94/1/ESSměrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

Publikováno: Úř. věst. L 23, 28.1.1994, s. 28-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. ledna 1994 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. února 1994 Nabývá účinnosti: 17. února 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 94/1/ES

ze dne 6. ledna 1994,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že jedním členským státem byla uplatněna ochranná doložka podle článku 10 směrnice 75/324/EHS;

vzhledem k tomu, že přijatá ochranná opatření jsou oprávněná s ohledem na ohrožení bezpečnosti spojené se zvýšeným používáním extrémně hořlavých hnacích plynů v aerosolových rozprašovačích jako náhražky za chlorfluorované uhlovodíky (CFC);

vzhledem k tomu, že určité látky a/nebo přípravky obsažené v některých aerosolových rozprašovačích jsou obzvláště hořlavé;

vzhledem k tomu, že předpisy platné v současné době nepostačují k tomu, aby vyloučily ohrožení bezpečnosti způsobované některými aerosolovými rozprašovači; že tyto předpisy by proto měly být přizpůsobeny;

vzhledem k tomu, že u některých aerosolových rozprašovačů neexistuje nebezpečí vznícení, přestože obsahují hořlavé látky a/nebo přípravky, že by proto měla být stanovena výjimka z požadavků na označování;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přizpůsobování technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 75/324/EHS se mění takto:

1. Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. d) se nahrazuje tímto:

"d) údaje uvedené v bodech 2.2 a 2.3 přílohy,".

2. Za článek 9 se vkládá tento článek, který zní:

"Článek 9a

Pokud má osoba odpovědná za uvádění aerosolových rozprašovačů na trh k dispozici výsledky zkoušek nebo jiné údaje ukazující, že ačkoli tyto aerosolové rozprašovače mají hořlavou náplň, nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek použití nebezpečí vznícení, může se tato osoba na vlastní odpovědnost rozhodnout o nepoužití bodu 2.2 písm. b) a bodu 2.3 písm. b) přílohy.

Tato osoba poskytne členským státům kopie takových dokumentů.

V tomto případě musí být množství hořlavého materiálu obsažené v aerosolovém rozprašovači jasně uvedeno na štítku, a to zřetelně a nesmazatelně ve znění:,,X % hmotnosti náplně je hořlavých".

3. Příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy do 1. října 1994 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 1995.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 6. ledna 1994.

Za Komisi

Martin bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

a)b) Příloha směrnice 75/324/EHS se mění takto:

Bod 1.8 se nahrazuje tímto:

"1.8 Hořlavá náplň

"Hořlavou náplní" se rozumí látky a přípravky, které odpovídají kritériím stanoveným pro kategorie "extrémně hořlavé", "vysoce hořlavé" a "hořlavé" a kritériím uvedeným v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS.

Hořlavost a bod vzplanutí náplně rozprašovače se stanoví zvláštními metodami popsanými v příloze V části A výše uvedené směrnice."

Bod 2.2 se nahrazuje tímto:

"2.2 Označení na štítku

Aniž jsou dotčeny směrnice týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví a/nebo životního prostředí, musí být každý aerosolový rozprašovač viditelně, zřetelně a nesmazatelně označen takto:

a) při jakékoli náplni: "Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.";

b) je-li náplň hořlavá ve smyslu bodu 1.8: symbol plamene, pokud je to vhodné, dále upozornění, že látky a/nebo přípravky obsažené v aerosolovém rozprašovači včetně hnacího plynu jsou hořlavé, jakož i příslušné formulace o nebezpečí stanovené podle kritérií v bodech 2.2.3, 2.2.4 nebo 2.2.5 přílohy VI směrnice 67/548/EHS; symbol plamene a upozornění na nebezpečí odpovídají ustanovením přílohy II výše uvedené směrnice.

2.3 Zvláštní údaje týkající se používání

Aniž jsou dotčeny směrnice týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, zejména pokud jde o nebezpečí poškození zdraví a/nebo životního prostředí, musí být každý aerosolový rozprašovač viditelně, zřetelně a nesmazatelně označen takto:

a) při jakékoli náplni: dodatečné pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na zvláštní nebezpečí výrobku;

b) je-li náplň hořlavá, tato upozornění:

- "Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty."

- "Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení – nekuřte."

- "Uchovávejte mimo dosah dětí"."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU