31995D0168Rozhodnutí Komise ze dne 8. května 1995, kterým se, pokud jde o salmonely, stanoví doplňkové záruky u zásilek některých druhů vajec určených k lidské spotřebě do Finska a Švédska

Publikováno: Úř. věst. L 109, 16.5.1995 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. května 1995 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 1995 Nabývá účinnosti: 10. května 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1688/2005 Pozbývá platnosti: 26. října 2005

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 8. května 1995,

kterým se, pokud jde o salmonely, stanoví doplňkové záruky u zásilek některých druhů vajec určených k lidské spotřebě do Finska a Švédska

(95/168/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/445/EHS [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na přílohu II kapitolu 2 první odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že rozhodnutími 94/968/ES [2] a 95/50/ES [3] Komise schválila operační programy pro tlumení salmonelóz předložené Finskem a Švédskem; že tyto programy obsahují zvláštní opatření týkající se slepičích vajec určených k přímé lidské spotřebě;

vzhledem k tomu, že se Finsko zavázalo, že balírny budou přijímat pouze taková vejce, která pocházejí z hejn nosnic podrobovaných pravidelným kontrolám na salmonely; že Švédsko ustanovilo kontrolu na salmonely u všech hejn nosnic, jejichž vejce jsou určena pro trh;

vzhledem k tomu, že by měly být zavedeny doplňkové záruky jako rovnocenné k zárukám, které v rámci svých operačních programů provádí Finsko a Švédsko;

vzhledem k tomu, že balírny by proto měly poskytnout záruku, že vejce určená pro Finsko a Švédsko pocházejí z hejn nosnic, u nichž bylo provedeno mikrobiologické vyšetření odebraných vzorků;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena pravidla těchto mikrobiologických vyšetření odebraných vzorků stanovením metody odběru vzorků, počtu odebíraných vzorků a mikrobiologických metod zkoumání vzorků;

vzhledem k tomu, že by se měla vzít v úvahu nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3117/94 [5], nařízení Komise (EHS) č. 1274/91 ze dne 15. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce [6], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3239/94 [7], a rozhodnutí Rady 94/371/ES ze dne 20. června 1994, kterým se stanoví zvláštní hygienické podmínky pro uvádění některých druhů vajec na trh [8];

vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko musí na zásilky pocházející ze třetích zemí uplatňovat dovozní požadavky, které jsou přinejmenším tak přísné jako požadavky stanovené v tomto rozhodnutí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v nařízení (EHS) č. 1907/90 a v nařízení (EHS) č. 1274/91.

2. Pro účely tohoto rozhodnutí se však "vejci" rozumějí slepičí vejce určená k lidské spotřebě a spadající do následujících kategorií:

- vejce kategorie "A",

- vejce kategorie "B".

3. Toto rozhodnutí se nevztahuje na vejce určená k produkci vaječných výrobků nebo dodávaných zařízením potravinářského průmyslu schváleným podle směrnice Rady 89/437/EHS [9], pokud je toto určení jasně označené na dalším balení.

Článek 2

1. Balírny poskytnou záruky, že vejce určená pro Finsko a Švédsko pocházejí z hejn nosnic, u nichž bylo provedeno mikrobiologické vyšetření odebraných vzorků v souladu s ustanoveními uvedenými v příloze I.

2. Pro účely záruky stanovené v odstavci 1 musí být k vejcím přiloženo osvědčení uvedené v příloze II.

Článek 3

Doplňkové záruky stanovené tímto rozhodnutím se nepoužijí u vajec pocházejících ze zařízení patřících do programu, který se postupem podle článku 18 směrnice 92/118/EHS uznává jako rovnocenný programu uplatňovanému ve Finsku a ve Švédsku.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno do dne 31. prosince 1996. Bude přezkoumáno na základě zprávy připravené Finskem a Švédskem, podle jejich zkušeností, a předloženo do dne 30. září 1996.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. května 1995.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[2] Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 36.

[3] Úř. věst. L 53, 9.3.1995, s. 31.

[4] Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5.

[5] Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 4.

[6] Úř. věst. L 121, 15.5.1991, s. 11.

[7] Úř. věst. L 338, 28.12.1994, s. 48.

[8] Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 34.

[9] Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

1. Metoda odběru vzorků

V případě slepic chovaných na hřadě nebo ve volném výběhu se odebírají vzorky trusu, každý vzorek se skládá ze samostatných vzorků čerstvého trusu o hmotnosti alespoň 1 gramu, odebírají se namátkově na několika místech budovy, ve které se slepice chovají, pokud mají slepice volný přístup do více než jedné budovy na dané farmě, odebírají se vzorky v každé skupině zemědělských budov, ve kterých se slepice chovají.

V případě nosnic chovaných v klecích se vzorky odebírají ze škrabadel nebo z trusu na povrchu podlahy.

2. Počet odebraných vzorků

Počet vzorků musí umožnit zjistit s 95 % jistotou 5 % prevalenci salmonelóz.

3. Mikrobiologické vyšetření vzorků

Salmonela musí být izolována v souladu se standardními metodami Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO 6579: 1993).

4. Četnost odběru vzorků

V hejnu musí být odebírány vzorky v průběhu dvou týdnů před počátkem snůšky, a potom přinejmenším každých 25 týdnů.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU