94/25/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

Publikováno: Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 15-38 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. června 1994 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 1994 Nabývá účinnosti: 30. června 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/53/EU Pozbývá platnosti: 17. ledna 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES

ze dne 16. června 1994

o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že existují rozdíly v obsahu a oblasti působnosti platných právních a správních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních charakteristik rekreačních plavidel; že takové rozdíly mohou vytvářet překážky obchodu a rozdílné podmínky pro soutěž uvnitř vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že harmonizace vnitrostátních právních předpisů představuje jediný prostředek pro odstranění těchto překážek volného obchodu; že tento cíl nemůže být uspokojivě dosažen jednotlivými členskými státy; že tato směrnice stanoví pouze nezbytné požadavky pro volný obchod s rekreačními plavidly;

vzhledem k tomu, že tato směrnice se vztahuje pouze na rekreační plavidla s minimální délkou trupu 2,5 m a maximální délkou trupu 24 m podle norem ISO;

vzhledem k tomu, že odstranění technických překážek v oblasti rekreačních plavidel a vybraných částí v rozsahu, kterého nelze dosáhnout vzájemným uznáváním shody mezi všemi členskými státy, mají se členské státy řídit podle nového přístupu stanoveného usnesením Rady ze dne 7. května 1985 [4], které požaduje definování základních požadavků na bezpečnost a další hlediska, která jsou důležitá pro obecný pocit jistoty; že čl. 100a odst. 3 stanoví, že v návrzích týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany uživatele chce Komise vzít jako základ vysokou úroveň ochrany; že základní požadavky tvoří kritéria, s kterými musí být rekreační plavidla, částečně dokončená plavidla a vybrané části, pokud jsou samostatné a pokud jsou na plavidle instalované, ve shodě;

vzhledem k tomu, že tato směrnice definuje pouze základní požadavky; že pro usnadnění prokazování shody se základními požadavky jsou nutné harmonizované evropské normy pro rekreační plavidla a vybrané části podle přílohy II; že tyto normy harmonizované na evropské úrovni, jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) uznány za subjekty oprávněné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídicími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací (evropská norma nebo harmonizační dokument) přijatou jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [5], a v souladu s výše uvedenými obecnými řídicími zásadami;

vzhledem k tomu, že se zřetelem k povaze nebezpečí při provozování rekreačních plavidel a vybraných částí je nutno stanovit postupy posuzování shody se základními požadavky této směrnice; že tyto postupy musí být navrženy s ohledem na úroveň nebezpečí, kterou mohou vykazovat rekreační plavidla a vybrané části; že z těchto důvodů musí pro každou kategorii shody existovat vhodný postup nebo možnost volby mezi různými postupy, které jsou rovnocenné; že přijaté postupy odpovídají rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace [6];

vzhledem k tomu, že Rada stanovila, aby označením shody CE opatřoval výrobek buď výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství; že toto označení znamená, že rekreační plavidlo a vybrané části splňují všechny základní požadavky a postupy hodnocení stanovené právními předpisy Společenství vztahujícími se na tento výrobek;

vzhledem k tomu, že je vhodné, aby členské státy v souladu s čl. 100a odst. 5 Smlouvy mohly přijímat přechodná opatření k omezení nebo zákazu uvádění na trh rekreačních plavidel nebo výrobků tvořících vybrané části v případě, kdy představují zvláštní riziko pro bezpečnost osob, případně domácích zvířat a majetku, za předpokladu, že tato opatření podléhají kontrolnímu postupu Společenství;

vzhledem k tomu, že ti, kterým je určeno každé rozhodnutí přijaté v souladu s touto směrnicí, musí být informováni o důvodech takového rozhodnutí a o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že je nutné přijmout ustanovení pro přechodná ujednání s cílem umožnit, aby rekreační plavidla a jejich části, které byly vyrobeny ve shodě s vnitrostátními právními předpisy platnými k datu přijetí této směrnice mohly být uváděny na trh a do provozu;

vzhledem k tomu, že tato směrnice neobsahuje žádná ustanovení nařizující omezení používání rekreačních plavidel po jejich uvedení do provozu;

vzhledem k tomu, že konstrukce rekreačních plavidel může mít dopad na životní prostředí tím, že z rekreačního plavidla mohou být vypouštěny znečišťující látky; že je proto nutné zahrnout do této směrnice ustanovení o ochraně životního prostředí tak, aby se tato ustanovení vztahovala na konstrukci rekreačního plavidla z hlediska jeho přímých dopadů na životní prostředí;

vzhledem k tomu, že ustanovení této směrnice nesmějí v souladu se Smlouvou zasahovat do oprávnění členských států stanovovat takové požadavky na ochranu životního prostředí, strukturu vodních cest a zajištění vodních cest, které považují za potřebné pro plavbu v některých vodách, za předpokladu, že rekreační plavidlo nebude upraveno způsobem nespecifikovaným v této směrnici,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na pro rekreační plavidla, částečně dokončená plavidla a vybrané části podle přílohy II, samostatné nebo nainstalované.

2. "Rekreačním plavidlem" se rozumí každé plavidlo jakéhokoliv typu určené pro sportovní účely a volný čas s délkou trupu od 2,5 m do 24 m, měřeno podle příslušných harmonizovaných norem, bez ohledu na druh pohonu. Skutečnost, že totéž plavidlo lze použít k pronájmu i k výcviku rekreační plavby, není důvodem k tomu, aby se na takové plavidlo nevztahovala tato směrnice, pokud je takové plavidlo uvedeno na trh pro rekreační účely.

3. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) plavidla určená výhradně pro závodění, včetně závodních veslic a tréninkových veslic, a jako taková výrobcem označená,

b) kanoe a kajaky, gondoly a šlapadla;

c) surfy s plachtou;

d) surfy s pohonem, vodní skútry a obdobná plavidla s motorovým pohonem;

e) původní historická plavidla konstruovaná před rokem 1950, vyrobená převážně z originálních materiálů a jako taková výrobcem označená a jejich repliky;

f) zkušební plavidla, za předpokladu, že následně nebudou uvedena na trh Společenství;

g) plavidla vyrobená pro vlastní potřebu, za předpokladu, že nebudou v průběhu pěti let uvedena na trh Společenství;

h) plavidla s vlastní posádkou zvláště určená pro komerční dopravu cestujících, aniž je dotčen odstavec 2, zejména plavidla uvedená ve směrnici 82/714/EHS ze dne 4. října 1982 stanovující technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby [7], bez ohledu na počet cestujících;

i) ponorná plavidla;

j) vznášedlové lodě;

k) lodě s nosnými křídly.

Článek 2

Uvádění na trh a do provozu

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 mohly být uváděny na trh a do provozu pouze pro použití odpovídající jejich určenému účelu a neohrozí-li bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí, pokud jsou správně vyrobeny a udržovány.

2. Ustanovení této směrnice nesmí bránit členským státům, v souladu se Smlouvou, v přijímání předpisů pro plavbu v určených vodách za účelem ochrany životního prostředí, struktury vodních cest a pro zajištění bezpečnosti vodních cest, za předpokladu, že tyto předpisy nevyžadují úpravu plavidla, která není v souladu s touto směrnicí.

Článek 3

Základní požadavky

Výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 musí vyhovovat základním požadavkům na bezpečnost, zdraví, ochranu životního prostředí a požadavky na ochranu uživatele podle přílohy I.

Článek 4

Volný pohyb výrobků podle čl. 1 odst. 1

1. Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh a do provozu výrobků podle čl. 1 odst. 1, které mají označení CE podle přílohy IV potvrzující jejich shodu se všemi ustanoveními této směrnice včetně shody postupů podle kapitoly II.

2. Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění částečně dokončených plavidel na trh, o kterých prohlašuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvedení na trh ve shodě s přílohou IIIA, že jsou určeny k dokončení jinými výrobci.

3. Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh a do provozu vybraných částí podle přílohy II majících označení CE podle přílohy IV, které potvrzuje jejich shodu se základními požadavky, jestliže jsou tyto části určeny k montáži do rekreačních plavidel ve shodě s prohlášením výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství podle přílohy IIIB, nebo v případě dovozů ze třetích zemí jakékoliv osoby, která uvedla tyto části na trh Společenství.

4. Členské státy nesmějí bránit na veletrzích, výstavách, při předvádění apod. bránit předvádění výrobků podle čl. 1 odst. 1, i když nesplňují požadavky této směrnice, za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že tyto výrobky nesmějí být uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou ve shodě s touto směrnicí.

5. Pokud se na výrobky podle čl. 1 odst. 1 vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že dané výrobky rovněž splňují ustanovení těchto jiných směrnic. Pokud však jedna nebo několik takových směrnic výrobci dovoluje, aby v průběhu přechodného období zvolil, který režim použije, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze se směrnicemi, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech vyžadovaných těmito směrnicemi, které jsou k těmto výrobkům přiloženy, uveden odkaz na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Členské státy předpokládají, že výrobky podle čl. 1 odst. 1, které jsou ve shodě s odpovídajícími vnitrostátními normami přejímajícími harmonizované normy, odkazy na tyto normy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství, splňují základní požadavky podle článku 3; členské státy zveřejní referenční čísla těchto vnitrostátních norem.

Článek 6

1. Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované normy podle článku 5 nesplňují zcela základní požadavky uvedené v článku 3, Komise nebo dotyčný členský stát předloží celou záležitost s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS. Výbor neprodleně zaujme stanovisko.

Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle článku 5.

2. Komise může přijmout jakékoliv vhodné opatření k zajištění praktického použití této směrnice jednotným způsobem v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

3. Komisi je nápomocen stálý výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Stálý výbor vypracuje svůj jednací řád.

Zástupce Komise předloží stálému výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může stanovit předseda podle naléhavosti věci, případně hlasováním.

Stanovisko je uvedeno do zápisu; kromě toho má každý členský stát právo požádat, aby byl v tomto zápisu uveden jeho postoj.

Komise přihlíží co nejvíce ke stanovisku stálého výboru. Sdělí výboru způsob, jakým vzala toto stanovisko na vědomí.

4. Stálý výbor může dále projednat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění a používání této směrnice, kterou přednese jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členského státu.

Článek 7

Ochranná doložka

1. Pokud členský stát zjistí, že rekreační plavidlo nebo vybrané části podle přílohy II, které mají označení CE podle přílohy IV, mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, majetku nebo životní prostředí, i když jsou správně vyrobené, uvedené do provozu a používané v souladu s určeným účelem, přijme všechna vhodná dočasná opatření k jejich stažení z trhu, k zákazu nebo k omezení jejich uvádění na trh nebo do provozu.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o těchto opatřeních s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) zanedbáním plnění základních požadavků podle článku 3;

b) nesprávným uplatněním norem podle článku 5, pokud použití těchto norem mělo být uplatněno;

c) nedostatky v samotných normách podle článku 5.

2. Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými stranami. Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí, že

- opatření jsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, i ostatní členské státy. Vychází-li rozhodnutí podle odstavce 1 z nedostatků v normách, předloží Komise po projednání s dotčenými stranami záležitost do dvou měsíců výboru uvedenému v čl. 6 odst. 1, jestliže členský stát, který učinil rozhodnutí, na něm trvá, a dále Komise zahájí postup podle čl. 6 odst. 1,

- opatření nejsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, a výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

3. Pokud vybraná část podle přílohy II nebo plavidlo nejsou ve shodě a mají označení CE, musí být členským státem, který má subjekt odpovědný za připojení označení, přijata příslušná opatření; tento členský stát o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4. Komise zajistí, aby členské státy byly informovány o průběhu a výsledku tohoto postupu.

KAPITOLA II

Posuzování shody

Článek 8

Před zahájením výroby nebo před uvedením výrobků podle čl. 1 odst. 1 na trh výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství použije níže uvedené postupy pro konstrukční kategorie plavidel A, B, C a D podle oddílu 1 přílohy I.

1. Pro kategorie A a B:

- pro plavidla s délkou trupu pod 12 m: vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI,

- pro plavidla s délkou trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné modulem C (shoda s typem) podle přílohy VIII nebo kterýkoliv z následujících modulů: B + D nebo B + F nebo G nebo H.

2. Pro kategorii C:

a) pro plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 12 m:

- pokud jsou harmonizované normy ve shodě s body 3.2 a 3.3 přílohy I: vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy V,

- pokud nejsou harmonizované normy ve shodě s body 3.2 a 3.3 přílohy I: vnitřní kontrola výroby a zkoušky (modul Aa) podle přílohy VI,

b) pro plavidla s délkou trupu od 12 m do 24 m: ES přezkoušení typu (modul B) podle přílohy VII doplněné modulem C (shoda s typem) podle přílohy VIII nebo kterýkoliv z následujících modulů: B + D nebo B + F nebo G nebo H.

3. Pro kategorii D:

Pro plavidla s délkou trupu od 2,5 m do 24 m: vnitřní kontrola výroby (modul A) podle přílohy V.

4. Pro vybrané části podle přílohy II: kterýkoliv z následujících modulů: B + C nebo B + D nebo B + F nebo G nebo H.

Článek 9

Oznámené subjekty

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jmenovaly pro úkoly provádění postupů posuzování shody podle článku 8, s uvedením zvláštních úkolů, pro jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány, a identifikačních čísel, která jim byla Komisí již dříve přidělena.

Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství seznam oznámených subjektů, spolu s jejich přidělenými identifikačními čísly a úkoly pro které byly oznámeny. Komise zajistí, aby tento seznam byl aktualizován.

2. Členské státy musí při posuzování subjektů, které jsou oznámeny, uplatňovat kritéria stanovená v příloze XIV. Subjekty, které splňují kritéria pro posouzení stanovená v příslušných harmonizovaných normách, jsou považovány za subjekty, které tato kritéria splňují.

3. Členský stát odvolá schválení, které udělil oznámenému subjektu, jestliže zjistí, že subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v příloze XIV. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

KAPITOLA III

Označení CE

Článek 10

1. Rekreační plavidla a vybrané části podle přílohy II, splňující základní požadavky podle článku 3 musí být při uvedení na trh opatřeny označením shody CE.

2. Označení shody CE znázorněné v příloze IV musí být na rekreačním plavidle připojeno viditelně, čitelně a nesmazatelně podle bodu 2.2 přílohy I a na vybraných částech podle přílohy II a/nebo k jejich obalům.

Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za provádění postupů stanovených v přílohách VI, IX, X, XI a XII.

3. Je zakázáno připojovat na plavidla jakékoliv značky nebo nápisy, u nichž je možné, že by mohly uvést třetí stranu v omyl svým významem nebo tvarem podobným označení CE. Na rekreační plavidlo a na vybrané části podle přílohy II a/nebo k jejich obalům lze připojit jakékoliv jiné označení, pokud se tím nesníží viditelnost a čitelnost označení CE.

4. Aniž je dotčen článek 7:

a) pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství ukončí porušování předpisů za podmínek stanovených členským státem,

b) pokud neshoda pokračuje, musí členský stát provést veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění dotyčného výrobku na trh nebo aby zajistil jeho stažení z trhu v souladu s postupy podle článku 7.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které omezuje uvádění na trh a do provozu výrobků podle čl. 1 odst. 1, musí být přesně odůvodněno. Toto rozhodnutí musí být oznámeno při nejbližší příležitosti straně, které se týká, společně s informacemi o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu a o lhůtách, kterým tyto opravné prostředky podléhají.

Článek 12

Komise přijme nezbytná opatření k tomu, aby informace o všech příslušných rozhodnutích vztahujících se k plnění této směrnice, byly dostupné.

Článek 13

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 16. prosince 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy použijí tyto předpisy ode dne 16. června 1996.

Stálý výbor se podle čl. 6 odst. 3 může ujmout svých úkolů od data nabytí účinnosti této směrnice. Členské státy mohou ke stejnému datu přijmout opatření podle článku 9.

Pokud členské státy přijmou předpisy podle prvního pododstavce, musí v nich být uveden odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Členské státy povolí uvádění výrobků na trh a do provozu podle čl. 1 odst. 1, které jsou ve shodě s předpisy platnými na jejich území k datu přijetí této směrnice, po dobu čtyř let od tohoto data.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. června 1994.

Za Evropský parlament

předseda

E. Klepsch

Za Radu

předseda

Y. Papantoniou

[1] Úř. věst. C 123, 15.5.1992, s. 7.

[2] Úř. věst. C 313, 30.11.1992, s. 38.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 1992 (Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 17); společné stanovisko Rady ze dne 16. prosince 1993 (Úř. věst. C 137, 19.5.1994, s. 1); rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 (Úř. věst. C 91, 28.3.1994).

[4] Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

[5] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/182/EHS (Úř. věst. L 81, 26.3.1988, s. 75).

[6] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

[7] Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST KONSTRUKCE A PROVEDENÍ REKREAČNÍCH PLAVIDEL

1. KONSTRUKČNÍ KATEGORIE PLAVIDEL

Konstrukční kategorie | Síla větru (Beaufortova stupnice) | Určující výška vlny (H 1/3, m) |

A – "oceánská" | převyšující 8 | převyšující 4 m |

B – "pobřežní" | do 8 včetně | do 4 m včetně |

C – "příbřežní" | do 6 včetně | do 2 m včetně |

D – "vnitrozemská" | do 4 včetně | do 0,5 m včetně |

Definice:

: OCEÁNSKÁ: Plavidla konstruovaná pro oceánské plavby, kde síla větru může převýšit stupeň 8 (Beaufortova stupnice) a určující výška vlny může převýšit 4 m a plavidla jsou maximálně soběstačná.

: POBŘEŽNÍ: Plavidla konstruovaná pro plavby na moři, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 8 včetně a určující výšku vlny do 4 m včetně.

: PŘÍBŘEŽNÍ: Plavidla konstruovaná pro plavby v příbřežních vodách, velkých zálivech, ústích řek, jezerech a řekách, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 6 včetně a určující výšku vlny do 2 m včetně.

: VNITROZEMSKÁ: Plavidla konstruovaná pro plavby na malých jezerech, řekách a kanálech, kde lze očekávat sílu větru dosahující stupeň 4 včetně a určující výšku vlny do 0,5 m včetně.

Plavidla všech kategorií musí být konstruována a vyrobena tak, aby odolala těmto parametrům z hlediska stability, vztlaku a dalších obdobných základních požadavků podle přílohy I a musí mít dobré schopnosti manévrování.

2. OBECNÉ POŽADAVKY

Rekreační plavidla a vybrané části podle přílohy II musí splňovat základní požadavky, které se na ně vztahují.

2.1 Identifikace trupu

Každé plavidlo musí být označeno identifikačním číslem trupu včetně uvedení následujících informací:

- kód výrobce,

- země výroby,

- zvláštní číslo série,

- rok výroby,

- rok modelu.

Příslušná harmonizovaná norma poskytuje podrobné informace o těchto požadavcích.

2.2 Štítek výrobce

Na každém plavidle musí být trvale upevněn štítek výrobce, umístěný odděleně od identifikačního čísla trupu, na kterém jsou uvedeny následující informace:

- označení výrobce,

- označení CE (viz příloha IV),

- konstrukční kategorie podle oddílu 1 této přílohy,

- nejvyšší zatížení doporučené výrobcem podle bodu 3.6,

- počet osob doporučený výrobcem, pro jejichž přepravu je plavidlo konstruováno.

2.3 Ochrana proti pádu přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na plavidlo

V závislosti na konstrukční kategorii musí být plavidlo konstruováno tak, aby bylo na minimum sníženo nebezpečí přepadnutí přes palubu a usnadněno zpětné vstoupení na plavidlo.

2.4 Rozhled z hlavního stanoviště řízení

U motorových plavidel musí hlavní stanoviště řízení plavidla poskytovat kormidelníkovi při obvyklých podmínkách plavby (rychlost a náklad) dobrý všestranný rozhled.

2.5 Příručka uživatele

Každé plavidlo musí být vybaveno příručkou uživatele vypracovanou v úředním jazyce (jazycích) Společenství, které mohou být stanoveny podle Smlouvy členským státem, v němž je plavidlo prodáváno. Tato příručka by měla být sestavena se zvláštním zřetelem na nebezpečí vzniku požáru a zaplavení a musí obsahovat informace podle bodů 2.2, 3.6 a oddílu 4 se zřetelem na hmotnost prázdného plavidla, uvedenou v kilogramech.

3. POŽADAVKY NA KOMPAKTNOST A KONSTRUKCI

3.1 Konstrukce

Výběr a kombinace materiálů plavidla a jeho konstrukce musí zabezpečit, aby plavidlo bylo ze všech hledisek dostatečně pevné. Zvláštní pozornost musí být věnována konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.2 Stabilita plavidla a volný bok

Plavidlo musí mít dostatečnou stabilitu a volný bok odpovídající jeho konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6.

3.3 Vztlak a plovatelnost

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby byly zabezpečeny charakteristiky vztlaku odpovídající konstrukční kategorii podle oddílu 1 této přílohy a nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6. Všechna obytná vícetrupová plavidla musí být konstruována tak, aby měla dostatečný vztlak k udržení se na hladině i v převrácené poloze.

Plavidla s délkou trupu pod 6 metrů, která jsou v závislosti na své konstrukční kategorii náchylná k zaplavení, musí být vybavena vhodnými prostředky plovatelnosti, aby se při zaplavení nepotopila.

3.4 Otvory v trupu, palubě a nástavbě

Otvory v trupu, palubě (palubách) a nástavbě nesmějí narušovat kompaktnost konstrukce plavidla a pokud jsou uzavřeny, musí zajišťovat těsnost proti vnějšímu prostředí.

Okna, světlíky, dveře a poklopy průlezů musí odolávat tlaku vody, kterému budou ve své zvláštní poloze pravděpodobně vystaveny, a rovněž místnímu zatížení způsobenému hmotností osob pohybujících se na palubě.

Armatury pro průtok vody dovnitř trupu nebo z trupu ven umístěné pod vodoryskou, která odpovídá nejvyššímu zatížení doporučenému výrobcem podle bodu 3.6, musí být vybaveny snadno přístupnými uzávěry.

3.5 Zatopení

Všechna plavidla musí být konstruována tak, aby nebezpečí potopení bylo sníženo na minimum.

Tam, kde je to potřebné, musí být věnována zvláštní pozornost

- kokpitům a jímkám, které musí být samoodvodňovací nebo musí mít další prostředky, které brání vniknutí vody dovnitř plavidla,

- uzávěrům větracího zařízení,

- odstraňování vody čerpadly nebo jinými prostředky.

3.6 Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem

Nejvyšší zatížení doporučené výrobcem (palivo, voda, zásoby, různá výstroj a osoby (v kilogramech)), pro které je plavidlo konstruováno, jak je uvedeno na štítku výrobce, musí odpovídat konstrukční kategorii (oddíl 1 této přílohy), stabilitě plavidla a volnému boku (bod 3.2) a vztlaku a plovatelnosti (bod 3.3).

3.7 Uložení záchranných vorů

Všechna plavidla konstrukční kategorie A a B a plavidla konstrukční kategorie C a D s délkou trupu nad 6 metrů musí mít jedno nebo více míst pro uložení záchranného voru (vorů), dostatečně velkého (velkých), aby unesl (unesly) počet osob doporučený výrobcem, pro které je plavidlo konstruováno. Toto místo (místa) pro uložení voru (vorů) musí být vždy snadno přístupné.

3.8 Úniková cesta

Všechna obytná vícetrupová plavidla s délkou trupu nad 12 metrů musí mít možnosti snadného úniku v případě převrácení.

Všechna obytná plavidla musí mít možnosti snadného úniku v případě požáru.

3.9 Kotvení, uvazování a vlečení

Všechna plavidla, s přihlédnutím k jejich konstrukční kategorii a jejich charakteristikám, musí mít jedno nebo více pevných míst nebo jiných prostředků schopných bezpečně vydržet síly působící při kotvení, uvázání a vlečení plavidla.

4. MANÉVROVATELNOST

Výrobce musí zabezpečit, aby manévrovatelnost plavidla byla vyhovující při nejvýkonnějším motoru, pro který je plavidlo konstruováno a vyrobeno. U všech lodních motorů rekreačních plavidel musí být jmenovitý výkon motoru uveden v příručce uživatele podle harmonizované normy.

5. POŽADAVKY NA INSTALACI

5.1 Motory a motorové prostory

5.1.1 Vestavěné motory

Všechny vestavěné motory musí být umístěny v uzavřeném prostoru odděleném od obytných prostorů a instalovány tak, aby bylo sníženo na minimum nebezpečí vzniku požáru nebo šíření požáru a také nebezpečí od toxických výparů, tepla, hluku nebo vibrací v obytných prostorech.

Součásti motoru a příslušenství, které vyžadují častou kontrolu a/nebo údržbu, musí být snadno přístupné.

Izolační materiály uvnitř motorového prostoru musí být nehořlavé.

5.1.2 Větrání

Motorový prostor musí být větratelný. Musí být zabráněno nebezpečnému vnikání vody vstupními větracími otvory do motorového prostoru.

5.1.3 Nechráněné části

Pokud není motor chráněn krytem nebo vlastním umístěním, musí být vyčnívající a pohybující se nechráněné nebo horké části motoru, které mohou způsobit poranění osob, účinně zakryty.

5.1.4 Start přívěsného motoru

Všechna plavidla s přívěsnými motory musí mít ochranu startu zatíženého motoru, s výjimkou motoru

a) se statickým tahem do 500 N;

b) vybaveného zařízením omezujícím při startu statický tah do 500 N.

5.2 Palivová soustava

5.2.1 Obecně

Palivové soustavy a instalace pro plnění, skladování, odvětrávání a dodávání paliva musí být konstruovány a instalovány tak, aby nebezpečí vzniku požáru a výbuchu bylo sníženo na minimum.

5.2.2 Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubí a hadice musí být upevněny a odděleny nebo chráněny před jakýmkoliv zdrojem nadměrného tepla. Materiál, z něhož jsou nádrže vyrobeny, a technologie jejich výroby musí odpovídat objemu nádrží a druhu paliva. Všechny prostory palivových nádrží musí být větrány.

Kapalné palivo s bodem vzplanutí pod 55 °C musí být uloženo v nádržích, které nejsou částí trupu a jsou

a) izolovány od motorového prostoru a od všech ostatních zdrojů vznícení,

b) odděleny od obytných prostorů.

Kapalné palivo s bodem vzplanutí od 55 °C, může být uloženo v nádržích, které jsou částí trupu.

5.3 Elektrický systém

Elektrické systémy musí být konstruovány a instalovány tak, aby zabezpečovaly řádný provoz plavidla při běžných provozních podmínkách a také aby minimalizovaly nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Je nutno věnovat pozornost jisticím zařízením chránícím všechny obvody proti přetížení a zkratům, s výjimkou obvodu startéru motoru napájeného z akumulátorů.

Pro zabránění shromažďování plynů, které mohou vyvíjet akumulátory, musí být zajištěno větrání. Akumulátory musí být pevně uchyceny a chráněny proti vniknutí vody.

5.4 Kormidelní zařízení

5.4.1 Obecně

Kormidelní zařízení musí být konstruována, vyrobena a instalována tak, aby umožňovala přenos sil k řízení za předvídatelných provozních podmínek.

5.4.2 Nouzové prostředky

Plachetnice a plavidla s jedním vestavěným motorem a s dálkově ovládaným kormidelním zařízením musí být vybavena nouzovými prostředky k řízení plavidla při snížené rychlosti.

5.5 Plynová soustava

Plynové soustavy pro obytné účely musí být typu s odvodem par a zplodin musí být konstruovány a instalovány tak, aby se zabránilo úniku plynu a nebezpečí výbuchu a aby bylo možno zkoušet jejich těsnost. Materiály a součástky musí být vhodné pro použitý druh plynu a odolné namáhání a vlivům vznikajícím v mořském prostředí.

Každý spotřebič musí mít zařízení pro zabránění úniku plynu při zhasnutí plamene, účinné pro všechny hořáky. Každý plynový spotřebič musí mít samostatný přívod z rozvodné soustavy a každý spotřebič musí být ovládán samostatným uzavíracím zařízením. Musí být zajištěno odpovídající větrání pro zabránění vzniku nebezpečí od unikajícího plynu a zplodin hoření.

Všechna plavidla s pevně instalovaným plynovým zařízením musí mít uzavřený prostor pro uložení všech lahví na plyn. Uzavřený prostor musí být oddělen od obytných prostorů, přístupný pouze zvenku a větrán ven, aby uniklý plyn byl vyveden mimo plavidlo. Každé pevně instalované plynové zařízení musí být po instalaci vyzkoušeno.

5.6 Požární ochrana

5.6.1 Obecně

U druhu instalovaného vybavení a u uspořádání plavidla musí být bráno v úvahu nebezpečí vzniku a šíření požáru. Zvláštní pozornost musí být věnována okolí se zařízeními s otevřeným plamenem, horkým plochám nebo motorům a pomocným strojům, rozlití oleje a paliva, nezakrytým potrubím pro olej a palivo a vyvarování se vedení elektrické kabeláže nad horkými plochami.

5.6.2 Hasicí zařízení

Plavidlo musí být vybaveno hasicím zařízením odpovídajícím druhu nebezpečí požáru. Uzavřené prostory s benzínovým motorem musí být chráněny zhášecím zařízením, které nevyžaduje nutnost otevírat prostor motoru v případě požáru. Pokud je plavidlo vybaveno přenosnými hasicími přístroji, musí být tyto přístroje snadno přístupné a jeden z nich musí být umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný z hlavního stanoviště řízení plavidla.

5.7 Navigační světla

Pokud jsou instalována na plavidle navigační světla, musí splňovat požadavky předpisů Colreg 1972, případně CEVNI, v platném znění.

5.8 Zabránění odtoku nečistot

Plavidlo musí být konstruováno tak, aby bylo zabráněno nechtěnému odtoku znečisťujících látek (olej, palivo apod.) mimo plavidlo.

Plavidlo vybavené toaletami musí mít buď

a) fekální nádrže, nebo

b) místa k dočasnému uchycení fekálních nádrží, pokud se plavidlo provozuje tam, kde je omezeno vypouštění fekálií.

Kromě toho musí být každé potrubí fekální soustavy procházející trupem vybaveno uzávěrem, který lze těsně uzavřít.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VYBRANÉ ČÁSTI

1. Zařízení chránící vestavěné motory a záďové motory před nežádoucím zážehem.

2. Zařízení pro ochranu startu zatíženého přívěsného motoru.

3. Kormidelní kola, kormidelní mechanismy a soustavy ovládacích lan.

4. Palivové nádrže a palivové hadice.

5. Prefabrikované průlezy a boční okna.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE NEBO JEHO ZPLNOMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE USAZENÉHO VE SPOLEČENSTVÍ NEBO OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA UVÁDĚNÍ NA TRH

(Čl. 4 odst. 2 a 3)

a) Prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství podle čl. 4 odst. 2 (částečně dokončené plavidlo) musí obsahovat:

- jméno a adresu výrobce,

- jméno a adresu zástupce výrobce usazeného ve Společenství, případně osoby odpovědné za uvádění na trh,

- popis částečně dokončeného plavidla,

- prohlášení, že částečně dokončené plavidlo je určeno k dokončení jinými výrobci a že splňuje základní požadavky, které se vztahují na daný stav rozpracovanosti plavidla.

b) Prohlášení výrobce, jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství nebo osoby odpovědné za uvádění na trh podle čl. 4 odst. 3 (vybrané části) musí obsahovat:

- jméno a adresu výrobce,

- jméno a adresu zástupce výrobce usazeného ve Společenství, případně osoby odpovědné za uvádění na trh,

- popis vybrané části,

- prohlášení, že vybraná část splňuje příslušné základní požadavky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

OZNAČENÍ CE

Označení shody CE se skládá z iniciál "CE" v tomto tvaru:

+++++ TIFF +++++

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm.

Za označením CE je uvedeno identifikační číslo oznámeného subjektu, v případě jeho účasti ve fázi řízení výroby.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY

(modul A)

1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci podle bodu 3; výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství tuto dokumentaci uchovává po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku, aby byla dostupná příslušným vnitrostátním orgánům pro účely inspekce.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku (viz příloha XIII).

4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě spolu s technickou dokumentací.

5. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných výrobků s technickou dokumentací podle bodu 2 a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

INTERNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY A ZKOUŠKY

(modul Aa, volba 1)

Tento modul odpovídá modulu A podle přílohy V, doplněnému o tyto dodatečné požadavky:

U jednoho nebo několika plavidel představujících produkci výrobce musí být výrobcem nebo v jeho zastoupení provedena jedna nebo více kontrol na základě zkoušek nebo odpovídajícího výpočtu, při

- zkoušce stability podle bodu 3.2 základních požadavků,

- zkoušce charakteristik vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků.

Ustanovení platná pro obě varianty:

Tyto zkoušky nebo výpočty nebo kontrola se provedou na odpovědnost oznámeného subjektu zvoleného výrobcem. Na odpovědnost oznámeného subjektu výrobce opatří výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již během výrobního procesu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

(modul B)

1. Oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek předpokládané výroby splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

- jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

- písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

- technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby, dále jen "typ" [1].

Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posuzování shody výrobku s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku (viz příloha XIII).

4. Oznámený subjekt

4.1 přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem podle článku 5, jakož i součásti, které byly navrženy, aniž byla použita příslušná ustanovení těchto norem;

4.2 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity normy podle článku 5, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky této směrnice;

4.3 provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných norem, byly tyto normy skutečně použity;

4.4 dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5. Pokud typ splňuje ustanovení směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii uchovává oznámený subjekt.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

6. Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které podléhají dodatečnému schválení, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7. Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal a které odňal.

8. Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu a/nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

[1] Typ může představovat více variant výrobků, pokud rozdíly mezi variantami neovlivňují úroveň bezpečnosti a jiné požadavky týkající se způsobilosti výrobku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

SHODA S TYPEM

(modul C)

1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství (viz příloha XIII).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY

(modul D)

1. Výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV). Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané výrobky.

Žádost musí obsahovat:

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

- dokumentaci systému jakosti,

- případně technickou dokumentaci schváleného typu (viz příloha XIII) a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace musí obsahovat zejména přiměřený popis:

- cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti výrobků,

- výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.,

- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmů auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být sděleno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4. Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

- dokumentaci systému jakosti,

- záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt podle potřeby provádět nebo nechat provést zkoušky ověřující správné fungování systému jakosti. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

- dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

- aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

- rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

OVĚŘOVÁNÍ VÝROBKŮ

(modul F)

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že výrobky podle ustanovení bodu 3 jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

2. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vydá písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV).

3. Oznámený subjekt provede příslušné kontroly a zkoušky s cílem ověřit shodu výrobku s požadavky směrnice, podle volby výrobce buď kontrolou a zkoušením každého výrobku podle bodu 4, nebo kontrolou a zkoušením výrobků na základě statistických metod podle bodu 5.

3a. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku.

4. Ověřování kontrolou a zkoušením každého výrobku

4.1 Každý výrobek musí být jednotlivě zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky uvedené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

4.2 Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý schválený výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

4.3 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.

5. Statistické ověřování

5.1 Výrobce předkládá své výrobky v podobě stejnorodých dávek a učiní veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé vyrobené dávky.

5.2 K ověření musí být k dispozici veškeré výrobky v podobě stejnorodých dávek. Z každé dávky se náhodným výběrem odebere vzorek. Výrobky ve vzorku se jednotlivě kontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu těchto výrobků s požadavky směrnice, které se na ně vztahují, a rozhodnout, zda bude dávka přijata nebo zamítnuta.

5.3 Statistický postup se řídí těmito zásadami:

- statistickou metodu, která má být použita,

- přejímacím plánem s uvedením jeho operativních charakteristik.

5.4 V případě, že jsou dávky přijaty, oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám. Všechny výrobky z dávky mohou být uvedeny na trh s výjimkou těch výrobků ze vzorku, u nichž nebyla zjištěna shoda.

Pokud je dávka zamítnuta, příslušný oznámený subjekt přijme všechna příslušná opatření, která zabrání jejímu uvedení na trh. V případě častého zamítnutí dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit.

Výrobce může během výrobního procesu opatřit výrobky na odpovědnost oznámeného subjektu jeho identifikačním číslem.

5.5 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání předložit certifikáty shody vydané oznámeným subjektem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

(modul G)

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, že daný výrobek, pro nějž byl vydán certifikát podle bodu 2, splňuje požadavky směrnice, které se na něj vztahují. Označení CE připojí na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství a vypracuje prohlášení o shodě (viz příloha XV).

2. Oznámený subjekt zkontroluje každý jednotlivý výrobek a provede odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky směrnice.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit schválený výrobek svým identifikačním číslem a vydá certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

3. Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky směrnice a pochopení návrhu, výroby a fungování výrobku (viz příloha XIII).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

(modul H)

1. Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě (viz příloha XV). Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení systému jakosti.

Žádost musí obsahovat:

- všechny příslušné informace o předpokládané kategorii výrobků,

- dokumentaci systému jakosti.

3.2 Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobků s požadavky směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

- cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti návrhu a výrobku,

- technických specifikací návrhu včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku 5 zcela nepoužívají, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků směrnice, které se na ně vztahují,

- metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování výrobků spadajících do příslušné kategorie výrobků,

- odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti,

- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků apod.,

- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3 Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu (EN 29001), se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Rozhodnutí musí být sděleno výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4. ES dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

- dokumentaci systému jakosti,

- záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.,

- záznamy o jakosti požadované v části systému jakosti týkající se výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let po vyrobení posledního výrobku:

- dokumentaci uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1,

- aktualizaci uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4,

- rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů jakosti.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIII

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PŘEDKLÁDANÁ VÝROBCEM

Technická dokumentace podle příloh V, VII, VIII, IX a XI musí obsahovat všechny příslušné údaje nebo prostředky použité výrobcem k zajištění, aby vybrané části nebo plavidlo splňovaly základní požadavky, které se na ně vztahují.

Technická dokumentace musí umožňovat pochopení návrhu, výroby a fungování výrobku a musí umožňovat posuzování shody s požadavky této směrnice.

Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat:

- celkový popis výrobku,

- koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.,

- popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku,

- seznam norem podle článku 5, které byly úplně nebo částečně použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků, pokud nebyly použity normy podle článku 5,

- výsledky konstrukčních výpočtů, kontrol apod.,

- protokoly o zkouškách nebo výpočty, zejména stability plavidla podle bodu 3.2 a vztlaku podle bodu 3.3 základních požadavků.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIV

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ

1. Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo instalují plavidla nebo jejich části, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci při návrhu, výrobě, konstrukci, prodeji, údržbě nebo provozu výše uvedených výrobků.. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a subjektem.

2. Oznámený subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí provádí ověřování na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresováni.

3. Oznámený subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4. Pracovníci odpovědní za inspekci musí mít:

- řádné technické a odborné vzdělání,

- dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi,

- schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených inspekcí.

5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených inspekcí ani na výsledcích těchto inspekcí.

6. Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.

7. Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XV

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Písemné prohlášení o shodě s ustanoveními této směrnice musí být dodáno vždy společně:

- s rekreačním plavidlem, přičemž musí rovněž být připojeno k příručce uživatele (příloha I, bod 2.5),

- s vybranými částmi podle přílohy II.

2. Písemné prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje [1]:

- jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství [2],

- popis rekreačního plavidla [3],

- odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo odkazy na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje,

- případně odkaz na příslušný certifikát ES přezkoušení typu vydaný oznámeným subjektem,

- případně jméno a adresu oznámeného subjektu,

- údaje o totožnosti osoby oprávněné se podepsat za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.

[1] A musí být vypracováno v jazyce (jazycích), jak je stanoveno v bodu 2.5 přílohy I.

[2] Obchodní název a úplnou adresu; zplnomocněný zástupce musí také uvést obchodní název a adresu výrobce.

[3] V případě potřeby popis dokončeného výrobku, typ, sériové číslo.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU