94/22/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. kvetna 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíku

Publikováno: Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3-8 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. května 1994 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. června 1994 Nabývá účinnosti: 30. června 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES

ze dne 30. května 1994

o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 první a druhou větu a články 66 a 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem podle článku 189b Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu; že musí být přijata nezbytná opatření pro jeho fungování;

vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 16. září 1986 [4] vytyčila Rada jako cíl energetické politiky Společenství a členských států posílení integrace vnitřního trhu s energií osvobozeného od překážek obchodu, která by měla přispět ke zdokonalení zabezpečení zásobování, snížení nákladů a zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti;

vzhledem k tomu, že Společenství je v zásobování uhlovodíky velmi závislé na jejich dovozu; že je tedy rozumné co nejvíce podporovat vyhledávání, průzkum a těžbu zdrojů nacházejících se ve Společenství;

vzhledem k tomu, že členské státy jsou svrchované a na svých územích vykonávají svrchovaná práva, pokud jde o zdroje uhlovodíků;

vzhledem k tomu, že Společenství je signatářem úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit nediskriminační přístup k činnostem souvisejícím s vyhledáváním, průzkumem a těžbou uhlovodíků a jejich výkonu za podmínek, které podporují větší konkurenceschopnost v této oblasti, a tím podporují i co nejúčinnější metody vyhledávání, průzkumu a těžby zdrojů v členských státech a posilují integraci vnitřního trhu s energií;

vzhledem k tomu, že k tomuto účelu je nezbytné stanovit obecná pravidla zajišťující, že řízení o udělení povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků byla přístupná všem subjektům s nezbytnou způsobilostí; že povolení musí být udělováno na základě objektivních a zveřejněných kritérií; že podmínky, za kterých jsou povolení udělována, musí být všem subjektům zúčastněným na řízení známy předem;

vzhledem k tomu, že členské státy si musí zachovat právo omezit přístup k těmto činnostem a jejich výkon z důvodů veřejného zájmu a vyžadovat finanční příspěvek nebo příspěvek ve formě uhlovodíků, přičemž podrobná úprava uvedeného příspěvku musí být stanovena tak, aby nezasahovala do řízení subjektů; že toto právo musí být vykonáváno nediskriminačním způsobem; že s výjimkou povinností spojených s uplatněním tohoto práva musí být vyloučeny případy, kdy jsou subjektům ukládány podmínky a povinnosti, které nejsou odůvodněny potřebou vykonávat tyto činnosti řádně; že činnost subjektů musí být kontrolována pouze v míře nezbytné k zajištění dodržování těchto povinností a podmínek;

vzhledem k tomu, že rozloha oblasti, pro kterou se uděluje povolení, a doba platnosti povolení musí být omezeny do té míry, aby se zabránilo tomu, že si jeden subjekt vyhradí výlučné právo na oblast, v níž by vyhledávání, průzkum a těžbu účinněji zajistilo několik subjektů;

vzhledem k tomu, že subjekty členských států by měly mít ve třetích zemích právo na stejné zacházení, jaké je na základě této směrnice poskytováno subjektům ze třetích zemí ve Společenství; že je tedy nutné stanovit pro tento účel určitý postup;

vzhledem k tomu, že tato směrnice by se měla vztahovat na povolení vydaná po dni, ke kterému jsou členské státy povinny uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 90/531/EHS ze dne 17. září 1990 o postupech při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [5] a směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [6] se vztahují na subjekty v odvětví energetiky, pokud jde o zadávání zakázek na dodávky, služby a stavební práce; že použití alternativní úpravy podle článku 3 směrnice 90/531/EHS je podmíněno zejména tím, že v členském státě, který vyžaduje používání této úpravy, jsou povolení udělována nediskriminačním a průhledným způsobem; že členský stát tuto podmínku splní v okamžiku, jakmile začne splňovat požadavky této směrnice, a po tu dobu, po kterou je bude splňovat; že je v důsledku toho nezbytné změnit směrnici 90/531/EHS;

vzhledem k tomu, že článek 36 směrnice 90/531/EHS stanoví, aby do čtyř let byla s přihlédnutím k pokroku dosaženému zejména v otevírání vnitřního trhu a úrovni konkurenceschopnosti přezkoumána oblast působnosti uvedené směrnice; že toto přezkoumání zahrnuje i činnosti vyhledávání a těžby uhlovodíků;

vzhledem k tomu, že se Dánsko nachází ve zvláštní situaci způsobené skutečností, že se zavázalo zahájit jednání o případném pokračování činností po uplynutí doby platnosti koncese vydané dne 8. července 1962, což nastane dne 8. července 2012, pro určité oblasti, a že by tedy měla být Dánsku pro tyto oblasti udělena výjimka,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. "příslušnými orgány" orgány veřejné moci definované v čl. 1 bodu 1 směrnice 90/531/EHS, které jsou oprávněny udělovat povolení nebo kontrolovat jeho užívání;

2. "subjektem" jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo sdružení těchto osob, která požádala o povolení, může o něj požádat nebo je držitelem povolení;

3. "povolením" jakékoli právní, správní nebo smluvní ustanovení nebo úkon učiněný na jejich základě, kterými příslušné orgány členského státu přiznávají určitému subjektu výlučné právo, aby svým jménem a na vlastní nebezpečí vykonával v určité zeměpisné oblasti vyhledávání, průzkum nebo těžbu uhlovodíků. Povolení může být uděleno pro každou činnost samostatně nebo pro více činností společně;

4. "veřejnoprávním subjektem" veřejný podnik ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice 90/531/EHS.

Článek 2

1. Členské státy si zachovávají právo vymezit na svém území oblasti, ve kterých budou moci být vykonávány činnosti vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků.

2. Uvolní-li se některá oblast pro činnosti uvedené v odstavci 1, zajistí členský stát, aby mezi subjekty nedocházelo k diskriminaci, pokud jde o přístup k těmto činnostem a jejich výkon.

Členské státy však mohou z důvodů národní bezpečnosti zakázat subjektu, který je fakticky kontrolován třetími zeměmi nebo jejich státními příslušníky, přístup k těmto činnostem a jejich výkon.

Článek 3

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby povolení byla udělována v řízení, v němž mohou všechny zúčastněné subjekty podat žádost v souladu buď s odstavcem 2, nebo s odstavcem 3.

2. Řízení se zahajuje:

a) buď z podnětu příslušných orgánů prostřednictvím výzvy k podávání žádostí, jež je zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství alespoň 90 dnů před uplynutím lhůty pro podávání žádostí;

b) nebo aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 prostřednictvím výzvy k podávání žádostí a v důsledku podání žádosti některým subjektem, jež je zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství. Ostatním zúčastněným subjektům se stanoví lhůta činící alespoň 90 dnů po dni zveřejnění výzvy k podávání žádostí.

Ve výzvě se uvede druh povolení, zeměpisná oblast nebo oblasti, které jsou nebo mohou být zcela nebo zčásti předmětem žádosti, a předpokládané datum nebo lhůta pro udělení povolení.

Mají-li při podávání žádostí přednost subjekty, které jsou buď fyzickými, nebo právnickými osobami, musí být tato skutečnost ve výzvě uvedena.

3. Členské státy mohou udělit povolení bez zahájení řízení podle odstavce 2, jestliže oblast, pro kterou se žádá o povolení,

a) je stále využitelná nebo

b) byla předmětem předchozího řízení podle odstavce 2, které však neskončilo udělením povolení, nebo

c) byla opuštěna určitým subjektem a nevztahuje se na ni automaticky písmeno a).

Členský stát, který hodlá uplatňovat tento odstavec, zajistí do tří měsíců po přijetí této směrnice nebo okamžitě v případě členského státu, který dosud nezahájil takové řízení, aby bylo v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněno oznámení, v němž jsou vymezeny oblasti na jeho území, které jsou podle tohoto odstavce využitelné, a je uvedeno, kde lze získat podrobné informace o těchto oblastech. Každá významná změna těchto informací je předmětem dodatečného oznámení. Žádná žádost o povolení podle tohoto odstavce však nesmí být posuzována před zveřejněním příslušného oznámení podle tohoto ustanovení.

4. Členský stát může rozhodnout, že nebude uplatňovat odstavec 1 v rozsahu, v jakém uvažované geologické a báňskotechnické ohledy odůvodňují, aby povolení pro určitou oblast bylo uděleno držiteli povolení pro sousední oblast. Dotyčný členský stát zajistí, aby držitelé povolení pro jinou sousední oblast měli v tomto případě možnost podat žádosti a aby jim k tomu byla poskytnuta dostatečná lhůta.

5. Za udělení povolení ve smyslu odstavce 1 se nepovažuje:

a) udělení povolení pouze z důvodu změny jména nebo vlastnictví subjektu, který je již držitelem povolení, nebo z důvodu změny složení tohoto subjektu nebo převodu povolení;

b) udělení povolení subjektu, který je již držitelem jiného druhu povolení, jestliže stávající povolení zahrnuje právo na udělení tohoto povolení;

c) rozhodnutí příslušných orgánů přijatá v rámci povolení (bez ohledu na to, zda bylo uděleno do dne stanoveného v článku 14) o zahájení, přerušení, prodloužení nebo ukončení výkonu činností nebo o prodloužení povolení samotného.

6. Bez ohledu na zahájení řízení podle odstavce 2 si členské státy zachovávají právo odmítnout udělovat povolení, přičemž musí být zajištěno, že uplatnění tohoto práva nepovede k diskriminaci subjektů.

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná ustanovení k zajištění toho, aby

a) v případě, že vymezení zeměpisných oblastí není výsledkem předchozího geometrického členění území, byla rozloha každé oblasti stanovena tak, aby nepřesáhla oblast odůvodněnou co nejúčinnějším výkonem činností z technického a hospodářského hlediska. Jsou-li povolení udělována v řízení stanoveném v čl. 3 odst. 2, jsou pro tento účel vypracována objektivní kritéria a sdělena subjektům před podáním žádostí;

b) doba platnosti povolení nepřekročila lhůtu nezbytnou k výkonu činností, pro které je povolení udělováno. Příslušné orgány však mohou prodloužit dobu platnosti, jestliže stanovená lhůta není dostatečná k ukončení dotyčné činnosti a činnost byla vykonávána v souladu s povolením;

c) subjekty disponovaly výlučným právem pro zeměpisnou oblast, pro niž bylo uděleno povolení, jen po tak dlouhou dobu, která je nezbytná k řádnému výkonu povolených činností.

Článek 5

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby

1. povolení byla v každém případě udělována na základě kritérií týkajících se:

a) technické a finanční výkonnosti subjektů a

b) způsobu, který subjekty navrhují pro vyhledávání, průzkum nebo těžbu v dotyčné zeměpisné oblasti,

a popřípadě

c) je-li povolení nabídnuto k prodeji, ceny, kterou je subjekt ochoten zaplatit za získání povolení;

d) jsou-li po posouzení podle kritérií uvedených v písmenech a), b) a popřípadě v písmenu c) dvě nebo více žádostí hodnoceny shodně, provede se konečný výběr z předložených žádostí na základě jiných významných objektivních a nediskriminačních kritérií.

Příslušné orgány mohou při posuzování žádostí brát v úvahu rovněž nedostatek výkonnosti a odpovědnosti, který žadatelé prokázali v rámci činností vykonávaných na základě předchozích povolení.

Určují-li příslušné orgány složení subjektu, kterému mohou udělit povolení, jsou tyto podmínky stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

Určují-li příslušné orgány povahu provozovatele subjektu, kterému mohou udělit povolení, jsou tyto podmínky stanoveny na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

Tato kritéria jsou vypracována a zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství před počátkem lhůty pro podávání žádostí. Členské státy, které již zveřejnily tato kritéria ve svých úředních věstnících, mohou zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství omezit na odkaz na zveřejnění v jejich úředních věstnících. V každém případě však musí být každá změna kritérií zveřejněna v úplném znění v Úředním věstníku Evropských společenství;

2. byly stanoveny podmínky a požadavky pro výkon činnosti nebo její ukončení, které se vztahují na každý druh povolení na základě právních a správních předpisů platných v době předkládání žádostí bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v povolení nebo zda jejich předchozí přijetí je podmínkou jeho udělení, a byly kdykoli přístupné zúčastněným subjektům. V případě podle čl. 3 odst. 2 písm. a) mohou být přístupné až ode dne, ke kterému mohou být podávány žádosti o povolení;

3. každá změna podmínek a požadavků v průběhu řízení byla oznámena všem zúčastněným subjektům;

4. se kritéria, podmínky a požadavky uvedené v tomto článku používaly nediskriminačním způsobem;

5. subjekt, jehož žádost o povolení byla zamítnuta, byl na požádání informován o důvodech takového rozhodnutí.

Článek 6

1. Členské státy zajistí, aby podmínky a požadavky uvedené v čl. 5 bodu 2 a různé povinnosti spojené s užíváním zvláštního povolení byly odůvodněny výlučně nutností zajistit řádný výkon činností v oblasti, pro kterou se žádá o povolení, a to použitím odstavce 2 nebo finančním příspěvkem nebo příspěvkem ve formě uhlovodíků.

2. Členské státy mohou uložit podmínky a požadavky pro výkon činností uvedených v čl. 2 odst. 1 v rozsahu odůvodněném národní bezpečností, veřejným pořádkem, veřejným zdravím, bezpečností dopravy, ochranou životního prostředí, ochranou biologických zdrojů a národního kulturního bohatství, které má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, bezpečností zařízení a pracovníků, racionálním využíváním zdrojů uhlovodíků (např. míra spotřeby uhlovodíků nebo optimalizace jejich obnovení) nebo nutností zajistit daňové příjmy.

3. Pravidla pro úhradu příspěvků uvedených v odstavci 1, včetně požadavků na účast státu, stanoví členské státy tak, aby zajišťovala zachování nezávislosti řízení subjektů.

Závisí-li však udělení povolení na účasti státu na činnostech a byla-li řízením této účasti pověřena právnická osoba nebo řídí-li tuto účast stát samotný, nesmí být této právnické osobě ani státu bráněno ve výkonu práv a povinností spojených s touto účastí odpovídajících jejich významu za předpokladu, že právnická osoba nebo stát neobdrží informace ani nevykonávají hlasovací právo v rozhodnutích týkajících se zdrojů zásobování subjektů a že stát ani právnická osoba společně s jedním nebo více veřejnoprávními subjekty nevykonávají většinové hlasovací právo v jiných rozhodnutích a že hlasovací právo právnické osoby nebo státu je založeno výlučně na průhledných, objektivních a nediskriminačních zásadách a nebrání tomu, aby rozhodnutí subjektu v oblasti řízení byla založena na obvyklých obchodních zásadách.

Předchozí pododstavec však nebrání právnické osobě nebo státu, aby podaly námitku proti rozhodnutí držitelů povolení, jestliže nedodržují podmínky a požadavky stanovené v povolení týkající se restriktivní politiky a ochrany finančních zájmů státu.

Právo podat námitku proti rozhodnutí se uplatňuje nediskriminačním způsobem, zejména pokud jde o rozhodnutí ve věci investic a zdrojů zásobování subjektů. Je-li účast státu na činnostech řízena právnickou osobou, která je držitelem povolení, zavede členský stát opatření vyžadující, aby právnická osoba vedla oddělené účetnictví jednak pro svou obchodní činnost a jednak pro řízení účasti státu, zaručující, že nebude docházet k toku informací z části právnické osoby, která je pověřena řízením účasti státu, do části právnické osoby, která je sama držitelem povolení. Zaměstná-li však část právnické osoby, která je pověřena řízením účasti státu, jako poradce část právnické osoby, která je držitelem povolení, může jí poskytovat informace nezbytné pro výkon poradenské činnosti. Držitelé všech povolení, kterých se tyto informace týkají, musí být předem informováni o tom, jaké informace mají být tímto způsobem poskytovány a musí jim být poskytnuta dostatečná lhůta k podání námitek.

4. Členské státy zajistí, aby se kontrola subjektů, pokud jde o povolení, omezila na míru, která je nezbytná k zajištění dodržování podmínek, požadavků a povinností uvedených v odstavci 1. Přijmou zejména opatření nezbytná k zajištění toho, aby právními nebo správními předpisy nebo dohodami či ujednáními nebylo po subjektech vyžadováno poskytování informací o budoucích nebo stávajících zdrojích zásobování, s výjimkou poskytování těchto informací na žádost příslušných orgánů a výlučně s ohledem na cíle uvedené v článku 36 Smlouvy.

Článek 7

Aniž jsou dotčena ustanovení o individuálních povoleních nebo ustanovení v nich obsažená a čl. 3 odst. 5 písm. b), zruší členské státy do 1. ledna 1997 ustanovení právních a správních předpisů, podle kterých se jednomu subjektu vyhrazuje právo získat povolení pro určitou zeměpisnou oblast na území daného členského státu.

Článek 8

1. Členské státy informují Komisi o všech právních i faktických potížích obecné povahy, se kterými se subjekty setkaly při přístupu k činnostem vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků nebo jejich výkonu ve třetích zemích a o kterých se dozvěděly. Členské státy a Komise zajistí, že je zaručena ochrana obchodního tajemství.

2. Komise podá Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 1994 a poté pravidelně zprávu o situaci subjektů ve třetích zemích a o stavu případných jednání vedených podle odstavce 3 s těmito zeměmi nebo v rámci mezinárodních organizací.

3. Zjistí-li Komise na základě zpráv uvedených v odstavci 2 nebo na základě jiných informací, že určitá třetí země nezaručuje subjektům Společenství při přístupu k činnostem uvedeným v odstavci 1 nebo jejich výkonu stejné zacházení, jaké Společenství zaručuje subjektům této třetí země, může Radě předložit návrhy za účelem obdržení odpovídajícího pověření pro jednání zaměřená na dosažení srovnatelných soutěžních podmínek pro subjekty Společenství. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.

4. Za okolností uvedených v odstavci 3 může Komise kdykoli navrhnout Radě, aby zmocnila jeden nebo více členských států k odmítnutí udělení povolení subjektu, který je fakticky kontrolován dotyčnou třetí zemí nebo jejími státními příslušníky.

Komise může tento návrh předložit z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu.

Rada rozhodne co nejdříve kvalifikovanou většinou.

5. Opatřeními přijatými podle tohoto článku nejsou dotčeny závazky Společenství vyplývající z mezinárodních dohod upravujících přístup k činnostem vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků a jejich výkon.

Článek 9

Každý členský stát zveřejní a sdělí Komisi výroční zprávu obsahující informace o volně přístupných zeměpisných oblastech pro vyhledávání, průzkum a těžbu, o udělených povoleních, o držitelích těchto povolení a jejich složení a o odhadovaných zásobách nacházejících se na jejich uzemí.

Toto ustanovení nestanoví členským státům povinnost zveřejňovat informace, které mají povahu obchodního tajemství.

Článek 10

Členské státy oznámí Komisi seznam příslušných orgánů do 1. května 1995. Členské státy neprodleně sdělí Komisi všechny následné změny. Komise zveřejní seznam příslušných orgánů a jeho změny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Tato směrnice se vztahuje na povolení udělená po dni uvedeném v článku 14.

Článek 12

V článku 3 směrnice 90/531/EHS se doplňuje nový odstavec, který zní:

"5. Pokud jde o využívání zeměpisných oblastí za účelem vyhledávání nebo těžby ropy nebo zemního plynu, použijí se odstavce 1 až 4 tímto způsobem ode dne, ke kterému dotyčný členský stát dosáhne souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení vyhledávání, průzkumu a těžby uhlovodíků [7]:

a) podmínky stanovené v odstavci 1 jsou od tohoto dne považovány za splněné, aniž je dotčen odstavec 3;

b) s účinkem od tohoto dne je členský stát uvedený v odstavci 4 povinen sdělovat pouze předpisy týkající se dodržování podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3."

Článek 13

Články 3 a 5 se nevztahují na nová povolení udělená Dánskem do 31. prosince 2012 pro oblasti, na které se vztahuje povolení udělené dne 8. července 1962, jehož platnost uplyne dne 8. července 2012. Nová povolení budou vydána na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

V důsledku toho nepředstavuje tento článek pro členské státy příklad k následování.

Článek 14

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1995. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 15

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 16

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. května 1994.

Za Evropský parlament

předseda

E. Klepsch

Za Radu

předseda

C. Simitis

[1] Úř. věst. C 139, 2.6.1992, s. 12.

[2] Úř. věst. C 19, 25.1.1993, s. 128.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 1992 (Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 145). Společný postoj Rady ze dne 22. prosince 1993 (Úř. věst. C 101, 9.4.1994, s. 14) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. března 1994 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. C 241, 25.9.1986, s. 1.

[5] Úř. věst. č. L 297, 29.10.1990, s. 1.

[6] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84.

[7] Úř. věst. L 164 L, 30.6.1994, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU