94/111/ESROZHODNUTÍ RADY ze dne 16. prosince 1993 o uzavření Celní úmluvy o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel (1956) a o přijetí rezoluce Organizace spojených národů o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na obchodní silniční vozidla (94/111/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 56, 26.2.1994, s. 27-27 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 16. prosince 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 16. prosince 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 16. prosince 1993

o uzavření Celní úmluvy o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel (1956) a o přijetí rezoluce Organizace spojených národů o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na obchodní silniční vozidla

(94/111/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy ve spojení s čl. 228 odst. 2,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že se Celní úmluva o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel sjednaná pod záštitou Organizace spojených národů a podepsaná v Ženevě dne 18. května 1956 týká podmínek a pravidel dočasného dovozu obchodních silničních vozidel v celních územích Společenství a třetích zemí a že představuje celní dohodu, která by mohla napomoci mezinárodnímu obchodu;

vzhledem k tomu, že podle čl. 33 odst. 2b je úmluva otevřena k přistoupení organizacím pro regionální hospodářskou integraci;

vzhledem k tomu, že kromě toho všechny členské státy Společenství jsou smluvními stranami úmluvy;

vzhledem k tomu, že má-li se Společenství stát jednou ze smluvních stran, musí u generálního tajemníka Organizace spojených národů uložit listinu o přistoupení;

vzhledem k tomu, že současná ustanovení Společenství týkající se dočasného dovozu obchodních silničních vozidel odpovídají ustanovením úmluvy, a není tudíž nutné vznést k čl. 38 úmluvy výhrady;

vzhledem k tomu, že je vhodné úmluvu schválit;

vzhledem k tomu, že je rovněž vhodné přijmout ke stejnému dni rezoluci Organizace spojených národů ze dne 2. července 1993 o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na obchodní silniční vozidla,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1. Celní úmluva o dočasném dovozu obchodních silničních vozidel se schvaluje jménem Společenství.

Znění úmluvy je uvedeno v příloze I.

2. Rezoluce Organizace spojených národů ze dne 2. července 1993 o použitelnosti carnets de passage en douane a karnetů CPD na obchodní silniční vozidla se přijímá jménem Společenství za podmínek stanovených v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1. Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit listinu o přistoupení k úmluvě jménem Společenství.

2. Osoba takto zmocněná oznámí generálnímu tajemníkovi OSN přijetí této rezoluce.

3. Komise je po předchozí poradě s členskými státy a uložení listiny o přistoupení podle odstavce 1 oprávněna předávat generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů údaje stanovené v čl. 33 odst. 2b této úmluvy.

V Bruselu dne 16. prosince 1993.

Za Radu

předseda

R. Urbain

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU