94/36/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách

Publikováno: Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. června 1994 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 10. září 1994 Nabývá účinnosti: 10. září 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1333/2008 Pozbývá platnosti: 20. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES

ze dne 30. června 1994

o barvivech pro použití v potravinách

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice;

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy [4],

vzhledem k tomu, že rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy týkajícími se podmínek použití barviv v potravinách brání volnému pohybu potravin, což může vytvořit podmínky pro nekalou soutěž;

vzhledem k tomu, že prvotním zřetelem pravidel týkajících se těchto potravinářských přídatných látek a podmínek jejich použití by měla být potřeba chránit a informovat spotřebitele;

vzhledem k tomu, že potravinářské přídatné látky mohou být používány pouze tehdy, pokud je doloženo, že jejich použití je nezbytné z technologických důvodů a že nepoškozuje zdraví;

vzhledem k tomu, že barviva jsou používána k obnovení původního vzhledu potravin, jejichž barva byla ovlivněna zpracováním, skladováním, balením a distribucí, čímž mohlo dojít ke snížení přijatelnosti jejich vzhledu;

vzhledem k tomu, že barviva jsou používána ke zvýšení vizuální přitažlivosti potravin, napomáhají určit chuť a vůni obvykle spojenou s určitým druhem potraviny a udělují barvu jinak bezbarvým potravinám;

vzhledem k tomu, že podle požadavků směrnice 94/497/EHS [5] a zejména přílohy I kapitoly XI uvedené směrnice je potřebné zahrnout určitá barviva určená k označování masa pod působnost úředního veterinárního lékaře;

vzhledem k tomu, že pro dekorační barvení skořápek vajec a pro razítkování skořápek vajec podle nařízení (EHS) č. 1274/91 [6] by měla být používána pouze barviva povolená v této směrnici;

vzhledem k tomu, že barviva jsou používána k zvýraznění barev, které jsou již v potravině přirozeně přítomny;

vzhledem k tomu, že se obecně uznává, že by nezpracované potraviny a některé další základní potraviny neměly obsahovat potravinářské přídatné látky;

vzhledem k tomu, že s ohledem na nejnovější vědecké a toxikologické informace o přídatných látkách mají být některé z nich povoleny pouze pro určité potraviny a za určitých podmínek použití;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit přísná pravidla pro použití přídatných látek v potravinách pro výživu kojenců a malých dětí;

vzhledem k tomu, že Vědecký výbor pro potraviny byl konzultován ve věci těch látek, na které se dosud nevztahují předpisy Společenství;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se při přijímání rozhodnutí o příslušnosti jednotlivé potraviny do určité kategorie dodržoval postup konzultace se Stálým výborem pro potraviny;

vzhledem k tomu, že tato směrnice částečně nahrazuje směrnici Rady ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [7];

vzhledem k tomu, že změna stávajících kritérií pro čistotu barviv a nové specifikace pro barviva, pro něž kritéria pro čistotu neexistují, budou navrženy postupem podle článku 11 směrnice 89/107/EHS;

vzhledem k tomu, že za účelem ochrany spotřebitelů by Společenství mělo podpořit výzkum možných účinků barviv používaných v potravinách na lidské zdraví (včetně kumulativních účinků a účinků synergické povahy), se zvláštním zřetelem na ta barviva, o jejichž neškodnosti se pochybuje,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice je zvláštní směrnicí tvořící část souhrnné směrnice ve smyslu článku 3 směrnice 89/107/EHS.

2. Pro účely této směrnice se "barvivy" rozumějí látky, které udělují potravině barvu nebo obnovují barvu potraviny a zahrnují přírodní složky potravin a přírodní látky, jež nejsou obvykle jako takové požívány jako potraviny a nejsou obvykle používány jako charakteristické složky potravin.

Ve smyslu této směrnice jsou barvivy přípravky získané z potravin a dalších materiálů přírodního původu extrakcí fyzikální nebo chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení barevných látek ve vztahu k výživným nebo aromatickým složkám.

3. Za barviva se však pro účely této směrnice nepovažují tyto látky:

- potraviny v sušené nebo koncentrované formě a látky určené k aromatizaci, které se přidávají během výroby do složených potravin pro své aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti a mají sekundární barvicí účinek, například mletá paprika, kurkuma a šafrán,

- barviva používaná k barvení nejedlých vnějších částí potravin, například povlaky sýrů a řeznická střívka.

Článek 2

1. Jako barviva v potravinách mohou být použity pouze látky uvedené v příloze I.

2. Barviva mohou být použita pouze v potravinách uvedených v přílohách III, IV a V za podmínek v nich stanovených; barviva mohou být použita v týchž potravinách, pokud jsou určeny ke zvláštnímu použití podle směrnice 89/398/EHS [8].

3. Barviva nesmějí být použita v potravinách uvedených v příloze II, kromě případů výslovně stanovených v přílohách III, IV a V.

4. Barviva povolená pouze pro určité účely jsou uvedena v příloze IV.

5. Barviva povolená pro potraviny obecně a podmínky jejich použití jsou uvedeny v příloze V.

6. Nejvyšší množství uvedená v přílohách

- se vztahují na hotové potraviny připravené podle návodu k použití,

- se týkají množství barevného principu obsaženého v barvicím přípravku.

7. Pojmem "quantum satis" uvedeným v přílohách této směrnice se rozumí, že není stanoveno nejvyšší množství. Barviva však musí být použita v souladu se správnou výrobní praxí v množství, které nepřevyšuje množství nezbytné k dosažení zamýšleného účelu, a za předpokladu, že neuvádějí spotřebitele v omyl.

8. Pro účely označování hygienické nezávadnosti, jak je stanoveno ve směrnici 91/497/EHS, a dalšího označování požadovaného pro masné výrobky mohou být použita pouze barviva E 155 hněď HT, E 133 brilantní modř FCF nebo E 129 červeň Allura AC nebo vhodná směs barviv E 133 brilantní modř FCF a E 129 červeň Allura AC.

9. Pouze barviva uvedená v příloze I mohou být použita pro dekorační barvení skořápek vajec a pro razítkování skořápek vajec podle nařízení (EHS) č. 1274/91.

10. Spotřebiteli mohou být přímo prodávána pouze barviva uvedená v příloze I, s výjimkou barviv E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 a E 180.

11. Pro účely této směrnice se "nezpracovanými potravinami" rozumí, že potraviny neprošly žádným zpracováním, které by mělo za následek zásadní změnu jejich původního stavu. Mohly však být děleny, rozčtvrceny, naporcovány, vykostěny, namlety, odblaněny, okrájeny, oloupány, rozdrceny, nakrájeny, očištěny, zbaveny větviček, hluboce zmrazeny, zmrazeny, zchlazeny, rozemlety nebo vyloupány, zabaleny nebo nebaleny.

Článek 3

Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství, je přítomnost barviva v potravině přípustná

- ve složených potravinách jiných než uvedených v příloze II, do té míry, ve které je barvivo povoleno v jedné ze složek složené potraviny,

nebo

- pokud je potravina určena výhradně k použití při přípravě složené potraviny, do té míry, aby složená potravina vyhovovala této směrnici.

Článek 4

Postupem podle článku 5 může být rozhodnuto, zda určitá potravina patří do některé kategorie potravin uvedené v přílohách a zda jsou určité látky barvivy ve smyslu článku 1.

Článek 5

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, je Komisi nápomocen Stálý výbor pro potraviny zřízeným rozhodnutím 69/414/EHS [9] (dále jen "výbor").

2. Výboru přednese věc jeho předsedou, a to buď z jeho vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce členského státu.

3. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která by měla být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

4. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 6

Členské státy vytvoří do tří let od přijetí této směrnice systém pro sledování spotřeby a používání barviv a předloží Komisi zprávu o svých zjištěních.

Do pěti let od přijetí této směrnice předá Komise Evropskému parlamentu zprávu o změnách, ke kterým došlo na trhu s barvivy, o používaných množstvích a spotřebě.

V souladu s obecnými kritérii stanovenými v bodě 4 přílohy II směrnice 89/107/EHS přezkoumá Komise do pěti let od přijetí této směrnice podmínky použití uvedené v této směrnici a v případě potřeby navrhne změny.

Článek 7

Zrušují se články 1 až 7, čl. 8 odst. 1 druhá odrážka a odst. 2 a články 9 až 15 směrnice ze dne 23. října 1962 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě.

Odkazy na zrušená ustanovení se považují za odkazy na odpovídající ustanovení této směrnice.

Článek 8

V den vstupu této směrnice v platnost zahájí Komise spolu s Evropským parlamentem, vnitrostátními ministerstvy, potravinářským průmyslem a maloobchodními a spotřebitelskými organizacemi kampaň s cílem informovat spotřebitele o postupech hodnocení a povolování povolených barviv a o významu systému čísel "E".

Článek 9

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1995 tak, aby

- umožnily uvádění na trh výrobků, které odpovídají této směrnici, a jejich používání nejpozději do 31. prosince 1995,

- zakázaly uvádění na trh výrobků, které neodpovídají této směrnici, a jejich používání nejpozději do 30. června 1996; výrobky uvedené na trh nebo označené před tímto dnem, které nevyhovují této směrnici, však mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Přijímají-li členské státy tato opatření, musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. června 1994.

Za Evropský parlament

předseda

E. Klepsch

Za Radu

předseda

A. Baltas

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27. Směrnice ve znění směrnice 94/34/ES (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

[2] Úř. věst. C 12, 8.1.1992, s. 7.

[3] Úř. věst. C 313, 30.11.1992, s. 1.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. března 1993 (Úř. věst. C 115, 26.4.1993, s. 105), potvrzené dne 2. prosince 1993 (Úř. věst. C 342, 20. 12. 1993), společný postoj Rady ze dne 9. března 1994 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 (Úř. věst. C 91, 28.3.1994, s. 79).

[5] Úř. věst. 268, 24.9.1991, s. 69. Směrnice ve znění směrnice 92/5/EHS (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 1).

[6] Nařízení Komise (EHS) č. 1274/91 ze dne 15. května 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce (Úř. věst. L 121, 16.5.1991, s. 11). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/94 (Úř. věst. L 137, 1.6.1994, s. 54).

[7] Úř. věst. 115, 11.11.1962, s. 2645/62. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 85/7/EHS (Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22).

[8] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

[9] Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM POVOLENÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH BARVIV

Poznámka:

Hliníkové povlaky připravené z barviv uvedených v této příloze jsou rovněž povoleny.

E číslo | Obecný název | Identifikační číslo "Colour Indexu" nebo popis |

E 100 | Kurkumin | 75300 |

E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát | |

E 102 | Tartrazin | 19140 |

E 104 | Chinolinová žluť | 47005 |

E 110 | Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) | 15985 |

E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 75470 |

E 122 | Azorubín (Carmoisin) | 14720 |

E 123 | Amarant | 16185 |

E 124 | Ponceau 4R (košenilová červeň A) | 16255 |

E 127 | Erythrosin | 45430 |

E 128 | Červeň 2G | 18050 |

E 129 | Červeň Allura AC | 16035 |

E 131 | Patentní modř V | 42051 |

E 132 | Indigotin (Indigocarmine) | 73015 |

E 133 | Brilantní modř FCF | 42090 |

E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny: i)Chlorofylyii)Chlorofyliny | 75810 75815 |

E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů i)Měďnaté komplexy chlorofylůii)Měďnaté komplexy chlorofylinů | 75815 |

E 142 | Zeleň S | 44090 |

E 150a | Karamel | |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

E 151 | Čerň BN (čerň PN) | 28440 |

E 153 | Rostlinná uhlíková čerň | |

E 154 | Hněď FK | |

E 155 | Hněď HT | 20285 |

E 160a | Karoteny i)směs karotenůii)β-karoten | 75130 40800 |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 75120 |

E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | |

E 160d | Lykopen | |

E 160e | β-apo-8' – karotenal (C 30) | 40820 |

E 160f | Ethylester kyseliny β-apo-8' - karotenové (C 30) | 40825 |

E 161b | Lutein | |

E 161g | Kanthaxanthin | |

E 162 | Betalainová červeň, betanin | |

E 163 | Anthokyany | Připravené fyzikálními postupy z ovoce a zeleniny |

E 170 | Uhličitan vápenatý | 77220 |

E 171 | Oxid titaničitý | 77891 |

E 172 | Oxidy a hydroxidy železa | 77491 77492 77499 |

E 173 | Hliník | |

E 174 | Stříbro | |

E 175 | Zlato | |

E 180 | Litholrubin BK | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POTRAVINY, KTERÉ NESMĚJÍ OBSAHOVAT PŘIDANÁ BARVIVA KROMĚ TĚCH, KTERÁ JSOU STANOVENA V PŘÍLOHÁCH III, IV NEBO V

(Názvy použité v příloze II nemají vliv na zásadu "přenosu" v případech, kdy výrobky obsahují složky, jež samy obsahují povolená barviva.)

1. Nezpracované potraviny

2. Všechny vody plněné do lahví nebo balené

3. Mléko, polotučné a odtučněné mléko, pasterované nebo sterilované (včetně UHT mléka) (neochucené)

4. Mléko ochucené čokoládou

5. Kysané mléko (neochucené)

6. Trvanlivé mléko ve smyslu směrnice 76/118/EHS

7. Podmáslí (neochucené)

8. Smetana a sušená smetana (neochucené)

9. Oleje a tuky živočišného a rostlinného původu

10. Vejce a výrobky z vajec ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice 89/437/EHS

11. Mouka, ostatní mlýnské výrobky a škroby

12. Chléb a podobné výrobky

13. Těstoviny a gnocchi

14. Cukry, včetně všech mono- a disacharidů

15. Rajčatový protlak a rajčatové konzervy

16. Studené omáčky na bázi rajčatové šťávy

17. Ovocné šťávy a ovocné nektary ve smyslu směrnice 75/726/EHS a zeleninové šťávy

18. Ovoce, zelenina (včetně brambor) a houby – sterilované, nakládané nebo sušené; výrobky zpracované z ovoce, zeleniny (včetně brambor) a hub

19. Výběrový džem (Extra), výběrový rosol (Extra) a kaštanový krém ve smyslu směrnice 79/693/EHS; crème de pruneaux

20. Ryby, měkkýši, korýši, maso, drůbež a zvěřina a výrobky z nich (netýká se hotových pokrmů z nich)

21. Kakaové výrobky a čokoládové složky výrobků z čokolády ve smyslu směrnice 73/241/EHS

22. Pražená káva, čaj, pražená čekanka; čajové a cikorkové extrakty; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků

23. Sůl, náhrady soli, koření a směsi koření

24. Víno a ostatní výrobky ve smyslu nařízení (EHS) č. 822/87

25. Korn, Kornbrand, ovocné alkoholické nápoje, ovocné lihoviny, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Kréty, Tsipouro z Makedonie, Tsipouro z Thesálie, Tsipouro z Tyrnavosu, Eau de vie de marc marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle marque nationale luxembourgeoise, London gin ve smyslu nařízení (EHS) č. 1576/89

26. Sambuca, Maraschino a Mistra ve smyslu nařízení (EHS) č. 1180/91

27. Sangria, Clarea a Zurra ve smyslu nařízení (EHS) č. 1601/91

28. Vinný ocet

29. Výživa pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice 89/398/EHS, včetně výživy pro kojence a malé děti s narušeným zdravím

30. Med

31. Slad a výrobky ze sladu

32. Zrající a nezrající sýry (neochucené)

33. Máslo z ovčího a kozího mléka

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

POTRAVINY, KE KTERÝM MOHOU BÝT PŘIDÁVÁNA POUZE URČITÁ POVOLENÁ BARVIVA

Potraviny | | Povolené barvivo | Nejvyšší množství |

Sladový chléb | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Pivo | E 150a | Karamel | quantum satis |

Cidre bouché | E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Máslo (včetně másla se sníženým a zvýšeným obsahem tuku) | E 160a | Karoteny | quantum satis |

Margarín, minarin, ostatní tukové emulze, bezvodé tuky | E 160a | Karoteny | quantum satis |

E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 10 mg/kg |

Sýr Sage Derby | E 140 | Chlorofyly Chlorofyliny | quantum satis |

E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a Chlorofylinů | |

Zrající sýry zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle, neochucené tavené sýry | E 160a | Karoten | quantum satis |

E 160c | Paprikový extrakt | |

| E 160b | Annatto, bixin a norbixin | 15 mg/kg |

Sýr Red Leicester | E 160b | Annatto, bixin a norbixin | 50 mg/kg |

Sýr Mimolette | E 160b | Annatto, bixin a norbixin | 35 mg/kg |

Sýr Morbier | E 153 | Rostlinná uhlíková čerň | quantum satis |

Červeně mramorovaný sýr | E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 125 mg/kg |

| E 163 | Anthokyany | quantum satis |

Ocet | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Whisky, Whiskey, obilné lihoviny (jiné než Korn nebo Kornbrand, nebo Eau de vie de seigle marque nationale luxembourgeoise), vinný destilát, rum, Brandy, Weinbrand, lihoviny z matolin (jiné než Tsikoudia a Tsipouro a Eau de vie de marc marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha ve smyslu nařízení (EHS) č. 1576/89 | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Nápoje na bázi aromatizovaných vín (kromě nápoje Bitter Soda) a aromatizovaná vína ve smyslu nařízení (EHS) č. 1601/91 | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Americano | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

E 163 | Anthokyany | |

| E 100 | Kurkumin | 100 mg/l (jednotlivě nebo v kombinaci) |

| E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát | |

| E 102 | Tartrazin | |

| E 104 | Chinolinová žluť | |

| E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | |

| E 122 | Azorubín (Carmoisin) | |

| E 123 | Amarant | |

| E 124 | Ponceau 4R | |

Bitter Soda, Bitter Vino ve smyslu nařízení (EHS) č. 1601/91 | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

| E 100 | Kurkumin | 100 mg/l (jednotlivě nebo v kombinaci) |

| E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát | |

| E 102 | Tartrazin | |

| E 104 | Chinilinová žluť | |

| E 110 | Žluť SY (Sunset Yellow FCFGelborange S) | |

| E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | |

| E 122 | Azorubín (Carmoisin) | |

| E 123 | Amarant | |

| E 124 | Ponceau 4R (košenilová červeň A) | |

| E 129 | Červeň Allura AC | |

Likérová vína a kvalitní likérová vína vyráběná v určitých regionech | E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

Zelenina nakládaná v octě, slaném nálevu a v oleji (kromě oliv) | E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát | quantum satis |

E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny | |

E 150a | Karamel | |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů | |

E 160a | Karoteny i)Směs karotenůii)β-karoten | |

E 162 | Betalainová červeň, betanin | |

E 163 | Anthokyany | |

Extrudované, expandované obilné snídaně a obilné snídaně ochucené ovocným aromatem | E 150c | Amoniakový karamel | quantum satis |

E 160a | Karoteny | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 25 mg/kg |

E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | quantum satis |

Obilné snídaně ochucené ovocným aromatem | E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 200 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci) |

E 162 | Betalainová červeň, betanin | |

E 163 | Anthokyany | |

Džemy, rosoly a marmelády ve smyslu směrnice 79/693/EHS, a jiné podobné ovocné přípravky včetně nízkokalorických výrobků | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny | |

E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů | |

E 150a | Karamel | |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | |

E 150c | Amoniakový karamel | |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | |

E 160a | Karoteny i)Směs karotenůii)β-karoten | |

E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | |

E 162 | Betalainová červeň, betanin | |

E 163 | Anthokyany | |

| E 104 | Chinolinová žluť | 100 mg/kg (jednotlivě nebo v kombinaci) |

| E 110 | Žluť SY | |

| E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | |

| E 124 | Ponceau 4R, Košenila | |

| E 142 | Zeleň S | |

| E 160d | Lykopen | |

| E 161b | Lutein | |

Tepelně opracované uzené masné výrobky, paštiky a sekaná | E 100 | Kurkumin | 20 mg/kg |

E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 100 mg/kg |

E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | quantum satis |

E 150c | Amoniakový karamel | quantum satis |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | quantum satis |

E 160a | Karoteny | 20 mg/kg |

E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin | 10 mg/kg |

E 162 | Betalainová červeň, betanin | quantum sartis |

Luncheon Meat | E 129 | Červeň Allura AC | 25 mg/kg |

Breakfast sausages s minimálním obsahem obilné složky 6 % | E 129 | Červeň Allura AC | 25 mg/kg |

Hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné nebo obilné složky 4 % | E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 100 mg/kg |

E 150a | Karamel | quantum satis |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel | quantum satis |

E 150c | Amoniakový karamel | quantum satis |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel | quantum satis |

Uzený masný výrobek Chorizo; Salchichon | E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | 200 mg/kg |

E 124 | Ponceau 4R, Košenilová červeň A | 250 mg/kg |

Sobrasada | E 110 | Žluť SY | 135 mg/kg |

E 124 | Ponceau 4R, Košenilová červeň A | 200 mg/kg |

Pasturmas (jedlý vnější povrch) | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát | |

E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny | |

Sušené granulované brambory a bramborové vločky | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

Processed Mashy and Garden Peas (v konzervách) | E 102 | Tartrazin | 100 mg/kg |

E 133 | Brilantní modř FCF | 20 mg/kg |

E 142 | Zeleň S | 10 mg/kg |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

BARVIVA POVOLENÁ VÝHRADNĚ PRO URČITÉ ÚČELY

| Barvivo | Potravina | Nejvyšší množství |

E 123 | Amarant | Aperitivní vína, lihoviny a ostaní alkoholické nápoje, včetně výrobků s obsahem alkoholu nižším než 15 % (obj.) | 30 mg/l |

| | Rybí jikry a mlíčí | 30 mg/kg |

E 127 | Erythrosin | Koktejlové a kandované třešně | 200 mg/kg |

| | Třešně Bigareaux v cukerném nálevu a v koktejlech | 150 mg/kg |

E 128 | Červeň 2G | Breakfast sausages s minimálním obsahem obilné složky 6 % | 20 mg/kg |

| | Hamburgerové maso s minimálním obsahem rostlinné nebo obilné složky 4 % | |

E 154 | Hněď FK | Uzené ryby – kipry | 20 mg/kg |

E 161g | Kanthaxanthin | Štrasburské párky | 15 mg/kg |

E 173 | Hliník | Vnější povrch cukrovinek určených k dekoraci cukrářských výrobků a pečiva | quantum satis |

E 174 | Stříbro | Vnější povrch cukrovinek | quantum satis |

| | Ozdoby čokoládových cukrovinek a čokolády | |

| | Likéry | |

E 175 | Zlato | Vnější povrch cukrovinek | quantum satis |

| | Ozdoby čokoládových cukrovinek a čokolády | |

| | Likéry | |

E 180 | Litholrubin BK | Jedlé povlaky sýrů | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | Margarín, minarin, ostatní tukové emulze, bezvodé tuky | 10 mg/kg |

| | Ozdoby a povrchové vrstvy potravin | 20 mg/kg |

| | Jemné pečivo | 10 mg/kg |

| | Zmrzliny | 20 mg/kg |

| | Likéry včetně alkoholizovaných nápojů s obsahem alkoholu nižším než 15 % (obj.) | 10 mg/l |

| | Ochucené tavené sýry | 15 mg/kg |

| | Zrající sýry zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle, neochucené tavené sýry | 15 mg/kg |

| | Dezerty | 10 mg/kg |

| | "Snacky": suché, slané snacky na bázi brambor, obilovin nebo škrobu: | |

| | —Extrudované nebo expandované snacky | 20 mg/kg |

| | —Ostatní slané snacky a obalená ořechová jádra | 10 mg/kg |

| | Uzené ryby | 10 mg/kg |

| | Jedlé povlaky sýrů a jedlá střívka | 20 mg/kg |

| | Sýr Red Leicester | 50 mg/kg |

| | Sýr Mimolette | 35 mg/kg |

| | Extrudované, expandované obilné snídaně a obilné snídaně ochucené ovocným aromatem | 25 mg/kg |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

BARVIVA POVOLENÁ V POTRAVINÁCH NEUVEDENÝCH V PŘÍLOHÁCH II A III

Část 1

Tato barviva mohou být použita v potravinách uvedených v příloze V části 2 a v ostatních potravinách neuvedených v přílohách II a III v množství quantum satis.

E 101 | i)Riboflavinii)Riboflavin-5'-fosfát |

E 140 | Chlorofyly a chlorofyliny |

E 141 | Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů |

E 150a | Karamel |

E 150b | Kaustický sulfitový karamel |

E 150c | Amoniakový karamel |

E 150d | Amoniak-sulfitový karamel |

E 153 | Rostlinná uhlíková čerň |

E 160a | Karoteny |

E 160c | Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin |

E 162 | Betalainová červeň, betanin |

E 163 | Anthokyany |

E 170 | Uhličitan vápenatý |

E 171 | Oxid titaničitý |

E 172 | Oxidy a hydroxidy železa |

Část 2

Tato barviva mohou být v níže uvedených potravinách používána jednotlivě nebo v kombinaci až do nejvyššího množství uvedeného v tabulce. V ochucených nealkoholických nápojích, ve zmrzlinách, v dezertech, v jemném a trvanlivém pečivu a v cukrovinkách mohou být barviva použita až do limitu uvedeného v příslušné tabulce, avšak množství jednotlivého barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 nesmí překročit 50 mg/kg nebo mg/l.

E 100 | Kurkumin |

E 102 | Tartrazin |

E 104 | Chinolinová žluť |

E 110 | Žluť SY (Sunset Yellow FCFGelborange S) |

E 120 | Košenila, kyselina karmínová, karmíny |

E 122 | Azorubín, Carmoisin |

E 124 | Ponceau 4R (košenilová červeň A) |

E 129 | Červeň Allura AC |

E 131 | Patentní modř V |

E 132 | Indigotin (Indigocarmine) |

E 133 | Brilantní modř FCF |

E 142 | Zeleň S |

E 151 | Čerň BN, Čerň PN |

E 155 | Hněď HT |

E 160d | Lykopen |

E 160e | β-apo-8' - karotenal (C 30) |

E 160f | Ethylester kyseliny β-apo-8' - karotenové (C 30) |

E 161b | Lutein |

Potravina | Nejvyšší množství |

Ochucené nealkoholické nápoje | 100 mg/l |

Kandované ovoce a zelenina, Mostarda di frutta | 200 mg/kg |

Kompoty ovoce červené barvy | 200 mg/kg |

Cukrovinky | 300 mg/kg |

Jedlé ozdoby a polevy | 500 mg/kg |

Jemné a trvanlivé pečivo (například snídaňové pečivo, sušenky, koláče a oplatky) | 200 mg/kg |

Zmrzliny | 150 mg/kg |

Ochucené tavené sýry | 100 mg/kg |

Dezerty včetně ochucených mléčných výrobků | 150 mg/kg |

Studené omáčky, kořenící směsi (například karí, Tandoori), nálevy, chuťovky, Chutney a Piccalilli | 500 mg/kg |

Hořčice | 300 mg/kg |

Pasty z ryb a korýšů | 100 mg/kg |

Předvařené jedlé části korýšů | 250 mg/kg |

Náhražky lososa | 500 mg/kg |

Surimi | 500 mg/kg |

Rybí jikry a mlíčí | 300 mg/kg |

Uzené ryby | 100 mg/kg |

"Snacky": suché, slané snacky na bázi brambor, obilovin nebo škrobu:

—Extrudované nebo expandované snacky | 200 mg/kg |

—Ostatní slané snacky a obalená ořechová jádra | 100 mg/kg |

Jedlé povlaky sýrů a jedlá střívka | quantum satis |

Potraviny určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu při kontrole nadváhy | 50 mg/kg |

Potraviny určené k náhradě celodenní stravy a doplňky výživy určené k podávání pod lékařským dohledem | 50 mg/kg |

Tekuté doplňky stravy a dietní doplňky | 100 mg/l |

Pevné doplňky stravy a dietní doplňky | 300 mg/kg |

Polévky | 50 mg/kg |

Analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin | 100 mg/kg |

Lihoviny a ostatní alkoholické nápoje (včetně výrobků s obsahem alkoholu nižším než 15 % (obj.)), kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách II nebo III. | 200 mg/l |

Aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín ve smyslu nařízení (EHS) č. 1601/91, kromě těch, které jsou uvedeny v přílohách II nebo III. | 200 mg/l |

Ovocná vína (nešumivá nebo perlivá) Cidr (kromě cidre bouché) a perry Aromatizovaná vína a aromatizovaný cidr a perry | 200 mg/l |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU