(ES) č. 3290/94NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání

Publikováno: Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105-200 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 1994 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 614/2009 Pozbývá platnosti: 3. srpna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 3290/94

ze dne 22. prosince 1994

o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že Společenství schválilo soubor pravidel, jimiž se řídí společná zemědělská politika;

vzhledem k tomu, že v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání sjednalo Společenství různé dohody (dále jen "dohody GATT"); že některé z těchto dohod se týkají zemědělství, zejména Dohoda o zemědělství (dále jen "dohoda"); že ústupky týkající se domácí podpory mohou být splněny stanovením cen a výší podpor na vhodné úrovni a není nutno stanovit v této věci zvláštní ustanovení; že dohoda stanoví šestiletý harmonogram pro rozšíření přístupu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí na trh Společenství na jedné straně a postupné snižování úrovně podpory poskytované Společenstvím pro vývoz zemědělských produktů na straně druhé; že by měly být náležitě upraveny právní a správní předpisy v oblasti zemědělství pro obchod se třetími zeměmi;

vzhledem k tomu, že při změně všech opatření omezujících dovoz zemědělských produktů na cla (tarifikaci) a zákazu provádění takových opatření v budoucnu vyžaduje dohoda zrušení pohyblivých dovozních dávek a ostatních stávajících dovozních opatření a poplatků stanovených ve společných organizacích trhů; že celní sazby uplatňované na zemědělské produkty v souladu s dohodou musí být stanoveny ve společném celním sazebníku; že však pro některé skupiny produktů, jako jsou obiloviny, rýže, víno a ovoce a zelenina, zavedení doplňujících nebo jiných mechanismů obchodu, než je vybírání pevně stanovených cel, vyžaduje, aby byly přijaty předpisy umožňující výjimky ze základních nařízení; že navíc opatření na ochranu trhu Společenství proti dovozu rozinek a zpracovaných třešní lze na základě Dohody o ochranných opatřeních udržovat po dobu pěti let; že kromě toho, aby se zamezilo problémům se zásobováním trhu Společenství, by mělo být povoleno pozastavení cla na některé výrobky v odvětví cukru;

vzhledem k tomu, že pro udržení minimální úrovně ochrany proti nepříznivým účinkům na trhu, které mohou vyplývat z výše uvedené tarifikace, umožňuje dohoda použití dodatečných cel na základě přesně určených podmínek, ale pouze u produktů, na něž se vztahuje tarifikace; že by v souladu s tím měla být vložena do příslušných základních nařízení odpovídající ustanovení;

vzhledem k tomu, že dohoda stanoví v režimu tak zvaného běžného přístupu a tak zvaného minimálního přístupu řadu celních kvót; že podmínky použitelné pro takové kvóty jsou v dohodě podrobně uvedeny; že s ohledem na zvýšený počet kvót a pro zajištění co nejúčinnějšího provádění by měla být Komise odpovědná za jejich otevírání a správu s využitím postupu řídícího výboru;

vzhledem k tomu, že změny vyplývající z rámcové dohody o banánech, uzavřené s některými zeměmi Jižní Ameriky v rámci Uruguayského kola, by měly být zahrnuty do nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [3];

vzhledem k tomu, že z toho důvodu, že Dohoda o ochranných opatřeních stanoví jasná pravidla propoužití ochranných doložek zahrnutých do organizací trhů, měly by být tyto doložky doplněny o odkaz na závazky vyplývající z mezinárodních dohod;

vzhledem k tomu, že ve svých obchodních vztazích se třetími zeměmi nespadajícími do dohod GATT není Společenství vázáno omezeními, pokud jde o přístup na jeho trh, která z takových dohod vyplývají; že pro zajištění toho, aby byla případně přijata nezbytná opatření vůči produktům pocházejícím z takových zemí, by Komise měla mít odpovídající pravomoc uplatňovanou prostřednictvím řídícího výboru;

vzhledem k tomu, že na základě dohody je poskytování vývozních subvencí omezeno na některé skupiny zemědělských produktů, které dohoda stanoví; že kromě toho podléhá omezením, pokud jde o množství a hodnotu;

vzhledem k tomu, že dodržování omezení, pokud jde o hodnotu, může být zajištěno při stanovení náhrad a sledováním plateb podle předpisů vztahujících se k Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu; že sledování lze usnadnit povinným stanovením náhrad předem, aniž by se v případě rozlišených náhrad předpokládala možnost změny předem stanoveného místa určení uvnitř zeměpisné oblasti, na níž se vztahuje jednotná sazba náhrad; že v případě změny místa určení by měla být vyplacena náhrada uplatňovaná pro skutečné místo určení, se stropem na úrovni částky použitelné pro místo určení stanovené předem;

vzhledem k tomu, že sledování toho, jak jsou plněna omezení, pokud jde o množství, vyžaduje zavedení spolehlivého a účinného systému kontroly; že by proto poskytování náhrad mělo být podmíněno vývozní licencí; že by náhrady měly být poskytovány v dostupných mezích v závislosti na konkrétní situaci každého dotyčného produktu; že výjimky mohou být povolovány pouze v případě zpracovaných produktů neuvedených v příloze II Smlouvy, na něž se nevztahují omezení, pokud jde o hodnotu, a v případech potravinové pomoci, které jsou osvobozeny od jakéhokoli omezení; že by mělo být přijato ustanovení o výjimkách z přísných předpisů týkajících se správy v případech, kdy vývozy, při nichž jsou poskytovány náhrady, nepřekračují stanovená omezení, pokud jde o množství; že sledování množství vyvezených pomocí náhrad během hospodářských roků uvedených v dohodě bude zajištěno na základě vývozních licencí vydávaných pro každý hospodářský rok;

vzhledem k tomu, že ve většině společných organizací trhů spadá výjimka použití režimu aktivního zušlechťovacího styku výhradně do pravomoci Rady; že v hospodářských podmínkách vyplývajících z dohody by mohlo být nezbytné rychle reagovat na problémy trhu vznikající z uplatňování výše uvedeného režimu; že z tohoto hlediska by měla být pravomoc udělena Komisi, aby mohla přijímat naléhavá opatření, která jsou časově omezena; že by uvedená opatření měla být podmíněna použitím postupu podle článku 3 rozhodnutí Rady 87/373/EHS ze dne 13. července 1987 [4];

vzhledem k tomu, že musí být rovněž zajištěn soulad s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví; že proto musí být včleněna nezbytná ustanovení do nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [5];

vzhledem k tomu, že v důsledku změn právních předpisů o zemědělství uvedených v tomto nařízení již mnoho nařízení Rady odvozených ze základních nařízení neslouží svému účelu; že v zájmu právní jasnosti by měla být zrušena; že by měla být rovněž zrušena některá ustanovení, která, aniž jsou přímo spojena s dohodami GATT, se stala neúčinnými; že totéž platí pro některá nařízení Rady uváděná jako "druhá generace", jež mohou být z velké části včleněna do dotyčných základních nařízení;

vzhledem k tomu, že však nebylo možno začlenit existující obecná pravidla Rady o použití ochranné doložky do základních nařízení; že s ohledem na význam dodatků, které se staly nezbytnými v této oblasti na základě dohod GATT, nemohou být dotyčná nařízení zachována; že by proto měla být zrušena a přitom stanoveny právní základy umožňující jejich nahrazení;

vzhledem k tomu, že uplatňování Dohody o zemědělství by mohlo být ohroženo, pokud by se vnitřní postupy mezi jednotlivými odvětvími značně lišily; že z toho důvodu je vhodné tyto postupy sjednotit;

vzhledem k tomu, že stanovení obecných prováděcích pravidel Radou v minulosti umožňovalo stanovit vhodný rámec pro konkrétnější pravidla nutná pro; že provádění uvedené Dohody o zemědělství by nemělo zpochybňovat mechanismy a postupy pro řízení společné zemědělské politiky;

vzhledem k tomu, že bude později užitečné analyzovat jak fungování právních úprav stanovených tímto nařízením, tak získané zkušenosti s opatřeními přijatými třetími zeměmi pro provádění dohod GATT; že proto po uplynutí prvních dvou let uplatňování tohoto nařízení by měla Komise předložit zprávu Radě a Evropskému parlamentu;

vzhledem k tomu, že přechod od stávající právní úpravy na právní úpravu vyplývající z dohod GATT může způsobit obtíže v přizpůsobení, s nimiž se v tomto nařízení nepočítá; že z toho důvodu, aby se počítalo s touto možností, by mělo být přijato obecné ustanovení umožňující Komisi přijmout na určité období nezbytná přechodná opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví úpravy a přechodná opatření v odvětí zemědělství, která jsou nezbytná k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

Článek 2

Úpravy uvedené v článku 1 jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení.

Článek 3

1. Pokud jsou přechodná opatření v rámci společné zemědělské politiky nezbytná k usnadnění přechodu od stávající právní úpravy na právní úpravu vyplývající z úprav požadavků vzešlých z dohod uvedených v článku 1, musí být taková opatření přijata postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS [6], nebo případně podle odpovídajících článků jiných nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, nebo nařízení (ES) č. 3448/93 [7].

Pokud jsou taková opatření přijímána, přihlíží se ke zvláštnímu charakteru jednotlivých odvětví v oblasti zemědělství a k závazkům vyplývajícím z dohod uvedených v článku 1.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 mohou být přijímána do 30. června 1996 a po tomto dni se nesmí používat. Rada může na návrh Komise kvalifikovanou většinou toto období prodloužit.

Článek 4

1. Pokud, s ohledem na zvláštní situaci zemědělského produktu, lze zajistit dodržení závazků týkajících se úrovně podpory vývozu, vyplývajících z dohod uvedených v článku 1, pomocí prostředků s nižší účinností, než jsou prostředky za tím účelem zavedené, může Komise osvobodit takový produkt od použití ustanovení o vývozních náhradách upravených tímto nařízením.

2. Aniž je dotčeno toto nařízení, může Komise přijmout jakákoli opatření nezbytná k ochraně trhu Společenství proti dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí, k nimž nemá Společenství v rámci dohod uvedených v článku 1 žádné závazky.

3. Opatření podle odstavců 1 a 2 jsou přijata postupem podle čl. 3 odst. 1.

Článek 5

Komise podá do 30. června 1997 zprávu Radě a Evropskému parlamentu o fungování právní úpravy vyplývající z tohoto nařízení a o zkušenostech získaných s opatřeními přijatými třetími zeměmi za účelem provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

Rada rozhodne na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy o jakýchkoli změnách vyplývajících z výsledků a závěrů uvedené zprávy.

Článek 6

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1995.

2. Použije se ode dne 1. července 1995.

Avšak:

a) článek 3 a čl. 4 odst. 2 se použije ode dne 1. ledna 1995;

b) ustanovení uvedená v přílohách a týkající se dovozních cel a dodatečných dovozních cel, která se vztahují na produkty uvedené v přílohách XIII a XVI, u nichž se používá vstupní cena, se použijí od počátku obchodního roku dotyčných produktů v roce 1995;

c) ustanovení o vývozních náhradách se použijí:

- ode dne 1. září 1995, pokud jde o přílohy II a XVI,

- ode dne 1. října 1995, pokud jde o přílohu IV,

- ode dne 1. listopadu 1995, pokud jde o přílohu V,

d) ustanovení uvedená v příloze XV se použijí ode dne 1. ledna 1995,

e) ustanovení uvedená v příloze XVI části I bodu 2 se použijí ode dne 1. ledna 1996.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 1994.

Za Radu

předseda

H. Seehofer

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1884/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 27).

[2] Stanovisko ze dne 14. prosince 1994 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3518/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 15).

[4] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

[5] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1891/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 42).

[6] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[7] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

--------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI

Příloha XII

Příloha XIII

Příloha XIV

Příloha XV

Příloha XVI

Příloha XVII

Příloha XVIII

Příloha XIX

Příloha XX

Příloha XXI

Příloha XXII

PŘÍLOHA I

OBILOVINY

I. Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 (Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1866/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 1).

1. V článku 3 se zrušuje odst. 2.

2. V čl. 3 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Intervenční cena, která je platná pro kukuřici a zrna čiroku v květnu, zůstává v platnosti v červenci, srpnu a září následujícího hospodářského roku."

3. V čl. 3 odst. 4 se první věta druhého pododstavce nahrazuje tímto:

"Intervenční cena podléhá měsíčním zvýšením po celý hospodářský rok nebo jeho část."

4. V článku 5 se první a poslední odrážky zrušují.

5. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Článek 9

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 12 a 13.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 10

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Odchylně od odstavce 1 se dovozní clo na produkty kódů KN ex1001 jiné než sourež, 1002, 1003, ex1005 jiné než hybridní osivo a ex1007 jiné než hybridy k setí rovná intervenční ceně platné pro tyto produkty při dovozu a zvýšené o 55 %, snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Toto clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

3. Pro účely výpočtu dovozního poplatku uvedeného v odstavci 2:

a) pro produkty uvedené v odstavci 2 vyjádřené v jedné standardní jakosti nebo případně rozdělené do několika standardních jakostí (pšenice setá: vysoká, střední, nízká; pšenice tvrdá; kukuřice; ostatní krmné obiloviny) se reprezentativní dovozní ceny CIF zjišťují na základě cen pro tyto jakosti na světovém trhu.

Takové reprezentativní dovozní ceny CIF se stanoví pravidelně.

b) každá dovozní zásilka se zařazuje podle nejbližší jakosti mezi standardními jakostmi uvedenými v písmenu a).

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Tato prováděcí pravidla přesně určují zejména:

- použité standardní jakosti,

- cenové kotace pro různé jakosti pšenice a cenové kotace pro ostatní obiloviny, které mají být vzaty v úvahu,

- způsob výpočtu dovozního poplatku pro každou zásilku zařazenou podle jedné ze standardních jakostí podle odst. 3 písm. a),

- možnost poskytnout, pokud se to ukáže jako vhodné, ve stanovených případech hospodářským subjektům příležitost znát před příchodem dotyčných zásilek poplatek, který by se použil.

Článek 11

1. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou v článku 10 dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 23. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatní kritéria nezbytná k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 12

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 23.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

V případě kvóty na dovoz 2000000 tun kukuřice a 300000 tun čiroku do Španělska a kvóty na dovoz 500000 tun kukuřice do Portugalska tato pravidla navíc obsahují nezbytná ustanovení týkající se uskutečnění dovozů podle kvót, jakož i případně veřejného skladování množství dovážených intervenčními agenturami dotyčných členských států, a jejich odbytu na trzích těchto členských států.

Článek 13

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v článku 1 v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze B na základě kurzů nebo cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

Vývozní náhrada pro produkty uvedené v článku 1, které jsou vyvezeny ve formě zboží uvedeného v příloze B, nesmí být vyšší než náhrada použitelná pro tyto produkty vyvážené v nezměněném stavu.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčeným hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 23.

Náhrady mohou být stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž byl tento postup stanoven v minulosti.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Náhrada pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené v nezměněném stavu se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

5. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 a vyvážených v nezměněném stavu je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo případně

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

6. Postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 lze rozšířit působnost odstavců 4 a 5 na produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze B.

7. Postupem podle článku 23 se lze odchýlit od odstavců 4 a 5 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

8. Není-li postupem podle článku 23 stanoveno jinak, náhrada pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) použitelná v souladu s odstavcem 5 se upraví v závislosti na úrovni měsíčních zvýšení použitelných pro intervenční cenu a případně na změnách této ceny.

Opravná částka může být stanovena postupem podle článku 23. Komise však může opravné částky v případě nutnosti změnit.

První a druhý pododstavec mohou být použity zcela nebo částečně pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d), jakož i pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze B. V takovém případě se úprava uvedená v prvním pododstavci opraví použitím koeficientu pro měsíční zvýšení, vyjadřujícího poměr mezi množstvím základního produktu a množstvím tohoto produktu obsaženého ve zpracovaném produktu, který je vyvážen nebo použit ve vyváženém zboží.

V prvních třech měsících hospodářského roku je náhradou použitelnou pro vývoz uskladněného sladu na konci předchozího hospodářského roku nebo sladu vyrobeného z uskladněného ječmene v této době ta náhrada, která by byla použita, pokud jde o dotyčné osvědčení, v případě vývozu v průběhu posledního měsíce předchozího hospodářského roku.

9. Je-li nutné přihlédnout ke zvláštnostem výroby některých lihovin získávaných z obilovin, mohou být kritéria pro poskytnutí vývozních náhrad stanovených v odstavci 1 a kontrolní postupy upraveny tak, aby vyhovovaly této zvláštní situaci.

10. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

11. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, a zejména prováděcí pravidla týkající se úpravy uvedené v odstavci 9, se stanoví postupem podle článku 23. Příloha B se změní stejným postupem. Avšak prováděcí pravidla k odstavci 6 pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze se stanoví postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

Článek 14

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví obilovin může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku:

- v případě produktů uvedených v článku 1, které jsou určeny k produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d), a

- ve zvláštních případech u produktů uvedených v článku 1, které jsou určeny k výrobě zboží uvedeného v příloze B.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 15

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 16

1. Pokud kurzy nebo ceny na světovém trhu pro jeden nebo více produktů uvedených v článku 1 dosáhnou úrovně cen ve Společenství a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat a zhoršovat se, a je-li tím trh Společenství narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata vhodná opatření.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 17

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy"

.

5. V příloze A se doplňují následující kódy a popisy:

KN kód | Popis |

2306 | Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305 |

230690 | — ostatní — — ostatní |

23069091 | — — — z kukuřičných klíčků |

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2729/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 18).

Výrazy "dávka" a "dávky" se nahrazují výrazy "clo" a "cla".

III. Nařízení Rady (ES) č. 3670/93 ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. L 338, 31.12.1993, s. 35).

Výše uvedené nařízení se zrušuje.

PŘÍLOHA II

RÝŽE

I. Nařízení Rady (EHS) č. 1418/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1869/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 7).

1. V článku 4 se odst. 5 nahrazuje tímto:

"5. Postupem podle článku 27 se stanoví toto:

a) po konzultaci s dotyčnými členskými státy intervenční centra podle odstavce 4;

b) přepočítací koeficient loupané rýže na neloupanou rýži nebo naopak;

c) přepočítací koeficient loupané rýže na celoomletou a poloomletou rýži nebo naopak a

d) náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů, které mají být brány v úvahu pro použití odstavce 3."

2. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 10

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 14 a 15.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27.

Článek 11

1. Subvence mohou být stanoveny pro dodávky do francouzského zámořského departementu Réunion, určené pro spotřebu na tomto území, pro produkty kódu KN 1006(kromě kódu 10061010), které pocházejí z členských států a jsou v jedné ze situací uvedených v čl. 9 odst. 2 Smlouvy.

Výše subvence se stanoví s přihlédnutím k potřebám zásobování trhu Réunionu na základě rozdílu mezi kurzy nebo cenami dotyčných produktů na světovém trhu a kurzy nebo cenami týchž produktů na trhu Společenství a, je-li to nezbytné, na základě cen těchto produktů dodávaných na ostrov Réunion.

Subvence se poskytuje na žádost dotyčné strany. Může být případně stanovena prostřednictvím nabídkového řízení. Toto nabídkové řízení se týká výše subvence.

Subvence se stanoví pravidelně postupem podle článku 27. Avšak v případě nutnosti může Komise subvenci na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

2. Pravidla pro financování společné zemědělské politiky se použijí na subvenci stanovenou v odstavci 1.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27.

Článek 12

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Odchylně od odstavce 1 se dovozní clo na:

a) loupanou rýži kódu KN 100620 rovná intervenční ceně platné pro rýži indica a japonica při dovozu, zvýšené o:

- 80 % v případě rýže indica a

- 88 % v případě rýže japonica,

a snížené o dovozní cenu;

b) celoomletou rýži kódu KN 100630 rovná intervenční ceně platné v době dovozu, zvýšené o procentní sazbu, která se vypočítá, a snížené o dovozní cenu.

Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

Procentní sazba podle písm. b) se vypočítá úpravou příslušných procentních sazeb uvedených v písm. a) tak, že se zohlední přepočítací koeficient, náklady na zpracování a hodnota vedlejších produktů a přičte se částka na ochranu průmyslu.

3. Odchylně od odstavce 1 se:

a) nevybírá žádné clo při dovozu produktů kódu KN 100610 a kódů 100620 a 10064000 do francouzského zámořského departementu Réunion, které jsou určeny pro spotřebu na tomto území;

b) clo, které má být vybíráno při dovozu produktů kódu KN 100630 do francouzského zámořského departementu Réunion, které jsou určeny pro spotřebu na tomto území, vynásobí koeficientem 0,30.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27. Tato pravidla zahrnují zejména kritéria pro rozlišení druhů dovážené rýže podle odstavce 2, stanovení částky na ochranu průmyslu a nezbytná ustanovení pro určení a výpočet dovozních cen a kontrolu jejich pravosti.

Článek 13

1. Aniž je dotčen čl. 12 odst. 2, aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou v článku 12 dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozní ceny CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 27. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatní kritéria nezbytná k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 14

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v článku 1 v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze B na základě kurzů nebo cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

Vývozní náhrada pro produkty uvedené v článku 1, které jsou vyvezeny ve formě zboží uvedeného v příloze B, nesmí být vyšší než náhrada použitelná pro tyto produkty vyvážené v nezměněném stavu.

2. Pro přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 27.

Náhrady mohou být stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž byl tento postup stanoven v minulosti.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

Pravidelně stanovené náhrady pro produkty uvedené v článku 1 odst. 1 písm. a) a b) se stanoví nejméně jednou za měsíc.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti rýže a zlomkové rýže na trhu Společenství,

- cen rýže a zlomkové rýže na světovém trhu;

b) cíle společné organizace trhu s rýží, které mají zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na tomto trhu;

c) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

d) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

e) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů.

Při stanovení výše náhrady se přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

5. Náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) se stanoví v souladu s těmito zvláštními kritérii:

a) ceny skutečně dosažené pro tyto produkty na různých reprezentativních vývozních trzích Společenství;

b) nejvýhodnější kurzy zjištěné na různých trzích dovážejících třetích zemí;

c) náklady na uvedení na trh a nejvýhodnější přepravní náklady z trhů Společenství uvedených v písm. a) do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, která slouží těmto trhům, jakož i dopravní náklady vzniklé na světovém trhu.

6. Pokud je náhrada stanovena nabídkovým řízením, týká se nabídkové řízení výše náhrady.

7. Náhrada pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené v nezměněném stavu se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

8. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 a vyvážených v nezměněném stavu je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

9. Postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 lze rozšířit působnost odstavců 7 a 8 na produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze B.

10. Postupem podle článku 27 se lze odchýlit od odstavců 7 a 8 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

11. Není-li postupem podle článku 27 stanoveno jinak, náhrada pro produkty uvedené v článku 1 odst. 1 písm. a) a b) použitelná v souladu s odstavcem 4 se upraví v závislosti na úrovni měsíčních zvýšení použitelných pro intervenční cenu a případně na změnách této ceny podle stupně přepracování a při použití přepočítacího koeficientu.

Opravná částka může být stanovena postupem podle článku 27. Komise však může opravné částky v případě nutnosti změnit.

První a druhý pododstavec mohou být použity zcela nebo částečně pro produkty uvedené v článku 1 odst. 1 písm. c), jakož i pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze B. V takovém případě se úprava uvedená v prvním pododstavci opraví použitím koeficientu pro měsíční zvýšení, vyjadřujícího poměr mezi množstvím základního produktu a množstvím tohoto produktu obsaženého ve zpracovaném produktu, který je vyvážen nebo použit ve vyváženém zboží.

12. U neloupané rýže sklizené ve Společenství a loupané rýže získané z této rýže, které tvoří zásoby ke konci hospodářského roku a pocházejí ze sklizně v uvedeném hospodářském roce a které jsou vyváženy v nezměněném stavu nebo ve formě celoomleté nebo poloomleté rýže mezi začátkem následujícího hospodářského roku a termíny, které mají být stanoveny, může být náhrada zvýšena o vyrovnávací částku. Rada určí na návrh Komise kvalifikovanou většinou každý rok do 1. července podle potřeby produkty, na něž se použijí ustanovení předchozího pododstavce.

Vyrovnávací částka:

- v případě loupané rýže se rovná rozdílu mezi směrnou cenou platnou pro poslední měsíc hospodářského roku a cenou platnou pro první měsíc nového hospodářského roku,

- v případě neloupané rýže, se rovná výše uvedenému rozdílu upravenému přepočítacím koeficientem.

Tato částka se však případně snižuje o odškodnění, které již bylo poskytnuto podle článku 8.

Vyrovnávací částka se poskytuje pouze tehdy, dosáhnou-li zásoby minimálního množství.

13. Náhrada pro produkty uvedené v článku 1 písm. a) a b) je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- mají v případě neloupané rýže a loupané rýže původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 14,

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 8 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 27 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

Postupem podle článku 27 mohou být stanovena doplňující pravidla.

14. Náhrada se neposkytuje při vývozu neloupané rýže a loupané rýže, dovážené ze třetích zemí a vyvážené zpět do třetích zemí, vyjma kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clům vybraným při dovozu, pokud jsou cla nižší než uplatňovaná náhrada; pokud jsou cla vybraná při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

15. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

16. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, a zejména prováděcí pravidla týkající se úpravy uvedené v odstavci 11, se stanoví postupem podle článku 27. Příloha B se změní stejným postupem. Avšak prováděcí pravidla k odstavci 7 pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze se stanoví postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

Článek 15

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví rýže může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 16

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení, včetně definic uvedených v příloze A, se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení dovozu nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 17

1. Pokud kurzy nebo ceny na světovém trhu pro jeden nebo více produktů uvedených v článku 1 písm. a) a b) dosáhnou úrovně cen ve Společenství a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat a zhoršovat se, a je-li tím trh Společenství narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata vhodná opatření.

2. Kurzy nebo ceny na světovém trhu dosáhnou úrovně cen Společenství, pokud se přibližují nebo přesahují intervenční cenu pro rýži indica a japonica, zvýšenou o:

- 80 % v případě rýže indica a

- 88 % v případě rýže japonica.

3. Situace uvedená v odstavci 1 může pokračovat nebo se zhoršovat, je-li zjištěna nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou a hrozí-li, že tato nerovnováha vzhledem k předpokládanému vývoji produkce a tržních cen bude pokračovat.

4. Trh Společenství je narušen nebo mu hrozí, že bude narušen v důsledku situace uvedené v předchozích odstavcích, pokud může vysoká úroveň cen v mezinárodním obchodu bránit dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo způsobit jejich vývoz ze Společenství tak, že je ohrožena stabilita trhu nebo zabezpečení zásobování.

5. Jsou-li jsou splněny podmínky tohoto článku, mohou být přijata tato opatření:

- uplatňování vývozní dávky; kromě toho může být nabídkovým řízením stanovena zvláštní vývozní dávka týkající se určeného množství,

- stanovení lhůty pro vydávání vývozních licencí

- úplné nebo částečné pozastavení vydávání vývozních licencí,

- úplné nebo částečné zamítnutí nevyřízených žádostí o vydání vývozních licencí

Tato opatření se zruší nejpozději tehdy, je-li zjištěno, že po tři týdny po sobě již není plněna podmínka uvedená v odstavci 2.

6. Při stanovení vývozní dávky pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) se vezme v úvahu:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti rýže na trhu Společenství,

- cen rýže a cen zpracovaných produktů z odvětví rýže na světovém trhu;

b) cíle společné organizace trhů v odvětví rýže, které mají zajistit rovnováhu zásobování a obchodu na těchto trzích;

c) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

d) hospodářské hledisko vývozů.

7. Při stanovení vývozní dávky pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) se uplatňují skutečnosti uvedené v odstavci 6. Kromě toho se vezmou v úvahu tyto zvláštní skutečnosti:

a) ceny skutečně dosažené pro zlomkovou rýži na různých trzích Společenství;

b) množství zlomkové rýže nezbytné pro výrobu uvažovaných produktů a případně hodnota vedlejších produktů;

c) možnosti a podmínky prodeje dotyčných produktů na světovém trhu.

8. Pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů, může být vývozní dávka rozlišena.

9. Vývozní dávka, která má být vybrána, je dávka uplatňovaná ke dni vývozu. Avšak dávka uplatňovaná v den podání žádosti o licenci se vztahuje, pokud o to žadatel požádá v době, kdy žádá o licenci, na vývoz, který má být uskutečněn v době platnosti této licence.

10. Žádná dávka se nevztahuje na vývozy uskutečněné na základě potravinové pomoci podle článku 25.

11. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27.

Stejným postupem a pro každý produkt:

- se přijme rozhodnutí o zavedení opatření uvedených v odstavci 5 a o zrušení opatření uvedených ve druhé a třetí odrážce výše uvedeného odstavce,

- se pravidelně stanoví vývozní dávka.

V případě nutnosti může Komise vývozní dávku stanovit nebo pozměnit.

12. V naléhavých případech může Komise přijmout opatření uvedená v odst. 5 třetí a čtvrté odrážce. Oznámí své rozhodnutí členským státům a zveřejní je na vývěskách ve svém sídle. Toto rozhodnutí má za následek, že se přijatá opatření použijí na produkty ode dne uvedeného za tím účelem, přičemž tento den následuje po dni oznámení. Rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavci 5 třetí odrážce jsou použitelná po dobu nepřekračující sedm dní.

Článek 18

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních; která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 1423/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 20).

Článek 3 se zrušuje.

III. Nařízení Rady (EHS) č. 1428/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 30).

Nařízení Rady (EHS) č. 1431/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 36).

Nařízení Rady (EHS) č. 1432/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 39).

Nařízení Rady (EHS) č. 1433/76 ze dne 21. června 1976 (Úř. věst. L 166, 25.6.1976, s. 42).

Nařízení Rady (EHS) č. 1263/78 ze dne 12. června 1978 (Úř. věst. L 156, 14.6.1978, s. 14).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA III

SUŠENÁ KRMIVA

Nařízení Rady (EHS) č. 1117/78 ze dne 22. května 1978 (Úř. věst. L 142, 30.5.1978, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3496/93 (Úř. věst. L 319, 21.12.1993, s. 17).

1. V hlavě II se před článek 7 vkládá nový článek, který zní:

"Článek 6a

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na výrobky uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku."

2. V článku 7 se odst. 2 nahrazuje tímto:

"2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem."

3. Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedeným v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43. odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

PŘÍLOHA IV

CUKR

I. Nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 (Úř. věst. L 177, 1.7.1981, s. 4), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 133/94 (Úř. věst. L 22, 24.1.1994, s. 7).

1. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 13

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g) a h) do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 16 a 17.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Postupem podle článku 41:

a) lze rozšířit režim stanovený v tomto článku na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. e);

b) se stanoví doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku, která mohou zejména stanovit lhůtu pro vydání licencí.

Článek 14

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Odchylně od odstavce 1 a s cílem zajistit pomocí dovozu ze třetích zemí přiměřené zásobování trhu Společenství produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. a) (surový cukr pro rafinaci kódů KN 17011110 a 17011210), v čl. 1 odst. 1 písm. c) (melasa) může Komise postupem podle článku 41 pozastavit zcela nebo částečně ukládání dovozních cel na tyto produkty a stanovit pravidla pro toto pozastavení.

Pozastavení se může použít v době, kdy cena na světovém trhu zvýšená o dovozní clo uvedené ve společném celním sazebníku:

- v případě surového cukru přesahuje intervenční cenu za tento produkt;

- v případě melasy přesahuje cenovou úroveň odpovídající ceně melasy použité jako základ pro příslušný hospodářský rok v odvětví cukru pro stanovení příjmů z prodeje melasy podle čl. 4 odst. 2.

Článek 15

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých zemědělských produktů, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 41. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 15a

U melasy se:

- cena na světovém trhu podle čl. 14 odst. 2 a

- reprezentativní cena podle čl. 15 odst. 3

vztahují na standardní jakost.

Standardní jakost může být stanovena postupem podle článku 41.

Článek 16

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 41.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a); a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 17

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c) a d) v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze I na základě kurzů nebo cen na světovém trhu v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a c) a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

Vývozní náhrada pro surový cukr nesmí být vyšší než vývozní náhrada poskytovaná pro bílý cukr.

2. Vývozní náhrada může být poskytována pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) a vyvážené v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze I.

Výše náhrady pro 100 kg sušiny se stanoví zejména s ohledem na:

a) náhradu uplatňovanou na vývoz produktů podpoložky 17023091 kombinované nomenklatury;

b) náhradu uplatňovanou na vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d);

c) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů.

3. Vývozní náhrada pro produkty uvedené v článku 1, které jsou vyvezeny ve formě zboží uvedeného v příloze I, nesmí být vyšší než náhrada použitelná pro tyto produkty vyvážené v nezměněném stavu.

4. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

5. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 41. Náhrady mohou být stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž byl tento postup stanoven v minulosti.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

Nabídky předložené na základě vypsání nabídkového řízení se vezmou v úvahu pouze tehdy, je-li složena jistota. S výjimkou případů vyšší moci tato jistota zcela nebo částečně propadá, pokud účastníci řízení nesplní podmínky nabídkového řízení nebo je splní pouze částečně.

Ustanovení článků 17a, 17b a 17c týkající se produktů nedenaturovaných a vyvážených v nezměněném stavu, uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c) a d), se použijí jako doplňující ustanovení.

6. Při stanovení výše náhrady se přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

7. Náhrada pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené v nezměněném stavu se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

8. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 a vyvážených v nezměněném stavu je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

9. Postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 lze rozšířit působnost odstavců 7 a 8 na produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I.

10. Postupem podle článku 41 se lze odchýlit od odstavců 7 a 8 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

11. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 6 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 41 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

Postupem podle článku 41 mohou být stanovena doplňující pravidla.

12. Pro nedenaturované produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm a) a vyvážené v nezměněném stavu se náhrada poskytuje pouze v případě, jestliže produkty byly:

a) získány z cukrovky nebo cukrové třtiny sklizené ve Společenství;

b) dovezeny do Společenství v souladu s článkem 33;

c) získány z jednoho z produktů dovezených v souladu s ustanoveními uvedenými v písmenu b).

13. Náhradu nelze poskytnout pro vývoz nedenaturovaných produktů uvedených v čl. 1 písm. c) a d) a vyvážených v nezměněném stavu, které nemají původ ve Společenství nebo které nebyly získány z cukru dovezeného do Společenství podle odst. 12 písm. b) nebo z produktů uvedených v odst. 12 písm. c).

14. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních licencí vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty.

15. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, a pravidel pro změnu přílohy I se stanoví postupem podle článku 41. Avšak prováděcí pravidla k odstavci 6 pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze se stanoví postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

Článek 17a

1. Tento článek se použije na stanovení náhrad pro nedenaturované produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a vyvážené v nezměněném stavu.

2. V případě pravidelného stanovení náhrad pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a):

a) se náhrady stanoví každé dva týdny.

Toto stanovení však může být pozastaveno postupem podle článku 41, pokud se zjistí, že ve Společenství není k dispozici přebytek cukru na vývoz za světové tržní ceny. V takovém případě se neposkytne žádná náhrada;

b) se při stanovení náhrady vezme v úvahu situace na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména tyto skutečnosti:

- intervenční cena bílého cukru platná v oblasti Společenství s největším přebytkem nebo intervenční cena surového cukru platná v oblasti Společenství, která je považována z hlediska vývozu tohoto cukru za reprezentativní,

- náklady na přepravu cukru z oblastí uvedených v první odrážce do přístavů nebo jiných míst vývozu mimo Společenství,

- obchodní náklady a případně náklady na překládku, přepravu a balení související s obchodováním s cukrem na světovém trhu,

- kurzy nebo ceny cukru zjištěné na světovém trhu a

- hospodářská hlediska zamýšlených vývozů.

3. Pokud je náhrada pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) stanovena prostřednictvím nabídkového řízení:

a) týká se nabídkové řízení výše náhrady;

b) příslušné orgány členských států vyhlásí nabídkové řízení v souladu s právním aktem závazným pro všechny členské státy. Uvedený právní akt stanoví podmínky nabídkového řízení. Tyto podmínky musí zaručit rovný přístup všem osobám usazeným ve Společenství;

c) podmínky nabídkového řízení uvádějí lhůtu pro podání nabídek. Maximální výše náhrady pro dané nabídkové řízení se stanoví postupem podle článku 41 do tří pracovních dnů po uplynutí lhůty a na základě obdržených nabídek. Při výpočtu maximální částky je třeba vzít v úvahu situaci Společenství v oblasti zásobování a cen, ceny a odbytové možnosti na světovém trhu, jakož i náklady spojené s vývozem cukru.

Stejným postupem lze stanovit maximální množství v tunách;

d) pokud je možné uskutečnit vývoz prostřednictvím náhrady, která je nižší než náhrada, která by vyplynula z přihlédnutí k rozdílu mezi cenami ve Společenství a cenami na světovém trhu a pokud má vývoz zvláštní místo určení, může být stanoveno, aby příslušné orgány členských států vyhlásily zvláštní nabídkové řízení, jehož podmínky budou zahrnovat:

- možnost podávat nabídky kdykoli až do ukončení nabídkového řízení a

- maximální výši náhrady vypočítanou na základě požadavků na daný vývoz;

e) pokud výše náhrady uvedená v nabídce:

- přesahuje maximální stanovenou výši, příslušné orgány členských států tuto nabídku odmítnou,

- nepřesahuje maximální stanovenou výši, tyto orgány stanoví náhradu ve výši, která je uvedena v dotyčné nabídce.

4. Pro surový cukr:

a) se náhrada stanoví pro standardní jakost definovanou v článku 1 nařízení (EHS) č. 431/68;

b) náhrada stanovená pravidelně podle odst. 2 písm. a):

- nesmí překročit 92 % náhrady stanovené pro stejné období pro bílý cukr. Toto omezení se však nevztahuje na náhrady, které mají být stanoveny pro kandovaný cukr,

- se pro každou vývozní operaci vynásobí opravným koeficientem získaným tak, že výtěžnost vyváženého surového cukru, vypočítaná v souladu s ustanoveními článku 1 nařízení (EHS) č. 431/68, se vydělí číslem 92;

c) maximální výše podle odst. 3 písm. c) stanovená v rámci nabídkového řízení nesmí překročit 92 % maximální výše stanovené ve stejnou dobu pro bílý cukr podle výše uvedeného ustanovení.

Článek 17b

1. Náhrada pro nedenaturované produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) a vyvážené v nezměněném stavu se stanoví měsíčně s přihlédnutím k:

a) cenám melasy použitým jako základ pro příslušný hospodářský rok v odvětví cukru pro stanovení příjmů z prodeje melasy podle čl. 4 odst. 2;

b) cenám melasy a jejím odbytovým možnostem na trhu Společenství;

c) kurzům nebo cenám melasy zjištěným na světovém trhu a

d) hospodářským hlediskům zamýšlených vývozů.

Toto pravidelné stanovení náhrad však může být pozastaveno postupem podle článku 41, pokud se zjistí, že ve Společenství není k dispozici přebytek melasy pro vývoz za světové tržní ceny. V takovém případě se neposkytne žádná náhrada.

2. Za zvláštních okolností může být výše náhrady stanovena nabídkovým řízením pro určená množství a určené oblasti Společenství. Nabídkové řízení se týká výše náhrady.

Příslušné orgány zúčastněných členských států vyhlásí nabídkové řízení na základě zmocnění, které stanoví podmínky nabídkového řízení. Tyto podmínky musí zaručit rovný přístup všem osobám usazeným ve Společenství.

Článek 17c

1. Základní výše náhrady pro nedenaturované produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) a vyvážené v nezměněném stavu se stanoví měsíčně.

Toto pravidelné stanovení náhrad však může být pozastaveno postupem podle článku 41, pokud je pozastaveno pravidelné stanovení náhrady pro bílý cukr v nezměněném stavu. V takovém případě se neposkytne žádná náhrada.

2. Základní výše náhrady pro produkty uvedené v odstavci 1, s výjimkou sorbózy, se rovná jedné setině částky stanovené s přihlédnutím k:

a) rozdílu mezi intervenční cenou bílého cukru platnou v oblasti Společenství s největším přebytkem v měsíci, pro který je stanovena základní částka, a kurzy nebo cenami bílého cukru zjištěnými na světovém trhu;

b) nutnosti nastolit rovnováhu mezi:

- použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaných produktů do třetích zemí a

- použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

3. V případě sorbózy se základní výše náhrady rovná základní výši náhrady snížené o jednu setinu produkční náhrady platné podle nařízení (EHS) č. 1010/86 pro produkty uvedené v příloze I výše uvedeného nařízení.

4. Použití základní výše náhrady může být omezeno na některé z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d).

Článek 18

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví cukru může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku:

- v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a d) a

- ve zvláštních případech u produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, které jsou určeny pro výrobu zboží uvedeného v příloze I.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 19

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

a) vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

b) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 20

1. Pokud je cena cukru na světovém trhu vyšší než intervenční cena, může být pro dotyčný cukr stanoveno použití vývozní dávky. Tato dávka musí být použita, pokud je cena CIF bílého nebo surového cukru vyšší než intervenční cena zvýšená o částku rovnající se 10 % intervenční ceny a o dávku ze skladování použitelnou během dotyčného hospodářského roku.

Vývozní dávka může být stanovena nabídkovým řízením. Kromě případu nabídkového řízení je dávkou, která má být vybrána, dávka, která je použitelná v den vývozu.

2. Pokud je cena CIF bílého nebo surového cukru vyšší než intervenční cena zvýšená o částku rovnající se 10 % intervenční ceny a o dávku ze skladování použitelnou během dotyčného hospodářského roku, může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy rozhodnout o poskytnutí dovozní subvence pro daný produkt.

Pokud se zjistí, že:

a) zásobování Společenství nebo

b) zásobování některého regionu Společenství s významnou spotřebou

nelze zajistit pomocí zdrojů, které má Společenství k dispozici, Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy rozhodne o poskytnutí dovozní subvence a o podmínkách pro její použití. Tyto podmínky se zejména týkají množství bílého nebo surového cukru, na které se tato subvence vztahuje, doby, během níž je subvence poskytnuta, a případně dovozních regionů.

3. Postupem podle článku 41 se stanoví:

a) ceny CIF uvedené v odstavcích 1 a 2;

b) ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku.

V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) a h) mohou být postupem podle článku 41 přijata ustanovení odpovídající ustanovením v odstavcích 1 a 2.

4. Částky vyplývající z používání tohoto článku stanoví Komise. Avšak vývozní dávky určené nabídkovým řízením se stanoví postupem podle článku 41.

Článek 21

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Článek 26 se mění takto:

a) V odstavci 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

"Články 8, 9, 17 a 20 se nepoužijí na tento cukr a články 9, 17 a 20 na tuto isoglukózu a inulinový sirup".

b) Odkaz na "článek 18" v odstavci 2 se nahrazuje odkazem na "článek 20".

3. V článku 35 se odstavec 1 mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Při dovozu preferenčního cukru se neukládá žádné dovozní clo."

b) V odstavci 2 se slova "podle čl. 21 odst. 2" nahrazují slovy "podle čl. 19 odst. 2".

II. Nařízení Rady (EHS) č. 431/68 ze dne 9. dubna 1968 (Úř. věst. L 89, 10.4.1968, s. 3).

Článek 2 se zrušuje.

III. Nařízení Rady (EHS) č. 766/68 ze dne 18. června 1968 (Úř. věst. L 143, 25.6.1968, s. 6), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1489/76 (Úř. věst. L 167, 26.6.1976, s. 13).

Nařízení Rady (EHS) č. 770/68 ze dne 18. června 1968 (Úř. věst. L 143, 25.6.1968, s. 16).

Nařízení Rady (EHS) č. 226/72 ze dne 31. ledna 1972 (Úř. věst. L 28, 1.2.1972, s. 3).

Nařízení Rady (EHS) č. 608/72 ze dne 23. ledna 1972 (Úř. věst. L 75, 28.3.1972, s. 5).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA V

OLEJE A TUKY

I. Nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 (Úř. věst. č. 172, 30.9.1966, s. 3025), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3179/93 (Úř. věst. L 285, 20.11.1993, s. 9).

1. Hlava I se nahrazuje tímto:

"HLAVA I

Obchod

Článek 2

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) nebo produktů kódů KN 07099039, 07112090, 23069019, 15220031, 15220039 do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence.

Při vývozu olivového oleje ze Společenství se vyžaduje předložení vývozní licence.

Při vývozu ostatních produktů ze Společenství uvedených v čl. 1 odst. 2 se vyžaduje předložení vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článku 3.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 38.

Článek 2a

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 2b

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c), d) a e), podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 38. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 3

1. V míře nezbytné pro vývoz olivového oleje a semen řepky a řepice sklizených ve Společenství na základě kurzů nebo cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která mohou být vyvezena s náhradou, se stanoví způsob, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů. Pokud jde o olivový olej, náhrada může být také stanovena na různých úrovních podle jakosti a prezentace, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů. Náhrady se stanoví postupem podle článku 38.

Pro olivový olej mohou být náhrady stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) prostřednictvím nabídkového řízení, pokud k tomu situace na trhu opravňuje. V případě olivového oleje může být nabídkové řízení omezeno na určité země určení, určitá množství a jakosti a na určitou obchodní úpravu oleje.

S výjimkou náhrad stanovených nabídkovým řízením se výše náhrady stanoví nejméně jednou za měsíc. Náhrady může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad pro olivový olej se vezmou v úvahu:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti olivového oleje na trhu Společenství,

- cen olivového oleje na světovém trhu;

b) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy.

Pokud však situace na světovém trhu neumožňuje stanovit nejvýhodnější kurzy olivového oleje, je možné přihlédnout k ceně hlavních konkurenčních rostlinných olejů na tomto trhu a k rozdílu zjištěnému v reprezentativním období mezi touto cenou a cenou olivového oleje.

Výše náhrady nesmí překročit rozdíl mezi cenou olivového oleje ve Společenství a cenou na světovém trhu, případně upravený s přihlédnutím k nákladům na vývoz produktů na světový trh.

5. Při stanovení náhrad pro semena řepky a řepice se vezmou v úvahu:

a) ceny skutečně dosažené ve Společenství na různých reprezentativních trzích pro zpracování a vývoz, jakož i úroveň tržních cen ve Společenství za semena řepky a řepice a perspektivy vývoje těchto cen;

b) situace ve Společenství s ohledem na dostupnost těchto produktů měřeno poptávkou;

c) nejvýhodnější kurzy zjištěné na různých trzích dovážejících třetích zemí;

d) dopravní náklady na světovém trhu;

e) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů;

f) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Částkou náhrady pro vývoz olivového oleje a semen řepky a řepice je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo případně

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 38 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě olivového oleje a semen a řepky a řepice, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

10. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 38.

Článek 3a

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 3b

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů po jejím obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Výrobní směrná cena, intervenční cena a reprezentativní tržní cena olivového oleje pro Společenství se stanoví každý rok.

Pokud však v průběhu hospodářského roku projdou činitele používané pro stanovení reprezentativní tržní ceny olivového oleje změnou, která může být na základě kritérií stanovených postupem podle článku 38 považována za významnou, přijme se stejným postupem rozhodnutí o úpravě reprezentativní tržní ceny během hospodářského roku.

V takových případech může být podpora spotřeby, jakož i procentní sazby této podpory stanovené v čl. 11 odst. 5 a 6 upraveny stejným postupem."

3. Články 9, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 se zrušují.

4. Článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Pokud je olivový olej vyvážen do třetích zemí a světové ceny jsou vyšší než ceny ve Společenství, může být vybírána dávka pokrývající tento rozdíl.

2. Pro nerafinovaný olivový olej nesmí být výše dávky vyšší než cena CIF pro olivový olej, snížená o reprezentativní tržní cenu stanovenou podle článků 4 a 6. Cena CIF se stanoví na základě nejvýhodnějších možností nákupu na světovém trhu a kurzy se upraví s ohledem na případné rozdíly s přihlédnutím k označení nebo jakosti dotyčných produktů.

Pro rafinovaný olivový olej nesmí být výše dávky vyšší než cena CIF uvedená v předchozím pododstavci, snížená o reprezentativní tržní cenu, přičemž výši rozdílu je přidělen podle jednotlivých případů koeficient 111, který vyjadřuje množství panenského olivového oleje potřebného pro výrobu 100 kg rafinovaného olivového oleje, nebo koeficient 149, který vyjadřuje množství surového olivového oleje z pokrutin potřebného pro výrobu 100 kg rafinovaného olivového oleje z pokrutin.

3. Vývozní dávka je stanovena Komisí.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 38."

5. Článek 20a se nahrazuje tímto:

"Článek 20a

1. Pro olivový olej používaný pro výrobu rybích konzerv kódu KN 1604, s výjimkou podpoložky 160430, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých v konzervách kódu KN 1605 a zeleninových konzerv kódů KN 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 se využije režim produkčních náhrad.

2. Výše náhrady se stanoví na základě rozdílu mezi cenami skutečně dosaženými na světovém trhu a na trhu Společenství. Za tímto účelem se vezmou v úvahu:

- dovozní poplatek uplatňovaný na olivový olej podpoložky KN 15099000 během referenčního období,

- skutečnosti, k nimž se přihlédne při stanovení vývozních náhrad, které jsou platné pro olivový olej podpoložky KN 15099000 během referenčního období.

Pokud je však olivový olej použitý při výrobě konzerv vyroben ve Společenství, náhrada se rovná částce uvedené v předchozím pododstavci, zvýšené o částku rovnající se podpoře spotřeby platné v den, kdy byla použita náhrada.

3. Náhrada stanovená dříve je zachována, pokud rozdíl mezi touto náhradou a novou náhradou nepřesahuje výši, která má být stanovena.

4. V případě významné změny reprezentativní tržní ceny na počátku doby platnosti náhrady je možno při stanovení náhrady přihlédnout také k rozdílu mezi novou reprezentativní cenou a cenou platnou dříve.

5. Nárok na náhradu se získá v době, kdy je olej používán ve výrobě konzerv. Členské státy zajistí prostřednictvím kontrolního režimu, že náhrada je poskytnuta pouze pro olivový olej použitý pro výrobu konzerv podle odstavce 1.

6. Produkční náhrada je stanovena Komisí každé dva měsíce.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zejména pravidla týkající se kontrolního režimu uvedeného v odstavci 4, se stanoví postupem podle článku 38."

6. Články 20b a 28 se zrušují.

II. Nařízení (EHS) č. 142/67 ze dne 21. června 1967 (Úř. věst. L 125, 26.6.1967, s. 2461), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2429/72 (Úř. věst. L 264, 23.11.1972, s. 1).

Nařízení (EHS) č. 143/67 ze dne 21. června 1967 (Úř. věst. L 125, 26.6.1967, s. 2463), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2077/71 (Úř. věst. L 220, 30.9.1972, s. 1).

Nařízení (EHS) č. 19/69 ze dne 20. prosince 1968 (Úř. věst. L 3, 7.1.1969, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2429/72 (Úř. věst. L 264, 23.11.1972, s. 1).

Nařízení (EHS) č. 2596/69 ze dne 18. prosince 1969 (Úř. věst. L 324, 27.12.1969, s. 12).

Nařízení (EHS) č. 1076/71 ze dne 25. května 1971 (Úř. věst. L 116, 28.5.1971, s. 2).

Nařízení (EHS) č. 443/72 ze dne 29. února 1972 (Úř. věst. L 54, 3.3.1972, s. 3), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2560/77 (Úř. věst. L 303, 28.11.1977, s. 1).

Nařízení (EHS) č. 1569/72 ze dne 20. července 1972 (Úř. věst. L 167, 25.7.1972, s. 9), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2206/90 (Úř. věst. L 201, 31.1.1990, s. 11).

Nařízení (EHS) č. 2751/78 ze dne 23. listopadu 1978 (Úř. věst. L 331, 28.11.1978, s. 9).

Nařízení (EHS) č. 591/79 ze dne 26. března 1979 (Úř. věst. L 78, 30.3.1979, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2903/89 (Úř. věst. L 280, 29.9.1989, s. 3).

Nařízení (EHS) č. 1594/83 ze dne 14. června 1983 (Úř. věst. L 163, 22.6.1983, s. 44), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1321/90 (Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 15).

Nařízení (EHS) č. 1491/85 ze dne 23. května 1985 (Úř. věst. L 151, 10.6.1985, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1724/91 (Úř. věst. L 162, 26.6.1991, s. 35).

Nařízení (EHS) č. 2194/85 ze dne 25. července 1985 (Úř. věst. L 204, 2.8.1985, s. 7), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1725/91 (Úř. věst. L 162, 26.6.1991, s. 37).

Nařízení (EHS) č. 1650/86 ze dne 26. května 1986 (Úř. věst. L 145, 30.5.1986, s. 8).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA VI

LEN A KONOPÍ

I. Nařízení Rady (EHS) č. 1308/70 ze dne 29. června 1970 (Úř. věst. L 146, 4.7.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1557/93 (Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 12).

Články 7 a 8 se nahrazují tímto:

"Článek 7

Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 8

1. Tento článek se použije, aniž jsou dotčena přísnější ustanovení přijatá členskými státy.

2. Surové konopí kódu KN 53021000, pocházející ze třetích zemí, může být dovezeno pouze tehdy, splňuje-li produkt podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 a prokáže-li se, že jeho obsah tetrahydrokanabinolu není vyšší než obsah stanovený podle čl. 4 odst. 4.

3. Dovážet se mohou pouze semena nebo druhy konopí kódu KN 12079910, pocházející ze třetích zemí, které nabízejí záruky stanovené v čl. 4 odst. 1 a které jsou uvedeny v seznamu, který má být sestaven. Tento seznam se sestaví v souladu s podmínkami, které mají být stanoveny podle čl. 4 odst. 4.

4. Každý dovoz produktů uvedených v odstavcích 2 a 3 do Společenství podléhá stálé kontrole, která má prověřit dodržování podmínek stanovených v tomto článku.

Pokud byly uvedené podmínky dodrženy, dovážející členský stát vydá osvědčení o shodě.

5. Povolení dovážet semena konopí kódu KN 12079991 je uděleno pouze:

- výzkumným ústavům a organizacím,

- fyzickým nebo právnickým osobám, které prokáží dostatečnou úroveň činnosti v dotyčném odvětví.

6. Každý dovoz semen uvedených v odstavci 5, uskutečněný osobami uvedenými ve druhé odrážce uvedeného odstavce, podléhá systému kontroly, který se uplatňuje do doby, dokud nejsou semena použita pro jiný účel než setí.

7. Členské státy sdělí Komisi ustanovení, která přijaly pro zajištění kontroly podle odstavce 6, a to dříve, než je použijí. Pokud tato ustanovení neumožňují účinně provádět takovou kontrolu, rozhodne se postupem podle článku 12 o změnách, které musí daný členský stát provést v těchto ustanoveních.

8. Prováděcí pravidla k tomuto odstavci se stanoví postupem podle článku 12.

Článek 8a

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 1430/82 ze dne 18. května 1982 (Úř. věst. L 162, 12.6.1982, s. 27), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. L 2058/84 (Úř. věst. L 191, 19.7.1984, s. 5).

Článek 2 se zrušuje.

III. Nařízení Rady (EHS) č. 2059/84 ze dne 16. července 1982 (Úř. věst. L 191, 19.7.1984, s. 6).

Články 2, 3 a 4 se zrušují.

IV. Nařízení Rady (EHS) č. 1054/72 ze dne 19. května 1972 (Úř. věst. L 120, 25.5.1972, s. 1).

Výše uvedené nařízení se zrušuje.

PŘÍLOHA VII

MLÉČNÉ VÝROBKY

I. Nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 (Úř. věst. L 148, 27.6.1968, s. 13), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2807/94 (Úř. věst. L 298, 19.11.1994, s. 1).

1. Článek 4 se zrušuje.

2. Hlava III se nahrazuje tímto:

"HLAVA III

Obchod se třetími zeměmi

Článek 13

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence. Při vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení vývozní licence.

2. Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 16 a 17.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

3. Postupem podle článku 30 se stanoví:

a) seznam produktů, pro které se vyžadují vývozní licence;

b) doba platnosti licencí a

c) ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 14

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 15

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 27. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 16

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 30.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradiční obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčeným hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, upraví způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 17

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 písm. a), b), c), d), e) a g), na základě cen těchto produktů v mezinárodním obchodu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

Vývozní náhrada pro produkty uvedené v článku 1, které jsou vyvezeny ve formě zboží uvedeného v příloze, nesmí být vyšší než náhrada použitelná pro tyto produkty vyvážené v nezměněném stavu.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 30. Náhrady mohou být stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž byl tento postup stanoven v minulosti.

Kromě případů stanovení prostřednictvím nabídkového řízení se seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady stanoví alespoň jednou za každé čtyři týdny. Náhrady mohou však zůstat na stejné úrovni po dobu delší než čtyři týdny a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat. Avšak pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze může být náhrada stanovena podle jiného harmonogramu stanoveného postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

4. Při stanovení náhrad pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené v nezměněném stavu se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti mléka a mléčných výrobků na trhu Společenství,

- cen mléka a mléčných výrobků v mezinárodním obchodu;

b) nejvýhodnější náklady na uvedení na trh a přepravní náklady z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i dopravní náklady až do zemí určení;

c) cíle společné organizace trhů v odvětví mléka a mléčných výrobků, které mají zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na těchto trzích;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

e) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

f) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů.

Kromě toho se přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

5. Pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené v nezměněném stavu:

a) se ceny ve Společenství uvedené v odstavci 1 stanoví s přihlédnutím ke skutečně dosaženým cenám, které se jeví jako nejvýhodnější pro vývoz;

b) se ceny v mezinárodním obchodu uvedené v odstavci 1 stanoví s přihlédnutím zejména k:

a) cenám skutečně dosaženým na trzích třetích zemí;

b) nejvýhodnějším dovozním cenám ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c) výrobním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích s přihlédnutím případně k subvencím poskytovaným těmito zeměmi a

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada pro produkty uvedené v odstavci 1 a vyvážené v nezměněném stavu se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 a vyvážených v nezměněném stavu je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 lze rozšířit působnost odstavců 6 a 7 na produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze B.

9. Postupem podle článku 30 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

10. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 11,

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 7 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 30 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

11. Náhrada se neposkytuje pro produkty dovážené ze třetích zemí a vyvážené zpět do třetích zemí, vyjma kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem, a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

12. Pokud jde o produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze, použijí se odstavce 10 a 11 pouze na zboží kódů KN:

- 18069060 až 18069090 (některé výrobky obsahující kakao),

- 1901 (určité potravinové přípravky z mouky atd.),

- 21069099 (některé potravinové přípravky jinde neuvedené),

které mají vysoký obsah mléčných výrobků.

13. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

14. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 30. Avšak prováděcí pravidla k odstavcům 8, 10, 11 a 12 pro produkty uvedené v článku 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze se stanoví postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

Článek 18

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví mléka a mléčných výrobků může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v článku 1, které jsou určeny pro výrobu výrobků uvedených ve zmíněném článku nebo zboží uvedeného v příloze.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 19

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení dovozu nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 20

1. Pokud cena s dodáním na hranice pro jeden nebo více produktů uvedených v článku 1 podstatně překročí úroveň cen ve Společenství a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh Společenství narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata opatření uvedená v odstavci 5.

2. K podstatnému překročení ve smyslu odstavce 1 dojde, pokud cena s dodáním na hranice překročí intervenční cenu stanovenou pro daný produkt, zvýšenou o 15 %, nebo, pokud v případě produktů, pro které intervenční cena neexistuje, se odvozená cena stanoví od intervenční ceny postupem podle článku 30 s přihlédnutím k povaze a složení daného produktu.

3. Situace, v níž cena s dodáním na hranice podstatně překročí úroveň cen, může pokračovat, existuje-li nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou a hrozí-li, že tato nerovnováha vzhledem k předpokládanému vývoji produkce a tržních cen bude pokračovat.

4. Trh Společenství je narušen, nebo mu hrozí, že bude narušen v důsledku situace uvedené v tomto článku, pokud vysoká úroveň cen v mezinárodním obchodu:

- brání dovozu mléčných výrobků do Společenství nebo

- způsobuje vývoz mléčných výrobků ze Společenství,

tak, že zabezpečení zásobování již není — nebo již nemůže být — zajištěno ve Společenství.

5. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v předchozích odstavcích, může být o úplném nebo částečném pozastavení dovozních cel a/nebo o vybírání vývozních poplatků rozhodnuto postupem podle článku 30. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví stejným postupem.

Článek 21

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 876/68 ze dne 28. června 1968 (Úř. věst. L 155, 3.7.1968, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1344/86 (Úř. věst. L 119, 8.5.1986, s. 36).

Nařízení Rady (EHS) č. 2115/71 ze dne 28. září 1971 (Úř. věst. L 222, 2.10.1971, s. 5).

Nařízení Rady (EHS) č. 2180/71 ze dne 12. října 1971 (Úř. věst. L 231, 14.10.1971, s. 1).

Nařízení Rady (EHS) č. 1603/74 ze dne 25. června 1974 (Úř. věst. L 172, 27.6.1974, s. 9).

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2915/79 ze dne 18. prosince 1979 (Úř. věst. L 329, 24.12.1979, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. L 3798/91 (Úř. věst. L 357, 28.12.1991, s. 3).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA VIII

HOVĚZÍ A TELECÍ MASO

I. Nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 (Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1884/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 27).

1. Článek 3 se zrušuje.

2. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 9

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence.

Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) do Společenství nebo vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 12 a 13.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27.

Článek 10

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 11

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 27. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 12

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 27.

With regard to the import quota of 50000 tonnes of frozen meat coming under CN codes 02022030, 020230 and 02062991 and intended for processing, the Commission shall submit a report on the balance before December each year. The Council, acting on a proposal from the Commission by a qualified majority, may lay down that all or part of the quota shall cover equivalent quantities of quality meat, applying a conversion rate of 4,375.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 13

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 na základě kurzů nebo cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která mohou být vyvezena s náhradou, se stanoví způsob, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů. Náhrady se stanoví postupem podle článku 27. Náhrady mohou být stanoveny:

a) v pravidelných intervalech;

b) dodatečně a pro omezená množství prostřednictvím nabídkového řízení pro produkty, pro něž se zdá být tento způsob vhodný.

Kromě případů stanovení prostřednictvím nabídkového řízení se seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady stanoví alespoň jednou za každé tři měsíce. Náhrady mohou však zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti produktů z odvětví hovězího a telecího masa na trhu Společenství,

- cen produktů z odvětví hovězího a telecího masa na světovém trhu;

b) cíle společné organizace trhů s hovězím a telecím masem, které mají zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na těchto trzích;

c) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

d) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

e) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů.

Kromě toho se přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Jinak se mohou při výpočtu výše náhrady pro produkty uvedené v oddílech a), c) a d) přílohy a v oddílu b) podpoložek 02022030, 02022050, 02022090, 020230 a 02062991 vzít v úvahu paušální koeficienty stanovené pro každý dotyčný produkt.

5. Ceny ve Společenství uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

- cenám skutečně dosaženým na reprezentativních trzích Společenství;

- skutečně dosaženým vývozním cenám.

Ceny na světovém trhu uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

- cenám skutečně dosaženým na trzích třetích zemí;

- nejvýhodnějším dovozním cenám ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

- produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích, s přihlédnutím případně k subvencím poskytovaným těmito zeměmi a

- nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 27 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 10, a

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 3 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 27 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

10. Kromě odchylky stanovené postupem podle článku 27 se náhrada neposkytuje při vývozu produktů dovážených ze třetích zemí a vyvážených zpět do třetích zemí.

11. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních licencí vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

12. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 27.

Článek 14

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví hovězího a telecího masa může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen a nebo by mohl být narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 15

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 16

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, Komise rozhodne na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud Komise obdrží žádost od některého členského státu, rozhodne o ní do tří pracovních dní po jejím obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

3. V článku 22a se odst. 2 nahrazuje tímto:

"2. Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 98/69 ze dne 16. ledna 1969 (Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 429/77 (Úř. věst. L 61, 5.3.1977, s. 18).

Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. O odbytu produktů, které jsou v držení intervenčních agentur, může být rozhodnuto pouze:

a) pokud jsou produkty určeny pro konkrétní použití nebo

b) pokud jsou produkty určeny na vývoz nebo

c) v případě odbytu bez zvláštního místa určení, pokud z toho nevyplývá nebezpečí narušení trhu, zejména s ohledem na úroveň průměrných cen na trhu s dospělým skotem ve Společenství a v členských státech, zjištěných v souladu s nařízením (EHS) č. 1892/87, nebo

d) pokud je vyskladnění nezbytné z technických důvodů.

2. V případech podle odst. 1 písm. a) a b) mohou být stanoveny zvláštní podmínky, aby bylo zajištěno, že produkty nejsou používány pro jiný účel než ten, pro který byly určeny, a aby se přihlédlo ke konkrétním požadavkům takových prodejů.

Uvedené podmínky mohou zejména stanovit složení jistoty, která zajišťuje splnění přijatých závazků a která zcela nebo částečně propadá, jestliže závazky nejsou splněny nebo jestliže jsou splněny pouze částečně."

III. Nařízení Rady (EHS) č. 885/68 ze dne 28. června 1989 (Úř. věst. L 156, 4.7.1968, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 427/77 (Úř. věst. L 61, 5.3.1977, s. 16).

Nařízení Rady (EHS) č. 1157/92 ze dne 28. dubna 1992 (Úř. věst. L 122, 7.5.1992, s. 4).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA IX

SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

I. Nařízení Rady (EHS) č. 3013/89 ze dne 25. září 1989 (Úř. věst. L 289, 7.10.1989, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1886/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 30).

Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 9

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článku 12.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Seznam produktů, pro které jsou vyžadovány vývozní licence, doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 30.

Článek 10

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 11

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 30. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 12

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 30.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, a určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu a kde je to vhodné zachování tradičních obchodních toků;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 13

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví skopového a kozího masa může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku pro produkty uvedené v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 14

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 15

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2641/80 ze dne 14. října 1980 (Úř. věst. L 275, 18.10.1980, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3890/92 (Úř. věst. L 391, 31.12.1992, s. 51).

Nařízení Rady (EHS) č. 2642/80 ze dne 14. října 1980 (Úř. věst. L 275, 18.10.1980, s. 4), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3939/87 (Úř. věst. L 373, 31.12.1987, s. 1).

Nařízení Rady (EHS) č. 3643/85 ze dne 19. prosince 1985 (Úř. věst. L 348, 24.12.1985, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3890/92 (Úř. věst. L 391, 31.12.1992, s. 51).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA X

VEPŘOVÉ MASO

I. Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1249/89 (Úř. věst. L 129, 11.5.1989, s. 12).

1. V čl. 4 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Základní cena se stanoví zejména s ohledem na nutnost pevně stanovit tuto cenu na úrovni, která přispívá k zajištění stabilizace cen na trzích a přitom nezpůsobuje vytváření strukturálních přebytků ve Společenství."

2. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"Pro produkty standardní jakosti, jiné než je jatečně upravené tělo prasete, jsou nákupní ceny odvozeny od nákupní ceny jatečně upraveného těla prasete na základě poměru mezi obchodními hodnotami těchto produktů na jedné straně a obchodní hodnotou jatečně upraveného těla prasete na straně druhé."

3. V čl. 5 odst. 4 se doplňuje nové písmeno, který zní:

"d) stanovení koeficientu vyjadřujícího poměr uvedený v odstavci 2."

4. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 8

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 11 a 13.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 24.

Článek 9

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 10

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společné celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 30. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 11

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 24.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časové pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 12

1. Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, může být přijato opatření stanovené v odstavci 4.

2. Podstatný nárůst cen ve smyslu odstavce 1 existuje tehdy, když v důsledku zobecněného odhadu cen ve všech regionech Společenství průměrná cena jatečně upraveného těla prasete na reprezentativních trzích Společenství uvedených v příloze nařízení (EHS) č. 2123/89 je na vyšší úrovni než průměr těchto cen stanovený pro předchozí období tří hospodářských let, vždy od 1. července do 30. června, případně upravený na základě cyklického vývoje dotyčných cen, přičemž tento průměr je zvýšen o rozdíl mezi výše uvedeným průměrem a průměrem základních cen platných v průběhu uvažovaného období s přihlédnutím k veškerým změnám základní ceny v porovnání s cenou vyplývající z průměru za výše uvedené období.

3. Situace s podstatným nárůstem cen může pokračovat ve smyslu odstavce 1, existuje-li nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou v oblasti vepřového masa a je-li pravděpodobné, že tato nerovnováha bude pokračovat, zejména s ohledem na:

a) konjunkturální vývoj počtu prasnic a vývoj cen selat;

b) zjišťování a odhady prováděné podle směrnice 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních chovu prasat;

c) očekávaný vývoj tržních cen jatečně upraveného těla prasete.

4. Jsou-li splněny podmínky uvedené v předchozích odstavcích, může být o úplném nebo částečném pozastavení dovozních cel rozhodnuto postupem podle článku 24. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví stejným postupem.

Článek 13

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 na základě kurzů nebo cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 24. Náhrady mohou být stanoveny v pravidelných intervalech, aniž by se však využilo nabídkového řízení.

Seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady se stanoví alespoň jednou za každé tři měsíce. Náhrady mohou však zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje

- cen a dostupnosti produktů z odvětví vepřového masa na trhu Společenství,

- cen produktů z odvětví vepřového masa na světovém trhu;

b) nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit dlouho trvající nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Společenství;

c) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy.

Při stanovení náhrady se dále přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Jinak se při výpočtu náhrady pro produkty uvedené v článku 1 přihlédne k rozdílu mezi cenami ve Společenství na jedné straně a na světovém trhu na straně druhé za množství krmných obilovin, které je nezbytné pro produkci jednoho kilogramu vepřového masa ve Společenství, s ohledem na koeficienty uvedené v čl. 5 odst. 2, pokud jde o produkty jiné, než je jatečně upravené tělo prasete.

5. Cena ve Společenství uvedená v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým v různých fázích uvádění na trh ve Společenství;

b) skutečně dosaženým vývozním cenám.

Ceny na světovém trhu uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým na trzích třetích zemí;

b) nejvýhodnějším dovozním cenám ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c) produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích s přihlédnutím případně k subvencím poskytovaným těmito zeměmi a

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 24 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v článku 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství,

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 10, a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 7 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 24 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

10. Náhrada se neposkytuje při vývozu produktů uvedených v článku 1, dovážených ze třetích zemí a vyvážených zpět do třetích zemí, vyjma případů, kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

11. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

12. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 24.

Článek 14

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví vepřového masa může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v článku 1, které jsou určeny pro výrobu výrobků uvedených ve stejném článku.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 15

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 16

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2764/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 21), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4160/87 (Úř. věst. L 392, 31.12.1987, s. 46).

Nařízení Rady (EHS) č. 2765/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 23).

Nařízení Rady (EHS) č. 2766/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 25), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3906/87 (Úř. věst. L 370, 30.12.1987, s. 11).

Nařízení Rady (EHS) č. 2768/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 39).

Nařízení Rady (EHS) č. 2769/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 43).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA XI

DRŮBEŽÍ MASO

I. Nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1574/93 (Úř. věst. L 52, 24.6.1993, s. 1).

1. Články 3 až 11 se nahrazují tímto:

"Článek 3

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 6 a 8.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 17.

Článek 4

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 celní sazby společného celního sazebníku

Článek 5

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 17. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 6

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 17.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, upraví způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 7

Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 8

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 na základě cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 17. Náhrady mohou být stanoveny v pravidelných intervalech, avšak bez využití nabídkového řízení.

Seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady se stanoví alespoň jednou za každé tři měsíce. Náhrady mohou však zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto faktory:

a) situace a perspektivy vývoje:

- na trhu Společenství s ohledem na ceny produktů z odvětví drůbežího masa a množství, která jsou k dispozici,

- na světovém trhu s ohledem na ceny produktů z odvětví drůbežího masa;

b) nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit dlouho trvající nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Společenství;

c) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

Při stanovení náhrady se dále přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Jinak se při výpočtu náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 přihlédne k rozdílu mezi cenami ve Společenství na jedné straně a na světovém trhu na druhé straně za množství krmných obilovin, které je nezbytné pro produkci jednoho kilogramu poražené drůbeže ve Společenství, s ohledem, pokud jde o produkty jiné, než je poražená drůbež, na poměry hmotnosti existující mezi různými produkty a/nebo průměrný poměr mezi jejich obchodními hodnotami.

5. Cena ve Společenství uvedená v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým v různých fázích uvádění na trh ve Společenství;

b) skutečně dosaženým vývozním cenám.

Ceny na světovém trhu uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým na trzích třetích zemí,

b) nejvýhodnějším dovozním cenám ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí,

c) produkčním cenám zaznamenaným ve vyvážejících třetích zemích s přihlédnutím případně k subvencím poskytovaným těmito zeměmi,

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence, kromě případu jednodenních kuřat, pro která může být licence vydána dodatečně.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo případně

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 17 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství,

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 10, a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 7 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 17 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

10. Náhrada se neposkytuje při vývozu produktů uvedených v článku 1, dovážených ze třetích zemí a vyvážených zpět do třetích zemí, vyjma kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

11. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

12. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 17.

Článek 9

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví drůbežího masa může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečné vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 1, které jsou určeny pro výrobu výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 10

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinek rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 11

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů do jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Článek 12 se zrušuje.

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2778/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 84), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3714/92 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 23).

Nařízení Rady (EHS) č. 2779/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 90).

Nařízení Rady (EHS) č. 2780/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 94).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA XII

VEJCE, VAJEČNÝ ALBUMIN A MLÉČNÝ ALBUMIN

A. VEJCE

I. Nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1574/93 (Úř. věst. L 52, 24.6.1993, s. 1).

1. Články 3 až 11 se nahrazují tímto:

"Článek 3

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 6 a 8.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 17.

Článek 4

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 5

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 17. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 6

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 17.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, upraví způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a); a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 7

Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 8

1. V míře nezbytné pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 na základě cen těchto produktů na světovém trhu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 17. Náhrady mohou být stanoveny v pravidelných intervalech, avšak bez využití nabídkového řízení.

Seznam produktů, pro něž je poskytnuta vývozní náhrada, a výše této náhrady se stanoví alespoň jednou za každé tři měsíce. Náhrady mohou však zůstat na stejné úrovni po dobu delší než tři měsíce a v případě nutnosti je může Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti produktů z odvětví vajec na trhu Společenství,

- cen produktů z odvětví vajec na světovém trhu;

b) nutnost zabránit narušením, která by mohla způsobit dlouho trvající nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu Společenství;

c) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy.

Při stanovení náhrady se dále přihlíží zejména k nutnosti nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaného zboží do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Jinak se při výpočtu náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 přihlédne k rozdílu mezi cenami ve Společenství na jedné straně a na světovém trhu na druhé straně za množství krmných obilovin, které je nezbytné pro produkci jednoho kilogramu vajec ve skořápce ve Společenství, s ohledem, pokud jde o produkty jiné, než jsou vejce ve skořápce, na množství vajec ve skořápce použitých při produkci uvedených produktů a/nebo na průměrný poměr mezi obchodními hodnotami částí vajec.

5. Cena ve Společenství uvedená v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým v různých fázích uvádění na trh ve Společenství;

b) skutečně dosaženým vývozním cenám.

Ceny na světovém trhu uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) cenám skutečně dosaženým na trzích třetích zemí;

b) nejvýhodnějším dovozním cenám ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c) produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích s přihlédnutím případně k subvencím poskytovaným těmito zeměmi;

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 a vyvážené v nezměněném stavu se poskytuje pouze na žádost a po předložení příslušné vývozní licence, kromě případu násadových vajec, pro která může být licence vydána dodatečně.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 a vyvážených v nezměněném stavu je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo případně

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 lze rozšířit působnost odstavců 6 a 7 na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I.

9. Postupem podle článku 17 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

10. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství a

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 11, a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 7 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 17 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

11. Náhrada se neposkytuje při vývozu produktů uvedených v článku 1 odst. 1, dovážených ze třetích zemí a vyvážených zpět do třetích zemí, vyjma kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve vyvezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

12. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

13. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 17. Příloha I se změní stejným postupem. Avšak prováděcí pravidla k odstavci 8 pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 a vyvážené ve formě zboží uvedeného v příloze I se stanoví postupem podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.

Článek 9

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s vejci může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečné vyloučit používání režimu aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku:

- v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, které jsou určeny k výrobě výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1. písm. b), a

- ve zvláštních případech u produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, které jsou určeny pro výrobu zboží uvedeného v příloze I.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 10

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 11

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy, stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opaření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Článek 12 se zrušuje.

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2773/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 64), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4155/87 (Úř. věst. L 392, 31.12.1987, s. 29).

Nařízení Rady (EHS) č. 2774/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 68).

Nařízení Rady (EHS) č. 2775/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 72).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

B. VAJEČNÝ ALBUMIN A MLÉČNÝ ALBUMIN

Nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 (Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4001/87 (Úř. věst. L 377, 31.12.1987, s. 44).

1. Úvodní věta v článku 1 se nahrazuje tímto:

"Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se celní sazby společného celního sazebníku na následující výrobky:"

2. Článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. Při dovozu výrobků uvedených v článku 1 do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článku 4.

Dovozní licence je platná v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75."

3. Článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých výrobků uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto výrobků s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody."

4. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Celní kvóty pro výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ výrobku;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti."

5. Článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku."

6. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s vejci a tohoto nařízení může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud jde u produkty uvedené v článku 1, které jsou určeny k výrobě výrobků uvedených ve stejném článku.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené."

7. Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem."

PŔÍLOHA XIII

OVOCE A ZELENINA

I. Nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 (Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3669/93 (Úř. věst. L 338, 31.12.1993, s. 26).

Hlava IV se nahrazuje tímto:

"HLAVA IV

Obchod se třetími zeměmi

Článek 22

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 25 a 26.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 33.

Článek 23

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Pokud uplatňování cel společného celního sazebníku závisí na vstupní ceně dovezené zásilky, ověří se správnost této ceny pomocí paušální dovozní hodnoty, kterou Komise vypočítá podle původu a podle produktu na základě váženého průměru kurzů dotyčných produktů na reprezentativních dovozních trzích členských států nebo případně na jiných trzích.

3. Jestliže vstupní cena dotyčné zásilky uvedená v celním prohlášení je vyšší než paušální dovozní hodnota, která je zvýšena o rozpětí stanovené v souladu s odstavcem 5 a která nesmí převýšit paušální hodnotu o více než 10 %, je požadováno složení jistoty, která se rovná dovozním clům, stanovené na základě paušální dovozní hodnoty.

4. Jestliže vstupní cena dotyčné zásilky není při celním odbavení uvedena v celním prohlášení, závisí uplatňování celních sazeb společného celního sazebníku na paušální dovozní hodnotě nebo na použití příslušných ustanovení celních předpisů, a to za podmínek, které mají být stanoveny v souladu s odstavcem 5.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 33.

Článek 24

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 33. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 25

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 33.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů)."

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčeným hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 26

1. V míře nezbytné pro hospodářsky významný vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 na základě cen těchto produktů v mezinárodním obchodu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Pro určený produkt může být rozlišena podle místa určení tohoto produktu, pokud to vyžaduje situace v mezinárodním obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 33. Náhrady mohou být stanoveny v pravidelných intervalech.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti ovoce a zeleniny na trhu Společenství,

- cen skutečně dosažených v mezinárodním obchodu;

b) minimální náklady na uvedení na trh a přepravní náklady z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i dopravní náklady až do zemí určení;

c) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

5. Ceny na trhu Společenství uvedeném v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k cenám, které se jeví jako nejvýhodnější pro vývoz.

Ceny na světovém trhu uvedené v odstavci 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) kurzům zjištěným na trzích třetích zemí;

b) nejvýhodnějším dovozním cenám skutečně dosaženým ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c) produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích;

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

6. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

7. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

8. Postupem podle článku 33 se lze odchýlit od odstavců 6 a 7 v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

9. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství,

- mají původ ve Společenství,

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen odst. 7 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 33 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

10. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

11. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 33.

Článek 27

1. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá na podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 ze třetích zemí zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

2. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

Článek 28

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijata vhodná opatření.

Tato opatření mohou být přijata podle okolností pouze po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá, nebo dokud se stažená nebo nakoupená množství podstatně nesníží.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde okamžitě. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 2518/69 ze dne 9. prosince 1969 (Úř. věst. L 318, 18.12.1969, s. 17), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2455/72 (Úř. věst. L 266, 14.11.1972, s. 7).

Nařízení Rady (EHS) č. 2707/72 ze dne 19. prosince 1969 (Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 3).

Nařízení Rady (EHS) č. 1200/88 ze dne 28. dubna 1988 (Úř. věst. L 115, 3.5.1988, s. 7), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3821/90 (Úř. věst. L 366, 29.12.1990, s. 45).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA XIV

ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA

I. Nařízení Rady (EHS) č. 426/86 ze dne 24. února 1986 (Úř. věst. L 49, 27.2.1986, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1490/94 (Úř. věst. L 161, 29.6.1994, s. 13).

1. Hlava II se nahrazuje tímto:

"HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 9

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 do Společenství nebo vývozu těchto produktů ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 12, 13, 14 a 14a.

Dovozní a vývozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky na uskutečnění dovozu nebo vývozu během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 10

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 10a

1. Pokud jde o produkty uvedené v příloze I části B, stanoví se minimální dovozní cena pro hospodářské roky 1995, 1996, 1997, 1998 a 1999. Minimální dovozní cena se stanoví zejména s ohledem na:

- cenu s dodáním na hranice při dovozu do Společenství,

- ceny skutečně dosažené na světových trzích,

- situaci na vnitřním trhu Společenství,

- vývoj obchodu se třetími zeměmi.

Není-li dodržena minimální dovozní cena, použije se kromě dovozního cla vyrovnávací poplatek vypočítaný na základě cen skutečně dosažených hlavními dodavatelskými třetími zeměmi.

2. Minimální dovozní cena pro rozinky se stanoví před začátkem hospodářského roku.

Minimální dovozní cena se musí stanovit pro rozinky Korintky a ostatní rozinky. Pro každou ze dvou skupin může být minimální dovozní cena stanovena pro produkty ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti, která má být stanovena, a pro produkty ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti vyšší, než je tato hmotnost.

3. Minimální dovozní cena pro zpracované třešně se stanoví před začátkem hospodářského roku. Cena může být stanovena pro produkty ve spotřebitelském obalu o určené čisté hmotnosti.

4. Minimální dovozní cena, která má být dodržena v případě rozinek, je cena použitelná ke dni dovozu. Vyrovnávací poplatek, který má být případně vybrán, je poplatek použitelný ke stejnému dni.

5. Minimální dovozní cena, která má být dodržena v případě zpracovaných třešní, je cena použitelná ke dni přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu.

6. Vyrovnávací poplatky pro rozinky se stanoví s ohledem na stupnici dovozních cen. Rozdíl mezi minimální dovozní cenou a každým stupněm stupnice činí:

- 1 % minimální ceny pro první stupeň,

- 3 % pro druhý, 6 % pro třetí a 9 % pro čtvrtý stupeň.

Pátý stupeň se týká všech případů, kdy je dovozní cena nižší než cena, která se použije pro čtvrtý stupeň.

Maximální vyrovnávací poplatek, který má být vybrán v případě rozinek, nepřesahuje rozdíl mezi minimální cenou a částkou stanovenou na základě nejvýhodnějších cen skutečně dosažených na světovém trhu pro významná množství nejreprezentativnějšími třetími zeměmi.

7. Pokud je dovozní cena zpracovaných třešní nižší než minimální cena pro tyto produkty, vybírá se vyrovnávací poplatek rovnající se rozdílu mezi těmito dvěma cenami.

8. Minimální dovozní cena, výše vyrovnávacího poplatku a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 11c

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci, v souladu se svojí nabídkou, která byla předložena v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 22. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 12

1. Celní kvóty pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel stanovených postupem podle článku 22.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

- způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě"),

- způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob "souběžného zkoumání"),

- způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ produktu;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a) a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 13

1. V míře nezbytné pro vývoz:

a) hospodářsky významných množství produktů bez přídavku cukru, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1;

b) bílého a surového cukru kódu KN 1701,

- glukosy a glukózového sirupu kódů KN 17023051, 17023059, 17023091, 17023099 a 17024090,

- isoglukózy kódů KN 17023010, 17024010, 17026010 a 17029030 a

- řepných a třtinových sirupů kódu KN 17029090,

používaných v produktech uvedených čl. 1 odst. 1 písm. b)

na základě cen těchto produktů v mezinárodním obchodu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozní náhradou.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů a zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství.

Může být rozlišena pro určený produkt podle místa určení tohoto produktu, pokud to vyžaduje situace v mezinárodním obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady se stanoví postupem podle článku 22. Náhrady mohou být stanoveny v pravidelných intervalech.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

4. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádosti a po předložení příslušné vývozní licence.

5. Částkou náhrady pro vývoz je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

6. Postupem podle článku 22 se lze odchýlit od odstavců 4 a 5 v případě produktů, pro něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

7. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty. S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

8. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 14

1. Tento článek se použije na náhrady uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. a).

2. Při stanovení náhrady se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny na trhu Společenství,

- skutečně dosažených cen v mezinárodním obchodu;

b) minimální náklady na uvedení na trh a náklady na přepravu produktů z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i dopravní náklady až do zemí určení;

c) hospodářská hlediska zamýšlených vývozů;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

3. Ceny na trhu Společenství pro produkty uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. a) se stanoví s přihlédnutím k cenám, které se jeví jako nejvýhodnější pro vývoz.

Ceny v mezinárodním obchodu se stanoví s přihlédnutím k:

a) kurzům zjištěným na trzích třetích zemí,

b) nejvýhodnějším dovozním cenám skutečně dosaženým ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí,

c) produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích,

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

4. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- byly vyvezeny ze Společenství,

- mají původ ve Společenství,

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen čl. 13 odst. 5 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 22 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 14a

1. Tento článek se použije na náhrady uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. b).

2. Výše náhrady se rovná:

- v případě surového cukru, bílého cukru a řepného a třtinového sirupu výši náhrady pro vývoz těchto produktů v nezměněném stavu, stanovené v souladu s článkem 17 nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a v souladu s jeho prováděcími předpisy,

- v případě isoglukózy výši náhrady pro vývoz tohoto produktu v nezměněném stavu, stanovené v souladu s článkem 17 nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 a v souladu s jeho prováděcími předpisy,

- v případě glukózy a glukózového sirupu výši náhrady pro vývoz těchto produktů v nezměněném stavu, stanovené pro každý z těchto produktů v souladu s článkem 13 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami a v souladu s jeho prováděcími předpisy.

3. Aby mohla být poskytnuta náhrada, musí být zpracované produkty během vývozu doprovázeny prohlášením žadatele, ve kterém se uvedou množství surového a bílého cukru a řepného a třtinového sirupu, isoglukózy, glukózy a glukózověho sirupu, která byla při výrobě použita.

Správnost prohlášení uvedeného v prvním odstavci kontrolují příslušné orgány dotyčného členského státu.

4. Pokud je náhrada nedostatečná, aby umožnila vývoz produktů vyjmenovaných v čl. 1 odst. 1 písm. b), použijí se na tyto produkty místo ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. b) ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. a).

5. Náhrada se poskytuje při vývozu produktů:

a) které mají původ ve Společenství;

b) které byly dovezeny ze třetích zemí a za které byla při jejich dovozu zaplacena dovozní cla uvedená v článku 10, pod podmínkou, že vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V případě uvedeném v písmenu b) se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

6. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- odpovídají jedné nebo druhé z obou situací uvedených v předchozím odstavci,

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen čl. 13 odst. 5 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 22 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 15

V míře nezbytné pro řádné fungování společných organizací trhů s obilovinami, cukrem a ovocem a zeleninou může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku:

- v případě produktů uvedených v čl. 13 odst. 1 písm. b) a

- v případě ovoce a zeleniny,

které jsou určeny k výrobě výrobků uvedených v čl. 1 odst. 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba platnosti nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 16

1. Jestliže se podle článku 20 nařízení (EHS) č. 1785/81 vybírá při vývozu bílého cukru dávka vyšší než 5 ECU za 100 kg, může být postupem podle článku 22 rozhodnuto o výběru poplatku při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 obsahujících nejméně 35 % přidaného cukru.

2. Výše vývozního poplatku se stanoví s přihlédnutím k:

- povaze výrobku zpracovaného z ovoce a zeleniny s přídavkem cukru,

- obsahu přidaného cukru v dotyčném výrobku,

- ceně bílého cukru skutečně dosažené ve Společenství a této ceně skutečně dosažené na světovém trhu,

- vývozní dávce použitelné na bílý cukr,

- hospodářským hlediskům používání tohoto poplatku.

3. Za obsah přidaného cukru je považován údaj uvedený pro dotyčný produkt ve sloupci 1 přílohy III tohoto nařízení.

Je-li obsah přidaného cukru na 100 kg čisté hmotnosti produktu stanovený v souladu s odstavcem 4 nižší o dva kilogramy nebo více než obsah vyjádřený pro dotyčný produkt údajem ve sloupci 1 přílohy III, použije se však na žádost vývozce obsah stanovený v souladu s odstavcem 4.

4. Za obsah přidaného cukru u produktů vyjmenovaných v příloze III je považován údaj získaný použitím refraktometru, vynásobený v případě produktů kódu KN 2008, s výjimkou kódů KN 20081110, 20089100, 20089985, 20089991, číslem 0,93 a v případě produktů vyjmenovaných v příloze III vynásobený číslem 0,95 a snížený o číslo uvedené pro dotyčný produkt ve sloupci 2 přílohy III.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 22.

Článek 17

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a ozvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je při dovozu ze třetích zemí zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 18

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Přílohy II a IV se zrušují.

II. Nařízení Rady (EHS) č. 518/77 ze dne 14. března 1977 (Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 22).

Nařízení Rady (EHS) č. 519/77 ze dne 14. března 1977 (Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 24).

Nařízení Rady (EHS) č. 520/77 ze dne 14. března 1977 (Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 26).

Nařízení Rady (EHS) č. 521/77 ze dne 14. března 1977 (Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 28).

Nařízení Rady (EHS) č. 1796/81 ze dne 30. června 1981 (Úř. věst. L 183, 4. 7. 1981), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1122/92 (Úř. věst. L 117, 1.5.1992, s. 98).

Nařízení Rady (EHS) č. 2089/85 ze dne 23. července 1985 (Úř. věst. L 197, 27.7.1985, s. 10).

Nařízení Rady (EHS) č. 3225/88 ze dne 17. října 1988 (Úř. věst. L 288, 21.10.1988, s. 11).

Nařízení Rady (EHS) č. 1201/88 ze dne 28. dubna 1988 (Úř. věst. L 115, 3.5.1988, s. 9), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2781/90 (Úř. věst. L 265, 28.9.1990, s. 3).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA XV

BANÁNY

Nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 (Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3518/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 15).

1. Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo kdyby účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

3. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných v období tří let, které předchází roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

4. Dovozní ceny, které je nutné brát v úvahu při uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dané zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem prověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

5. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 27. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na něž se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 uvedené dohody."

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 15a

Články 15a až 20 této hlavy se vztahují pouze na čerstvé produkty kódu KN ex0803, s výjimkou plantejnů.

Pro účely této hlavy se rozumí:

a) "tradičním dovozem ze zemí AKT" množství banánů stanovená v příloze, vyvážená každou zemí AKT, která tradičně vyváží banány do Společenství; tyto banány se dále označují jako "tradiční banány AKT",

b) "netradičním dovozem ze zemí AKT" množství banánů vyvážená zeměmi AKT, která přesahují množství stanovené v bodě 1; tyto banány se dále označují jako "netradiční banány AKT",

c) "dovozem ze třetích zemí mimo AKT" množství vyvážená jinými třetími zeměmi; tyto banány se dále označují jako "banány ze třetích zemí",

d) "banány ze Společenství" banány produkované ve Společenství,

e) výrazy "uvádět na trh" a "uvádění na trh" uvádění na trh, s výjimkou nabízení produktu konečnému spotřebiteli."

3. V článku 17 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Dovozní licence je platná v celém Společenství. Nejsou-li postupem podle článku 27 stanoveny odchylky, je vydání licencí podmíněno složením jistoty zaručující, že bude dodržen závazek dovézt tyto produkty v souladu s tímto nařízením během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně."

4. Článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Každý rok se pro dovoz banánů ze třetích zemí a netradičních banánů AKT otevírá celní kvóta ve výši 2,2 milionů tun čisté hmotnosti.

V rámci této celní kvóty podléhá dovoz banánů ze třetích zemí clu ve výši 75 ECU za tunu a dovoz netradičních banánů AKT podléhá nulovému clu.

Pro rok 1994 činí celní kvóta 2,1 milionů tun čisté hmotnosti.

Vzroste-li poptávka Společenství určená na základě výhledové bilance uvedené v článku 16, zvýší se následně objem kvóty postupem podle článku 27. Jakákoli taková úprava se provede do 30. listopadu předcházejícího danému hospodářskému roku.

2. Odchylně od čl. 15 odst. 1 podléhají netradiční banány AKT dovezené mimo rámec celní kvóty uvedené v odstavci 1 celní sazbě za tunu rovnající se clu uvedenému v čl. 15 odst. 1 minus 100 ECU.

3. Množství banánů ze třetích zemí a netradičních banánů AKT vyvezených zpět ze Společenství se nezapočítávají do kvóty uvedené v odstavci 1.

4. Částky uvedené v tomto článku se přepočítávají na národní měnu podle kurzu uplatňovaného pro dotyčné produkty v rámci společného celního sazebníku."

5. V článku 20 se doplňují nové odrážky, které znějí:

- "opatření zaručující provenienci a původ banánů dovážených v rámci celní kvóty uvedené v čl. 18 odst. 1,

- opatření nezbytná k dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených Společenstvím v souladu s článkem 228 Smlouvy."

6. Článek 22 se nahrazuje tímto:

"Článek 22

Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku."

7. Článek 23 se nahrazuje tímto:

"Článek 23

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise přijme rozhodnutí do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho dělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 27.

5. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

PŘÍLOHA XVI

VÍNO

I. Nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 (Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1891/94 (Úř. věst. L 197, 30.7.1994, s. 42).

1. Hlava IV se nahrazuje tímto:

"HLAVA IV

Obchod se třetími zeměmi

Článek 52

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence. Při dovozu jiných produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 do Společenství a vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 ze Společenství se vyžaduje předložení dovozní nebo vývozní licence.

2. Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k používání článků 55 a 56.

Licence jsou platné v celém Společenství.

Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci; jistota zcela nebo částečné propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

3. Postupem podle článku 83 se stanoví:

a) seznam produktů, pro které jsou dovozní a vývozní licence vyžadovány;

b) doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 53

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. V případě moštů kódů KN 200960 a 220430, u nichž uplatňování cel společného celního sazebníku závisí na dovozní ceně dovezeného produktu, se ověří správnost této ceny pomocí paušální dovozní hodnoty, kterou Komise vypočítá podle původu a podle produktu na základě váženého průměru kurzů dotyčných produktů na reprezentativních dovozních trzích členských států nebo případně na jiných trzích.

Jestliže vstupní cena dotyčné zásilky uvedená v celním prohlášení je vyšší než paušální dovozní hodnota, která je zvýšena o rozpětí stanovené v souladu s odstavcem 3 a která nesmí převýšit paušální hodnotu o více než 10 %, je požadováno složení jistoty, která se rovná dovozním clům, stanovené na základě paušální dovozní hodnoty.

Jestliže vstupní cena dotyčné zásilky není při celním odbavení uvedena v celním prohlášení závisí uplatňování cel společného celního sazebníku na paušální dovozní hodnotě nebo na použití příslušných ustanovení celních předpisů, a to za podmínek, které mají být stanoveny v souladu s odstavcem 3.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 83. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména ustanovení nezbytných k ověřování dovozních cen.

Článek 54

1. Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých produktů uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto produktů s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství uzavřené v souladu s článkem 228 Smlouvy v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2. Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1

3. Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto produktem.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 83. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména:

a) produktů, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b) ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 zmíněné dohody.

Článek 55

1. V míře nezbytné pro vývoz:

a) produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c);

b) cukru kódu KN 1701, glukosy a glukózového sirupu kódů KN 17023091, 1702309917024090 a 17029050, jakož i ve formě produktů kódů KN 17023051 a 17023059, obsažených v produktech kódů KN 20096011, 20096071, 20096079 a 22043099;

na základě cen těchto produktů v mezinárodním obchodu a v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy může být rozdíl mezi těmito cenami a cenami ve Společenství pokryt vývozními náhradami.

2. Při přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou, se stanoví postup, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a situaci na daném trhu, umožňuje co nejúčinnější využití dostupných zdrojů, zohledňuje efektivnost a strukturu vývozů ze Společenství, aniž by však vedl k diskriminaci mezi velkými a malými hospodářskými subjekty;

b) je s přihlédnutím k požadavkům na správu pro hospodářské subjekty administrativně nejméně náročný;

c) se vyhýbá jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může být rozlišena podle místa určení, pokud to vyžaduje situace v mezinárodním obchodu nebo zvláštní požadavky určitých trhů.

Náhrady uvedené v odst. 1 písm. a) se stanoví postupem podle článku 83. Mohou být stanoveny v pravidelných intervalech.

Náhrady stanovené v pravidelných intervalech může Komise v případě nutnosti na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu v mezidobí upravovat.

Ustanovení článku 56 týkající se zde uvedených produktů se použijí jako doplňující ustanovení.

4. Náhrada se poskytuje pouze na základě žádost a po předložení příslušné vývozní licence.

5. Částkou náhrady pro vývoz produktů uvedených v článku 1 je částka platná ke dni podání žádosti o licenci a v případě rozlišené náhrady je to částka, která je platná ke stejnému dni:

a) pro místo určení uvedené v licenci nebo případně

b) pro skutečné místo určení, pokud se liší od místa určení uvedeného v licenci. V takovém případě nesmí použitelná částka překročit částku, která je platná pro místo určení uvedené v licenci.

Aby se zamezilo zneužívání pružnosti ustanovení tohoto odstavce, mohou být přijata vhodná opatření.

6. Postupem podle článku 83 se lze odchýlit od odstavců 4 a 5 v případě produktů, na něž se poskytují náhrady v rámci potravinové pomoci.

7. Dodržování omezení objemů vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy je zajišťováno prostřednictvím vývozních osvědčení vydaných na referenční období v nich uvedená a použitelných na dotyčné produkty.

S ohledem na dodržení závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání neovlivní konec referenčního období platnost vývozních licencí.

8. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně pravidel pro přerozdělení nepřidělených nebo nevyužitých množství, která lze vyvézt, se stanoví postupem podle článku 83.

Článek 56

1. Tento článek se použije na náhrady uvedené v čl. 55 odst. 1.

2. Výše náhrady v případě produktů uvedených v čl. 55 odst. 1 písm. b) se rovná:

- v případě surového a bílého cukru výši náhrady pro vývoz těchto produktů v nezměněném stavu, stanovené v souladu s článkem 17 nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a v souladu s jeho prováděcími předpisy,

- v případě glukózy a glukózového sirupu výši náhrady pro vývoz těchto produktů v nezměněném stavu, stanovené pro každý z těchto produktů v souladu s článkem 13 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami a v souladu s jeho prováděcími předpisy.

Aby mohla být poskytnuta náhrada, musí být zpracované produkty během vývozu doprovázeny prohlášením žadatele, ve kterém se uvedou množství surového a bílého cukru, glukosy a glukózového sirupu, která byla při výrobě použita.

Správnost tohoto prohlášení ověřují příslušné orgány dotyčného členského státu.

3. Při stanovení náhrad se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

a) situace a perspektivy vývoje:

- cen a dostupnosti produktů uvedených v čl. 55 odst. 1 na trhu Společenství,

- cen těchto produktů v mezinárodním obchodu;

b) nejvýhodnější náklady na uvedení na trh a náklady na přepravu produktů z trhů Společenství do přístavů nebo jiných vývozních míst ve Společenství, jakož i dopravní náklady až do zemí určení;

c) cíle společné organizace trhu s vínem, které mají zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na tomto trhu;

d) omezení vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 228 Smlouvy;

e) nutnost zabránit narušení trhu Společenství;

f) hospodářské hledisko zamýšlených vývozů.

4. Ceny na trhu Společenství uvedené v čl. 55 odst. 1 se stanoví s přihlédnutím k cenám, které se jeví jako nejvýhodnější pro vývoz.

Ceny v mezinárodním obchodu uvedené v čl. 55 odst. 1 se stanoví s přihlédnutím k:

a) kurzům zjištěným na trzích třetích zemí;

b) nejvýhodnějším dovozním cenám skutečně dosaženým ve třetích zemích určení při dovozu ze třetích zemí;

c) produkčním cenám zjištěným ve vyvážejících třetích zemích s přihlédnutím případně k subvencím poskytnutým těmito zeměmi;

d) nabídkovým cenám s dodáním na hranice Společenství.

5. Aniž je dotčen čl. 55 odst. 3 třetí pododstavec, postupem podle článku 83 se stanoví pravidelnost, podle níž se stanoví seznam produktů, pro které je náhrada skutečně poskytnuta, jakož i výše této náhrady.

5. Náhrada je vyplacena, je-li prokázáno, že produkty:

- mají původ ve Společenství, kromě případu použití odstavce 7,

- byly vyvezeny ze Společenství a

- v případě rozlišené náhrady dosáhly místa určení uvedeného v licenci nebo jiného místa určení, pro které byla náhrada stanovena, aniž je dotčen čl. 55 odst. 5 písm. b). Nicméně odchylky od tohoto pravidla mohou být stanoveny postupem podle článku 83 s výhradou podmínek, které mají být stanoveny a které mohou poskytnout rovnocenné záruky.

Postupem podle článku 83 mohou být stanovena doplňující pravidla.

7. Náhrada se neposkytuje při vývozu produktů dovážených ze třetích zemí a vyvážených zpět do třetích zemí, vyjma kdy vývozce prokáže:

- že produkt, který má být vyvezen, je totožný s dříve dovezeným produktem a

- že všechna dovozní cla byla vybrána při dovozu tohoto produktu.

V takovém případě se náhrada pro každý produkt rovná clu vybranému při dovozu, pokud je clo nižší než uplatňovaná náhrada; pokud je clo vybrané při dovozu vyšší než uplatňovaná náhrada, použije se tato náhrada.

Článek 57

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhů v odvětví vína může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečné vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud jde o produkty uvedené v článku 1.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena Radě a členským státům a jejichž doba nemůže přesáhnout šest měsíců a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3. Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 58

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 59

1. Dovoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, k nimž byl přidán alkohol se zakazuje, s výjimkou těch produktů, které odpovídají produktům pocházejícím ze Společenství, u nichž je tento přídavek povolen podle čl. 25 odst. 1 a 2.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména podmínky, za kterých si produkty odpovídají, se stanoví postupem podle článku 83.

Článek 60

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Při posuzování otázky, zda situace opravňuje k použití těchto opatření, se zohledňují především:

a) množství, na která byly vydány nebo požadovány dovozní licence, a údaje uvedené v předběžné rozvaze,

b) případně rozsah intervence.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy.

Článek 61

1. Dovážená vína, která jsou určena k přímé lidské spotřebě a která jsou označena prostřednictvím zeměpisného označení, mohou být při jejich uvádění na trh ve Společenství podrobena pod podmínkou vzájemnosti kontrole a ochraně uvedené v článku 16 nařízení (EHS) č. 823/87, pokud jde o jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí.

2. Ustanovení odstavce 1 se bude provádět prostřednictvím dohod se zúčastněnými třetími zeměmi, které mají být sjednány a uzavřeny postupem podle článku 113 Smlouvy.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 83."

2. V článku 72 se vkládá nový článek 72a, který zní:

"Článek 72a

1. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření umožňující zúčastněným stranám zabránit za podmínek stanovených v článcích 23 a 24 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví tomu, aby se ve Společenství užívala zeměpisná označení produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) pro produkty, které nepocházejí z místa udaného v dotyčném zeměpisném označení, a to i v případě, že je uveden rovněž skutečný původ produktu nebo je zeměpisné označení použito v překladu nebo společně s dodatky "druh", "typ", "způsob", "imitace" nebo podobnými výrazy.

Ve smyslu tohoto článku se "zeměpisným označením" rozumí označení, které udává produkt jako pocházející z území třetí země, která je členem Světové obchodní organizace, nebo z regionu či místa v rámci tohoto území, jestliže jakost, pověst nebo jiná stanovená charakteristická vlastnost produktu může být v podstatné míře přičítána tomuto zeměpisnému původu.

2. Odstavec 1 se použije bez ohledu na ostatní zvláštní ustanovení v právních předpisech Společenství, která se vztahují na pravidla pro označování a obchodní úpravu produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b).

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví, je-li to nutné, postupem podle článku 83."

3. Příloha VII se zrušuje.

II. Nařízení Rady (EHS) č. 344/79 ze dne 5. února 1979 (Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 67).

Nařízení Rady (EHS) č. 345/79 ze dne 5. února 1979 (Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 69), ve znění nařízení (EHS) č. 2009/81 (Úř. věst. L 195, 18.7.1981, s. 6).

Výše uvedená nařízení se zrušují.

PŘÍLOHA XVII

TABÁK

Nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70).

Hlava IV se nahrazuje tímto:

"HLAVA IV

Obchod se třetími zeměmi

Článek 15

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 16

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

a) vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu;

b) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 16a

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

PŘÍLOHA XVIII

CHMEL

Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 (Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3124/92 (Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 1)

Hlava V se nahrazuje tímto:

"HLAVA V

Obchod se třetími zeměmi

Článek 14

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 15

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- c) vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- d) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 15a

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opaření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

PŘÍLOHA XIX

ŽIVÉ ROSTLINY A KVĚTINÁŘSKÉ PRODUKTY

I. Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 (Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3336/92 (Úř. věst. L 336, 20.11.1992, s. 1).

Články 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:

"Článek 8

1. Při dovozu produktů uvedených v článku 1 do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence.

Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství.

Dovozní licence jsou platné v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 14.

Článek 9

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 10

1. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- e) vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- f) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 10a

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komis žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 14.

5. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 3280/75 ze dne 16. prosince 1975 (Úř. věst. L 326, 18.12.1975, s. 4).

Výše uvedené nařízení se zrušuje.

PŘÍLOHA XX

OSIVA

I. Nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 (Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3375/93 (Úř. věst. L 303, 10.12.1993, s. 9).

1. Články 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

"Článek 5

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a ozvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

Článek 6

Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 7

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opaření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Článek 8 se zrušuje.

II. Nařízení Rady (EHS) č. 1578/72 ze dne 20. července 1972 (Úř. věst. L 168, 26.7.1972, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1984/86 (Úř. věst. L 171, 28.6.1986, s. 3).

Výše uvedené nařízení se zrušuje.

PŘÍLOHA XXI

RŮZNÁ USTANOVENÍ

I. Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 (Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 794/94 (Úř. věst. L 92, 9.4.1994, s. 15).

1. Články 2 a 3 se nahrazují tímto:

"Článek 2

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na produkty uvedené v příloze 1 celní sazby společného celního sazebníku.

2. Na sazební zařazení produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a ozvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

3. Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, a s výhradou závazků vyplývajících z mezinárodních dohod týkajících se produktů uvedených v příloze, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 3

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v příloze vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise hlasovacím postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s čl. 228 odst. 2 Smlouvy."

2. Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Je-li je učiněn odkaz na tento článek, přijmou se opatření postupy podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS a podle odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů."

II. Nařízení Rady (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 (Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3209/89 (Úř. věst. L 312, 27.10.1989, s. 5).

V článku 2 se zrušuje odstavec 2.

PŘÍLOHA XXII

NEJODLEHLEJŠÍ REGIONY

I. Nařízení Rady (EHS) č. 3763/91 ze dne 16. prosince 1991 (Úř. věst. L 356, 24.12.1991, s. 1), ve znění nařízení (EHS) č. 3714/92 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 23).

V článku 2 se odstavec 2 mění takto:

a) V prvním pododstavci se část věty, která zní:

"Dávky stanovené podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami"

, nahrazuje tímto:

"Dovozní cla stanovená ve společném celním sazebníku".

b) Ve druhém pododstavci se slova "(osvobození) od dávky" nahrazují slovy "(osvobození) od dovozního cla".

II. Nařízení Rady (EHS) č. 1600/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3714/92 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 23).

1. V čl. 3 odst. 1 se zrušují slova "dávka nebo".

2. V čl. 5 odst. 1 písm. a) se zrušují slova "a/nebo dávky uvedené v článku 9 nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1986 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem".

3. V článku 7 se zrušují slova "dávky a/nebo".

III. Nařízení Rady (EHS) č. 1601/92 ze dne 15. června 1992 (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13), ve znění nařízení (EHS) č. 3714/92 (Úř. věst. L 378, 23.12.1992, s. 23).

1. V čl. 3 odst. 1 se zrušují slova "dávka nebo".

2. V čl. 5 odst. 1 písm. a) se zrušují slova "a/nebo dávky uvedené v článku 9 nařízení Rady (EHS) č. 805/68".

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU