(ES) č. 1484/95NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 1995 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1484/95

ze dne 28. června 1995,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení č. 163/67/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a nařízením (ES) č. 3290/94 [2], a zejména na čl. 5 odst. 4 a článek 15 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [3], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a nařízením (ES) č. 3290/94, a zejména na čl. 5 odst. 4 a článek 15 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [4], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Finska, Rakouska a Švédska a nařízením (ES) č. 3290/94, a zejména na čl. 3 odst. 4 a článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 stanoví, že při dovozu jednoho nebo více produktů, na něž se uvedená nařízení vztahují a jejichž celní sazba je určena společným celním sazebníkem, je nezbytné od 1. července 1995 uhradit dodatečné dovozní clo, pokud byly splněny určité podmínky stanovené v Dohodě o zemědělství, uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola, vyjma dovozů, u nichž není pravděpodobné, že by narušily trh Společenství, nebo u nichž by účinek dodatečného cla nebyl úměrný sledovanému záměru; že tato dodatečná dovozní cla mohou být uložena zejména tehdy, jsou-li dovozní ceny pod úrovní spouštěcích cen;

vzhledem k tomu, že by tedy pro odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin měla být zavedena zvláštní prováděcí pravidla a měly by být zveřejňovány spouštěcí ceny;

vzhledem k tomu, že by dovozní ceny, které je nutné brát v úvahu při ukládání dodatečného dovozního cla, měly být porovnány s reprezentativními cenami dotyčných produktů na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství; že je nezbytné, aby si členské státy v jednotlivých fázích uvádění produktů na trh navzájem sdělovaly v pravidelných intervalech ceny, aby tak mohly stanovit reprezentativní ceny a odpovídající dodatečná cla;

vzhledem k tomu, že si dovozce může zvolit možnost, aby dodatečné clo bylo vypočítáno na jiném základě než je reprezentativní cena; že však v takovém případě by měla být stanovena povinnost složit jistotu ve výši dodatečného cla, které by dovozce zaplatil, kdyby dodatečné clo bylo vyměřeno na základě reprezentativní ceny; že složená jistota bude vrácena, pokud bude ve stanovené lhůtě řádně doloženo, že byly splněny podmínky prodeje dané zásilky; že na základě následných kontrol bude dodatečné clo vráceno podle článku 220 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [5], kterým se vydává celní kodex Společenství; že je však rovněž správné, aby v rámci takových kontrol byly k dlužnému clu připočteny úroky;

vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení Komise č. 163/67/EHS ze dne 26. června 1967 o stanovení dodatečné částky pro dovozy produktů chovné drůbeže ze třetích zemí [6], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3821/92 [7], se nahrazují ustanoveními tohoto nařízení; že by tedy výše uvedené nařízení mělo být nahrazeno ke dni vstupu v platnost dohody o zemědělství Uruguayského kola;

vzhledem k tomu, že z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se ověřují dovozní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i dovozní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost zavést dodatečné clo na dovoz některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu; že by tedy měly být zveřejňovány reprezentativní ceny těchto produktů a odpovídající dodatečná cla;

vzhledem k tomu, že dodatečná cla nelze uložit zejména na produkty dovážené v rámci celních kvót dohodnutých při mnohostranných obchodních jednáních Uruguayského kola;

vzhledem k tomu, že Řídící výbor pro drůbeží maso a vejce nevy dal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dodatečné dovozní clo podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 a čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2783/75, dále jen "dodatečné clo", se vztahuje na produkty uvedené v příloze I a pocházející ze zemí v této příloze uvedených.

Odpovídající spouštěcí ceny podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 a čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2783/75 jsou uvedeny v příloze II.

Článek 2

1. Reprezentativní ceny podle čl. 5 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 a podle čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2783/75 se stanoví v pravidelných intervalech zejména na základě:

- cen na trzích třetích zemí,

- nabídkových cen s dodáním na hranici Společenství,

- cen používaných v jednotlivých fázích uvádění dovezených produktů na trh Společenství.

Tyto ceny jsou uvedeny v příloze I.

