTETRADECANOL |

Číslo podle CAS: | 59012-60-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-dodecyltetradekan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DODECYLXYLYLDITRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-[(dodecyl-1,3-fenylen)imethylen]bis(trimethylamonium)-dichlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODOXYNOL-12 |

Číslo podle CAS: | 9014-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dodecylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODOXYNOL-5 |

Číslo podle CAS: | 9014-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dodecylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODOXYNOL-6 |

Číslo podle CAS: | 9014-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dodecylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODOXYNOL-7 |

Číslo podle CAS: | 9014-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dodecylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DODOXYNOL-9 |

Číslo podle CAS: | 9014-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dodecylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | DOMIPHEN BROMIDE |

INN: | domiphen bromide |

Číslo podle CAS: | 538-71-6 |

EINECS/ELINCS: | 208-702-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(2-fenoxyethyl)(dimethyl)amonium-bromid domifen-bromid |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | DROMETRIZOLE |

INN: | drometrizole |

Číslo podle CAS: | 2440-22-4 |

EINECS/ELINCS: | 219-470-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylfenol |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | DROMICEIUS |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | DROSERA ROTUNDIFOLIA |

Číslo podle CAS: | 84696-10-6 |

EINECS/ELINCS: | 283-630-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rosnatka okrouhlolistá, Drosera rotundifolia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Drosera rotundifolia, Droseraceae, rosnatka okrouhlolistá, rosnatkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | DRYOPTERIS FILIX-MAS |

Číslo podle CAS: | 84650-05-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-485-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kapraď samec, Dryopteris filix-mas, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Dryopteris filix-mas, Polypodiaceae, kapraď samec, osladičovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

E

Název podle INCI: | ECHINACEA ANGUSTIFOLIA |

Číslo podle CAS: | 84696-11-7 |

EINECS/ELINCS: | 283-631-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Třapatkovka, Echinacea angustifolia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Echinacea angustifolia, Compositae, třapatkovka, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ECHINACEA PALLIDA |

Číslo podle CAS: | 97281-15-7 |

EINECS/ELINCS: | 306-513-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Třapatkovka, Echinacea pallida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Echinacea pallida, Compositae, třapatkovka, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ECHINACEA PURPUREA |

Číslo podle CAS: | 90028-20-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-808-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Třapatkovka, Echinacea purpurea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Echinacea purpurea, Compositae, třapatkovka, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ECHINACIN |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | EDTA |

INN: | edetic acid |

Číslo podle CAS: | 60-00-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-449-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylendiamin-N,N,N'',N''-tetraoctová kyselina ethylendinitrilo-N,N,N'',N''-tetraoctová kyselina |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | EICOSAPENTAENOIC ACID |

INN: | icosapent |

Číslo podle CAS: | 10417-94-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ikos-5,8,11,14,17-pentaenová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ELAEIS GUINEENSIS |

Číslo podle CAS: | 8002-75-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-316-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Palmové oleje. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahují převážně glyceridy mastných kyselin, a to dodekanové kyseliny, oktadec-9-enové kyseliny a hexadekanové kyseliny. (Elaeis guineensis, Palmae, palma olejná, arekovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ELAEIS GUINEENSIS |

Číslo podle CAS: | 8023-79-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-425-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Palmojádrové oleje. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahují převážně glyceridy mastných kyselin, a to oktadec-9,12-dienové kyseliny a oktadec-9-enové kyseliny. (Elaeis guineensis, Palmae, palma olejná, arekovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ELASTIN |

Číslo podle CAS: | 9007-58-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-701-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Elastiny. Nerozpustné bílkoviny extrahované z organismu savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ELASTIN AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 91080-18-1 |

EINECS/ELINCS: | 293-509-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty elastinů |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | ELEOCHARIS DULCIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eleocharis dulcis, bahnička sladká. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ELETTARIA CARDAMOMUM |

Číslo podle CAS: | 85940-32-5 |

EINECS/ELINCS: | 288-922-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kardamom, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Elettaria cardamomum, Zingiberaceae, kardamomovník obecný, zázvorovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EMBRYO EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 91081-61-7 |

EINECS/ELINCS: | 293-667-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kůže embrya, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z kůže embryí savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | EPHEDRA DISTACHYA |

Číslo podle CAS: | 90028-29-8 |

EINECS/ELINCS: | 289-818-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chvojník dvouklasý, Ephedra distachya, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ephedra distachya, Ephedraceae, chvojník dvouklasý, chvojníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EPHEDRA SINICA |

Číslo podle CAS: | 85940-38-1 |

EINECS/ELINCS: | 288-925-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chvojník, Ephedra sinica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ephedra sinica, Ephedraceae, chvojník, chvojníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EPIGAEA REPENS |

Číslo podle CAS: | 90028-30-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-819-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pozemník plazivý, Epigaea repens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Epigaea repens, Ericaceae, pozemník plazivý, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EPOXIDIZED SOYBEAN OIL |

Číslo podle CAS: | 8013-07-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-391-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | epoxidovaný sójový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | EQUISETUM ARVENSE |

Číslo podle CAS: | 71011-23-9 |

EINECS/ELINCS: | 275-123-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Přeslička rolní, Equisetum arvense, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Equisetum arvense, Equisetaceae, přeslička rolní, přesličkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EQUISETUM HIEMALE |

Číslo podle CAS: | 90028-32-3 |

EINECS/ELINCS: | 289-822-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Přeslička zimní, Equisetum hiemale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Equisetum hiemale, Equisetaceae, přeslička zimní, přesličkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ERICA CINEREA |

Číslo podle CAS: | 90028-38-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-828-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vřesovec popelavý, Erica cinerea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Erica cinerea, Ericaceae, vřesovec popelavý, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ERIOBOTRYA JAPONICA |

Číslo podle CAS: | 91770-19-3 |

EINECS/ELINCS: | 294-804-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lokvát, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eriobotrya japonica, Rosaceae, lokvát japonský, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ERIODICTYON CRASSIFOLIUM |

Číslo podle CAS: | 90028-41-4 |

EINECS/ELINCS: | 289-832-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Eriodictyon crassifolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eriodictyon crassifolium, Hydrophyllaceae, stružkovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ERUCALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 90730-68-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dokos-13-en-1-yl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ERUCAMIDE |

Číslo podle CAS: | 112-84-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-009-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-dokos-13-enamid |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ERUCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-dokos-13-enamidopropyl)(2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | ERUCA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 90028-42-5 |

EINECS/ELINCS: | 289-833-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Roketa setá, Eruca sativa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eruca sativa, Cruciferae, roketa setá, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ERUCYL ARACHIDATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokos-13-en-1-yl-ikosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ERUCYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 27640-89-7 |

EINECS/ELINCS: | 248-587-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-dokos-13-en-1-yl-(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ERUCYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 85617-81-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dokos-13-en-1-yl-oktadec-9-enoát dokos-13-en-1-yl-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ERYTHORBIC ACID |

Číslo podle CAS: | 89-65-6 |

EINECS/ELINCS: | 201-928-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,3-didehydro- D -erythro-hex-2-enono-1,4-lakton |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | ERYTHRITOL |

Číslo podle CAS: | 7541-59-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-418-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butan-1,2,3,4-tetrol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | ESCIN |

Číslo podle CAS: | 6805-41-0 |

EINECS/ELINCS: | 229-880-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | escin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ESCULIN |

Číslo podle CAS: | 531-75-9 |

EINECS/ELINCS: | 208-517-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | eskulin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHANE |

Číslo podle CAS: | 74-84-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-814-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | ETHANOLAMINE |

INN: | monoethanolamine |

Číslo podle CAS: | 141-43-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-483-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-aminoethan-1-ol |

Omezení: | III/1,61 |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ETHANOLAMINE DITHIODIGLYCOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[(2-hydroxyethyl)amonium]-2,2′-disulfanyldiacetát |

Funkce: | redukční činidla |

Název podle INCI: | ETHANOLAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 2002-24-6 |

EINECS/ELINCS: | 217-900-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ETHANOLAMINE THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 126-97-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-815-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-sulfanylacetát |

Omezení: | III/1,2a |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | ETHIODIZED OIL |

INN: | ethiodized oil |

Číslo podle CAS: | 8008-53-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery jodovaných mastných kyselin oleje makových semen |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHOXYDIGLYCOL |

Číslo podle CAS: | 111-90-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-919-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-ethoxyethoxy)ethan-1-ol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHOXYDIGLYCOL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 112-15-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-940-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl-acetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHOXYETHANOL |

Číslo podle CAS: | 110-80-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-804-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethoxyethan-1-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHOXYETHANOL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 111-15-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-839-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethoxyethyl-acetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHYL ACETATE |

INN: | ethyl acetate |

Číslo podle CAS: | 141-78-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-500-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-acetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 3-ETHYLAMINO-p-CRESOL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68239-79-2 |

EINECS/ELINCS: | 269-473-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[ethyl(4-hydroxy-2-methylfenyl)amonium]-sulfát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL ARACHIDONATE |

Číslo podle CAS: | 1808-26-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-(Z,Z,Z,Z)-ikos-5,8,11,14-tetraenoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 4070-43-3 |

EINECS/ELINCS: | 223-779-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-aspartát ethyl-asparagát 4-ethyl-2-aminobutandioát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL AVOCADATE |

Číslo podle CAS: | 91078-91-0 |

EINECS/ELINCS: | 293-375-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery avokádových olejů |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 93-89-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-284-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-benzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 7-ETHYLBICYCLOOXAZOLIDINE |

Číslo podle CAS: | 7747-35-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-810-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol |

Omezení: | VI/1,49 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ETHYL BUTYLACETYLAMINOPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 52304-36-6 |

EINECS/ELINCS: | 257-835-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát 3-(N-butylacetamido)propanoát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ETHYL BUTYL VALEROLACTONE |

Číslo podle CAS: | 67770-79-0 |

EINECS/ELINCS: | 267-048-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-butyl-5-ethyltetrahydropyran-2-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYLCELLULOSE |

INN: | ethylcellulose |

Číslo podle CAS: | 9004-57-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylcelulosa O-ethylcelulosa ethylether celulosy |

Funkce: | pojiva/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYL CINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 103-36-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-104-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-cinnamát ethyl-3-fenylpropenoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ETHYL CYANOACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 7085-85-0 |

EINECS/ELINCS: | 230-391-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-kyanakrylát ethyl-2-kyanpropenoát |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYL DIHYDROXYPROPYL PABA |

INN: | roxadimate |

Číslo podle CAS: | 58882-17-0 |

EINECS/ELINCS: | 261-482-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-4-[bis(2-hydroxypropyl)amino]benzoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ETHYL DIISOPROPYLCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 32580-72-6 |

EINECS/ELINCS: | 251-109-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-3-(2,4-diisopropylfenyl)akrylát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ETHYLENE/ACRYLIC ACID COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9010-77-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer akrylové kyseliny s ethenem kopolymer propenové kyseliny s ethenem |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/ACRYLIC ACID/VA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 26713-18-8 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE BRASSYLATE |

Číslo podle CAS: | 105-95-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-347-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYLENE/CALCIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 26445-96-5 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE CARBONATE |

Číslo podle CAS: | 96-49-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-510-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-dioxolan-2-on |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHYLENE DIHYDROGENATED TALLOWAMIDE |

Číslo podle CAS: | 68647-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 271-973-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-ethylenbisamidy mastných kyselin hydrogenovaného loje |

Funkce: | emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYLENE DILINOLEAMIDE |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYLENE DIOLEAMIDE |

Číslo podle CAS: | 110-31-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-756-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-ethylendioleamid |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYLENE DISTEARAMIDE |

Číslo podle CAS: | 110-30-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-755-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-ethylendistearamid |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYLENE/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9006-26-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer furan-2,5-dionu s ethenem |

Funkce: | pojiva/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/MAGNESIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/PROPYLENE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9010-79-1 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25750-82-7 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/VA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 24937-78-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer vinyl-acetátu s ethenem |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYLENE/ZINC ACRYLATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 68951-89-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrochloridy ethylesterů bílkovinných hydrolyzátů |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ESTER OF HYDROLYZED SILK |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25087-06-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer ethyl-(Z)-2-but-2-endioátu s methyl(vinyl)etherem |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYL GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 1119-33-1 |

EINECS/ELINCS: | 214-274-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl- L -glutamát ethyl-2-aminopentandioát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL GUIAZULENE SULFONATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ETHYL HEXANEDIOL |

INN: | ethohexadiol |

Číslo podle CAS: | 94-96-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-377-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethylhexan-1,3-diol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ETHYL HYDROXYMETHYL OLEYL OXAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 68140-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 268-820-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-ethyl-2-heptadec-8-en-1-yl-4,5-dihydrooxazol-4-methanol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 106-33-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-386-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-dodekanoát ethyl-laurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 544-35-4 |

EINECS/ELINCS: | 208-868-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-oktadec-9,12-dienoát ethyl-linolát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL LINOLENATE |

Číslo podle CAS: | 1191-41-9 |

EINECS/ELINCS: | 214-734-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-(9Z,12Z,15Z)-oktadec-9,12,15-trienoát ethyl-linolenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL MENTHANE CARBOXAMIDE |

Číslo podle CAS: | 39711-79-0 |

EINECS/ELINCS: | 254-599-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-ethyl-2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-karboxamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL METHACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 97-63-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-597-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-methakrylát ethyl-2-methylpropenoát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ETHYL METHOXYCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 99880-64-5 |

EINECS/ELINCS: | 217-679-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-(4-methoxyfenyl)propenoát ethyl-4-methoxycinnamát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE |

Číslo podle CAS: | 77-83-8 |

EINECS/ELINCS: | 201-061-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutanoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL MINKATE |

Číslo podle CAS: | 91079-08-2 |

EINECS/ELINCS: | 293-394-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery norkových olejů |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL MORRHUATE |

Číslo podle CAS: | 73049-58-8 |

EINECS/ELINCS: | 277-253-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery oleje z tresčích jater |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 124-06-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-675-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-tetradekanoát ethyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL OLEATE |

INN: | ethyl oleate |

Číslo podle CAS: | 111-62-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-889-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-oktadec-9-enoát ethyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL OLIVATE |

Číslo podle CAS: | 92044-99-0 |

EINECS/ELINCS: | 295-379-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery mastných kyselin olivového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 628-97-7 |

EINECS/ELINCS: | 211-064-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-hexadekanoát ethyl-palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYLPARABEN |

INN: | ethylparaben |

Číslo podle CAS: | 120-47-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-399-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-4-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ETHYL PEG-15 COCAMINE SULFATE |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ETHYL PELARGONATE |

Číslo podle CAS: | 123-29-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-615-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-nonanoát ethyl-pelargonát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL PERSATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylestery mastných kyselin z broskvových a meruňkových jader |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL PHENETHYL ACETAL |

Číslo podle CAS: | 2556-10-7 |

EINECS/ELINCS: | 219-868-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzen |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL PHENYLACETATE |

Číslo podle CAS: | 101-97-3 |

EINECS/ELINCS: | 202-993-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-fenylacetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL SERINATE |

Číslo podle CAS: | 4117-31-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl- L -serinát ethyl-3-hydroxy-2-aminopropanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ETHYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 111-61-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-887-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-stearát ethyl-oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ETHYL THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 623-51-8 |

EINECS/ELINCS: | 210-800-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-sulfanylacetát ethyl-thioglykolát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETHYL TOSYLAMIDE |

Číslo podle CAS: | 1077-56-1 |

EINECS/ELINCS: | 214-073-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-ethyl-2-methylbenzen-1-sulfonamid |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ETHYL UROCANATE |

Číslo podle CAS: | 27538-35-8 |

EINECS/ELINCS: | 248-515-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-3-(1H-imidazol-4-yl)akrylát ethyl-1H-imidazol-4-propenoát |

Omezení: | VII/2,33 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ETHYL VANILLIN |

INN: | ethyl vanillin |

Číslo podle CAS: | 121-32-4 |

EINECS/ELINCS: | 204-464-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ETIDRONIC ACID |

INN: | etidronic acid |

Číslo podle CAS: | 2809-21-4 |

EINECS/ELINCS: | 220-552-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (1-hydroxyethan-1,1-diyl)bisfosfonová kyselina etidronová kyselina |

Omezení: | III/1,53 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | ETOCRYLENE |

INN: | etocrilene |

Číslo podle CAS: | 5232-99-5 |

EINECS/ELINCS: | 226-029-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát etokrilen |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | EUCALYPTOL |

INN: | eucalyptol |

Číslo podle CAS: | 470-82-6 |

EINECS/ELINCS: | 207-431-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan cineol |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | EUCALYPTUS GLOBULUS |

Číslo podle CAS: | 84625-32-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-406-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Blahovičník kulovitý, Eucalyptus globulus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eucalyptus globulus, Myrtaceae, blahovičník kulovitý, myrtovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUGENIA CARYOPHYLLUS |

Název podle Evropského lékopisu: | caryophylli flos |

Číslo podle CAS: | 84961-50-2 |

EINECS/ELINCS: | 284-638-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hřebíček, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eugenia caryophyllata, Myrtaceae, hřebíčkovec vonný, myrtovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUGENIA CUMINI |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eugenia cumini, martel. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUGENOL |

INN: | eugenol |

Číslo podle CAS: | 97-53-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-589-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol eugenol |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | EUGLENA GRACILIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Euglena gracilis, krásnoočko štíhlé |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUPATORIUM PURPUREUM |

Číslo podle CAS: | 90028-55-0 |

EINECS/ELINCS: | 289-847-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sadec, Eupatorium purpureum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Eupatorium purpureum, Compositae, sadec, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUPHORBIA HIRTA |

Číslo podle CAS: | 84625-37-6 |

EINECS/ELINCS: | 283-412-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pryšec, Euphorbia hirta, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Euphorbia hirta, Euphorbiaceae, pryšec, pryšcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EUPHRASIA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84625-36-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-410-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Světlík lékařský, Euphrasia officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Euphrasia officinalis, Scrophulariaceae, světlík lékařský, krtičníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | EVERNIA PRUNASTRI |

Číslo podle CAS: | 90028-68-5 |

EINECS/ELINCS: | 289-861-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Větvičník slívový, Evernia prunastri, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Evernia prunastri, Usneaceae, větvičník slívový, provazovkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

F

Název podle INCI: | FABIANA IMBRICATA |

Číslo podle CAS: | 90028-69-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-862-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kylouš, Fabiana imbricata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fabiana imbricata, Solanaceae, kylouš, lilkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FAEX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kvasnice |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FAEX |

Číslo podle CAS: | 68876-77-7 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kvasnice |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FAEX |

Číslo podle CAS: | 8013-01-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-387-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kvasnice, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Saccharomyces. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FAGUS SYLVATICA |

Číslo podle CAS: | 85251-65-6 |

EINECS/ELINCS: | 286-477-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Buk lesní, Fagus sylvatica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fagus sylvatica, Fagaceae, buk lesní, bukovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FARNESOL |

Číslo podle CAS: | 4602-84-0 |

EINECS/ELINCS: | 225-004-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-ol farnesol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | FARNESYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 29548-30-9 |

EINECS/ELINCS: | 249-689-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-yl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | FAST GREEN FCF |

Číslo podle CAS: | 2353-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 219-091-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(4-hydroxy-2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, disodná sůl (CI 42053) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | FERMENTED VEGETABLE EXTRACT |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FERRIC CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 7705-08-0 |

EINECS/ELINCS: | 231-729-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid železitý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | FERULA ASSA FOETIDA |

Číslo podle CAS: | 90028-70-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-863-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ločidlo čertovo lejno, Ferula assa-foetida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ferula assa-foetida, Umbelliferae, ločidlo čertovo lejno, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FERULA FOETIDA |

Číslo podle CAS: | 93455-94-8 |

EINECS/ELINCS: | 297-382-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ločidlo, Ferula foetida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ferula foetida, Umbelliferae, ločidlo, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FERULA GALBANIFLUA |

Číslo podle CAS: | 93165-40-3 |

EINECS/ELINCS: | 296-925-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ločidlo galbaník, Ferula galbaniflua, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ferula galbaniflua, Umbelliferae, ločidlo galbaník, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FERULIC ACID |

Číslo podle CAS: | 1135-24-6 |

EINECS/ELINCS: | 214-490-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propenová kyselina ferulová kyselina |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | FIBRONECTIN |

Číslo podle CAS: | 86088-83-7 |

EINECS/ELINCS: | 289-149-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fibronektiny |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FISH GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 100085-40-3 |

EINECS/ELINCS: | 309-181-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy rybího oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | FLEXIBLE COLLODION |

Číslo podle CAS: | 8050-70-2 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | FLUORINE YEAST DERIVATIVE |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FLUORO C2-8 ALKYLDIMETHICONE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | FLUOROSALAN |

INN: | fluorosalan |

Číslo podle CAS: | 4776-06-1 |

EINECS/ELINCS: | 225-322-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,5-dibrom-2-hydroxy-N-[3-(trifluormethyl)fenyl)]benzamid flusalan |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | FOENICULUM VULGARE |

Číslo podle CAS: | 84625-39-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-414-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Fenykl, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Foeniculum vulgare, Umbelliferae, fenykl obecný, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FOLIC ACID |

INN: | folic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | Acidum folicum |

Číslo podle CAS: | 59-30-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-419-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(4-{[(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoyl)- L -glutamová kyselina kyselina listová |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | FORMALDEHYDE |

INN: | formaldehyde solution |

Číslo podle CAS: | 50-00-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-001-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | formaldehyd |

Omezení: | III/1,13 - VI/1,5 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | FORMIC ACID |

Název podle Evropského lékopisu: | Acidum formicum |

Číslo podle CAS: | 64-18-6 |

EINECS/ELINCS: | 200-579-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina mravenčí |

Omezení: | VI/1,14 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | FRAGARIA CHILOENSIS |

Číslo podle CAS: | 95193-64-9 |

EINECS/ELINCS: | 305-877-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jahodník čilský, Fragaria chiloensis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fragaria chiloensis, Rosaceae, jahodník čilský, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FRAGARIA VESCA |

Číslo podle CAS: | 84929-78-2 |

EINECS/ELINCS: | 284-556-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jahodník obecný, Fragaria vesca, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fragaria vesca, Rosaceae, jahodník obecný, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FRANGULA ALNUS |

Název podle Evropského lékopisu: | Frangulae cortex |

Číslo podle CAS: | 84625-48-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-418-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Krušina olšová, Rhamnus frangula, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Rhamnus frangula, Rhamnaceae, krušina olšová, řešetlákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FRAXINUS EXCELSIOR |

Číslo podle CAS: | 84625-28-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-402-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jasan (Fraxinus), jasan ztepilý, F. excelsior, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fraxinus excelsior, Oleaceae, jasan ztepilý, olivovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FRUCTOSE |

INN: | fructose |

Název podle Evropského lékopisu: | Fructosum/laevulosum |

Číslo podle CAS: | 57-48-7 |

EINECS/ELINCS: | 200-333-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -fruktosa |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | FUCUS VESICULOSUS |

Název podle Evropského lékopisu: | Fucus |

Číslo podle CAS: | 84696-13-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-633-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chaluha měchýřkatá, Fucus vesiculosus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fucus vesiculosus, Fucaceae, chaluha měchýřkatá, chaluhovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FUMARIA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84625-41-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-416-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Zemědým lékařský, Fumaria officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Fumaria officinalis, Fumariaceae, zemědým lékařský, zemědýmovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | FUMARIC ACID |

INN: | fumaric acid |

Číslo podle CAS: | 110-17-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-743-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (E)-but-2-endiová kyselina fumarová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | FURFURAL |

Číslo podle CAS: | 98-01-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-627-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | furan-2-karbaldehyd furfural fural |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | FURFURYL ADENINE |

Číslo podle CAS: | 525-29-1 |

Funkce: | aditiva |

G

Název podle INCI: | GADI IECUR |

Číslo podle CAS: | 8001-69-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-289-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Olej z tresčích jater. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy nenasycených mastných kyselin C14-C18 a C16-C22. (Gadus callarias, Gadidae). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GALEGA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84650-07-7 |

EINECS/ELINCS: | 283-487-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jestřabina lékařská, Galega officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Galega officinalis, Leguminosae, jestřabina lékařská, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GALIUM APARINE |

Číslo podle CAS: | 84625-42-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-417-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Svízel přítula, Galium aparine, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Galium aparine, Rubiaceae, svízel přítula, mořenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GALLIC ACID |

INN: | gallic acid |

Číslo podle CAS: | 149-91-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-749-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4,5-trihydroxybenzoová kyselina gallová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GAMMA-NONALACTONE |

Číslo podle CAS: | 104-61-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-219-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-pentyltetrahydrofuran-2-on nonano-4-lakton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GAMMA-UNDECALACTONE |

Číslo podle CAS: | 104-67-6 |

EINECS/ELINCS: | 203-225-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-heptyltetrahydrofuran-2-on undekano-4-lakton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GARDENIA FLORIDA |

Číslo podle CAS: | 92457-01-7 |

EINECS/ELINCS: | 296-280-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Gardénie vznešená, Gardenia jasminoides, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Gardenia jasminoides, Rubiaceae, gardénie vznešená, mořenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GARDENIA TAHITENSIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Gardenia tahitensis, gardénie tahitská. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GAULTHERIA PROCUMBENS |

Číslo podle CAS: | 90045-28-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-888-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Libavka polehlá, Gaultheria procumbens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Gaultheria procumbens, Ericaceae, libavka polehlá, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GELATIN |

INN: | gelatin |

Název podle Evropského lékopisu: | gelatina |

Číslo podle CAS: | 9000-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-554-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Želatiny. Složitá směs bílkovin získávaných hydrolýzou kolagenu vařením kůží, šlach, vaziva, kostí atd. |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | GELATIN/LYSINE/POLYACRYLAMIDE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | GELLAN GUM |

Číslo podle CAS: | 71010-52-1 |

EINECS/ELINCS: | 275-117-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | gelanová pryskyřice |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GENTIANA LUTEA |

Číslo podle CAS: | 72968-42-4 |

EINECS/ELINCS: | 277-139-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hořec žlutý, Gentiana lutea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Gentiana lutea, Gentianaceae, hořec žlutý, hořcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GERANIOL |

Číslo podle CAS: | 106-24-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-377-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol geraniol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GERANIUM |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z kakostu (Geranium). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GERANIUM MACULATUM |

Číslo podle CAS: | 84650-10-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-491-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kakost, Geranium maculatum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Geranium maculatum, Geraniaceae, kakost, kakostovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GERANIUM ROBERTIANUM |

Číslo podle CAS: | 84650-11-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-492-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kakost smrdutý, Geranium robertianum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Geranium robertianum, Geraniaceae, kakost smrdutý, kakostovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GERANYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 105-87-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-341-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-yl-acetát geranyl-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GEUM RIVALE |

Číslo podle CAS: | 89957-81-3 |

EINECS/ELINCS: | 289-601-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kuklík potoční, Geum rivale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Geum rivale, kuklík potoční. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GEUM URBANUM |

Číslo podle CAS: | 84649-91-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-472-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kuklík městský, Geum urbanum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Geum urbanum, Rosaceae, kuklík městský, růžovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GINKGO BILOBA |

Číslo podle CAS: | 90045-36-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-896-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ginkgo biloba, Ginkgoaceae, jinan dvoulaločný, jinanovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GINSENG HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkyl-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (alkyl je odvozen od derivátů látek z všehoje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | GLECHOMA HEDERACEA |

Číslo podle CAS: | 84650-18-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-500-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Popenec, Nepeta hederacea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nepeta hederacea, Labiatae, popenec břečťanovitý, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GLUCAMINE |

Číslo podle CAS: | 488-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 207-677-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-amino-1-deoxy- D -glucitol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUCONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 526-95-4 |

EINECS/ELINCS: | 208-401-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -glukonová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUCONOLACTONE |

Číslo podle CAS: | 90-80-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-016-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -glukono-5-lakton |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLUCOSAMINE |

INN: | glucosamine |

Číslo podle CAS: | 3416-24-8 |

EINECS/ELINCS: | 222-311-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-2-deoxy- D -glukosa D -glukosamin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLUCOSAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 66-84-2 |

EINECS/ELINCS: | 200-638-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-2-deoxy- D -glukosa-hydrochlorid D -glukosamin-hydrochlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | GLUCOSE |

INN: | dextrose |

Název podle Evropského lékopisu: | dextrosum/glucosum |

Číslo podle CAS: | 50-99-7 |

EINECS/ELINCS: | 200-075-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -glukosa |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUCOSE GLUTAMATE |

Číslo podle CAS: | 59279-63-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-O-γ- L -glutamyl-α- D -glukopyranosa |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUCOSE OXIDASE |

Číslo podle CAS: | 9001-37-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-601-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glukosaoxidasa |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLUCURONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 576-37-4 |

EINECS/ELINCS: | 209-401-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -glukuronová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUTAMIC ACID |

INN: | glutamic acid |

Číslo podle CAS: | 56-86-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-293-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glutamová kyselina 2-aminopentandiová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUTAMIC ACID |

Číslo podle CAS: | 617-65-2 |

EINECS/ELINCS: | 210-522-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL -glutamová kyselina monohydrát 2-aminopentadiová kyselina monohydrát |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLUTAMINE |

INN: | levoglutamide |

Číslo podle CAS: | 56-85-9 |

EINECS/ELINCS: | 200-292-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-4-karbamoylbutanová kyselina L -glutamin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | GLUTARAL |

INN: | glutaral |

Číslo podle CAS: | 111-30-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-856-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glutardialdehyd pentandial |

Omezení: | VI/1,48 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | GLUTATHIONE |

Číslo podle CAS: | 70-18-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-725-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L -γ-glutamyl- L -cysteinylglycin glutathion |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | GLYCERETH-12 |

Číslo podle CAS: | 31694-55-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α,α',α''-propan-1,2,3-triyltris- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCERETH-20 |

Číslo podle CAS: | 31694-55-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α,α',α''-propan-1,2,3-triyltris- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERETH-26 |

Číslo podle CAS: | 31694-55-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α,α',α''-propan-1,2,3-triyltris- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCERETH-7 |

Číslo podle CAS: | 31694-55-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α,α',α''-propan-1,2,3-triyltris- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCERETH-7 BENZOATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-7 DIISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 125804-15-1 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-8 HYDROXYSTEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-5 LACTATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-25 PCA ISOSTEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-26 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-20 STEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERETH-7 TRIACETATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERIN |

INN: | glycerol |

Název podle Evropského lékopisu: | glycerolum |

Číslo podle CAS: | 56-81-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-289-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol |

Funkce: | denaturanty/zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCERIN/OXYBUTYLENE COPOLYMER STEARYL ETHER |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ABIETATE |

Číslo podle CAS: | 1337-89-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | propan-1,2,3-triyl-tris(7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydrofenanthren-1-karboxylát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ADIPATE |

Číslo podle CAS: | 26699-71-8 |

EINECS/ELINCS: | 247-911-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-monoadipát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ALGINATE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ARACHIDATE |

Číslo podle CAS: | 30208-87-8 50906-68-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,3-dihydroxypropyl-ikosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL ARACHIDONATE |

Číslo podle CAS: | 35474-99-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,3-dihydroxypropyl-ikosa-5,8,11,14-tetraenoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 30233-64-8 6916-74-1 |

EINECS/ELINCS: | 250-097-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-monodokosanoát glycerol-monobehenát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL CAPRATE |

Číslo podle CAS: | 26402-22-2 |

EINECS/ELINCS: | 247-667-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-monodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL CAPRYLATE |

Číslo podle CAS: | 26402-26-6 |

EINECS/ELINCS: | 247-668-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-mono(2-ethylhexanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-monodekanoát a glycerol-mono(2-ethylhexanoát) (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery glycerolu s oktadec-9-enovou kyselinou, oktadec-9,12-dienovou kyselinou, 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylovou kyselinou a 2-hydroxypropanovou kyselinou. (směs) estery glycerolu s olejovou kyselinou, linolovou kyselinou, citronovou kyselinou a mléčnou kyselinou (směs) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL COCOATE |

Číslo podle CAS: | 61789-05-7 |

EINECS/ELINCS: | 263-027-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoestery glycerolu s mastnými kyselinami kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL COLLAGENATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIARACHIDATE |

Číslo podle CAS: | 89648-24-8 127039-55-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-diikosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIBEHENATE |

Číslo podle CAS: | 94201-62-4 |

EINECS/ELINCS: | 303-650-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-didokosanoát glycerol-dibehenát 2-hydroxypropan-1,3-diyl-didokosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIERUCATE |

Číslo podle CAS: | 28880-79-7 |

EINECS/ELINCS: | 249-285-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIHYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 78616-19-0 |

EINECS/ELINCS: | 278-954-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-bis(12-hydroxyoktadekanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIISOPALMITATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-diisopalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 68958-48-5 |

EINECS/ELINCS: | 273-368-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-diisostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DILAURATE |

Číslo podle CAS: | 27638-00-2 |

EINECS/ELINCS: | 248-586-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-didekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL DILINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 30606-27-0 |

EINECS/ELINCS: | 250-259-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-di-(9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienoát glycerol-dilinolát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIMYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 53563-63-6 |

EINECS/ELINCS: | 258-629-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-ditetradekanoát glycerol-dimyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIOLEATE |

Číslo podle CAS: | 25637-84-7 |

EINECS/ELINCS: | 247-144-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-dioktadec-9-enoát glycerol-dioleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIPALMITATE |

Číslo podle CAS: | 26657-95-4 |

EINECS/ELINCS: | 247-886-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-dihexadekanoát glycerol-dipalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIPALMITOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-dihexadec-7-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DIRICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 27902-24-5 |

EINECS/ELINCS: | 248-720-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-bis(12-hydroxyoktadec-9-enoát) glycerol-diricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL DISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 1323-83-7 |

EINECS/ELINCS: | 215-359-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-distearát glycerol-dioktadekanoát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 28063-42-5 |

EINECS/ELINCS: | 248-812-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL GLYCYRRHETINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,3-dihydroxypropyl-3β-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL HYDROGENATED ROSINATE |

Číslo podle CAS: | 65997-13-9 |

EINECS/ELINCS: | 266-042-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery glycerolu a hydrogenovaných pryskyřičných a kalafunových kyselin |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 1323-42-8 |

EINECS/ELINCS: | 215-355-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL ISOPALMITATE |

Číslo podle CAS: | 94248-66-5 |

EINECS/ELINCS: | 304-339-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-isopalmitát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 66085-00-5 32057-14-0 |

EINECS/ELINCS: | 266-124-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-isostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL ISOTRIDECANOATE/STEARATE/ADIPATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-oktadekanoát, glycerol-isotridekanoát a glycerol-hexandioát (směs) glycerol-stearát, glycerol-isotridekanoát a glycerol-adipát (směs) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL LANOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoestery mastných kyselin lanolinu s glycerolem |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 27215-38-9 142-18-7 |

EINECS/ELINCS: | 248-337-4/205-526-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-dodekanoát 2,3-dihydroxypropyl-dodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL LAURATE/OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-oktadec-9-enoát a glycerol-dodekanoát (směs) glycerol-laurát a glycerol-oleát (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL LAURATE SE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 26545-74-4 2277-28-3 |

EINECS/ELINCS: | 247-788-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienoát glycerol-linolát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL LINOLENATE |

Číslo podle CAS: | 18465-99-1 |

EINECS/ELINCS: | 242-347-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(9Z,12Z,15Z)-oktadec-9,12,15-trienoát glycerol-linolenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL MONTANATE |

Číslo podle CAS: | 68476-38-0 |

EINECS/ELINCS: | 270-679-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | montanní vosk |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 27214-38-6 589-68-4 |

EINECS/ELINCS: | 248-329-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-tetradekanoát glycerol-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL OCTANOATE DIMETHOXYCINNAMATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-2-(2-ethylhexanoát)-1,3-bis[3-(4-methoxyfenyl)akrylát] |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | GLYCERYL OCTANOATE/STEARATE/ADIPATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-hexandioát, glycerol-(2-ethylhexanoát) a glycerol-oktadekanoát (směs) glycerol-adipát, glycerol-(2-ethylhexanoát) a glycerol-stearát (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 25496-72-4 111-03-5 |

EINECS/ELINCS: | 247-038-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-oktadec-9-enoát glycerol-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL OLEATE SE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL PABA |

INN: | lisadimate |

Číslo podle CAS: | 136-44-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-244-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-4-aminobenzoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | GLYCERYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 26657-96-5 |

EINECS/ELINCS: | 247-887-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-hexadekanoát glycerol-palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL PALMITATE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-hexadekanoát-2-hydroxypropanoát glycerol-laktát-palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL PALMITATE/STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-oktadekanoát a glycerol-hexadekanoát (směs) glycerol-stearát a glycerol-palmitát (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL PALMITOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-oktadec-9-enoát glycerol-oleát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL POLYACRYLATE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL POLYMETHACRYLATE |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCERYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 1323-38-2 141-08-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-353-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(R)-12-hydroxyoktadec-9-enoát glycerol-ricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL ROSINATE |

Číslo podle CAS: | 8050-31-5 65997-13-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-482-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery pryskyřičných kyselin a kalafunových kyselin s glycerolem |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GLYCERYL SESQUIOLEATE |

Číslo podle CAS: | 90605-02-0 |

EINECS/ELINCS: | 292-399-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-(Z)-oktadec-9-enoát a glycerol-di-(Z)-oktadec-9-enoát (1:1) glycerol-oleát a glycerol-dioleát (1:1) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL/SORBITOL OLEATE/HYDROXYSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery oktadec-9-enové kyseliny s 12-hydroxyoktadekanovou kyselinou, glycerolem a D -glucitolem (směs) estery olejové kyseliny s ricinolejovou kyselinou, glycerolem a D -glucitolem (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL STARCH |

Funkce: | absorbenty/pojiva |

Název podle INCI: | GLYCERYL STEARATE |

INN: | glyceryl monostearate |

Název podle Evropského lékopisu: | glyceroli monostearas |

Číslo podle CAS: | 31566-31-1 |

EINECS/ELINCS: | 250-705-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL STEARATE CITRATE |

Číslo podle CAS: | 55840-13-6 86418-55-5 |

EINECS/ELINCS: | 259-855-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylát-oktadekanoát glycerol-citrát-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL STEARATE DIACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-diacetát-oktadekanoát glycerol-diacetát-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL STEARATE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 12338-10-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-659-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-2-hydroxypropanoát-oktadekanoát glycerol-laktát-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL STEARATE SE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCERYL THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 30618-84-9 |

EINECS/ELINCS: | 250-264-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-sulfanylacetát glycerol-thioglykolát |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | GLYCERYL THIOPROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 67874-65-1 |

EINECS/ELINCS: | 267-492-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-3-sulfanylpropanoát |

Funkce: | redukční činidla |

Název podle INCI: | GLYCERYL TRIACETYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 27233-00-7 |

EINECS/ELINCS: | 248-351-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-tris(acetoxyoktadekanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCERYL TRIACETYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 101-34-8 |

EINECS/ELINCS: | 202-935-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycerol-tris((R)-12-acetoxyoktadec-9-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCINE |

INN: | glycine |

Název podle Evropského lékopisu: | glycinum |

Číslo podle CAS: | 56-40-6 |

EINECS/ELINCS: | 200-272-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | aminooctová kyselina glycin |

Funkce: | antistatické přísady/pufrační přísady |

Název podle INCI: | GLYCINE SOJA |

Číslo podle CAS: | 8001-22-7 |

EINECS/ELINCS: | 232-274-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sójový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to oktadec-9,12-dienové kyseliny, oktadec-9-enové kyseliny, hexadekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny. (Soja hispida, Leguminosae, sója luštinatá, bobovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCINE SOJA |

Číslo podle CAS: | 9010-10-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-720-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sójové bílkoviny |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GLYCINE SOJA |

Číslo podle CAS: | 91770-67-1 |

EINECS/ELINCS: | 294-853-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sójový olej, nezmýdelnitelný podíl |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCINE SOJA |

Číslo podle CAS: | 68513-95-1 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sojová moučka |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GLYCINE SOJA |

Číslo podle CAS: | 84776-91-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Glycine soja, sója luštinatá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GLYCOFUROL |

Číslo podle CAS: | 9004-76-6 31692-85-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(2-tetrahydrofuryl)methyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCOGEN |

Číslo podle CAS: | 9005-79-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-683-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glykogen |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 107-21-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-473-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethan-1,2-diol ethylenglykol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | GLYCOLAMIDE STEARATE |

Číslo podle CAS: | 16509-77-6 |

EINECS/ELINCS: | 240-576-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karbamoylmethyl)-stearát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLYCOL/BUTYLENE GLYCOL MONTANATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diestery mastných kyselin montanního vosku s propan1,2diolem a butan-1,3-diolem (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCOL CETEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery ethan-1,2-diolu s oktadekanovou kyselinou a hexadekanovou kyselinou (směs) estery ethylenglykolu se stearovou kyselinou a palmitovou kyselinou (směs) |

Funkce: | stabilizátory emulze/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCOL DIBEHENATE |

Číslo podle CAS: | 79416-55-0 344-64-8 |

EINECS/ELINCS: | 279-153-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylen-didokosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL DILAURATE |

Číslo podle CAS: | 624-04-4 |

EINECS/ELINCS: | 210-827-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylen-didodekanoát ethylen-dilaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL DIOCTANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylen-di(2-ethylhexanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL DIOLEATE |

Číslo podle CAS: | 928-24-5 |

EINECS/ELINCS: | 213-170-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylen-dioktadec-9-enoát ethylen-dioleát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL DISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 627-83-8 |

EINECS/ELINCS: | 211-014-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylen-dioktadekanoát ethylen-distearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL DITALLOWATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylendialkanoát (alkanoáty jsou mastné kyseliny z loje) |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GLYCOL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 33907-46-9 |

EINECS/ELINCS: | 251-732-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | GLYCOLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 79-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 201-180-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethanová kyselina glykolová kyselina |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | GLYCOL MONTANATE |

Číslo podle CAS: | 73138-45-1 |

EINECS/ELINCS: | 277-291-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethylendialkanoáty (alkanoáty jsou mastné kyseliny z montanního vosku) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOL OCTANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-(2-ethylhexanoát) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 4500-01-0 |

EINECS/ELINCS: | 224-806-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-oktadec-9-enoát 2-hydroxyethyl-oleát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 4219-49-2 |

EINECS/ELINCS: | 224-160-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-hexadekanoát 2-hydroxyethyl-palmitát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 106-17-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-369-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-(12-hydroxy-cis-oktadec-9-enoát) 2-hydroxyethyl-ricinoleát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 87-28-5 |

EINECS/ELINCS: | 201-737-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-(2-hydroxybenzoát) 2-hydroxyethyl-salicylát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | GLYCOL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 111-60-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-886-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyethyl-oktadekanoát 2-hydroxyethyl-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | GLYCOL STEARATE SE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | GLYCOPROTEINS |

Číslo podle CAS: | 84082-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 281-998-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glykoproteiny syrovátky kravského mléka |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | GLYCOSAMINOGLYCANS |

Číslo podle CAS: | 94945-04-7 |

EINECS/ELINCS: | 305-682-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kožní mukopolysacharidy, (glykosamino)glykany, obsahující chondroitinsulfát a dermatansulfát |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | GLYCOSPHINGOLIPIDS |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GLYCYRRHETINIC ACID |

INN: | enoxolone |

Číslo podle CAS: | 471-53-4 |

EINECS/ELINCS: | 207-444-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | enoxolon |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GLYCYRRHETINYL STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3β-(oktadekanoyloxy)-11-oxoolean-12-en-29-ová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLYCYRRHIZA GLABRA |

Číslo podle CAS: | 84775-66-6 |

EINECS/ELINCS: | 283-895-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lékořice lysá, Glycyrrhiza glabra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Glycyrrhiza glabra, Leguminosae, lékořice lysá, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GLYCYRRHIZIC ACID |

Číslo podle CAS: | 1405-86-3 |

EINECS/ELINCS: | 215-785-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glycyrrhizová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | GLYOXAL |

Číslo podle CAS: | 107-22-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-474-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyoxal |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | GLYOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 298-12-4 |

EINECS/ELINCS: | 206-058-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyoxylová kyselina |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | GNAPHALIUM POLYCEPHALUM |

Číslo podle CAS: | 91723-39-6 |

EINECS/ELINCS: | 294-545-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Protnice (protěž), Gnaphalium obtusifolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Gnaphalium obtusifolium, Compositae, protnice (protěž), hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GOSSYPIUM |

INN: | cottonseed oil |

Číslo podle CAS: | 8001-29-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-280-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bavlníkový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, oktadec-9,12-dienové kyseliny, oktadec-9-enové kyseliny a hexadekanové kyseliny. (Gossypium, Malvaceae, bavlník, slézovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | GRINDELIA CAMPORUM |

Číslo podle CAS: | 90045-45-7 |

EINECS/ELINCS: | 289-906-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Grindelie, Grindelia camporum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Grindelia camporum, Compositae, grindelie, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GRINDELIA HUMILIS |

Číslo podle CAS: | 94349-80-1 |

EINECS/ELINCS: | 305-199-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Grindelie, Grindelia humilis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Grindelia humilis, Compositae, grindelie, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GRINDELIA ROBUSTA |

Číslo podle CAS: | 84696-17-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-635-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Grindelie mohutná, Grindelia robusta, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Grindelia robusta, Compositae, grindelie mohutná, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GUAIAZULENE |

Číslo podle CAS: | 489-84-9 |

EINECS/ELINCS: | 207-701-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 7-isopropyl-1,4-dimethylazulen |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | GUAJACUM OFFICINALE |

Číslo podle CAS: | 84650-13-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-494-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Guajak léčivý, Guaiacum officinale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Guaiacum officinale, Zygophyllaceae, guajak léčivý, kacibovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | GUANIDINE CARBONATE |

Číslo podle CAS: | 593-85-1 |

EINECS/ELINCS: | 209-813-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bisguanidinium-karbonát |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | GUANIDINE PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 5423-22-3 |

EINECS/ELINCS: | 226-551-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | guanidinium-fosfát (1:1) |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | GUANINE |

Číslo podle CAS: | 73-40-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-799-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-9H-purin-6(1H)-on (CI 75170) |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | GUANOSINE |

Číslo podle CAS: | 118-00-3 |

EINECS/ELINCS: | 204-227-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-9-β- D -ribofuranosyl-9H-purin-6(1H)-on guanosin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 65497-29-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid 2-hydroxy-3-(trimethylamonio)propyletheru guarové pryskyřice |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | GUTTA PERCHA |

Číslo podle CAS: | 9000-32-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-537-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Gutaperča. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jde o produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. (Payena a Palaquium, Sapotaceae, payena a perčovník, zapotovité). |

Funkce: | filmotvorné přísady |

H

Název podle INCI: | HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM |

Číslo podle CAS: | 8005-33-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-337-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kampeška, extrakt. Tato látka je identifikovaná v Colour Indexu číslem Colour Index Constitution Number CI 75290. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HAIR KERATIN AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 69430-36-0 |

EINECS/ELINCS: | 274-001-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hydrolyzáty keratinu. Biologický materiál obsahující převážně částečně hydrolyzovaný keratin. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HAMAMELIS VIRGINIANA |

Číslo podle CAS: | 84696-19-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-637-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vilín virginský, Hamamelis virginiana, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hamamelis virginiana, Hamamelidaceae, vilín virginský, vilínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS |

Číslo podle CAS: | 84988-65-8 |

EINECS/ELINCS: | 284-853-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Harpagophytum procumbens, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Harpagophytum procumbens, Pedaliaceae. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 10 |

Číslo podle CAS: | 102767-27-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-4-[methyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen a soli |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 11 |

Číslo podle CAS: | 23920-15-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-[(2-methoxyethyl)amino]-2-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 12 |

Číslo podle CAS: | 104516-93-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 2 |

Číslo podle CAS: | 33229-34-4 |

EINECS/ELINCS: | 251-410-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-({4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl}imino)diethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce 1-amino-4-(methylamino)anthrachinonu s (chlormethyl)oxiranem a 2-aminoethan-1olem |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 5 |

Číslo podle CAS: | 68478-64-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce 2-nitro-1,4-fenylendiaminu s (chlormethyl)oxiranem a 2,2′-iminodiethan1olem |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 6 |

Číslo podle CAS: | 77291-23-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2,3-dihydroxypropyl)methylamino]-1-(methylamino)-2-nitrobenzen-hydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 7 |

Číslo podle CAS: | 83732-72-3 90817-34-8 |

EINECS/ELINCS: | 280-622-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-methoxy-2-(methylamino)pyridin-3-amindihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 8 |

Číslo podle CAS: | 22366-99-0 |

EINECS/ELINCS: | 244-938-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(methylamino)anthrachinon |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BLUE NO. 9 |

Číslo podle CAS: | 114087-41-1 114087-42-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BROWN NO. 1 |

Číslo podle CAS: | 83803-98-9 |

EINECS/ELINCS: | 280-919-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(4-{[diamino(fenylazo)fenyl]azo}-1-naftyl)azo]aniliniumchlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC BROWN NO. 2 |

Číslo podle CAS: | 83803-99-0 |

EINECS/ELINCS: | 280-920-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(4-{[diamino(fenylazo)fenyl]azo}-3-methylfenyl)azo]aniliniumchlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC GREEN NO. 1 |

Číslo podle CAS: | 52136-25-1 |

EINECS/ELINCS: | 257-687-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]anilino}-5-[(2-hydroxyethyl)amino]cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC ORANGE NO. 1 |

Číslo podle CAS: | 54381-08-7 |

EINECS/ELINCS: | 259-132-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(2-nitroanilino]fenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC ORANGE NO. 2 |

Číslo podle CAS: | 85765-48-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(2-aminoethyl)amino]-4-(2-hydroxyethoxy)-2-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC ORANGE NO. 3 |

Číslo podle CAS: | 81612-54-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(2,3-dihydroxypropoxy)-4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 1 |

Číslo podle CAS: | 2784-89-6 |

EINECS/ELINCS: | 220-494-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-anilino-2-nitroanilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 10 |

Číslo podle CAS: | 95576-89-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitro-benzen a 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 11 |

Číslo podle CAS: | 95576-92-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 13 |

Číslo podle CAS: | 94158-13-1 |

EINECS/ELINCS: | 303-083-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-[(4-amino-3-nitrofenyl)imino]diethan-1-olhydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 3 |

Číslo podle CAS: | 2871-01-4 |

EINECS/ELINCS: | 220-701-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(4-amino-2-nitroanilino)ethan1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 7 |

Číslo podle CAS: | 24905-87-1 |

EINECS/ELINCS: | 246-521-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(4-amino-3-nitroanilino)ethan1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 8 |

Číslo podle CAS: | 97404-14-3 13556-29-1 |

EINECS/ELINCS: | 306-778-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[(3-aminopropyl)amino]anthrachinonmonohydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC RED NO. 9 |

Číslo podle CAS: | 56330-88-2 |

EINECS/ELINCS: | 260-116-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(6-{[3-chlor-4-(methylamino)fenyl]imino}-4-methyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl)močovina |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC VIOLET NO. 1 |

Číslo podle CAS: | 82576-75-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(4-amino-2-methyl-5-nitroanilino)ethan1ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC VIOLET NO. 2 |

Číslo podle CAS: | 104226-19-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1-[(3-hydroxypropyl)amino]-2-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 10 |

Číslo podle CAS: | 109023-83-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 11 |

Číslo podle CAS: | 73388-54-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-nitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 12 |

Číslo podle CAS: | 59320-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-chlor-2-nitro-N-(2-hydroxyethyl)anilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 13 |

Číslo podle CAS: | 10442-83-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 2 |

Číslo podle CAS: | 4926-55-0 |

EINECS/ELINCS: | 225-555-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-nitroanilino)ethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 4 |

Číslo podle CAS: | 52551-67-4 59820-43-8 |

EINECS/ELINCS: | 258-002-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 5 |

Číslo podle CAS: | 56932-44-6 |

EINECS/ELINCS: | 260-450-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-amino-4-nitroanilino)ethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 6 |

Číslo podle CAS: | 104333-00-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2,3-dihydroxypropyl)-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 7 |

Číslo podle CAS: | 104226-21-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(4-aminofenyl)azo]-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-3-methylanilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 8 |

Číslo podle CAS: | 66612-11-1 |

EINECS/ELINCS: | 266-424-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-{6-[(2-chlor-4-hydroxyfenyl)imino]-4-methoxy-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl}acetamid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HC YELLOW NO. 9 |

Číslo podle CAS: | 86419-69-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-aminoethyl)-5-methoxy-2-nitroanilinhydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HEART EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 84540-00-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-089-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Srdeční sval, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané ze srdečního svalu savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HEART HYDROLYSATE |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HECTORITE |

Číslo podle CAS: | 12173-47-6 |

EINECS/ELINCS: | 235-340-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hektorit (jílovitý minerál) |

Funkce: | absorbenty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HEDERA HELIX |

Číslo podle CAS: | 84082-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 282-000-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Břečťan popínavý, Hedera helix, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hedera helix, Araliaceae, břečťan popínavý, aralkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HEDTA |

Číslo podle CAS: | 150-39-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-759-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)ethylendiamintrioctová kyselina |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | HEDYCHIUM CORONARIUM |

Číslo podle CAS: | 94334-08-4 |

EINECS/ELINCS: | 305-088-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hedychium flavum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hedychium flavum, Zingiberaceae, zázvorníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HEILMOOR CLAY |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HELIANTHUS ANNUUS |

Číslo podle CAS: | 8001-21-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-273-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Slunečnicový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to kyseliny oktadec9,12dienové a oktadec9enové. (Helianthus annuus, Compositae, slunečnice roční, hvězdnicovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HELIANTHUS ANNUUS |

Číslo podle CAS: | 84776-03-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Helianthus annuus, slunečnice roční. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HELIANTHUS ANNUUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | slunečnicové oleje, nezmýdelnitelná frakce |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HELIOTROPINE |

Číslo podle CAS: | 120-57-0 |

EINECS/ELINCS: | 204-409-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd piperonal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HELYCHRYSUM ARENARIUM |

Číslo podle CAS: | 85665-35-6 |

EINECS/ELINCS: | 288-125-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Smil písečný, Helichrysum arenarium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Helichrysum arenarium, Compositae, smil písečný, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HELYCHRYSUM ITALICUM |

Číslo podle CAS: | 90045-56-0 |

EINECS/ELINCS: | 289-918-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Smil úzkolistý, Helichrysum angustifolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Helichrysum angustifolium, Compositae, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HEMATIN |

Číslo podle CAS: | 15489-90-4 |

EINECS/ELINCS: | 239-518-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2,18-bis(2-karboxyethyl)-3,8,13,17-tetramethyl-7,12-divinylporfyrinato]železitý komplex |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HEMOLYMPH EXTRACT |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HENNA |

Číslo podle CAS: | 83-72-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-496-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-1,4-naftochinon |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HEPARIN |

INN: | heparin |

Název podle Evropského lékopisu: | heparinum |

Číslo podle CAS: | 9005-49-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-681-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | heparin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HEPTANE |

Číslo podle CAS: | 142-82-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-563-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | heptan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 2-HEPTYLCYCLOPENTANONE |

Číslo podle CAS: | 137-03-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-273-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-heptylcyklopentan-1-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HEPTYLUNDECANOL |

Číslo podle CAS: | 5333-44-8 |

EINECS/ELINCS: | 226-243-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-heptylundekan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HERNIARIA GLABRA |

Číslo podle CAS: | 84775-60-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-888-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Průtržník lysý, Herniarea glabra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Herniarea glabra, Caryophyllaceae, průtržník lysý, hvozdíkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HESPERIDIN |

Číslo podle CAS: | 520-26-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-288-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (S)-7-{[6-O-(6-deoxy-α- L -mannopyranosyl)-β- D -glukopyranosyl]oxy}-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-on hesperidin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HEXACOSYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 97338-12-0 |

EINECS/ELINCS: | 306-604-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexakosan-1,2-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HEXACOSYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ester isostearové kyseliny s hexakosan-1,2-diolem |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HEXADECYL METHICONE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HEXADIMETHRINE CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 68393-49-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | poly[(dimethyliminio)propan-1,3-diyl(dimethyliminio)hexan-1,6-diyldichlorid] |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HEXAHYDROHEXAMETHYL CYCLOPENTABENZOPYRAN |

Číslo podle CAS: | 1222-05-5 |

EINECS/ELINCS: | 214-946-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HEXAMETHYLDISILOXANE |

Číslo podle CAS: | 107-46-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-492-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexamethyldisiloxan |

Funkce: | odpěňovací přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HEXAMIDINE |

Číslo podle CAS: | 3811-75-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid) |

Omezení: | VI/1,47 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | HEXAMIDINE DIISETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 659-40-5 |

EINECS/ELINCS: | 211-533-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-bis(2-hydroxyethan-1-sulfonát) |

Omezení: | VI/1,47 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | HEXAMIDINE PARABEN |

Číslo podle CAS: | 93841-83-9 |

EINECS/ELINCS: | 299-055-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-bis(4-hydroxybenzoát) |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | HEXANE |

Číslo podle CAS: | 110-54-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-777-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | HEXANEDIOL BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexan-1,6-diyl-dialkanoát (alkanoáty jsou odvozeny od mastných kyselin včelího vosku) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HEXANEDIOL DISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 26730-92-7 |

EINECS/ELINCS: | 247-947-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexan1,6-diyl-distearát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | 1,2,6-HEXANETRIOL |

Číslo podle CAS: | 106-69-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-424-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexan-1,2,6-triol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HEXANETRIOL BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery mastných kyselin včelího vosku s hexan1,2,6-triolem |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | 3-HEXENOL |

Číslo podle CAS: | 928-96-1 |

EINECS/ELINCS: | 213-192-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-hex-3-en-1-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | HEXETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HEXETIDINE |

INN: | hexetidine |

Číslo podle CAS: | 141-94-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-513-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexetidin 1,3-bis(2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidin-5-amin |

Omezení: | VI/1,19 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | HEXYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 111-27-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-852-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexan-1-ol hexylalkohol |

Funkce: | odpěňovací přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | HEXYLDECANOL |

Číslo podle CAS: | 2425-77-6 |

EINECS/ELINCS: | 219-370-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hexyldekan-1-ol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | HEXYLDECETH-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(2-hexyldecyl)bis(oxyethylen) ethoxylovaný 2-hexyldekan-1-ol (2:1) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HEXYLDECETH-20 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(2-hexyldecyl)poly(oxyethylen) ethoxylovaný 2-hexyldekan-1-ol (20:1) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HEXYLDECYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 94278-07-6 |

EINECS/ELINCS: | 304-693-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hexyldecyloktadec9enoát 2-hexyldecyloleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HEXYLENE GLYCOL |

INN: | hexylene glycol |

Číslo podle CAS: | 107-41-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-489-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylpentan-2,4-diol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | HEXYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 94247-25-3 |

EINECS/ELINCS: | 304-202-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexylisostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HEXYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 34316-64-8 |

EINECS/ELINCS: | 251-932-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexyldodekanoát hexyllaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HEXYL NICOTINATE |

Číslo podle CAS: | 23597-82-2 |

EINECS/ELINCS: | 245-767-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexyl-nikotinát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HIBISCUS ROSA-SINENSIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hibiscus rosa-sinensis, ibišek čínská růže. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HIBISCUS SABDARIFFA |

Číslo podle CAS: | 84775-96-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-920-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ibišek, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hibiscus sabdariffa, Malvaceae, ibišek rozella, slézovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HIERACIUM PILOSELLA |

Číslo podle CAS: | 84012-22-6 |

EINECS/ELINCS: | 281-668-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jestřábník chlupáček, Hieracium pilosella, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hieracium pilosella, Compositae, jestřábník chlupáček, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HIEROCHLOE ODORATA |

Číslo podle CAS: | 91770-13-7 |

EINECS/ELINCS: | 294-796-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Tomkovice vonná, Hierochloe odorata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hierochloe odorata, Gramineae, tomkovice vonná, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HINOKITIOL |

Číslo podle CAS: | 499-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 207-880-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-4-isopropylcyklohepta-2,4,6-trien-1-on |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HIPPOPHAE RHAMNOIDES |

Číslo podle CAS: | 90106-68-6 |

EINECS/ELINCS: | 290-292-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rakytník řešetlákový, Hippophae rhamnoides, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hippophae rhamnoides, Elaeagnaceae, rakytník řešetlákový, hlošinovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HIPPURIC ACID |

Číslo podle CAS: | 495-69-2 |

EINECS/ELINCS: | 207-806-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (benzoylamino)octová kyselina hippurová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HIRUDINEA EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 90045-73-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-937-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hirudo medicinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Hirudo medicinalis, Hirudinidae. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HISTIDINE |

INN: | histidine |

Číslo podle CAS: | 71-00-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-745-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | histidin 2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HISTIDINE |

Číslo podle CAS: | 4998-57-6 |

EINECS/ELINCS: | 225-660-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | DL -histidin 2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HISTIDINE HYDROCHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 645-35-2 |

EINECS/ELINCS: | 211-438-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanová kyselina monohydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | HOMOSALATE |

INN: | homosalate |

Číslo podle CAS: | 118-56-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-260-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,3,5-trimethylcyklohexyl-salicylát 3,3,5-trimethylcyklohexyl-2-hydroxybenzoát homosalát |

Omezení: | VII/1,3 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | HOPLOSTETHUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oleje pomerančové kůry |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HORDEUM VULGARE |

Číslo podle CAS: | 85251-64-5 |

EINECS/ELINCS: | 286-476-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ječmen, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hordeum vulgare, Graminae, ječmen obecný, lipnicovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HORDEUM VULGARE |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ječná mouka |

Funkce: | absorbenty |

Název podle INCI: | HORDEUM VULGARE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vosky z mláta |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HORSE TISSUE EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 98999-13-4 |

EINECS/ELINCS: | 308-902-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Koňská tkáň, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Equus caballus. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HUMULUS LUPULUS |

Číslo podle CAS: | 8060-28-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-504-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Chmel otáčivý, Humulus lupulus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Humulus lupulus, Cannabidaceae, chmel otáčivý, konopovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYACINTHUS ORIENTALIS |

Číslo podle CAS: | 94333-75-2 |

EINECS/ELINCS: | 305-055-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hyacint (rostlina), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hyacinthus orientalis, Liliaceae, hyacint východní, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYALURONIC ACID |

INN: | hyaluronic acid |

Číslo podle CAS: | 9004-61-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-678-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hyaluronová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDRANGEA MACROPHYLLA |

Číslo podle CAS: | 97722-03-7 |

EINECS/ELINCS: | 307-752-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hortenzie velkolistá, Hydrangea macrophylla macrophylla, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hydrangea macrophylla macrophylla, Saxifragaceae, hortenzie velkolistá, lomikamenovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYDRASTIS CANADENSIS |

Číslo podle CAS: | 84603-60-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-261-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vodilka kanadská, Hydrastis canadensis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hydrastis canadensis, Ranunculaceae, vodilka kanadská, pryskyřníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYDRATED SILICA |

Číslo podle CAS: | 10279-57-9 1343-98-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-683-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina křemičitá |

Funkce: | abraziva/absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROABIETYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 26266-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 247-574-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (1R)-(1α,4aβ,4bα,10aα)-7-isopropyl-1,4a-dimethyldodekahydrofenanthren-1-methanol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROCHLORIC ACID |

INN: | hydrochloric acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum hydrochloricum |

Číslo podle CAS: | 7647-01-0 |

EINECS/ELINCS: | 231-595-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina chlorovodíková |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | HYDROCHLOROFLUOROCARBON 22 |

Číslo podle CAS: | 75-45-6 |

EINECS/ELINCS: | 200-871-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlordifluormethan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | HYDROCHLOROFLUOROCARBON 142B |

Číslo podle CAS: | 75-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-891-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-chlor-1,1-difluorethan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | HYDROFLUOROCARBON 152A |

Číslo podle CAS: | 75-37-6 |

EINECS/ELINCS: | 200-866-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1-difluorethan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | HYDROGENATED BUTYLENE/ETHYLENE/STYRENE COPOLYMER |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 8001-78-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-292-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný ricinový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL HYDROXYSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery 12-hydroxyoktadekanové kyseliny s hydrogenovaným ricinovým olejem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery isostearové kyseliny s hydrogenovaným ricinovým olejem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 85711-76-8 |

EINECS/ELINCS: | 288-338-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery dodekanové kyseliny s hydrogenovaným ricinovým olejem |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL PEG-8 ESTERS |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED CASTOR OIL STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery stearové kyseliny s hydrogenovaným ricinovým olejem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-42-2 538-24-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-604-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mono-, di- a triglyceridy mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED COCONUT ACID |

Číslo podle CAS: | 68938-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 273-118-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mastné kyseliny kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED COCONUT OIL |

Číslo podle CAS: | 84836-98-6 |

EINECS/ELINCS: | 284-283-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný kokosový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED C6-14 OLEFIN POLYMERS |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-07-9 |

EINECS/ELINCS: | 263-028-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované monoglyceridy mastných kyselin bavlníkového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED COTTONSEED OIL |

Číslo podle CAS: | 68334-00-9 |

EINECS/ELINCS: | 269-804-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný bavlníkový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED C12-18 TRIGLYCERIDES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované triglyceridy mastných kyselin C12-C18 |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | HYDROGENATED DITALLOWAMINE |

Číslo podle CAS: | 61789-79-5 |

EINECS/ELINCS: | 263-089-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dialkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED ETHYLENE/PROPYLENE/STYRENE COPOLYMER |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED FISH OIL |

Číslo podle CAS: | 91078-95-4 |

EINECS/ELINCS: | 293-379-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované rybí oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED HONEY |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný med |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED JOJOBA OIL |

Číslo podle CAS: | 92457-12-0 61789-91-1 |

EINECS/ELINCS: | 296-292-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný jojobový olej |

Funkce: | abraziva/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED JOJOBA WAX |

Číslo podle CAS: | 92457-12-0 |

EINECS/ELINCS: | 296-292-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný jojobový vosk |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LANETH-20 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LANETH-25 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LANETH-5 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LANOLIN |

Číslo podle CAS: | 8031-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-452-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný lanolin |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LANOLIN ALCOHOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované lanolinové alkoholy |

Funkce: | stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LARD |

Číslo podle CAS: | 73138-67-7 |

EINECS/ELINCS: | 277-297-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované vepřové sádlo |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LARD GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 91744-55-7 8040-05-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-619-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované monoglyceridy vepřového sádla |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LARD GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-48-8 |

EINECS/ELINCS: | 294-611-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mono, di a triglyceridy vepřového sádla |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED LECITHIN |

Číslo podle CAS: | 92128-87-5 |

EINECS/ELINCS: | 295-786-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované lecitiny |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED MENHADEN ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mastné kyseliny z oleje z ryb čeledi sleďovitých |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED MENHADEN OIL |

Číslo podle CAS: | 93572-53-3 |

EINECS/ELINCS: | 297-485-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované oleje z ryb z čeledi sleďovitých |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | HYDROGENATED METHYL ROSINATE |

Číslo podle CAS: | 8050-15-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-476-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylestery hydrogenovaných pryskyřičných kyselin a kalafunových kyselin |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED MICROCRYSTALLINE WAX |

Číslo podle CAS: | 92045-76-6 |

EINECS/ELINCS: | 295-458-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hydrogenované cereziny a mikrokrystalické tuhé uhlovodíky. Složitá směs uhlovodíků získaná ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla a hydrogenací za přítomnosti katalyzátoru. Skládá se převážně z nasycených uhlovodíků s nerozvětveným a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než 25. |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED MILK LIPIDS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mléčné lipidy |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROGENATED MINK OIL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované norkové oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný nezmýdelnitelný podíl olivového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED ORANGE ROUGHY OIL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované oleje z pomerančové kůry |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 91744-73-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-638-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované monoglyceridy palmového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 294-631-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mono-, di a triglyceridy palmového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM KERNEL GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 93334-20-4 |

EINECS/ELINCS: | 297-094-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mono- a diglyceridy palmojádrového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM KERNEL OIL |

Číslo podle CAS: | 84540-04-5 68990-82-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-093-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované palmojádrové oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM OIL |

Číslo podle CAS: | 68514-74-9 8033-29-2 |

EINECS/ELINCS: | 271-056-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované palmové oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PALM/PALM KERNEL OIL PEG-6 ESTERS |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED PEANUT OIL |

Číslo podle CAS: | 68425-36-5 |

EINECS/ELINCS: | 270-350-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný arašídový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED POLYISOBUTENE |

Číslo podle CAS: | 40921-86-6 61693-08-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | polymer 2-methylpropenu poly(2-methylpropen) polyisobutylen |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED RAPESEED OIL |

Číslo podle CAS: | 84681-71-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-532-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný řepkový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED RICE BRAN WAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované vosky a voskovité látky z rýžových otrub |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED SHARK LIVER OIL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované oleje ze žraločích jater |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED SOYBEAN GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91745-04-9 68201-48-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-672-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované sójové mono, di a triglyceridy |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED SOYBEAN OIL |

Číslo podle CAS: | 8016-70-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-410-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný sójový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED SOY GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-08-0 |

EINECS/ELINCS: | 263-030-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované sójové monoglyceridy |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED STYRENE/BUTADIENE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 66070-58-4 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED STYRENE/METHYL STYRENE/INDENE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW |

Číslo podle CAS: | 8030-12-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-442-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenovaný lůj |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW ACID |

Číslo podle CAS: | 61790-38-3 |

EINECS/ELINCS: | 263-130-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované mastné kyseliny loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW ALCOHOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované lojové alkoholy |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-72-8 |

EINECS/ELINCS: | 263-081-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid (alkyl odvozen od hydrogenovaného loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW AMIDE |

Číslo podle CAS: | 61790-31-6 |

EINECS/ELINCS: | 263-123-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované amidy mastných kyselin loje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 68440-32-4 |

EINECS/ELINCS: | 270-450-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce mastných kyselin loje s diethanolaminem |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWAMINE |

Číslo podle CAS: | 61788-45-2 |

EINECS/ELINCS: | 262-976-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 61788-94-1 |

EINECS/ELINCS: | 263-021-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(dimethyl)aminoxid (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWETH-12 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWETH-25 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWETH-60 MYRISTYL GLYCOL |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-09-1 |

EINECS/ELINCS: | 263-031-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované monoglyceridy loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE CITRATE |

Číslo podle CAS: | 68990-59-0 |

EINECS/ELINCS: | 273-613-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | citráty hydrogenovaných monoglyceridů loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 68990-06-7 |

EINECS/ELINCS: | 273-576-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | laktáty hydrogenovaných monoglyceridů loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 92128-50-2 68308-54-3 |

EINECS/ELINCS: | 295-745-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované glyceridy loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES CITRATE |

Číslo podle CAS: | 91723-33-0 |

EINECS/ELINCS: | 294-539-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | citráty hydrogenovaných mono-, di- a triglyceridů loje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWOYL GLUTAMIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-acylglutamová kyselina (acyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROGENATED TALLOWTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 61788-78-1 |

EINECS/ELINCS: | 263-005-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) |

Funkce: | antistatické přísady/konzervační přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované monoglyceridy rostlinného oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 100684-29-5 |

EINECS/ELINCS: | 309-701-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované glyceridy rostlinného oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES CITRATE |

Číslo podle CAS: | 97593-31-2 |

EINECS/ELINCS: | 307-334-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | citráty rostlinných mono a diglyceridů C8-C21 a nenasycených C8-C21 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDES PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 85411-01-4 25212-19-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery kyseliny fosforečné s hydrogenovanými rostlinnými glyceridy |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROGENATED VEGETABLE OIL |

Číslo podle CAS: | 68334-28-1 |

EINECS/ELINCS: | 269-820-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrogenované rostlinné oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROGEN PEROXIDE |

INN: | hydrogen peroxide |

Název podle Evropského lékopisu: | hydrogenii peroxidum |

Číslo podle CAS: | 7722-84-1 |

EINECS/ELINCS: | 231-765-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | peroxid vodíku |

Omezení: | III/1,12 |

Funkce: | oxidační přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED ACTIN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED ALBUMEN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bílkovinné hydrolyzáty bílku slepičích vajec |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzovaný včelí vosk |

Funkce: | surfaktanty/emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROLYZED CASEIN |

Číslo podle CAS: | 65072-00-6 |

EINECS/ELINCS: | 265-363-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty kaseinu; obsažené aminokyseliny získány hydrolýzou kaseinu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 92113-31-0 9015-54-7 |

EINECS/ELINCS: | 295-635-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hydrolyzáty kolagenů. Látka získávaná kyselou, zásaditou nebo enzymatickou hydrolýzou paznehtů a rohů obsahujících převážně aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Může obsahovat nečistoty, skládající se především ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/filmotvorné přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED CONCHIORIN PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bílkovinné hydrolyzáty konchiorinu |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED CORN PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 100209-41-4 |

EINECS/ELINCS: | 309-349-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty kukuřičné mouky. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou kukuřičné mouky se skládají především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, které se skládají hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED CORN STARCH |

Funkce: | pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROLYZED DNA |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED ELASTIN |

Číslo podle CAS: | 91080-18-1 9007-58-3 |

EINECS/ELINCS: | 293-509-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty elastinů |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED FIBRONECTIN |

Číslo podle CAS: | 100085-35-6 |

EINECS/ELINCS: | 309-176-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty fibronektinu. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou fibronektinu, skládající se především z aminokyselin, peptidů a proteinů. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED GADIDAE PROTEIN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED GELATIN |

Číslo podle CAS: | 68410-45-7 |

EINECS/ELINCS: | 270-082-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hydrolyzáty želatiny. Enzymový výluh získaný hydrolýzou želatiny. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED GLYCOSAMINOGLYCANS |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED HAIR KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED HEMOGLOBIN |

Číslo podle CAS: | 91052-91-4 |

EINECS/ELINCS: | 293-254-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hovězí hemoglobiny |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED HUMAN PLACENTAL PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 91080-01-2 |

EINECS/ELINCS: | 293-492-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty placenty. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou placenty, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED KERATIN |

Číslo podle CAS: | 69430-36-0 |

EINECS/ELINCS: | 274-001-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hydrolyzáty keratinů. Biologický materiál obsahující převážně částečně hydrolyzovaný keratin. |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED LUPINE PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED MILK PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 92797-39-2 8049-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 296-575-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty mléka. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou placenty, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED OAT FLOUR |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty ovesné mouky |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROLYZED OAT PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bílkovinné hydrolyzáty ovsa |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED OATS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzovaný oves |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED PEA PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED PLACENTAL PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 91080-01-2 |

EINECS/ELINCS: | 293-492-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty placenty. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou placenty, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED POTATO PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED RED BLOOD CELLS |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED RETICULIN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED RICE BRAN PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 94350-05-7 |

EINECS/ELINCS: | 305-224-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty rýžových otrub. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou rýžových otrub, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED RICE PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 94350-05-7 |

EINECS/ELINCS: | 305-224-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty rýžových otrub. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou rýžových otrub, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED RNA |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED ROE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty rybích jiker |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED SERUM PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED SILK |

Číslo podle CAS: | 96690-41-4 |

EINECS/ELINCS: | 306-235-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bílkovinné hydrolyzáty hedvábí |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 68607-88-5 |

EINECS/ELINCS: | 271-770-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty sóji. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou sóji, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED SPINAL PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 91080-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 293-497-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty míchy. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou míchy, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED SWEET ALMOND PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 100209-45-8 |

EINECS/ELINCS: | 309-353-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty zeleniny. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou smíšené zeleniny, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED WHEAT GLUTEN |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 94350-06-8 70084-87-6 |

EINECS/ELINCS: | 305-225-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty pšeničných klíčků. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou pšeničných klíčků, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE COPOLYMER |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED WHEAT STARCH |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROLYZED YEAST |

Číslo podle CAS: | 100684-36-4 |

EINECS/ELINCS: | 309-709-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty kvasnic. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou Saccharomyces cerevisiae, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED YEAST PROTEIN |

Číslo podle CAS: | 100684-36-4 |

EINECS/ELINCS: | 309-709-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty kvasnic. Látky získané kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou Saccharomyces cerevisiae, skládající se především z aminokyselin, peptidů a bílkovin. Mohou obsahovat nečistoty, skládající se hlavně ze sacharidů a lipidů spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROLYZED ZEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bílkovinné hydrolyzáty zeinu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROQUINONE |

INN: | hydroquinone |

Číslo podle CAS: | 123-31-9 |

EINECS/ELINCS: | 204-617-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrochinon |

Omezení: | III/1,14 |

Funkce: | barvy na vlasy/odbarvovací přísady |

Název podle INCI: | HYDROQUINONE PCA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxyfenyl-5-oxo- L -prolinát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYANTHRAQUINONEAMINOPROPYL METHYL MORPHOLINIUM METHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 38866-20-5 |

EINECS/ELINCS: | 254-161-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-{3-[(4-hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthryl)amino]propyl}-4-methylmorfolin-4-iummethylsulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYAPATITE |

INN: | durapatite |

Číslo podle CAS: | 1306-06-5 |

EINECS/ELINCS: | 215-145-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxylapatit Ca5(OH)(PO4)3 |

Funkce: | abraziva/přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | 4-HYDROXYBENZOIC ACID |

Číslo podle CAS: | 99-96-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-804-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxybenzoová kyselina |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYBENZOMORPHOLINE |

Číslo podle CAS: | 26021-57-8 |

EINECS/ELINCS: | 247-415-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYBUTYL METHYLCELLULOSE |

Číslo podle CAS: | 9041-56-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (hydroxybutyl)methylether celulosy (hydroxybutyl)methylcelulosa |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYCETETH-60 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYCETYL HYDROXYETHYL DIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 84643-53-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-450-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)(2-hydroxyhexadecyl)dimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYCETYL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyhexadecylisostearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROXYCETYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 84753-03-7 |

EINECS/ELINCS: | 283-849-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyhexadecyldihydrogenfosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROXYCITRONELLAL |

Číslo podle CAS: | 107-75-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-518-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethyl-7-hydroxyoktanal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYLAMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 110952-46-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-amino-2-{[(2-hydroxyethyl)amino]methyl}fenolhydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2-HYDROXYETHYLAMINO-5-NITROANISOLE |

Číslo podle CAS: | 66095-81-6 |

EINECS/ELINCS: | 266-138-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-methoxy-4-nitroanilino)ethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYLBUTYLAMINE LAURETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL CARBOXYMETHYL COCAMIDOPROPYLAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(acyl) deriváty propan-1,3-diaminu substituovaného směsí 2-hydroxyethylu a karboxymethylu v poloze N,N′N′- N-acyl-N,N'',N''-tris(2-hydroxyethyl/karboxymethyl) propan-1,3-diamin (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYLCELLULOSE |

INN: | hydroxyethyl cellulose |

Číslo podle CAS: | 9004-62-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)ether celulosy (2-hydroxyethyl)celulosa (hydroxyethyl)celulosa |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL CETYLDIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 24625-03-4 |

EINECS/ELINCS: | 246-369-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL CETYLDIMONIUM PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 85563-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 287-619-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylamoniumdihydrogen-fosfát |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL-2,6-DINITRO-p-ANISIDINE |

Číslo podle CAS: | 122252-11-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1-methoxy-3,5-dinitrobenzen |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL DIPHENYL IMIDAZOLINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,5-difenyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL ETHYLCELLULOSE |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL HYDROXYPROPYL C12-15 ALKOXYPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-alkoxypropyl)(2-hydroxyethyl)(3-hydroxypropyl)aminoxid (alkyl C12-C15) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL-3,4-METHYLENEDIOXYANILINE HCl |

Číslo podle CAS: | 81329-90-0 |

EINECS/ELINCS: | 303-085-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[(1,3-benzodioxol-5-yl)amino]ethan-1-olhydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE |

Číslo podle CAS: | 100418-33-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2-nitroanilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL PEI-1000 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL PEI-1500 |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 2-HYDROXYETHYL PICRAMIC ACID |

Číslo podle CAS: | 99610-72-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[(2-hydroxyethyl)amino]-4,6-dinitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 93841-24-8 |

EINECS/ELINCS: | 298-995-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-hydroxyethyl)-1,4-fenylenediamin-sulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL SORBITOL |

Číslo podle CAS: | 110204-68-7 110204-69-8 110204-70-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)ether D -glucitolu O-(2-hydroxyethyl)- D -glucitol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYETHYL STEARAMIDE-MIPA |

Číslo podle CAS: | 93842-81-0 |

EINECS/ELINCS: | 299-061-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[2-(2-hydroxyethoxy)propyl]stearamid N-[2-(2-hydroxyethoxy)propyl]oktadekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | 4-HYDROXYINDOLE |

Číslo podle CAS: | 2380-94-1 |

EINECS/ELINCS: | 219-177-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | indol-4-ol 4-hydroxyindol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 6-HYDROXYINDOLE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | indol-6-ol 6-hydroxyindol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYLAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 5470-11-1 |

EINECS/ELINCS: | 226-798-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxylamoniumchlorid hydroxylamin-hydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | HYDROXYLAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 10039-54-0 |

EINECS/ELINCS: | 233-118-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(hydroxylamonium)sulfát hydroxylamin-sulfát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | HYDROXYLATED LANOLIN |

Číslo podle CAS: | 68424-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 270-315-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxylovaný lanolin |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYLATED LECITHIN |

Číslo podle CAS: | 8029-76-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-440-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxylované lecitiny |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROXYLATED MILK GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 144635-07-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxylované mléčné glyceridy |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYMETHOXYBENZYL PELARGONAMIDE |

INN: | nonivamide |

Číslo podle CAS: | 2444-46-4 |

EINECS/ELINCS: | 219-484-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamid N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)pelargonamid nonivamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYMETHYL DIOXOAZABICYCLOOCTANE |

Číslo podle CAS: | 6542-37-6 |

EINECS/ELINCS: | 229-457-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol-7a-methanol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYOCTACOSANYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 93840-71-2 |

EINECS/ELINCS: | 298-937-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyoktakosyl12-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPHENYL GLYCINAMIDE |

Číslo podle CAS: | 7228-00-4 |

EINECS/ELINCS: | 230-628-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(3-hydroxyanilino)acetamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYPROLINE |

Číslo podle CAS: | 51-35-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-091-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L -hydroxyprolin 4-hydroxypyrrolidin2karboxylová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | 4-HYDROXYPROPYLAMINO-3-NITROPHENOL |

Číslo podle CAS: | 92952-81-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxy-2-nitro-N-(3-hydroxypropyl)anilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BISCETEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-dialkyl-N,N,N,'N''-tetramethyl-N,N′-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(amonium-chlorid) (alkyl C16-C18) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BISISOSTEARAMIDOPROPYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-bis(3-isostearamidopropyl)-N,N,N,'N''-tetramethyl-N,N′-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(amonium-chlorid) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BIS(N-HYDROXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE) HCl |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N′-bis(2-hydroxyethyl)-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)diimino]dianilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BISOLEYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N,N,'N''-tetramethyl-N,N′-dioktadec-9-en-1-yl-N,N′-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(amonium-chlorid) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BISSTEARYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N,N,'N''-tetramethyl-N,N′-dioktadecyl-N,N′-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(amonium-chlorid) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL BISTRIMONIUM DIIODIDE |

INN: | prolonium iodide |

Číslo podle CAS: | 123-47-7 |

EINECS/ELINCS: | 204-630-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N,N,N,'N',N'-hexamethyl-N,N′-(2-hydroxypropan-1,3-diyl)bis(amonium-jodid) 1,3-bis(trimethylamonio)propan-2-ol-dijodid proloniumjodid |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLCELLULOSE |

INN: | hydroxypropyl cellulose |

Název podle Evropského lékopisu: | hydroxypropylcellulosum |

Číslo podle CAS: | 9004-64-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)ether celulosy (2-hydroxypropyl)celulosa (hydroxypropyl)celulosa |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL CHITOSAN |

Číslo podle CAS: | 84069-44-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce chitosanu s methyloxiranem (propylenoxidem) |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL CORN STARCH |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL GUAR |

Číslo podle CAS: | 68442-94-4 39421-75-5 |

EINECS/ELINCS: | 270-497-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | depolymerovaný (2-hydroxypropyl)ether guarové pryskyřice |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE |

INN: | hydroxypropyl methylcellulose |

Název podle Evropského lékopisu: | methylhydroxypropylcellulosum |

Číslo podle CAS: | 9004-65-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl) methylether celulosy (2-hydroxypropyl) methylcelulosa (hydroxypropyl) methylcelulosa |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/ filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM AMYLOPECTIN/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM GELATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED CASEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED RICE BRAN PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trimethyl(3-substituovaný-2-hydroxypropyl)amonium-chlorid (substituent odvozen od aminokyselin bílkovinného hydrolyzátu rýžových otrub) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED SILK |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYPYRIDINONE |

Číslo podle CAS: | 822-89-9 |

EINECS/ELINCS: | 212-506-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxypyridin-2-on hydroxy-2-pyridon |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | HYDROXYSTEARAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 106-15-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-367-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oktadekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | HYDROXYSTEARAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(12-hydroxyoktadekanamido)propyltrimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYSTEARAMIDOPROPYL TRIMONIUM METHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(12-hydroxyoktadekanamido)propyltrimethylamoniummethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYDROXYSTEARIC ACID |

Číslo podle CAS: | 106-14-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-366-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 12-hydroxyoktadekanová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | HYDROXYSTEARYL METHYLGLUCAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-deoxy-1-[N-(2-hydroxyoktadecyl)acetamido]- D -glucitol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | HYPERICUM PERFORATUM |

Číslo podle CAS: | 84082-80-4 |

EINECS/ELINCS: | 282-026-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hypericum perforatum, Hypericaceae, třezalka tečkovaná, třezalkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | HYPTIS SUAVEOLENS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Hyptis suaveolens, jablečník indický). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | HYSSOPUS OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84603-66-7 |

EINECS/ELINCS: | 283-266-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Yzop lékařský, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hyssopus officinalis, Labiatae, yzop lékařský, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

I

Název podle INCI: | ICHTHAMMOL |

INN: | ichthammol |

Číslo podle CAS: | 8029-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-439-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ichthamol. Složitý produkt získávaný sulfonací a působením amoniaku na produkt destilace živičných břidlic. Může obsahovat nasycené a nenasycené uhlovodíky, dusíkaté báze a deriváty thiofenu. |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ILEX AQUIFOLIUM |

Číslo podle CAS: | 90045-83-3 |

EINECS/ELINCS: | 289-948-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cesmína ostrolistá, Ilex aquifolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ilex aquifolium, Aquifoliaceae, cesmína ostrolistá, cesmínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ILEX PARAGUARIENSIS |

Číslo podle CAS: | 73296-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 277-364-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Cesmína paraguayská, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ilex paraguayensis, Aquifoliaceae, cesmína paraguayská, cesmínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ILLICIUM VERUM |

Číslo podle CAS: | 84650-59-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-518-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Badyáník pravý, Illicium verum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Illicium verum, Illiciaceae, badyáník pravý, badyáníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IMIDAZOLIDINYL UREA |

INN: | imidurea |

Číslo podle CAS: | 39236-46-9 |

EINECS/ELINCS: | 254-372-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,3'-bis[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,1'-methylendimočovina |

Omezení: | VI/1,27 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | IMPATIENS BALSAMINA |

Číslo podle CAS: | 90045-84-4 |

EINECS/ELINCS: | 289-949-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Netýkavka nedůtklivá, Impatiens noli-tangere, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Impatiens noli-tangere, Balsaminaceae, netýkavka nedůtklivá, netýkavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | INDIGOFERA ARGENTEA |

Číslo podle CAS: | 90045-86-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-951-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Modřil (indigovník) Indigofera argentea, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Indigofera argentea, Leguminosae, modřil (indigovník), bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | INDIGOFERA TINCTORIA |

Číslo podle CAS: | 84775-63-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-892-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Modřil (indigovník) barvířský, Indigofera tinctoria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Indigofera tinctoria, Leguminosae, modřil (indigovník) barvířský, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | INOSITOL |

Číslo podle CAS: | 87-89-8 |

EINECS/ELINCS: | 201-781-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | myo-inositol cyklohexan-1,2,3,5/4,6hexol |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | INOSITOL HEXANICOTINATE |

INN: | inositol nicotinate |

Číslo podle CAS: | 6556-11-2 |

EINECS/ELINCS: | 229-485-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | inositolnikotinát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | INOSITOL HEXA-PCA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | myo-inositol-hexakis(5-oxo-L-prolinát) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | INULA HELENIUM |

Číslo podle CAS: | 84012-20-4 |

EINECS/ELINCS: | 281-666-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oman pravý, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Inula helenium, Compositae, oman pravý, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IODIZED CORN PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jodované kukuřičné bílkoviny |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IODIZED GARLIC |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jodovaný česnek (Allium sativum) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IODIZED GARLIC EXTRACT |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jodovaný extrakt česneku (Allium sativum) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IODIZED HYDROLYZED ZEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jodované bílkovinné hydrolyzáty zeinu |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE |

Číslo podle CAS: | 55406-53-6 |

EINECS/ELINCS: | 259-627-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-jodprop2-yn-1-ylN-butylkarbamát |

Omezení: | VI/2,29 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | IPOMOEA PURGA |

Číslo podle CAS: | 9000-35-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-538-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jalapová pryskyřice. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Jde o produkt, který může obsahovat pryskyřičné kyseliny a jejich estery, terpeny a produkty oxidace nebo polymerace těchto terpenů. Erogonum, Convolvulaceae, svlačcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IPOMOEA PURGA |

Číslo podle CAS: | 84696-22-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-641-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Povíjnice počistivá, Ipomoea purga, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ipomoea purga, Convolvulaceae, povíjnice počistivá, svlačcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IRIS FLORENTINA |

Číslo podle CAS: | 90045-89-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-954-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kosatec německý florentský, Iris germanica florentina, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Iris germanica florentina, Iridaceae, kosatec německý florentský, kosatcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IRIS PALLIDA |

Číslo podle CAS: | 90045-90-2 |

EINECS/ELINCS: | 289-955-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kosatec bledý, Iris pallida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Iris pallida, Iridaceae, kosatec bledý, kosatcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | IRIS VERSICOLOR |

Číslo podle CAS: | 90045-93-5 |

EINECS/ELINCS: | 289-959-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kosatec, Iris versicolor, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Iris versicolor, Iridaceae, kosatcovité. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | IRON HYDROXIDE |

Číslo podle CAS: | 20344-49-4 |

EINECS/ELINCS: | 243-746-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid-hydroxid železa |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | IRON OXIDE |

Číslo podle CAS: | 1309-37-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-168-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železitý (CI 77489, 77491, 77492, 77499) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | IRON OXIDE |

Číslo podle CAS: | 1345-25-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-171-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železnatý (CI 77489, 77491, 77492, 77499) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | IRON OXIDE |

Číslo podle CAS: | 1317-61-9 |

EINECS/ELINCS: | 215-277-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid železnato-železitý (CI 77489, 77491, 77492, 77499) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISATIS TINCTORIA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především glyceridy mastných kyselin (Isatis tinctoria, boryt barvířský). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOAMYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 123-92-2 |

EINECS/ELINCS: | 204-662-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopentylacetát isoamylacetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOAMYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 6309-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 228-626-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopentyldodekanoát isoamyl-dodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOAMYL p-METHOXYCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 71617-10-2 |

EINECS/ELINCS: | 275-702-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopentyl-3-(4-methoxyfenyl)propenoát isoamyl-3-(4-methoxyfenyl)propenoát |

Omezení: | VII/2,12 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ISOBUTANE |

Číslo podle CAS: | 75-28-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-857-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutan 2-methylpropan |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | ISOBUTOXYPROPANOL |

Číslo podle CAS: | 23436-19-3 |

EINECS/ELINCS: | 245-663-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-isobutoxypropan-2-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOBUTYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 110-19-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-745-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutylacetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOBUTYLATED LANOLIN OIL |

Číslo podle CAS: | 85005-47-6 |

EINECS/ELINCS: | 284-980-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylpropanoát lanolinových olejů isobutyrát lanolinových olejů |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 120-50-3 |

EINECS/ELINCS: | 204-401-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutylbenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYLENE/ISOPRENE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9010-85-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer buta1,3-dienu s 2-methylprop1-enem kopolymer butadienu s isobutylenem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOBUTYLENE/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 26426-80-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer maleinanhydridu s 2-methylpropenem kopolymer maleinanhydridu s isobutylenem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOBUTYLENE/SODIUM MALEATE COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 25263-97-2 |

EINECS/ELINCS: | 246-765-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutyltetradekanoát isobutylmyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 110-34-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-758-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutylhexadekanoát isobutylpalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYLPARABEN |

Číslo podle CAS: | 4247-02-3 |

EINECS/ELINCS: | 224-208-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutyl4-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL PELARGONATE |

Číslo podle CAS: | 30982-03-7 |

EINECS/ELINCS: | 250-411-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutylnonanoát isobutylpelargonát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 646-13-9 |

EINECS/ELINCS: | 211-466-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutyloktadekanoát isobutylstearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYL TALLOWATE |

Číslo podle CAS: | 68526-50-1 |

EINECS/ELINCS: | 271-207-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutylestery mastných kyselin loje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOBUTYRIC ACID |

Číslo podle CAS: | 79-31-2 |

EINECS/ELINCS: | 201-195-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylpropannová kyselina isomáselná kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOCETEARETH-8 STEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOCETETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOCETETH-20 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOCETETH-30 |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOCETETH-10 STEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOCETYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 36311-34-9 |

EINECS/ELINCS: | 252-964-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 14-methylpentadekan-1-ol isohexadecylalkohol isocetylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOCETYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 94247-28-6 |

EINECS/ELINCS: | 304-205-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecyldokosanoát isohexadecylbehenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL ISODECANOATE |

Číslo podle CAS: | 129588-05-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 14-methylpentadecyl-8-methylnonanoát isohexadecylisodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL LINOLEOYL STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 14-methylpentadecyl12-[(oktadeka9,12-dienoyl)oxy]oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 83708-66-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecyltetradekanoát isohexadecylmyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 127770-27-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecylhexadekanoát isohexadecylpalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL SALICYLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecyl2-hydroxybenzoát isohexadecylsalicylát |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOCETYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 25339-09-7 |

EINECS/ELINCS: | 246-868-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecyloktadekanoát isohexadecylstearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOCETYL STEAROYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 97338-28-8 |

EINECS/ELINCS: | 306-621-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isohexadecyl12-(oktadekanoyloxy)oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISODECETH-4 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISODECETH-5 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISODECETH-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISODECETH-2 COCOATE |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ISODECYL CITRATE |

Číslo podle CAS: | 90605-17-7 |

EINECS/ELINCS: | 292-416-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl2hydroxypropan1,2,3-trikarboxylát isodecylcitrát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL COCOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecylestery kokosových mastných kyselin |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 29383-27-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethyloktylhydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 59231-35-5 41395-89-5 |

EINECS/ELINCS: | 261-674-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl3,5,5-trimethylhexanoát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 94247-10-6 14779-93-2 |

EINECS/ELINCS: | 304-186-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyldodekanoát isodecyllaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 51473-24-6 17670-91-6 |

EINECS/ELINCS: | 257-227-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl-tetradekanoát isodecyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL NEOPENTANOATE |

Číslo podle CAS: | 60209-82-7 |

EINECS/ELINCS: | 262-108-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl2,2dimethylpropanoát isodecylpivalát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 34962-91-9 |

EINECS/ELINCS: | 252-302-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 59231-34-4 |

EINECS/ELINCS: | 261-673-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyloktadec9enoát isodecyloleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 59231-33-3 14779-95-4 |

EINECS/ELINCS: | 261-672-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecylhexadekanoát isodecylpalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODECYLPARABEN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl4hydroxybenzoát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 85252-25-1 |

EINECS/ELINCS: | 286-542-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyl2-hydroxybenzoát isodecylsalicylát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISODECYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 31565-38-5 |

EINECS/ELINCS: | 250-704-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isodecyloktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODODECANE |

Číslo podle CAS: | 31807-55-3 |

EINECS/ELINCS: | 250-816-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 10-methylundekan isododekan |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODODECENE |

Číslo podle CAS: | 141-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 205-495-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4-dimethyl-2-neopentylpent-1-en |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISODONIS JAPONICUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Isodonis japonicus. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ISODONIS TORICHOCARPUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Isodonis torichocarpus. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ISOEICOSANE |

Číslo podle CAS: | 52845-07-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 18-methylnonadekan isoikosan |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOEUGENOL |

Číslo podle CAS: | 97-54-1 |

EINECS/ELINCS: | 202-590-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methoxy-4-(prop1-en-1-yl)fenol isoeugenol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOHEXADECANE |

Číslo podle CAS: | 4390-04-9 60908-77-2 |

EINECS/ELINCS: | 224-506-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylnonan |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOHEXYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 55194-05-3 |

EINECS/ELINCS: | 259-520-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sek-hexyldodekanoát sek-hexyllaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOHEXYL NEOPENTANOATE |

Číslo podle CAS: | 131141-70-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylbutyl)2,2-dimethylpropanoát (2-ethylbutyl)pivalát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOHEXYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 55194-91-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methylpentylhexadekanoát 1-methylpentylpalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOLAURETH-10 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOLAURETH-3 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOLAURETH-6 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOLAURYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isododecyldokosanoát isododecylbehenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOLEUCINE |

INN: | isoleucine |

Číslo podle CAS: | 73-32-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-798-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3methylpentanová kyselina L -isoleucin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOLEUCINE |

Číslo podle CAS: | 443-79-8 |

EINECS/ELINCS: | 207-139-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3methylpentanová kyselina DL -alloisoleucin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOLONGIFOLENE EPOXIDE |

Číslo podle CAS: | 67999-56-8 |

EINECS/ELINCS: | 268-066-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4,8,8-tetramethyloktahydro-4aH-4a,7-methanonafto[1,8a-b]oxiren |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOLONGIFOLENE KETONE EXO |

Číslo podle CAS: | 29461-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 249-649-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2α,4aα)-1,1,5,5-tetramethyloktahydro-2H-2,4a-methanonaftalen-8-on |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOMERIZED JOJOBA OIL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isomerisovaný jojobový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISONONAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 61886-48-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(dimethyl)[3-(7-methyloktanamido)propyl]amoniumethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISONONYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 59219-71-5 42131-25-9 |

EINECS/ELINCS: | 261-665-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,5,5-trimethylhexyl3,5,5-trimethylhexanoát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOOCTYL THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 25103-09-7 |

EINECS/ELINCS: | 246-613-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-methylheptylsulfanylacetát isooktylsulfanylacetát isooktylthioglykolát |

Funkce: | depilační přísady/redukční činidla |

Název podle INCI: | ISOPENTANE |

Číslo podle CAS: | 78-78-4 |

EINECS/ELINCS: | 201-142-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylbutan isopentan |

Funkce: | hnací plyny/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPENTYLCYCLOHEXANONE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopentylcyklohexanon |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOPENTYLDIOL |

Číslo podle CAS: | 50468-22-9 2568-33-4 |

EINECS/ELINCS: | 256-597-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-methylbutan-1,2-diol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOPROPANOLAMINE |

Číslo podle CAS: | 78-96-6 |

EINECS/ELINCS: | 201-162-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-aminopropan-2-ol isopropanolamin |

Omezení: | III/1,61 |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPANOLAMINE LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 85536-46-5 |

EINECS/ELINCS: | 287-529-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | soli lanolinových mastných kyselin s isopropanolaminem |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOPROPANOLAMINE NITRITE |

Číslo podle CAS: | 7373-11-7 |

EINECS/ELINCS: | 230-930-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniumnitrit |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOPROPYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 108-21-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-561-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylacetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPROPYL ALCOHOL |

INN: | isopropyl alcohol |

Číslo podle CAS: | 67-63-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-661-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | propan-2-ol isopropylalkohol |

Funkce: | odpěňovací přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPROPYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 75-31-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-860-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylamin |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 26264-05-1 |

EINECS/ELINCS: | 247-556-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylamonium-dodecylbenzen-1-sulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL ARACHIDATE |

Číslo podle CAS: | 26718-90-1 |

EINECS/ELINCS: | 247-919-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylikosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL AVOCADATE |

Číslo podle CAS: | 90990-05-9 |

EINECS/ELINCS: | 292-765-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylestery mastných kyselin avokádového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 26718-95-6 |

EINECS/ELINCS: | 247-922-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyldokosanoát isopropylbehenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 939-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 213-361-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylbenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYLBENZYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 94134-93-7 |

EINECS/ELINCS: | 302-864-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-isopropylbenzyl2-hydroxybenzoát 4-isopropylbenzylsalicylát |

Omezení: | VII/2,29 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL C12-15-PARETH-9 CARBOXYLATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL CRESOLS |

Číslo podle CAS: | 3228-02-2 |

EINECS/ELINCS: | 221-761-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-isopropyl-3-methylfenol 4-isopropyl-m-kresol |

Omezení: | VI/1,38 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL DIBENZOYLMETHANE |

Číslo podle CAS: | 63250-25-9 |

EINECS/ELINCS: | 264-043-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-fenyl-3-(4-isopropylfenyl)propan-1,3-dion |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL ESTER OF PVM/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 31307-95-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyl(vinyl)etheru s diisopropyl-maleinátem poly[diisopropyl-maleinát-co-methyl(vinyl)ether] |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL HYDROXYBUTYRAMIDE DIMETHICONE COPOLYOL |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL HYDROXYCETYL ETHER |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-isopropoxyhexadekan-2-ol |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL HYDROXYSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl12-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | 4,4′-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL |

Číslo podle CAS: | 80-05-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-245-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-propan-2,2-diyldifenol bisfenol A dian |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antioxidanty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 68171-33-5 31478-84-9 |

EINECS/ELINCS: | 269-023-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl8-methylnonanoát isopropylisodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 63393-93-1 |

EINECS/ELINCS: | 264-119-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylestery mastných kyselin lanolinu |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ISOPROPYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 10233-13-3 |

EINECS/ELINCS: | 233-560-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyldodekanoát isopropyllaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 22882-95-7 |

EINECS/ELINCS: | 245-289-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl(9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienoát isopropyl-linolát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL METHOXYCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 5466-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 226-774-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl3-(4-methoxyfenyl)propenoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | ISOPROPYL MYRISTATE |

INN: | isopropyl myristate |

Název podle Evropského lékopisu: | isopropylis myristas |

Číslo podle CAS: | 110-27-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-751-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyltetradekanoát isopropylmyristát |

Funkce: | pojiva/zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPROPYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 112-11-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-935-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyloktadec9enoát isopropyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL PALMITATE |

INN: | isopropyl palmitate |

Číslo podle CAS: | 142-91-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-571-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylhexadekanoát isopropylpalmitát |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPROPYLPARABEN |

Číslo podle CAS: | 4191-73-5 |

EINECS/ELINCS: | 224-069-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl4-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYLPHENYLBUTANAL |

Číslo podle CAS: | 125109-85-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(3-isopropylfenyl)butanal |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOPROPYL PPG-2-ISODECETH-7 CARBOXYLATE |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | ISOPROPYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 71685-99-9 |

EINECS/ELINCS: | 275-841-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyl(R)-12-hydroxyoktadec9enoát isopropyl(R)-ricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL SORBATE |

Číslo podle CAS: | 44987-75-9 |

EINECS/ELINCS: | 256-175-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylhexa-2,4-dienoát isopropylsorbát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 112-10-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-934-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropyloktadekanoát isopropylstearát |

Funkce: | pojiva/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL TALLOWATE |

Číslo podle CAS: | 92456-96-7 |

EINECS/ELINCS: | 296-275-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylestery mastných kyselin loje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOPROPYL THIOGLYCOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isopropylsulfanylacetát isopropylthioglykolát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 61417-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 262-774-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tri(isostearato-O)-propan-2-olatotitan |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSORBIDE LAURATE |

Číslo podle CAS: | 28454-97-9 |

EINECS/ELINCS: | 249-032-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,4:3,6-dianhydro- D -glucitolmonododekanoát 1,4:3,6-dianhydro- D -glucitolmonolaurát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 52794-79-3 |

EINECS/ELINCS: | 258-193-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)-16-methylheptadekanamid N,N-bis(2-hydroxyethyl)isostearamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 54536-43-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)-16-methylheptadekanamid N-(2-hydroxyethyl)isostearamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 55738-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 259-782-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amonium-isostearát |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOMORPHOLINE STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-isostearoylmorfolin-4-ium-oktadekanoát 4-isostearoylmorfolin-4-ium-stearát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]-16-methylheptadekanamid-N-oxid N-[3-(dimethylamino)propyl]isostearamid-N-oxid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 63566-37-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-isostearamidopropyl)(karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 67799-04-6 |

EINECS/ELINCS: | 267-101-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]isostearamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLUCONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]isostearamidglukonát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLYCOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]isostearamidhydroxyacetát N-[3-(dimethylamino)propyl]isostearamid-glykolát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 55852-15-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamonio)propyl]-16-methylheptadekanamid-2-hydroxypropanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL EPOXYPROPYL DIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 94349-35-6 |

EINECS/ELINCS: | 305-152-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-epoxypropyl)dimethyl[3-(16-methylheptadekanamido)propyl]amoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 67633-63-0 |

EINECS/ELINCS: | 266-778-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(3-isostearamidopropyl)dimethylamoniumethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL ETHYLMORPHOLINIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-ethyl-4-(3-isostearamidopropyl)morfolin-4-iumethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL LAURYLACETODIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {[(dodecyloxy)karbonyl]methyl}(3-isostearamidopropyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-morfolinopropyl)isostearamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 72300-24-4 80145-09-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-morfoliniopropyl)isostearamid-2-hydroxypropanoát N-(3-morfoliniopropyl)isostearamid-laktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-morfolinopropyl)isostearamidN-oxid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-dihydroxypropyl)(3-isostearamidopropyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARAMINOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 67633-59-4 |

EINECS/ELINCS: | 266-777-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(3-isostearamidopropyl)dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-10 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-12 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-2 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-20 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-22 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-3 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-50 |

Číslo podle CAS: | 52292-17-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-isooktadecyl- -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-11 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARETH-10 STEARATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEARIC ACID |

Číslo podle CAS: | 30399-84-9 2724-58-5 |

EINECS/ELINCS: | 250-178-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isostearová kyselina |

Funkce: | pojiva/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEARIC/MYRISTIC GLYCERIDES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy kyseliny isostearové a tetradekanové (směs) glyceridy kyseliny isostearové a myristové (směs) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 111174-63-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce bílkovinných hydrolyzátů kůže s isostearoylchloridem |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | ISOSTEAROYL ISOSTEARYL STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl12-(isostearoyloxy)oktadekanoát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | ISOSTEAROYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 94689-36-8 |

EINECS/ELINCS: | 305-560-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2-hydroxy-3-(isostearoyloxy)propyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 27458-93-1 |

EINECS/ELINCS: | 248-470-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 16-methylheptadekan-1-ol isooktadecylalkohol isostearylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL AVOCADATE |

Číslo podle CAS: | 90990-06-0 |

EINECS/ELINCS: | 292-767-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isostearylestery mastných kyselin avokádového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyldokosanoát isooktadecylbehenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL BENZOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl-benzoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL BENZYLIMIDONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 84625-60-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-429-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-benzyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-(15-methylhexadecyl)-4,5-dihydroimidazol-1-iumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL DIGLYCERYL SUCCINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery butandiové (jantarové) kyseliny s isooktadecylalkoholem a dimerem glycerolu |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 97259-85-3 |

EINECS/ELINCS: | 306-449-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 16-methylheptadecyl(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ETHYLDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(isooktadecyl)dimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ETHYLIMIDONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(isooktadecyl)dimethylamoniumethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL GLYCERYL PENTAERYTHRITYL ETHER |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 68966-38-1 |

EINECS/ELINCS: | 273-429-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(2-hydroxyethyl)-2-isoheptadecyl-4,5-dihydroimidazol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ISONONANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl3,5,5-trimethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 41669-30-1 |

EINECS/ELINCS: | 255-485-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecylisostearát |

Funkce: | pojiva/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 42131-28-2 |

EINECS/ELINCS: | 255-674-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyllaktát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 72576-81-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyltetradekanoát isooktadecylmyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL NEOPENTANOATE |

Číslo podle CAS: | 58958-60-4 |

EINECS/ELINCS: | 261-521-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl-2,2dimethylpropanoát isooktadecyl-pivalát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 69247-83-2 |

EINECS/ELINCS: | 273-935-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 72576-80-8 |

EINECS/ELINCS: | 276-719-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecylhexadekanoát isooktadecylpalmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOSTEARYL STEAROYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 93385-12-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isooktadecyl12-(oktadecyloxy)oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOTRIDECYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 59231-37-7 |

EINECS/ELINCS: | 261-675-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isotridecyl3,5,5-trimethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ISOTRIDECYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 88332-30-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isotridecyltetradekanoát isotridecylmyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

J

Název podle INCI: | JASMINUM OFFICINALE |

Číslo podle CAS: | 90045-94-6 |

EINECS/ELINCS: | 289-960-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jasmín pravý, Jasminum officinale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Jasminum officinale, Oleaceae, jasmín pravý, olivovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | JOJOBA ALCOHOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jojobové alkoholy |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | JOJOBA ESTERS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | směs jojobových olejů s hydrogenovaným jojobovým voskem |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | JOJOBA WAX |

Číslo podle CAS: | 66625-78-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | esterasa z jojobového vosku |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | JUGLANS NIGRA |

Číslo podle CAS: | 96690-56-1 |

EINECS/ELINCS: | 306-252-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ořešák černý, Juglans nigra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Juglans nigra, Juglandaceae, ořešák černý, ořešákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | JUGLANS REGIA |

Číslo podle CAS: | 84012-43-1 |

EINECS/ELINCS: | 281-688-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ořešák královský, Juglans regia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Juglans regia, Juglandaceae, ořešák královský, ořešákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | JUGLANS REGIA |

Číslo podle CAS: | 8024-09-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Juglans regia, ořešák královský). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | JUNIPER TAR |

INN: | juniper tar |

Číslo podle CAS: | 8013-10-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | jalovcové oleje |

Funkce: | přísady proti lupům |

Název podle INCI: | JUNIPERUS COMMUNIS |

Číslo podle CAS: | 84603-69-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-268-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jalovec obecný, Juniperus communis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Juniperus communis, Cupressaceae, jalovec obecný, cypřišovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | JUNIPERUS OXYCEDRUS |

Číslo podle CAS: | 84603-69-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-268-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jalovec obecný, Juniperus communis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Juniperus communis, Cupressaceae, jalovec obecný, cypřišovité.(**) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

K

Název podle INCI: | KALANCHOE PINNATA |

Číslo podle CAS: | 90046-05-2 |

EINECS/ELINCS: | 289-972-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kalanchoe, Kalanchoe pinnata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Kalanchoe pinnata, Crassulaceae, kalanchoe, tlusticovité. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | KAOLIN |

INN: | kaolin |

Název podle Evropského lékopisu: | kaolinum |

Číslo podle CAS: | 1332-58-7 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kaolin (CI 77004) |

Funkce: | absorbenty |

Název podle INCI: | KERATIN |

Číslo podle CAS: | 68238-35-7 |

EINECS/ELINCS: | 269-409-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Keratiny. Přírodní vláknité bílkoviny vyskytující se v obratlovcích. Obsahují všechny běžné aminokyseliny a jsou charakteristické vysokým obsahem cystinu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | KERATIN AMINO ACIDS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzáty keratinů |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | KOJIC ACID |

Číslo podle CAS: | 501-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 207-922-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)4Hpyran4on kojová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | KRAMERIA TRIANDRA |

Číslo podle CAS: | 84775-95-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-919-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kramerie trojmužná, Krameria triandra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Krameria triandra, Krameriaceae, kramerie trojmužná, krameriovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

L

Název podle INCI: | LAC |

Číslo podle CAS: | 8049-98-7 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kravské mléko |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LAC |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sušené kravské mléko |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACCAIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,5,6,8-tetrahydroxy-7-[2-hydroxy-5-(2-acetamidoethyl)fenyl)]-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1,2-dikarboxylová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LACTAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 5422-34-4 |

EINECS/ELINCS: | 226-546-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)laktamid 2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamid |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LACTAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 93507-51-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(2-hydroxypropanamido)propyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LACTIC ACID |

INN: | lactic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum lacticum |

Číslo podle CAS: | 50-21-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-018-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina mléčná |

Funkce: | pufrační přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LACTIS LIPIDA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mléčné lipidy |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LACTIS PROTEINUM |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACTIS PROTEINUM |

Číslo podle CAS: | 91082-88-1 |

EINECS/ELINCS: | 293-803-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Syrovátkové bílkoviny. Vedlejší produkt při získávání koncentrátu syrovátkových bílkovin fyzikální separací deproteinované syrovátky. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACTITOL |

Číslo podle CAS: | 585-86-4 |

EINECS/ELINCS: | 209-566-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-O-β- D -galaktopyranosyl- D -glucitol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LACTOCOCCUS FERMENT EXTRACT |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACTOCOCCUS LYSATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lactococcus, lyzát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACTOFERRIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mléčné glykoproteiny vázající železo, laktoferrin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LACTOFLAVIN |

Číslo podle CAS: | 83-88-5 |

EINECS/ELINCS: | 201-507-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | riboflavin |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | LACTOGLOBULIN |

Číslo podle CAS: | 9045-23-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-928-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | βlaktoglobuliny |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LACTOPEROXIDASE |

Číslo podle CAS: | 9003-99-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-668-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | peroxidasa |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LACTOSE |

INN: | lactose |

Název podle Evropského lékopisu: | lactosum |

Číslo podle CAS: | 63-42-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-559-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | laktosa |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LACTOYL METHYLSILANOL ELASTINATE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LACTUCA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 84776-66-9 |

EINECS/ELINCS: | 283-995-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Locika salátová (salát hlávkový), ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lactuca sativa, Compositae, locika salátová, hvězdnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LAMIUM ALBUM |

Číslo podle CAS: | 84012-23-7 |

EINECS/ELINCS: | 281-669-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Hluchavka bílá, Lamium album, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lamium album, Labiatae, hluchavka bílá, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LANETH-10 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LANETH-15 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 84650-19-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LANETH-16 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LANETH-20 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LANETH-25 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LANETH-40 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LANETH-5 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LANETH-50 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LANETH-60 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LANETH-75 |

Číslo podle CAS: | 61791-20-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované lanolinové alkoholy |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LANETH-10 ACETATE |

Číslo podle CAS: | 65071-98-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetát ethoxylovaného lanolinu |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LANETH-9 ACETATE |

Číslo podle CAS: | 65071-98-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | acetát ethoxylovaného lanolinu |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LANETH-4 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LANOLIN |

Název podle Evropského lékopisu: | adeps lanae |

Číslo podle CAS: | 8006-54-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-348-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lanolin. Mastná látka získávaná z ovčí vlny. Obsahuje složitou směs esterů a vícenásobných esterů, převážně esterů cholesterolu a isocholesterolu s vyššími mastnými kyselinami. |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LANOLIN |

Číslo podle CAS: | 70321-63-0 8038-43-5 |

EINECS/ELINCS: | 274-559-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanolinové oleje |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/rozpouštedla |

Název podle INCI: | LANOLIN ACID |

Číslo podle CAS: | 68424-43-1 |

EINECS/ELINCS: | 270-302-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanolinové mastné kyseliny |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LANOLIN ALCOHOL |

Název podle Evropského lékopisu: | alcoholes adipis lanae |

Číslo podle CAS: | 8027-33-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-430-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lanolinové alkoholy. Složitá směs alkoholů získávaných hydrolýzou lanolinu. |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LANOLINAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 85408-88-4 |

EINECS/ELINCS: | 287-051-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučeniny lanolinových mastných kyselin s diethanolaminem |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LANOLIN CERA |

Název podle Evropského lékopisu: | adeps solidus |

Číslo podle CAS: | 68201-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 269-220-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lanolinový vosk. Vosk získávaný frakcionací bezvodého lanolinu. |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | LANOLIN LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 85049-81-6 |

EINECS/ELINCS: | 285-254-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl-(Z,Z)-oktadec9,12-dienoáty (alkyl z lanolinových alkoholů) |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LANOLIN RICINOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl-12-hydroxyoktadec9-enoáty (alkyl z lanolinových alkoholů) |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LANOSTEROL |

Číslo podle CAS: | 79-63-0 |

EINECS/ELINCS: | 201-214-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lanosterol |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LANTHANUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 10099-58-8 |

EINECS/ELINCS: | 233-237-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid lanthanitý, bezvodý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LAPYRIUM CHLORIDE |

INN: | lapirium chloride |

Číslo podle CAS: | 6272-74-8 |

EINECS/ELINCS: | 228-464-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-({N-[2-(dodekanoyloxy)ethyl]karbamoyl}methyl)pyridinium-chlorid lapiriumchlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady |

Název podle INCI: | LARD GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 61789-10-4 |

EINECS/ELINCS: | 263-032-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoglyceridy vepřového sádla |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LARD GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-46-6 |

EINECS/ELINCS: | 294-609-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mono, di a triglyceridy vepřového sádla |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LARREA DIVARICATA |

Číslo podle CAS: | 91722-67-7 |

EINECS/ELINCS: | 294-468-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Larrea divaricata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Larrea divaricata, Zygophyllaceae, kacibovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LARREA MEXICANA |

Číslo podle CAS: | 84603-72-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-270-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Larrea mexicana, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Larrea mexicana, Zygophyllaceae, kacibovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LAURALKONIUM BROMIDE |

Číslo podle CAS: | 7281-04-1 |

EINECS/ELINCS: | 230-698-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dodecyl)dimethylamoniumbromid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | LAURALKONIUM CHLORIDE |

INN: | benzododecinium chloride |

Číslo podle CAS: | 139-07-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-351-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid benzododecinium-chlorid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | LAURAMIDE |

Číslo podle CAS: | 1120-16-7 |

EINECS/ELINCS: | 214-298-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodekanamid lauramid |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 120-40-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-393-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)dodekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 142-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 205-560-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)dodekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 142-54-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-541-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)dodekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURAMIDE/MYRISTAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 97926-10-8 |

EINECS/ELINCS: | 308-224-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(hydroxyethyl)amidy (C12-14) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYL ACETAMIDODIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 68259-01-8 |

EINECS/ELINCS: | 269-504-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-amino-2-oxoethyl)[3-(dodekanamido)propyl]dimethylamonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 61792-31-2 |

EINECS/ELINCS: | 263-218-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]dodekanamidN-oxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 4292-10-8 |

EINECS/ELINCS: | 224-292-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(dodekanamido)propyl](karboxymethyl)dimethylamoniumhydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 3179-80-4 |

EINECS/ELINCS: | 221-661-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]dodekanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 67801-62-1 |

EINECS/ELINCS: | 267-182-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-dodekanamidopropyl)dimethylamonium-propionát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-dihydroxypropyl)(3-dodekanamidopropyl)dimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURAMINE |

Číslo podle CAS: | 124-22-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-690-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylamin dodekan-1-amin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 1643-20-5 |

EINECS/ELINCS: | 216-700-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(dimethyl)aminoxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURAMINOPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 1462-54-0 |

EINECS/ELINCS: | 215-968-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(dodecylamino)propanová kyselina N-dodecyl-β-alanin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl]dodecyl(dimethyl)amoniumchlorid (acyl odvozen od aminokyselin pšeničného bílkovinného hydrolyzátu) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURETH-1 |

Číslo podle CAS: | 4536-30-5 |

EINECS/ELINCS: | 224-886-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-10 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 6540-99-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-11 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-12 |

Číslo podle CAS: | 3056-00-6 9002-92-0 |

EINECS/ELINCS: | 221-286-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodekaoxaoktatetrakontan-1-ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-13 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-14 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-15 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-16 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-2 |

Číslo podle CAS: | 3055-93-4 9002-92-0 |

EINECS/ELINCS: | 221-279-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethan1ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-20 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-23 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-25 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-3 |

Číslo podle CAS: | 3055-94-5 |

EINECS/ELINCS: | 221-280-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-{2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan1ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-30 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-4 |

Číslo podle CAS: | 5274-68-0 |

EINECS/ELINCS: | 226-097-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12-tetraoxatetrakosan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-40 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-5 |

Číslo podle CAS: | 3055-95-6 |

EINECS/ELINCS: | 221-281-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15-pentaoxaheptakosan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-6 |

Číslo podle CAS: | 3055-96-7 |

EINECS/ELINCS: | 221-282-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18-hexaoxatriakontan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-7 |

Číslo podle CAS: | 3055-97-8 |

EINECS/ELINCS: | 221-283-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatritriakontanol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-8 |

Číslo podle CAS: | 9002-92-0 3055-98-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-9 |

INN: | polidocanol |

Číslo podle CAS: | 3055-99-0 9002-92-0 |

EINECS/ELINCS: | 221-284-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonatriakontan-1-ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-2 ACETATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURETH-2 BENZOATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURETH-10 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-11 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-13 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-14 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-17 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-4 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-5 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-6 CITRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-7 CITRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-2 OCTANOATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURETH-3 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-66-9 25852-45-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-[(dihydroxyfosforyl)oxy]poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-4 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 20297-05-6 |

EINECS/ELINCS: | 243-716-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis[3,6,9,12-tetraoxatetrakosyl]hydrogen-fosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-7 PHOSPHATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURETH-8 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-66-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-dodecyl-ω-[(dihydroxyfosforyl)oxy]poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURETH-7 TARTRATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURIC ACID |

Číslo podle CAS: | 143-07-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-582-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodekanová kyselina laurová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURIC/PALMITIC/OLEIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | triglyceridy nasycených mastných kyselin C14-C16 a nenasycených mastných kyselin C18 |

FunctionZ(: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAUROAMPHODIPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 64265-41-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-{[2-(2-karboxyethoxy)ethyl](2-karboxyethyl)amino} ethyl)dodekanamid |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 68920-59-2 |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAUROYL LYSINE |

Číslo podle CAS: | 52315-75-0 |

EINECS/ELINCS: | 257-843-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N6-dodekanoyl- L -lysin 2-amino-6-dodekanamidohexanová kyselina |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAUROYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 53171-04-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(dodekanoyloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAUROYL SARCOSINE |

Číslo podle CAS: | 97-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 202-608-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-methyldodekanamidooctová kyselina N-lauroylsarkosin |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURTRIMONIUM BROMIDE |

Číslo podle CAS: | 1119-94-4 |

EINECS/ELINCS: | 214-290-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(trimethyl)amoniumbromid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | antistatické přísady/konzervační přísady |

Název podle INCI: | LAURTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 112-00-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-927-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(trimethyl)amoniumchlorid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | LAURTRIMONIUM TRICHLOROPHENOXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(trimethyl)amonium-2,4,5-trichlorophenolát |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURUS NOBILIS |

Číslo podle CAS: | 84603-73-6 |

EINECS/ELINCS: | 283-272-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vavřín pravý, Laurus nobilis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Laurus nobilis, Lauraceae, vavřín pravý, vavřínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LAURYL ACRYLATE/VA COPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | LAURYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 112-53-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-982-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodekan-1-ol laurylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 2372-82-9 |

EINECS/ELINCS: | 219-145-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LAURYL AMINOPROPYLGLYCINE |

Číslo podle CAS: | 34395-72-7 |

EINECS/ELINCS: | 251-993-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {[3-(dodecylamino)propyl]amino}octová kyselina N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 42233-07-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyldokosanoát dodecyl-behenát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 683-10-3 |

EINECS/ELINCS: | 211-669-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL COCOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylestery mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL DIETHYLENEDIAMINOGLYCINE |

INN: | dodicin |

Číslo podle CAS: | 6843-97-6 |

EINECS/ELINCS: | 229-930-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [(2-{[2-(dodecylamino)ethyl]amino}ethyl)amino]octová kyselina dodicin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL DIMETHYLAMINE CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(dimethyl)amonium-4-hexyl-5-karboxycyklohex-2-en1oktanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED CASEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 118441-80-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lamanequat L |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED KERATIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SOY PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 1119-87-5 |

EINECS/ELINCS: | 214-289-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodekan-1,2-diol |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 136-99-2 |

EINECS/ELINCS: | 205-271-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(2-hydroxyethyl)-2-undecyl-4,5-dihydroimidazol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL HYDROXYSULTAINE |

Číslo podle CAS: | 13197-76-7 |

EINECS/ELINCS: | 236-164-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)dimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL ISOQUINOLINIUM BROMIDE |

INN: | lauryl isoquinolinium bromide |

Číslo podle CAS: | 93-23-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-230-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-dodecylisochinolin-2-iumbromid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL ISOQUINOLINIUM SACCHARINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-dodecylisochinolin-2-ium, sůl s 1,1-dioxo-1λ6-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onem |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 93803-85-1 |

EINECS/ELINCS: | 298-359-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylisostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 6283-92-7 |

EINECS/ELINCS: | 228-504-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyllaktát dodecyl2-hydroxypropanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL METHACRYLATE |

Číslo podle CAS: | 142-90-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-570-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylmethakrylát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LAURYLMETHICONE COPOLYOL |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LAURYL METHYL GLUCETH-10 HYDROXYPROPYLDIMONIUM CHLORIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LAURYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 2040-64-4 |

EINECS/ELINCS: | 218-039-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyltetradekanoát dodecylmyristát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 36078-10-1 |

EINECS/ELINCS: | 252-862-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyloktadec9enoát dodecyloleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 42232-29-1 |

EINECS/ELINCS: | 255-725-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylhexadekanoát dodecylpalmitát |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL PCA |

Číslo podle CAS: | 10054-21-4 |

EINECS/ELINCS: | 233-182-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-dodecyl-5-oxopyrrolidin-3-karboxylová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 12751-23-4 |

EINECS/ELINCS: | 235-799-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecylfosfát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LAURYL POLYGLUCOSE |

Číslo podle CAS: | 110615-47-9 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL POLYGLYCERYL-6 CETEARYL GLYCOL ETHER |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LAURYLPYRIDINIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 104-74-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-232-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-dodecylpyridin-1-iumchlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL PYRROLIDONE |

Číslo podle CAS: | 2687-96-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-dodecylpyrrolidin2-on |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LAURYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 5303-25-3 |

EINECS/ELINCS: | 226-150-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyloktadekanoát dodecylstearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAURYL SULTAINE |

Číslo podle CAS: | 14933-08-5 |

EINECS/ELINCS: | 239-002-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dodecyl(dimethyl)(3-sulfonatopropyl)amonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA |

Číslo podle CAS: | 90063-37-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-995-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Levandule lékařská, Lavandula angustifolia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lavandula angustifolia, Labiatae, levandule lékařská, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LAVANDULA HYBRIDA |

Číslo podle CAS: | 91722-69-9 |

EINECS/ELINCS: | 294-470-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lavandula hybrida, Labiatae, levandule zvrhlá, hluchavkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LAWSONE |

Číslo podle CAS: | 83-72-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-496-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-1,4-naftochinon (CI 75480) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | LAWSONIA INERMIS |

Číslo podle CAS: | 84988-66-9 |

EINECS/ELINCS: | 284-854-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Henovník bezbranný, Lawsonia inermis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lawsonia inermis, Lythraceae, henovník bezbranný, kyprejovité. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LEAD ACETATE |

Číslo podle CAS: | 301-04-2 |

EINECS/ELINCS: | 206-104-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | octan olovnatý plumbum-acetát |

Omezení: | III/1,55 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | LECITHIN |

Číslo podle CAS: | 8002-43-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-307-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lecitiny. Složitá směs diglyceridů mastných kyselin vázaných na cholin-fosfát. |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LECITHINAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 91053-51-9 |

EINECS/ELINCS: | 293-317-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce lecitinů s diethanolaminem |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LEDUM GROENLANDICUM |

Číslo podle CAS: | 90063-39-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-997-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rojovník bahenní, Ledum palustre, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ledum palustre, Ericaceae, rojovník bahenní, vřesovcovité.(**) |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LEDUM PALUSTRE |

Číslo podle CAS: | 90063-39-1 |

EINECS/ELINCS: | 289-997-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Rojovník bahenní, Ledum palustre, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ledum palustre, Ericaceae, rojovník bahenní, vřesovcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LENS ESCULENTA |

Číslo podle CAS: | 90063-40-4 |

EINECS/ELINCS: | 289-998-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Čočka, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ervum lens, Leguminosae, čočka kuchyňská, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LESQUERELLA FENDLERI |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje především glyceridy mastných kyselin (Lesquerella fendleri). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LEUCINE |

INN: | leucine |

Číslo podle CAS: | 61-90-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-522-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3methylpentanová kyselina L -leucin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LEUCINE |

Číslo podle CAS: | 328-38-1 |

EINECS/ELINCS: | 206-327-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3methylpentanová kyselina D -leucin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LEUCINE |

Název podle Evropského lékopisu: | leucinum |

Číslo podle CAS: | 328-39-2 |

EINECS/ELINCS: | 206-328-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino3methylpentanová kyselina DL -leucin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LEVISTICUM OFFICINALE |

Číslo podle CAS: | 84837-06-9 |

EINECS/ELINCS: | 284-292-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Libeček lékařský, Levisticum officinale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Levisticum officinale, Umbelliferae, libeček lékařský, miříkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LEVULINIC ACID |

INN: | levulinic acid |

Číslo podle CAS: | 123-76-2 |

EINECS/ELINCS: | 204-649-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-oxopentanová kyselina levulová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LILIUM CANDIDUM |

Číslo podle CAS: | 84776-67-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-996-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lilie bělostná, Lilium candidum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lilium candidum, Liliaceae, lilie bělostná, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LIMNANTHES ALBA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Limnanthes alba). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LINALOOL |

Číslo podle CAS: | 78-70-6 |

EINECS/ELINCS: | 201-134-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol linalool |

Funkce: | deodorační přísady/aditiva |

Název podle INCI: | LINALYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 115-95-7 |

EINECS/ELINCS: | 204-116-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ylacetát linalylacetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDE |

Číslo podle CAS: | 3999-01-7 |

EINECS/ELINCS: | 223-644-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienamid linolamid |

Funkce: | antistatické přísady/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 56863-02-6 |

EINECS/ELINCS: | 260-410-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (9Z,12Z)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)oktadeka-9,12-dienamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 68171-52-8 |

EINECS/ELINCS: | 269-029-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (9Z,12Z)-N-(2-hydroxyethyl)oktadeka-9,12-dienamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 71685-98-8 |

EINECS/ELINCS: | 275-840-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-aminopropyl)(9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoát (2-aminopropyl)linolát |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dimethyl)[3-(oktadeka-9,12-dienamido)propyl]amoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 81613-56-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]oktadeka9,12-dienamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMER DILINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 125804-10-6 |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]oktadeka9,12-dienamid2-hydroxypropanoát N-[3-(dimethylamino)propyl]oktadeka9,12-dienamidlaktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Číslo podle CAS: | 99542-23-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethyl(dimethyl)[3-(oktadeka-9,12-dienamido)propyl]amoniumethyl-sulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris{(2,3dihydroxypropyl)dimethyl[3-(oktadeka-9,12-dienamido)propyl]amonium-chlorid}-fosfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LINOLEIC ACID |

Číslo podle CAS: | 60-33-3 (CIS) |

EINECS/ELINCS: | 200-470-9 (CIS) |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z,Z)oktadeka9,12dienová kyselina linolová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LINOLENIC ACID |

Číslo podle CAS: | 463-40-1 (CIS) |

EINECS/ELINCS: | 207-334-8 (CIS) |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z,Z,Z)oktadeka9,12,15trienová kyselina linolenová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LINOLEYL LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadeka9,12dienyl2-hydroxypropanoát oktadeka9,12dienyl-laktát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LINSEED ACID |

Číslo podle CAS: | 68424-45-3 |

EINECS/ELINCS: | 270-304-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny lněného oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | LINUM USITATISSIMUM |

Název podle Evropského lékopisu: | lini semen |

Číslo podle CAS: | 8001-26-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-278-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lněný olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to linolové (oktadeka-9,12-dienové) kyseliny, linolenové (oktadeka-9,12,15-trienové) kyseliny a olejové (oktadec9-enové) kyseliny. (Linum usitatissimum, Linaceae, len setý, lnovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | LINUM USITATISSIMUM |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Linum usitatissimum, len setý. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LIPPIA CITRIODORA |

Číslo podle CAS: | 85116-63-8 |

EINECS/ELINCS: | 285-515-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Aloysia triphylla, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Aloysia triphylla, Verbenaceae, sporýšovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LITHIUM HYDROXIDE |

INN: | lithium hydroxide |

Číslo podle CAS: | 1310-65-2 |

EINECS/ELINCS: | 215-183-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid lithný |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | LITHIUM MAGNESIUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 37220-90-9 |

EINECS/ELINCS: | 253-408-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan lithnohořečnatý |

Funkce: | pojiva |

Název podle INCI: | LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 53320-86-8 |

EINECS/ELINCS: | 258-476-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan lithnosodnohořečnatý |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LITHIUM OXIDIZED POLYETHYLENE |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | LITHIUM STEARATE |

Číslo podle CAS: | 4485-12-5 |

EINECS/ELINCS: | 224-772-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lithiumoktadekanoát lithiumstearát |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | LITHIUM SULFIDE |

Číslo podle CAS: | 12136-58-2 |

EINECS/ELINCS: | 235-228-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfid lithný, bezvodý |

Omezení: | III/1,23 |

Funkce: | depilační přísady |

Název podle INCI: | LITHOSPERMUM OFFICINALE |

Číslo podle CAS: | 90063-58-4 |

EINECS/ELINCS: | 290-017-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kamejka lékařská, Lithospermum officinale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lithospermum officinale, Boraginaceae, kamejka lékařská, brutnákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LIVER HYDROLYSATE |

Číslo podle CAS: | 91079-94-6 |

EINECS/ELINCS: | 293-485-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty z jaterní tkáně. Látka získávaná kyselou, alkalickou nebo enzymovou hydrolýzou jaterní tkáně a obsahující převážně aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Může obsahovat nečistoty, jimiž jsou především sacharidy a lipidy spolu s menším množstvím různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LONICERA CAPRIFOLIUM |

Číslo podle CAS: | 84603-62-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-263-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Zimolez kozí list, Lonicera caprifolium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae, zimolez kozí list, zimolezovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LOTUS CORNICULATUS |

Číslo podle CAS: | 84696-24-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-643-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Štírovník růžkatý, Lotus corniculatus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lotus corniculatus, Leguminosae, štírovník růžkatý, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LUFFA CYLINDRICA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Luffa cylindrica, lufa válcovitá. |

Funkce: | abraziva |

Název podle INCI: | LUPINUS ALBUS |

Číslo podle CAS: | 84082-55-3 |

EINECS/ELINCS: | 282-001-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lupina bílá, Lupinus albus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lupinus albus, Leguminosae, lupina bílá, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LUPINUS LUTEUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lupinus luteus, lupina žlutá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LYCOPSIS ARVENSIS |

Číslo podle CAS: | 90320-53-9 |

EINECS/ELINCS: | 291-080-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pilát lékařský, Anchusa officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Anchusa officinalis, Boraginaceae, pilát lékařský, brutnákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | LYSINE |

INN: | lysine |

Číslo podle CAS: | 56-87-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-294-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6diaminohexanová kyselina L -lysin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE |

Číslo podle CAS: | 70-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 200-740-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6diaminohexanová kyselina DL -lysin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 21087-03-6 |

EINECS/ELINCS: | 244-208-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-2aminobutandioát L -lysin- DL -aspartát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 27348-32-9 |

EINECS/ELINCS: | 248-423-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-2aminobutandioát L -lysin- L -aspartát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE CARBOXYMETHYL CYSTEINATE |

Číslo podle CAS: | 79458-68-7 |

EINECS/ELINCS: | 279-164-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-2amino-3-(karboxylatomethyl)propanoát DL -lysin-S-(karboxymethyl)- L -cysteinát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE HYDROCHLORIDE |

INN: | lysine hydrochloride |

Číslo podle CAS: | 657-27-2 |

EINECS/ELINCS: | 211-519-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,6diaminohexanová kyselinahydrochlorid lysinhydrochlorid |

Funkce: | antioxidanty/redukční činidla |

Název podle INCI: | LYSINE LAUROYL METHIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-N-dodekanoylmethioninát lysin-N-dodekanoylmethioninát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | LYSINE PCA |

Číslo podle CAS: | 85153-23-7 |

EINECS/ELINCS: | 285-802-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxopyrrolidin-2-karboxylát (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxo- DL -prolinát L -lysin-5-oxo- DL -prolinát |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LYSINE PCA |

Číslo podle CAS: | 97635-56-8 |

EINECS/ELINCS: | 307-418-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxopyrrolidin-2-karboxylát (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxo- DL -prolinát DL -lysin-5-oxo- DL -prolinát |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LYSINE PCA |

Číslo podle CAS: | 97635-57-9 |

EINECS/ELINCS: | 307-419-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxopyrrolidin-2-karboxylát (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-5-oxo- DL -prolinát DL -lysin-5-oxo- L -prolinát |

Funkce: | antistatické přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | LYSINE THIAZOLIDINE CARBOXYLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (5-amino-5-karboxypentyl)amonium-thiazolidin-4-karboxylát lysinthiazolidin-4-karboxylát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | LYSOLECITHIN |

Číslo podle CAS: | 85711-58-6 |

EINECS/ELINCS: | 288-318-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydrolyzované lecitiny |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | LYTHRUM SALICARIA |

Číslo podle CAS: | 84603-74-7 |

EINECS/ELINCS: | 283-273-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kyprej vrbovitý, Lythrum salicaria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Lythrum salicaria, Lythraceae, kyprej vrbovitý, kyprejovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

M

Název podle INCI: | MACADAMIA TERNIFOLIA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Macadamia ternifolia, makadamie). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MACADAMIA TERNIFOLIA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Macadamia ternifolia, makadamie. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MACROCYSTIS PYRIFERA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Macrocystis pyrifera. |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM ACETYLMETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 105883-49-6 |

EINECS/ELINCS: | 275-482-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumN-acetyl- DL -methioninát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM/ALUMINUM/HYDROXIDE/CARBONATE |

Číslo podle CAS: | 11097-59-9 |

EINECS/ELINCS: | 234-319-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadekahydroxid-uhličitan hexahořečnato-dihlinitý |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 1327-43-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-478-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan hořečnatohlinitý |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM ASCORBATE |

Číslo podle CAS: | 15431-40-0 |

EINECS/ELINCS: | 239-442-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdi- L -askorbát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 18962-61-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | L-askorbová kyselina-fosfát, hořečnatá sůl (2:3) |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 2068-80-6 18962-61-3 |

EINECS/ELINCS: | 218-191-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdihydrogendi- L -aspartát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 553-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 209-045-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdibenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM BROMIDE |

Číslo podle CAS: | 7789-48-2 |

EINECS/ELINCS: | 232-170-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bromid hořečnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM CARBONATE |

INN: | magnesium carbonate |

Číslo podle CAS: | 546-93-0 |

EINECS/ELINCS: | 208-915-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitan hořečnatý (CI 77713) |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE |

Číslo podle CAS: | 12125-28-9 |

EINECS/ELINCS: | 235-192-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | uhličitanhydroxid hořečnatý |

Funkce: | pufrační přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM CHLORIDE |

INN: | magnesium chloride |

Název podle Evropského lékopisu: | magnesii chloridum |

Číslo podle CAS: | 7786-30-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-094-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid hořečnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM COCOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hořečnaté soli mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM COCO-SULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hořečnaté soli sulfatovaných alkoholů odvozených od mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM FLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 7783-40-6 |

EINECS/ELINCS: | 231-995-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | fluorid hořečnatý |

Omezení: | III/1,56 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | MAGNESIUM FLUOROSILICATE |

Číslo podle CAS: | 16949-65-8 |

EINECS/ELINCS: | 241-022-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexafluorokřemičitan hořečnatý |

Omezení: | III/1,43 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | MAGNESIUM GLUCONATE |

INN: | magnesium gluconate |

Číslo podle CAS: | 3632-91-5 |

EINECS/ELINCS: | 222-848-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesium-glukonát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM HYDROXIDE |

INN: | magnesia |

Název podle Evropského lékopisu: | magnesii hydroxidum |

Číslo podle CAS: | 1309-42-8 |

EINECS/ELINCS: | 215-170-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hydroxid hořečnatý |

Funkce: | absorbenty/pufrační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 85005-40-9 |

EINECS/ELINCS: | 284-973-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hořečnaté soli mastných kyselin lanolinu |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURETH-11 CARBOXYLATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURETH-16 SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURETH-5 SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURETH-8 SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURYL HYDROXYPROPYL SULFONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesium-3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropan-1-sulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 3097-08-3 |

EINECS/ELINCS: | 221-450-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdodecyl-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM MYRETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 4086-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 223-817-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumtetradekanoát magnesiummyristát |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM NITRATE |

Číslo podle CAS: | 10377-60-3 |

EINECS/ELINCS: | 233-826-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dusičnan hořečnatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM OLETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM OXIDE |

Číslo podle CAS: | 1309-48-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-171-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid hořečnatý (CI 77711) |

Funkce: | absorbenty/pufrační přísady/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 2601-98-1 |

EINECS/ELINCS: | 220-010-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdihexadekanoát magnesium-dipalmitát |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM PCA |

Číslo podle CAS: | 5819-47-6 |

EINECS/ELINCS: | 227-392-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesium2-oxopyrrolidin-5-karboxylát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM PEG-3 COCAMIDE SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM PEROXIDE |

Číslo podle CAS: | 14452-57-4 1335-26-8 |

EINECS/ELINCS: | 238-438-1/215-627-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | peroxid hořečnatý |

Funkce: | oxidační činidla |

Název podle INCI: | MAGNESIUM POTASSIUM FLUOROSILICATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexafluorokřemičitan draselnohořečnatý |

Funkce: | abraziva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 557-27-7 |

EINECS/ELINCS: | 209-166-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesiumdipropanoát magnesiumdipropionát |

Omezení: | VI/1,2 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 18917-89-0 |

EINECS/ELINCS: | 242-669-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesium-disalicylát magnesium-2-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,3 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM SILICATE |

Číslo podle CAS: | 1343-88-0 |

EINECS/ELINCS: | 215-681-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | křemičitan hořečnatý |

Funkce: | absorbenty/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM SODIUM FLUOROSILICATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexafluorokřemičitan sodnohořečnatý |

Funkce: | abraziva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM STEARATE |

INN: | magnesium stearate |

Název podle Evropského lékopisu: | magnesii stearas |

Číslo podle CAS: | 557-04-0 |

EINECS/ELINCS: | 209-150-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | magnesium-dioktadekanoát magnesiumstearát |

Omezení: | IV/1 |

Funkce: | kosmetická barviva |

Název podle INCI: | MAGNESIUM SULFATE |

INN: | magnesium sulfate |

Název podle Evropského lékopisu: | magnesii sulfas |

Číslo podle CAS: | 7487-88-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-298-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | síran hořečnatý |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNESIUM SULFIDE |

Číslo podle CAS: | 12032-36-9 |

EINECS/ELINCS: | 234-771-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sulfid hořečnatý |

Omezení: | III/1,23 |

Funkce: | depilační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM TALLOWATE |

Číslo podle CAS: | 68953-41-3 |

EINECS/ELINCS: | 273-205-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hořečnaté soli mastných kyselin loje |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MAGNESIUM THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 63592-16-5 |

EINECS/ELINCS: | 264-358-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(sulfanylacetato-O,S)hořečnatý komplex |

Funkce: | redukční přísady/depilační přísady |

Název podle INCI: | MAGNESIUM TRISILICATE |

Název podle Evropského lékopisu: | magnesii trisilicas |

Číslo podle CAS: | 14987-04-3 |

EINECS/ELINCS: | 239-076-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trikřemičitan dihořečnatý |

Funkce: | abraziva/absorbenty/aditiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MAGNOLIA ACUMINATA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Magnolia acuminata, šácholan zašpičatělý. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MAGNOLIA BIONDII |

Číslo podle CAS: | 85085-47-8 |

EINECS/ELINCS: | 285-376-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Šácholan velkokvětý, Magnolia grandiflora, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Magnolia grandiflora, Magnoliaceae, šácholan velkokvětý, šácholanovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MALEATED SOYBEAN OIL |

Číslo podle CAS: | 68648-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 272-000-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | maleinovaný sójový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MALEIC ACID |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum maleicum |

Číslo podle CAS: | 110-16-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-742-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)butendiová kyselina maleinová kyselina |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | MALIC ACID |

Číslo podle CAS: | 97-67-6 |

EINECS/ELINCS: | 202-601-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2hydroxybutandiová kyselina L -jablečná kyselina |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | MALPIGHIA PUNICIFOLIA |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | malpighia punicifolia, acerola |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MALT EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 8002-48-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-310-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Slad, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Hordeum, Gramineae, ječmen, lipnicovité. |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MALTITOL |

Číslo podle CAS: | 585-88-6 |

EINECS/ELINCS: | 209-567-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-O- α - D -glukopyranosyl- D -glucitol |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MALTODEXTRIN |

Číslo podle CAS: | 9050-36-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-940-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | maltodextrin |

Funkce: | absorbenty/pojiva/stabilizátory emulze/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | MALTOSE |

Číslo podle CAS: | 69-79-4 |

EINECS/ELINCS: | 200-716-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | maltosa |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MALVA SYLVESTRIS |

Číslo podle CAS: | 84082-57-5 |

EINECS/ELINCS: | 282-003-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Sléz lesní, Malva sylvestris, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Malva sylvestris, Malvaceae, sléz lesní, slézovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | m-AMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 591-27-5 |

EINECS/ELINCS: | 209-711-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-aminofenol (CI 76545) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | m-AMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 51-81-0 |

EINECS/ELINCS: | 200-125-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-aminofenol-hydrochlorid (CI 76545) 3-hydroxyaniliniumchlorid (CI 76545) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | m-AMINOPHENOL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68239-81-6 |

EINECS/ELINCS: | 269-475-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-aminofenol-sulfát bis[(3-hydroxyfenyl)amonium]sulfát (CI 76545) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | MAMMARIAN HYDROLYSATE |

Číslo podle CAS: | 84082-71-3 |

EINECS/ELINCS: | 282-017-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bílkovinné hydrolyzáty z mléčné ž lázy. Látka získávaná kyselou, alkalickou nebo enzymatickou hydrolýzou mléčné ž lázy, obsahující především aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Může obsahovat nečistoty skládající se převážně ze sacharidů a lipidů a malých mno ž ství různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MAMMARY EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 85883-82-5 |

EINECS/ELINCS: | 288-732-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mléčná ž láza, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z mléčné ž lázy savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MANDELIC ACID |

INN: | mandelic acid |

Číslo podle CAS: | 90-64-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-007-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2fenyl2hydroxyethanová kyselina kyselina mandlová |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MANDRAGORA OFFICINARUM |

Číslo podle CAS: | 90063-85-7 |

EINECS/ELINCS: | 290-044-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mandragora lékařská, Mandragora officinarum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mandragora officinarum,Solanaceae, mandragora lékařská, lilkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MANGANESE ACETYLMETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 105883-50-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(N-acetyl-L-methioninato-o,o)manganatý komplex |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MANGANESE ASPARTATE |

Číslo podle CAS: | 16351-10-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mangan- L -aspartát mangan-2aminobutandioát |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MANGANESE CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 7773-01-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-869-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chlorid manganatý |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MANGANESE GLUCONATE |

Číslo podle CAS: | 6485-39-8 |

EINECS/ELINCS: | 229-350-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mangan(II)-bis(D-glukonát) |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MANGANESE PCA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mangan5-oxo- L prolinát mangan5-oxo-2pyrrolidinkarboxylát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MANGIFERA INDICA |

Číslo podle CAS: | 90063-86-8 |

EINECS/ELINCS: | 290-045-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mango, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mangifera indica, Anacardiaceae, mangovník indický, ledvinovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MANGIFERA INDICA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Skládá se především z glyceridů mastných kyselin (Mangifera indica, mangovník indický). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MANGO SEED OIL PEG-70 ESTERS |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MANNITAN LAURATE |

Číslo podle CAS: | 1341-12-4 |

EINECS/ELINCS: | 215-674-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mannitandodekanoát mannitanlaurát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MANNITAN OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mannitan(Z)oktadec9-enoát mannitanoleát |

Funkce: | surfaktanty/emulgátory |

Název podle INCI: | MANNITOL |

INN: | mannitol |

Název podle Evropského lékopisu: | mannitolum |

Číslo podle CAS: | 69-65-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-711-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | D -mannitol |

Funkce: | pojiva/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MARANTA ARUNDINACEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Maranta arundinacea, maranta třtinová. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MARIS LIMUS |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MARIS SAL |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mořská sůl |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MARROW EXTRACT |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | výta ž ek z morku |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MARRUBIUM VULGARE |

Číslo podle CAS: | 84696-20-8 |

EINECS/ELINCS: | 283-638-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jablečník obecný, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Marrubium vulgare, Labiatae, jablečník obecný, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MARSDENIA CONDURANGO |

Číslo podle CAS: | 84787-66-6 |

EINECS/ELINCS: | 284-108-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kondurango, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Marsdenia condurango, Asclepiadaceae, marsdenie (baňura) kondurangová, toješ ť ovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | m-CRESOL |

Číslo podle CAS: | 108-39-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-577-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3methylfenol m-kresol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MDM HYDANTOIN |

Číslo podle CAS: | 116-25-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-132-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin2,4dion 5,5-dimethylhydantoin |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MEA-BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 4337-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 224-387-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-benzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MEA-BORATE |

Číslo podle CAS: | 10377-81-8 |

EINECS/ELINCS: | 233-829-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-aminoethyl-borát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MEA-DICETEARYL PHOSPHATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-dialkyl(C16-C18)-fosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MEA-HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MEA-HYDROLYZED SILK |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů hedvábí s ethanolaminem |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MEA-IODINE |

Číslo podle CAS: | 94349-34-5 |

EINECS/ELINCS: | 305-151-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina 2-aminoethan-1-olu s jodem |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MEA-LAURETH-6 CARBOXYLATE |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEA-LAURETH SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68184-04-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium- α -sulfonato- ω -(dodecyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MEA-LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 4722-98-9 |

EINECS/ELINCS: | 225-214-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amoniumdodecyl-sulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MEA o-PHENYLPHENATE |

Číslo podle CAS: | 84145-04-0 |

EINECS/ELINCS: | 282-227-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina bifenylu s 2-aminoethanolem (1:1). |

Omezení: | VI/1,7 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MEA-PPG-6-LAURETH-7-CARBOXYLATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MEA-PPG-8-STEARETH-7 CARBOXYLATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MEA-SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 59866-70-5 |

EINECS/ELINCS: | 261-963-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-salicylát (2-hydroxyethyl)amonium-2-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,3 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MEA-UNDECYLENATE |

Číslo podle CAS: | 56532-40-2 |

EINECS/ELINCS: | 260-247-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)amonium-undec-10-enoát |

Omezení: | VI/1,18 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MEDICAGO SATIVA |

Číslo podle CAS: | 84082-36-0 |

EINECS/ELINCS: | 281-984-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vojtěška, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Medicago sativa, Leguminosae, tolice vojtěška, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MEK |

Číslo podle CAS: | 78-93-3 |

EINECS/ELINCS: | 201-159-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butanon ethyl(methyl)keton |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | MEL |

Číslo podle CAS: | 8028-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | med |

Funkce: | zvláčňující přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MEL |

Číslo podle CAS: | 91052-92-5 8026-66-8 |

EINECS/ELINCS: | 293-255-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | med, ext. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MELALEUCA ALTERNIFOLIA |

Číslo podle CAS: | 85085-48-9 |

EINECS/ELINCS: | 285-377-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Kajeput střídavolistý, Melaleuca alternifolia, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Melaleuca alternifolia, Myrtaceae, kajeput střídavolistý, myrtovité. |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MELAMINE/FORMALDEHYDE RESIN |

Číslo podle CAS: | 9003-08-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | polymer 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminu s formaldehydem |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | MELANIN |

Číslo podle CAS: | 8049-97-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-473-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | melaniny |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MELIA AZADIRACHTA |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MELILOTUS OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84082-81-5 |

EINECS/ELINCS: | 282-028-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Komonice lékařská, Melilotus officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Melilotus officinalis, Leguminosae, komonice lékařská, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MELISSA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84082-61-1 |

EINECS/ELINCS: | 282-007-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Meduňka lékařská, Melissa officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Melissa officinalis, Labiatae, meduňka lékařská, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MELLISIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hentriakontanová kyselina |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MENADIONE |

INN: | menadione |

Číslo podle CAS: | 58-27-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-372-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methyl-1,4-naftochinon menadion |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MENTHA ARVENSIS |

Číslo podle CAS: | 90063-97-1 |

EINECS/ELINCS: | 290-058-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Máta rolní, Mentha arvensis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mentha arvensis, Labiatae, máta rolní, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MENTHA PIPERITA |

Číslo podle CAS: | 84082-70-2 |

EINECS/ELINCS: | 282-015-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Máta peprná, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mentha piperita, Labiatae, máta peprná, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MENTHA PULEGIUM |

Číslo podle CAS: | 90064-00-9 |

EINECS/ELINCS: | 290-061-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Máta polej, Mentha pulegium, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mentha pulegium, Labiatae, máta polej, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MENTHA VIRIDIS |

Číslo podle CAS: | 84696-51-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-656-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Máta klasnatá, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mentha spicata, Labiatae, máta klasnatá, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MENTHOL |

Název podle Evropského lékopisu: | mentholum |

Číslo podle CAS: | 89-78-1 1490-04-6 2116-51-5 |

EINECS/ELINCS: | 201-939-0/216-074-4/218-690-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | menthol (±)-menthol (–)-menthol 2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-ol |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | MENTHOXYPROPANEDIOL |

Číslo podle CAS: | 87061-04-9 |

EINECS/ELINCS: | 289-296-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)oxy]propan-1,2-diol. |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MENTHYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 89-48-5 |

EINECS/ELINCS: | 201-911-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | menthylacetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MENTHYL ANTHRANILATE |

Číslo podle CAS: | 134-09-8 |

EINECS/ELINCS: | 205-129-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | menthylanthranilát menthyl2-aminobenzoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | MENTHYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 59259-38-0 |

EINECS/ELINCS: | 261-678-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)laktát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MENTHYL PCA |

Číslo podle CAS: | 64519-44-4 68127-22-0 |

EINECS/ELINCS: | 264-935-8/268-568-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)5-oxopyrrolidin-2-karboxylát (2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)5-oxo- L -prolinát a (2-isopropyl-5-methylcyklohexyl)5-oxo- D -prolinát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | MENTHYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 89-46-3 |

EINECS/ELINCS: | 201-909-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | menthylsalicylát menthyl-2-hydroxybenzoát |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | MENYANTHES TRIFOLIATA |

Číslo podle CAS: | 84082-63-3 |

EINECS/ELINCS: | 282-009-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vachta třílistá, Menyanthes trifoliata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae, vachta třílistá, vachtovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MERCAPTOPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 107-96-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-537-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-sulfanylpropanová kyselina |

Funkce: | depilační prostředky/redukční přísady |

Název podle INCI: | MERCURIALIS ANNUA |

Číslo podle CAS: | 90064-02-1 |

EINECS/ELINCS: | 290-062-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ba ž anka roční, Mercurialis annua, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mercurialis annua, Euphorbiaceae, ba ž anka roční, pryšcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MERCURIALIS PERENNIS |

Číslo podle CAS: | 90064-03-2 |

EINECS/ELINCS: | 290-063-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ba ž anka vytrvalá, Mercurialis perennis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mercurialis perennis, Euphorbiaceae, ba ž anka vytrvalá, pryšcovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 105 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (7:22) poly(methyloxiran-co-oxiran) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 108 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (7:91) poly(methyloxiran-co-oxiran) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 171 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (12:4) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 172 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (12:9) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 174 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (12:23) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 178 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (12:136) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 251 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (18:6) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 252 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (18:14) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 254 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (18:34) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 255 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (18:51) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 258 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,2epoxypropan, polymer s oxiranem (18:163) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 311 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (21:7) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 312 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (21:15) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MEROXAPOL 314 |

Číslo podle CAS: | 9003-11-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methyloxiranu s oxiranem (21:39) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | METAPHOSPHORIC ACID |

Číslo podle CAS: | 37267-86-0 |

EINECS/ELINCS: | 253-433-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kyselina metafosforečná |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHACRYLOYL ETHYL BETAINE/ACRYLATES COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 87435-35-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | amersett |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | METHENAMINE |

INN: | methenamine |

Číslo podle CAS: | 100-97-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-905-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekan methenamin |

Omezení: | VI/1,30 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | METHENAMMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekanchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHICONE |

Číslo podle CAS: | 9004-73-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | poly[oxy(methylsilandiyl)] |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHIONINE |

INN: | racemethionine |

Název podle Evropského lékopisu: | methioninum |

Číslo podle CAS: | 59-51-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-432-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2amino-3-(methylsulfanyl)propanová kyselina DL -methionin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHOXYDIGLYCOL |

Číslo podle CAS: | 111-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-906-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-methoxyethoxy)ethan1ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHOXYETHANOL |

Číslo podle CAS: | 109-86-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-713-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methoxyethan1ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHOXYINDANE |

Číslo podle CAS: | 1006-27-5 |

EINECS/ELINCS: | 213-743-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | indan-1-yl(methyl)ether |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHOXYISOPROPANOL |

Číslo podle CAS: | 107-98-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-539-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methoxypropan-2-ol |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHOXYMETHYLBUTANOL |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | 2-METHOXYMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 29785-47-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-amino-2-(methoxymethyl)fenol-hydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-10 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-100 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-16 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-40 |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-17/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | METHOXY PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 89678-44-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Elfacos E 200 Monomethylether poly(decyloxiran-co-oxiranu) |

Funkce: | stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHOXY-PEG-7 RUTINYL SUCCINATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | 6-METHOXY-2,3-PYRIDINEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 94166-62-8 |

EINECS/ELINCS: | 303-358-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-methoxypyridin-2,3-diamindihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4-METHOXYTOLUENE-2,5-DIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 56496-88-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methoxy-5-methylbenzen1,4-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHYL ACETAMIDE |

Číslo podle CAS: | 79-16-3 |

EINECS/ELINCS: | 201-182-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-methylacetamid |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 79-20-9 |

EINECS/ELINCS: | 201-185-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylacetát |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHYL ACETYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 140-03-4 |

EINECS/ELINCS: | 205-392-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl(Z)12acetoxyoktadec9enoát methylOacetylricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYLAL |

Číslo podle CAS: | 109-87-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-714-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethoxymethan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHYL ALCOHOL |

INN: | methyl alcohol |

Číslo podle CAS: | 67-56-1 |

EINECS/ELINCS: | 200-659-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl alcohol |

Omezení: | III/1,52 |

Funkce: | denaturační přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | 3-METHYLAMINO-4-NITROPHENOXYETHANOL |

Číslo podle CAS: | 59820-63-2 |

EINECS/ELINCS: | 261-940-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[3-(methylamino)-4-nitrofenoxy]ethan1ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHYL ANTHRANILATE |

Číslo podle CAS: | 134-20-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-132-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylanthranilát methyl-2-aminobenzoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL ASPARTIC ACID |

Číslo podle CAS: | 6384-92-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2(methylamino)butandiová kyselina N-methylasparagová kyselina N-methylaspartová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE |

INN: | methylbenzethonium chloride |

Číslo podle CAS: | 25155-18-4 |

EINECS/ELINCS: | 246-675-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylbenzethoniumchlorid benzyl(dimethyl)(2-{2-[2-methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antimikrobiální přísady/antistatické přísady/deodorační přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | METHYL BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 93-58-3 |

EINECS/ELINCS: | 202-259-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylbenzoát |

Omezení: | VI/1,1 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR |

Číslo podle CAS: | 36861-47-9 38102-62-4 |

EINECS/ELINCS: | 253-242-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methyliden]bicyklo[2.2.1]heptan-2-on 4-methylbenzylidenkafr |

Omezení: | VII/2,25 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | METHYL CAPROATE |

Číslo podle CAS: | 106-70-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-425-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL CAPRYLATE |

Číslo podle CAS: | 111-11-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-835-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyloktanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL CAPRYLATE/CAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-dekanoát a methyl-oktanoát (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYLCELLULOSE |

INN: | methylcellulose |

Název podle Evropského lékopisu: | Methylcellulosum |

Číslo podle CAS: | 9004-67-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylcelulosa methylether celulosy |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE |

Číslo podle CAS: | 26172-55-4 |

EINECS/ELINCS: | 247-500-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on |

Omezení: | VI/1,39 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | METHYL COCOATE |

Číslo podle CAS: | 61788-59-8 |

EINECS/ELINCS: | 262-988-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylestery mastných kyselin kokosového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | 6-METHYL COUMARIN |

Číslo podle CAS: | 92-48-8 |

EINECS/ELINCS: | 202-158-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-methyl-2H-chromen-2-on 6-methylkumarin |

Omezení: | III/1,46 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | METHYL CYCLODEXTRIN |

Funkce: | chelatační činidla |

Název podle INCI: | METHYL DEHYDROABIETATE |

Číslo podle CAS: | 1235-74-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-oktahydrofenanthren-1-karboxylát methyl-dehydroabietát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE |

Číslo podle CAS: | 35691-65-7 |

EINECS/ELINCS: | 252-681-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril 2-brom-2-(brommethyl)glutarodinitril |

Omezení: | VI/1,36 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | METHYL DIHYDROABIETATE |

Číslo podle CAS: | 67893-02-1 |

EINECS/ELINCS: | 267-605-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodekahydrofenanthren-1-karboxylát methyl-dihydroabietát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYLDIHYDROJASMONATE |

Číslo podle CAS: | 2630-39-9 |

EINECS/ELINCS: | 220-112-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl(1R)-(trans-3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL DIISOPROPYL PROPIONAMIDE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLENEBIS TALLOW ACETAMIDODIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'-methylenbis[alkyl(2-karbamoylethyl)dimethylamonium]-dichlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | 3,4-METHYLENEDIOXYANILINE |

Číslo podle CAS: | 14268-66-7 |

EINECS/ELINCS: | 238-161-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4-(methylendioxy)anilin 1,3-dioxol-5-amin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 3,4-METHYLENEDIOXYPHENOL |

Číslo podle CAS: | 533-31-3 |

EINECS/ELINCS: | 208-561-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,4-(methylendioxy)fenol 1,3-dioxol-5-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHYLETHANOLAMINE |

Číslo podle CAS: | 109-83-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-710-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(ethylamino)ethan1ol |

Omezení: | III/1,61 |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | METHYL EUGENOL |

Číslo podle CAS: | 93-15-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-223-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-allyl-1,2-dimethoxybenzen |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLGLUCAMINE |

Číslo podle CAS: | 6284-40-8 |

EINECS/ELINCS: | 228-506-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol 1-deoxy-1-(methylamino)-D-sorbitol Nmethyl D glukamin meglumin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL GLUCETH-10 |

Číslo podle CAS: | 68239-42-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -hydro- ω -hydroxypoly(oxyethylen), ether s methyl β - D -glukopyranosidem (4:1) |

Funkce: | emulgátory/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHYL GLUCETH-20 |

Číslo podle CAS: | 68239-42-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -hydro- ω- hydroxypoly(oxyethylen), ether s methyl β - D -glukopyranosidem (4:1) ethoxylovaný methyl β - D -glukopyranosid |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHYL GLUCETH-20 BENZOATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE DIOLEATE |

Číslo podle CAS: | 82933-91-3 |

EINECS/ELINCS: | 280-069-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-(2,6-di-O-oktadec-9-enoyl-D-glukopyranosid) |

Funkce: | zvláčňující přísady/zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-[O-(16-methylheptadekanoyl)-D-glukopyranosid] methyl-(O-isostearoyl-D-glukopyranosid) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE LAURATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-(O-dodekanoyl-D-glukopyranosid) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUICAPRYLATE/SESQUICAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-(O-oktanoyl-D-glukopyranosid), methyl-(O-dekanoyl-D-glukopyranosid), methyl-(di-O-oktanoyl-D-glukopyranosid), methyl-(di-O-dekanoyl-D-glukopyranosid) (sm ěs) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUICOCOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-(O-acyl-D-glukopyranosid) (acyl odvozen od kokosových mastných kyselin) estery methyl- D -glukopyranosidu s mastnými kyselinami kokosového oleje (2:3) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUIISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-[O-(10-methylundekanoyl)-D-glukopyranosid] methyl- D -glukopyranosidO-isolaurát (2:3) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUILAURATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl- D -glukopyranosidO-dodekanoát (2:3) methyl- D -glukopyranosidO-laurát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUIOLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl- D -glukopyranosidO-oktadec9enoát (2:3) methyl- D -glukopyranosidO-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE |

Číslo podle CAS: | 68936-95-8 |

EINECS/ELINCS: | 273-049-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-(O-oktadekanoyl-D-glukopyranosid) methyl- D -glukopyranosidO-stearát (2:3) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL GLUTAMIC ACID |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2(methylamino)pentandiová kyselina N-methylglutamová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYL GLYCYRRHIZATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylester 3β-[(2-O-β- D -glukopyranuronosyl-α- D -glukopyranuronosyl)oxy]-11-oxoolean-12-en-30-ové kyseliny methyl-glycyrrhizát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL HEXYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 4747-07-3 |

EINECS/ELINCS: | 225-263-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methoxyhexan |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHYL HYDROGENATED ROSINATE |

Číslo podle CAS: | 8050-15-5 8050-13-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-476-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylestery hydrogenovaných pryskyřičných a kalafunových kyselin |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | METHYL HYDROXYCETYL GLUCAMINIUM LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-deoxy-1-[(2-hydroxyhexadecyl)methylamino]-O-(2-hydroxypropanoyl)- D -glucitol 1-deoxy-1-[(2-hydroxyhexadecyl)methylamino]-D-sorbitollakt á t |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | 2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 55302-96-0 |

EINECS/ELINCS: | 259-583-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-[(2-hydroxyethyl)amino]-o-kresol 5-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-methylfenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Název podle Evropského lékopisu: | methylhydroxyethylcellulosum |

Číslo podle CAS: | 9032-42-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxyethyl)methylether celulosy |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYL HYDROXYMETHYL OLEYL OXAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 14408-42-5 |

EINECS/ELINCS: | 238-387-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(heptadec-8-en-1-yl)-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-4-methanol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | 2-METHYL-4-HYDROXYPYRROLIDINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylpyrrolidin-4-ol |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | METHYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 141-23-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-471-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl12-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 68517-10-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylisostearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | METHYLISOTHIAZOLINONE |

Číslo podle CAS: | 2682-20-4 |

EINECS/ELINCS: | 220-239-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methyl-2H-isothiazol-3-on |

Omezení: | VI/1,39 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | METHYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 111-82-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-911-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyldodekanoát methyllaurát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 112-63-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-993-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyloktadec9,12-dienoát methyl-linolát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | METHYL 3-METHYLRESORCYLATE |

Číslo podle CAS: | 33662-58-7 |

EINECS/ELINCS: | 251-618-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl2,4-dihydroxy-3-methylbenzoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL MORPHOLINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 7529-22-8 |

EINECS/ELINCS: | 231-391-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-methylmorfolinoxid monohydrát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | METHYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 124-10-7 |

EINECS/ELINCS: | 204-680-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyltetradekanoát methyl-myristát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL NICOTINATE |

Číslo podle CAS: | 93-60-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-261-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylnikotinát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 112-62-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-992-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyloktadec9enoát methyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 112-39-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-966-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylhexadekanoát methyl-palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYLPARABEN |

INN: | methylparaben |

Název podle Evropského lékopisu: | methylis parahydroxybenzoas |

Číslo podle CAS: | 99-76-3 |

EINECS/ELINCS: | 202-785-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl4-hydroxybenzoát |

Omezení: | VI/1,12 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | METHYL PELARGONATE |

Číslo podle CAS: | 1731-84-6 |

EINECS/ELINCS: | 217-052-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylnonanoát methyl-pelargonát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYLPROPANEDIOL |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | METHYL PYRROLIDONE |

Číslo podle CAS: | 120-94-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-438-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-methylpyrrolidin |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | 2-METHYLRESORCINOL |

Číslo podle CAS: | 608-25-3 |

EINECS/ELINCS: | 210-155-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methylbenzen1,3diol 2-methylresorcinol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | METHYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 141-24-2 |

EINECS/ELINCS: | 205-472-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl(Z)12hydroxyoktadec9enoát methyl-ricinoleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYL ROSINATE |

Číslo podle CAS: | 68186-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 269-035-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylestery pryskyřičných a kalafunových kyselin |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | METHYL SALICYLATE |

INN: | methyl salicylate |

Název podle Evropského lékopisu: | methylis salicylas |

Číslo podle CAS: | 119-36-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-317-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyl-salicylát methyl-2-hydroxybenzoát |

Funkce: | denaturační přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL ACETYLMETHIONATE |

Číslo podle CAS: | 105883-43-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxy(methyl)silyl-2-acetamido-3-(methylsulfanyl)propanoát dihydroxy(methyl)silyl-N-acetyl- L methioninát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL ACETYLTYROSINE |

Číslo podle CAS: | 105883-45-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-acetyl-O-[dihydroxy(methyl)silyl]- L -tyrosin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL ASCORBATE |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE |

Číslo podle CAS: | 105883-42-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [dihydroxy(methyl)silyl]-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-acetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE ALGINATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL ELASTINATE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL GLYCYRRHIZINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxy(methyl)silylester 3β-[(2-O-β- D -glukopyranuronosyl-α- D -glukopyranuronosyl)oxy]-11-oxoolean-12-en-30-ové kyseliny |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE |

Číslo podle CAS: | 105883-44-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxy(methyl)silyl-5-hydroxypyrrolidin-2-karboxylát dihydroxy(methyl)silyl-5hydroxy L prolinát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE ASPARTATE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL MANNURONATE |

Číslo podle CAS: | 102397-69-3 |

EINECS/ELINCS: | 310-104-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [dihydroxy(methyl)silyl]- β - D -mannopyranosidurono vá kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL PCA |

Číslo podle CAS: | 105883-41-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dihydroxy(methyl)silyl-5-oxopyrrolidin-2-karboxylát dihydroxy(methyl)silyl-5oxo L prolinát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL PEG-7 GLYCERYL COCOATE |

Číslo podle CAS: | 106040-46-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | polyethylenglykol-[dihydroxy(methyl)silyl](2,3-dihydroxypropyl)ether, estery s mastnými kyselinami kokosového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL SPIRULINATE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | METHYLSILANOL TRI-PEG-8 GLYCERYL COCOATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | METHYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 112-61-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-990-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methyloktadekanoát methylstearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | METHYLSTYRENE/VINYLTOLUENE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 9017-27-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer methylstyrenu s isopropenylbenzenem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | METHYL THIOGLYCOLATE |

Číslo podle CAS: | 2365-48-2 |

EINECS/ELINCS: | 219-121-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | methylsulfanylacetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MIBK |

INN: | methyl isobutyl ketone |

Číslo podle CAS: | 108-10-1 |

EINECS/ELINCS: | 203-550-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | isobutyl(methyl)keton 4-methylpentan-2-on |

Funkce: | denaturační přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | MICA |

Číslo podle CAS: | 12001-26-2 |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | slídové minerály (CI 77019) |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE |

Funkce: | absorbenty/stabilizátory emulze/opalescenční/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MILK AMINO ACIDS |

Číslo podle CAS: | 92797-39-2 |

EINECS/ELINCS: | 296-575-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mléčné bílkovinné hydrolyzáty. Látka získávaná kyselou, zásaditou nebo enzymatickou hydrolýzou mléka obsahující převážně aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Může obsahovat nečistoty obsahující převážně sacharidy a lipidy a malá mno ž ství různých organických látek biologického původu. |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MIMOSA TENUIFLORA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Mimosa tenuiflora, citlivka. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MINERAL SPIRITS |

Číslo podle CAS: | 8032-32-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-453-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ligroin. Složitá směs uhlovodíků získaných frakční destilací ropy. Rozmezí bodu varu této frakce je přibli ž ně 20 - 135 °C. |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | MINKAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl) amidy mastných kyselin norkového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MINKAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl)benzyl(dimethyl)amonium-chlorid (acyl odvozen od mastných kyselin norkového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MINKAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-{3-[dimethyl(oxo)amino]propyl]}amidy mastných kyselin norkového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MINKAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin norkového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MINKAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 68953-11-7 |

EINECS/ELINCS: | 273-187-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin norkového oleje |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MINKAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl]ethyl(dimethyl)amonium-ethyl-sulfát (acyl odvozen od mastných kyselin norkového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MINK OIL PEG-13 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 103819-45-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylované norkové oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MIPA-BORATE |

Číslo podle CAS: | 68003-13-4 |

EINECS/ELINCS: | 268-109-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniumdihydrogenorthoborát |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MIPA C12-15 PARETH SULFATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MIPA-DODECYLBENZENESULFONATE |

Číslo podle CAS: | 54590-52-2 42504-46-1 |

EINECS/ELINCS: | 259-249-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amonium-4-dodecylbenzen-1-sulfonát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MIPA-LAURETH SULFATE |

Číslo podle CAS: | 83016-76-6 9062-04-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniová sůl sulfátu ethoxylovaného dodekanolu |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MIPA-LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 21142-28-9 |

EINECS/ELINCS: | 244-238-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniumdodecylsulfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MIXED CRESOLS |

INN: | cresol |

Číslo podle CAS: | 1319-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 215-293-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kresoly (směs) |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | MIXED IONONES |

Číslo podle CAS: | 14901-07-6 6901-97-9 8013-90-9 |

EINECS/ELINCS: | 238-969-9/230-010-2/232-396-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on, 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on a jonon (směs) |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MIXED ISOPROPANOLAMINES |

Číslo podle CAS: | 122-20-3 78-96-6 |

EINECS/ELINCS: | 204-528-4/201-162-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,1′,1′′-nitrilotripropan-2-ol a 1-aminopropan-2-olu (směs) |

Omezení: | III/1,61 |

Funkce: | pufrační přísady |

Název podle INCI: | MIXED ISOPROPANOLAMINES LANOLATE |

Číslo podle CAS: | 85536-46-5 85536-47-6 |

EINECS/ELINCS: | 287-529-2/287-530-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniové a tris(2-hydroxypropyl)amoniové soli lanolinových mastných kyselin (směs) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MIXED ISOPROPANOLAMINES LAURYL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68877-25-8 |

EINECS/ELINCS: | 244-238-5/266-195-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniumdodecylsulfát a tris(2-hydroxypropyl)amonium-decylhydrogensulfát (směs) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MIXED ISOPROPANOLAMINES MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 64012-06-2 83292-27-7 |

EINECS/ELINCS: | 264-601-1/280-371-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-hydroxypropyl)amoniumtetradekanoát a tris(2-hydroxypropyl)amoniumtetradekanoát (směs) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MIXED TERPENES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | terpeny a terpenoidy |

Funkce: | rozpouštědla |

Název podle INCI: | MONARDA DIDYMA |

Číslo podle CAS: | 91722-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 294-492-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Zavinutka podvojná, Monarda didyma, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Monarda didyma, Labiatae, zavinutka podvojná, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MONOSACCHARIDE LACTATE CONDENSATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce 2-hydroxypropanové kyseliny s glukosou, fruktosou, glukosaminem, ribosou a deoxyribosou |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MONTAN ACID WAX |

Číslo podle CAS: | 68476-03-9 |

EINECS/ELINCS: | 270-664-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny montanního vosku |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MONTAN CERA |

Číslo podle CAS: | 8002-53-7 |

EINECS/ELINCS: | 232-313-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | montanní vosk získaný extrakcí lignitu |

Funkce: | antistatické přísady/pojiva/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MONTMORILLONITE |

Číslo podle CAS: | 1318-93-0 |

EINECS/ELINCS: | 215-288-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | montmorillonit |

Funkce: | absorbenty/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MORINGA PTERYGOSPERMA |

Číslo podle CAS: | 93165-54-9 |

EINECS/ELINCS: | 296-941-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Moringa oleifera, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Moringa oleifera, Moringaceae. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MORTIERELLA ISABELLINA |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MORUS BOMBYCIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Morus bombycis, morušovník. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MORUS NIGRA |

Číslo podle CAS: | 90064-11-2 |

EINECS/ELINCS: | 290-072-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Morušovník černý, Morus nigra, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Morus nigra, Moraceae, morušovník černý, morušovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | m-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 108-45-2 |

EINECS/ELINCS: | 203-584-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1,3-fenylendiamin (CI 76025) |

Omezení: | III/1,8 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | m-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 541-70-8 |

EINECS/ELINCS: | 208-791-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzen-1,3-diamoniumsulfát (CI 76025) 1,3-fenylendiaminsulfát |

Omezení: | III/1,8 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | MUSA SAPIENTUM |

Číslo podle CAS: | 89957-82-4 |

EINECS/ELINCS: | 289-602-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Banánovník rajský, Musa paradisiaca, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Musa paradisiaca, Musaceae, banánovník rajský, banánovníkovité. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MUSCLE EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 91053-75-7 |

EINECS/ELINCS: | 293-340-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Svalovina, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané ze svaloviny savců. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MUSK KETONE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MUSSEL EXTRACT |

Číslo podle CAS: | 94465-78-8 |

EINECS/ELINCS: | 305-363-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mytilus edulis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Mytilus edulis. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | MUSTELA |

Číslo podle CAS: | 8023-74-3 |

EINECS/ELINCS: | 232-423-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Norkové oleje. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Mustela, Mustelidae. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MUSTELA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | norkové vosky |

Funkce: | zvláčňující přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | MYRETH-10 |

Číslo podle CAS: | 27306-79-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradecyl- ω -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRETH-2 |

Číslo podle CAS: | 27306-79-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradecyl- ω -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRETH-3 |

Číslo podle CAS: | 27306-79-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradecyl- ω -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRETH-4 |

Číslo podle CAS: | 27306-79-2 39034-24-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradecyl- ω -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRETH-5 |

Číslo podle CAS: | 27306-79-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradecyl- ω -hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRETH-3 CAPRATE |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRETH-5 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRETH-3 LAURATE |

Číslo podle CAS: | 84605-13-0 |

EINECS/ELINCS: | 283-390-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-{2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyldodekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRETH-2 MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 59686-68-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradekanoyl- ω -(tetradecyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRETH-3 MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 59686-68-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α -tetradekanoyl- ω -(tetradecyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRETH-3 OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 125804-11-7 |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRETH-3 PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 84605-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 283-391-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-{2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy]ethoxy}ethylhexadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRICA CERIFERA |

Číslo podle CAS: | 84929-34-0 |

EINECS/ELINCS: | 284-518-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Voskovník pravý (vřesna), Myrica cerifera, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Myrica cerifera, Myricaceae, voskovník pravý (vřesna), vřesnovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MYRICYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 593-50-0 |

EINECS/ELINCS: | 209-794-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | triakontan-1-ol |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MYRISTALKONIUM CHLORIDE |

INN: | miristalkoniumchloride |

Číslo podle CAS: | 139-08-2 |

EINECS/ELINCS: | 205-352-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dimethyl)tetradecylamoniumchlorid miristalkoniumchlorid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MYRISTALKONIUM SACCHARINATE |

Číslo podle CAS: | 23661-75-8 68989-01-5 |

EINECS/ELINCS: | 245-813-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dimethyl)tetradecylamonium, sůl s 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onem |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 7545-23-5 |

EINECS/ELINCS: | 231-426-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)tetradekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 142-58-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-546-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)tetradekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 10525-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 234-077-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)tetradekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 67806-10-4 |

EINECS/ELINCS: | 267-191-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-{3-[dimethyl(oxo)amino]propyl}tetradekanamid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 59272-84-3 |

EINECS/ELINCS: | 261-684-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karboxylatomethyl)dimethyl(3-tetradekanamidopropyl)amonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 45267-19-4 |

EINECS/ELINCS: | 256-214-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradekanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMETHICONE COPOLYOL PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 137145-36-9 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PHOSPHATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]tetradekanamid-fosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 3332-27-2 |

EINECS/ELINCS: | 222-059-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(tetradecyl)aminoxid |

Funkce: | antistatické přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTAMINOPROPIONIC ACID |

Číslo podle CAS: | 14960-08-8 |

EINECS/ELINCS: | 239-033-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(tetradecylamino)propanová kyselina N-tetradecyl- β -alanin |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTIC ACID |

Číslo podle CAS: | 544-63-8 |

EINECS/ELINCS: | 208-875-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradekanová kyselina myristová kyselina |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | MYRISTICA FRAGRANS |

Číslo podle CAS: | 84082-68-8 |

EINECS/ELINCS: | 282-013-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Muškátovník pravý, Myristica fragrans, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Myristica fragrans, Myristicaceae, muškátovník pravý, muškátovníkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 72319-06-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradekanoylderiváty hydrolyzátů ž elatin |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTOYL METHYLALANINE |

Číslo podle CAS: | 21539-71-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[methyl(tetradekanoyl)amino]propanová kyselina N-methyl-N-tetradekanoyl- β alanin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MYRISTOYL SARCOSINE |

Číslo podle CAS: | 52558-73-3 |

EINECS/ELINCS: | 258-007-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [methyl(tetradekanoyl)amino]octová kyselina N-tetradekanoylsarkosin |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 112-72-1 |

EINECS/ELINCS: | 204-000-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradekan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | MYRISTYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 2601-33-4 |

EINECS/ELINCS: | 220-006-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karboxylatomethyl)dimethyl(tetradecyl)amonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTYL/CETYL AMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkyl(C14-C16)dimethylaminoxidy |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | MYRISTYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 6942-02-5 |

EINECS/ELINCS: | 230-097-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-(2-hydroxyethyl)-2-tridecyl-4,5-dihydroimidazol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 94247-26-4 |

EINECS/ELINCS: | 304-203-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecylisostearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 1323-03-1 |

EINECS/ELINCS: | 215-350-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyllaktát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL LIGNOCERATE |

Číslo podle CAS: | 42233-51-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyltetrakosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 3234-85-3 |

EINECS/ELINCS: | 221-787-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyltetradekanoát tetradecylmyristát |

Funkce: | zvláčňující přísady/zneprůhledňovací přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL NEOPENTANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyl2,2-dimethylpropanoát tetradecylpivalát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 72201-45-7 |

EINECS/ELINCS: | 276-456-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyl2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-hydroxy-3-(tetradecyloxy)propyl]dekanamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MYRISTYL PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 6221-95-0 |

EINECS/ELINCS: | 228-300-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecylpropanoát tetradecyl-propionát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYRISTYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 19666-17-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyl2-hydroxybenzoát tetradecylsalicylát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | MYRISTYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 17661-50-6 |

EINECS/ELINCS: | 241-640-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecyloktadekanoát tetradecyl-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | MYROXYLON PEREIRAE |

INN: | peruvian balsam |

Název podle Evropského lékopisu: | balsamum peruvianum |

Číslo podle CAS: | 8007-00-9 |

EINECS/ELINCS: | 232-352-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Peruánsk é balzámy. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Myroxylon balsamumpereirae, Leguminosae, myroxylon balzámový Pereirův, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MYROXYLON TOLUIFERUM |

Číslo podle CAS: | 9000-64-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-550-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Toluové balzámy. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahují převážně pryskyřice, etherické oleje a obvykle kyselinu skořicovou a kyselinu benzoovou. (Myroxylon balsamum, Leguminosae, myroxylon balzámový, bobovité). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | MYRTRIMONIUM BROMIDE |

INN: | tetradonium bromide |

Číslo podle CAS: | 1119-97-7 |

EINECS/ELINCS: | 214-291-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | trimethyl(tetradecyl)amoniumbromid tetradoniumbromid |

Omezení: | VI/1,44 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | MYRTUS COMMUNIS |

Číslo podle CAS: | 84082-67-7 |

EINECS/ELINCS: | 282-012-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Myrta obecná, Myrtus communis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Myrtus communis, Myrtaceae, myrta obecná, myrtovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

N

Název podle INCI: | 1,5-NAPHTHALENEDIOL |

Číslo podle CAS: | 83-56-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-487-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | naftalen-1,5-diol (CI 76625) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,3-NAPHTHALENEDIOL |

Číslo podle CAS: | 92-44-4 |

EINECS/ELINCS: | 202-156-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | naftalen-2,3-diol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2,7-NAPHTHALENEDIOL |

Číslo podle CAS: | 582-17-2 |

EINECS/ELINCS: | 209-478-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | naftalen-2,7-diol (CI 76645) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 1-NAPHTHOL |

Číslo podle CAS: | 90-15-3 |

EINECS/ELINCS: | 201-969-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-naftol (CI 76605) |

Omezení: | III/1,16 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NARCISSUS JONQUILLA |

Číslo podle CAS: | 90064-25-8 |

EINECS/ELINCS: | 290-086-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Narcis žonkij, Narcissus jonquilla, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Narcissus jonquilla, Amaryllidaceae, narcis žonkij, amarylkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS |

Číslo podle CAS: | 90064-27-0 |

EINECS/ELINCS: | 290-088-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Narcis žlutý, Narcissus pseudo-narcissus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Narcissus pseudo-narcissus, Amaryllidaceae, narcis žlutý, amarylkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NASTURTIUM OFFICINALE |

Číslo podle CAS: | 84775-70-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-899-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Potočnice lékařská, Nasturtium officinale, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nasturtium officinale, Cruciferae, potočnice lékařská, brukvovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NATTO GUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | n-BUTYL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 71-36-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-751-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | butan-1-ol |

Funkce: | denaturační přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | N-CYCLOPENTYL-m-AMINOPHENOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(cyklopentylamino)fenol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | NELUMBO NUCIFERA |

Číslo podle CAS: | 85085-51-4 |

EINECS/ELINCS: | 285-379-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Lotos indický, Nelumbo nucifera, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nelumbo nucifera, Nymphaeaceae, lotos indický, leknínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRATE |

Číslo podle CAS: | 27841-06-1 |

EINECS/ELINCS: | 248-688-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2-dimethylpropan-1,3-diyldidekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE |

Číslo podle CAS: | 70693-32-2 |

EINECS/ELINCS: | 274-764-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2-dimethylpropan-1,3-diyldidekanoát a 2,2-dimethylpropan-1,3-diyldioktanoát (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DIPELARGONATE/DICAPRATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | diestery mastných kyselin (C8-C10) s 2,2-dimethylpropan-1,3-diolem |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DIISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2-dimethylpropan-1,3-diylbis(16-methylheptadekanoát) 2,2-dimethylpropan-1,3-diyldiisostearát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DILAURATE |

Číslo podle CAS: | 10525-39-0 |

EINECS/ELINCS: | 234-081-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2-dimethylpropan-1,3-diyldidodekanoát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NEOPENTYL GLYCOL DIOCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 31335-74-7 28510-23-8 |

EINECS/ELINCS: | 250-575-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2-dimethylpropan-1,3-diylbis(2ethylhexanoát) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | NEPETA CATARIA |

Číslo podle CAS: | 84929-35-1 |

EINECS/ELINCS: | 284-520-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Šanta kočičí, Nepeta cataria, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nepeta cataria, Labiatae, šanta kočičí, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NERIUM OLEANDER |

Číslo podle CAS: | 84929-39-5 |

EINECS/ELINCS: | 284-522-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oleandr obecný, Nerium oleander, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nerium oleander, Apocynaceae, oleandr obecný, toješťovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | N-ETHYL-3-NITRO PABA |

Číslo podle CAS: | 2788-74-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(ethylamino)-3-nitrobenzoová kyselina |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N-ETHYL-3-NITRO PABA |

Číslo podle CAS: | 2788-74-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(ethylamino)-3-nitrobenzoová kyselina |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | NEURAL EXTRACT |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | NIACIN |

INN: | nicotinic acid |

Název podle Evropského lékopisu: | acidum nicotinicum |

Číslo podle CAS: | 59-67-6 |

EINECS/ELINCS: | 200-441-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nikotinová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | NIACINAMIDE |

INN: | nicotinamide |

Název podle Evropského lékopisu: | nicotinamidum |

Číslo podle CAS: | 98-92-0 |

EINECS/ELINCS: | 202-713-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nikotinamid |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | NICOMETHANOL HYDROFLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 62756-44-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pyridin-3-methanolhydrofluorid |

Omezení: | III/1,47 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | NICOTIANA TABACUM |

Číslo podle CAS: | 84961-66-0 |

EINECS/ELINCS: | 284-656-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Tabák virginský, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nicotiana tabacum, Solanaceae, tabák virginský, lilkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NICOTINYL TARTRATE |

Číslo podle CAS: | 6164-87-0 |

EINECS/ELINCS: | 228-199-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-hydroxypyridiniumhydrogentartarát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 3-NITRO-4-AMINOPHENOXYETHANOL |

Číslo podle CAS: | 50982-74-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-(2-hydroxyethoxy)-2-nitroanilin 2-(4-amino-3-nitrofenoxy)ethan-1-ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NITROCELLULOSE |

INN: | pyroxylin |

Číslo podle CAS: | 9004-70-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nitrát celulosy |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | NITROGEN |

INN: | nitrogen |

Číslo podle CAS: | 7727-37-9 |

EINECS/ELINCS: | 231-783-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dusík |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | 2-NITRO-5-GLYCERYL METHYLANILINE |

Číslo podle CAS: | 80062-31-3 |

EINECS/ELINCS: | 279-383-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[3-(methylamino)-4-nitrofenoxy]propan-1,2-diol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4-NITROGUAIACOL |

Číslo podle CAS: | 3251-56-7 |

EINECS/ELINCS: | 221-839-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methoxy-4-nitrofenol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | NITROMETHANE |

Číslo podle CAS: | 75-52-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-876-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nitromethan |

Omezení: | III/1,18 |

Funkce: | protikorozní přísady |

Název podle INCI: | 4-NITRO-m-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 5131-58-8 |

EINECS/ELINCS: | 225-876-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-nitro-1,3-fenylendiamin (CI 76030) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2-NITRO-N-HYDROXYETHYL-p-ANISIDINE |

Číslo podle CAS: | 57524-53-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(4-methoxy-2-nitroanilino)ethan1ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 99-56-9 |

EINECS/ELINCS: | 202-766-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-nitro-1,2-fenylendiamin (CI 76020) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 6219-77-8 |

EINECS/ELINCS: | 228-293-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-nitro-1,2-fenylendiamindihydrochlorid (CI 76020) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 6-NITRO-o-TOLUIDINE |

Číslo podle CAS: | 570-24-1 |

EINECS/ELINCS: | 209-329-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-methyl-6-nitroanilin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 3-NITRO-p-CRESOL |

Číslo podle CAS: | 2042-14-0 |

EINECS/ELINCS: | 218-044-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-methyl-3-nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NITROPHENOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mononitrofenol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | 4-NITROPHENYL AMINOETHYLUREA |

Číslo podle CAS: | 27080-42-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[2-(4-nitroanilino)ethyl]močovina |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 3-NITRO-p-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 65235-31-6 |

EINECS/ELINCS: | 265-648-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 5307-14-2 |

EINECS/ELINCS: | 226-164-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-nitro-1,4-fenylendiamin (CI 76070) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | 6-NITRO-2,5-PYRIDINEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 69825-83-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 6-nitropyridin-2,5-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NITROUS OXIDE |

INN: | nitrous oxide |

Název podle Evropského lékopisu: | nitrogenii oxidum |

Číslo podle CAS: | 10024-97-2 |

EINECS/ELINCS: | 233-032-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxid dusný |

Funkce: | hnací plyny |

Název podle INCI: | N-METHOXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 72584-59-9 66566-48-1 |

EINECS/ELINCS: | 276-723-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-methoxyethyl)-1,4-fenylendiamindihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N-METHYL-3-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 2973-21-9 |

EINECS/ELINCS: | 221-014-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-methyl-2-nitrobenzen-1,4-diamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N′-BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 84041-77-0 |

EINECS/ELINCS: | 281-856-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,2′-[(2-nitro-1,4-fenylen)diimino]bis(ethan1ol) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 54381-16-7 58262-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 259-134-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)-1,4-fenylendiamin-sulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-DIETHYL-m-AMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 91-68-9 |

EINECS/ELINCS: | 202-090-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-(diethylamino)fenol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-DIETHYL-m-AMINOPHENOL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 68239-84-9 |

EINECS/ELINCS: | 269-478-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(N,N-diethyl-N-hydroxyanilinium)sulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N′-DIMETHYL-N-HYDROXYETHYL-3-NITRO-p-PHENYLENDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 10228-03-2 |

EINECS/ELINCS: | 233-549-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[N-methyl-4-(methylamino)-3-nitroanilino]ethan1ol |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 99-98-9 |

EINECS/ELINCS: | 202-807-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-amino-N,N-dimethylanilin (CI 76075) N,N-dimethyl-1,4-fenylendiamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 6219-73-4 |

EINECS/ELINCS: | 228-292-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-amino-N,N-dimethylanilinsulfát N,N-dimethyl-1,4-fenylendiaminsulfát |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N,N-DIMETHYL 2,6-PYRIDINEDIAMINE HCl |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-dimethyl-2,6-pyridindiaminmonohydrochlorid nebo N,N-dimethyl-2,6-pyridindiamindihydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NONETH-8 |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-1 |

Číslo podle CAS: | 27986-36-3 |

EINECS/ELINCS: | 248-762-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(nonylfenoxy)ethan1ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-10 |

Číslo podle CAS: | 27177-08-8 9016-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 248-294-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 29-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonakosan1ol |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-100 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-11 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-12 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-120 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-13 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-14 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-15 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-18 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-2 |

Číslo podle CAS: | 27176-93-8 |

EINECS/ELINCS: | 248-291-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[2-(nonylfenoxy)ethoxy]ethan1ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-20 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-23 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-3 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-30 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-35 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-4 |

Číslo podle CAS: | 7311-27-5 9016-95-9 |

EINECS/ELINCS: | 230-770-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-{2-[2-(4-nonylfenoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy)ethan1ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-40 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-44 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-5 |

Číslo podle CAS: | 26264-02-8 9016-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 247-555-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 14-(nonylfenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradekan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-50 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-6 |

Číslo podle CAS: | 9016-45-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-7 |

Číslo podle CAS: | 27177-03-3 9016-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 248-292-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 20-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosan-1-ol. |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-8 |

Číslo podle CAS: | 27177-05-5 9016-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 248-293-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 23-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatrikosan-1-ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-9 |

Číslo podle CAS: | 26571-11-9 9016-45-9 |

EINECS/ELINCS: | 247-816-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1 -ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-10 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 28212-44-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(karboxymethyl)-ω-(4-nonylfenoxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 28212-44-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(karboxymethyl)-ω-(4-nonylfenoxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-8 CARBOXYLIC ACID |

Číslo podle CAS: | 28212-44-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(karboxymethyl)-ω-(4-nonylfenoxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-12 IODINE |

Číslo podle CAS: | 11096-42-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(nonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen), sloučenina s jodem |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-9 IODINE |

Číslo podle CAS: | 94349-40-3 11096-42-7 |

EINECS/ELINCS: | 305-157-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 26-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1 -ol, sloučenina s jodem |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-10 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-6 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 29994-44-3 |

EINECS/ELINCS: | 249-992-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 17-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyldihydrogenfosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNOL-9 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 66197-78-2 |

EINECS/ELINCS: | 266-231-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosyldihydrogenfosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONOXYNYL HYDROXYETHYLCELLULOSE |

Číslo podle CAS: | 143447-73-8 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | NONYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 143-13-5 |

EINECS/ELINCS: | 205-585-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nonylacetát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-10 |

Číslo podle CAS: | 9014-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dinonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-100 |

Číslo podle CAS: | 9014-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dinonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-150 |

Číslo podle CAS: | 9014-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dinonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-49 |

Číslo podle CAS: | 9014-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dinonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-5 |

Číslo podle CAS: | 9014-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(dinonylfenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-10 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-15 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-24 PHOSPHATE |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-7 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 66172-78-9 |

EINECS/ELINCS: | 266-215-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 20-(dinonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaikosyldihydrogenfosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NONYL NONOXYNOL-9 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 66172-82-5 |

EINECS/ELINCS: | 266-218-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosylhydrogenfosfát |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | NOPYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 128-51-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-891-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2-(6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-1-yl)ethyl]acetát nopylacetát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | NORDIHYDROGUAIARETIC ACID |

Číslo podle CAS: | 500-38-9 |

EINECS/ELINCS: | 207-903-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4,4′-(2,3-dimethylbutan-1,4-diyl)dipyrokatechol kyselina nordihydroguajaretová |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | NORVALINE |

Číslo podle CAS: | 760-78-1 |

EINECS/ELINCS: | 212-082-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2aminopentanová kyselina DL -norvalin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | NORVALINE |

Číslo podle CAS: | 2013-12-9 |

EINECS/ELINCS: | 217-936-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (-)-2aminopentanová kyselina (-)- D -norvalin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | NORVALINE |

Číslo podle CAS: | 6600-40-4 |

EINECS/ELINCS: | 229-543-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2aminopentanová kyselina norvalin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE |

Číslo podle CAS: | 101-54-2 |

EINECS/ELINCS: | 202-951-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(4-aminofenyl)anilin (CI 76085) N-fenyl-1,4-fenylendiamin |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCl |

Číslo podle CAS: | 2198-59-6 |

EINECS/ELINCS: | 218-599-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-fenyl-1,4-fenylendiaminmonohydrochlorid (CI 76085) |

Omezení: | III/1,8 |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE |

Číslo podle CAS: | 4698-29-7 |

EINECS/ELINCS: | 225-173-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(N-fenyl-1,4-fenylendiamin)-sulfát (CI 76085) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | NYLON-11 |

Číslo podle CAS: | 25035-04-5 |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | NYLON-12 |

Číslo podle CAS: | 25038-74-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | homopolymer dodekano-12-laktamu |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | NYLON-6 |

INN: | polycapram |

Číslo podle CAS: | 25038-54-4 |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | NYLON-66 |

Číslo podle CAS: | 32131-17-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | poly(iminohexandioyliminohexan-1,6-diyl) |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | NYMPHAEA ALBA |

Číslo podle CAS: | 84696-27-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-645-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Leknín bílý, Nymphaea alba, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nymphaea alba, Nymphaeaceae, leknín bílý, leknínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | NYMPHAEA ODORATA |

Číslo podle CAS: | 90064-35-0 |

EINECS/ELINCS: | 290-097-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Leknín vonný, Nymphaea odorata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Nymphaea odorata, Nymphaeaceae, leknín vonný, leknínovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

O

Název podle INCI: | o-AMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 95-55-6 |

EINECS/ELINCS: | 202-431-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-aminofenol (CI 76520) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | OAT BETA GLUCAN |

Funkce: | filmotvorné přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OCIMUM BASILICUM |

Číslo podle CAS: | 84775-71-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-900-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Bazalka pravá, Ocimum basilicum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ocimum basilicum, Labiatae, bazalka pravá, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | o-CRESOL |

INN: | orthocresol |

Číslo podle CAS: | 95-48-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-423-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | o-kresol 2-methylfenol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | OCTACOSANYL GLYCOL |

Číslo podle CAS: | 97338-11-9 |

EINECS/ELINCS: | 306-603-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktakosan-1,2-diol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTACOSANYL GLYCOL ISOSTEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxyoktakosyl17-methylheptadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTADECENE/MA COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 25266-02-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | kopolymer tetrahydrofuran-2,5-dionu s oktadec1-enem |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OCTADECENYL-AMMONIUM FLUORIDE |

Číslo podle CAS: | 2782-81-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9en-1-aminhydrofluorid |

Omezení: | III/1,39 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | OCTAMETHYLTRISILOXANE |

Číslo podle CAS: | 107-51-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-497-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktamethyltrisiloxan |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | OCTETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOCRYLENE |

INN: | octocrilene |

Číslo podle CAS: | 6197-30-4 |

EINECS/ELINCS: | 228-250-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)2-kyan-3,3-difenylakrylát oktokrilen |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | OCTOXYGLYCERIN |

Číslo podle CAS: | 70445-33-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propan-1,2-diol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | OCTOXYGLYCERYL BEHENATE |

Číslo podle CAS: | 66486-85-9 |

EINECS/ELINCS: | 266-379-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-hydroxypropyldokosanoát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYGLYCERYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 53890-13-4 |

EINECS/ELINCS: | 258-841-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-hydroxypropylhexadekanoát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-1 |

Číslo podle CAS: | 2315-67-5 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethan1ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-10 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-12 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-12 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-13 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-16 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-20 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-25 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-3 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-30 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-33 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-40 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-5 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-7 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-70 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-8 |

Číslo podle CAS: | 9002-93-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-9 |

Číslo podle CAS: | 42173-90-0 9002-93-1 |

EINECS/ELINCS: | 255-695-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 26-(nonylfenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoxahexakosan-1 -ol |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-20 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTOXYNOL-9 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OCTRIZOLE |

INN: | octrizole |

Číslo podle CAS: | 3147-75-9 |

EINECS/ELINCS: | 221-573-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | OCTYL ACETOXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 61800-40-6 |

EINECS/ELINCS: | 263-233-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)12-acetoxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLACRYLAMIDE/ACRYLATES/BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER |

Číslo podle CAS: | 70801-07-9 |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | OCTYL COCOATE |

Číslo podle CAS: | 92044-87-6 |

EINECS/ELINCS: | 295-366-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethylhexylestery kokosových mastných kyselin |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDECANOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2ethylhexyl)dekan1ol |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDECYL OLEATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2ethylhexyl)-oktadec-9-enoát 2-(2ethylhexyl)-oleát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDECYL TRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2-(2ethylhexyl)decyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OCTYL DIMETHYL PABA |

Číslo podle CAS: | 21245-02-3 |

EINECS/ELINCS: | 244-289-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)4-(dimethylamino)benzoát |

Omezení: | VII/2,5 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | OCTYLDODECANOL |

Číslo podle CAS: | 5333-42-6 |

EINECS/ELINCS: | 226-242-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(2-ethylhexyl)dodekan-1-ol |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | OCTYLDODECETH-16 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDODECETH-2 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDODECETH-20 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDODECETH-25 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDODECETH-5 |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL BEHENATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]dokosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL BENZOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]benzoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 88103-59-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]2hydroxypropanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 22766-83-2 |

EINECS/ELINCS: | 245-205-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]tetradekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL NEODECANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]2,2-dimethyloktanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL NEOPENTANOATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]2,2-dimethylpropanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 69275-04-3 |

EINECS/ELINCS: | 273-943-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 22801-45-2 |

EINECS/ELINCS: | 245-228-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]oktadec9enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL RICINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 79490-62-3 125093-27-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]12-hydroxyoktadec-9-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 22766-82-1 |

EINECS/ELINCS: | 245-204-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]oktadekanoát [2(2-ethylhexyl)dodecyl]stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 90052-75-8 |

EINECS/ELINCS: | 289-991-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]12-(oktadekanoyloxy)oktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OCTYLDODECYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2(2-ethylhexyl)dodecyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OCTYL GALLATE |

Název podle Evropského lékopisu: | octylis gallas |

Číslo podle CAS: | 34531-26-5 |

EINECS/ELINCS: | 252-073-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)3,4,5trihydroxybenzoát (2-ethylhexyl)gallát |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | OCTYL HYDROXYSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 29710-25-6 29383-26-4 |

EINECS/ELINCS: | 249-793-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)12-hydroxyoktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL ISONONANOATE |

Číslo podle CAS: | 71566-49-9 |

EINECS/ELINCS: | 275-637-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethylhexyl-7-methyloktanoát 2-ethylhexylisononanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL ISOPALMITATE |

Číslo podle CAS: | 93843-32-4 |

EINECS/ELINCS: | 299-112-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethylhexyl-14-methylpentadekanoát 2-ethylhexylisohexadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL ISOSTEARATE |

Číslo podle CAS: | 81897-25-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-ethylhexyl-16-methylheptadekanoát 2-ethylhexylisooktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL LAURATE |

Číslo podle CAS: | 20292-08-4 |

EINECS/ELINCS: | 243-697-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)dodekanoát. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL LINOLEOYL STEARATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)12-(oktadec-9,12-dienoyloxy)oktadekanoát |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OCTYL METHOXYCINNAMATE |

Číslo podle CAS: | 5466-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 226-775-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)3-(4-methoxyfenyl)propenoát |

Omezení: | VII/2,13 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | OCTYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 29806-75-5 |

EINECS/ELINCS: | 249-863-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)tetradekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL NEOPENTANOATE |

Číslo podle CAS: | 16387-18-1 |

EINECS/ELINCS: | 240-437-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)2,2-dimethylpropanoát (2-ethylhexyl)pivalát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL OCTANOATE |

Číslo podle CAS: | 7425-14-1 |

EINECS/ELINCS: | 231-057-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)2-ethylhexanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 26399-02-0 |

EINECS/ELINCS: | 247-655-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)oktadec9enoát (2-ethylhexyl)oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL PALMITATE |

Číslo podle CAS: | 29806-73-3 |

EINECS/ELINCS: | 249-862-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)palmitát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL PCA |

Číslo podle CAS: | 4261-80-7 |

EINECS/ELINCS: | 224-241-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)5-oxopyrrolidin-2-karboxylát (2-ethylhexyl)5-oxo- L -prolinát |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL PELARGONATE |

Číslo podle CAS: | 59587-44-9 |

EINECS/ELINCS: | 261-819-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)nonanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL SALICYLATE |

Číslo podle CAS: | 118-60-5 |

EINECS/ELINCS: | 204-263-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)-2-hydroxybenzoát (2-ethylhexyl)-salicylát |

Omezení: | VII/2,6 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | OCTYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 22047-49-0 |

EINECS/ELINCS: | 244-754-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2-ethylhexyl)oktadekanoát (2-ethylhexyl)-stearát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OCTYL TRIAZONE |

Číslo podle CAS: | 88122-99-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tris(2-ethylhexyl)4,4',4''-(1,3,5-triazin-2,4,6-triyltriimino)tribenzoát |

Omezení: | VII/2,32 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | o-CYMEN-5-OL |

Číslo podle CAS: | 3228-02-2 |

EINECS/ELINCS: | 221-761-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-isopropyl-3-methylfenol |

Omezení: | VI/1,38 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | OENOTHERA BIENNIS |

Číslo podle CAS: | 90028-66-3 |

EINECS/ELINCS: | 289-859-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Pupalka dvouletá, Oenothera biennis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Oenothera biennis, Onagraceae, pupalka dvouletá, pupalkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | OENOTHERA BIENNIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Oenothera biennis, pupalka dvouletá). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEA EUROPAEA |

Název podle Evropského lékopisu: | olivae oleum |

Číslo podle CAS: | 8001-25-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-277-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Olivový olej. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to oktadec9,12-dienové kyseliny, oktadec9enové kyseliny a hexadekanové kyseliny. (Olea europaea, Oleaceae, olivovník evropský, olivovníkovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | OLEA EUROPAEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | nezmýdelnitelný podíl olivových olejů |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEA EUROPAEA |

Číslo podle CAS: | 84012-27-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Olea europaea, olivovník evropský. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | OLEALKONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 37139-99-4 |

EINECS/ELINCS: | 253-363-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | benzyl(dimethyl)oktadec9enylamoniumchlorid |

Omezení: | VI/2,16 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDE |

Číslo podle CAS: | 301-02-0 |

EINECS/ELINCS: | 206-103-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9enamid oleamid |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OLEAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 93-83-4 |

EINECS/ELINCS: | 202-281-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)oktadec9enamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OLEAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 111-58-0 |

EINECS/ELINCS: | 203-884-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)oktadec9enamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OLEAMIDE MIPA |

Číslo podle CAS: | 111-05-7 |

EINECS/ELINCS: | 203-828-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)oktadec9enamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(oktadec9enamido)oktadekan-1,3-diol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 25159-40-4 |

EINECS/ELINCS: | 246-684-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]oktadec9-enamidN-oxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 25054-76-6 |

EINECS/ELINCS: | 246-584-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karboxymethyl)dimethyl{3-[((Z)-oktadec-9-en-1-yl)amino]propyl}amoniumhydroxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 109-28-4 |

EINECS/ELINCS: | 203-661-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]oktadec-9-enamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLYCOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(3-oktadec-9-enamidopropyl)amonium-hydroxyacetát dimethyl(3-oktadec-9-enamidopropyl)amonium-glykolát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(3-oktadec-9-enamidopropyl)amonium-2-hydroxypropanoát dimethyl(3-oktadec-9-enamidopropyl)amonium-laktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Číslo podle CAS: | 67801-61-0 |

EINECS/ELINCS: | 267-181-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(3-oktadec9enamidopropyl)amoniumpropanoát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-[(1-Oxooktadec9enyl)amino]-N-ethyl-N,N-dimethyl-1-propanamoniumethylsulfát (1:1) (sůl) (ethyl)dimethyl(3-oktadec9enamidopropyl)amoniumethylsulfát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE |

Číslo podle CAS: | 93941-94-7 |

EINECS/ELINCS: | 300-543-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl[3-[(1-oxookadec-9-enyl)amino]propyl]amonium (2-hydroxy-3-sulfonatopropyl)dimethyl((Z)-3-oktadec9enamidopropyl)amonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (2,3-dihydroxypropyl)dimethyl(3-oktadec-9-enamidopropyl)amoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMINE |

Číslo podle CAS: | 112-90-3 |

EINECS/ELINCS: | 204-015-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-oktadec-9-en-1-ylamin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMINE BISHYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 94133-51-4 |

EINECS/ELINCS: | 302-711-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,3'-[oktadec-9-en-1-yliminobis(2-hydroxypropan-1,3-diyl)]bis (trimethylamonium)dichlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 14351-50-9 |

EINECS/ELINCS: | 238-311-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | dimethyl(oktadec-9-en-1-yl)aminoxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEIC ACID |

INN: | oleic acid |

Číslo podle CAS: | 112-80-1 (cis isomer) |

EINECS/ELINCS: | 204-007-1 (cis isomer) |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-oktadec9enová kyselina olejová kyselina (cis isomer) |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | OLEIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery glycerolu s oktadec9enovou kyselinou a oktadec-9,12-dienovou kyselinou (směs) estery glycerolu s olejovou kyselinou a linolovou kyselinou (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEIC/PALMITIC/LAURIC/MYRISTIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | estery glycerolu s oktadec9enovou kyselinou, hexadekanovou kyselinou, dodekanovou kyselinou, tetradekanovou kyselinou a oktadeka-9,12-dienovou kyselinou (směs) estery glycerolu s olejovou kyselinou, palmitovou kyselinou, laurovou kyselinou, myristovou kyselinou a linolovou kyselinou (směs) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEOSTEARINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy mastných kyselin loje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 68458-51-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkty reakce bílkovinných hydrolyzátů s oktadec9enoylchloridem |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/filmotvorné přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Číslo podle CAS: | 19467-38-0 |

EINECS/ELINCS: | 243-088-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hydroxy-3-[((Z)-oktadec-9-enoyloxy)propyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEOYL SARCOSINE |

Číslo podle CAS: | 110-25-8 |

EINECS/ELINCS: | 203-749-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-methyl-N-((Z)-oktadec-9-enoyl)glycin 2-[methyl((Z)-oktadec-9-enoyl)amino]octová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-10 |

INN: | polyoxyl 10 oleyl ether |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 24871-34-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-12 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-15 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-16 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-2 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-20 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-23 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-25 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-3 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-30 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-4 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 5353-26-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-Oktadec-9-enyl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-40 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-44 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-5 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 5353-27-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-50 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-6 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-7 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-8 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-9 |

Číslo podle CAS: | 9004-98-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-oktadec-9-en-1-yl-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-10 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-3 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-6 CARBOXYLIC ACID |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-10 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-2 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | OLETH-20 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-3 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-4 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLETH-5 PHOSPHATE |

Číslo podle CAS: | 39464-69-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-(Z)-oktadec-9-en-1-yl-ω-(dihydroxyfosforyloxy)poly(oxyethylen) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEYL ACETATE |

Číslo podle CAS: | 693-80-1 64663-64-9(**) |

EINECS/ELINCS: | 211-759-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9en-1-yl-acetát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL ALCOHOL |

INN: | oleyl alcohol |

Číslo podle CAS: | 143-28-2 |

EINECS/ELINCS: | 205-597-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-oktadec-9-en-1-ol oleylalkohol |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OLEYL ARACHIDATE |

Číslo podle CAS: | 22393-96-0 |

EINECS/ELINCS: | 244-952-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec-9-en-1-ylikosanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL BETAINE |

Číslo podle CAS: | 871-37-4 |

EINECS/ELINCS: | 212-806-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (karboxylatomethyl)dimethyloktadec9en-1-ylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLEYL ERUCATE |

Číslo podle CAS: | 17673-56-2 |

EINECS/ELINCS: | 241-654-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-oktadec-9-en-1-yl(Z)-dokos-13-enoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE |

Číslo podle CAS: | 95-38-5 21652-27-7 |

EINECS/ELINCS: | 202-414-9/244-501-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-[2-(Z)-heptadec-8-en-1-yl-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethan1ol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLEYL LACTATE |

Číslo podle CAS: | 42175-36-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec-9-en-1-yl2-hydroxypropanoát oleyl-laktát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL LANOLATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9-en-1-ylestery lanolinových mastných kyselin |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL LINOLEATE |

Číslo podle CAS: | 17673-59-5 |

EINECS/ELINCS: | 241-655-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9en-1-yl(9Z,12Z)-oktadec-9,12-dienoát oktadec9en-1-yllinolát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL MYRISTATE |

Číslo podle CAS: | 22393-93-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oktadec9en-1-yltetradekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 3687-45-4 |

EINECS/ELINCS: | 222-980-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z,Z)-oktadec-9-en-1-yloktadec9enoát oleyl-oleát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLEYL PALMITAMIDE |

Číslo podle CAS: | 16260-09-6 |

EINECS/ELINCS: | 240-367-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid |

Funkce: | zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OLEYL STEARATE |

Číslo podle CAS: | 17673-50-6 |

EINECS/ELINCS: | 241-652-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (Z)-oktadec-9-en-1-yloktadekanoát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLIVAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 97043-79-3 |

EINECS/ELINCS: | 306-328-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce olivového oleje s diethanolaminem |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLIVAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-{3-[dimethyl(oxy)amino]propyl}amidy mastných kyselin olivového oleje |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLIVAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (směs) (acyl odvozen od mastných kyselin olivového oleje) |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | OLIVAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(3-dimethylaminopropyl)-deriváty amidů olivového oleje N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy mastných kyselin olivového oleje |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLIVAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Číslo podle CAS: | 124046-31-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sloučenina N-(3-dimethylaminopropyl)-deriváty amidů olivového oleje s 2-hydroxypropanovou kyselinou (1:1) [3-(acylamino)propyl]dimethylamonium-2-hydroxypropanoát [3-(acylamino)propyl]dimethylamonium-laktát (acyl odvozen od mastných kyselin olivového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | OLIVE OIL PEG-10 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 103819-46-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný olivový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | OLIVE OIL PEG-6 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 103819-46-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný olivový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OLUS |

Číslo podle CAS: | 68956-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 273-313-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | rostlinné oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OMENTAL LIPIDS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | lipidy hovězí předstěry |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ONONIS ARVENSIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ononis arvensis, jehlice rolní. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ONONIS SPINOSA |

Číslo podle CAS: | 84775-89-3 |

EINECS/ELINCS: | 283-913-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Jehlice trnitá, Ononis spinosa, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ononis spinosa, Leguminosae, jehlice trnitá, bobovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | o-PHENYLPHENOL |

Číslo podle CAS: | 90-43-7 |

EINECS/ELINCS: | 201-993-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bifenyl-2-ol |

Omezení: | VI/1,7 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | OPHIOPOGON JAPONICUS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ophiopogon japonicus, sedoulek japonský. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | OPUNTIA COCCINELLIFERA |

Číslo podle CAS: | 90082-21-6 |

EINECS/ELINCS: | 290-109-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Opuncie mexická, Opuntia ficus-indica, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Opuntia ficus-indica, Cactaceae, opuncie mexická, kaktusovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | OPUNTIA TUNA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Opuntia tuna, opuncie. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORANGE PEEL WAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vosky pomerančové kůry |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ORBIGNYA OLEIFERA |

Číslo podle CAS: | 91078-92-1 |

EINECS/ELINCS: | 293-376-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oleje babassu. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to dodekanové kyseliny a oktadec9enové kyseliny. (Orbignya martiana, Palmae, arekovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ORCHIS MASCULA |

Číslo podle CAS: | 90082-24-9 |

EINECS/ELINCS: | 290-112-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vstavač mužský, Orchis mascula, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Orchis mascula, Orchidaceae, vstavač mužský, vstavačovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORCHIS MORIO |

Číslo podle CAS: | 91770-44-4 |

EINECS/ELINCS: | 294-829-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vstavač obecný, Orchis morio, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Orchis morio, Orchidaceae, vstavač obecný, vstavačovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORIGANUM MAJORANA |

Číslo podle CAS: | 84082-58-6 |

EINECS/ELINCS: | 282-004-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Majoránka, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Origanum majorana, Labiatae, majoránka zahradní, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORIGANUM VULGARE |

Číslo podle CAS: | 84012-24-8 |

EINECS/ELINCS: | 281-670-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Dobromysl, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Origanum vulgare, Labiatae, dobromysl obecná, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORNITHINE |

INN: | ornithine |

Číslo podle CAS: | 70-26-8 |

EINECS/ELINCS: | 200-731-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5diaminopentanová kyselina L -ornithin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ORNITHINE |

Číslo podle CAS: | 348-66-3 |

EINECS/ELINCS: | 206-482-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5diaminopentanová kyselina D -ornithin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ORNITHINE |

Číslo podle CAS: | 616-07-9 |

EINECS/ELINCS: | 210-463-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,5diaminopentanová kyselina DL -ornithin |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | ORNITHOGALUM UMBELLATUM |

Číslo podle CAS: | 92457-25-5 |

EINECS/ELINCS: | 296-306-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Snědek chocholičnatý, Ornithogalum umbellatum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Ornithogalum umbellatum, Liliaceae, snědek chocholičnatý, liliovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORTHOSIPHON STAMINEUS |

Číslo podle CAS: | 84012-29-3 |

EINECS/ELINCS: | 281-674-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Trubkovec tyčinkovitý, Orthosiphon stamineus, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Orthosiphon stamineus, Labiatae, trubkovec tyčinkovitý, hluchavkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORYZANOL |

Číslo podle CAS: | 11042-64-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | γ-oryzanol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | ORYZA SATIVA |

INN: | starch |

Název podle Evropského lékopisu: | oryzae amylum |

Číslo podle CAS: | 9005-25-8 |

EINECS/ELINCS: | 232-679-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Škrob. Polymerní sacharid obvykle získávaný ze zrn obilovin, jako jsou kukuřice, pšenice a čirok, a z kořenů a hlíz, jako jsou brambory a tapioka. Zahrnuje škrob, který byl předželatinizován zahřátím za přítomnosti vody. |

Funkce: | absorbenty/pojiva/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | ORYZA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 68553-81-1 |

EINECS/ELINCS: | 271-397-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Oleje z rýžových otrub. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin, a to oktadec9,12dienové kyseliny, oktadec9enové kyseliny, hexadekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny. (Oryza sativa, Gramineae, rýže setá, lipnicovité). |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | ORYZA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 90106-37-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Oryza sativa, rýže setá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | ORYZA SATIVA |

Číslo podle CAS: | 90106-37-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin. (Oryza sativa, rýže setá) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OSTREA |

Číslo podle CAS: | 94465-79-9 |

EINECS/ELINCS: | 305-364-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ostrea edulis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou bílkoviny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny, anorganické ionty atd., získané z Ostrea edulis. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | o-TOLYL BIGUANIDE |

Číslo podle CAS: | 93-69-6 |

EINECS/ELINCS: | 202-268-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-o-tolylbiguanid |

Funkce: | antioxidanty |

Název podle INCI: | OURICURY WAX |

Číslo podle CAS: | 68917-70-4 |

EINECS/ELINCS: | 272-847-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vosky a voskovité látky, ouricury. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Attalea excelsa, Palmae, arekovité. |

Funkce: | antistatické přísady/filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | OVUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sušený vaječný žloutek |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | OVUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vejce |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | OVUM |

Číslo podle CAS: | 8001-17-0 |

EINECS/ELINCS: | 232-271-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Vaječné oleje. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně cholesterol, lecitin a glyceridy mastných kyselin, a to dokosa4,8,11,14,17pentaenové kyseliny, oktadeka9,12dienové kyseliny, oktadec9enové kyseliny, hexadekanové kyseliny a oktadekanové kyseliny. |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | OVUM |

EINECS/ELINCS: | 310-127-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | sušená prášková vejce |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | OVUM |

Číslo podle CAS: | 91080-17-0 |

EINECS/ELINCS: | 293-508-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | vaječný žloutek, ext. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | OXALIC ACID |

Číslo podle CAS: | 144-62-7 |

EINECS/ELINCS: | 205-634-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | šťavelová kyselina |

Omezení: | III/1,3 |

Funkce: | chelatační přísady |

Název podle INCI: | OXIDIZED BEESWAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | oxidovaný včelí vosk |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OXIDIZED KERATIN |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | OXIDIZED POLYETHYLENE |

Číslo podle CAS: | 68441-17-8 |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OXIDIZED POLYPROPYLENE |

Číslo podle CAS: | 68649-58-1 |

Funkce: | filmotvorné přísady |

Název podle INCI: | OXYQUINOLINE |

INN: | oxyquinoline |

Číslo podle CAS: | 148-24-3 |

EINECS/ELINCS: | 205-711-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | chinolin-8-ol |

Omezení: | III/1,51 |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | OXYQUINOLINE BENZOATE |

Číslo podle CAS: | 7091-57-8 |

EINECS/ELINCS: | 230-395-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 8-hydroxychinolin-1-ium-benzoát |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | OXYQUINOLINE SULFATE |

INN: | oxyquinoline sulphate |

Číslo podle CAS: | 134-31-6 |

EINECS/ELINCS: | 205-137-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(8-hydroxychinolin-1-ium)sulfát |

Omezení: | III/1,51 |

Funkce: | antimikrobiální přísady/stabilizátory emulze |

Název podle INCI: | OZOKERITE |

Číslo podle CAS: | 64742-33-2 8021-55-4 |

EINECS/ELINCS: | 265-134-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Ropné tuhé uhlovodíky, chemicky neutralizované. Složitá směs uhlovodíků získávaných po odstranění kyselých látek. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky s nerozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně od 20 do 50. |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/zneprůhledňovací přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | OZONIZED JOJOBA OIL |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | produkt reakce jojobového oleje s ozonem |

Funkce: | zvláčňující přísady |

P

Název podle INCI: | PABA |

INN: | aminobenzoic acid |

Číslo podle CAS: | 150-13-0 |

EINECS/ELINCS: | 205-753-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-aminobenzoová kyselina |

Omezení: | VII/1,1 |

Funkce: | UV absorbenty |

Název podle INCI: | PAEONIA ALBAFLORA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Paeonia albaflora, pivoňka bělokvětá. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PALM ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 93762-75-5 |

EINECS/ELINCS: | 297-792-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy odvozené od kyselin palmového oleje |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMAMIDE DEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin palmového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALMAMIDE MEA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin palmového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALMAMIDE MIPA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)amidy mastných kyselin palmového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALMAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin palmového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALM GLYCERIDE |

Číslo podle CAS: | 97553-32-7 |

EINECS/ELINCS: | 307-189-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | monoglyceridy palmového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PALM GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-64-8 |

EINECS/ELINCS: | 294-628-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mono, di a triglyceridy palmového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PALMITAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 7545-24-6 |

EINECS/ELINCS: | 231-427-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)hexadekanamid N,N-bis(2-hydroxyethyl)palmitamid |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALMITAMIDE MEA |

INN: | palmidrol |

Číslo podle CAS: | 544-31-0 |

EINECS/ELINCS: | 208-867-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(2-hydroxyethyl)hexadekanamid N,N-bis(2-hydroxyethyl)palmitamid palmidrol |

Funkce: | antistatické přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOHEXADECANEDIOL |

Číslo podle CAS: | 129426-19-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-hexadekanamidohexadekan-1,3-diol |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYLAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 67806-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]hexadekanamidN-oxid 3-hexadekanamidopropyl(dimethyl)aminoxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYL BETAINE |

INN: | pendecamaine |

Číslo podle CAS: | 32954-43-1 |

EINECS/ELINCS: | 251-306-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-hexadekanamidopropyl)(karboxylatomethyl)dimethylaminium, vnitřní sůl |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYL DIETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 67806-13-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(diethylamino)propyl]hexadekanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE |

Číslo podle CAS: | 39669-97-1 |

EINECS/ELINCS: | 254-585-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-[3-(dimethylamino)propyl]hexadekanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-hexadekanamidopropyl)dimethylamonium-2-hydroxypropanoát (3-hexadekanamidopropyl)dimethylamonium-laktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-hexadekanamidopropyl)dimethylamonium-propanoát (3-hexadekanamidopropyl)dimethylamonium-propionát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITAMINE |

INN: | hexadecylamine |

Číslo podle CAS: | 143-27-1 |

EINECS/ELINCS: | 205-596-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecylamin |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITAMINE OXIDE |

Číslo podle CAS: | 7128-91-8 |

EINECS/ELINCS: | 230-429-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadecyl(dimethylamin)oxid |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALMITIC ACID |

Číslo podle CAS: | 57-10-3 |

EINECS/ELINCS: | 200-312-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | hexadekanová kyselina palmitová kyselina |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-hexadec-7-enamidopropyl)dimethylamonium-2-hydroxypropanoát (3-hexadec-7-enamidopropyl)dimethylamonium-laktát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (3-hexadec-7-enamidopropyl)amonium-propanoát (3-hexadec-7-enamidopropyl)amonium-propionát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL CARNITINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3-karboxy-2-(1-oxohexadecyloxy)-N,N,N-trimethylpropanamoniumhydroxid, vnitřní sůl [2-(hexadekanoyloxy)-3-karboxylatopropyl ]trimethylamonium, vnitřní sůl |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITOYL COLLAGEN AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL GLUTAMIC ACID |

Číslo podle CAS: | 38079-66-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2-(hexadekanoylamino)pentadiová kyselina N-palmitoylglutamová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITOYL HYDROLYZED COLLAGEN |

Číslo podle CAS: | 68915-45-7 |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALMITOYL HYDROLYZED MILK PROTEIN |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN |

Funkce: | surfaktanty |

Název podle INCI: | PALMITOYL HYDROXYPROPYLTRIMONIUM AMYLOPECTIN/GLYCERIN CROSSPOLYMER |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITOYL KERATIN AMINO ACIDS |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL MYRISTYL SERINATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | tetradecylN-hexadekanoylserinát tetradecyl2-hexadekanamido-3hydroxypropanoát |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITOYL OLIGOPEPTIDE |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [ 2-hydroxy-3-(hexadekanoyloxy)propyl]trimethylamoniumchlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PALMITOYL SYNTHOPEPTIDE |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PALMITYL TRIHYDROXYETHYL PROPYLENEDIAMINE DIHYDROFLUORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-hexadecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamindihydrofluorid |

Omezení: | III/1,38 |

Funkce: | přísady k péči o dutinu ústní |

Název podle INCI: | PALM KERNEL ACID |

Číslo podle CAS: | 101403-98-9 |

EINECS/ELINCS: | 309-936-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mastné kyseliny palmojádrového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | PALM KERNEL ALCOHOL |

Číslo podle CAS: | 92201-17-7 |

EINECS/ELINCS: | 295-946-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | alkoholy odvozené od mastných kyselin palmojádrového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PALM KERNELAMIDE DEA |

Číslo podle CAS: | 73807-15-5 |

EINECS/ELINCS: | 277-612-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N-bis(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin palmojádrového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALM KERNELAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 92201-29-1 |

EINECS/ELINCS: | 295-958-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(hydroxyethyl)amidy mastných kyselin palmojádrového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALM KERNELAMIDE MIPA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)amidy mastných kyselin palmojádrového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PALM KERNELAMIDOPROPYL BETAINE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [3-(acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin palmového oleje) |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PALM KERNEL GLYCERIDES |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | glyceridy palmojádrového oleje |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PALM KERNEL WAX |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | palmojádrové vosky |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | p-AMINOPHENOL |

Číslo podle CAS: | 123-30-8 |

EINECS/ELINCS: | 204-616-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-aminofenol (CI 76550) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | p-AMINOPHENOL HCl |

Číslo podle CAS: | 51-78-5 |

EINECS/ELINCS: | 200-122-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-hydroxyaniliniumchlorid (CI 76550) 4-aminofenol-hydrochlorid |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | p-AMINOPHENOL SULFATE |

Číslo podle CAS: | 63084-98-0 |

EINECS/ELINCS: | 263-847-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | bis(4-hydroxyanilinium)sulfát (CI 76550) |

Funkce: | barvy na vlasy |

Název podle INCI: | PANAX GINSENG |

Číslo podle CAS: | 84650-12-4 |

EINECS/ELINCS: | 283-493-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Všehoj, Panax pseudoginseng, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Panax pseudoginseng, Araliaceae, všehoj, aralkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PANCREATIN |

INN: | pancreatin |

Číslo podle CAS: | 8049-47-6 |

EINECS/ELINCS: | 232-468-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pankreatin |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | PANICUM MILIACEUM |

Číslo podle CAS: | 90082-36-3 |

EINECS/ELINCS: | 290-125-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Proso seté, Panicum miliaceum, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Panicum miliaceum, Gramineae, proso seté, lipnicovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | p-ANISIC ACID |

Číslo podle CAS: | 100-09-4 |

EINECS/ELINCS: | 202-818-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4methoxybenzoová kyselina p-anisová kyselina |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PANTETHINE |

Číslo podle CAS: | 16816-67-4 |

EINECS/ELINCS: | 240-842-8 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N,N'- { disulfandiylbis[ethylenimino(3-oxopropan-3,1-diyl)]}bis(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamid) |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | PANTHENOL |

INN: | dexpanthenol |

Název podle Evropského lékopisu: | dexpanthenolum |

Číslo podle CAS: | 81-13-0 |

EINECS/ELINCS: | 201-327-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid dexpanthenol |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTHENYL ETHYL ETHER |

Číslo podle CAS: | 667-83-4 |

EINECS/ELINCS: | 211-569-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | (+)-N-(3-ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTHENYL ETHYL ETHER ACETATE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-acetoxy-N-(3-ethoxypropyl)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanamid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTHENYL HYDROXYPROPYL STEARDIMONIUM CHLORIDE |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | {2,6-dihydroxy-6-[N-(3-hydroxypropyl)karbamoyl]-3,5,5-trimethylhexyl}dimethyl(oktadecyl)amonium-chlorid |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTHENYL TRIACETATE |

Číslo podle CAS: | 94089-18-6 |

EINECS/ELINCS: | 302-118-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-[N-(3-acetoxypropyl)karbamoyl]-2,2-dimethylpropan-1,3-diyldiacetát |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTOTHENIC ACID |

INN: | pantothenic acid |

Číslo podle CAS: | 79-83-4 |

EINECS/ELINCS: | 201-229-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 2,4-dihydroxy-N(2-karboxyethyl)-3,3-dimethylbutanamid D -pantothenová kyselina |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PANTOTHENIC ACID POLYPEPTIDE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PAPAIN |

INN: | papain |

Číslo podle CAS: | 9001-73-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-627-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | papain |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PAPAVER ORIENTALE |

Funkce: | zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PAPAVER RHOEAS |

Číslo podle CAS: | 84696-43-5 |

EINECS/ELINCS: | 283-651-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mák vlčí, Papaver rhoeas, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Papaver rhoeas, Papaveraceae, mák vlčí, mákovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PARAFFIN |

Číslo podle CAS: | 8002-74-2 64742-51-4 |

EINECS/ELINCS: | 232-315-6/265-154-5 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Parafiny a tuhé uhlovodíky. Složitá směs uhlovodíků získávaná z ropných frakcí krystalizací z rozpouštědla (odolejov ání rozpouštědlem) nebo vypocením. Obsahuje převážně uhlovodíky s nerozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vyšším než 20. Hydrogenované ropné parafiny. Složitá směs uhlovodíků získávaná katalytickou hydrogenací ropných tuhých uhlovodíků. Obsahuje převážně parafiny s nerozvětveným řetězcem s počtem uhlíků převážně vrozmezí od 20 do 50. |

Funkce: | zvláčňující přísady/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PARAFFINUM LIQUIDUM |

INN: | mineral oil |

Název podle Evropského lékopisu: | paraffinum liquidum/paraffinum perliquidum |

Číslo podle CAS: | 8012-95-1 |

EINECS/ELINCS: | 232-384-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | parafinové oleje, kapalné ropné uhlovodíky |

Funkce: | antistatické přísady/zvláčňující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PARIETARIA OFFICINALIS |

Číslo podle CAS: | 84012-32-8 |

EINECS/ELINCS: | 281-676-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Drnavec lékařský, Parietaria officinalis, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Parietaria officinalis, Urticaceae, drnavec lékařský, kopřivovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PASSIFLORA INCARNATA |

Název podle Evropského lékopisu: | passiflorae incarnatae extractum |

Číslo podle CAS: | 72968-47-9 |

EINECS/ELINCS: | 277-142-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Mučenka pleťová, Passiflora incarnata, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Passiflora incarnata, Passifloraceae, mučenka pleťová, mučenkovité. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PASSIFLORA INCARNATA |

Číslo podle CAS: | 97676-26-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin (Passiflora incarnata, mučenka pleťová). |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PASSIFLORA QUADRANGULARIS |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Passiflora quadrangularis, mučenka obrovská. |

Funkce: | látky rostlinného původu |

Název podle INCI: | PAULLINIA CUPANA |

Číslo podle CAS: | 84929-28-2 |

EINECS/ELINCS: | 284-512-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | Guarana, ext. Výtažky a jejich fyzikálně modifikované deriváty, jako jsou tinktury, silice konkrétní (konkrety), silice absolutní, etherické oleje, olejopryskyřice, terpeny, deterpenované frakce, destiláty, rezidua atd., získané z Paullinia cupana, Sapindaceae, guarana, mýdelníkovité. |

Funkce: | biologické přísady |

Název podle INCI: | PCA |

INN: | pidolic acid |

Číslo podle CAS: | 98-79-3 |

EINECS/ELINCS: | 202-700-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-oxopyrrolidin-2-karboxylov á kyselina pidolová kyselina |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | PCA ETHYL COCOYL ARGINATE |

Číslo podle CAS: | 95370-65-3 |

EINECS/ELINCS: | 305-928-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 5-oxopyrrolidin-2-karboxylová kyselina, sloučenina s ethyl-2-(acylamino)-5guanidinopentanoátem 5-oxo- DL -prolin, sloučenina s ethyl-N2-acyl- L -argininátem 1-[4-(acylamino)-4-karboxybutyl]guanidinium-5-oxopyrrolidin-2-karboxyl á t |

Funkce: | antistatické přísady/surfaktanty |

Název podle INCI: | PCA GLYCERYL OLEATE |

Číslo podle CAS: | 84608-82-2 |

EINECS/ELINCS: | 283-393-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | [2-hydroxy-3-(oktadec9enoyloxy)propyl]5-oxo- L -2pyrrolidinkarboxylát [2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl]-5-oxo- L -prolinát |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | p-CHLORO-m-CRESOL |

INN: | chlorocresol |

Název podle Evropského lékopisu: | chlorocresolum |

Číslo podle CAS: | 59-50-7 |

EINECS/ELINCS: | 200-431-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4chlor3methylfenol |

Omezení: | VI/1,24 |

Funkce: | konzervační přísady |

Název podle INCI: | p-CHLOROPHENOL |

INN: | parachlorophenol |

Číslo podle CAS: | 106-48-9 |

EINECS/ELINCS: | 203-402-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-chlorfenol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | p-CRESOL |

Číslo podle CAS: | 106-44-5 |

EINECS/ELINCS: | 203-398-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 4-methylfenol p-kresol |

Funkce: | antimikrobiální přísady |

Název podle INCI: | p-CYMENE |

Číslo podle CAS: | 99-87-6 |

EINECS/ELINCS: | 202-796-7 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 1-isopropyl-4-methylbenzen p-cymen |

Funkce: | aditiva |

Název podle INCI: | PEANUTAMIDE MEA |

Číslo podle CAS: | 93572-05-5 |

EINECS/ELINCS: | 297-433-2 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin arašídového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PEANUTAMIDE MIPA |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | N-(2-hydroxypropyl)amidy mastných kyselin arašídového oleje |

Funkce: | emulgátory/stabilizátory emulze/surfaktanty/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PEANUT GLYCERIDES |

Číslo podle CAS: | 91744-77-3 |

EINECS/ELINCS: | 294-643-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | mono, di a triglyceridy arašídového oleje |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEANUT OIL PEG-6 ESTERS |

Číslo podle CAS: | 68440-49-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný arašídový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady |

Název podle INCI: | PECTIN |

INN: | pectin |

Číslo podle CAS: | 9000-69-5 |

EINECS/ELINCS: | 232-553-0 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | pektin |

Funkce: | pojiva/stabilizátory emulze/regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PEG-10 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-100 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | PEG-12 |

Číslo podle CAS: | 6790-09-6 25322-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 229-859-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undekaoxapentatriakontan-1,3,5-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-135 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-14 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-150 |

INN: | macrogol 6000 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | pojiva/zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-16 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-18 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-180 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | PEG-20 |

INN: | macrogol 1000 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-200 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-240 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | PEG-32 |

INN: | macrogol 1540 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-350 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | pojiva/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-4 |

INN: | macrogol 200 |

Číslo podle CAS: | 112-60-7 25322-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 203-989-9 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9-trioxaundekan-1,11-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-40 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-6 |

Číslo podle CAS: | 2615-15-8 |

EINECS/ELINCS: | 220-045-1 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekan-1,17-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-60 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady |

Název podle INCI: | PEG-75 |

INN: | macrogol 4000 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | pojiva/zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-8 |

Číslo podle CAS: | 5117-19-1 25322-68-3 |

EINECS/ELINCS: | 225-856-4 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | 3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatrikosan-1,23-diol |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-9 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-90 |

Číslo podle CAS: | 25322-68-3 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyethylen) |

Funkce: | zvlhčující přísady/rozpouštědla |

Název podle INCI: | PEG-20 ALMOND GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-35 ALMOND GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-60 ALMOND GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-11 AVOCADO GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-14 AVOCADO GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-11 BABASSU GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-42 BABASSU GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-12 BEESWAX |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-20 BEESWAX |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-6 BEESWAX |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 BEESWAX |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 BEHENATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-105 BEHENYL PROPYLENEDIAMINE |

Funkce: | antistatické přísady |

Název podle INCI: | PEG-7 BETANAPHTHOL |

Funkce: | regulátory viskozity |

Název podle INCI: | PEG-15 BUTANEDIOL |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 CAPRATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 CAPRYLATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 CAPRYLATE/CAPRATE |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-8 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-10 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-100 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-11 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | zvláčňující přísady/emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-15 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-2 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-20 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-200 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-25 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-26 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-29 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-3 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-30 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-33 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-35 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-36 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-4 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-40 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-44 CASTOR OIL |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-5 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-50 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory/surfaktanty |

Název podle INCI: | PEG-54 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název nebo název podle IUPAC: | ethoxylovaný ricinový olej |

Funkce: | emulgátory |

Název podle INCI: | PEG-55 CASTOR OIL |

Číslo podle CAS: | 61791-12-6 |

Chemický název neb