2. Každé pondělí sdělí členské státy Komisi ceny podle odst. 1 třetí odrážky u reprezentativních zásilek produktů uvedených v příloze II.

Článek 3

1. Na žádost dovozce může být dodatečné clo stanoveno na základě dovozní ceny CIF pro dotyčnou zásilku, pokud je tato cena vyšší než použitelná reprezentativní cena uvedená v čl. 2 odst. 1.

Dovozní cena CIF u dotyčné zásilky může být použita pro stanovení dodatečného cla pouze tehdy, pokud zúčastněná strana předloží příslušným orgánům dovážejícího členského státu minimálně tyto doklady:

- kupní smlouvu nebo jakýkoliv jiný rovnocenný doklad,

- pojistnou smlouvu,

- fakturu,

- osvědčení o původu (pouze u stanovených zásilek),

- přepravní smlouvu,

- a v případě námořní dopravy nákladní list.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 musí dovozce složit jistotu podle čl. 248 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [8] ve výši dodatečného cla, které by zaplatil, kdyby se při výpočtu dodatečného cla vycházelo z reprezentativní ceny platné pro dotyčný produkt.

V rámci lhůty čtyř měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu má dovozce jeden měsíc ode dne prodeje dotyčných produktů na to, aby prokázal, že odbyt produktů v zásilce proběhl za podmínek, které potvrzují správnost cen uvedených v odstavci 1. Nedodržení některé z těchto lhůt má za následek propadnutí složené jistoty. Nicméně tuto lhůtu čtyř měsíců může příslušný orgán prodloužit až o tři měsíce, a to na základě žádosti, kterou musí dovozce řádně odůvodnit.

Složená jistota se uvolní, jakmile jsou celním orgánům předloženy dostatečné důkazy o podmínkách prodeje.

V opačném případě jistota propadá a použije se na uhrazení dodatečného cla.

Pokud při kontrole příslušné orgány zjistí, že podmínky tohoto článku nebyly dodrženy, budou dlužné clo vymáhat podle článku 220 nařízení (EHS) č. 2913/92. Výše vymáhaného cla zahrnuje též úroky ode dne propuštění zboží do volného oběhu do dne úhrady. Použitelná úroková sazba je sazba platná pro úhradu pohledávek podle vnitrostátních právních předpisů příslušné země.

3. Nepodá-li dovozce žádost podle odstavce 1, pak dovozní cenou dotyčné zásilky, z které se vychází při stanovení dodatečného cla, je reprezentativní cena podle čl. 2 odst. 1.

Článek 4

1. Pokud rozdíl mezi dotyčnou spouštěcí cenou uvedenou v čl. 1 odst. 2 a dovozní cenou, z které se vychází při stanovení dodatečného cla podle čl. 3 odst. 1 nebo 3, představuje:

a) nejvýše 10 % spouštěcí ceny, neukládá se žádné dodatečné clo;

b) více než 10 % spouštěcí ceny, avšak nejvýše 40 % spouštěcí ceny, pak se dodatečné clo rovná 30 % částky, o kterou rozdíl převyšuje 10 %;

c) více než 40 % spouštěcí ceny, avšak nejvýše 60 % spouštěcí ceny, pak se dodatečné clo rovná 50 % částky, o kterou rozdíl převyšuje 40 %, zvýšené o dodatečné clo uložené podle písmene b);

d) více než 60 %, avšak nejvýše 75 %, pak se dodatečné clo rovná 70 % částky, o kterou rozdíl převyšuje 60 % spouštěcí ceny zvýšené o dodatečné clo podle písmen b) a c);

e) více než 75 % spouštěcí ceny, pak se dodatečné clo rovná 90 % částky, o kterou rozdíl převyšuje 75 % zvýšené o dodatečné clo podle písmen b), c) a d).

2. Dodatečná cla odpovídající reprezentativním cenám stanoveným podle čl. 2 odst. 1 jsou uvedena v příloze I.

Článek 5

V případě potřeby může Komise na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy přílohu I upravit.

Komise však smí upravit reprezentativní ceny pouze tehdy, liší-li se tyto ceny od stanovených cen nejméně o 5 %.

Článek 6

Dodatečné clo stanovené v příloze I se nevztahuje na dovozy upravené nařízením Komise (ES) č. 1431/94 [9] a nařízením (ES) č. 1474/95 [10].

Článek 7

Zrušuje se nařízení č. 163/67/EHS.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 1995.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.

[2] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.

[3] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.

[4] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.

[5] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. 129, 28.6.1967, s. 2577/67.

[7] Úř. věst. L 387, 31.12.1992, s. 24.

[8] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[9] Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9.

[10] Viz stranu 19 v tomto čísle Úředního věstníku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Kód KN | Popis | Reprezentativní cena ECU/100 kg | Dodatečné clo ECU/100 kg | Původ |

02074110 | Vykostěné porcované maso drůbeže druhu kur domácí | 185 | 38 | 01 |

220 | 24 | 02 |

240 | 18 | 03 |

04081180 | Sušené žloutky | 225 | 25 | 04 |

--------------------------------------------------

PRILOHA II

Kód KN | Spouštěcí cena (ECU / 100 kg) |

01051111 | 8588,0 |

01051119 | 8588,0 |

01051191 | 8588,0 |

01051199 | 8588,0 |

01051910 | 3242,3 |

01051990 | 14525,0 |

01059100 | 55,8 |

01059910 | 115,1 |

01059920 | 185,9 |

01059930 | 147,8 |

01059950 | 133,3 |

02071011 | 142,3 |

02071015 | 100,2 |

02071019 | 128,5 |

02071031 | 170,0 |

02071039 | 250,0 |

02071051 | 158,8 |

02071055 | 185,1 |

02071059 | 173,5 |

02071071 | 207,1 |

02071079 | 257,3 |

02071090 | 173,2 |

02072110 | 98,8 |

02072190 | 131,2 |

02072210 | 177,7 |

02072290 | 179,8 |

02072311 | 170,1 |

02072319 | 167,9 |

02072351 | 200,0 |

02072359 | 248,2 |

02072390 | 204,5 |

02073911 | 339,8 |

02073913 | 100,0 |

02073915 | 180,0 |

02073921 | 227,1 |

02073923 | 158,1 |

02073925 | 310,7 |

02073927 | 100,0 |

02073931 | 339,0 |

02073933 | 342,3 |

02073941 | 279,9 |

02073943 | 142,9 |

02073945 | 177,8 |

02073947 | 200,0 |

02073951 | 216,7 |

02073953 | 435,3 |

02073955 | 423,2 |

02073961 | 133,3 |

02073965 | 100,0 |

02073967 | 78,3 |

02073971 | 463,4 |

02073973 | 331,9 |

02073975 | 309,7 |

02073977 | 164,2 |

02074110 | 333,5 |

02074111 | 251,1 |

02074121 | 97,5 |

02074131 | 80,0 |

02074141 | 235,7 |

02074151 | 158,9 |

02074171 | 316,6 |

02074190 | 143,4 |

02074210 | 129,9 |

02074211 | 337,8 |

02074231 | 80,8 |

02074241 | 280,0 |

02074251 | 111,1 |

02074259 | 172,7 |

02074271 | 233,3 |

02074290 | 131,3 |

02074311 | 465,3 |

02074315 | 354,5 |

02074321 | 100,0 |

02074323 | 133,3 |

02074331 | 107,8 |

02074341 | 81,1 |

02074351 | 432,4 |

02074353 | 308,3 |

02074361 | 309,7 |

02074363 | 166,0 |

02074371 | 234,5 |

02074381 | 500,0 |

02074390 | 163,2 |

02090090 | 135,8 |

16023911 | 318,6 |

04070011 | 935,9 |

04070019 | 743,6 |

04070030 | 52,7 |

04071180 | 343,3 |

04081981 | 69,6 |

04081989 | 111,9 |

04089180 | 271,4 |

04089980 | 59,7 |

35021091 | 521,5 |

35021099 | 51,7 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU