(EHS) č. 2454/93NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1-766 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. července 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. října 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1192/2008 Pozbývá platnosti: 6. října 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93

ze dne 2. července 1993,

kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (dále jen "kodex") [1], a zejména na článek 249 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že kodex shromáždil veškeré existující celní předpisy v jediném právním nástroji; že v nich současně provedl některé úpravy za účelem jejich většího sladění, zjednodušení i zaplnění některých přetrvávajících mezer; že tento kodex proto v dané oblasti představuje úplnou právní úpravu Společenství;

vzhledem k tomu, že pro vydání prováděcích předpisů v celní oblasti platí tytéž důvody, které vedly k přijetí kodexu; že je proto třeba, aby veškeré prováděcí předpisy v celní oblasti, která jsou v současnosti rozptýleny ve velkém počtu nařízení a směrnic Společenství, byly shromážděny do jediného nařízení;

vzhledem k tomu, že prováděcí kodex k celnímu kodexu Společenství musí převzít stávající prováděcí předpisy v celní oblasti; že je však na základě získaných zkušeností účelné

- tyto předpisy pozměnit a přizpůsobit je tak ustanovením kodexu,

- rozšířit oblast působnosti některých ustanovení, která je v současné době omezena pouze na některé celní režimy, v souladu s obecnou působností kodexu,

- zpřesnit některá pravidla, aby při jejich uplatňování existovala větší právní jistota.

vzhledem k tomu, že prováděné změny se týkají zejména ustanovení o celním dluhu;

vzhledem k tomu, že je vhodné omezit použití čl. 791 odst. 2 do 1. ledna 1995 a přezkoumat jej v této lhůtě na základě získaných zkušeností;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST I

OBECNÁ PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1

Definice

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. kodexem:

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství;

2. karnetem ATA:

mezinárodní celní doklad pro dočasné použití zřízený v rámci Úmluvy ATA;

3. výborem:

Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 247 kodexu;

4. Radou pro celní spolupráci:

organizace vytvořená Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, která byla uzavřena dne 15. prosince 1950 v Bruselu;

5. údaji potřebnými ke ztotožnění zboží:

údaje používané podle obchodních zvyklostí ke ztotožnění zboží, které celním orgánům umožňují jeho sazební zařazení, a údaje o množství zboží;

6. zbožím neobchodní povahy:

zboží, které vstupuje do daného celního režimu příležitostně a jehož povaha a množství prokazují, že má sloužit výhradně k soukromému nebo osobnímu použití nebo spotřebě příjemců nebo osob, které je dovážejí, a jejich rodinných příslušníků, nebo které má sloužit jako dárek;

7. obchodněpolitickými opatřeními:

nesazební opatření zavedená v rámci společné obchodní politiky předpisy Společenství upravujícími vývoz a dovoz zboží, například kontrolní a ochranná opatření, množstevní omezení nebo stropy a zákazy dovozu nebo vývozu;

8. celní nomenklaturou:

některá z nomenklatur uvedených v čl. 20 odst. 6 kodexu;

9. harmonizovaným systémem:

harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží;

10. Smlouvou:

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství.

KAPITOLA 2

Rozhodnutí

Článek 2

Jestliže osoba, která žádá o vydání rozhodnutí, není schopna poskytnout veškeré doklady a údaje potřebné k jeho přijetí, jsou celní orgány povinny poskytnout doklady a údaje, které mají k dispozici.

Článek 3

Rozhodnutí o jistotě ve prospěch osoby, která se zavázala, že uhradí příslušné částky na první písemné vyzvání celních orgánů, se zruší v případě, že závazek není splněn.

Článek 4

Zrušení rozhodnutí se nevztahuje na zboží, které již bylo v době, kdy zrušení nabylo účinku, propuštěno do režimu na základě zrušeného rozhodnutí.

Celní orgány však mohou požadovat, aby ve lhůtě, kterou stanoví, bylo zboží přiděleno některé přípustné celně schválené určení.

HLAVA II

ZÁVAZNÉ INFORMACE O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

Definice

Článek 5

Pro účely této hlavy se rozumí:

1. závaznou informací o sazebním zařazení zboží:

informace o sazebním zařazení zboží závazná pro orgány všech členských států Společenství, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článcích 6 a 7;

2. žadatelem:

každá osoba, která podala celním orgánům žádost o vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží;

3. příjemcem informace:

osoba, které se závazná informace o sazebním zařazení zboží vydává.

KAPITOLA 2

Postup pro získání závazných informací o sazebním zařazení zboží - Vydávání informací žadatelům a jejich předávání Komisi

Článek 6

1. Žádost o vydání závazných informací o sazebním zařazení zboží se podává písemně příslušným celním orgánům členského státu nebo členských států, v nichž má být daná informace použita, nebo příslušným celním orgánům členského státu, v němž je žadatel usazen.

2. Žádost o vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží se smí týkat pouze jediného typu zboží.

3. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jméno a adresu příjemce informace;

b) jméno a adresu žadatele, pokud není příjemcem informace;

c) celní nomenklaturu, do níž má být zboží zařazeno. Pokud žadatel požaduje zařazení zboží do některé z nomenklatur uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. b) a odst. 6 písm. b) kodexu, musí v žádosti o vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží tuto nomenklaturu výslovně uvést;

d) přesný popis zboží umožňující jeho ztotožnění a zařazení do celní nomenklatury;

e) složení zboží a případně zkušební metody použité k jeho stanovení, jestliže na tomto údaji závisí zařazení zboží;

f) případně jako přílohy vzorky, fotografie, plány, katalogy nebo jiné podklady, které by mohly celním orgánům pomoci ke správnému zařazení daného zboží do celní nomenklatury;

g) předpokládané zařazení;

h) souhlas s předložením překladu jakýchkoliv přiložených dokladů do úředního jazyka nebo některého z úředních jazyků dotyčného členského státu, pokud o něj celní orgány požádají;

i) vyznačení údajů, jež mají být považovány za důvěrné;

j) sdělení žadatele, zda podle jeho informací byla pro totéž nebo podobné zboží ve Společenství vydána závazná informace o sazebním zařazení zboží nebo zda byla podána žádost o její vydání;

k) souhlas s tím, že sdělené informace mohou být uloženy v databázi Komise Evropských společenství; kromě článku 15 kodexu se však na tyto informace vztahují předpisy o ochraně údajů platné v členských státech.

4. Mají-li celní orgány za to, že žádost neobsahuje všechny údaje potřebné ke kvalifikovanému posouzení, vyzvou žadatele, aby chybějící údaje doplnil.

5. Seznam celních orgánů určených členskými státy k přijímání žádostí o vydání závazných informací o sazebním zařazení zboží a k jejich vydávání bude uveřejněn v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

Článek 7

1. Závazná informace o sazebním zařazení zboží bude žadateli vydána písemně co nejdříve. Není-li možné vydat závaznou informaci o sazebním zařazení zboží žadateli do tří měsíců od přijetí žádosti, vyrozumějí jej celní orgány o této skutečnosti a uvedou důvod odkladu a dobu, ve které budou pravděpodobně schopny požadovanou informaci vydat.

2. Závazné informace o sazebním zařazení zboží se vydávají na tiskopise odpovídajícímu vzoru uvedenému v příloze 1. Na tiskopise se vyznačují údaje, jež mají být považovány za důvěrné. Na tiskopise se rovněž uvádí možnost podat opravný prostředek proti rozhodnutí celních orgánů podle článku 243 kodexu.

Článek 8

1. Celní orgány příslušného členského státu předají neprodleně Komisi kopii vydané závazné informace o sazebním zařazení zboží (vyhotovení č. 2 v příloze 1) a údaje (vyhotovení č. 4 téže přílohy). Toto předání se uskuteční pokud možno pomocí elektronického přenosu dat.

2. Na žádost kteréhokoli členského státu mu Komise neprodleně sdělí údaje obsažené v kopii tiskopisu a ostatní související informace. Toto předání se uskuteční pokud možno pomocí elektronického přenosu dat.

KAPITOLA 3

Ustanovení o rozporných závazných informacích o sazebním zařazení zboží

Článek 9

Jestliže Komise zjistí, že pro totéž zboží byly vydány rozdílné závazné informace o jeho celním zařazení, přijme případně opatření k zajištění jednotného uplatňování celní nomenklatury.

KAPITOLA 4

Právní důsledky závazných informací o sazebním zařazení zboží

Článek 10

1. Aniž jsou dotčeny články 5 a 64 kodexu, smí se závazné informace o sazebním zařazení zboží dovolávat pouze příjemce informace.

2. Celní orgány mohou požadovat, aby je příjemce informace při plnění celních formalit uvědomil o tom, že má k dispozici závaznou informace o sazebním zařazení zboží, která je předmětem celního řízení.

3. Příjemce informace ji může použít ve vztahu k určitému zboží pouze v případě, že věrohodně prokáže celním orgánům, že dotyčné zboží zcela odpovídá zboží uvedenému v závazné informaci o sazebním zařazení zboží.

4. Celní orgány mohou požadovat překlad této informace do úředního jazyka nebo některého z úředních jazyků příslušného členského státu.

Článek 11

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány kteréhokoli členského státu po 1. lednu 1991 jsou závazné pro příslušné orgány všech členských států za stejných podmínek.

Článek 12

1. Po přijetí některého z aktů nebo opatření podle čl. 12 odst. 5 kodexu učiní celní orgány kroky potřebné k zajištění toho, aby byly závazné informace o sazebním zařazení zboží vydávány pouze v souladu s daným aktem nebo opatřením.

2. Pro účely odstavce 1 se přihlíží k těmto datům:

- pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 12 odst. 5 písm. a) kodexu, která se týkají změn celní nomenklatury, den nabytí účinnosti nařízení,

- pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 12 odst. 5 písm. a) kodexu, která stanovují či ovlivňují zařazení zboží do celní nomenklatury, den jejich vyhlášení v řadě L Úředního věstníku Evropských společenství,

- pokud jde o opatření uvedená v čl. 12 odst. 5 písm. b), která se týkají změn vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře, den jejich zveřejnění v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství,

- pokud jde o rozsudky Soudního dvora Evropských společenství uvedené v čl. 12 odst. 5 písm. b), den vynesení rozsudku,

- pokud jde o opatření uvedená v čl. 12 odst. 5 písm. b), která se týkají přijetí stanoviska k zařazení nebo změny vysvětlivek k nomenklatuře harmonizovaného systému Radou pro celní spolupráci, den jejich zveřejnění Komisí v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

3. Komise neprodleně oznámí data přijetí opatření a aktů uvedených v tomto článku celním orgánům.

KAPITOLA 5

Ustanovení o pozbytí platnosti závazných informací o sazebním zařazení zboží

Článek 13

Je-li závazná informace o sazebním zařazení zboží zrušena podle čl. 12 odst. 4 druhé věty kodexu nebo pozbude platnosti podle čl. 12 odst. 5 kodexu, uvědomí o tom celní orgány, které informaci vydaly, neprodleně Komisi.

Článek 14

1. Hodlá-li příjemce informace závaznou informaci o sazebním zařazení zboží, která pozbyla platnosti z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 5 kodexu, používat po určitou dobu na základě odstavce 6 téhož článku, uvědomí o tom celní orgány a v případě potřeby jim poskytne veškeré podklady potřebné k prověření, zda jsou splněny příslušné podmínky.

2. Ve výjimečných případech, kdy Komise v souladu s čl. 12 odst. 7 posledním pododstavcem kodexu přijme opatření odchylná od odstavce 6 téhož článku nebo kdy podmínky uvedené v odstavci 1 týkající se možnosti nadále používat závaznou informaci o sazebním zařazení zboží nebyly splněny, vyrozumějí o tom celní orgány písemně příjemce informace.

KAPITOLA 6

Přechodná ustanovení

Článek 15

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané členskými státy před 1. lednem 1991 zůstávají v platnosti.

Závazné informace o sazebním zařazení vydané členskými státy na dobu delší než do dne 1. ledna 1997 však k tomuto datu pozbudou platnosti.

HLAVA III

ZVÝHODNĚNÉ SAZEBNÍ ZACHÁZENÍ UPLATŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ POVAHY ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

Zboží podléhající denaturaci

Článek 16

Zboží uvedené ve sloupci 3 bude zařazeno do podpoložek kombinované nomenklatury uvedených ve sloupci 2 následující tabulky s podmínkou, že zboží bylo denaturováno, a tím učiněno nevhodným pro lidskou spotřebu, některým z denaturačních prostředků uvedených ve sloupci 4 v množství, které je pro každý denaturační prostředek uvedeno ve sloupci 5 tabulky.

Poř. číslo | Kód KN | Popis zboží | Denaturační prostředky |

Název | Minimální množství (v g na 100 kg) denaturovaného výrobku |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

1 | 0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:– Žloutky: | Terpentýnový líh/olej | 500 |

Levandulová esence | 100 |

Rozmarýnový olej | 150 |

Březový olej | 100 |

040811 | – – sušené: | Rybí moučka podpoložky 23012000 kombinované nomenklatury s charakteristickým zápachem a minimálním obsahem (vztaženo na sušinu): | |

62,5 % surového proteinu (bílkoviny) | |

6 % surových lipidů/ tuku | 5000 |

04081190 | – – – ostatní | | |

040819 | – – ostatní: | | |

04081990 | – – – ostatní | | |

040891 | – – sušené: | | |

04089190 | – – – ostatní | | |

040899 | – – ostatní: | | |

04089990 | – – – ostatní | | |

2 | 1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714; mouka a krupice z produktů kapitoly 8: | Rybí tuk nebo olej z rybích jater, filtrovaný, nezbavený zápachu ani neodbarvený, bez přísad | 1000 |

110620 | – Mouka a krupice ze sága a z kořenů nebo hlíz čísla 0714: | Rybí moučka podpoložky 23012000 kombinované nomenklatury s charakteristickým zápachem a minimálním obsahem (vztaženo na sušinu): | |

11062010 | – – denaturovaná | 62,5 % surového proteinu (bílkoviny) | |

6 % surových lipidů/ tuku | 5000 |

Chemický název nebo popis | Triviální název | Barevný index |

Sodná sůl 4-sulfobenzoazorsorcinolu nebo 2,4-dithydroxyazobenzen-4-sulfonová kyselina (barva: žlutá) | Chrysoin S | 14270 |

Dvojsodná sůl 1-(4-sulfo-1-fenylazo)-4-aminobenzen-5-sulfonové kyseliny (barva: žlutá) | Rychlá žluť AB | 13015 |

Čtyřsodná sůl 1-(4-sulfo-1-naftylazo)-2-naftol-3,6,8-trisulfonové kyseliny (barva: červená) | Ponceau 6 R | 16290 |

Tetrabromfluorescein (barva: fluorescentní žlutá) | Eosin | 45380 |

Naftalen | Naftalen | — |

Mýdlový prášek | Mýdlový prášek | — |

Dvojchroman sodný nebo draselný (barva: žlutá) | Dvojchroman sodný nebo draselný | — |

Oxid železitý obsahující nejméně 50 % hmotnostních Fe203. Oxid železitý by měl mít tmavočervenou až hnědou barvu a být ve formě jemného prášku, z nějž nejméně 90 % propadne sítem o velikosti oka 0,10 mm. | Oxid železitý | — |

Chlornan sodný | Chlornan sodný | |

Název |

| |

3 | 250100 | Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda: | | 6 |

– Kuchyňská sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost | | 6 |

– – ostatní: | | |

25010051 | – – – denaturovaná nebo pro průmyslové účely (včetně rafinované), jiná než na konzervaci a přípravu potravin určených k lidské spotřebě nebo pro zvířata | | 1 |

| 0,5 |

| 250 |

| 1000 |

| 30 |

| 250 |

| 3000 |

4 | 3502 | Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu: | Rozmarýnový olej (pouze pro tekuté albuminy) Surový kafrový olej (pro tekuté i pevné albuminy) Bílý kafrový olej (pro tekuté i pevné albuminy) Acid sodný (pro tekuté i pevné albuminy) Diethanolamin (pro pevné albuminy) | 150200020001006000 |

350210 | – Vaječný albumin: | |

35021010 | – – nevhodný nebo učiněný nevhodným pro lidskou spotřebu | |

350290 | – ostatní: | |

– – Albuminy, jiné než vaječný albumin: | |

35029010 | – – – nevhodné nebo učiněné nevhodnými pro lidskou spotřebu | |

Článek 17

Denaturace musí být provedena takovým způsobem, aby směs denaturovaného produktu a denaturační přísady byla homogenní a aby její složky nebylo možno znovu od sebe oddělit hospodářsky účelným způsobem.

Článek 18

Odchylně od článku 16 může každý členský stát dočasně schválit použití denaturační přísady, která není uvedena ve sloupci 4 tabulky ve zmíněném článku.

V takovém případě o tom do 30 dnů uvědomí Komisi a uvede přesné údaje o složení denaturačního prostředku a o použitých množstvích. Komise bezodkladně uvědomí ostatní členské státy.

Otázka bude předložena výboru.

Pokud do 18 měsíců ode dne, kdy Komisí obdržela sdělení, nezaujme výbor stanovisko v tom smyslu, že daná denaturační přísada má být zahrnuta do sloupce 4 uvedené tabulky, používání tohoto denaturačního prostředku ve všech členských státech skončí uplynutím této lhůty.

Článek 19

Tato kapitola se použije, aniž je dotčena směrnice Rady 70/524/EHS [3].

KAPITOLA 2

Podmínky pro sazební zařazení určitého zboží jako osiva

Článek 20

Zboží uvedené ve sloupci 3 následující tabulky bude zařazeno do podpoložek kombinované nomenklatury uvedených ve sloupci 2 jen tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v článcích 21 až 24.

Poř. číslo | Kód KN | Popis zboží |

1 | 0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené: |

07011000 | – sadbové |

2 | 0712 | Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná: |

071290 | – ostatní zelenina; zeleninové směsi: |

– – – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata): |

07129011 | – – – Hybridy k setí |

3 | 1001 | Pšenice a sourež: |

100190 | – ostatní |

10019010 | – – Špalda k setí |

4 | 1005 | Kukuřice: |

100510 | – Osivo: |

– – hybridní: |

10051011 | – – – čtyřliniové hybridy a hybridy vrcholového křížení |

10051013 | – – – tříliniové hybridy |

10051015 | – – – jednoliniové hybridy |

10051019 | – – – ostatní |

5 | 1006 | Rýže: |

100610 | – Neloupaná rýže (rýže paddy): |

10061010 | – – k setí |

6 | 100700 | Zrna čiroku: |

10070010 | – hybridy k setí |

7 | 120100 | Sójové boby, též drcené: |

12010010 | – k setí |

8 | 1202 | Podzemnicová olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená: |

120210 | – neloupaná: |

12021010 | – – k setí |

9 | 120400 | Lněná semena, též drcená: |

12040010 | – k setí |

10 | 120500 | Semena řepky a řepice, též drcená: |

12060010 | – k setí |

11 | 120600 | Slunečnicová semena, též drcená: |

12060010 | – k setí |

12 | 1207 | Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené: |

120710 | – Palmové ořechy a jádra: |

12071010 | – – k setí |

13 | 120720 | – Bavlníková semena: |

12072010 | – – k setí |

14 | 120730 | – Skočcové boby: |

12073010 | – – k setí |

15 | 120740 | – Sezamová semena: |

12074010 | – – k setí |

16 | 120750 | – Hořčičná semena: |

12075010 | – – k setí |

17 | 120760 | – Světlicová semena: |

12076010 | – – k setí |

18 | 120791 | – – Maková semena: |

12079110 | – – – k setí |

19 | 120792 | – – Semena karité: |

12079210 | – – – k setí |

20 | 120799 | – – ostatní: |

12079910 | – – – k setí |

Článek 21

Sadbové brambory musí splňovat podmínky stanovené v článku 15 směrnice Rady 66/403/EHS [4].

Článek 22

Kukuřice cukrová, špalda, hybridní kukuřice, rýže a proso určené k setí musí splňovat podmínky stanovené v článku 16 směrnice Rady 66/402/EHS [5].

Článek 23

Olejnatá semena a olejnaté plody určené k setí musí splňovat podmínky stanovené v článku 15 směrnice Rady č. 69/208/EHS [6].

Článek 24

Kukuřice cukrová, špalda, hybridní kukuřice, rýže, prosné hybridy, olejnatá semena a olejnaté plody, na něž se nevztahují směrnice Rady 66/402/EHS a 69/208/EHS, budou zařazeny do podpoložek uvedených v článku 20 pouze v případě, jestliže dotyčná osoba prokáže věrohodně příslušným orgánům členských států, že toto zboží je skutečně určené k setí.

KAPITOLA 3

Podmínky pro sazební zařazení pláten a sít k prosévání jako nezhotovených

Článek 25

Nezhotovená plátna a síta k prosévání budou zařazena do podpoložky 59112000 kombinované nomenklatury jen tehdy, pokud budou označena takto:

Oba okraje tkaniny budou v pravidelných odstupech opatřeny značkami ve tvaru obdélníku s úhlopříčkami, jež nezasahují do lemu tkaniny a jsou umístěny tak, aby vzdálenost mezi dvěma sousedními značkami měřená mezi bližšími stranami obdélníků byla nejvýše 1 m, přičemž značky na jedné straně budou ke značkám na druhé straně posunuty vždy o polovinu vzdálenosti mezi značkami na protější straně (střed každé značky bude od středů dvou nejbližších značek na protější straně stejně vzdálen). Všechny značky budou umístěny tak, aby delší strana obdélníku byla rovnoběžná s osnovou tkaniny (viz tento náčrt).

+++++ TIFF +++++

Tloušťka stran obdélníku musí být 5 mm, tloušťka úhlopříček 7 mm. Rozměry čtyřúhelníku, měřeno od vnějšího okraje stran, činí nejméně 8 cm na délku a 5 cm na šířku.

Vytisknuté značky musí být jednobarevné a kontrastovat s barvou tkaniny. Potisk musí být nesmazatelný.

KAPITOLA 4

Zboží, u nějž se vyžaduje předložení osvědčení o pravosti, osvědčení o jakosti nebo jiného osvědčení

Článek 26

1. Zařazení zboží, které je uvedeno ve sloupci 3 následující tabulky, dováženého ze zemí uvedených ve sloupci 5 do podpoložek uvedených ve sloupci 2 je povoleno pouze po předložení osvědčení, která splňují požadavky uvedené v článcích 27 až 34.

Tato osvědčení uvedená vždy u pořadového čísla ve sloupci 4 tabulky, jsou obsažena v přílohách 2 až 8.

Osvědčení o pravosti se vztahují na hrozny, whisky, vodku a tabák, osvědčení o označení původu na víno, osvědčení o jakosti na dusičnan sodný.

2. Odchylně od odstavce 1 je možno pro vína Port, Madeira, Sherry a Sétubal muscatel kódů KN 22042141, 22042151, 22042941 a 22042951 předložit namísto osvědčení o označení původu schválený obchodní doklad, který bude vystaven a ověřen v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení Komise 986/89 [7].

3. Tabák však bude zařazen do kódů KN 24011010 až 24011049 a 24012010 až 24012049 bez předložení osvědčení o pravosti, je-li na základě předpisu Společenství v okamžiku propuštění do volného oběhu osvobozen od cla. Osvědčení o pravosti nesmí být pro uvedené druhy tabáku vydáváno ani přijímáno, pokud se v tomtéž bezprostředním spotřebitelském obalu nachází více druhů tabáku.

4. Zbožím uvedeným v tabulce pod pořadovým číslem 6 se pro účely tohoto článku rozumí:

a) tabákem (

"flue-cured"

) sušeným teplým vzduchem typu Virginia: tabák, který byl usušen v umělé atmosféře postupem, při němž je regulována teplota a ventilace a při kterém kouř a páry nepřicházejí do styku s tabákovými listy; zbarvení listů takto usušeného tabáku obvykle kolísá od citronově žlutého po tmavooranžové či červené. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů;

b) tabákem (

"light air-cured"

) sušeným přirozenou cirkulací vzduchu tabákem typu Burley, včetně hybridů Burley: tabák, který byl usušen za běžných atmosférických podmínek a který v případě použití pomocného zdroje tepla nebo cirkulace vzduchu není cítit po kouři a parách; zbarvení listů takto usušeného tabáku obvykle kolísá od světlehnědého po načervenalé. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů;

c) tabákem (

"light air cured"

) sušeným přirozenou cirkulací vzduchu typu Maryland: tabák, který byl usušen za běžných atmosférických podmínek a který v případě použití pomocného zdroje tepla nebo cirkulace vzduchu není cítit po kouři a parách; zbarvení listů takto usušeného tabáku obvykle kolísá od světležlutého po tmavé třešňově červené. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů;

d) tabákem (

"fire cured"

) sušeným otevřeným ohněm: tabák, který byl usušen v umělé atmosféře nad otevřeným ohněm ze dřeva a který částečně absorboval kouř. Listy takto usušeného tabáku jsou za běžných podmínek silnější než listy tabáku typu Burley, tabáku sušeného horkým vzduchem nebo tabáku typu Maryland ze stejného místa rostliny. Zbarvení takto usušeného tabáku obvykle kolísá od žlutavě hnědého po silně tmavohnědé. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů.

Poř. číslo | Kód KN | Popis zboží | Číslo přílohy | Vydávající subjekt |

Země vývozu | Název | | Místo vydání (sídlo) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (7) |

1 | 0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: | 2 | Spojené státy americké | United States Department of Agriculture nebo pověřené pobočky | Washington DC |

080610 | – čerstvé: | | | | | |

– – Stolní hrozny | | | | | |

– – – od 1. listopadu do 14. července: | | | | | |

08061011 | – – – – odrůdy Empereur (Vitis vinifera cv) od 1. prosince do 31. ledna | | | | | |

2 | 2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 3 | Švýcarsko | Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käseunion AG/ Unione svizzera per il commercio del fromaggio SA | Bern |

210690 | – ostatní: | | |

21069010 | – – Sýrové fondue | | Rakousko | Österreichische Hartkäse Export GmbH | Innsbruck |

3 | 2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína; hroznový mošt, kromě hroznového moštu čísla 2009: | | | Název vína | | |

– ostatní vína; hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu | | | | | |

220421 | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: | | | | | |

– – – ostatní: | | | | | |

– – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: | | | | | |

22042141 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | 4 | Maďarsko | Tokajská vína (Aszu, Szamorodni) | Orszagos Borminosito Intezet Budapest II, Frenkel, Leo Utca I (Národní ústav pro stanovení jakosti vína) | Budapešť |

– – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: | | |

22042151 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | | |

220429 | – – ostatní: | | |

– – – ostatní: | | |

– – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: | | |

22042945 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | | |

– – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových:: | | |

22042955 | – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) | | |

4 | 2208 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů: | | Spojené státy americké | United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms nebo pověřené pobočky | Washington DC |

220830 | – Whisky: | | | | | |

– – Whisky bourbon, v nádobách o obsahu: | 5 | | | | |

22083011 | – – – nejvýše 2 litry | | | | | |

22083019 | – – – vyšším než 2 litry | | | | | |

5 | 220890 | – ostatní: | | | | | |

– – vodka o skutečném obsahu alkoholu 45,5 % objemových, slivovice, hruškovice nebo třešňovice, v nádobách o obsahu: | 6 | Finsko | ALKO Limited | Salmisaarenranta, 7 00100 Helsinki 10 Finland |

– – – nejvýše 2 litry: | | | | |

22089031 | – – – – vodka | | | | | |

– – ostatní destiláty a ostatní lihoviny v nádobách o obsahu: | | | | | |

– – – nejvýše 2 litry | | | | | |

– – – Destiláty (vyjma likérů): | | | | | |

22089035 | – – – – – ostatní | | | | | |

6 | 2401 | Nezpracovaný tabák; tabákový odpad | 7 | Spojené státy americké | Tobacco Association of the United States nebo pověřené pobočky | Raleigh, North Carolina |

240110 | – Tabák neodřapíkovaný: |

– – Tabák typu Virginia, flue-cured, a tabák typu Burley, light-air-cured, včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland, light-air-cured, a tabák fire-cured | Kanada | Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada nebo pověřené pobočky | | Ottawa |

24011010 | – – – Tabák typu Virginia, flue-cured | Direction générale de la production et de l'inspection, Section agriculture, Canada nebo pověřené pobočky | |

24011020 | – – – Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, light air-cured | | | | |

24011030 | – – – Tabák typu Maryland, light air-cured | Argentina | Cámara del Tabaco del Salta nebo pověřené pobočky | Salta |

– – – Tabák, fire-cured: | | Cámara del Tabaco del Jujuy nebo pověřené pobočky | San Salvador de Jujuy |

24011041 | – – – – Tabák typu Kentucky | |

24011049 | – – – – ostatní | | Cámara de Comercio Exterior de Misiones nebo pověřené pobočky | Posadas |

240120 | – Tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný: | Bangladéš | Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division nebo pověřené pobočky | Dacca |

– – Tabák typu Virginia, flue-cured, a tabák typu Burley, light air-cured, včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland, light air-cured, a tabák, fire-cured | Brazílie | Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil nebo pověřené pobočky | Rio de Janeiro |

24012010 | – – – Tabák typu Virginia, flue-cured | Čína | Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Shanghai |

24012020 | – – – Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, light air-cured |

24012030 | – – – Tabák typu Maryland, light air-cured | Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Qingdao |

– – – Tabák fire-cured: |

24012041 | – – – – Tabák typu Kentucky | Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Hankou |

24012049 | – – – – ostatní |

| | Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Guangzhou |

| | Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Dalian |

| | Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Kunming |

| | Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Shenzan |

| | Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China nebo pověřené pobočky | Hainan |

| | Kolumbie | Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades nebo pověřené pobočky | Bogota |

| | Kuba | Empresa Cubana del Tabaco "Cubatabaco" nebo pověřené pobočky | Havana |

| | Guatemala | Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía nebo pověřené pobočky | Guatemala City |

| | Indie | Tobacco Board nebo pověřené pobočky | Guntur |

| | Indonésie | Lembaga Tembakou nebo pověřené pobočky | |

| | Lembaga TembakouSumatra Utara | Medan |

| | Lembaga TembakouJava Tengah | Sala |

| | Lembaga TembakouJava Timur I | Surabaya |

| | Lembaga TembakouJava Timur II | Jembery |

| | Mexiko | Secretaria de Comercio nebo pověřené pobočky | Mexico City |

| | Filipíny | Philippine Virginia Tobacco Administration nebo pověřené pobočky | Quezon City |

| | Jižní Korea | Office of Korean Monopoly Corporation nebo pověřené pobočky | Sintanjin |

| | Srí Lanka | Department of Commerce nebo pověřené pobočky | Colombo |

| | Švýcarsko | Administration fédérale des Douanes, Section de l'imposition du tabac nebo pověřené pobočky | Bern |

| | Thajsko | Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce nebo pověřené pobočky | Bangkok |

7 | 3102 | Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá: | 8 | Chile | Servicio Nacional de Geologia y Mineria | Santiago |

310250 | – Dusičnan sodný | | | | | |

31025010 | – – Přírodní dusičnan sodný | | | | | |

3105 | Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři hnojivé prvky: dusík, fosfor nebo draslík; jiná hnojiva; výrobky této kapitoly, buď ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg | | | | | |

310590 | – ostatní: | | | | | |

31059010 | – – Přírodní dusičnan sodnodraselný sestávající z přírodní směsi dusičnanu sodného a dusičnanu draselného (podíl dusičnanu draselného může být až 44 %), přičemž celkový obsah dusíku činí nejvýše 16,3 % hmotnostních v sušině | | | | | |

Článek 27

1. Osvědčení odpovídají vzorům obsaženým v přílohách uvedených ve sloupci 4 tabulky v článku 26. Jsou vytištěna a vyplňují se v některém z úředních jazyků Evropského hospodářského společenství a případně v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků země vývozu.

2. Rozměry osvědčení jsou přibližně 210 × 297 mm.

Použije se tento papír:

- u zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 3, bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti mezi 55 a 65 g/m2.

Přední strana osvědčení musí být na pozadí opatřena růžovým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky,

- u zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovými čísly 4 a 5, bílý papír klížený ke psaní se žlutým okrajem o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2,

- u ostatního zboží uvedeného v tabulce bílý papír klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2.

3. U zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 3, může mít osvědčení vnější ozdobný okraj o šířce nejvýše 13 mm.

4. U zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 2, se osvědčení vyhotoví v jednom prvopisu a dvou kopiích. Prvopis má bílou barvu, první kopie růžovou a druhá kopie žlutou.

5. U zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 2, má každé osvědčení individuální pořadové číslo přidělené subjektem, který je vydal, za nímž se uvede kód státu vydávajícího subjektu.

Kopie osvědčení musí mít stejné číselné označení a kód státu jako prvopis.

6. Celní orgány členského státu, v němž je zboží předmětem celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, mohou požadovat překlad osvědčení.

Článek 28

Osvědčení musí být vyplněno strojem nebo rukou. Ve druhém případě musí být vyplněno inkoustem ahůlkovým písmem.

Článek 29

1. Osvědčení nebo v případě dílčích dodávek zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovými čísly 1, 6 a 7, jeho fotokopie podle článku 34 je nutno předložit celním orgánům členského státu dovozu spolu s dotyčným zbožím v těchto lhůtách, počítáno ode dne vydání osvědčení:

- dvou měsíců pro zboží uvedené v tabulce v článku 26 pod pořadovým číslem 2,

- tří měsíců pro zboží uvedené v tabulce pod pořadovými čísly 1, 3 a 4,

- šesti měsíců pro zboží uvedené v tabulce pod pořadovými čísly 5 a 7,

- dvaceti čtyř měsíců pro zboží uvedené v tabulce pod pořadovým číslem 6.

2. U zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovým číslem 2,

- se první kopie osvědčení předloží příslušným orgánům spolu s prvopisem,

- druhou kopii osvědčení zašle vydávající subjekt přímo celním orgánům členského státu dovozu.

Článek 30

1. Osvědčení je platné pouze tehdy, je-li řádně potvrzeno vydávajícím subjektem uvedeným ve sloupci 6 tabulky v článku 26.

2. Za řádně potvrzené se považuje osvědčení uvádějící datum a místo vydání a opatřené otiskem razítka vydávajícího subjektu a podpisem osoby či osob oprávněných je podepsat.

Článek 31

1. Vydávající subjekt smí být v tabulce v článku 26 uveden pouze v případě,

a) je-li jako takový uznáván zemí vývozu;

b) zaváže-li se ověřovat údaje uvedené v osvědčeních;

c) zaváže-li se poskytovat Komisi a členským státům na jejich žádost veškeré informace potřebné k vyhodnocení údajů uvedených v osvědčeních.

2. Tabulka v článku 26 bude změněna v případě, že již není splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), nebo v případě, že vydávající subjekt neplní některý ze svých závazků.

Článek 32

Na fakturách přiložených k celním prohlášením s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu musí být uvedeno pořadové číslo nebo čísla daného osvědčení.

Článek 33

Země uvedené ve sloupci 5 tabulky v článku 26 zašlou Komisi vzory otisků razítek, která používá vydávající subjekt nebo vydávající subjekty a případně jejich pověřené pobočky. Komise tyto informace sdělí celním orgánům členských států.

Článek 34

Je-li zboží, které je v tabulce v článku 26 uvedeno pod pořadovými čísly 1, 6 a 7, dodáváno po částech, vyhotoví se pro každou část dodávky fotokopie původního osvědčení. Fotokopii i původní osvědčení je nutno předložit celnímu úřadu v místě, kde se zboží nachází.

Na každé fotokopii je uvedeno jméno a adresa příjemce dodávky, poznámka "Výpis platný pro. … kg" (číslicemi a písmeny) a datum a místo rozdělení dodávky. Tyto údaje musí být potvrzeny otiskem razítka celního úřadu a opatřeny podpisem příslušného celního úředníka. Rozdělení dodávky se zaznamená do prvopisu osvědčení, které si ponechá příslušný celního úřad.

HLAVA IV

PŮVOD ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

Nepreferenční původ zboží

Oddíl 1

Opracování nebo zpracování udělující status původu

Článek 35

V této kapitole jsou pro textilie a textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury a některé jiné netextilní výrobky stanoveny způsoby opracování nebo zpracování, u nichž se má za to, že splňují kritéria uvedená v článku 24 kodexu a danému výrobku udělují status původu v zemi, v níž bylo opracování nebo zpracování provedeno.

"Zemí" se podle kontextu rozumí buď třetí země, nebo Společenství.

Pododdíl 1

Textilie a textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury

Článek 36

U textilií a textilních výrobků třídy XI kombinované nomenklatury se za opracování nebo zpracování, jež uděluje danému výrobku status původu v souladu s článkem 24 kodexu, považuje úplné zpracování ve smyslu článku 37.

Článek 37

Za úplné zpracování se považuje opracování nebo zpracování, v jehož důsledku jsou vyrobené nebo získané výrobky zařazeny do jiného čísla kombinované nomenklatury než jednotlivé nepůvodní materiály použité k jejich výrobě.

U výrobků uvedených v příloze 10 se však za úplné zpracování považují pouze jednotlivá zpracování uvedená pro každý vyrobený nebo získaný výrobek ve sloupci 3 zmíněné přílohy bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení.

Způsoby uplatňování pravidel uvedených v příloze 10 jsou vysvětleny v úvodních poznámkách v příloze 9.

Článek 38

Pro účely předchozího článku se však za opracování nebo zpracování udělující výrobku status původu v žádném případě nepovažují tyto úkony bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení:

a) úkony, jejichž účelem je uchování v nezměněném stavu výrobků během přepravy nebo skladování (větrání, rozprostírání, sušení, odstranění poškozených částí a obdobné úkony);

b) jednoduché úkony spočívající ve zbavování prachu, prosévání, výběru, třídění podle druhu či velikosti, sestavování (včetně skládání souprav výrobků), umývání, krájení;

c) i) výměna obalů, rozdělení nebo spojování nákladových kusů;

ii) prosté uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré ostatní jednoduché balící úkony;

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na výrobky nebo jeho obaly;

e) jednoduché sestavování součástí výrobků na úplný výrobek;

f) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až e).

Pododdíl 2

Jiné výrobky než textilie a textilní výrobky třídy XI kombinované nomenklatury

Článek 39

U vyrobených nebo získaných výrobků uvedených v příloze 11 se za opracování nebo zpracování, jež uděluje danému výrobku status původu v souladu s článkem 24 kodexu, považuje opracování nebo zpracování uvedené ve sloupci 3 zmíněné přílohy.

Způsoby uplatňování pravidel uvedených v příloze 11 jsou vysvětleny v úvodních poznámkách v příloze 9.

Pododdíl 3

Společná ustanovení pro veškeré výrobky

Článek 40

Je-li v seznamech obsažených v přílohách 10 a 11 uvedeno, že výrobku je udělen status původu, pokud hodnota použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne určitý procentní podíl ceny ze závodu vyrobených nebo získaných výrobků, vypočte se tento podíl takto:

- "hodnotou" se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji zjistit, první prokazatelná cena zaplacená za tyto materiály v zemi zpracování,

- "cenou ze závodu" se rozumí cena ze závodu vyrobeného nebo získaného výrobku, snížená o veškeré vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny, je-li výrobek vyvezen,

- "hodnotou získanou v důsledku montážních operací" se rozumí zvýšení hodnoty vyplývající z vlastní montáže a jakýchkoli dalších dokončovacích prací či kontrol a případně z vmontování jakýchkoli součástek pocházejících ze země, kde tyto operace probíhají, včetně zisku a celkových nákladů vzniklých v dané zemi v důsledku těchto operací.

Oddíl 2

Prováděcí ustanovení pro náhradní díly

Článek 41

Má se za to, že podstatné náhradní díly určené pro jakýkoli stroj, přístroj, nástroj, zařízení nebo vozidlo propuštěné do volného oběhu nebo již dříve vyvezené mají stejný původ jako daný stroj, přístroj, nástroj, zařízení či vozidlo, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto oddíle.

Článek 42

Domněnka uvedená v předchozím článku se uplatní pouze tehdy,

- pokud je nutná pro dovoz do země určení,

- pokud by použití uvedených podstatných náhradních dílů ve stroji, přístroji, nástroji, zařízení nebo vozidle při výrobě nebylo překážkou tomu, aby tento stroj, přístroj, nástroj, zařízení nebo vozidlo získaly status původu ve Společenství nebo v zemi výroby.

Článek 43

Pro účely článku 41 se rozumí:

a) "strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem" zboží, které je uvedeno ve třídách XVI, XVII a XVIII kombinované nomenklatury;

b) "podstatnými náhradními díly" náhradní díly, které jsou současně

- náhradními díly, bez nichž nemůže být řádně zajištěna funkce zboží uvedeného v písmenu a) propuštěného do volného oběhu nebo vyvezeného již dříve,

- charakteristické pro toto zboží a

- určeny k běžné údržbě zboží nebo výměně poškozených nebo opotřebovaných dílů téhož druhu.

Článek 44

Je-li příslušným orgánům nebo pověřeným subjektům členských států podána žádost o vydání osvědčení o původu zboží pro podstatné náhradní díly ve smyslu článku 41, musí toto osvědčení a žádost o jeho vydání obsahovat v kolonce 6 (číslo položky, značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, popis zboží) prohlášení žadatele, že zboží uvedené v žádosti je určeno k běžné údržbě již dříve vyvezeného stroje, přístroje, nástroje, zařízení nebo vozidla, a přesné určení daného stroje, přístroje, nástroje, zařízení nebo vozidla.

Je-li to možné, uvede žadatel rovněž odkaz na osvědčení o původu zboží (vydávající subjekt, číslo, datum vydání), na jehož základě byl vyvezen stroj, přístroj, nástroj, zařízení nebo vozidlo, pro jehož údržbu jsou náhradní díly určeny.

Článek 45

Je-li k propuštění podstatných náhradních dílů ve smyslu článku 41 do volného oběhu ve Společenství nutno prokázat jejich původ předložením osvědčení o původu zboží, musí toto osvědčení obsahovat náležitosti uvedené v článku 44.

Článek 46

K zajištění dodržování pravidel stanovených v tomto oddíle mohou příslušné orgány členských států požadovat předložení dodatečných dokladů, zejména

- faktury nebo její kopie vystavené na stroj, přístroj, nástroj, zařízení nebo vozidlo propuštěné do volného oběhu nebo již dříve vyvezené,

- smlouvu, její kopii nebo jiný doklad potvrzující, že se dodání uskutečňuje v rámci běžné údržby.

Oddíl 3

Prováděcí ustanovení k osvědčení o původu zboží

Pododdíl 1

Ustanovení o obecném osvědčení o původu zboží

Článek 47

Jestliže se při dovozu prokazuje nebo musí být prokázán původ zboží předložením osvědčení o původu zboží, musí osvědčení splňovat tyto požadavky:

a) musí být vydáno orgánem nebo jiným spolehlivým subjektem řádně pověřeným k provádění těchto úkonů vydávající zemí;

b) musí obsahovat veškeré údaje potřebné ke ztotožnění výrobku, jehož se týká, zejména

- počet, povahu, značky a čísla nákladových kusů,

- druh zboží,

- hrubou a čistou hmotnost zboží; tyto údaje však mohou být nahrazeny jinými údaji, například počtem kusů nebo objemem, pokud výrobek během dopravy podléhá značným změnám hmotnosti nebo jeho hmotnost nelze ověřit anebo v případě, že se takovéto jiné údaje běžně používají k jeho ztotožnění,

- jméno odesílatele;

c) jednoznačně prokazuje, že zboží, na které se vztahuje, pochází z určité země.

Článek 48

1. Osvědčení o původu zboží vydané příslušnými orgány nebo pověřenými subjekty členských států musí splňovat požadavky čl. 47 písm. a) a b).

2. Osvědčení o původu zboží a žádosti o jejich vydání musí být vyhotoveny na tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v příloze 12.

3. Tato osvědčení o původu zboží prokazují, že dané zboží pochází ze Společenství.

Tato osvědčení však mohou potvrzovat i původ dotyčného zboží v určitém členském státě, pokud to potřeby vývozu vyžadují.

Jsou-li podmínky uvedené v článku 24 kodexu splněny pouze v důsledku kumulace operací uskutečněných v různých členských státech, může být pro dotyčné zboží vydáno v každém případě pouze osvědčení o původu zboží ve Společenství.

Článek 49

Osvědčení o původu zboží se vydávají na písemnou žádost žadatele.

Pokud to okolnosti odůvodňují, zejména jestliže žadatel vyváží zboží pravidelně, mohou se členské státy rozhodnout nevyžadovat podání žádosti pro každou takovouto operaci, je-li zajištěno dodržování předpisů o původu zboží.

Pokud to potřeby vývozu vyžadují, lze vydat kromě osvědčení o původu zboží jednu nebo více jeho dodatečných kopií.

Tyto kopie musí být vystaveny na tiskopisech odpovídajících vzoru uvedenému v příloze 12.

Článek 50

1. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí mít rozměry 210 × 297 mm, přičemž přípustná odchylka je od – 5 mm do + 8 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 64 g/m2 nebo v případě, že bude použito papíru určeného pro leteckou poštu, 25 až 30 g/m2. Přední strana prvopisu osvědčení musí být na pozadí opatřena hnědým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Tiskopis žádosti musí být vytištěn v úředním jazyce nebo v jednom či více z úředních jazyků členského státu vývozu. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí být vytištěn v jednom či více úředních jazycích Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby v jakémkoli jiném jazyce.

3. Členské státy si mohou vyhradit právo tisknout tiskopisy osvědčení o původu zboží nebo jejich tisk svěřit schváleným tiskárnám. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na toto schválení. Každý tiskopis osvědčení o původu zboží musí nést název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Tiskopis musí rovněž za účelem identifikace obsahovat pořadové číslo, vytištěné nebo ve formě otisku razítka.

Článek 51

Tiskopisy žádosti a osvědčení o původu zboží je nutno vyplnit strojem nebo ručně hůlkovým písmem v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby v jakémkoli jiném jazyce.

Článek 52

Každé osvědčení o původu zboží podle článku 48 musí nést pořadové číslo pro účely identifikace. Žádost o vydání osvědčení a všechny jeho kopie musí nést stejné pořadové číslo.

Kromě toho mohou příslušné orgány nebo pověřené subjekty členských států opatřit takovéto doklady registračním číslem.

Článek 53

Příslušné orgány členských států stanoví, jaké případné další údaje musí být v žádosti uvedeny. Množství doplňujících informací je třeba omezit na naprosté minimum.

Každý členský stát uvědomí Komisi o předpisech, které přijme v oblasti působnosti prvního odstavce. Komise tyto informace neprodleně sdělí ostatním členským státům.

Článek 54

Příslušné orgány nebo pověřené subjekty členských států, které vydaly osvědčení o původu zboží, uchovávají související žádosti po dobu nejméně dvou let.

Žádosti však lze uchovávat i ve formě kopií, pokud jim právní předpisy daného členského státu přikládají stejnou průkaznost.

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení o osvědčeních o původu zboží pro některé zemědělské produkty, na něž se vztahují zvláštní dovozní režimy

Článek 55

Články 56 až 65 stanoví podmínky použití osvědčení o původu zboží na zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní režimy, pokud úprava těchto dovozních režimů odkazuje na následující ustanovení.

a) Osvědčení o původu zboží

Článek 56

1. Osvědčení o původu zboží pro zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, na něž se vztahují zvláštní nepreferenční dovozní režimy, se vydávají na tiskopisech odpovídajících vzoru uvedenému v příloze 13.

2. Pokud lze produkty, jichž se osvědčení týkají, považovat na základě předpisů platných ve Společenství za produkty pocházející ze třetích zemí, vydávají tato osvědčení příslušné státní orgány dotyčných třetích zemí (dále jen "vydávající orgány").

3. Tato osvědčení musí potvrzovat veškeré potřebné údaje stanovené v právních předpisech Společenství upravujících zvláštní dovozní režimy zmíněné v článku 55.

4. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy o dovozních režimech zmíněných v článku 55, platí osvědčení o původu zboží deset měsíců ode dne vydání vydávajícími orgány.

Článek 57

1. Osvědčení o původu zboží vydaná podle tohoto pododdílu smí tvořit pouze jediné vyhotovení označené slovem "prvopis" umístěným vedle názvu dokladu.

Bude-li třeba vydat další vyhotovení, musí být vedle názvu dokladu označeny slovem "kopie".

2. Příslušné orgány ve Společenství přijmou jako platný doklad pouze prvopis osvědčení o původu zboží.

Článek 58

1. Tiskopis osvědčení o původu zboží musí mít rozměry 210 × 297 mm, přičemž přípustná odchylka je od – 5 mm do + 8 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2. Přední strana prvopisu osvědčení musí být na pozadí opatřena žlutým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Osvědčení musí být vytištěna a vyplněna v některém z úředních jazyků Společenství.

Článek 59

1. Tiskopis osvědčení musí být vyplněn strojem, pomocí počítačového zpracování dat nebo obdobným způsobem.

2. Zápisy v osvědčení o původu zboží nelze mazat ani přepisovat. Jakékoli změny se provedou škrtnutím nesprávného údaje a vepsáním případných správných údajů. Každou změnu provedenou tímto způsobem musí parafovat osoba, která ji provedla, a potvrdit vydávající orgán.

Článek 60

1. Osvědčení o původu zboží vydaná v souladu s články 56 až 59 musí v kolonce 5 obsahovat všechny doplňující údaje uvedené v čl. 56 odst. 3, které jsou popřípadě potřebné pro uplatnění zvláštních dovozních režimů, pro které byla vydána.

2. Nevyužitá místa v kolonkách 5, 6 a 7 se proškrtnou tak, aby do nich nebylo možno provést dodatečné zápisy.

Článek 61

Každé osvědčení o původu zboží musí být pro identifikaci opatřeno pořadovým číslem, které může být natištěné, otiskem razítka vydávajícího orgánu a podpisem oprávněné osoby nebo oprávněných osob.

Osvědčení o původu zboží se vydává při vývozu zboží, na něž se vztahuje, a vydávající orgán si ponechá jednu kopii od každého vydaného osvědčení o původu zboží.

Článek 62

Ve výjimečných případech mohou být tato osvědčení o původu zboží vydána po vývozu produktů, na něž se vztahují, jestliže nebyla vydána při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností.

Vydávající orgány nemohou osvědčení podle článků 56 až 61 dodatečně vydat, dokud neověří, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji uvedenými v příslušné vývozní evidenci.

Osvědčení vydaná dodatečně musí v kolonce "Poznámky" obsahovat některý z těchto údajů:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

b) Správní spolupráce

Článek 63

1. Jestliže zvláštní dovozní režimy vztahující se na některé zemědělské produkty stanoví použití osvědčení o původu zboží uvedeného v článcích 56 až 62, závisí uplatnění tohoto dovozního režimu na zahájení postupu správní spolupráce, nestanoví-li úprava daného zvláštního dovozního režimu jinak.

K tomuto účelu sdělí dotčené třetí země Komisi Evropských společenství tyto údaje:

- názvy a adresy orgánů vydávajících osvědčení o původu zboží a vzory otisků razítek, která používají,

- názvy a adresy státních orgánů, které jsou pověřeny přijímat žádosti o dodatečné ověření osvědčení o původu zboží podle článku 64.

Komise veškeré tyto informace předá příslušným orgánům členských států.

2. Nepředloží-li dotyčná třetí země Komisi informace uvedené v odstavci 1, odepřou jí příslušné orgány ve Společenství přiznání výhod zvláštního dovozního režimu.

Článek 64

1. Dodatečné ověření osvědčení o původu zboží uvedených v článcích 56 až 62 se provádí odběrem vzorků, a to v případech, kdy vzniknou důvodné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů, které obsahuje.

V otázkách původu bude ověření provedeno na podnět celních orgánů.

Pro účely použití zemědělských předpisů mohou ověření případně provést jiné příslušné orgány.

2. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí příslušné orgány ve Společenství osvědčení o původu zboží nebo jeho kopii státnímu orgánu určenému třetí zemí vývozu, který je k ověřování příslušný, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro jeho ověření. Pokud byla na dotyčný produkt vystavena faktura, přiloží k vrácenému osvědčení její prvopis nebo případně kopii a rovněž poskytnou veškeré získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení nejsou správné nebo že osvědčení není pravé.

Jestliže se celní orgány ve Společenství rozhodnou pozastavit uplatňování zvláštního dovozního režimu u daného zboží až do výsledku ověření, rozhodnou o propuštění produktů s výhradou ochranných opatření, která považují za nezbytná.

Článek 65

1. O výsledcích dodatečného ověření musí být příslušné orgány ve Společenství informovány co nejdříve.

Z těchto výsledků musí být patrné, zda se osvědčení o původu zboží vrácená na základě článku 64 vztahují na skutečně vyvážené zboží a zda se na ně skutečně vztahuje daný zvláštní dovozní režim.

2. Neodpoví-li země vývozu na žádost o dodatečné ověření do šesti měsíců, odmítnou příslušné orgány ve Společenství uplatnit zvláštní dovozní režim s konečnou platností.

KAPITOLA 2

Preferenční původ zboží

Oddíl I

Systém všeobecných celních preferencí

Pododdíl I

Definice pojmu "původní výrobky"

Článek 66

Pro účely uplatňování předpisů o všeobecných celních preferencí poskytovaných Společenstvím na některé výrobky pocházející z rozvojových zemí se původními výrobky pocházejícími ze zemí, které mají na tyto preference nárok (dále jen "zvýhodněné země"), rozumějí tyto výrobky, pokud byly ve smyslu článku 75 dopraveny přímo do Společenství:

a) výrobky, které byly v dané zemi zcela získány nebo vyrobeny;

b) výrobky, které byly v této zemi vyrobeny s použitím jiných výrobků, než které jsou uvedeny v písmenu a), jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu čl. 68 odst. 1.

Článek 67

1. Ve smyslu čl. 66 písm. a) se výrobky zcela vyrobenými nebo získanými ve zvýhodněné zemi rozumějí

a) nerostné produkty vytěžené v této zemi z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty sklizené v této zemi;

c) živá zvířata narozená nebo vylíhnutá a odchovaná v této zemi;

d) produkty získané z živých zvířat chovaných v této zemi;

e) produkty lovu a rybolovu v této zemi;

f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře plavidly této země;

g) výrobky vyrobené nebo získané na palubě výrobních plavidel z produktů uvedených v písmenu f);

h) vyřazené předměty sebrané v této zemi, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin;

i) odpady a zbytky pocházející z výrobních operací provedených v této zemi;

j) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo pobřežní vody, má-li tato země výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k) výrobky vyrobené v této zemi výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2. Pojem "plavidla této země" v odst. 1 písm. f) se vztahuje pouze na plavidla,

- která jsou registrována nebo přihlášena ve zvýhodněné zemi,

- která plují pod vlajkou zvýhodněné země,

- která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci zvýhodněné země nebo společnosti s ústředím ve zvýhodněné zemi a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky zvýhodněné země, a v případě osobních společností nebo společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní zvýhodněná země, veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci zvýhodněné země,

- jejichž velitel a důstojníci jsou výhradně státními příslušníky zvýhodněné země a

- jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci zvýhodněné země.

3. Pojem "zvýhodněná země" zahrnuje rovněž pobřežní vody této země.

4. Zámořská plavidla včetně výrobných plavidel, na nichž se produkty rybolovu zpracovávají nebo přepracovávají, se považují za součást území zvýhodněné země, které náležejí, jestliže splňují požadavky odstavce 2.

Článek 68

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, považují se pro účely čl. 66 písm. b) nepůvodní materiály za dostatečně zpracované nebo přepracované, je-li vyrobený nebo získaný výrobek zařazen do jiného čísla než jednotlivé nepůvodní materiály použité k jejich výrobě.

Příloha 14 obsahuje poznámky pro výrobky vyrobené z nepůvodních materiálů.

"Kapitolami" a "čísly" se v těchto ustanoveních rozumějí kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) nomenklatury harmonizovaného systému.

Výraz "zařazený" se vztahuje k zařazení určitého výrobku nebo materiálu do určitého čísla.

2. U výrobků uvedených ve sloupcích 1 a 2 seznamu v příloze 15 musí být místo podmínek uvedených v odstavci 1 splněny požadavky stanovené pro daný výrobek v sloupci 3.

a) "Hodnotou" v seznamu přílohy 15 se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji zjistit, první prokazatelná cena zaplacená za tyto materiály v dané zemi. Má-li být určena hodnota použitých původních materiálů, použije se toto písmeno přiměřeně.

b) "Cenou ze závodu" v seznamu přílohy 15 se rozumí cena zaplacená za vyrobený nebo získaný výrobek výrobci, v jehož podniku bylo provedeno poslední opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny, je-li vyrobený nebo získaný výrobek vyvezen.

3. Pro účely čl. 66 písm. b) se však následující opracování nebo zpracování považují za nedostatečné k tomu, aby výrobku udělily status původu bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení:

a) operace, jejichž účelem je uchování v nezměněném stavu výrobků během přepravy nebo skladování (větrání, rozprostření, sušení, chlazení, naložení do slaného nebo sirného nálevu nebo vody s přidáním jiných látek, odstranění poškozených částí a obdobné úkony);

b) jednoduché úkony spočívající ve zbavování prachu, prosévání, výběru, třídění (včetně skládání souprav výrobků), umývání, natírání, krájení;

c) i) výměna obalů, rozdělení nebo spojování zásilek;

ii) prosté plnění do lahví, baněk, uložení do pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky apod. a veškeré ostatní jednoduché balící úkony;

d) připevňování značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na výrobky nebo jejich obaly;

e) jednoduché mísení výrobků, též různého druhu, pokud jedna nebo více součástí směsi nesplňují podmínky stanovené v této hlavě, aby mohly být považovány za původní výrobek;

f) jednoduché sestavování součástí výrobků na úplný výrobek;

g) kombinace dvou nebo více úkonů uvedených v písmenech a) až f);

h) porážení zvířat.

Článek 69

Při určování, zda výrobek pochází ze zvýhodněné země, se nezjišťuje, zda elektrická energie, paliva, zařízení a vybavení, stroje nebo nástroje, které byly použity při výrobě, pocházejí ze třetích zemí.

Článek 70

1. Odchylně od článku 66 se při určování, zda je výrobek vyrobený ve zvýhodněné zemi, která je členem regionálního sdružení, původním výrobkem ve smyslu článku 66, považují výrobky pocházející z kterékoli jiné země daného regionálního sdružení použité při výrobě za výrobky pocházející ze země, v níž se daná výroba uskutečnila.

2. Země původu konečného výrobku se určuje podle článku 71.

3. Regionální kumulace se vztahuje na tři různá regionální sdružení zvýhodněných zemí, které využívají systém všeobecných celních preferencí:

a) Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN);

b) Středoamerický společný trh (CACM);

c) Andská skupina.

4. "Regionálním sdružením" se podle souvislosti rozumí ASEAN, CACM nebo Andská skupina.

Článek 71

1. Výrobky se statusem původu podle článku 70 pocházejí z té země regionálního sdružení, v níž bylo provedeno poslední opracování nebo zpracování, jestliže

- zde přidaná hodnota ve smyslu odstavce 3 je vyšší než nejvyšší celní hodnota použitých výrobků pocházejících z kterékoli jiné země regionálního sdružení,

- opracování nebo zpracování, které zde bylo provedeno, přesahuje rámec úkonů uvedených v čl. 68 odst. 3 a v případě textilních výrobků též rámec zpracovatelských operací uvedených v příloze 16.

2. Ve všech ostatních případech pochází výrobek z té země regionálního sdružení, na kterou připadá nejvyšší celní hodnota použitých výrobků pocházejících z ostatních zemích regionálního sdružení.

3. "Přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech začleněných výrobků pocházejících z některé jiné země regionálního sdružení.

Článek 72

1. Články 70 a 71 se použijí pouze tehdy, jestliže

a) je právní úprava obchodu mezi zeměmi regionálního sdružení s ohledem na regionální kumulaci totožná s ustanoveními tohoto oddílu;

b) se každá země regionálního sdružení zaváže, že bude dodržovat ustanovení tohoto oddílu nebo dbát na jejich dodržování a že zajistí nezbytnou správní spolupráci se Společenstvím i ostatními zeměmi regionálního sdružení, aby bylo zabezpečeno řádné vydávání osvědčení o původu zboží na tiskopise A a ověřování osvědčení o původu zboží na tiskopise A a tiskopisů APR.

O tomto závazku uvědomí Komisi sekretariát regionálního sdružení. Sekretariáty se rozumějí

- Generální sekretariát ASEAN,

- Stálý sekretariát Středoamerického společného trhu,

- Junta del Acuerdo de Cartagena.

2. Komise uvědomí členské státy, jakmile jednotlivá regionální sdružení splní podmínky stanovené v odstavci 1.

Článek 73

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 74

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní výrobky, jestliže jsou původními výrobky všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy výrobků, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní výrobek jako celek, jestliže hodnota nepůvodních součástí netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 75

1. Za dopravené do Společenství přímo ze zvýhodněné země vývozu se považují

a) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje bez vstupu na území jiné země, s výjimkou jiné země téhož regionálního sdružení, použije-li se článek 70;

b) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje přes území jiných zemí než zvýhodněné země vývozu nebo přes území jiných zemí než ostatních zemí téhož regionálního sdružení, použije-li se článek 70, též s překládkou nebo dočasným uskladněním v těchto zemích, pokud je přeprava přes tyto země opodstatněná zeměpisnými nebo dopravně technickými důvody a pokud výrobky

- zůstaly v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem,

- tam nebyly předmětem obchodu ani domácí spotřeby a

- tam nebyly podrobeny jiným operacím než případné vykládce nebo překládce anebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu;

c) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje přes území Finska, Norska, Rakouska, Švédska nebo Švýcarska a byly následně zcela nebo částečně zpětně vyvezeny do Společenství, pokud

- v zemi tranzitu nebo uskladnění zůstaly pod celním dohledem a

- nebyly podrobeny jiným operacím než případné vykládce nebo překládce anebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu;

d) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje potrubím přes území jiných zemí než přes území zvýhodněné země vývozu.

2. Splnění podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) a c) se prokazuje tak, že se celním orgánům ve Společenství předloží

a) buď jeden tranzitní doklad vystavený ve zvýhodněné zemi vývozu, na jehož základě se uskutečňuje přeprava přes zemi tranzitu;

b) nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující

- přesný popis zboží,

- data vykládky nebo překládky zboží nebo jeho vylodění nebo nalodění s určením použitých plavidel a

- osvědčení podmínek, v nichž se zboží nacházelo v zemi tranzitu;

c) anebo, nemohou-li být předloženy, jakékoli jiné dostačující doklady.

Článek 76

Podmínky pro nabytí statusu původu obsažené v tomto pododdíle musí být splněny ve zvýhodněné zemi nepřetržitě.

Jsou-li původní výrobky vyvezené ze zvýhodněné země do jiné země vráceny do zvýhodněné země, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li příslušným orgánům věrohodně prokázat, že

- vrácené zboží je totožné s vyvezeným zbožím,

- bylo podrobeno případně pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi.

Článek 77

1. Ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí mohou být učiněny odchylky od těchto ustanovení, jestliže k tomu opravňuje rozvoj stávajících průmyslových odvětví nebo zahájení činnosti nových průmyslových odvětví. Nejméně rozvinuté země jsou uvedeny v nařízeních Rady a v rozhodnutích ESUO o uplatňování všeobecných celních preferencí v běžném roce.

K tomuto účelu podá dotyčná země Komisi Evropských společenství žádost o udělení odchylky a připojí podklady vypracované podle odstavce 3.

2. Při zkoumání žádostí se přihlíží zejména

a) k případům, kdy by uplatňování platných pravidel o prokazování původu značně omezilo schopnost průmyslových odvětví ve zvýhodněné zemi pokračovat ve svém vývozu do Společenství, a zejména k případům, kdy by uplatnění pravidel mohlo vést k ukončení činnosti;

b) ke zvláštním případům, kdy může být jednoznačně prokázáno, že by se v důsledku uplatňování pravidel o prokazování původu neuskutečnily významné investice do některého průmyslového odvětví a kdy by odchylka podpořila investiční program, jenž by postupně umožnil dodržování těchto pravidel;

c) k hospodářským a sociálním dopadům rozhodnutí, která mají být přijata, zejména s ohledem na stav zaměstnanosti.

3. Aby usnadnily zkoumání žádostí o udělení odchylky, předloží země, které je podávají, k jejich odůvodnění pokud možno úplné podklady, odpovídající zejména na tyto otázky:

- název konečného výrobku,

- druh a množství výrobků, které v ní byly zpracovány nebo přepracovány,

- výrobní postup,

- přidaná hodnota,

- počet zaměstnanců daného podniku,

- předpokládaný objem vývozu do Společenství,

- odůvodnění požadované doby platnosti,

- jiné poznámky.

Táž pravidla platí pro případné žádosti o prodloužení platnosti.

Pododdíl 2

Prokazování původu

a) Osvědčení o původu zboží na tiskopise A

Článek 78

1. Na původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu se při dovozu do Společenství mohou vztahovat celní preference uvedené v článku 66 po předložení osvědčení o původu zboží na tiskopise A, jehož vzor je uveden v příloze 17, jestliže toto osvědčení vydaly celní orgány nebo jiné orgány veřejné moci zvýhodněné země a jestliže daná země

- sdělila Komisi Evropských společenství údaje požadované podle článku 93 a

- poskytuje Společenství správní pomoc tím, že umožňuje celním orgánům členských států ověřit pravost osvědčení a správnost údajů o skutečném původu dotyčných výrobků.

2. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A smí být vydáno pouze v případě, že má sloužit k prokázání nároku na uplatnění celních preferencí uvedených v článku 66.

3. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho zmocněného zástupce.

4. Vývozce nebo jeho zástupce připojí k žádosti veškeré podklady potřebné k prokázání, že pro vyvážené výrobky může být vydáno osvědčení o původu zboží na tiskopise A.

5. Osvědčení vydává příslušný orgán veřejné moci zvýhodněné země, pokud vyvážené výrobky mohou být považovány za výrobky pocházející z této země ve smyslu pododdílu 1.

6. K přezkoumání, zda je splněna podmínka v odstavci 5, může příslušný orgán veřejné moci požadovat předložení všech podkladů nebo provádět veškeré kontroly, které považuje za účelné.

7. Příslušný orgán veřejné moci zvýhodněné země dbá na to, aby tiskopisy osvědčení o původu zboží a žádosti byly řádně vyplněny.

8. Vyplnění kolonky 2 osvědčení o původu zboží na tiskopise A není povinné. V důsledku toho musí být v kolonce 12 tohoto osvědčení nezbytně obsažen údaj "Evropské hospodářské společenství" nebo název některého členského státu. Je-li však uplatňován tranzitní režim uvedený v čl. 75 odst. 1 písm. c) a článku 80, musí v něm být místo toho v souladu s čl. 83 odst. 3 posledním pododstavcem obsažen název některé ze zemí zmíněných v článku 80.

9. Datum vydání osvědčení o původu zboží na tiskopise A se uvádí v kolonce 11. Podpis, jenž má být v této kolonce obsažen, je vyhrazen orgánu vydávajícímu osvědčení a musí být vlastnoruční.

10. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydávají příslušné orgány zvýhodněné země vývozu při vývozu výrobků, na něž se osvědčení vztahuje. Je dostupné vývozci, jakmile se vývoz opravdu uskuteční nebo jakmile je zajištěn.

Článek 79

Protože osvědčení o původu zboží na tiskopise A slouží k prokázání nároku na uplatnění celních preferencí uvedených v článku 66, je příslušný orgán veřejné moci země vývozu povinen přijmout předpisy potřebné k ověření původu výrobků a správnosti ostatních údajů uvedených v osvědčení.

Článek 80

Na původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu se při dovozu do Společenství se mohou vztahovat celní preference uvedené v článku 66 po předložení osvědčení o původu zboží na tiskopise A, jestliže toto osvědčení vydaly celní orgány Finska, Norska, Rakouska, Švédska nebo Švýcarska na základě osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydaného příslušnými orgány zvýhodněné země vývozu, jestliže jsou splněny podmínky uvedené v článku 75 a jestliže Finsko, Norsko, Rakousko, Švédsko nebo Švýcarsko poskytují Společenství pomoc tím, že umožňují celním orgánům členských států ověřit pravost a pravdivost vydaných osvědčení. Kontrolní postup stanovený v článku 95 se použije přiměřeně. Lhůta uvedená v čl. 95 odst. 3 prvním pododstavci se prodlužuje na osm měsíců.

Článek 81

1. Ve výjimečných případech může být osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydáno po skutečném vývozu výrobků, jichž se týká, jestliže nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností, za podmínky, že výrobky nebyly vyvezeny dříve, než byly Komisi Evropských společenství sděleny údaje požadované podle článku 93.

2. Příslušný orgán veřejné moci může vydat osvědčení o původu zboží dodatečně pouze v případě, že ověřil, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s odpovídajícími vývozními doklady a že osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebylo vydáno již při vývozu dotyčných výrobků.

3. V osvědčeních o původu zboží na tiskopise A vydaných dodatečně musí být v kolonce 4 obsažena poznámka

nebo

.

Článek 82

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení osvědčení o původu zboží na tiskopise A může vývozce požádat příslušný orgán veřejné moci o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které má vývozce v držení. Duplikát osvědčení na tiskopise A musí v kolonce 4 obsahovat poznámku "duplicata" nebo "duplicate" a musí být opatřen datem vydání a pořadovým číslem prvopisu osvědčení.

2. Pro účely článku 85 nabývá duplikát platnosti dnem, kdy byl vydán prvopis osvědčení.

Článek 83

1. Jedno nebo více osvědčení o původu zboží na tiskopise A mohou být kdykoli nahrazena jedním nebo více osvědčeními o původu zboží na tiskopise A, jestliže je vydají celní orgány ve Společenství příslušné pro kontrolu výrobků.

2. Náhradní osvědčení vydané podle tohoto článku nebo článku 80 se považuje za konečné osvědčení o původu výrobků v něm uvedených. Náhradní osvědčení se vydává na základě písemné žádosti zpětného vývozce.

3. V náhradním osvědčení musí být v kolonce vpravo nahoře uveden název prostřednické země, v níž bylo náhradní osvědčení vydáno.

V kolonce 4 se uvede jedna z poznámek

nebo

a datum vydání původního osvědčení a jeho pořadové číslo.

V kolonce 1 se uvede jméno zpětného vývozce.

V kolonce 2 může být uvedeno jméno konečného příjemce.

Do kolonek 3 až 9 je nutno přenést veškeré údaje obsažené v původním osvědčení, které se vztahují se na zpětně vyvážené výrobky.

V kolonce 10 je nutno uvést odkaz na fakturu zpětného vývozce.

V kolonce 11 musí být uveden úřední záznam orgánu, který náhradní osvědčení vydal. Odpovědnost tohoto orgánu se týká pouze vydání náhradního osvědčení.

V kolonce 12 se uvedou místo původu a místo určení obsažené v původním osvědčení. Tuto kolonku podepisuje zpětný vývozce. Zpětný vývozce, který kolonku podepsal v dobré víře, neodpovídá za správnost údajů v původním osvědčení.

4. Celní úřad, který vydává náhradní osvědčení, zaznamená do původního osvědčení hmotnost, čísla a druh odesílaných nákladových kusů a pořadová čísla jednoho nebo více odpovídajících náhradních osvědčení. Původní osvědčení musí daný celní úřad uchovávat po dobu nejméně dvou let.

5. K náhradnímu osvědčení může být přiložena fotokopie původního osvědčení.

Článek 84

1. Aniž je dotčen odstavec 4, vyznačí se v kolonce 7 osvědčení o původu zboží na tiskopise A podle článku 78 odkaz na osvědčení o pravosti uvedené v čl. 1 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3833/90 [9].

2. Potvrzení uvedená v odstavci 1 sestávají z popisu výrobků podle odstavce 3 a dále z otisku razítka příslušného orgánu veřejné moci a vlastnoručního podpisu úředníka zmocněného osvědčovat pravost popisu zboží v kolonce 7.

3. Popis výrobků v odstavci 7 osvědčení o původu zboží zní, podle druhu výrobku,

- "tabac brut ou non fabriqué du type Virginia

nebo

,

- nebo

,

- nebo

,

- nebo

"spirits produced from grapes, called "Singani", in containers holding two litres or less"

4. Odchylně od odstavců 1 a 2, a aniž je dotčen odstavec 3, se nevyžaduje potvrzení správnosti popisu výrobků ve smyslu odstavce 3 v kolonce 7 osvědčení o původu zboží na tiskopise A příslušným orgánem, jestliže orgán příslušný k vydání osvědčení o původu zboží je zároveň orgánem veřejné moci příslušným k vydání osvědčení o pravosti.

Článek 85

1. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A musí být ve lhůtě deseti měsíců ode dne vydání orgány veřejné moci zvýhodněné země vývozu předloženo celním orgánům členského státu dovozu, kterým byly výrobky předloženy.

2. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A, která byla celním orgánům předložena po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, mohou být přijata za účelem uplatnění celních preferencí uvedených v článku 66 pouze v případě, že lhůta nemohla být dodržena v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností.

3. Celní orgány mohou rovněž přijmout osvědčení o původu zboží v případě, že jim byly dotyčné výrobky předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 86

1. Jsou-li výrobky ze zvýhodněné země zaslány na výstavu do jiné země a prodány za účelem dovozu do Společenství, uplatní se u nich celní preference uvedené v článku 66, jestliže splňují podmínky stanovené v tomto oddíle pro to, aby byly považovány za pocházející ze zvýhodněné země vývozu, a je-li celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a) vývozce zaslal tyto výrobky přímo z území zvýhodněné země do země konání výstavy;

b) vývozce tyto výrobky prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství;

c) výrobky byly do Společenství zaslány ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu;

d) výrobky nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Celním orgánům se předloží osvědčení o původu zboží na tiskopise A obvyklým způsobem. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o druhu výrobků a o okolnostech, za kterých byly vystavovány.

3. Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu výrobky zůstávají pod dohledem celních orgánů, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční výrobky.

Článek 87

Osvědčení o původu zboží na tiskopise A se předkládá celním orgánům členského státu dovozu spolu s celním prohlášením. Dále mohou celní orgány požadovat, aby celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu bylo doplněno prohlášením dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky pro uplatnění celních preferencí uvedených v článku 66.

Článek 88

Aniž je dotčen čl. 68 odst. 3, považuje se rozložený nebo nesestavený výrobek kapitol 84 a 85 harmonizovaného systému na žádost deklaranta za jediný výrobek, jestliže je dovážen po částech za podmínek stanovených celními orgány a jestliže je při dovozu první dílčí zásilky předloženo osvědčení o původu zboží na tiskopise A za celý výrobek.

b) Tiskopis APR

Článek 89

1. Aniž je dotčen článek 78, prokazuje se status původu ve smyslu tohoto oddílu u výrobků zasílaných poštou (včetně poštovních balíků) předložením tiskopisu APR, jehož vzor je uveden v příloze 18, pokud se jedná o zásilky obsahující výhradně původní výrobky, pokud jejich hodnota nepřesahuje 3000 ECU na jednu zásilku a pokud se správní pomoc uvedená v čl. 78 odst. 1 vztahuje rovněž na zmíněný tiskopis.

2. Tiskopis APR vyplňuje a podepisuje vývozce nebo jím zmocněný zástupce na odpovědnost vývozce. Podpis v kolonce 6 musí být vlastnoruční.

3. Tiskopis APR je nutno vystavit pro každou poštovní zásilku. Po vyplnění a podepsání jej vývozce v případě poštovního balíku připojí k průvodce. U listovních zásilek vloží vývozce tiskopis do zásilky.

4. Pokud bylo zboží obsažené v zásilce v zemi vývozu již kontrolováno z hlediska definice původu výrobku, může vývozce tuto okolnost uvést v kolonce 7 "Poznámky" tiskopisu APR.

5. Tato ustanovení nezprošťují vývozce povinnosti dbát na splnění všech ostatních formalit stanovených celními a poštovními předpisy.

6. Články 85 a 87 se na tiskopisy APR použijí přiměřeně.

c) Jiná ustanovení o prokazování původu

Článek 90

Výrobky, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní výrobky ve smyslu článku 66, na které se vztahují celní preference, aniž by bylo třeba předložit osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo vyplnit tiskopis APR, pokud se jedná o dovoz zcela neobchodní povahy, pokud dovozce prohlásil, že výrobky splňují všechny podmínky pro uplatnění tohoto článku, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti.

Celková hodnota těchto výrobků nesmí u malých zásilek překročit 215 ECU a u výrobků nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 600 ECU.

Článek 91

1. Při uplatnění článku 70 se původ výrobků vyvážených z jedné země regionálního sdružení do jiné země téhož regionálního sdružení, aby zde bylo dále zpracováno nebo přepracováno nebo zpětně vyvezeno v nezměněném stavu, prokazuje předložením osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydaného v první uvedené zemi nebo tiskopisu APR vystaveného v první uvedené zemi.

2. Orgány zvýhodněné země, kterým je podána žádost o vydání osvědčení o původu zboží na tiskopise A pro výrobky, při jejichž výrobě byl použit materiál pocházející z jiné země téhož regionálního sdružení, přihlédnou k osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydanému příslušnými orgány této země nebo tiskopisu APR jimi vystavenému. Země původu zjištěná podle článku 71 se zapíše do kolonky 12 osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo kolonky 8 tiskopisu APR.

3. Takto vydaná osvědčení o původu zboží na tiskopise A musí v kolonce 4 obsahovat poznámku

nebo

.

Článek 92

Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v osvědčení a údaji v podkladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu výrobku, nepozbývá tím osvědčení platnosti, je-li možné nesporně prokázat, že se osvědčení vztahuje na předložené výrobky.

Pododdíl 3

Způsoby správní spolupráce

Článek 93

1. Zvýhodněné země sdělí Komisi Evropských společenství názvy a adresy orgánů veřejné moci příslušných pro vydávání osvědčení o původu zboží na tiskopise A, vzory otisků razítek, která tyto orgány používají, a názvy a adresy orgánů veřejné moci příslušných k ověřování tiskopisů A a tiskopisů APR.

2. Zvýhodněné země sdělí Komisi Evropských společenství také názvy a adresy orgánů veřejné moci příslušných k vydávání osvědčení o pravosti podle článku 84 a vzory otisků razítek, která používají.

3. Komise tyto údaje sdělí celním orgánům členských států.

Článek 94

Při uplatňování předpisů o celních preferencích uvedených v článku 66 musí zvýhodněné země dodržovat ustanovení o vydávání osvědčení o původu zboží na tiskopise A, o podmínkách pro použití tiskopisů APR a o správní spolupráci nebo zajistit jejich dodržování.

Článek 95

1. Dodatečné ověření osvědčení o původu zboží na tiskopise A a tiskopisů APR se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů o skutečném původu daných výrobků.

2. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí celní orgány osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo tiskopis APR příslušnému orgánu veřejné moci zvýhodněné země, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro jeho ověření. Pokud byla vystavena faktura, přiloží k tiskopisu APR její prvopis nebo případně kopii. Celní orgány rovněž poskytnou veškeré získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení nebo tiskopise nejsou správné.

Jestliže se dané orgány rozhodnou pozastavit uplatňování celních preferencí uvedených v článku 66 až do výsledku ověření, propustí výrobky dovozci, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

3. Pokud byla podána žádost o dodatečné ověření podle odstavce 1, musí být ověření provedeno ve lhůtě šesti měsíců a jeho výsledky musí být sděleny celním orgánům ve Společenství. Z výsledků musí být zřejmé, zda se napadené osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo tiskopis APR vztahují na skutečně vyvezené výrobky a zda se na tyto výrobky mají uplatňovat celní preference uvedené v článku 66.

4. V případě osvědčení o původu zboží na tiskopise A vydaných podle článku 91 musí odpověď obsahovat údaje z osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo z tiskopisu APR, ke kterým bylo přihlédnuto.

5. Jestliže v případě odůvodněných pochybností po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2 neobdrží celní orgány odpověď nebo jestliže odpověď obsahuje údaje, které nepostačují k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu výrobků, zašle se příslušnému orgánu druhé sdělení. Jestliže ve lhůtě čtyř měsíců od tohoto druhého sdělení nejsou celním orgánům sděleny výsledky ověření, o které požádaly, nebo jestliže výsledky neumožňují rozhodnout o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu výrobků, odmítnou příslušné orgány uplatnit všeobecné celní preference, s výjimkou zásahu vyšší moci nebo existence mimořádných okolností.

6. Pokud ověřovací postup nebo jiné dostupné informace dávají podnět k domněnce, že nejsou dodržována ustanovení tohoto oddílu, provede zvýhodněná země vývozu z vlastního podnětu nebo na žádost Společenství potřebná šetření nebo přijme vhodná opatření, aby tato šetření byla provedena s požadovanou naléhavostí, aby byly takové přestupky odhaleny a aby jim bylo možno předcházet; daná zvýhodněná země může k tomuto účelu Společenství požádat, aby se na těchto šetřeních podílelo.

7. Pro účely dodatečného ověření osvědčení o původu zboží na tiskopise A musí příslušný orgán veřejné moci zvýhodněné země uchovávat kopie osvědčení o původu zboží a případné související vývozní doklady alespoň po dobu dvou let.

Článek 96

Ustanovení čl. 75 odst. 1 písm. c) a článku 80 se použijí pouze v případě, že Rakousko, Finsko, Norsko, Švédsko a Švýcarsko uplatňují v rámci celních preferencí, jež poskytují určitým výrobkům pocházejícím z rozvojových zemí, předpisy obdobné uvedeným ustanovením.

Pododdíl 4

Závěrečné ustanovení

Článek 97

Aniž je dotčen článek 87, mohou být osvědčení o původu zboží na tiskopise A spolu s doklady prokazující přímou přepravu předložena ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byla země nebo oblast uznána nebo opětovně uznána za zvýhodněnou zemi v systému všeobecných celních preferencí, pro výrobky uvedené v nařízeních Rady a v rozhodnutích ESUO pro daný rok, které jsou ve Společenství prováženy, dočasně uskladňovány nebo se nacházejí v režimu uskladňování v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

Oddíl 2

Okupovaná území

Pododdíl 1

Definice pojmu "původní výrobky"

Článek 98

1. Pro účely uplatňování předpisů o celních preferencí poskytovaných Společenstvím na některé výrobky pocházející z okupovaných území se níže uvedenými výrobky rozumějí tyto výrobky, pokud byly ve smyslu článku 103 dopraveny přímo:

a) výrobky pocházející z okupovaných území:

i) výrobky, které byly na těchto územích zcela získány nebo vyrobeny;

ii) výrobky, které byly na těchto územích vyrobeny s použitím jiných výrobků než zcela získaných a vyrobených na těchto územích, jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 100. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu tohoto pododdílu pocházejí ze Společenství;

b) výrobky pocházející ze Společenství:

i) výrobky, které byly ve Společenství zcela získány nebo vyrobeny;

ii) výrobky, které byly ve Společenství vyrobeny s použitím jiných výrobků než zcela získaných a vyrobených ve Společenství, jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 100. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu tohoto pododdílu pocházejí z okupovaných území.

2. "Okupovanými územími" se rozumějí západní břeh Jordánu a pásmo Gazy okupované Izraelem.

Článek 99

Výrobky zcela vyrobenými nebo získanými na okupovaných územích se rozumějí

a) nerostné produkty vytěžené na těchto územích z půdy nebo mořského dna;

b) rostlinné produkty sklizené na těchto územích;

c) živá zvířata narozená nebo vylíhnutá a odchovaná na těchto územích;

d) produkty získané z živých zvířat chovaných na těchto územích;

e) produkty lovu a rybolovu na těchto územích;

f) vyřazené předměty sebrané na těchto územích, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin;

g) odpady a zbytky pocházející z výrobních operací provedených na těchto územích;

h) produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich pobřežní vody, má-li dané území výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

i) výrobky vyrobené nebo získané na těchto územích výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až h).

Článek 100

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, považují se pro účely čl. 98 odst. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) nepůvodní materiály za dostatečně zpracované nebo přepracované, je-li vyrobený nebo získaný výrobek zařazen do jiného čísla než jednotlivé nepůvodní materiály použité k jejich výrobě.

Použije se čl. 68 odst. 1 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec.

2. U výrobků uvedených ve sloupcích 1 a 2 seznamu v příloze 19 musí být místo podmínek uvedených v odstavci 1 splněny požadavky stanovené pro daný výrobek v sloupci 3.

a) "Hodnotou" v seznamu přílohy 19 se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji zjistit, první prokazatelná cena zaplacená za tyto materiály na daném území.

Má-li být určena hodnota použitých původních materiálů, použije se předchozí pododstavec přiměřeně.

b) "Cenou ze závodu" v seznamu přílohy 19 se rozumí cena zaplacená výrobci, v jehož podniku bylo provedeno poslední opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny, je-li vyrobený nebo získaný výrobek vyvezen.

3. Pro účely čl. 98 odst. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) se však operace uvedené v čl. 68 odst. 3 písm. a) až h) považují za nedostatečné k tomu, aby výrobku udělily status původu, bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení.

Článek 101

Při určování, zda výrobek pochází z okupovaných území, se nezjišťuje, zda elektrická energie, paliva, zařízení a vybavení, stroje nebo nástroje, které byly použity při výrobě, jakož i materiály výrobky, které nejsou určeny k tomu, aby tvořily součást konečného složení výrobku, pocházejí ze třetích zemí.

Článek 102

Články 73 a 74 se použijí také na tento oddíl.

Článek 103

1. Za dopravené do Společenství přímo z okupovaných území a ze Společenství na okupovaná území se považují

a) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje bez vstupu na jiné území;

b) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje přes jiná území než okupovaná území nebo Společenství, též s překládkou nebo dočasným uskladněním, pokud je přeprava přes tato území opodstatněná zeměpisnými nebo dopravně technickými důvody a pokud tam výrobky

- nebyly předmětem domácí spotřeby a

- nebyly podrobeny jiným operacím než případné vykládce nebo překládce anebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu;

c) výrobky, jejichž přeprava se uskutečňuje potrubím přes jiná území než přes okupovaná území.

2. Splnění podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) se prokazuje tak, že se celním orgánům ve Společenství nebo obchodním komorám na okupovaných územích předloží

a) buď jeden tranzitní doklad vystavený na okupovaných územích nebo ve Společenství, na jehož základě se uskutečňuje přeprava přes zemi tranzitu;

b) nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující:

- přesný popis zboží,

- data vykládky nebo překládky zboží nebo jeho vylodění nebo nalodění s určením použitých plavidel a

- osvědčení podmínek, v nichž se zboží nacházelo v zemi tranzitu;

c) anebo, nemohou-li být předloženy, jakékoli jiné dostačující doklady.

Článek 104

Podmínky pro nabytí statusu původu obsažené v tomto pododdíle musí být splněny ve Společenství nebo na okupovaných územích nepřetržitě.

Jsou-li původní výrobky vyvezené ze Společenství nebo z okupovaných území do jiné země vráceny, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li příslušným orgánům věrohodně prokázat, že

- vrácené zboží je totožné s vyvezeným zbožím a

- bylo podrobeno případně pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi.

Pododdíl 2

Prokazování původu

a) Průvodní osvědčení EUR.1

Článek 105

Status původu výrobku ve smyslu tohoto oddílu se prokazuje předložením průvodního osvědčení EUR.1 podle vzoru uvedeného v příloze 21.

Článek 106

1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho zmocněného zástupce jednajícího na jeho odpovědnost. Žádost se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze 21 a který se vyplní podle ustanovení tohoto pododdílu.

Žádosti o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí obchodní komory okupovaných území uchovávat alespoň po dobu dvou let.

2. Vývozce nebo jeho zástupce připojí k žádosti veškeré podklady potřebné k prokázání toho, že pro vyvážené výrobky může být vydáno průvodní osvědčení EUR.1.

Vývozce je povinen na žádost příslušných orgánů předložit veškeré další důkazy, které tyto orgány považují za potřebné, aby mohly ověřit správnost statusu původu výrobků, na které se mohou vztahovat preferenční zacházení, a souhlasit s veškerými kontrolami svého účetnictví a podmínek výroby těchto výrobků prováděnými uvedenými orgány.

3. Průvodní osvědčení EUR.1 smí být vydáno pouze v případě, že má sloužit k prokázání nároku na uplatnění celních preferencí uvedených v článku 98.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají obchodní komory okupovaných území nebo celní orgány členského státu vývozu, jestliže lze vyvážené zboží považovat za původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu.

5. Protože průvodní osvědčení EUR.1 je průkazním dokladem pro uplatnění stanoveného preferenčního zacházení, musí obchodní komory okupovaných území nebo celní orgány členského státu vývozu přijmout veškerá opatření k ověření původu zboží a ke kontrole ostatních údajů uvedených v osvědčení.

6. Obchodní komory okupovaných území a celní orgány členského státu vývozu mohou za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4, požadovat předložení veškerých průkazních dokladů nebo provádět veškerá kontrolní opatření, která považují za nezbytná.

7. Obchodní komory okupovaných území a celní orgány členského státu vývozu dbají na řádné vyplnění tiskopisů uvedených v odstavci 1. Prověří zejména, zda jsou údaje v kolonce "Popis výrobku" uvedeny tak, aby byla vyloučena jakákoli možnost neoprávněných dodatků. Proto je nutné uvést popis výrobků bez vynechání řádků. Není-li kolonka zcela vyplněna, podtrhne se vodorovně poslední řádek a nepoužitá část se proškrtne.

8. V části průvodního osvědčení vyhrazené pro zápisy celních orgánů se uvede datum vydání osvědčení.

9. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají obchodní komory okupovaných území nebo celní orgány členského státu vývozu při vývozu výrobků, na něž se osvědčení vztahuje. Je dostupné vývozci, jakmile se vývoz opravdu uskuteční nebo jakmile je zajištěn.

Článek 107

1. Ve výjimečných případech může být průvodní osvědčení EUR.1 vydáno po vývozu výrobků, na něž se vztahuje, jestliže nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností.

2. V případech uvedených v odstavci 1 musí vývozce v žádosti

- uvést místo a den tranzitu zboží, na něž se průvodní osvědčení vztahuje,

- potvrdit, že při vývozu daných výrobků nebylo vydáno průvodní osvědčení EUR.1, včetně důvodů, které k tomu vedly.

3. Obchodní komory okupovaných území a celní orgány členského státu vývozu nemohou průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně vydat, dokud neověří, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

Osvědčení vydaná dodatečně musí obsahovat některou z těchto poznámek:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

4. Poznámky uvedené v odstavci 3 se zapíší do kolonky "Poznámky".

Článek 108

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat obchodní komory okupovaných území nebo celní orgány členského státu vývozu, které osvědčení vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které má vývozce v držení.

2. Duplikát musí být opatřen jednou z těchto poznámek:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

3. Poznámky uvedené v odstavci 2 se zapíší do kolonky "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát nese datum vydání prvopisu a nabývá platnosti dnem, kdy byl vydán prvopis osvědčení.

Článek 109

Jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1 mohou být kdykoli nahrazena jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1, jestliže je vydá celní úřad ve Společenství, kde se zboží nachází.

Článek 110

1. Průvodní osvědčení EUR.1 musí být ve lhůtě pěti měsíců ode dne vydání obchodními komorami okupovaných území předloženo celním orgánům členského státu dovozu, kterým byly výrobky předloženy.

2. Průvodní osvědčení EUR.1, které bylo celním orgánům členského státu předloženo po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, může být přijato za účelem uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že lhůta nemohla být dodržena v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností.

3. V ostatních případech mohou celní orgány členského státu dovozu přijmout průvodní osvědčení v případě, že jim byly dotyčné výrobky předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 111

1. Jsou-li výrobky z okupovaných území zaslány na výstavu do třetí země a po výstavě prodány za účelem dovozu do Společenství, uplatní se vůči nim celní preference uvedené v článku 98, jestliže splňují podmínky stanovené v tomto pododdíle pro to, aby byly považovány za pocházející z okupovaných území, a jestliže je celním orgánům věrohodně prokázáno, že

a) vývozce zaslal tyto výrobky z okupovaných území do země konání výstavy a vystavil je tam;

b) vývozce tyto výrobky prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství;

c) výrobky byly do Společenství zaslány během konání výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu;

d) výrobky nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Celním orgánům se předloží průvodní osvědčení EUR.1 obvyklým způsobem. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o druhu výrobků a o okolnostech, za kterých byly vystavovány.

3. Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a podobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu výrobky zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční výrobky.

Článek 112

Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá celním orgánům členského státu dovozu způsobem stanoveným v tomto oddíle. Celní orgány si mohou vyžádat jeho překlad. Dále mohou požadovat, aby celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu bylo doplněno prohlášením dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky pro uplatnění celních preferencí uvedených v článku 98.

Článek 113

Rozložený nebo nesestavený výrobek kapitol 84 a 85 harmonizovaného systému se na žádost deklaranta považuje za jediný výrobek, jestliže je dovážen po částech za podmínek stanovených celními orgány a jestliže je při dovozu první dílčí zásilky předloženo průvodní osvědčení EUR.1 za celý výrobek.

Článek 114

Celní orgány členského státu dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 v souladu s platnými předpisy.

b) Tiskopis EUR.2

Článek 115

1. Aniž je dotčen článek 106, prokazuje se status původu ve smyslu tohoto oddílu předložením tiskopisu EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze 22, pokud se jedná o zásilky obsahující výhradně původní výrobky a pokud jednotlivá hodnota zásilek nepřesahuje 2820 ECU na jednu zásilku.

2. Tiskopis EUR.2 vyplňuje a podepisuje vývozce nebo jeho zmocněný zástupce na odpovědnost vývozce.

3. Tiskopis EUR.2 je nutno vystavit pro každou poštovní zásilku.

4. Tato ustanovení nezprošťují vývozce povinnosti dbát na splnění všech ostatních formalit stanovených celními a poštovními předpisy.

5. Vývozce, který vystavil tiskopis EUR.2, předloží na žádost obchodních komor okupovaných území veškeré podklady týkající se použití tohoto tiskopisu.

Článek 116

Jsou-li zjištěny drobné nesrovnalosti mezi údaji uvedenými v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v tiskopise EUR.2 a údaji v podkladech, které byly celnímu úřadu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu výrobku, nepozbývá tím osvědčení platnosti, je-li nesporně prokázáno, že se průvodní osvědčení EUR.1 nebo tiskopis EUR.2 vztahuje na předložené zboží.

Článek 117

1. Tyto výrobky mohou být dováženy do Společenství jako původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu bez předložení dokladů uvedených v článku 105 nebo v článku 115:

a) výrobky, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, není-li jejich hodnota vyšší než 200 ECU;

b) výrobky, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, není-li jejich hodnota vyšší než 565 ECU.

2. Tato ustanovení se použijí pouze v případě, že se jedná o dovoz zboží zcela neobchodní povahy, že dovozce prohlásil, že výrobky splňují podmínky pro uplatnění uvedených celních preferencí a že o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti.

Pododdíl 3

Způsoby správní spolupráce

Článek 118

Okupovaná území předají Komisi vzory otisků razítek, která používají obchodní komory, a adresy orgánů příslušných k vydávání průvodních osvědčení EUR.1 nebo vystavování tiskopisů EUR.2 a k jejich dodatečnému ověřování.

Komise tyto údaje sdělí celním orgánům členských států.

Článek 119

1. Dodatečné ověření průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů o skutečném původu daných výrobků.

2. Za účelem řádného uplatňování pododdílu 1 poskytují okupovaná území Společenství správní pomoc tím, že umožňují celním orgánům členských států ověřit pravost průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 a správnost údajů o skutečném původu dotyčných výrobků zboží.

3. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí celní orgány členského státu nebo území dovozu průvodní osvědčení EUR.1 nebo tiskopis EUR.2 nebo kopii tohoto osvědčení nebo tiskopisu obchodním komorám okupovaných území nebo celním orgánům členského státu dovozu, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro jeho ověření.

Žádající orgány přiloží k původnímu osvědčení EUR.1 nebo k tiskopisu EUR.2 příslušné obchodní doklady nebo jejich kopie a poskytnou na podporu žádosti o dodatečné ověření veškeré získané doklady a informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení nebo tiskopise nejsou správné.

Jestliže se celní orgány členského státu dovozu rozhodnout pozastavit uplatňování preferenčního zacházení až do výsledku ověření, propustí výrobky dovozci, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

4. Výsledky dodatečného ověření musí být sděleny celnímu úřadu členského státu dovozu nebo obchodní komoře okupovaných území do šesti měsíců. Musí z nich být zřejmé, zda se doklady vrácené podle odstavce 3 vztahují na skutečně vyvezené výrobky a zda se na tyto výrobky mají uplatňovat preferenční zacházení.

Ustanovení čl. 95 odst. 5 se použijí přiměřeně na tento odstavec.

5. Pro účely dodatečného ověření průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 musí obchodní komory okupovaných území nebo celní orgány členského státu vývozu uchovávat vývozní doklady nebo kopie osvědčení, které je nahrazují, alespoň po dobu dvou let.

Oddíl 3

Republika Bosna a Hercegovina, Chorvatská republika, Republika Slovinsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Pododdíl 1

Definice pojmu "původní výrobky"

Článek 120

Pro účely uplatňování předpisů o celních preferencích poskytovaných Společenstvím na některé výrobky pocházející z Republiky Bosna a Hercegovina, Chorvatské republiky, Republiky Slovinsko a z území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (dále jen "zvýhodněné republiky") se níže uvedenými výrobky rozumějí tyto výrobky, pokud byly ve smyslu článku 125 dopraveny přímo:

1. výrobky pocházejícími z některé zvýhodněné republiky:

a) výrobky, které byly v této republice zcela získány nebo vyrobeny;

b) výrobky, které byly v této republice vyrobeny s použitím jiných výrobků než zcela získaných a vyrobených v této republice, jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 122. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu tohoto pododdílu pocházejí ze Společenství, pokud byly v dané zvýhodněné republice zpracovány nebo přepracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování ve smyslu čl. 122 odst. 3;

2. výrobky pocházejícími ze Společenství:

a) výrobky, které byly ve Společenství zcela získány nebo vyrobeny;

b) výrobky, které byly ve Společenství vyrobeny s použitím jiných výrobků než zcela získaných a vyrobených ve Společenství, jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 122. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu tohoto pododdílu pocházejí z některé zvýhodněné republiky, pokud byly ve Společenství zpracovány nebo přepracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování ve smyslu čl. 122 odst. 3.

Článek 121

1. Výrobky zcela vyrobenými nebo získanými v dané zvýhodněné republice nebo ve Společenství se rozumějí výrobky uvedené v čl. 67 odst. 1 písm. a) až k).

2. Pojem "plavidla této země" v čl. 67 odst. 1 písm. f) se vztahuje pouze na plavidla,

- která jsou registrována nebo přihlášena v některém členském státě Společenství nebo v dané zvýhodněné republice,

- která plují pod vlajkou některého členského státu Společenství nebo dané zvýhodněné republiky,

- která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci některého členského státu Společenství nebo dané zvýhodněné republiky nebo společnosti s ústředím v některém členském státě Společenství nebo v dané zvýhodněné republice a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky některého členského státu Společenství nebo dané zvýhodněné republiky, a v případě osobních společností nebo společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní některý členský stát Společenství nebo daná zvýhodněná republika, jejich veřejnoprávní subjekty nebo jejich státní příslušníci,

- jejichž velitel a důstojníci jsou výhradně státními příslušníky některého členského státu Společenství nebo dané zvýhodněné republiky a

- jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci některého členského státu Společenství nebo dané zvýhodněné republiky.

3. Pojmy "Společenství" a "zvýhodněná republika" zahrnuje rovněž jejich pobřežní vody. Zámořská plavidla včetně výrobních plavidel, na nichž se produkty rybolovu zpracovávají nebo přepracovávají, se považují za součást území státu, kterému náležejí, jestliže splňují požadavky odstavce 2.

Článek 122

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, považují se pro účely článku 120 nepůvodní materiály za dostatečně zpracované nebo přepracované, je-li vyrobený nebo získaný výrobek zařazen do jiného čísla než jednotlivé nepůvodní materiály použité k jejich výrobě.

Použije se čl. 68 odst. 1 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec.

2. U výrobků uvedených ve sloupcích 1 a 2 seznamu v příloze 20 musí být místo podmínek uvedených v odstavci 1 splněny požadavky stanovené pro daný výrobek v sloupci 3.

a) Pokud se v seznamu přílohy 20 používá procentní pravidlo k určení statusu původu výrobku vyrobeného nebo získaného ve Společenství nebo ve zvýhodněné republice, musí hodnota přidaná v důsledku opracování nebo zpracování odpovídat ceně výrobku ze závodu vyrobeného nebo získaného po odečtení celní hodnoty materiálů ze třetích zemí dovezených do Společenství nebo do zvýhodněné republiky.

b) "Hodnotou" v seznamu přílohy 20 se rozumí celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji zjistit, první prokazatelná cena zaplacená za tyto materiály na daném území.

Má-li být určena hodnota použitých původních materiálů, použije se předchozí pododstavec přiměřeně.

c) "Cenou ze závodu" v seznamu přílohy 20 se rozumí cena zaplacená výrobci, v jehož podniku bylo provedeno poslední opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které jsou nebo mohou být vráceny, je-li vyrobený nebo získaný výrobek vyvezen.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se však operace uvedené v čl. 68 odst. 3 písm. a) až h) považují za nedostatečné k tomu, aby výrobku udělily status původu, bez ohledu na to, zda dojde ke změně zařazení.

Článek 123

Při určování, zda výrobek pochází z některé zvýhodněné republiky nebo ze Společenství, se nezjišťuje, zda elektrická energie, paliva, zařízení a vybavení, stroje nebo nástroje, které byly použity při výrobě, jakož i materiály a výrobky, které nejsou určeny k tomu, aby tvořily součást konečného složení výrobku, pocházejí ze třetích zemí.

Článek 124

Články 73 a 74 se použijí také na tento oddíl.

Článek 125

1. Celní preference uvedené v článku 120 se vztahují pouze na původní výrobky nebo materiály, které byly přepraveny mezi územím dané zvýhodněné republiky a územím Společenství bez vstupu na jiné území. Výrobky pocházející z dané zvýhodněné republiky nebo ze Společenství tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území než území zvýhodněné republiky nebo Společenství, též s překládkou nebo dočasným uskladněním, jestliže v zemi tranzitu nebo dočasného uskladnění zůstaly pod celním dohledem a nebyly podrobeny jiným operacím než případné vykládce nebo překládce anebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.

Přeprava výrobků pocházejících z dané zvýhodněné republiky nebo ze Společenství potrubím se může uskutečnit přes jiná území než přes území Společenství nebo zvýhodněné republiky.

2. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se příslušným orgánům předloží

a) buď jeden tranzitní doklad vystavený v zemi nebo na území vývozu, na jehož základě se uskutečňuje přeprava přes zemi tranzitu;

b) nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující:

- přesný popis zboží,

- data vykládky nebo překládky zboží nebo jeho vylodění nebo nalodění s určením použitých plavidel a

- osvědčení podmínek, v nichž se zboží nacházelo v zemi tranzitu;

c) anebo, nemohou-li být předloženy, jakékoli jiné dostačující doklady.

Článek 126

Podmínky pro nabytí statusu původu obsažené v tomto pododdíle musí být splněny ve Společenství nebo ve zvýhodněné republice nepřetržitě.

Jsou-li původní výrobky vyvezené ze Společenství nebo ze zvýhodněné republiky do jiné země vráceny, je třeba je považovat za nepůvodní, nelze-li příslušným orgánům věrohodně prokázat, že

- vrácené zboží je totožné s vyvezeným zbožím,

- bylo podrobeno případně pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi.

Pododdíl 2

Prokazování původu

a) Průvodní osvědčení EUR.1

Článek 127

Status původu výrobku ve smyslu tohoto oddílu se prokazuje předložením průvodního osvědčení EUR.1 podle vzoru uvedeného v příloze 21.

Článek 128

1. Průvodní osvědčení EUR.1 se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho zmocněného zástupce jednajícího na jeho odpovědnost. Žádost se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze 21 a který se vyplní podle ustanovení tohoto pododdílu.

Žádosti o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu uchovávat alespoň po dobu dvou let.

2. Použije se čl. 106 odst. 2.

3. Průvodní osvědčení EUR.1 smí být vydáno pouze v případě, že má sloužit k prokázání nároku na uplatnění celních preferencí uvedených v článku 120.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu, jestliže lze vyvážené zboží považovat za původní výrobky ve smyslu tohoto oddílu.

5. Je-li zboží považováno za "původní zboží" ve smyslu čl. 120 odst. 1 písm. b) poslední věty nebo odst. 2 písm. b), vydává se průvodní osvědčení EUR.1 pouze na základě předložení dříve vydaného nebo vystaveného dokladu původu zboží. Tento doklad původu zboží musí celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu uchovávat alespoň po dobu dvou let.

6. Protože průvodní osvědčení EUR.1 je průkazním dokladem pro uplatnění celních preferencí uvedených v článku 120, musí celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu přijmout veškerá opatření k ověření původu zboží a ke kontrole ostatních údajů uvedených v osvědčení.

7. Celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu mohou za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 4 a 5, požadovat předložení veškerých průkazních dokladů nebo provádět veškerá kontrolní opatření, která považují za nezbytná.

8. Celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu dbají na řádné vyplnění tiskopisu uvedeného v článku 127. Prověří zejména, zda jsou údaje v kolonce "Popis výrobku" uvedeny tak, aby byla vyloučena jakákoli možnost neoprávněných dodatků. Proto je nutné uvést popis výrobků bez vynechání řádků. Není-li kolonka zcela vyplněna, podtrhne se vodorovně poslední řádek a nepoužitá část se proškrtne.

9. V části průvodního osvědčení vyhrazené pro zápisy celních orgánů se uvede datum vydání osvědčení.

10. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu při vývozu výrobků, na něž se osvědčení vztahuje. Je dostupné vývozci, jakmile se vývoz opravdu uskuteční nebo jakmile je zajištěn.

11. V případě Republiky Bosna a Hercegovina a území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se "celními orgány" ve smyslu tohoto článku a článků následujících rozumí hospodářské komory, pokud v těchto republikách vykonávají dotyčné funkce.

Článek 129

Články 107 až 109 se použijí na tento oddíl.

Článek 130

1. Průvodní osvědčení EUR.1 musí být ve lhůtě pěti měsíců ode dne vydání celními orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky vývozu předloženo celním orgánům členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu, kterým byly výrobky předloženy.

2. Průvodní osvědčení EUR.1, které bylo celním orgánům členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu předloženo po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, může být přijato za účelem uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že lhůta nemohla být dodržena v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností.

3. V ostatních případech mohou celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu přijmout průvodní osvědčení v případě, že jim byly dotyčné výrobky předloženy před uplynutím této lhůty.

Článek 131

1. Jsou-li výrobky ze Společenství nebo z některé zvýhodněné republiky zaslány na výstavu do třetí země a po výstavě prodány za účelem dovozu do Společenství, uplatní se vůči nim celní preference uvedené v článku 120, jestliže splňují podmínky stanovené v pododdíle 1 pro to, aby byly považovány za pocházející ze Společenství nebo ze zvýhodněné republiky, a je-li celním orgánům ve Společenství věrohodně prokázáno, že

a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo ze zvýhodněné republiky do země konání výstavy a vystavil je tam;

b) vývozce tyto výrobky prodal nebo přenechal příjemci ze Společenství nebo ze zvýhodněné republiky;

c) výrobky byly do Společenství nebo do zvýhodněné republiky zaslány během konání výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu;

d) výrobky nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2. Použije se čl. 111 odst. 2 a 3.

Článek 132

Průvodní osvědčení EUR.1 se předkládá celním orgánům členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu způsobem stanoveným právními předpisy tohoto členského státu nebo zvýhodněné republiky. Celní orgány si mohou vyžádat jeho překlad.

Dále mohou požadovat, aby dovozní celní prohlášení bylo doplněno prohlášením dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky pro uplatnění celních preferencí uvedených v článku 120.

Článek 133

Aniž je dotčen čl. 122 odst. 3, považuje se rozložený nebo nesestavený výrobek kapitol 84 a 85 harmonizovaného systému na žádost deklaranta za jediný výrobek, jestliže je dovážen po částech za podmínek stanovených celními orgány a jestliže je při dovozu první dílčí zásilky předloženo průvodní osvědčení EUR.1 za celý výrobek.

Článek 134

Celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 v souladu s předpisy platnými ve Společenství nebo v této zvýhodněné republice.

b) Tiskopis EUR.2

Článek 135

1. Aniž je dotčen článek 127, prokazuje se status původu ve smyslu pododdílu 1 předložením tiskopisu EUR.2, jehož vzor je uveden v příloze 22, pokud se jedná o zásilky obsahující výhradně původní výrobky a pokud jednotlivá hodnota zásilek nepřesahuje 3000 ECU na jednu zásilku.

2. Tiskopis EUR.2 vyplňuje a podepisuje vývozce nebo jeho zmocněný zástupce na odpovědnost vývozce. Pokud bylo zboží obsažené v zásilce již v zemi vývozu zkontrolováno s ohledem na definici "původních výrobků", může vývozce na tuto skutečnost poukázat záznamem v kolonce "Poznámky" tiskopisu EUR.2.

3. Tiskopis EUR.2 je nutno vystavit pro každou poštovní zásilku.

4. Tato ustanovení nezprošťují vývozce povinnosti dbát na splnění všech ostatních formalit stanovených celními a poštovními předpisy.

5. Vývozce, který vystavil tiskopis EUR.2, předloží na žádost celních orgánů členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu veškeré podklady týkající se použití tohoto tiskopisu.

Článek 136

Tyto původní výrobky ve smyslu pododdílu 1 mohou být dováženy do Společenství s uplatněním celních preferencí uvedených v článku 120 bez předložení dokladů uvedených v článku 127 nebo v článku 135:

a) výrobky, které jsou zasílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, není-li jejich hodnota vyšší než 215 ECU;

b) výrobky, které se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, není-li jejich hodnota vyšší než 600 ECU.

Ustanovení čl. 117 odst. 2 se použijí na tento oddíl.

Pododdíl 3

Způsoby správní spolupráce

Článek 137

Zvýhodněné republiky předají Komisi vzory používaných otisků razítek a adresy celních orgánů příslušných k vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a k následnému ověřování těchto osvědčení nebo tiskopisů EUR.2. Komise tyto údaje předá celním orgánům členských států.

Článek 138

1. Dodatečné ověření průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů o skutečném původu daných výrobků.

2. Za účelem řádného uplatňování těchto ustanovení si členské státy Společenství na jedné straně a zvýhodněné republiky na straně druhé poskytují navzájem správní pomoc prostřednictvím svých celních orgánů při ověřování pravosti průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 a správnosti údajů o skutečném původu dotyčných výrobků zboží.

3. V případech uvedených v odstavci 1 vrátí celní orgány členského státu nebo zvýhodněné republiky dovozu průvodní osvědčení EUR.1 nebo tiskopis EUR.2 nebo kopii tohoto osvědčení nebo tiskopisu celním orgánům státu dovozu, a případně uvedou věcné nebo formální důvody pro jeho ověření.

Žádající orgány přiloží k původnímu osvědčení EUR.1 nebo k tiskopisu EUR.2 fakturu nebo její kopii, pokud byla vystavena, poskytnou veškeré získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení nebo tiskopise nejsou správné.

Jestliže se celní orgány členského státu dovozu rozhodnout pozastavit uplatňování celních preferencí uvedených v článku 120 až do výsledku ověření, propustí výrobky dovozci, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

4. Výsledky dodatečného ověření musí být sděleny celnímu úřadu členského státu nebo zvýhodněné země dovozu nejpozději do šesti měsíců. Musí z nich být zřejmé, zda se průvodní osvědčení EUR.1 nebo tiskopis EUR.2 vztahují na skutečně vyvezené výrobky a zda se na tyto výrobky mají uplatňovat celní preference uvedené v článku 120.

Jestliže v případě odůvodněných pochybností neobdrží žádající orgány po uplynutí šestiměsíční lhůty ode dne žádosti odpověď nebo jestliže odpověď nepostačuje k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo o skutečném původu výrobků, odmítnou tyto orgány uplatnit stanovené celní preference, s výjimkou zásahu vyšší moci nebo existence mimořádných okolností.

5. Pro účely dodatečného ověření průvodního osvědčení EUR.1 nebo tiskopisu EUR.2 musí celní orgány země vývozu uchovávat kopie osvědčení a související vývozní doklady alespoň po dobu dvou let.

Oddíl 4

Ceuta a Melilla

Článek 139

1. Pojem "Společenství" používaný v tomto oddíle nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem "výrobky pocházející ze Společenství" nezahrnuje výrobky pocházející z těchto území.

2. Pododdíly 1 až 3 tohoto oddílu se s výhradou zvláštních podmínek stanovených v článku 140 použijí přiměřeně na výrobky pocházející z Ceuty a Melilly.

Článek 140

1. Namísto článku 120 se použijí následující odstavce a odkazy na uvedený článek se považují za odkazy na tento článek.

2. Níže uvedenými výrobky se rozumějí tyto výrobky, pokud byly ve smyslu článku 125 dopraveny přímo:

a) výrobky pocházejícími z Ceuty a Melilly:

i) výrobky, které byly v Ceutě a Melille zcela získány nebo vyrobeny;

ii) výrobky, které byly v Ceutě a Melille vyrobeny s použitím jiných výrobků než uvedených v bodě i), jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 122. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu pododdílu 1 pocházejí ze Společenství nebo z některé zvýhodněné republiky, pokud byly v Ceutě a Melille zpracovány nebo přepracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování ve smyslu čl. 122 odst. 3;

b) výrobky pocházejícími ze zvýhodněné republiky:

i) výrobky, které byly v této zvýhodněné republice zcela získány nebo vyrobeny;

ii) výrobky, které byly v této zvýhodněné republice vyrobeny s použitím jiných výrobků než uvedených v bodě i), jestliže byly dostatečně zpracovány nebo přepracovány ve smyslu článku 122. Tato podmínka se však nevztahuje na výrobky, které ve smyslu pododdílu 1 pocházejí z Ceuty a Melilly nebo ze Společenství, pokud byly zpracovány nebo přepracovány nad rámec nedostatečného opracování nebo zpracování ve smyslu čl. 122 odst. 3.

3. Ceuta a Melilla se považují za jediné území.

4. Výrobce nebo jeho zmocněný zástupce je povinen uvést do kolonky 2 průvodního osvědčení EUR.1 jméno dotyčné zvýhodněné republiky a poznámku "Ceuta a Melilla".

V kolonce 4 průvodního osvědčení EUR.1 dále musí být v případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly zaznamenán status původu.

5. Španělské celní orgány zajistí uplatňování těchto ustanovení v Ceutě a Melille.

HLAVA V

CELNÍ HODNOTA

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 141

1. Pro účely použití článků 28 až 36 kodexu a této hlavy přihlížejí členské státy k ustanovením obsaženým v příloze 23.

Ustanovení uvedená v prvním sloupci přílohy 23 se použijí v souladu s vysvětlivkami uvedenými v druhém sloupci.

2. Je-li při určování celní hodnoty třeba přihlížet k všeobecně uznávaným účetním zásadám, použijí se ustanovení přílohy 24.

Článek 142

1. Ve smyslu této hlavy se rozumí

a) "dohodou" dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), sjednaná v rámci mnohostranných obchodních jednání v letech 1973 až 1979, uvedená v čl. 31 odst. 1 první odrážce kodexu;

b) "vyrobeným zbožím" také zboží vypěstované, vytěžené či jinak vyprodukované;

c) "stejným zbožím" zboží vyrobené v téže zemi, které je stejné ve všech ohledech, včetně fyzických znaků, jakosti a vzhledu. Drobné rozdíly nevylučují, aby zboží, které jinak odpovídá vymezení, bylo považováno za stejné;

d) "podobným zbožím" zboží vyrobené v téže zemi, které, přestože není stejné ve všech ohledech, má obdobné vlastnosti a obdobné materiálové složení, které mu umožňuje plnit stejné funkce a být obchodně zaměnitelné; při stanovení, zda lze zboží považovat za podobné, se kromě jiného přihlíží k jakosti zboží, jeho pověsti a existenci ochranné známky;

e) "zbožím téže povahy nebo téhož druhu" zboží, které patří do skupiny nebo řady zboží vyráběného určitým průmyslem nebo průmyslovým odvětvím; tento pojem zahrnuje také stejné nebo podobné zboží.

2. Výrazy "stejné zboží" a "podobné zboží" se nevztahují na zboží, které obsahuje techniku, vývoj, uměleckou práci, design a plány a nákresy, pro které nebyla provedena úprava podle čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu iv) kodexu, protože tyto práce byly provedeny ve Společenství.

Článek 143

1. Pro účely čl. 29 odst. 1 písm. d) a čl. 30 odst. 2 písm. c) kodexu se za osoby ve spojení považují pouze osoby,

a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak;

b) které jsou právně uznanými obchodními společníky;

c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru;

d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob;

e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou;

f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba;

g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu;

h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů:

- manželé,

- rodiče a děti,

- sourozenci (i nevlastní),

- prarodiče a vnuci,

- strýc nebo teta a synovec nebo neteř,

- tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha,

- švagři a švagrové.

2. Pro účely této hlavy se osoby, které jsou spolu ve spojení tak, že jedna z nich je výhradním zástupcem, prodejcem nebo koncesionářem druhé, se nezávisle na použitém označení považují za osoby ve spojení pouze tehdy, jestliže se na ně vztahuje některé z kritérií uvedených v odstavci 1.

Článek 144

1. Pokud se podle článku 29 kodexu určuje celní hodnota zboží, za něž cena v okamžiku rozhodném pro určení celní hodnoty dosud nebyla zaplacena, považuje se za základ pro určení celní hodnoty zásadně cena, jež má být v daném okamžiku zaplacena.

2. Komise a členské státy konzultují v rámci výboru použití odstavce 1.

Článek 145

Je-li zboží navržené v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu součástí větší zásilky obsahující stejné zboží nabyté v rámci jedné obchodní operace, tvoří cenu, která byla nebo má být skutečně zaplacena ve smyslu čl. 29 odst. 1 kodexu, část celkové ceny, která odpovídá poměru zboží uvedeného v celním prohlášení k celkovému množství nabytého zboží.

Poměrné rozdělení ceny, která byla nebo má být skutečně zaplacena, se provede i v případě částečné ztráty nebo poškození zboží, jehož hodnota má být určena, před jeho propuštěním do volného oběhu.

Článek 146

Jestliže cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena ve smyslu čl. 29 odst. 1 kodexu, zahrnuje částku vnitřní daně vybrané na dané zboží v zemi původu nebo vývozu, nezahrnuje se tato částka do celní hodnoty, je-li příslušným celním orgánům náležitě prokázáno, že zboží bylo nebo je osvobozeno od této daně a toto osvobození je ku prospěchu kupujícímu.

Článek 147

1. Pro účely článku 29 kodexu se skutečnost, že prodávané zboží je v celním prohlášení navrženo na propuštění do volného oběhu, považuje za důkaz prokazující, že bylo prodáno na vývoz na celní území Společenství. To se vztahuje i na další prodeje před určením celní hodnoty zboží, přičemž každá cena vyplývající z takových prodejů může být, aniž jsou dotčeny články 178 až 181, vzata za základ pro určení celní hodnoty.

2. Je-li však zboží mezi prodejem a propuštěním do volného oběhu použito ve třetí zemi, není uplatnění hodnoty transakce povinné.

3. Kupující nemusí splnit žádné podmínky kromě toho, že je smluvní stranou kupní smlouvy.

Článek 148

Je-li podle čl. 29 odst. 1 písm. b) zjištěno, že prodej nebo cena jsou podrobeny podmínkám nebo plněním, jejichž hodnotu lze určit ve vztahu ke zboží, které má být hodnoceno, považuje se tato hodnota za přímou platbu kupujícího prodávajícímu a části ceny, která byla nebo má být skutečně zaplacena, jestliže podmínka nebo plnění nesouvisí s

a) činností podle čl. 29 odst. 3 písm. b) kodexu nebo

b) položky, které se podle článku 32 kodexu přičítají k ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena.

Článek 149

1. Pro účely čl. 29 odst. 3 písm. b) kodexu se "činnostmi spojenými s uváděním zboží na trh" rozumí veškeré činnosti spojené s reklamou na toto zboží a podporou jeho prodeje, jakož i činnosti spojené se zárukami na toto zboží.

2. Tyto činnosti, které provádí kupující, se považují jako činnosti prováděné na jeho účet i tehdy, pokud je provádí na základě svého smluvního závazku vůči prodávajícímu.

Článek 150

1. Pro účely čl. 30 odst. 2 písm. a) kodexu (hodnota transakce u stejného zboží) se celní hodnota určuje na základě hodnoty transakce u stejného zboží prodávaného pro vývoz na stejné obchodní úrovni v zásadně stejném množství jako hodnocené zboží. Neexistují-li takové prodeje, použije se hodnota transakce u stejného zboží prodávaného na jiné obchodní úrovni a/nebo v jiném množství, upravená s ohledem na rozdíly vyplývající z obchodní úrovně a/nebo z množství, pokud lze tyto opravy bez ohledu na to, zda vedou ke zvýšení nebo snížení hodnoty transakce, provést na základě předložených skutečností, které jasně prokazují správnost a přesnost úpravy.

2. Jestliže hodnota transakce zahrnuje náklady ve smyslu čl. 32 odst. 1 písm. e) kodexu, upraví se s ohledem na významné rozdíly mezi těmito náklady u dováženého a stejného zboží vyplývajícími ze vzdáleností a způsobů přepravy.

3. Jestliže se podle tohoto článku určí více než jedna hodnota transakce u stejného zboží, použije se k určení celní hodnoty dováženého zboží nejnižší z těchto hodnot.

4. Pro účely tohoto článku se hodnota transakce u zboží, které vyrobila jiná osoba, použije pouze v případě, že nelze určit podle odstavce 1 hodnotu transakce u stejného zboží, které vyrobila táž osoba, která vyrobila hodnocené zboží.

5. "Hodnotou transakce dováženého stejného zboží" pro účely tohoto článku se rozumí celní hodnota, která již byla určena podle článku 29 kodexu a která obsahuje úpravy podle odstavců 1 písm. b) a 2 tohoto článku.

Článek 151

1. Pro účely čl. 30 odst. 2 písm. b) kodexu (hodnota transakce u podobného zboží) se celní hodnota určuje na základě hodnoty transakce u podobného zboží prodávaného pro vývoz na stejné obchodní úrovni v zásadně stejném množství jako hodnocené zboží. Neexistují-li takové prodeje, použije se hodnota transakce u podobného zboží prodávaného na jiné obchodní úrovni a/nebo v jiném množství, upravená s ohledem na rozdíly vyplývající z obchodní úrovně a/nebo z množství, pokud lze tyto opravy bez ohledu na to, zda vedou ke zvýšení nebo snížení hodnoty transakce, provést na základě předložených skutečností, které jasně prokazují správnost a přesnost úpravy.

2. Jestliže hodnota transakce zahrnuje náklady ve smyslu čl. 32 odst. 1 písm. e) kodexu, upraví se s ohledem na významné rozdíly mezi těmito náklady u dováženého a podobného zboží vyplývajícími ze vzdáleností a způsobů přepravy.

3. Jestliže podle tohoto článku určí více než jedna hodnota transakce u podobného zboží, použije se k určení celní hodnoty dováženého zboží nejnižší z těchto hodnot.

4. Pro účely tohoto článku se hodnota transakce u zboží, které vyrobila jiná osoba, použije pouze v případě, že nelze určit podle odstavce 1 hodnotu transakce u podobného zboží, které vyrobila táž osoba, která vyrobila hodnocené zboží.

5. "Hodnotou transakce dováženého podobného zboží" pro účely tohoto článku se rozumí celní hodnota, která již byla určena podle článku 29 kodexu a která obsahuje úpravy podle odstavců 1 písm. b) a 2 tohoto článku.

Článek 152

1. a) Je-li dovážené zboží nebo stejné nebo podobné dovážené zboží prodáváno ve Společenství v nezměněném stavu, určuje se jeho celní hodnota podle čl. 30 odst. 2 písm. c) kodexu na základě jednotkové ceny, za kterou se dovážené zboží nebo stejné nebo podobné zboží v době dovozu hodnoceného zboží nebo přibližně v této době prodává v největším úhrnném množství osobám, které nejsou ve spojení s prodávajícími, a od této částky se odečtou:

i) provize obecně placené nebo smluvené nebo zisk a všeobecné výdaje (včetně přímých a nepřímých daní z uvádění daného zboží na trh) obecně užívané ve Společenství, které se týkají prodeje dováženého zboží téže povahy nebo téhož druhu;

ii) obvyklé přepravní a pojišťovací náklady vzniklé ve Společenství;

iii) dovozní clo a jiné dávky, které mají být zaplaceny při dovozu nebo prodeji zboží ve Společenství.

b) Pokud se ani dovážené zboží ani stejné nebo podobné zboží v době dovozu hodnoceného zboží nebo přibližně v této době neprodává, určuje se celní hodnota dováženého zboží postupem podle tohoto článku, s výhradou čl. 1 písm. a), na základě jednotkové ceny, za kterou bylo dovážené zboží nebo dovážené stejné nebo podobné zboží co nejdříve po dovozu daného zboží, nejpozději však do 90 dnů po dovozu, prodáváno ve Společenství v nezměněném stavu.

2. Neprodává-li se dovážené zboží ani stejné nebo podobné dovážené zboží ve Společenství v nezměněném stavu, určuje se celní hodnota dováženého zboží na žádost dovozce na základě jednotkové ceny, za kterou se dovážené zboží prodává po dalším opracování nebo zpracování v největším úhrnném množství osobám usazeným ve Společenství, které nejsou ve spojení s prodávajícími, s přihlédnutím k hodnotě přidané v důsledku opracování nebo zpracování a po odpočtech podle odst. 1 písm. a).

3. Pro účely tohoto článku se "jednotkovou cenou, za kterou se dovážené zboží prodává v nejvyšším úhrnném množství," rozumí cena, za kterou byl prodán nejvyšší počet jednotek při prodeji osobám, které nejsou ve spojení s prodávajícími, na první obchodní úrovni po dovozu, na které se tyto prodeje uskuteční.

4. K prodeji ve Společenství osobě, která přímo nebo nepřímo zdarma nebo za sníženou cenu poskytuje zboží nebo služby uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. b) kodexu, které jsou použity při výrobě nebo prodeji dováženého zboží k vývozu, se při určování jednotkové ceny podle tohoto článku nepřihlíží.

5. Pro účely odst. 1 písm. b) se "dobou co nejdříve po dovozu" rozumí den, kdy je dovážené zboží nebo stejné nebo podobné dovážené zboží prodáváno v množství dostatečném pro určení jednotkové ceny.

Článek 153

1. Pro účely čl. 30 odst. 2 písm. d) kodexu (vypočtená hodnota) nesmí celní orgány vyžadovat od osoby, která není usazena ve Společenství, ani ji zavazovat k tomu, aby pro určování vypočtené hodnoty předkládala k prověření účty nebo jiné podklady nebo k nim umožňovala přístup. Údaje, které poskytl producent zboží za účelem určení celní hodnoty podle tohoto článku, však mohou celní orgány členského státu se souhlasem producenta ověřit v zemi, která není členem Společenství, jestliže o tom tyto orgány uvědomí orgány dané země s dostatečným předstihem a zmíněné orgány se šetřením souhlasí.

2. Do ceny nebo hodnoty materiálu a výroby podle čl. 30 odst. 2 písm. d) první odrážky kodexu se zahrnují náklady uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a) bodech ii) a iii) kodexu.

Dále se do těchto nákladů zahrnuje vhodně rozvržená hodnota všeho zboží nebo služeb uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. b) kodexu, které jsou poskytovány kupujícímu přímo nebo nepřímo v souvislosti s výrobou dováženého zboží. Hodnota služeb uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. b) bodě iv) kodexu poskytnutých ve Společenství se do hodnoty zahrne pouze v případě, že byly producentovi účtovány.

3. Pokud se k určení vypočtené hodnoty použijí jiné informace, než které byly poskytnuty producentem nebo jeho jménem, sdělí celní orgán deklarantovi, pokud o to požádá, s výhradou článku 15 kodexu, původ těchto informací, použité údaje a výpočty, které z nich vycházejí.

4. "Všeobecné výdaje" uvedené v čl. 30 odst. 2 písm. d) druhé odrážce kodexu zahrnují přímé a nepřímé náklady na výrobu zboží pro vývoz a jeho uvádění na trh, které nebyly do celní hodnoty zahrnuty podle první odrážky uvedeného písmene.

Článek 154

Jestliže se pro dovoz užívají opakovaně obaly uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a) bodě ii) kodexu, rozdělí se náklady na ně vynaložené na žádost deklaranta přiměřeně podle všeobecně uznávaných účetních zásad.

Článek 155

Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu iv) kodexu se náklady na výzkum a předběžné nákresy designu do celní hodnoty nezahrnují.

Článek 156

Ustanovení čl. 33 písm. c) kodexu se použije přiměřeně, je-li celní hodnota určena jinak než na základě hodnoty transakce.

KAPITOLA 2

Licenční poplatky

Článek 157

1. Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. c) kodexu se "licenčními poplatky" rozumějí zejména platby, které je nutno zaplatit za využití práv týkajících se

- výroby dováženého zboží (zejména patenty, užitné a průmyslové vzory a výrobní "know-how") nebo

- prodeje zboží dováženého za účelem vývozu (zejména ochranné známky, užitné vzory) nebo

- použití nebo dalšího prodeje dováženého zboží (zejména autorská práva, výrobní postupy neoddělitelně obsažené v dováženém zboží).

2. Nezávisle na případech uvedených v čl. 32 odst. 5 kodexu smí být v případech, kdy se celní hodnota určuje podle článku 29 kodexu, licenční poplatky přičteny k ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena za dovážené zboží, pouze pokud:

- se platba týká hodnoceného zboží a

- je podmínkou pro prodej tohoto zboží.

Článek 158

1. Je-li dovážené zboží pouze složkou nebo součástí zboží, které bylo vyrobeno ve Společenství, může být cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za dovážené zboží, upravena pouze tehdy, jestliže se licenční poplatky týkají daného zboží.

2. Jestliže se zboží dováží nesestavené nebo je před dalším prodejem podrobeno menším úpravám, například zředění nebo zabalení, není tím vyloučeno, aby se licenční poplatky vztahovaly na dovážené zboží.

3. Jestliže se licenční poplatky vztahují částečně na dovážené zboží a částečně na jiné složky nebo součásti, které byly po dovozu ke zboží připojeny, nebo na služby poskytnuté po dovozu, provede se přiměřené rozvržení nákladů pouze na základě objektivních a měřitelných údajů v souladu s vysvětlivkami k čl. 32 odst. 2 kodexu uvedenými v příloze 23.

Článek 159

Licenční poplatky za poskytnutí práva použít ochrannou známku se přičtou k ceně, která byla nebo má být za zboží skutečně zaplacena, pouze tehdy, jestliže

- se licenční poplatky týkají zboží, které bylo po dovozu v nezměněném stavu opět prodáno nebo bylo podrobeno menším úpravám po dovozu,

- se toto zboží prodává s ochrannou známkou, za niž se platí licenční poplatky, připevněnou před dovozem nebo po něm, a

- kupující si nemůže zboží obstarat u jiného dodavatele, který není s prodávajícím ve spojení.

Článek 160

Jestliže kupující platí licenční poplatky třetí osobě, považují se podmínky čl. 157 odst. 2 za splněné pouze v případě, že prodávající nebo osoba, která je s ním ve spojení, platbu této třetí osobě od kupujícího vyžaduje.

Článek 161

Jestliže výpočet licenčních poplatků vychází z ceny dováženého zboží, má se, pokud se neprokáže opak, za to, že se platba licenčních poplatků týká daného zboží.

Licenční poplatky se však mohou týkat hodnoceného zboží i v případě, že se vypočítávají nezávisle na ceně dováženého zboží.

Článek 162

Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. c) kodexu se nepřihlíží k zemi, v níž má příjemce licenčních poplatků své sídlo.

KAPITOLA 3

Místo, kde zboží vstupuje na celní území Společenství

Článek 163

1. Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. e) a čl. 33 písm. a) kodexu se za místo vstupu na celní území Společenství považuje

a) u zboží přepravovaného po moři přístav vykládky nebo překládky, pokud přeložení potvrdí celní orgány přístavu;

b) u zboží přepravovaného bez překládky nejdříve po moři a pak vnitrozemskou vodní dopravou první přístav v ústí nebo na toku řeky či kanálu, kde může být zboží vyloženo, je-li celnímu úřadu doloženo, že náklady na cestu až k přístavu vykládky jsou vyšší než náklady na cestu do prvního vhodného přístavu;

c) u zboží přepravovaného po železnici, vnitrozemskou vodní dopravou nebo silniční dopravou místo prvního celního úřadu;

d) u zboží přepravovaného jiným způsobem místo, na kterém překračuje hranice celního území Společenství.

2. Celní hodnota zboží, které je po svém vstupu na celní území Společenství přepravováno do jiné části tohoto území přes území Rakouska, Švýcarska, Maďarska, České republiky, Slovenska nebo Jugoslávie ve složení k 1. lednu 1991, se určuje na základě místa prvního vstupu zboží na celní území Společenství, je-li zboží dopravováno přímo přes území Rakouska, Švýcarska, Maďarska, České republiky, Slovenska nebo Jugoslávie v uvedeném smyslu a tranzit přes tyto země odpovídá obvyklé dopravní cestě na místo určení.

3. Celní hodnota zboží, které je po vstupu na celní území Společenství dopravováno po moři na místo určení v jiné části Společenství, se určuje na základě místa prvního vstupu zboží na celní území Společenství, je-li dopravováno přímo po obvyklé dopravní cestě na místo určení.

4. Odstavce 2 a 3 se vztahují i na vykládku nebo překládku zboží a na dočasné přerušení přepravy na území Rakouska, Švýcarska, Maďarska, České republiky, Slovenska nebo Jugoslávie ve složení uvedeném v odstavci 2, pokud k nim dojde z přepravních důvodů.

5. U zboží, které je po vstupu na celní území Společenství bezprostředně dopravováno z jednoho francouzského zámořského departementu do jiné části celního území Společenství nebo naopak, je rozhodným místem vstupu místo uvedené v odstavcích 1 a 2 nacházející se v té části celního území Společenství, ze které bylo zboží dopraveno, pokud zde bylo vyloženo nebo přeloženo a tuto skutečnost potvrdily celní orgány.

6. Jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2, 3 a 5, je rozhodným místem vstupu místo uvedené v odstavci 1 nacházející se v té části celního území Společenství, ve které se nachází místo určení zboží.

KAPITOLA 4

Náklady na dopravu

Článek 164

Pro účely čl. 32 odst. 1 písm. e) a čl. 33 písm. a) kodexu platí tato pravidla:

a) Je-li zboží přepravováno stejným druhem dopravy až na místo, které leží za místem vstupu na celní území Společenství, stanoví se náklady na dopravu s ohledem na poměr vzdáleností tras mimo celní území Společenství a uvnitř něj, není-li celním orgánům na základě použití obecně závazných přepravních sazeb doloženo, jaké náklady vznikly za přepravu zboží až na místo vstupu na celní území Společenství.

b) Je-li zboží fakturováno za jednotnou cenu s dodáním na místo určení, která odpovídá ceně na místo vstupu, neodečítají se od této ceny náklady na dopravu uvnitř Společenství. Odečtení je však možné, je-li celním orgánům prokázáno, že cena s dodáním na hranici je nižší než jednotná cena s dodáním na místo určení.

c) Je-li doprava prováděna zdarma nebo si ji zajišťuje kupující, zahrnují se do celní hodnoty náklady na dopravu na místo vstupu vypočtené podle sazeb obvykle používaných pro stejný druh dopravy.

Článek 165

1. Poštovné za zboží přepravované v poštovním styku až na místo určení se zahrnuje do celní hodnoty v celkové výši; výjimkou jsou dodatečné poštovní poplatky, které byly případně vybrány za úkony provedené v zemi dovozu.

2. Při určování celní hodnoty zasílaného zboží, které nemá obchodní povahu, se však poštovné do hodnoty uváděné v prohlášení nezahrnuje.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na zboží přepravované poštovními expresními kurýrními službami nazvanými "EMS – Datapost" (v Dánsku "EMS – Jetpost", v Německu "EMS – Kurierpostsendungen", v Itálii "CAI-Post").

Článek 166

Náklady na leteckou dopravu, které se zahrnují do celní hodnoty zboží, se určují podle pravidel a procentních podílů uvedených v příloze 25.

KAPITOLA 5

Hodnocení nosičů dat určených pro použití v zařízení na počítačové zpracování dat

Článek 167

1. Bez ohledu na články 29 až 33 kodexu, přihlíží se při určování celní hodnoty dovážených nosičů dat určených pro použití v zařízení na počítačové zpracování dat, které obsahují data a programové pokyny, pouze k ceně nebo hodnotě samotného nosiče. Celní hodnota dovážených nosičů dat, které obsahují data a programové pokyny, proto nezahrnuje cenu nebo hodnotu dat nebo programových pokynů, je-li tato cena nebo hodnota odlišena od ceny nebo hodnoty daného nosiče.

2. Pro účely tohoto článku se za

a) "nosiče dat" nepovažují integrované obvody, polovodiče a podobná zařízení, která tyto obvody nebo zařízení obsahují;

b) "data a programové pokyny" nepovažují záznamy zvuku, kinematografické záznamy ani videozáznamy.

KAPITOLA 6

Směnné kurzy

Článek 168

Pro účely článků 169 až 172 se rozumí:

a) "zaznamenaným kurzem"

- poslední zaznamenaný prodejní kurz v obchodním styku na jednom nebo více nejreprezentativnějších devizových trzích daného členského státu nebo

- jinak definovaný takto zaznamenaný směnný kurz stanovený členským státem jako "zaznamenaný kurz", pokud odráží co nejpřesněji aktuální hodnotu dané měny v obchodním styku;

b) "uveřejněným" daný na vědomost veřejnosti způsobem, který daný členský stát určí;

c) "měnou" každá měnová jednotka, která se užívá jako platební prostředek mezi měnovými orgány nebo na mezinárodním trhu.

Článek 169

1. Jsou-li skutečnosti, které slouží k určování celní hodnoty zboží, vyjádřeny v jiné měně než v měně členského státu, v níž se celní hodnota určuje, použije se při určování této hodnoty v měně daného členského státu směnný kurz zaznamenaný v předposlední středu kalendářního měsíce, který je řádně zveřejněn téhož nebo následujícího dne.

2. Kurz zaznamenaný v předposlední středu kalendářního měsíce se používá po celý následující kalendářní měsíc, není-li nahrazen kurzem uvedeným v článku 171.

3. Jestliže v předposlední středu uvedenou v odstavci 1 není zaznamenán žádný kurz nebo jestliže není týž nebo následující den zveřejněn, považuje se za kurz zaznamenaný v uvedenou středu poslední zaznamenaný kurz pro danou měnu zveřejněný v předchozích čtrnácti dnech.

Článek 170

Nelze-li směnný kurz určit podle článku 169, stanoví směnný kurz, který se použije pro účely článku 35 kodexu, dotyčný členský stát; tento kurz musí odrážet co nejpřesněji aktuální hodnotu dané měny.

Článek 171

1. Jestliže se kurz zaznamenaný v poslední středu kalendářního měsíce, zveřejněný téhož nebo následujícího dne, liší nejméně o 5 % od kurzu, který byl určen podle článku 169 pro použití v následujícím kalendářním měsíci, nahradí uvedený kurz od první středy tohoto následujícího kalendářního měsíce jakožto kurz, který se použije pro účely článku 35 kodexu.

2. Jestliže se kurz zaznamenaný v libovolnou středu v období uvedeném v předchozích ustanoveních, zveřejněný téhož nebo následujícího dne, liší nejméně o 5 % od kurzu používaného podle této kapitoly, nahradí uvedený kurz od následující středy jakožto kurz, který se použije pro účely článku 35 kodexu. Tento náhradní kurz zůstává v platnosti do konce běžného kalendářního měsíce, není-li nahrazen jiným kurzem stanoveným podle první věty tohoto odstavce.

3. Jestliže v některém členském státě ve středu není zaznamenán žádný směnný kurz nebo jestliže není tentýž nebo následující den zveřejněn, považuje se za kurz zaznamenaný v danou středu pro dotyčnou měnu kurz zaznamenaný a zveřejněný v co nejkratším čase před uvedenou středou.

Článek 172

Jestliže příslušné celní orgány členského státu povolí deklarantovi, aby určité údaje v celním prohlášení se žádostí o propuštění zboží do volného oběhu předložil dodatečně ve formě pravidelného celního prohlášení, může v povolení na základě žádosti deklaranta stanovit jednotný kurz pro přepočet skutečností, které slouží k určení celní hodnoty, vyjádřených v jiné měně než v měně dotyčného členského státu. V tomto případě se použije směnný kurz zaznamenaný postupem podle této kapitoly, který se používá v první den období, na něž se pravidelné celní prohlášení vztahuje.

KAPITOLA 7

Zjednodušený postup k určení celní hodnoty některého zboží podléhajícího zkáze

Článek 173

1. K určení celní hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 stanoví Komise pro každou položku této klasifikace jednotkovou hodnotu vyjádřenou v měnách členských států na 100 kg čisté hmotnosti.

Jednotkové hodnoty se používají vždy po 14 dnů, počínaje pátkem.

2. Jednotkové hodnoty se vypočítají na základě těchto skutečností, které členské státy poskytnou Komisi pro každou položku klasifikace:

a) průměrná jednotková cena s dodáním na hranici bez cla, vyjádřená v měně dotyčného členského státu na 100 kg čisté hmotnosti, vypočtená na základě ceny za nepoškozené zásilky zboží v obchodních střediscích uvedených v příloze 27 v referenčním období podle čl. 174 odst. 1;

b) množství propuštěná v kalendářním roce do volného oběhu, na něž bylo uloženo dovozní clo.

3. Průměrná jednotková cena s dodáním na hranici bez cla se vypočte na základě hrubých výnosů z prodejů mezi dovozci a velkoobchodníky. V obchodních střediscích Londýn, Milán a Rungis se hrubý výnos vypočte s ohledem na obchodní úroveň, na níž se zboží v těchto střediscích nejčastěji prodává.

Z takto vypočtené částky se odečtou

- prodejní zisk ve výši 15 % pro obchodní střediska Londýn, Milán a Rungis a ve výši 8 % pro jiná obchodní střediska,

- náklady na dopravu a pojištění uvnitř celního území,

- paušální částka ve výši 5 ECU na úhradu ostatních nákladů, které se nezahrnují do celní hodnoty.

Tato paušální částka se přepočítává na měny členských států podle posledního přepočítacího koeficientu stanoveného podle článku 18 kodexu,

- dovozní clo a jiné dávky, které se nezahrnují do celní hodnoty.

4. Členské státy mohou pro náklady vynaložené na dopravu a pojištění uvedené v odstavci 3 stanovit paušální částky. Tyto paušální částky a postupy pro jejich výpočet sdělí neprodleně Komisi.

Článek 174

1. Referenční období rozhodné pro výpočet průměrných jednotkových cen podle čl. 173 odst. 2 písm. a) činí 14 dnů a končí ve čtvrtek, který předchází týdnu, v němž se stanoví nové jednotkové hodnoty.

2. Členské státy oznámí průměrné jednotkové ceny nejpozději do 12 hodin v pondělí v týdnu, v němž se stanoví jednotkové hodnoty podle článku 173. Není-li tento den pracovním, oznámí je v pracovní den bezprostředně předcházející.

3. Všechny členské státy oznámí Komisi nejpozději do 15. června následujícího roku zboží propuštěné během kalendářního roku do volného oběhu podle jednotlivých položek klasifikace.

Článek 175

1. Jednotkové hodnoty podle čl. 173 odst. 1 stanoví Komise každé druhé úterý na základě váženého průměru průměrných jednotkových cen podle čl. 173 odst. 2 písm. a) s ohledem na množství podle čl. 173 odst. 2 písm. b).

2. K určení váženého průměru se každá průměrná jednotková cena podle čl. 173 odst. 2 písm. a) přepočte na ECU; vychází se vždy z posledních přepočítacích koeficientů, které stanovila Komise v týdnu, který předchází týdnu, v němž se zjišťují jednotkové hodnoty, a které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství. Tytéž přepočítací koeficienty se použijí na přepočet takto stanovených jednotkových hodnot do měn jednotlivých členských států.

3. Naposledy zveřejněné jednotkové hodnoty platí, dokud nejsou zveřejněny nové jednotkové hodnoty. V případě silného kolísání cen v jednom nebo ve více členských státech, například v důsledku přerušení plynulého dovozu některého produktu, však mohou být stanoveny nové jednotkové hodnoty na základě cen používaných v okamžiku stanovení těchto hodnot.

Článek 176

1. Za poškozené se považují zásilky zboží, které v okamžiku rozhodném pro určení jejich celní hodnoty obsahují alespoň 5 % produktů nevhodných pro lidskou spotřebu v nezměněném stavu nebo jejichž hodnota se vzhledem k průměrné tržní ceně za bezvadné zboží snížila alespoň o 20 %.

2. Poškozené zásilky se hodnotí

- buď po vytřídění použitím jednotkových hodnot na bezvadnou část zásilky, přičemž poškozená část se zničí pod celním dohledem,

- nebo použitím jednotkových hodnot stanovených pro bezvadné produkty po odečtení procentního podílu, který odpovídá procentní sazbě škody zjištěné soudním znalcem a uznané celními orgány, od hmotnosti dovážené zásilky,

- nebo použitím jednotkových hodnot stanovených pro nepoškozené produkty s odečtením procentního podílu, který odpovídá procentní sazbě škody zjištěné soudním znalcem a uznané celními orgány.

Článek 177

1. Pokud zúčastněná osoba v celním prohlášení uvede nebo nechá uvést celní hodnotu dováženého zboží na základě jednotkových hodnot stanovených podle této kapitoly, zavazuje se tím, že v pro dotyčné zboží v běžném kalendářním roce použije zjednodušený postup.

2. Pokud zúčastněná osoba později požádá pro jeden nebo více druhů dováženého zboží o použití jiných metod, než je zjednodušený postup, jsou celní orgány dotyčného členského státu oprávněny jí oznámit, že je vyloučena z provádění zjednodušeného postupu pro toto zboží až do konce běžného kalendářního roku; toto vyloučení může být prodlouženo až do konce následujícího kalendářního roku. O vyloučení uvědomí členský stát neprodleně Komisi, která o něm neprodleně uvědomí celní orgány ostatních členských států.

KAPITOLA 8

Prohlášení o údajích a poskytnutí podkladů k nim

Článek 178

1. Pokud se celní hodnota určuje podle článků 28 až 36 kodexu, přiloží se k celnímu prohlášení pro dovážené zboží prohlášení o údajích o celní hodnotě (prohlášení o celní hodnotě). Prohlášení o celní hodnotě se podává na tiskopise D.V.1 podle vzoru uvedeného v příloze 28, případně doplněném jedním nebo více tiskopisy D.V.1 BIS podle vzoru uvedeného v příloze 29.

2. Zejména se předpokládá, že prohlášení o celní hodnotě podle odstavce 1 smí učinit pouze osoba s bydlištěm nebo pracovištěm na celním území Společenství, která má k dispozici všechny skutečnosti týkající se prohlášení.

3. Celní orgány mohou upustit od požadování prohlášení o celní hodnotě podle odstavce 1, jestliže celní hodnotu dotyčného zboží nelze zjistit podle článku 29 kodexu. V těchto případech osoba uvedená v odstavci 2 poskytne nebo nechá poskytnout celním orgánům veškeré informace, které po ní požadují pro určení celní hodnoty podle jiného článku kodexu; informace poskytne celním orgánům způsobem za podmínek, které tyto orgány stanoví.

4. Aniž jsou dotčeno případné použití trestněprávních předpisů, přijímá osoba uvedená v odstavci 2 podáním prohlášení o celní hodnotě podle odstavce 1 celnímu úřadu odpovědnost za:

- správnost a úplnost údajů uvedených v prohlášení,

- pravost podkladů přiložených k těmto údajům a

- poskytnutí všech dodatečných informací a podkladů potřebných pro určení celní hodnoty zboží.

5. Tento článek se nevztahuje na zboží, jehož celní hodnota se určuje zjednodušeným postupem podle článků 173 až 177.

Článek 179

1. Celní orgány mohou, pokud to není nezbytné pro řádné ukládání dovozních cel, zcela nebo zčásti upustit od vyžadování prohlášení podle čl. 178 odst. 1,

a) jestliže celní hodnota jedné zásilky dováženého zboží nepřesahuje 5000 ECU, pokud se nejedná o část zásilky nebo o opakované zásilky téhož odesílatele témuž příjemci nebo

b) jestliže se jedná o dovoz neobchodní povahy nebo

c) jestliže předložení dotyčných údajů není nezbytné pro použití celního sazebníku Evropských společenství nebo jestliže se cla stanovená v uvedeném sazebníku neukládají na základě zvláštních celních předpisů.

2. Částka v ECU uvedená v odst. 1 písm. a) se přepočte podle článku 18 kodexu. Celní orgány mohou částku vzniklou přepočtem zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů.

Celní orgány mohou zachovat protihodnotu částky stanovené v ECU v národní měně, jestliže by při roční úpravě podle článku 18 kodexu přepočet nové částky před zaokrouhlením podle tohoto článku vedl k tomu, že by se protihodnota v národní měně změnila o méně než 5 % anebo by se snížila.

3. U zboží, které stejný prodávající dodává pravidelně za stejných obchodních podmínek stejnému prodávajícímu, mohou celní orgány upustit od požadování, aby údaje podle čl. 178 odst. 1 byly plně poskytovány s každým celním prohlášením, vyžadují to však při každé změně okolností a nejméně jednou za tři roky.

4. Zproštění povinnosti přiznané podle tohoto článku může být zrušeno a předložení D.V.1 může být požadováno, jestliže se zjistí, že nebyla splněna nebo již netrvá podmínka pro její poskytnutí.

Článek 180

Jestliže se použije počítačové zpracování dat nebo jestliže se pro dotyčné zboží podává obecné, pravidelné nebo souhrnné celní prohlášení, mohou členské státy povolit odchylky ve formě poskytování údajů nezbytných k určení celní hodnoty.

Článek 181

1. Osoba uvedená v čl. 178 odst. 2 předloží celním orgánům jedno vyhotovení faktury, z niž vychází v prohlášení o celní hodnotě dováženého zboží. Jestliže se prohlášení o celní hodnotě podává písemně, ponechají si toto vyhotovení celní orgány.

2. Je-li při písemném prohlášení o celní hodnotě faktura na dovážené zboží vystavena na osobu, která je usazena v jiném členském státě než v tom, kde je podáváno prohlášení o celní hodnotě, předloží osoba podávající prohlášení o celní hodnotě celním orgánům druhé vyhotovení této faktury. Jedno z vyhotovení si ponechají celní orgány, druhé opatří otiskem svého úředního razítka a jednacím číslem prohlášení u daného celního úřadu a vrátí je deklarantovi, aby je předal osobě, na jejíž jméno je faktura vystavena.

3. Celní orgány mohou úpravu podle odstavce 2 předepsat také pro případy, kdy osoba, na niž je vystavena faktura, je usazena v členském státě, v němž je prohlášení o celní hodnotě podáváno.

HLAVA VI

VSTUP ZBOŽÍ NA CELNÍ ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1

Prohlídka zboží a odběr vzorků zúčastněnou osobou

Článek 182

1. Povolení prohlédnout zboží podle článku 42 kodexu se uděluje osobě, která je oprávněna přidělit zboží celně schválené určení, na základě ústní žádosti, pokud celní orgán s ohledem na okolnosti nepovažuje za potřebné, aby byla žádost podána písemně.

Odběr vzorků se povoluje pouze na základě písemné žádosti zúčastněné osoby.

2. Písemné žádosti podle odst. 1 musí zúčastněná osoba podepsat a podat u příslušných celních orgánů. Žádosti musí obsahovat tyto údaje:

- jméno a adresu žadatele,

- místo, na němž se zboží nachází,

- číslo souhrnného celního prohlášení, pokud již bylo podáno a pokud do něj celní úřad tyto údaje nezapisuje sám, nebo odkaz na předchozí celní režim, anebo údaje nezbytné k identifikaci dopravního prostředku, na němž se zboží nachází,

- všechny ostatní údaje nutné ke ztotožnění zboží.

Celní úřad udělí povolení na základě žádosti zúčastněné osoby. Pokud se žádost týká odběru vzorků, uvede celní úřad množství zboží, které může být odebráno.

3. Předběžnou prohlídku zboží a odběr vzorků je třeba provádět podle pokynů celního úřadu pro daný případ a pod jeho dohledem.

Vybalení, vážení, opětovné zabalení a ostatní manipulace se zbožím se uskutečňuje na náklady a nebezpečí zúčastněné osoby. Tato osoba hradí rovněž případné náklady na provedení rozboru.

4. Odebrané vzorky musí splnit formality, aby mohlo být zboží přiděleno celně schválené určení. Pokud při prohlídce vzorků dojde k jejich poškození, zničení nebo nenapravitelné ztrátě zboží, nevzniká celní dluh. Ustanovení čl. 182 odst. 5 kodexu se použije také na odpady a zbytky.

KAPITOLA 2

Souhrnné celní prohlášení

Článek 183

1. Souhrnné celní prohlášení podepisuje osoba, která je podává.

2. Souhrnné celní prohlášení potvrdí celní orgány a uschovají je, aby mohlo být prověřeno, zda bylo danému zboží přiděleno celně schválené určení ve lhůtách stanovených v článku 49 kodexu.

3. Pokud bylo zboží před předložením celním orgánům přepravováno v tranzitním režimu, je souhrnným celním prohlášením doklad o tranzitu určený pro celní úřad určení.

4. Celní orgány mohou povolit, aby souhrnné celní prohlášení bylo vyhotoveno pomocí počítačového zpracování dat. V tomto případě se pravidla uvedená v odstavci 2 přizpůsobí přiměřeně.

Článek 184

1. Až do doby, kdy je zboží přiděleno celně schválené určení, je osoba uvedená v čl. 183 odst. 1 povinna znovu předložit celním orgánům na jejich vyžádání v nezměněném stavu zboží, na něž podává souhrnné celní prohlášení a které dosud nebylo vyloženo z dopravního prostředku, na němž se nachází.

2. Po vyložení zboží přechází povinnost znovu předložit zboží celním orgánům na jejich vyžádání na každou osobu, která je má v držení pro účely přepravy nebo skladování.

KAPITOLA 3

Dočasné uskladnění

Článek 185

1. Místa ve smyslu čl. 51 odst. 1 kodexu, schválená celními orgány pro skladování dočasně uskladněného zboží, se označují jako "dočasné sklady".

2. Pokud celní orgány nespravují dočasné sklady samy, mohou k zajištění používání celních předpisů vyžadovat, aby

a) byl dočasný sklad zavřen na dva klíče, z nichž jeden mají v držení uvedené celní orgány;

b) osoba, která dočasný sklad provozuje, vedla skladovou evidenci, která umožní sledovat pohyb zboží.

Článek 186

Uskladnění zboží v dočasném skladu se uskutečňuje na podkladě souhrnného celního prohlášení. Celní orgány však mohou požadovat, aby bylo podáno zvláštní celní prohlášení na tiskopise, jehož vzor samy určí.

Článek 187

Aniž je dotčen článek 56 kodexu a předpisy o prodeji zboží celními orgány, má povinnost dodržovat opatření, která přijaly celní orgány podle čl. 53 odst. 1 kodexu, a hradit vzniklé náklady osoba, která podala souhrnné celní prohlášení, a nebylo-li toto prohlášení dosud podáno, osoby uvedené v čl. 44 odst. 2 kodexu.

Článek 188

Pokud celní orgány rozhodnou o prodeji zboží podle článku 53 kodexu, provedou jej podle postupů platných v jednotlivých členských státech.

KAPITOLA 4

Zvláštní ustanovení o zboží přepravovaném námořní nebo leteckou dopravou

Oddíl 1

Obecné ustanovení

Článek 189

Jestliže zboží dovážené ze třetí země vstupuje na celní území Společenství námořní nebo vzdušnou cestou a pak se na podkladě téhož přepravního dokladu stejným způsobem bez překládky dopravuje do jiného přístavu nebo na jiné letiště Společenství, předkládá se zboží podle článku 40 kodexu celním orgánům teprve v přístavu nebo na letišti, v kterém se vykládá nebo překládá.

Oddíl 2

Zvláštní ustanovení o palubních zavazadlech a zavazadlech cestujících přepravovaných v zavazadlovém prostoru

Článek 190

Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) letištěm Společenství jakékoli letiště na celním území Společenství;

b) mezinárodním letištěm Společenství jakékoli letiště Společenství, na němž se na základě povolení příslušnými orgány uskutečňuje letecký styk s třetími zeměmi;

c) letem uvnitř Společenství let mezi dvěma letišti Společenství bez mezipřistání, který nezačíná ani nekončí na letišti, které není letištěm Společenství;

d) přístavem Společenství jakýkoli přístav na celním území Společenství;

e) námořní linkou uvnitř Společenství přemístění plavidla, které zajišťuje pravidelné spojení mezi dvěma nebo více určitými přístavy Společenství, mezi dvěma takovými přístavy bez jakéhokoli mezipřistání;

f) rekreační lodí soukromá loď určená k cestám, jejichž trasu libovolně určují cestující;

g) rekreačním nebo obchodním letadlem soukromé letadlo určené k cestám, jejichž trasu libovolně určují cestující;

h) zavazadlem jakýkoli předmět, který prováží osoba libovolným způsobem během cesty.

Článek 191

Pro účely tohoto oddílu se zavazadlo v leteckém provozu považuje za

- "zavazadlo přepravované v zavazadlovém prostoru", jestliže po odbavení na letišti odeslání není přístupné osobě, která je podala, ani během letu, ani při případném mezipřistání ve smyslu čl. 192 bodů 1 a 2 a čl. 194 bodů 1 a 2;

- "palubní zavazadlo", jestliže si je osoba bere s sebou do kabiny letadla.

Článek 192

Kontroly a formality

1. pro palubní zavazadla a zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru, jež náležejí osobám cestujícím letadlem, které přilétá z letiště, které se nenachází na území Společenství, a po mezipřistání na letišti Společenství pokračuje na další letiště Společenství, se provádějí na posledně uvedeném letišti, pokud se jedná o mezinárodní letiště Společenství; v tomto případě se na zavazadla vztahují předpisy platné pro zavazadla osob přilétajících ze třetích zemí, pokud osoba nemůže příslušným orgánům prokázat, že zboží, které prováží, je zbožím Společenství;

2. pro palubní zavazadla a zavazadla přepravovaná v zavazadlových prostorech, která náležejí osobám cestujícím letadlem, jenž provádí mezipřistání na letišti Společenství a dále pokračuje na letiště, které není letištěm Společenství, se provádějí na odletovém letišti, pokud se jedná o mezinárodní letiště Společenství; v tomto případě může být kontrola palubního zavazadla provedena také na letišti Společenství, v němž se uskuteční mezipřistání, aby se zjistilo, zda zboží, které obsahuje, splňuje požadavky volného pohybu zboží uvnitř Společenství;

3. pro zavazadla osob na jednom a téže plavidlu při námořní plavbě, která se skládá z na sebe navazujících úseků, které začínají, mají mezipřistání nebo končí v přístavu, který není přístavem Společenství, se provádějí v přístavu, ve kterém jsou tato zavazadla nakládána nebo vykládána.

Článek 193

Kontroly a formality pro zavazadla osob nacházejících se na palubách

1. rekreačních lodí se provádějí nezávisle na místě odjezdu nebo určení těchto lodí v každém přístavu Společenství;

2. rekreačních nebo obchodních letadel se provádějí

- při letech z letiště, které není letištěm Společenství, na prvním letišti přijetí, které musí být mezinárodním letištěm Společenství, jestliže letadlo má po mezipřistání pokračovat v letu na jiné letiště Společenství,

- při letech z letiště Společenství na posledním mezinárodním letišti Společenství, jestliže má letadlo po mezipřistání pokračovat v letu na letiště, které není letištěm Společenství.

Článek 194

1. Pokud jsou zavazadla přepravována na letiště Společenství na palubě letadla přilétajícího z letiště, které není letištěm Společenství, a mají být na tomto letišti Společenství přeložena na letadlo, které provádí let uvnitř Společenství,

- provádějí se kontroly a formality pro zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru na příletovém letišti letu uvnitř Společenství, je-li to mezinárodní letiště Společenství,

- provádí se kontrola palubních zavazadel na prvním mezinárodním letišti Společenství; dodatečně lze palubní zavazadla na příletovém letišti letu uvnitř Společenství kontrolovat pouze v případě, že se to ukáže nutným na základě kontroly zavazadel přepravovaných v zavazadlovém prostoru,

- mohou být zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru kontrolována na prvním letišti Společenství jen výjimečně a pouze v případě, že se to ukáže nutným na základě kontroly palubních zavazadel.

2. Pokud jsou zavazadla na letišti Společenství nakládána do letadla, jež provádí let uvnitř Společenství, a pokud tato zavazadla mají být na jiném letišti Společenství přeložena do letadla, jehož místem určení je letiště, které není letištěm Společenství,

- provádějí se kontroly a formality pro zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru na odletovém letišti letu uvnitř Společenství, je-li to mezinárodní letiště Společenství,

- provádí se kontrola palubních zavazadel na posledním mezinárodním letišti Společenství; kontrola palubních zavazadel již na odletovém letišti letu uvnitř Společenství může být provedena pouze v případě, že se to ukáže nutným na základě kontroly zavazadel přepravovaných v zavazadlovém prostoru,

- mohou být zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru kontrolována na posledním letišti Společenství jen výjimečně a pouze v případě, že se to ukáže nutným na základě kontroly palubních zavazadel.

3. Kontroly a formality pro zavazadla, která se dopravují na letiště Společenství na palubě linkového nebo charterového letadla z letiště, které není letištěm Společenství, a která jsou překládána do rekreačního nebo obchodního letadla, které provádí let uvnitř Společenství, se provádějí na příletovém letišti pravidelného nebo charterového letu.

4. Kontroly a formality pro zavazadla, která jsou na letišti Společenství překládána do rekreačního nebo obchodního letadla, které provádí let uvnitř Společenství, aby byla na jiném letišti Společenství přeložena do linkového nebo charterového letadla, jehož místem určení je letiště, které není letištěm Společenství, se provádějí na odletovém letišti linkového nebo charterového letadla.

5. Členské státy mohou na mezinárodních letištích Společenství, v nichž se překládají zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru, kontrolovat zavazadla,

- která se dopravují z letiště, které není letištěm Společenství, a překládají na mezinárodním letišti Společenství do letadla, jehož cílem je mezinárodní letiště na území téhož státu,

- která jsou na mezinárodním letišti překládána do letadla, aby byla na jiném mezinárodním letišti ležícím na území téhož členského státu přeložena do letadla, jehož místem určení je letiště, které není letištěm Společenství.

Článek 195

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění,

- aby při příletu nebo příjezdu osob nemohly být z palubního zavazadla, které není uvedeno v čl. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 [10], odstraněny žádné předměty před jeho kontrolou,

- aby při odletu nebo odjezdu osob nemohly být z palubních zavazadel, která nejsou uvedena v čl. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3925/91, odstraněny žádné předměty po jejich kontrole,

- aby při příletu nebo příjezdu osob bylo vhodným způsobem zabráněno tomu, aby byly ze zavazadla přepravovaného v zavazadlovém prostoru, které není uvedeno v čl. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3925/91, odstraněny předměty před jeho kontrolou,

- aby při odletu nebo odjezdu osoby bylo vhodným způsobem zabráněno tomu, aby byly ze zavazadla přepravovaného v zavazadlovém prostoru, které není uvedeno v čl. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3925/91, odstraněny předměty před jeho kontrolou.

Článek 196

Zavazadla přepravovaná v zavazadlovém prostoru podaná na letišti Společenství se na tomto letišti označí visačkou. Vzor visačky a její technické provedení jsou uvedeny v příloze 30.

Článek 197

Členské státy sdělí Komisi seznam letišť, která odpovídají definici mezinárodního letiště Společenství podle čl. 190 písm. b). Komise zveřejní tento seznam v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

HLAVA VII

CELNÍ PROHLÁŠENÍ – BĚŽNÝ POSTUP

KAPITOLA 1

Písemné celní prohlášení

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 198

1. Jestliže se celní prohlášení týká více položek zboží, považují se údaje uvedené ke každé položce zboží za samostatné celní prohlášení.

2. Za jediné zboží se považují podstatné součásti průmyslových zařízení, které spadají pod jediný kód kombinované nomenklatury.

Článek 199

Aniž je dotčeno případné použití trestněprávních předpisů, má se za to, že podáním celního prohlášení podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem celnímu úřadu vzniká v souladu s platnými předpisy odpovědnost za

- správnost údajů uvedených v celním prohlášení,

- pravost přiložených dokladů

a

- dodržení všech povinností v souvislosti s propuštěním dotyčného zboží do daného celního režimu.

Článek 200

Není-li stanoveno jinak nebo nepotřebuje-li je zúčastněná osoba pro další operace, ponechávají si doklady přiložené k celnímu prohlášení celní orgány. V takovém případě přijmou celní orgány všechna potřebná opatření, aby doklady mohly být následně použity pouze pro množství a hodnoty zboží, na něž se vztahují.

Článek 201

1. Celní prohlášení se podává celnímu úřadu, jemuž se předkládá zboží. Celní prohlášení může být podáno, jakmile bylo zboží předloženo.

2. Celní orgány mohou povolit, aby bylo celní prohlášení podáno dříve, než je deklarant schopen předložit zboží. V tomto případě mohou celní orgány stanovit pro předložení zboží lhůtu určenou podle okolností. Není-li zboží předloženo ve stanovené lhůtě, považuje se celní prohlášení za nepodané.

3. Jestliže bylo celní prohlášení podáno dříve, než bylo zboží, k němuž se vztahuje, dopraveno k celnímu úřadu nebo na jiné místo určené celními orgány, může být toto celní prohlášení přijato teprve po předložení zboží k celnímu řízení.

Článek 202

1. Celní prohlášení musí být příslušnému celnímu úřadu podáno v jeho úředních hodinách.

Celní orgány však mohou na žádost deklaranta a na jeho náklady povolit, aby celní prohlášení bylo podáno mimo úřední hodiny.

2. Za rovnocenné podání celního prohlášení celnímu úřadu se považuje jeho předání úředníkům tohoto úřadu na jiném místě, které k tomuto účelu stanoví dohody mezi celními orgány a zúčastněnou osobou.

Článek 203

Na celním prohlášení se vyznačí datum jeho přijetí.

Článek 204

Celní orgán může povolit nebo vyžadovat, aby opravy podle článku 65 kodexu byly provedeny podáním nového celního prohlášení, které nahradí původní celní prohlášení. V tomto případě je rozhodným okamžikem pro stanovení cla, které je případně nutno uložit, a pro dodržení ostatních předpisů upravujících daný celní režim den přijetí původního celního prohlášení.

Oddíl 2

Tiskopisy pro celní prohlášení

Článek 205

1. Úředním vzorem pro písemné celní prohlášení v rámci běžného postupu za účelem propuštění zboží do některého celního režimu nebo pro jeho zpětný vývoz podle čl. 182 odst. 3 kodexu je jednotný správní doklad.

2. Podle předpisů daného celního režimu mohou být k tomuto účelu použity též jiné tiskopisy.

3. Odstavci 1 a 2 nejsou dotčeny

- zproštění povinnosti podat písemné celní prohlášení stanovené v článcích 225 až 236 pro propuštění do volného oběhu, vývoz nebo dočasné použití,

- možnost, aby členské státy zprostily povinnosti předložit tiskopis uvedený v odst. 1, jestliže se použijí zvláštní ustanovení článků 237 a 238 o poštovních zásilkách (dopisy a poštovní balíky),

- možnost použít zvláštní tiskopisy, aby se v určitých případech usnadnilo podávání celního prohlášení, pokud to celní orgány povolí,

- možnost, aby členské státy zprostily povinnosti předložit tiskopis podle odstavce 1 v případě, že správní orgány dvou nebo více členských států uzavřely nebo uzavřou dohody nebo ujednání o dalším zjednodušení formalit v celém obchodu mezi těmito členskými státy nebo v jeho části,

- možnost, aby zúčastněné osoby u zásilek obsahujících více druhů zboží použily ke splnění formalit tranzitního režimu Společenství ložné listy,

- možnost, aby celní prohlášení pro dovoz, tranzit nebo vývoz a doklady, kterými se prokazuje původ ve Společenství u zboží, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, bylo vyhotoveno pomocí veřejných nebo soukromých systémů počítačového zpracování dat nebo případně na čistém bílém papíře za podmínek, které stanoví členské státy,

- možnost, aby členské státy při použití systému počítačového zpracování dat pro vyřízení celních prohlášení stanovily, že jednotný správní doklad vyhotovený tímto systémem představuje celní prohlášení podle odstavce 1.

4. Pokud se pro splnění formalit používají veřejné nebo soukromé systémy počítačového zpracování dat, které také jednotný správní doklad vytvářejí, mohou celní orgány stanovit, že

- se vlastnoruční podpis nahrazuje jiným technickým identifikačním postupem, který může být založen na použití kódů a který má stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis. Tato funkce se povolí pouze tehdy, když jsou splněny technické a správní předpoklady stanovené příslušnými orgány,

- místo ručního nebo mechanického otisku razítka celního úřadu a podpisu příslušného úředníka byly takto vyhotovené jednotné správní doklady ověřovány přímo těmito systémy.

5. Jestliže některý předpis Společenství odkazuje na celní prohlášení s návrhem na vývoz nebo zpětný vývoz, dovoz nebo propuštění do jiného celního režimu, nesmějí členské státy vyžadovat žádné jiné správní doklady než ty, které

- byly výslovně zavedeny právními předpisy Společenství nebo je tyto právní předpisy stanoví,

- jsou vyžadovány na základě mezinárodních dohod, které jsou slučitelné se Smlouvou,

- musí hospodářské subjekty předložit se žádostí o získání určité výhody nebo zvláštního zacházení,

- jsou vyžadovány, při dodržení ustanovení Smlouvy, k provádění jednotlivých právních úprav, které by nemohly být použity, jestliže se užije pouze doklad uvedený v odst. 1.

Článek 206

V potřebném rozsahu se tiskopis jednotného správního dokladu použije během přechodného období, stanoveného v aktu o přistoupení Španělska a Portugalska pro obchod mezi Společenstvím ve stavu k 31. prosinci 1985 a Španělskem nebo Portugalskem a obchod mezi těmito dvěma členskými státy, případně také na zboží, pro něž ještě nebyla plně odstraněna cla a poplatky s rovnocenným účinkem nebo na něž se vztahují jiná opatření stanovená v aktu o přistoupení.

V případech uvedených v prvním pododstavci se zničí vyhotovení č. 2 nebo případně vyhotovení č. 7 tiskopisů používaných v obchodu se Španělskem a Portugalskem nebo mezi těmito dvěma členskými státy.

Tento tiskopis se rovněž použije v obchodu se zbožím Společenství mezi částmi celního území Společenství, na něž se vztahuje směrnice Rady 77/388/EHS [11], a částmi tohoto území, na něž se uvedená směrnice nevztahuje, a v obchodu mezi částmi tohoto území, na něž se uvedená směrnice nevztahuje.

Článek 207

Aniž je dotčen čl. 205 odst. 3, mohou celní správy členských států obecně upustit od vyžadování některých výtisků jednotného správního dokladu určeného pro jejich orgány za účelem splnění formalit při dovozu a vývozu, pokud lze dané údaje získat z jiných podkladů.

Článek 208

1. Jednotný správní doklad se používá v sadách obsahujících počet výtisků potřebný ke splnění formalit týkajících se celního režimu, do nějž má být zboží propuštěno.

2. Pokud se zboží před propuštěním do tranzitního režimu Společenství nebo společného tranzitního režimu nachází v jiném celního režimu nebo je do něj propuštěno následně, může se použít sada obsahující počet výtisků potřebný pro tranzitní režim a pro předchozí nebo následující celní režim.

3. Sady uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou výňatky z

- úplného souboru osmi výtisků podle vzoru v příloze 31 nebo

- dvou za sebou jdoucích souborů čtyř výtisků podle vzoru v příloze 32, zejména v případě jejich vyhotovení pomocí počítačového zpracování dat za účelem vyřízení celních prohlášení.

4. Aniž jsou dotčeny čl. 205 odst. 3, články 222 až 224 a články 254 až 289 mohou být tiskopisy jednotného správního dokladu případně doplněny jedním nebo více dalšími tiskopisy, které se používají v sadách obsahujících výtisky, které jsou potřebné pro splnění formalit týkajících se celního režimu, do nějž má být zboží propuštěno; tyto sady mohou být případně doplněny výtisky, které jsou potřebné pro splnění formalit týkajících se předchozího nebo následujícího celního režimu.

Tyto sady jsou výňatky z

- úplného souboru osmi výtisků podle vzoru v příloze 33 nebo

- dvou za sebou jdoucích souborů čtyř výtisků podle vzoru v příloze 34.

Doplňkové listy jsou nedílnou součástí jednotného správního dokladu, k němuž se vztahují.

5. Odchylně od odstavce 4 mohou celní orgány stanovit, že doplňkové listy se nesmějí používat, jestliže byl jednotný správní doklad vyhotoven pomocí počítačového zpracování dat.

Článek 209

1. Použije-li se čl. 208 odst. 2, odpovídá každá zúčastněná osoba pouze za údaje, které se vztahují k režimu, o jehož uplatnění požádala jako deklarant, hlavní povinný nebo zástupce některého z nich.

2. V případech uvedených v odstavci 1 je zúčastněná osoba, která používá jednotný správní doklad vystavený v předchozím celním režimu, povinna před podáním svého celního prohlášení prověřit správnost stávajících údajů a jejich platnost pro dané zboží a požadovaný režim a v potřebném rozsahu je doplnit.

V uvedených případech musí zúčastněná osoba všechny zjištěné rozdíly mezi daným zbožím a uvedenými údaji sdělit celnímu úřadu, jemuž bylo podáno celní prohlášení. V těchto případech deklarant vyhotoví své celní prohlášení na nových výtiscích jednotného správního dokladu.

Článek 210

Pokud se jednotný správní doklad používá pro více celních režimů následujících po sobě, přesvědčí se celní orgány, že údaje uvedené v celních prohlášeních týkajících se jednotlivých režimů navzájem souhlasí.

Článek 211

Jednotný správní doklad musí být vyhotoven v některém z úředních jazyků Společenství přijímaném celními orgány členského státu, v němž jsou plněny formality.

V případě potřeby mohou celní orgány členského státu určení vyžadovat, aby deklarant nebo jeho zástupce v tomto členském státě předložil překlad celního prohlášení do úředního jazyka nebo do některého z úředních jazyků daného členského státu. Překlad nahrazuje odpovídající údaje v celním prohlášení.

Odchylně od předchozího odstavce je nutno celní prohlášení vyhotovit v úředním jazyce nebo v některém z úředních jazyků členského státu určení vždy, jestliže se v tomto členském státě celní prohlášení podává na tiskopisech, které se liší od tiskopisů celního prohlášení podaného původně celnímu úřadu členského státu odeslání.

Článek 212

1. Jednotný správní doklad je nutno vyplnit s ohledem na vysvětlivky uvedené v příloze 37 a případně na další pravidla stanovená jinými předpisy Společenství.

2. Celní orgány zajistí, aby uživatelé měli přímý přístup k vysvětlivkám uvedeným v odstavci 1.

3. Celní správy každého členského státu v případě potřeby vysvětlivky doplní.

Článek 213

Kódy, které je nutno použít k vyplnění tiskopisu uvedeného v čl. 205 odst. 1, jsou uvedeny v příloze 38.

Článek 214

Vyžadují-li předpisy použití dalších výtisků tiskopisu uvedeného v čl. 205 odst. 1, může deklarant k tomuto účelu použít v potřebném rozsahu doplňková vyhotovení nebo fotokopie tiskopisu.

Doplňková vyhotovení nebo fotokopie musí deklarant podepsat a předložit příslušným celním orgánům, který je opatří úředním záznamem za stejných podmínek jako jednotný správní doklad. Celní orgány je uznávají za rovnocenné prvopisům, pokud jejich totožnost a čitelnost považují za uspokojivou.

Článek 215

1. Tiskopis uvedený v čl. 205 odst. 1 je tištěn na samopropisovacím papíru klížený ke psaní o plošné hmotnosti alespoň 40 g/m2. Papír musí být dostatečně neprůsvitný, aby údaje zapsané na jedné straně neovlivňovaly čitelnost údajů na straně druhé, a nesmí se při běžném používání trhat ani mačkat.

Pro všechny výtisky se používá bílý papír. Na výtiscích pro tranzitní režim Společenství (1, 4, 5 a 7) však mají kolonky 1 (první a třetí dílčí kolonka), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první dílčí kolonka vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podtisk.

Tiskopisy jsou tištěny zeleným tiskem.

2. Rozměry kolonek vycházejí vodorovně z desetiny palce a svisle ze šestiny palce. Rozměry dílčích kolonek vycházejí vodorovně z desetiny palce.

3. Výtisky jednotlivých tiskopisů se označí barevně takto:

a) tiskopisy podle vzorů v přílohách 31 a 33:

- výtisky 1, 2, 3 a 5 nesou na pravém okraji průběžný červený, zelený, žlutý, případně modrý pruh,

- výtisky 4, 6, 7 a 8 nesou na pravém okraji přerušovaný modrý, červený, zelený, případně žlutý pruh;

b) tiskopisy podle vzorů v přílohách 32 a 34:

- výtisky 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 nesou na pravém okraji průběžný a vpravo od něj přerušovaný červený, zelený, žlutý, případně modrý pruh.

Pruhy jsou přibližně 3 mm široké. Přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o rozměru 3 mm, mezi nimiž je volný prostor též o rozměru 3 mm.

4. Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v přílohách 31 a 33 patrné v průpisu, jsou uvedeny v příloze 35.

Výtisky, na nichž musí být údaje tiskopisů uvedených v přílohách 32 a 34 patrné v průpisu, jsou uvedeny v příloze 36.

5. Tiskopisy mají rozměry 210 × 297 mm, přičemž přípustná odchylka je od – 5 do + 8 mm na délku.

6. Celní správy členských států mohou vyžadovat, aby tiskopisy obsahovaly název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Kromě toho mohou tisk tiskopisů podmínit předchozím technickým schválením.

Oddíl 3

Údaje požadované pro navrhovaný celní režim

Článek 216

1. Maximální seznam kolonek, které mohou být vyplněny v celním prohlášení s návrhem na propuštění zboží do určitého celního režimu při použití jednotného správního dokladu, je obsažen v příloze 37.

2. Příloha 37 obsahuje rovněž minimální seznam kolonek, které je nutno vyplnit v celním prohlášení s návrhem na propuštění zboží do určitého celního režimu.

Článek 217

Údaje, které je nutno uvést při použití některého z tiskopisů uvedených v čl. 205 odst. 2, vyplývají z daného tiskopisu a případně jsou doplněny předpisy pro daný celní režim.

Oddíl 4

Doklady přikládané k celnímu prohlášení

Článek 218

1. K celnímu prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu se přikládají

a) faktura, na jejímž základě se podává prohlášení o celní hodnotě zboží podle článku 181;

b) prohlášení o údajích pro výpočet celní hodnoty zboží, na které se vztahuje celní prohlášení, podle článku 178, pokud je uvedený článek vyžaduje;

c) doklady nezbytné k uplatnění systému preferenčního sazebního zacházení nebo jiného opatření odchylného od obecné právní úpravy, které se vztahuje na zboží uvedené v celním prohlášení;

d) všechny ostatní doklady nezbytné podle předpisů upravujících propuštění zboží, na které se vztahuje celní prohlášení, do volného oběhu.

2. Celní orgány mohou při podání celního prohlášení vyžadovat, aby byly předloženy také přepravní doklady a případně doklady o předchozím celním režimu.

Pokud se zboží předkládá celním orgánům ve více nákladových kusech, může celní úřad dále vyžadovat předložení seznamu nákladových kusů nebo obdobného dokladu, který uvádí obsah každého nákladového kusu.

3. Jestliže však jde o zboží, u nějž lze výši dovozního cla zjistit podle článku 81 kodexu, nemusí být doklady uvedené v odst. 1 písm. b) a c) vyžadovány.

Dále nemusí být pro zboží, které je osvobozeno od dovozního cla, vyžadovány doklady podle odst. 1 písm. a), b) a c), jestliže je celní orgány nepovažují za nezbytné pro použití ustanovení o propuštění dotyčného zboží do volného oběhu.

Článek 219

1. K tranzitnímu prohlášení se přikládá přepravní doklad. Celní úřad výstupu může zprostit povinnosti předložit tento doklad při plnění celních formalit. Přepravní doklad však musí být během přepravy předložen celním orgánům nebo jakýmkoli jiným pověřeným orgánům na jejich vyžádání.

2. Aniž jsou dotčena případná uplatnitelná zjednodušení, předkládá se celní doklad o vývozu, odeslání nebo zpětném vývozu zboží z celního území Společenství nebo jakýkoli jiný doklad s rovnocenným účinkem celnímu úřadu výstupu spolu s příslušným tranzitním prohlášením.

3. Celní orgány mohou případně vyžadovat, aby byly předloženy doklady o předchozím celním režimu.

Článek 220

1. K celnímu prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu s hospodářským účinkem, s výjimkou režimu pasivního zušlechťovacího styku, se přikládají

a) doklady uvedené v čl. 218 odst. 1, pokud se zboží nepropouští do režimu uskladňování v celním skladu ve skladu jiném než typu D;

b) povolení dotyčného celního režimu nebo, v případech uvedených v čl. 556 odst. 1 druhém pododstavci, kopie žádosti o povolení, pokud se zboží nepropouští do režimu uskladňování v celním skladu nebo pokud se nepoužije čl. 568 odst. 3, čl. 656 odst. 3 nebo čl. 695 odst. 3.

2. K celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku se přikládají

a) doklady uvedené v článku 221;

b) povolení celního režimu nebo, v případech uvedených v čl. 751 odst. 1 druhém pododstavci, kopie žádosti o povolení, pokud se nepoužije čl. 760 odst. 2.

3. Ustanovení čl. 218 odst. 2 se použijí na celní prohlášení s návrhem na propuštění do každého celního režimu s hospodářským účinkem.

4. Celní orgány mohou povolit, aby doklady uvedené v odst. 1 písm. b) a v odst. 2 písm. b) nebyly přikládány, ale pouze uchovávány dostupné celním orgánům.

Článek 221

1. K celnímu prohlášení pro vývoz nebo pro zpětný vývoz se přikládají všechny doklady nezbytné ke správnému uložení vývozního cla a použití předpisů o vývozu nebo zpětném vývozu dotyčného zboží.

2. Ustanovení čl. 218 odst. 2 se použijí na celní prohlášení pro vývoz a pro zpětný vývoz.

KAPITOLA 2

Celní prohlášení vyhotovené pomocí počítačového zpracování dat

Článek 222

1. Celní orgány mohou deklarantovi povolit, aby údaje písemného celního prohlášení uvedené v příloze 37 zcela nebo zčásti nahradil tím, že předá celnímu orgánu k tomuto účelu určenému údaje předepsané pro písemné celní prohlášení v kódované podobě nebo v jakékoli jiné podobě stanovené uvedenými orgány tak, aby mohly být zpracovány pomocí počítačového zpracování dat.

2. Podmínky pro předávání údajů uvedených v odstavci 1 stanoví celní orgány.

Článek 223

Celní orgány mohou povolit zejména tyto formy použití počítačového zpracování dat:

- mohou požadovat, aby údaje nutné ke splnění dotyčných formalit byly vloženy do jejich systémů počítačového zpracování dat pro zpracovávání celních prohlášení, aniž by dotyčné celní orgány vyžadovaly podání písemného celního prohlášení,

- mohou stanovit, že celní prohlášení ve smyslu čl. 205 odst. 1 může být podáno v podobě vložení údajů do systému počítačového zpracování dat, pokud není vystaven žádný písemný doklad, který slouží jako celní prohlášení.

Článek 224

1. Pokud se ke splnění formalit použijí veřejné nebo soukromé systémy počítačového zpracování dat, mohou celní orgány na základě žádosti zúčastněným osobám povolit, aby nahradily vlastnoruční podpis srovnatelným technickým identifikačním postupem, která může být založen na použití kódů a který má stejné právní účinky jako vlastnoruční podpis.

2. Celní orgány mohou povolit, aby zúčastněné osoby vyhotovily a předaly všechny nebo některé doklady uvedené v článcích 218 až 221 pomocí počítačového zpracování dat.

3. Zjednodušení stanovená v odstavcích 1 a 2 se povolí pouze v případě, že jsou splněny technické a správní požadavky celních orgánů.

KAPITOLA 3

Ústní celní prohlášení a jiné formy projevů vůle

Oddíl 1

Ústní celní prohlášení

Článek 225

Celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu lze podat ústně

a) pro zboží neobchodní povahy,

- které se nachází v osobních zavazadlech cestujících nebo

- které je zasíláno soukromým osobám nebo

- v ostatních případech nepatrného hospodářského významu, pokud to celní orgány povolí;

b) pro zboží obchodní povahy, jestliže

- celková hodnota jedné zásilky jednoho deklaranta nepřesahuje statistickou prahovou hodnotu stanovenou podle platných právních předpisů Společenství,

- zásilka není součástí pravidelné řady obdobných zásilek a

- zboží nepřepravuje nezávislý dopravce jako součást větší dopravní operace obchodní povahy;

c) pro zboží uvedené v článku 229, je-li jako vrácené zboží osvobozeno od dovozního cla;

d) pro zboží uvedené v čl. 230 písm. b) a c).

Článek 226

Vývozní celní prohlášení lze podat ústně

a) pro zboží neobchodní povahy,

- které se nachází v osobních zavazadlech cestujících nebo

- které je zasíláno soukromým osobám;

b) pro zboží uvedené v čl. 225 písm. b);

c) pro zboží uvedené v čl. 231 písm. b) a c);

d) v ostatních případech nepatrného hospodářského významu, pokud to celní orgány povolí.

Článek 227

1. Celní orgány mohou stanovit, že články 225 a 226 se nepoužijí, jestliže osoba, která zboží předkládá k celnímu řízení, jedná jako profesionální celní zástupce na cizí účet.

2. Pokud mají celní orgány pochybnosti o správnosti nebo úplnosti prohlášených údajů, mohou požadovat podání písemného celního prohlášení.

Článek 228

Jestliže zboží, k němuž bylo podáno ústní celní prohlášení podle článků 225 nebo 226, podléhá dovoznímu nebo vývoznímu clu, vydají celní orgány zúčastněné osobě potvrzení o zaplacení dlužného cla.

Článek 229

1. Celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu dočasného použití lze za podmínek stanovených v článku 696 podat ústně

a) - pro zvířata a příslušenství uvedené v článku 685,

- pro obaly uvedené v článku 679,

- pro zařízení pro výrobu a přenos rozhlasových a televizních programů a vozidla zvlášť upravená pro přenos rozhlasových a televizních programů a jejich vybavení dovážené veřejnými nebo soukromými subjekty usazenými mimo celní území Společenství, kterým celní orgány, jež udělují povolení k tomuto režimu, povolily dovoz tohoto zařízení nebo vozidel,

- pro nástroje a zařízení, které potřebují lékaři k poskytnutí pomoci nemocným očekávajícím transplantaci orgánu na základě čl. 671 odst. 2 písm. c);

b) pro zboží uvedené v článku 232;

c) pro jiné zboží, pokud to celní orgány povolí.

2. Ke zboží uvedenému v odstavci 1 lze podat ústní celní prohlášení pro zpětný vývoz také při ukončení režimu dočasného použití.

Oddíl 2

Celní prohlášení podané jinými formami projevu vůle

Článek 230

Nebyly-li předmětem písemného nebo ústního celního prohlášení, má se za to, že celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu bylo podáno projevem vůle ve smyslu článku 233

a) pro zboží neobchodní povahy, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících a které je osvobozeno od cla podle kapitoly I hlavy XI nařízení Rady EHS č. 918/83 [12] nebo jako vrácené zboží;

b) pro zboží, které je osvobozeno od cla podle kapitoly I hlav IX a X nařízení Rady EHS č. 918/83;

c) pro dopravní prostředky, které jsou osvobozeny od cla jako vrácené zboží;

d) pro zboží, které se dováží v rámci hospodářsky nevýznamného pohybu zboží a které je zproštěno povinnosti být předloženo celnímu úřadu podle čl. 38 odst. 4 kodexu, za předpokladu, že nepodléhá clu.

Článek 231

Nebyly-li předmětem písemného nebo ústního celního prohlášení, má se za to, že vývozní celní prohlášení bylo podáno projevem vůle ve smyslu čl. 233 písm. b)

a) pro zboží neobchodní povahy nepodléhající vývoznímu clu, které se nachází v osobních zavazadlech cestujících;

b) pro dopravní prostředky registrované na celním území Společenství, pokud jsou určeny ke zpětnému dovozu;

c) pro zboží uvedené v kapitole II nařízení Rady EHS č. 918/83;

d) pro jiné zboží nepatrného hospodářského významu, pokud to celní orgány povolí.

Článek 232

1. Nebyly-li předmětem písemného nebo ústního celního prohlášení, má se za to, že celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu dočasného použití bylo v souladu s články 698 a 735 podáno projevem vůle ve smyslu článku 233

a) pro předměty osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům uvedené v článku 684;

b) pro dopravní prostředky uvedené v článcích 718 až 725.

2. Nebylo-li zboží uvedené v odstavci 1 předmětem písemného nebo ústního celního prohlášení, má se za to, že celní prohlášení pro zpětný vývoz bylo podáno při ukončení režimu dočasného použití projevem vůle ve smyslu článku 233.

Článek 233

Ve smyslu článků 230 až 232 lze projev vůle platný jako celní prohlášení učinit těmito způsoby:

a) při dopravě zboží k celnímu úřadu nebo na jiné místo určené nebo schválené podle čl. 38 odst. 1 písm. a) kodexu

- použitím zeleného východu nebo východu označeného "nic k proclení", pokud na daném celnímu úřadu používají oddělené kontrolní východy,

- minutím celního úřadu bez oddělených kontrolních východů, aniž by bylo spontánně podáno celní prohlášení,

- připevněním návěsky nebo nálepky "nic k proclení" na přední ochranné sklo osobních vozidel, pokud tuto možnost stanoví vnitrostátní právní předpisy.

b) v případě zproštění povinnosti předložit zboží k celnímu řízení na základě prováděcích předpisů k čl. 38 odst. 4 kodexu při vývozu podle článku 231 a v případech uvedených v čl. 232 odst. 2

- prostým překročení hranice celního území Společenství.

Článek 234

1. Jsou-li splněny podmínky článků 230 až 232, má se za to, že dotyčné zboží bylo předloženo celnímu úřadu ve smyslu článku 63 kodexu, celní prohlášení bylo přijato a zboží bylo propuštěno, pokud došlo k projevu vůle podle článku 233.

2. Jestliže se při kontrole zjistí, že byl učiněn projev vůle ve smyslu článku 233, aniž dovážené nebo vyvážené zboží splňovalo podmínky článků 230 až 232, považuje se toto zboží za zboží, které vstoupilo nebo bylo vyvezeno protiprávně.

Oddíl 3

Společná ustanovení k oddílům 1 a 2

Článek 235

Články 225 až 232 se nevztahují na zboží, pro které je stanoveno poskytnutí vývozních náhrad nebo jiných částek nebo navrácení cla nebo je o ně žádáno, ani na zboží, které podléhá zákazům nebo omezením nebo jiným zvláštním formalitám.

Článek 236

Pro účely oddílů 1 a 2 se "cestujícím" rozumí:

A) při dovozu

1. osoba, která dočasně vstupuje na celní území Společenství a nemá zde své obvyklé bydliště a

2. osoba, která se po dočasném pobytu ve třetí zemi vrací na celní území Společenství, kde má své obvyklé bydliště;

B) při vývozu

1. osoba, která dočasně opouští celní území Společenství, kde má své obvyklé bydliště a

2. osoba, která po dočasném pobytu na celním území Společenství, kde nemá své obvyklé bydliště, toto území opět opouští.

Oddíl 4

Poštovní styk

Článek 237

1. V poštovním styku se má za to, že pro následující zboží bylo podáno celní prohlášení

A) s návrhem na propuštění do volného oběhu

a) v okamžiku vstupu na celní území Společenství:

- pohlednice a dopisy obsahující výlučně osobní sdělení,

- slepecká pošta,

- tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a

- jiné poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky), které jsou zproštěny povinnosti předložení k celnímu řízení na základě prováděcích předpisů k čl. 38 odst. 4 kodexu;

b) v okamžiku předložení k celnímu řízení:

- poštovní zásilky neuvedené v písmenu a) (dopisy a poštovní balíky), jestliže jsou dopravovány na základě celního prohlášení C1 a/nebo C2/CP3;

B) k vývozu:

a) poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky), které nepodléhají vývoznímu clu, v okamžiku převzetí poštovními orgány;

b) poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky) podléhající vývoznímu clu, jestliže jsou dopravovány na základě celního prohlášení C1 a/nebo C2/CP3, v okamžiku předložení k celnímu řízení.

2. Za deklaranta a případně dlužníka se v případech uvedených v odst. 1 písm. A) považuje příjemce, v případech uvedených v písmenu B) odesílatel. Celní orgány mohou stanovit, že se za deklaranta a případně za dlužníka považuje poštovní správa.

3. Pro účely odstavce 1 se zboží osvobozené od cla považuje za předložené k celnímu řízení podle článku 63 kodexu, celní prohlášení jako přijaté a zboží jako propuštěné

a) při dovozu okamžikem doručení zboží příjemci;

b) při vývozu okamžikem převzetí zboží poštovními orgány.

4. Je-li poštovní zásilka (dopisy nebo poštovní balíky), která nebyla zproštěna povinnosti předložení k celnímu řízení na základě prováděcích předpisů k čl. 38 odst. 4 kodexu, předložena k celnímu řízení bez celního prohlášení C1 nebo C2/CP3 nebo je-li toto prohlášení neúplné, určí celní orgány formu, jakou má být celní prohlášení podáno nebo doplněno.

Článek 238

Článek 237 se nevztahuje na

- poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky), které obsahují zboží obchodní povahy, jehož celková hodnota přesahuje statistickou prahovou hodnotu stanovenou platnými předpisy Společenství; celní orgány mohou stanovit vyšší hodnoty,

- poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky), které obsahují zboží obchodní povahy a které jsou součástí pravidelné řady obdobných zásilek,

- případy, kdy je celní prohlášení podáno písemně, ústně nebo pomocí počítačového zpracování dat,

- poštovní zásilky (dopisy a poštovní balíky) uvedené v čl. 235.

HLAVA VIII

KONTROLA ZBOŽÍ, ZJIŠTĚNÍ A JINÁ OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

Článek 239

1. Kontrola zboží se provádí na místě určeném k tomuto účelu v době k tomu stanovené celními orgány.

2. Celní orgány však mohou na žádost deklaranta povolit provedení kontroly zboží na jiném místě nebo v jiné době než uvedené v odst. 1.

Vzniklé náklady hradí deklarant.

Článek 240

1. Jestliže se celní orgány rozhodnou provést kontrolu zboží, sdělí to deklarantovi nebo jeho zástupci.

2. Jestliže se celní orgány rozhodnou provést kontrolu pouze části zboží uvedeného v celním prohlášení, sdělí deklarantovi nebo jeho zástupci, o které zboží se jedná, aniž by tento mohl proti výběru cokoli namítat.

Článek 241

1. Deklarant nebo osoba, kterou určí, aby byla přítomna kontrole zboží, poskytuje celním orgánům součinnost potřebnou k usnadnění jejich úkolu. Jestliže poskytnutá součinnost celním orgánům nedostačuje, mohou od deklaranta vyžadovat, aby určil jinou osobu, která jim je schopna požadovanou součinnost poskytnout.

2. Pokud deklarant odmítne být přítomen kontrole zboží nebo určit osobu, která je schopna poskytnout celním orgánům součinnost, kterou považují za potřebnou, stanoví mu celní orgány lhůtu pro splnění požadavku, nedomnívají-li se, že lze od kontroly upustit.

Jestliže po uplynutí lhůty deklarant nevyhoví výzvě celních orgánů, provedou tyto orgány podle čl. 75 písm. a) kodexu kontrolu zboží z úřední povinnosti na náklady a nebezpečí deklaranta, a pokud to považují za potřebné, přizvou znalce nebo jinou osobu jmenovanou podle platných předpisů.

3. Zjištění celních orgánů při kontrole zboží provedená za podmínek odstavce 2 mají stejné právní účinky, jako by kontrola byla provedena za přítomnosti deklaranta.

4. Celní orgány mohou místo opatření uvedených v odstavcích 2 a 3 považovat celní prohlášení za neplatné, je-li nepochybné, že deklarantovo odmítnutí být přítomen při celní prohlídce zboží nebo určit osobu schopnou poskytnout jim potřebnou součinnost nebrání, ani se nesnaží bránit tomu, aby celní orgány zjistily porušení předpisů o propuštění dotyčného zboží do daného celního režimu ani aby byl použit čl. 66 odst. 1 nebo čl. 80 odst. 2 kodexu.

Článek 242

1. Jestliže se celní orgány rozhodnou odebrat vzorky, vyrozumějí o tom deklaranta nebo jeho zástupce.

2. Vzorky odebírají celní orgány samy. Mohou však vyžadovat, aby je pod jejich dohledem odebral deklarant nebo jím určená osoba.

Vzorky se odebírají metodami stanovenými k tomuto účelu platnými předpisy.

3. Vzorky lze odebírat pouze v množstvích, která jsou nezbytná k provedení rozboru nebo hloubkové kontroly, včetně případného srovnávacího rozboru.

Článek 243

1. Deklarant nebo osoba, kterou určí, aby byla přítomna odběru vzorků, poskytuje celním orgánům součinnost potřebnou k usnadnění odběru.

2. Pokud deklarant odmítne být přítomen odběru vzorků nebo určit osobu k tomuto účelu nebo pokud neposkytne celním orgánům součinnost potřebnou k usnadnění odběru, použije se čl. 241 odst. 1, 2 a 3.

Článek 244

Pokud celní orgány odeberou vzorky pro rozbor nebo hloubkovou kontrolu, propustí deklarantovi dotyčné zboží dříve, než jsou k dispozici výsledky rozboru nebo kontroly, pokud tomu jinak nic nebrání a pokud v případě, kdy vznikl nebo by mohl vzniknout celní dluh, již bylo dotyčné clo zaúčtováno a zaplaceno nebo zajištěno.

Článek 245

1. Množství zboží, které celní orgány odebraly jako vzorky, se neodečítá od množství zboží uvedeného v celním prohlášení.

2. Podává-li deklarant vývozní celní prohlášení nebo celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, je, pokud to okolnosti umožňují, oprávněn nahradit množství, která byla odebrána jako vzorky, stejným zbožím, aby byla zásilka opět úplná.

Článek 246

1. Nejsou-li odebrané vzorky během rozboru nebo hloubkové kontroly zničeny nebo znehodnoceny, vrátí se deklarantovi na jeho žádost a jeho náklady, jakmile se jejich uchovávání celními orgány stane bezpředmětné, zejména po vyčerpání všech opravných prostředků, které jsou deklarantovi dostupné proti rozhodnutí, které celní orgány přijaly na základě výsledků rozboru nebo hloubkové kontroly.

2. Vzorky, o jejichž vrácení deklarant nepožádá, se buď zničí, nebo je celní orgány uchovávají. Ve výjimečných případech však mohou celní orgány požadovat, aby zúčastněná osoba zbylé vzorky převzala.

Článek 247

1. Pokud celní orgány ověří celní prohlášení a přiložené doklady nebo provedou kontrolu zboží, uvedou předmět a výsledek ověření nebo kontroly alespoň na tom výtisku celního prohlášení nebo přiloženého dokladu, které si ponechávají. V případě, že byla provedena částečná kontrola zboží, se uvedou rovněž podrobnosti o šarži zboží, která byla kontrolována.

Celní orgány uvedou též případnou nepřítomnost deklaranta nebo jeho zástupce při provádění kontroly.

2. Jestliže výsledek ověření celního prohlášení a přiložených dokladů nebo kontroly zboží nesouhlasí s podaným celním prohlášením, uvedou celní orgány alespoň na tom výtisku celního prohlášení nebo přiloženého dokladu, které si ponechávají, údaje, ke kterým je třeba přihlédnout při vyměření cla na dané zboží a případně při výpočtu náhrad a ostatních částek vyplácených při vývozu, a rovněž při použití ostatních ustanovení týkajících se celního režimu, do nějž se zboží propouští.

3. Zjištění celních orgánů musejí případně rovněž uvádět opatření přijatá za účelem ztotožnění zboží.Zjištění musejí být dále opatřena datem a jménem úředníka, který je zapsal.

4. Celní orgány nemusejí uvádět žádné poznámky na celním prohlášení ani přiloženém dokladu podle odstavce 1, jestliže neověřují celní prohlášení ani neprovádějí kontrolu zboží.

Článek 248

1. Při propuštění zboží deklarantovi se zaúčtuje dovozní clo na základě údajů uvedených v celním prohlášení. Domnívají-li se celní orgány, že kontroly, které provedly, mohou vést ke stanovení vyšší částky cla, než je částka stanovená na základě údajů uvedených v celním prohlášení, vyžadují navíc poskytnutí dostatečné jistoty pro pokrytí rozdílu mezi částkou vyplývající z údajů uvedených v celním prohlášení a částkou, která může být pro zboží nakonec vyměřena. Deklarant však může namísto poskytnutí jistoty požádat o okamžité zaúčtování částky cla, která může být pro zboží nakonec vyměřena.

2. Jestliže celní orgány na základě kontrol, které provedly, stanoví jinou částku cla, než která vyplývá z údajů uvedených v celním prohlášení, zaúčtuje se při propuštění zboží takto stanovená částka.

3. Mají-li celní orgány pochybnosti, zda mají být uplatněny zákazy nebo omezení, a mohou tuto otázku zodpovědět teprve po obdržení výsledku kontrol, které provedly, nemůže být dotyčné zboží propuštěno.

Článek 249

1. Formu, jakou se zboží propouští deklarantovi, určí celní orgány s ohledem na místo, kde se zboží nachází, a na zvláštní způsoby, kterými nad ním vykonávají dohled.

2. Je-li podáváno písemné celní prohlášení, uvede se propuštění zboží deklarantovi a jeho datum v celním prohlášení nebo případně na přiloženém dokladu a jedna jeho kopie se předá deklarantovi.

Článek 250

1. Nelze-li zboží propustit deklarantovi z jednoho z důvodů uvedených v čl. 75 písm. a) druhé nebo třetí odrážce kodexu, stanoví celní orgány deklarantovi lhůtu k odstranění překážek propuštění zboží.

2. Pokud deklarant v případech uvedených v čl. 75 písm. a) druhé odrážce kodexu nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené podle odstavce 1, považuje se dotyčné celní prohlášení za bezpředmětné a celní úřad zruší jeho platnost. Použije se čl. 66 odst. 3 kodexu.

3. Jestliže deklarant v případech uvedených v čl. 75 písm. a) třetí odrážce kodexu, aniž je dotčeno případné použití čl. 66 odst. 1 prvního pododstavce nebo článku 182 kodexu, nezaplatí dlužné clo ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 ani na tuto částku neposkytne jistotu, mohou celní orgány zahájit předběžné formality pro prodej zboží. V takovém případě, jestliže překážky propuštění zboží nejsou mezitím odstraněny, se zboží prodá, případně formou nucené dražby, pokud to umožňují právní předpisyčlenského státu, o jehož celní orgány se jedná. Celní orgány o tom vyrozumějí deklaranta.

Celní orgány mohou zboží na náklady a nebezpečí deklaranta umístit na zvláštní místo pod celním dohledem.

Článek 251

Odchylně od čl. 66 odst. 2 kodexu může být platnost celního prohlášení zrušena po propuštění zboží za těchto podmínek:

1. Jestliže se prokáže, že zboží bylo v celním prohlášení omylem navrženo do celního režimu, který obsahuje povinnost zaplatit dovozní clo, namísto propuštění do jiného celního režimu, zruší celní orgány platnost celního prohlášení, je-li příslušná žádost podána ve lhůtě tří měsíců od přijetí celního prohlášení a pokud

- zboží nebylo použito jinak, než stanoví celní režim, do kterého mělo být propuštěno,

- zboží bylo v celním prohlášení navrženo k propuštění do jiného celního režimu, pro který splnilo všechny požadované podmínky a

- zboží bylo okamžitě navrženo k propuštění do celního režimu, pro který bylo skutečně určeno.

Celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto jiného celního režimu nabývá účinku ke dni přijetí zrušeného celního prohlášení.

Ve výjimečných odůvodněných případech může celní úřad povolit prodloužení uvedené lhůty.

2. Je-li zboží v celním prohlášení navrženo pro vývoz nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, zruší se platnost celního prohlášení, jestliže

a) deklarant s ohledem na zboží, které buď podléhá dovoznímu clu, nebo které je předmětem žádosti o vrácení dovozního cla, poskytnutí vývozních náhrad nebo jiných částek nebo které při vývozu podléhá zvláštním opatřením,

- prokáže celnímu úřadu vývozu, že zboží neopustilo celní území Společenství,

- opět předloží uvedenému úřadu všechny výtisky celního prohlášení a všechny ostatní doklady, které obdržel po přijetí celního prohlášení,

- případně celnímu úřadu vývozu prokáže, že náhrady a jiné částky poskytnuté na základě vývozního celního prohlášení na dotyčné zboží byly vráceny nebo že příslušná úřední místa přijala potřebná opatření, aby tyto částky nebyly vyplaceny a

- případně podle platných předpisů splní ostatní povinnosti, které může celní úřad vývozu vyžadovat pro nápravu situace tohoto zboží.

Zrušení platnosti celního prohlášení má rovněž za následek zrušení odpočtů provedených na vývozní licence nebo osvědčení o stanovení sazby náhrady předem předložené v souvislosti s celním prohlášením.

Musí-li být zboží navrhované v celním prohlášení pro vývoz vyvezeno z celního území Společenství v určité lhůtě a tato lhůta není dodržena, platnost celního prohlášení se zruší;

b) s ohledem na jiné zboží je celní úřad vývozu informován postupem podle článku 796 o tom, že zboží uvedené v celním prohlášení neopustilo celní území Společenství.

3. Jestliže zpětný vývoz zboží vyžaduje podání celního prohlášení, použije se bod 2 přiměřeně.

4. Bylo-li zboží Společenství propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu podle čl. 98 odst. 1 písm. b) kodexu, lze požádat o zrušení platnosti daného celního prohlášení a toto zrušení provést, pouze pokud byla přijata opatření stanovená ve zvláštní právní úpravě pro případ nedodržení stanoveného určení.

Jestliže po uplynutí lhůty stanovené pro setrvání uvedeného zboží v režimu uskladňování v celním skladu nebyla podána žádost, aby tomuto zboží bylo poskytnuto zacházení podle zvláštní právní úpravy, přijmou celní orgány opatření, která tato úprava stanoví.

Článek 252

Jestliže celní orgány rozhodnou o prodeji zboží podle článku 75 kodexu, použije se článek 188.

HLAVA IX

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

KAPITOLA 1

Definice

Článek 253

1. Postup neúplného celního prohlášení umožňuje celním orgánům, aby v řádně odůvodněných případech přijaly celní prohlášení, které neobsahuje všechny údaje požadované pro celní daný režim nebo ke kterému nejsou přiloženy všechny nezbytné doklady.

2. Postup zjednodušeného celního prohlášení umožňuje propuštění zboží do daného celního režimu po podání zjednodušeného celního prohlášení a s následným podáním doplňkového celního prohlášení, které může být obecné, pravidelné nebo souhrnné.

3. Místní celní řízení umožňuje, aby zboží bylo propuštěno do daného celního režimu v prostorách zúčastněné osoby nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány.

KAPITOLA 2

Celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného obÉhu

Oddíl 1

Neúplné celní prohlášení

Článek 254

Celní orgány mohou na žádost deklaranta přijmout celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje v kolonce 1 (první a druhý pododdíl), 14, 21, 31, 37, 40 a 54 jednotného správního dokladu a

- popis zboží natolik přesný, aby celní orgány mohly okamžitě a nepochybně zjistit, do kterého čísla nebo položky kombinované nomenklatury zboží patří,

- u zboží podléhajícího valorickému clu jeho celní hodnotu nebo, jestliže deklarant tuto hodnotu nemůže uvést, předběžný údaj o hodnotě, kterou celní orgány považují za přijatelnou zejména s ohledem na údaje, jež jsou deklarantovi dostupné,

- veškeré ostatní údaje, které jsou považovány za nezbytné ke ztotožnění zboží, k použití předpisů o propuštění zboží do volného oběhu a ke stanovení výše jistoty, jejímž poskytnutím může být propuštění zboží deklarantovi podmíněno.

Článek 255

1. K celním prohlášením, která mohou celní orgány na žádost deklaranta přijmout, přestože k nim nejsou přiloženy některé požadované doklady, musí být přiloženy alespoň ty doklady, jejichž předložení je nezbytné k propuštění zboží do volného oběhu.

2. Odchylně od odstavce 1 může být celní prohlášení, ke kterému není přiložen jeden nebo více dokladů, jejichž předložení je nezbytné k propuštění zboží do volného oběhu, přijato, je-li ke spokojenosti celních orgánů prokázáno, že

a) daný podklad existuje a je platný;

b) doklad nemohl být přiložen k celnímu prohlášení z důvodů, které nezávisí na vůli deklaranta a

c) každé prodlení při přijímání celního prohlášení by zabránilo propuštění zboží do volného oběhu nebo by mělo za následek uplatnění vyšší sazby cla.

Chybějící doklady musí být v každém případě v celním prohlášení vyznačeny.

Článek 256

1. Lhůta, kterou celní orgány stanoví deklarantovi pro sdělení údajů nebo předložení dokladů chybějících při přijetí celního prohlášení, nesmí přesahovat jeden měsíc ode dne přijetí celního prohlášení.

Jestliže se jedná o doklad, na jehož předložení závisí uplatnění sníženého nebo nulového dovozního cla, může být na žádost deklaranta poskytnuta dodatečná lhůta pro předložení těchto dokladů, pokud existují dostatečné důvody pro předpoklad, že zboží, na něž se neúplné celní prohlášení vztahuje, může být skutečně dovezeno se sníženým nebo nulovým dovozním clem. Dodatečná lhůta nesmí přesahovat tři měsíce.

Jestliže se chybějící údaje nebo doklady týkají celní hodnoty, může celní úřad v případech, v nichž to považuje za nezbytné, stanovit delší lhůty nebo prodloužit lhůty již stanovené. Při celkové době trvání lhůt je třeba přihlížet k platným lhůtám pro promlčení.

2. Jestliže se snížené nebo nulové dovozní clo vztahuje pouze na zboží propuštěného do volného oběhu v rámci celních kvót nebo celního stropu, lze odpočet povolených množství provést až v okamžiku skutečného předložení dokladů, na nichž závisí uplatnění sníženého nebo nulového dovozního cla; tyto doklady musí být předloženy v každém případě

- v případě celního stropu před opětovným zavedením běžné sazby dovozního cla prostřednictvím opatření Společenství,

- v případě celní kvóty před dosažením stanovených množství.

3. S výhradou odstavců 1 a 2, může být doklad, na jehož předložení závisí uložení sníženého nebo nulového dovozního cla, předložen po uplynutí období, pro které bylo stanoveno toto snížené nebo nulové dovozní clo, pokud bylo celní prohlášení týkající se dotyčného zboží přijato před tímto datem.

Článek 257

1. Přijetí neúplného celního prohlášení celním úřadem nesmí vést k tomu, že zboží nebude propuštěno nebo se jeho propuštění opozdí, jestliže tomu jinak nic nebrání. Aniž je dotčen článek 248, propouští se zboží za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5.

2. Jestliže dodatečné předložení dokladů nebo sdělení údajů chybějících při přijetí celního prohlášení neovlivňuje částku cla, které má být uloženo na zboží, jehož se celní prohlášení týká, zaúčtují celní orgány neprodleně výši cla zjištěnou obvyklým způsobem.

3. Jestliže celní prohlášení obsahuje předběžný údaj o hodnotě podle článku 254, celní orgány

- neprodleně zaúčtují částku cla vypočtenou na základě tohoto údaje a

- případně vyžadují poskytnutí jistoty ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která může být pro zboží nakonec vyměřena.

4. Pokud může dodatečné předložení dokladů nebo sdělení údajů chybějících při přijetí celního prohlášení v jiných případech, než které jsou uvedeny v odstavci 3, ovlivnit výši cla, které by mělo být uloženo na zboží, jehož se celní prohlášení týká, postupují celní orgány takto:

a) jestliže může dodatečné sdělení chybějících údajů nebo předložení dokladů vést k uplatnění snížené sazby cla,

- neprodleně zaúčtují částku cla vypočtenou podle této snížené sazby a

- vyžadují poskytnutí jistoty ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou, která by byla vypočtena při použití běžné celní sazby;

b) jestliže může dodatečné sdělení chybějících údajů nebo předložení dokladů vést k úplnému osvobození od cla, požadují poskytnutí jistoty pro clo případně uložené na základě výpočtu s použitím běžné celní sazby.

5. Aniž jsou dotčeny pozdější změny, zejména v důsledku konečného stanovení celní hodnoty, může deklarant namísto poskytnutí jistoty požádat o okamžité zaúčtování,

- v případě použití odst. 3 druhé odrážky nebo odst. 4 písm. a) druhé odrážky částky cla, která může být pro zboží nakonec vyměřena,

- v případě použití odst. 4 písm. b) cla vypočteného s použitím běžné celní sazby.

Článek 258

Pokud deklarant ve lhůtě stanovené podle článku 256 nedodá údaje nezbytné pro konečné stanovení celní hodnoty nebo nesdělí chybějící údaje nebo nepředloží doklady, zaúčtují celní orgány neprodleně jako clo, které se ukládá na dotyčné zboží, částku jistoty poskytnuté podle čl. 257 odst. 3 druhé odrážky nebo odst. 4 písm. a) druhé odrážky a písm. b).

Článek 259

Neúplné celní prohlášení, které bylo přijato podle článků 254 až 257, může deklarant buď sám doplnit, nebo se souhlasem celního úřadu nahradit novým celním prohlášením, které odpovídá požadavkům článku 62 kodexu.

V obou případech je okamžikem rozhodným pro stanovení případně dlužného cla a pro použití ostatních ustanovení o propuštění zboží do volného oběhu okamžik přijetí neúplného celního prohlášení.

Oddíl 2

Zjednodušené celní prohlášení

Článek 260

1. Deklarantovi se na písemnou žádost, která obsahuje všechny potřebné údaje, povolí, aby za podmínek a podle pravidel uvedených v článcích 261 a 262 podal při předložení zboží k celnímu řízení celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu ve zjednodušené formě.

2. Zjednodušené celní prohlášení může mít formu:

- neúplného celního prohlášení vyhotoveného na tiskopise jednotného správního dokladu nebo

- jiného správního nebo obchodního dokladu s připojením žádosti o propuštění zboží do volného oběhu.

Toto celní prohlášení musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží.

3. Pokud to okolnosti umožňují, mohou celní orgány povolit, aby žádost o propuštění zboží do volného oběhu podle odst. 2 druhé odrážky byla nahrazena obecnou žádostí, která se vztahuje na všechna propuštění zboží do volného oběhu provedená v určitém období. Odkaz na povolení udělené na základě této obecné žádosti se uvádí na obchodní nebo správní doklad, který je předkládán podle odstavce 1.

4. Ke zjednodušenému celnímu prohlášení se přiloží všechny doklady, na jejichž předložení případně závisí propuštění zboží do volného oběhu. Použije se čl. 255 odst. 2.

5. Tímto článkem není dotčen článek 278.

Článek 261

1. Žádost deklaranta podle článku 260 se schválí, pokud je zajištěna účinná kontrola dodržování zákazů nebo omezení dovozu a ostatních předpisů o propuštění zboží do volného oběhu.

2. Žádost se zásadně zamítne, jestliže žadatel

- se dopustil závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů,

- žádá o propuštění zboží do volného oběhu pouze příležitostně.

Žádost může být zamítnuta, jestliže žadatel jedná z pověření jiné osoby, která žádá o propuštění zboží do volného oběhu pouze příležitostně.

3. Aniž je dotčen článek 9 kodexu, může být povolení odňato, jestliže nastane některý z případů uvedených v odstavci 2.

Článek 262

1. Povolení podle článku 260

- určí celní úřad nebo celní úřady, které jsou příslušné k přijímání zjednodušeného celního prohlášení,

- stanoví formu a obsah zjednodušeného celního prohlášení,

- vymezí zboží, na které se vztahuje, a údaje, které musí být ve zjednodušeném celním prohlášení uvedeny ke ztotožnění zboží;

- uvede bližší údaje o jistotě, kterou musí zúčastněná osoba poskytnout k zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout.

Povolení dále stanoví formu a obsah doplňkových celních prohlášení a lhůty, ve kterých je celní prohlášení třeba podávat celním orgánům k tomu určeným.

2. Celní orgány mohou zprostit povinnosti předložit doplňkové celní prohlášení, jestliže se zjednodušené celní prohlášení vztahuje na zboží, jehož hodnota je nižší než statistická prahová hodnota stanovená v platných předpisech Společenství a jestliže zjednodušené celní prohlášení obsahuje všechny údaje potřebné k propuštění zboží do volného oběhu.

Oddíl 3

Místní celní řízení

Článek 263

Místní celní řízení se povolí za podmínek a podle pravidel uvedených v článcích 264, 265 a 266 každé osobě, která si přeje provést propuštění zboží do volného oběhu ve svých prostorách nebo na jiném místě uvedeném v článku 253 a která za tímto účelem podá celním orgánům písemnou žádost, která obsahuje všechny údaje nutné pro udělení povolení

- pro zboží nacházející se v tranzitním režimu Společenství nebo společném tranzitním režimu, pro něž bylo uvedené osobě povoleno zjednodušení formalit u celního úřadu určení podle článků 406 až 409,

- pro zboží, které bylo předtím propuštěno do režimu s hospodářským účinkem, aniž je dotčen článek 278,

- pro zboží, které bylo po předložení k celnímu řízení podle článku 40 kodexu dopraveno do dotyčných prostor nebo na dotyčná místa v jiném tranzitním režimu, než které jsou uvedeny v první odrážce,

- pro zboží, které vstoupilo na celní území Společenství jako zboží zproštěné povinnosti být předloženo k celnímu řízení podle čl. 41 písm. b) kodexu.

Článek 264

1. Povolení podle článku 263 se udělí,

- jestliže záznamy žadatele umožňují celním orgánům účinnou kontrolu, zejména následnou,

- jestliže může být zajištěna účinná kontrola dodržování zákazů a omezení dovozu a ostatních předpisů o propuštění zboží do volného oběhu.

2. Povolení bude zásadně odmítnuto, jestliže žadatel

- se dopustil závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů,

- žádá o propuštění zboží do volného oběhu pouze příležitostně.

Článek 265

1. Aniž je dotčen článek 9 kodexu, mohou celní orgány upustit od odnětí povolení, jestliže

- držitel povolení splní své povinnosti ve lhůtě případně stanovené celními orgány, nebo

- nedostatek nemá žádný skutečný účinek na řádný průběh režimu.

2. Povolení se zásadně zruší, jestliže nastane případ uvedený v čl. 264 odst. 2 první odrážce.

3. Povolení může být odňato, jestliže nastane případ uvedený v čl. 264 odst. 2 druhé odrážce.

Článek 266

1. Aby se celní orgány mohly přesvědčit o řádném průběhu místního celního řízení, je držitel povolení uvedeného v článku 263 povinen ihned po dopravení zboží na místo k tomu určené

a) sdělit příchod zboží celním orgánům formou a způsobem jimi stanovenými, aby dosáhl jeho propuštění;

b) zapsat zboží do svých záznamů. Zápis může být nahrazen jakoukoli jinou formalitou stanovenou celními orgány, která skýtá obdobnou záruku. Zápis musí být datován a musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží;

c) mít pro celní orgány k dispozici veškeré doklady, na jejichž předložení případně závisí použití předpisů o propuštění zboží do volného oběhu.

2. Pokud není dotčena kontrola řádného průběhu řízení, mohou celní orgány

a) držiteli povolení povolit, aby sdělení podle odst. 1 písm. a) učinil již bezprostředně před příchodem zboží;

b) za zvláštních okolností odůvodněných druhem zboží a rychlým sledem dovozů zprostit držitele povolení povinnosti sdělit příslušnému celnímu úřadu každý příchod zboží, pokud mu poskytne veškeré údaje, které tento úřad považuje za potřebné, aby mohl případně uplatnit právo provést kontrolu zboží.

Zápis zboží do záznamů zúčastněné osoby se považuje za jeho propuštění.

Článek 267

Povolení podle článku 263 upravuje pravidla pro průběh řízení, zejména

- zboží, na něž se vztahuje,

- formu povinností uvedených v článku 266 a údaj o jistotě, kterou má zúčastněná osoba poskytnout,

- okamžik, kdy je zboží propuštěno,

- lhůtu, v níž musí být příslušnému celnímu úřadu k tomu určenému podáno doplňkové celní prohlášení,

- podmínky, za nichž může být pro zboží případně podáno obecné, pravidelné nebo souhrnné celní prohlášení.

KAPITOLA 3

celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu s hospodářským účinkem

Oddíl 1

Propuštění do režimu s hospodářským účinkem

Pododdíl 1

Propuštění do režimu uskladňování v celním skladu

A. Neúplné celní prohlášení

Článek 268

1. Celní úřad příslušný pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu může na žádost deklaranta přijmout celní prohlášení s návrhem na propuštění do tohoto režimu, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje nezbytné ke ztotožnění zboží a množství zboží, na které se celní prohlášení vztahuje.

2. Články 255, 256 a 259 se použijí přiměřeně.

3. Tento článek se nevztahuje na celní prohlášení s návrhem na propuštění zemědělských produktů Společenství uvedených v článcích 529 až 534 do tohoto režimu.

B. Zjednodušené celní prohlášení

Článek 269

1. Zúčastněné osobě se na žádost povolí, aby za podmínek a podle pravidel uvedených v článku 270 podala při předložení zboží k celnímu řízení celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto režimu ve zjednodušené formě.

Zjednodušené celní prohlášení může mít formu:

- neúplného celního prohlášení ve smyslu článku 268 nebo

- jiného správního nebo obchodního dokladu s připojením žádosti o propuštění zboží do tohoto režimu.

Toto celní prohlášení musí obsahovat údaje uvedené v čl. 268 odst. 1.

2. Jestliže se tento postup použije pro sklad typu D, musí zjednodušené celní prohlášení obsahovat také údaje nezbytné ke ztotožnění zboží natolik přesné, aby bylo možné zboží okamžitě a nepochybně sazebně zařadit, a jeho celní hodnotu.

3. Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na sklady typu B a F ani na propuštění zemědělských produktů Společenství uvedených v článcích 529 až 534 do tohoto režimu bez ohledu na typ skladu.

Článek 270

1. Žádost uvedená v čl. 269 odst. 1 musí být podána písemně a obsahovat všechny údaje potřebné pro vydání povolení.

Jestliže to okolnosti dovolují, může být žádost podle čl. 269 odst. 1 nahrazena obecnou žádostí, která se vztahuje na všechny postupy provedené v určitém období.

V tom případě je nutno podat globální žádost podle článků 497 až 502 spolu se žádostí o povolení provozovat celní sklad nebo v případě, že povolení již bylo vydáno, se žádostí o změnu původního povolení celnímu orgánu, který povolil použití tohoto režimu.

2. Povolení uvedené v čl. 269 odst. 1 se zúčastněné osobě udělí, je-li zajištěno řádné provádění celního režimu.

3. Povolení se zásadně zamítne, jestliže

- zúčastněná osoba neskýtá záruky nezbytné pro řádné provádění celního režimu,

- zúčastněná osoba propouští zboží do tohoto režimu pouze příležitostně,

- se zúčastněná osoba dopustila závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů.

4. Aniž je dotčen článek 9 kodexu, může být povolení odňato, jestliže nastane některý z případů uvedených v odstavci 3.

Článek 271

Povolení podle čl. 269 odst. 1 upravuje pravidla pro průběh celního režimu a stanoví

- celní úřad nebo celní úřady příslušné pro propuštění zboží do tohoto režimu,

- formu a obsah zjednodušených celních prohlášení.

Doplňkové celní prohlášení se nemusí podávat.

C. Místní celní řízení

Článek 272

1. Místní celní řízení se povolí za podmínek a podle pravidel uvedených v odstavci 2 a článcích 273 a 274.

2. Ustanovení čl. 269 odst. 2 a článku 270 se použijí přiměřeně.

Článek 273

1. Aby se celní orgány mohly přesvědčit o řádném průběhu místního celního řízení, je držitel povolení povinen po dopravení zboží na místo k tomu určené

a) sdělit příchod zboží kontrolnímu úřadu formou jím stanovenou;

b) zaznamenat zboží do své skladové evidence;

c) mít pro kontrolní úřad k dispozici veškeré doklady týkající se propuštění zboží do tohoto režimu.

Záznam uvedený v písmenu b) musí obsahovat alespoň údaje používané v běžném obchodním styku k označení zboží a jeho množství.

2. Použije se čl. 266 odst. 2.

Článek 274

Povolení uvedené v čl. 272 odst. 1 upravuje pravidla pro průběh řízení, zejména

- zboží, na něž se vztahuje,

- formu povinností uvedených v článku 273,

- okamžik, kdy je zboží propuštěno deklarantovi.

Doplňkové celní prohlášení se nemusí podávat.

Pododdíl 2

Propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.

A. Neúplné celní prohlášení

Článek 275

1. Celní úřad příslušný k propuštění zboží do jiného celního režimu s hospodářským účinkem, než je uskladňování v celním skladu a aktivní zušlechťovací styk, může na žádost deklaranta přijmout celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto režimu, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37 nebo k němuž nejsou přiloženy některé doklady uvedené v článku 220, jestliže obsahují alespoň údaje uvedené v kolonkách 14, 21, 31, 37, 40 a 54 jednotného správního dokladu a v kolonce 44 odkaz na povolení nebo

- v případech, kdy se použije čl. 556 odst. 1 druhý pododstavec, odkaz na žádost nebo

- na údaje stanovené v čl. 568 odst. 3, čl. 656 odst. 3 nebo čl. 695 odst. 3, pokud mohou být zapsány v této kolonce a pokud se použije zjednodušený postup pro vydání tohoto povolení.

2. Články 255, 256 a 259 se použijí přiměřeně.

3. V případě propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku (v systému navracení) se přiměřeně použijí rovněž články 257 a 258.

B. Zjednodušené celní prohlášení a místní celní řízení

Článek 276

Články 260 až 267 a článek 270 se použijí přiměřeně na zboží navržené v celním prohlášení do celního režimu s hospodářským účinkem uvedeného v tomto pododdílu.

Pododdíl 3

Zboží navržené v celním prohlášení do režimu pasivního zušlechťovacího styku

Článek 277

Ustanovení článků 279 až 289 vztahující se na zboží navržené v celním prohlášení pro vývoz se použijí přiměřeně na zboží navržené v celním prohlášení pro vývoz v režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Oddíl 2

Vyřízení celního režimu s hospodářským účinkem

Článek 278

1. Při vyřizování celního režimu s hospodářským účinkem, s výjimkou pasivního zušlechťovacího styku a uskladňování v celním skladu, lze použít zjednodušené postupy stanovené pro propuštění zboží do volného oběhu, vývoz nebo zpětný vývoz. V případě zpětného vývozu se použijí články 279 až 289 přiměřeně.

2. Při propuštění zboží do volného oběhu pro režim pasivního zušlechťovacího styku lze použít zjednodušené postupy podle článků 254 až 267.

3. Při vyřizování režimu uskladňování v celním skladu lze použít zjednodušené postupy stanovené pro propuštění zboží do volného oběhu, vývoz a zpětný vývoz.

Avšak

a) pro zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu typu F nelze použít žádné zjednodušené postupy;

b) pro zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu typu B lze použít pouze postupy neúplného celního prohlášení a zjednodušeného celního prohlášení;

c) povolení pro sklad typu D automaticky zahrnuje použití místního celního řízení pro propuštění zboží do volného oběhu.

Jestliže si však zúčastněná osoba přeje použít údaje pro vyměření poplatku, které není možné ověřit bez fyzické kontroly zboží, nelze tento postup použít. V tomto případě mohou být použity jiné postupy zahrnující předložení zboží k celnímu řízení;

d) pro zemědělské produkty Společenství propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu podle článků 529 až 534 nelze použít žádné zjednodušené postupy.

KAPITOLA 4

Vývozní celní prohlášení

Článek 279

Formality, které je nutno splnit u celního úřadu vývozu podle článku 792, mohou být zjednodušeny podle této kapitoly.

Na tuto kapitolu se použijí články 793 a 796.

Oddíl 1

Neúplné celní prohlášení

Článek 280

1. Celní úřad může na žádost deklaranta přijmout vývozní celní prohlášení, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje v kolonkách 1 (první pododdíl), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 a 54 jednotného správního dokladu a

- u zboží, které podléhá vývoznímu clu nebo na které se vztahuje jiné opatření stanovené v rámci společné zemědělské politiky, všechny údaje, které umožňují správné uložení cla nebo provádění uvedených opatření,

- veškeré ostatní údaje, které jsou považovány za nezbytné ke ztotožnění zboží, k použití předpisů o vývozu a ke stanovení výše jistoty, jejímž poskytnutím může být vývoz zboží podmíněn.

2. Celní orgány mohou deklaranta zprostit povinnosti vyplnit kolonky 17 a 33, jestliže prohlásí, že vývoz dotyčného zboží nepodléhá žádným zákazům ani omezením, jestliže o tom celní orgány nemají žádné pochybnosti a jestliže popis zboží umožňuje okamžitě a nepochybně zboží sazebně zařadit.

3. Výtisk 3 musí v kolonce 44 obsahovat jednu z těchto poznámek:

- Exportación simplificada,

- Forenklet udførsel,

- Vereinfachte Ausfuhr,

- Απλουστευμένη εξαγωγή,

- Simplified exportation,

- Exportation simplifée,

- Esportazione semplificata,

- Vereenvoudigde uitvoer,

- Exportação simplificada.

4. Články 255 až 259 se přiměřeně použijí na vývozní celní prohlášení.

Článek 281

Použije-li se článek 789, lze doplňkové nebo náhradní celní prohlášení podat celnímu úřadu příslušnému pro místo, kde je usazen vývozce. Je-li subdodavatel usazen v jiném členském státě než vývozce, lze tuto možnost využít jen v případě, že správní orgány dotyčných členských států uzavřou odpovídající dohody.

Na neúplném celním prohlášení musí být uvedeno, u kterého celního úřadu bude podáno doplňkové nebo náhradní vývozní celní prohlášení. Celní úřad, kterému se podává neúplné celní prohlášení, zašle výtisky 1 a 2 celnímu úřadu, kterému se podává doplňkové nebo náhradní vývozní celní prohlášení.

Oddíl 2

Zjednodušené celní prohlášení

Článek 282

1. Deklarantovi se na písemnou žádost, která obsahuje všechny údaje nezbytné k udělení povolení, povolí, aby za podmínek a podle pravidel uvedených v článcích 261 a 262 použitých přiměřeně podal při předložení zboží k celnímu řízení vývozní celní prohlášení ve zjednodušené formě.

2. Aniž je dotčen článek 288, skládá se zjednodušené celní prohlášení z neúplně vyplněného jednotného správního dokladu, který obsahuje alespoň údaje nezbytné ke ztotožnění zboží. Ustanovení čl. 280 odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.

Oddíl 3

Místní celní řízení

Článek 283

Místní celní řízení se udělí za podmínek a podle pravidel uvedených v článku 284 každé osobě (dále jen "schválený vývozce"), která si přeje provést vývozní formality ve svých prostorách nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány.

Článek 284

Články 264 a 265 se použijí přiměřeně.

Článek 285

1. Aby se celní orgány mohly přesvědčit o řádném průběhu místního celního řízení, je schválený vývozce povinen před odchodem zboží z míst uvedených v článku 283

a) sdělit odchod zboží celním orgánům formou a způsobem jimi stanovenými, aby dosáhl jeho propuštění;

b) zapsat zboží do svých záznamů. Zápis může být nahrazen jakoukoli jinou formalitou stanovenou celními orgány, která skýtá obdobnou záruku. Zápis musí obsahovat datum a údaje nezbytné ke ztotožnění zboží;

c) mít pro celní orgány k dispozici veškeré doklady, na jejichž předložení případně závisí použití předpisů o vývozu.

2. Za zvláštních okolností odůvodněných druhem zboží a rychlým sledem vývozů mohou celní orgány zprostit schváleného vývozce povinnosti sdělit příslušnému celnímu úřadu každý odchod zboží, pokud mu poskytne veškeré údaje, které tento úřad považuje za potřebné, aby mohl případně uplatnit právo provést kontrolu zboží.

Zápis zboží do záznamů schváleného vývozce se považuje za jeho propuštění.

Článek 286

1. Pro účely kontroly se skutečnost, že zboží skutečně opustilo celní území Společenství, prokazuje výtiskem 3 jednotného správního dokladu.

Povolení stanoví, že výtisk 3 jednotného správního dokladu musí být předem potvrzen.

2. Potvrzení předem se provede

a) otiskem služebního razítka příslušného celního úřadu a podpisem úředníka tohoto celního orgánu v kolonce A nebo

b) otiskem zvláštního razítka schváleného vývozce podle vzoru uvedeného v příloze 62.

Tento otisk může být na tiskopisech předtištěn, jestliže jejich tisk provádí tiskárna schválená k tomuto účelu.

3. Před odchodem zboží musí schválený vývozce

- splnit formality uvedené v článku 285,

- opatřit výtisk 3 jednotného správního dokladu odkazem na zápis do záznamů a datum tohoto zápisu.

4. Výtisk 3 vyplněný podle odstavce 2 obsahuje v kolonce 44

- číslo povolení a název celního úřadu, který je vydal,

- některou z poznámek uvedených v čl. 280 odst. 3

Článek 287

1. Povolení podle článku 283 upravuje pravidla pro průběh řízení, zejména

- zboží, na něž se vztahuje,

- formu povinností uvedených v článku 285,

- okamžik, kdy je zboží propuštěno,

- obsah výtisku 3 a způsoby jeho potvrzování,

- pravidla pro vyhotovení a lhůtu pro podání doplňkového celního prohlášení.

2. Povolení zahrnuje závazek schváleného vývozce, že přijme všechna opatření potřebná pro bezpečné uchovávání zvláštního razítka a tiskopisů opatřených otiskem úředního razítka celního úřadu vývozu nebo otiskem zvláštního razítka.

Oddíl 4

Společná ustanovení pro oddíly 2 a 3

Článek 288

1. Členské státy mohou povolit použití určitého obchodního nebo správního dokladu nebo jakéhokoli jiného nosiče dat namísto jednotného správního dokladu, jestliže celý vývoz probíhá na území téhož členského státu nebo jestliže tuto možnost stanoví dohody správních orgánů dotyčných členských států.

2. Doklady nebo nosiče dat uvedené v odstavci 1 musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží a některou z poznámek uvedených v čl. 280 odst. 3 a musí být provázeny žádostí o vývoz.

Pokud to okolnosti umožňují, mohou celní orgány povolit, aby tato žádost byla nahrazena obecnou žádostí, která se vztahuje na všechen vývoz zboží provedený v určitém období. Odkaz na povolení udělené na základě této obecné žádosti se uvádí na obchodní nebo správní doklad nebo na jiný nosič dat.

3. Obchodní nebo správní doklad prokazuje skutečnost, že zboží opustilo celní území Společenství, stejně jako výtisk 3 jednotného správního dokladu. Při použití jiných nosičů dat stanoví podrobnosti potvrzení výstupu z celního území Společenství případně dohoda mezi správními orgány dotyčných členských států.

Článek 289

Jestliže celý vývoz probíhá na území jednoho členského státu, může tento členský stát kromě postupu uvedeného v oddílech 2 a 3 a s ohledem na politiky Společenství stanovit další zjednodušení.

ČÁST II

CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ

HLAVA I

PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 290

1. Je-li zboží Společenství vyváženo s použitím karnetu ATA podle článku 797, může být propuštěno do volného oběhu na podkladě karnetu ATA.

2. V tomto případě provede celní úřad, u kterého se zboží propouští do volného oběhu, tyto formality:

a) ověří údaje v kolonkách A až G útržkového listu pro zpětný dovoz;

b) vyplní kmenový list a kolonku H útržkového listu pro zpětný dovoz;

c) ponechá si útržkový list pro zpětný dovoz.

3. Pokud se formality k ukončení dočasného vývozu zboží Společenství vyřizují u jiného celního úřadu, než u kterého zboží vstupuje na celní území Společenství, dopravuje se zboží mezitímto celním úřadem a celním úřadem, kde se vyřizují tyto formality, bez dalších formalit.

KAPITOLA 2

Poskytnutí zvýhodněného sazebního zacházení určitému zboží na základě jeho zvláštního použití

Oddíl 1

Zboží jiné než jateční koně

Článek 291

1. K poskytnutí zvýhodněného sazebního zacházení zboží propouštěnému do volného oběhu na základě jeho zvláštního použití musí být osobě, která zboží dováží nebo nechává dovážet za účelem propuštění do volného oběhu, vydáno písemné povolení.

2. Povolení vydávají na základě písemné žádosti zúčastněné osoby celní orgány členského státu, v němž je zboží navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu.

3. Jde-li o zboží uvedeno v příloze 39, musí žádost obsahovat zejména tyto údaje:

a) stručný popis zařízení, která jsou určena pro předepsané zpracování;

b) druh zamýšleného zpracování;

c) druh a množství zboží, které má být zpracováno;

d) v případě použití doplňkových poznámek 4 písm. n) a 5 ke kapitole 27 kombinované nomenklatury také druh a množství vyrobeného zboží a jeho popis pro sazební zařazení.

4. Zúčastněná osoba musí celním orgánům uspokojivě umožnit sledovat zboží v průběhu zpracování v podniku nebo jeho provozovnách.

Článek 292

1. Celní orgány mohou omezit dobu platnosti povolení podle článku 291.

2. V případě odnětí povolení je držitel povinen ihned zaplatit za zboží, které dosud nedosáhlo předepsaného zvláštního použití, částku dovozního cla stanovenou podle článku 208 kodexu.

Článek 293

Držitel povolení je povinen

a) dosáhnout u zboží předepsaného zvláštního použití;

b) vést účetnictví, které umožní celním orgánům provádět kontroly skutečného použití dotyčného zboží ke předepsanému zvláštnímu použití, které považují za potřebné, a účetní knihy uchovávat.

Článek 294

1. Veškeré zboží musí před uplynutím lhůty jednoho roku od přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu celními orgány dosáhnout předepsaného zvláštního použití.

2. U zboží uvedeného v příloze 40 části II se lhůta uvedená v odst. 1 prodlužuje na pět let.

3. Lhůty podle odstavců 1 a 2 mohou celní orgány prodloužit, jestliže zboží nedosáhlo zvláštního použití v důsledku náhodné události nebo zásahu vyšší moci nebo v důsledku potřeb vyplývajících z technického procesu opracování nebo zpracování zboží.

4. Odstavce 1 a 3 se vztahují na zboží uvedené v příloze 39, pokud doplňkové poznámky 4 písm. n) a 5 ke kapitole 27 kombinované nomenklatury nestanoví jinak.

Článek 295

1. Má se za to, že zboží dosáhlo daného zvláštního použití,

1. u zboží, které muže být použito pouze jednou, jestliže veškeré množství dosáhne ve stanovených lhůtách předepsaného zvláštního použití;

2. u zboží, které může být použito opakovaně, dva roky po prvním dosažení předepsaného použití; datum prvního dosažení předepsaného použití se zaznamenává do účetnictví uvedeného v čl. 293 písm. b); za rozhodný se však považuje

a) u zboží uvedeného v příloze 40 části I, které zasílají letecké dopravní společnosti k údržbě nebo k opravě svých letadel na základě výměnné dohody nebo pro vlastní potřebu během letu, okamžik jejich prvního dosažení předepsaného použití;

b) u částí nákladních vozidel pro montážní průmysl okamžik převedení těchto vozidel ve prospěch jiných osob;

c) u zboží uvedeného v příloze 40 části I, které je určeno ke stavbě, údržbě, opravě nebo přestavbě nebo vybavení určitých letadel, okamžik převedení letadla ve prospěch jiné osoby než držitele povolení nebo okamžik předání majiteli, zejména po provedení údržby, opravy nebo přestavby;

d) u zboží uvedeného v příloze 40 části I, které je určeno ke stavbě, údržbě, opravě nebo přestavbě nebo vybavení určitých plavidel, vrtných nebo těžebních plošin, okamžik převedení plavidla nebo vrtné nebo těžební plošiny ve prospěch jiné osoby než držitele povolení nebo okamžik předání majiteli, zejména po provedení údržby, opravy nebo přestavby;

e) u zboží uvedeného v příloze 40 části II bezprostředně dodaného na palubu a určeného pro vybavení, okamžik tohoto dodání;

f) u civilních letadel okamžik jejich zápisu do veřejného rejstříku.

2. Má se za to, že odpad a zbytky vzniklé při zpracování přepracování a ztráty na základě přirozeného úbytku dosáhly daného zvláštního použití.

Článek 296

1. Jestliže držitel povolení prokáže, že je to nezbytné, mohou celní orgány povolit skladování zboží uvedeného v tomto oddíle společně s jiným zbožím stejného druhu, jakosti a technických a fyzikálních charakteristik.

V případě tohoto skladování se tento oddíl vztahuje na množství zboží, které odpovídá množství zboží propuštěného do volného oběhu podle tohoto oddílu.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou celní orgány povolit skladování zboží uvedeného v příloze 39 propuštěného do volného oběhu podle tohoto oddílu společně s jiným zbožím této přílohy nebo se surovými ropnými frakcemi podpoložky 27090000 kombinované nomenklatury.

3. Smíšené skladování zboží uvedeného v odstavci 2 se zbožím, které není stejného druhu, jakosti a technických a fyzikálních charakteristik, může být povoleno pouze tehdy, je-li veškerá směs určena ke zpracování některým z postupů uvedených v doplňkových poznámkách 4 a 5 ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.

Článek 297

1. Je-li zboží převedeno uvnitř Společenství, musí být jeho nabyvatel držitelem povolení vydaného podle článku 291.

2. Odchylně od článku 294 musí veškeré zboží dosáhnout předepsaného zvláštního použití před uplynutím lhůty jednoho roku ode dne převedení; tato lhůta však může být prodloužena za podmínek stanovených v čl. 294 odst. 3.

Článek 298

1. Odeslání zboží uvedeného v článku 297 z jednoho členského státu do druhého se uskutečňuje na podkladě kontrolního výtisku T5 podle článků 471 až 495, s výhradou procesních pravidel stanovených v odstavcích 2 až 8.

2. Odesílatel vystaví kontrolní výtisk T5 v prvopise a v pěti kopiích. Kopie jsou průběžně očíslovány.

Kontrolní výtisk T5 musí obsahovat tyto údaje:

- v kolonce A "celní úřad odeslání" příslušný celní úřad členského státu odeslání,

- v kolonce 2 jméno nebo obchodní firmu a úplnou adresu odesílatele,

- v kolonce 8 jméno nebo obchodní firmu a úplnou adresu přijemce,

- v kolonce "Důležité upozornění" (pod kolonkou 14 "Deklarant/zástupce") se mezi obě stávající odrážky připojí další ve znění "– v případě zboží odesílaného v režimu zvláštního určení výše uvedenému přijemci",

- v kolonce 31 popis zboží ve stavu v okamžiku odeslání a počet kusů a v kolonce 33 odpovídající kód kombinované nomenklatury,

- v kolonce 38 čistá hmotnost zboží,

- v kolonce 103 vlastní množství zboží uvedené slovy,

- v kolonce 104 se zaškrtne údaj "Jiné (upřesněte)" a připojí některá z těchto poznámek:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 298],

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 298],

- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298),

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 298],

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298],

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 298.o];

- v kolonce 106

a) jestliže se zboží po propuštění do volného oběhu podrobilo opracování nebo zpracování, popis zboží ve stavu v okamžiku propuštění do volného oběhu a odpovídající kód kombinované nomenklatury;

b) registrační číslo a datum podání celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu a název a adresa daného celního úřadu,

- v kolonce E na rubové straně "Pro účely členského státu odeslání"

- příslušný celní úřad členského státu určení,

- datum odeslání zboží.

3. Odesílatel si ponechá první kopii pro své účetnictví ve smyslu čl. 293 písm. b) a druhou a třetí kopii předloží před odesláním zboží příslušnému celnímu úřadu členského státu odeslání za podmínek, které tento úřad stanoví. Prvopis a čtvrtou a pátou kopii zašle se zbožím příjemci. Zmíněný celní úřad si ponechá druhou kopii a třetí předá příslušnému celnímu úřadu členského státu určení.

4. Ihned po obdržení zboží zapíše příjemce zboží do svého účetnictví ve smyslu čl. 293 písm. b) a přiloží k němu prvopis, čtvrtou kopii pak neprodleně předloží příslušnému celnímu úřadu členského státu určení za podmínek, které tento úřad stanoví, a sdělí mu datum příchodu zboží. Jestliže zboží přebývá, chybí, bylo zaměněno nebo došlo k jiným nesrovnalostem, uvědomí o tom neprodleně zmíněný celní úřad. Dále zašle pátou kopii odesílateli.

5. Okamžikem uvedeným v odstavci 4 přecházejí povinnosti podle této kapitoly z odesílatele na příjemce.

6. Zboží zasílané postupem stanoveným v tomto článku se nepředkládá celnímu úřadu odeslání ani určení.

7. Tento článek se vztahuje také na zboží, které se přepravuje mezi dvěma místy ležícími ve Společenství přes území zemí ESVO a je z některé této země opět odesíláno.

8. Celní orgány členského státu odeslání a určení provádějí pravidelné kontroly u odesílatele a příjemce. Ti jsou povinni poskytnout při této kontrole potřebnou součinnost a sdělovat požadované informace.

Článek 299

1. Odchylně od článku 298 se vystavení kontrolního výtisku T5 nevyžaduje, jestliže materiál k údržbě nebo k opravě letadel zasílají na základě výměnných dohod nebo pro vlastní potřebu letecké společnosti provozující mezinárodní leteckou dopravu.

V tomto případě se přeprava uskutečňuje na podkladě leteckého nákladního listu nebo rovnocenného dokladu za podmínek uvedených v čl. 298 odst. 6.

2. Letecký nákladní list nebo rovnocenný doklad musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) jméno odesílající letecké společnosti;

b) název letiště odeslání;

c) jméno letecké společnosti určení;

d) název letiště určení;

e) označení materiálu;

f) počet kusů.

Údaje podle prvního pododstavce mohou být uvedeny i v podobě kódu nebo odkazu na přiložený doklad.

3. Letecký nákladní list nebo rovnocenný doklad musí na přední straně obsahovat některou z těchto poznámek napsanou hůlkovým písmem:

- DESTINO ESPECIAL,

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL,

- BESONDERE VERWENDUNG,

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ,

- END-USE,

- DESTINATION PARTICULIÈRE,

- DESTINAZIONE PARTICOLARE,

- BIJZONDERE BESTEMMING,

- DESTINO ESPECIAL.

4. Každá letecká společnost odeslání nebo určení má ve všech členských státech, v nichž materiál uvedený v odstavci 1 odesílá nebo přijímá, k dispozici účetnictví stanovené v čl. 293 písm. b) ke kontrole příslušnými celními orgány.

5. Odesílající letecká společnost si ponechá jedno vyhotovení leteckého nákladního listu pro své účetnictví a další vyhotovení uschová podle pokynů celních orgánů členského státu odeslání k dispozici pro příslušný celní úřad.

Letecká společnost určení si ponechá jedno vyhotovení leteckého nákladního listu pro své účetnictví a další vyhotovení uschová podle pokynů celních orgánů členského státu určení k dispozici pro příslušný celní úřad.

6. Nepoškozený materiál musí být předán letecké společnosti určení na místě, které schválily celní orgány členského státu, v němž má sídlo, spolu s vyhotoveními leteckých nákladních listů nebo rovnocenných dokladů. Kromě toho je nutno tento materiál zapsat do účetnictví podle čl. 293 písm. b).

Předání zboží, vyhotovení leteckých nákladních listů nebo rovnocenných dokladů a zápis do účetnictví podle prvního pododstavce se musí uskutečnit do pěti dnů od odletu letadla, které materiál přepravuje.

7. Povinnosti vyplývající z tohoto článku přecházejí z odesílající letecké společnosti na leteckou společnost určení okamžikem, kdy jí byl předán nepoškozený materiál spolu s vyhotoveními leteckého nákladního listu nebo rovnocenného dokladu.

Článek 300

Každé převedení zboží uvnitř členského státu musí být oznámeno celním orgánům. Celní orgány stanoví formu, lhůtu a ostatní podmínky pro toto oznámení. Oznámení musí obsahovat datum převedení zboží.

Tímto dnem přecházejí na přebírajícího povinnosti vyplývající z tohoto oddílu, pokud jde o převedené zboží.

Článek 301

1. Na žádost držitele povolení vydaného podle článku 291 schválí celní orgány za podmínek, které stanoví, místa (dále jen "pozemní operační základny"), na nichž lze zboží uvedené v příloze 40 části II oddílu B skladovat nebo jakýmkoli způsobem zpracovávat.

2. Aniž je dotčen článek 298, nevztahují se žádné jiné formality než zápis do účetnictví podle čl. 293 písm. b) na pohyby zboží uvedeného v odstavci 1 mezi

a) pozemní operační základnou a plošinami uvnitř pobřežních vod i mimo ně;

b) případně pozemní operační základnou a místem nakládky výrobků určených pro plošiny a mezi místem vykládky zboží pocházejícího z plošiny a pozemní operační základnou;

c) místem nakládky a plošinami uvnitř pobřežních vod i mimo ně, je-li zboží určené pro plošinu naloženo, aniž by prošlo pozemní operační základnou;

d) různými plošinami uvnitř pobřežních vod i mimo ně.

Článek 302

1. Použití zboží k jinému určení, než které bylo předepsáno pro poskytnutí zvýhodněného sazebního zacházení podle článku 291, povolí celní orgány pouze tehdy, jestliže držitel povolení celním orgánům prokáže, že zboží nemohlo dosáhnout předepsaného zvláštního použití z důvodů, které souvisejí s jeho osobou nebo se zbožím samotným.

2. Odchylně od odstavce 1 povolí celní orgány použití zboží uvedeného v příloze 40 částech I a II k jinému použití, než které bylo předepsáno pro poskytnutí zvýhodněného sazebního zacházení, jestliže k tomu podle jejich názoru opravňují hospodářské důvody.

3. Podmínkou povolení změny určení podle odstavců 1 a 2 je, že držitel povolení zaplatí částku dovozního cla stanovenou podle článku 208 kodexu.

Článek 303

1. Vývoz zboží z celního území Společenství nebo jeho zničení pod celním dohledem povolí celní orgány pouze tehdy, jestliže držitel povolení těmto orgánům prokáže, že zboží nemohlo dosáhnout předepsaného zvláštního použití z důvodů, které souvisejí s jeho osobou nebo se zbožím samotným.

Je-li povolen vývoz zboží z celního území Společenství, považuje se toto zboží od okamžiku přijetí vývozního celního prohlášení za zboží, které není zbožím Společenství.

Při vývozu zemědělských produktů se v kolonce 44 jednotného správního dokladu zapíše velkými tiskacími písmeny některá z těchto poznámek:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA,

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL I (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET,

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WÄHRUNGSAUSGLEICHSBETRÄGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN,

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 303]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ,

- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE,

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE,

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA,

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN,

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 303.o]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETARIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

2. Odchylně od odstavce 1 povolí celní orgány vývoz zboží uvedeného v příloze 40 částech I a II z celního území Společenství, pokud k tomu opravňují hospodářské důvody.

3. Odstavec 1 se nevztahuje na zboží, které je skladováno jako směs ve smyslu čl. 296 odst. 3, s výjimkou případů, kdy je vyvezena nebo zničena celá směs.

Článek 304

1. Zboží určené k určitému zvláštnímu použití, na něž by dovozní clo uplatněné v rámci ustanovení o zvláštním použití nebylo nižší než clo uplatněné bez použití těchto ustanovení, se zařadí do podpoložky kombinované nomenklatury vztahující se tomuto zvláštnímu použití a tento oddíl se nepoužije.

2. Ustanovení tohoto oddílu se nevztahují na zboží uvedené v příloze 41.

Oddíl 2

Jateční koně

Článek 305

1. Propuštění jatečních koní podpoložky 01011910 kombinované nomenklatury do volného oběhu závisí na splnění těchto podmínek:

a) je poskytnuto zajištění částky celního dluhu, který by mohl vzniknout podle článku 208 kodexu;

b) každý kůň je v okamžiku propuštění do volného oběhu označen zřetelně čitelnou značkou způsobem uspokojivým pro příslušné orgány, provedenou odstraněním srsti z levého ramene pomocí nůžek či jinak a označením písmenem "X" určujícím, že je určen k porážce, a číslem umožňujícím zjištění totožnosti koně od okamžiku propuštění do volného oběhu až do jeho porážky.

2. Označení se uvede v celním prohlášení s návrhem na propuštění koní do volného oběhu. Kopie tohoto prohlášení, která koně provází, musí být doručena orgánu uvedenému v čl. 308 odst. 1.

3. Závazky deklaranta upravuje článek 293.

Článek 306

1. Po propuštění do volného oběhu musí být koně dopraveni přímo dopravními prostředky, které řádně uzavřel celní úřad, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o porušení a obnově závěr, na jatka schválená celními orgány, a zde být poraženi.

2. Při příjezdu na jatka musí být celní závěry z dopravního prostředku odstraněny a vykládka koní provedena za přítomnosti celních orgánů.

3. Odstavce 1 a 2 se však nepoužijí, jestliže se celní úřad, který koně propustil, nachází na jatkách a koně bezprostředně převezme orgán uvedený v čl. 308 odst. 1.

Jestliže se celní úřad, který propustil koně do volného oběhu, nachází v bezprostřední blízkosti jatek, mohou celní orgány nahradit celní závěry vhodnými kontrolními opatřeními, která zajistí přímou dopravu koní na jatka a jejich převzetí orgánem uvedeným v čl. 308 odst. 1.

Článek 307

Jestliže při příjezdu na jatka nelze zjistit totožnost koně nebo jestliže nebyl vzat v úvahu článek 306, uvědomí příslušný orgán neprodleně příslušný celní úřad, který přijme potřebná opatření.

Článek 308

1. Porážka koní se prokazuje buď osvědčením, které vydal příslušný orgán, nebo potvrzením kopie celního prohlášení podle čl. 305 odst. 2 provedeném tímto orgánem, z nějž musí vyplývat, že poražení koně jsou tíž, kteří byli na základě tohoto celního prohlášení propuštěni do volného oběhu.

2. Porážku koní prokazuje celnímu úřadu, kterému bylo celní prohlášení podáno, do třiceti dnů od přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu buď přímo orgán uvedený v odstavci 1, nebo deklarant podle rozhodnutí každého členského státu.

HLAVA II

REŽIM TRANZITU

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 309

Pro účely této hlavy se rozumí:

a) dopravními prostředky zejména:

- silniční vozidla, přívěsy, návěsy,

- kolejová vozidla,

- plavidla,

- letadla,

- kontejnery ve smyslu čl. 670 písm. g);

b) celním úřadem odeslání:

celní úřad, u nějž začíná tranzitní režim Společenství;

c) celním úřadem tranzitu:

- celní úřad výstupu z celního území Společenství, jestliže zásilka opouští toto celní území v tranzitním režimu Společenství přes hranice mezi členským státem a třetí zemí,

- celní úřad vstupu na celní území Společenství, jestliže zboží přichází v tranzitním režimu Společenství přes území třetí země;

d) celním úřadem určení:

celní úřad, u nějž musí být zboží přepravované v tranzitním režimu Společenství znovu předloženo k ukončení tohoto režimu;

e) celním úřadem záruky:

celní úřad, u nějž se poskytuje globální nebo paušální záruka.

KAPITOLA 2

Oblast působnosti

Článek 310

1. Zboží Společenství,

- které splnilo vývozní celní formality s ohledem na poskytnutínáhrad při vývozu do třetích zemí v rámci společné zemědělské politiky,

nebo

- u nějž je vrácení nebo prominutí dovozního cla podmíněno tím, že bude zpětně vyvezeno z celního území Společenství, umístěno do celního skladu, svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo propuštěno do jiného celního režimu než volného oběhu,

nebo

- které bylo v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěno do volného oběhu a má být zpětně vyvezeno jako zušlechtěné výrobky, jestliže na ně může být podána žádost o vrácení nebo prominutí cla podle článku 128 kodexu a jestliže zúčastněná osoba má v úmyslu tuto žádost podat,

nebo

- na které se vztahují vývozní dávky nebo cla a u kterého byly splněny celní formality pro vývoz do třetích zemí v rámci společné zemědělské politiky,

nebo

- které pochází z intervenčních zásob, podléhá kontrole použití nebo místa určení a u kterého byly splněny celní formality pro vývoz do třetích zemí v rámci společné zemědělské politiky,

se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 91 odst. 1 písm. b) kodexu.

2. Zboží uvedené v odstavci 1, které neopustilo celní území Společenství, se považuje za zboží Společenství, je-li prokázáno, že byla zrušena vývozní celní prohlášení a celní formality v souladu s opatřeními, která vyžadují, aby zboží opustilo celní území Společenství, a případně zrušeny i účinky těchto formalit.

Článek 311

Aniž je dotčen čl. 310 odst. 1, zboží Společenství

a) dopravované mezi dvěma místy na celním území Společenství přes území jednoho nebo více zemí ESVO;

b) dopravované v rámci metod správní spolupráce určených, aby během přechodného období zajistily v obchodu mezi Společenství ve svém složení k 31. prosinci 1985 na straně jedné a Španělskem a Portugalskem na straně druhé a v obchodu mezi těmito dvěma členskými státy volný pohyb zboží, na něž se ještě nevztahuje úplné odstranění cel nebo jiná opatření stanovená v aktu o přistoupení;

c) - z jedné části celního území Společenství, na niž se vztahuje směrnice 77/388/EHS, na místo určení v jiné části celního území Společenství, na niž se uvedená směrnice nevztahuje,

nebo

- z jedné části celního území Společenství, na niž se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS, na místo určení v jiné části celního území Společenství, na niž se uvedená směrnice vztahuje,

nebo

- z jedné části celního území Společenství, na niž se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS, na místo určení v jiné části celního území Společenství, na niž se uvedená směrnice rovněž nevztahuje,

se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství

Článek 312

Přeprava zboží, na něž se vztahuje tranzitní režim Společenství, mezi dvěma místy na celním území Společenství přes území třetí země, která není zemí ESVO, se může uskutečnit v tranzitním režimu Společenství, jestliže se přeprava přes území třetí země uskutečňuje na podkladě jediného přepravního dokladu vystaveného v některém členském státě; v tom případě se účinky zmíněného režimu na území třetí země přerušují.

KAPITOLA 3

Status zboží Společenství

Článek 313

1. S výhradou výjimek uvedených v odstavci 2 se všechno zboží přepravované z jednoho místa uvnitř celního území Společenství na jiné místo uvnitř tohoto území považuje za zboží Společenství, není-li prokázáno, že není zbožím Společenství.

2. Toto zboží se nepovažuje za zboží Společenství, není-li způsobem podle článků 314 až 323 řádně prokázáno, že má status Společenství:

a) zboží přepravované na podkladě některého z dokladů uvedených v čl. 163 odst. 2 písm. b) až e) kodexu;

b) zboží přepravované mezi dvěma místy na celním území Společenství přes území třetí země;

c) zboží přepravované:

- letecky z letiště v třetí zemi na letiště na celním území Společenství,

- námořní cestou z přístavu v třetí zemi do přístavu na celním území Společenství,

- námořní cestou ze svobodného pásma, které se nachází v přístavu na celním území Společenství, kde bylo vyloženo nebo přeloženo, do jiného přístavu na témže celním území, není-li potvrzením celních orgánů v lodních dokladech prokázáno, že plavidlo připlouvá z části přístavu, která není součástí svobodného pásma;

d) zboží zasílané z poštovního úřadu na celním území Společenství, je-li opatřeno celními závěrami nebo průvodními doklady a visačkou podle vzoru uvedeného v příloze 42. Celní orgány odesílajícího členského státu jsou povinny připevnit nebo nechat připevnit tuto visačku na závěry nebo průvodní doklady, jestliže se jedná o zboží, které není zbožím Společenství;

e) zboží přepravované námořní cestou z přístavu na celním území Společenství do jiného přístavu na tomto celním území, jestliže se přeprava uskutečňuje:

- na palubě plavidla připlouvajícího ze třetí země, kde na ně bylo naloženo zboží, s mezipřistáním v jednom nebo více přístavech Společenství, nebo

- na palubě plavidla, které bylo v některém přístavu Společenství naloženo zbožím s místem určení ve třetí zemi, do níž směřuje, s mezipřistáním v jednom nebo více přístavech Společenství, nebo

- na palubě plavidla, které při plavbě z přístavu odeslání ve Společenství do přístavu určení ve Společenství provedlo mezipřistání v jednom nebo více přístavech třetích zemí, nebo

- na palubě plavidla plujícího přímo do svobodného pásma, nebo

- na palubě plavidla, která provedlo mezipřistání v přístavu, v němž se nachází svobodné pásmo, není-li potvrzením celních orgánů v lodních dokladech prokázáno, že plavidlo připlouvá z části přístavu, která není součástí svobodného pásma.

3. a) Aniž je dotčen článek 170 kodexu, je velitel plavidla nebo jeho zástupce povinen uvědomit celní orgány přístavu, kde se zboží vykládá, o vplutí plavidla a uvést, z jakého přístavu plavidlo s původním nákladem vyplulo a ve kterých přístavech provedlo nebo mělo provést mezipřistání, než dosáhlo přístavu určení Společenství. Na vyžádání předloží velitel plavidla doklady, například lodní deník, aby potvrdil uvedené údaje.

Nepovažují-li celní orgány poskytnuté údaje za věrohodné, považuje se všechno zboží dopravované na palubě plavidla za zboží, které není zbožím Společenství, není-li status zboží Společenství prokázán podle článků 314 až 323.

b) Ke splnění svých závazků podle písmene a) může velitel plavidla nebo jeho zástupce předložit celním orgánům v přístavu Společenství, v němž se zboží vykládá, kopii sdělení, potvrzeného celními orgány z přístavu odeslání nacházejícího se na celním území Společenství, které uvádí přístav určení a všechny ostatní přístavy, ve kterých může plavidlo provést mezipřistání.

Sdělení se předkládá povinně, jestliže plavidlo dopravuje zboží uvedené v čl. 91 odst. 1 kodexu.

c) Celní orgány přístavu určení mohou upustit od uplatňování písmen a) a b) u plavidel,

- u nichž zejména na základě přírodních podmínek a zeměpisného rámce námořního spojení, které zajišťují, neexistuje pochybnost o tom, že provádějí přepravu výhradně mezi přístavy Společenství, aniž by vplouvaly do mezipřístavů třetích zemí,

- která používají lodní společnosti, jimž je povoleno využívat zjednodušený postup podle čl. 448 odst. 1.

Článek 314

1. V případech uvedených v čl. 313 odst. 2 písm. a) až c) a e) se status zboží Společenství prokazuje předložením některého dokladu uvedeného v článcích 315 až 318 nebo postupy stanovenými v článcích 319 až 323.

2. Doklady nebo postupy zmíněné v odstavci 1 nelze použít pro zboží,

a) které je určeno k vývozu;

nebo

b) které je uvedeno v čl. 310 odst. 1 první odrážce;

nebo

c) které je zabaleno v obalech, které nepocházejí ze Společenství;

nebo

d) které nejsou dopravovány přímo z jednoho členského státu do druhého.

Za zboží přímo dopravované z jednoho členského státu do druhého se považuje zboží,

- které při své dopravě nevstoupilo na území třetí země,

- které při své dopravě vstoupilo na území jedné nebo více třetích zemí, jestliže se jeho přeprava těmito zeměmi uskutečňuje na podkladě jediného přepravního dokladu vystaveného v některém členském státě.

Článek 315

1. Status zboží Společenství se za níže uvedených podmínek prokazuje předložením dokladu T2L.

2. Doklad T2L se vystavuje na tiskopise, kterým je výtisk 4 nebo 4/5 vzoru uvedeného v přílohách 31 a 32.

Tento tiskopis je případně doplněn jedním nebo více tiskopisy, kterými jsou listy 4 nebo 4/5 vzoru uvedeného v přílohách 33 a 34.

Jestliže členské státy nepovolují použití doplňkových listů v případě, že celní prohlášení bylo zpracováno pomocí počítačového zpracování dat, doplní se tento tiskopis jedním nebo více tiskopisy výtisku 4 nebo 4/5 vzoru uvedeného v přílohách 31 a 32.

3. Zúčastněná osoba zapíše značku "T2L" do pravého pododdílu kolonky 1 tiskopisu a případně značku "T2L bis" do pravého pododdílu kolonky 1 všech použitých doplňkových listů.

4. Pokud musí být pro zásilku, která se skládá z více než jednoho druhu zboží, vystaven doklad T2L, mohou být údaje o zboží uvedeny v jednom nebo ve více ložných listech ve smyslu čl. 341 odst. 2 a čl. 344 odst. 2, místo aby byly zapsány do kolonky 31 "Nákladové kusy a popis zboží", 32 "Pořadové číslo položky", 35 "Hrubá hmotnost (kg)" a případně 33 "Zbožový kód", 38 "Čistá hmotnost (kg)" nebo 44 "Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení" tiskopisu použitého k vystavení dokladu T2L.

Jestliže se používají ložné listy, dotyčné kolonky tiskopisu použitého k vystavení dokladu T2L se proškrtnou.

5. Značka "T2L" se zapíše do horní části kolonky uvedené v čl. 342 písm. b); spodní část je určena pro úřední záznamy celních orgánů podle čl. 316 odst. 2 písm. b).

Sloupec "Země odeslání/vývozu" ložného listu nemusí být vyplněn.

6. Ložný list musí být předložen ve stejném počtu vyhotovení jako doklad T2L, k němuž náleží.

7. Pokud se k jednomu dokladu T2L přikládá více ložných listů, opatří je zúčastněná osoba pořadovými čísly; počet přiložených ložných listů se uvede v kolonce 4 "Ložné listy" tiskopisu použitého k vystavení dokladu T2L.

Článek 316

1. Nestanoví-li článek 394 jinak, vystavuje se doklad T2L v jednom vyhotovení.

2. Na žádost zúčastněné osoby opatří celní orgány členského státu odeslání doklad T2L a případně doplňkový list nebo doplňkové listy T2L bis úředním záznamem. Záznam musí obsahovat tyto údaje, které se podle možnosti zapisují do kolonky C ("Celní úřad odeslání") těchto dokladů:

a) na dokladu T2L název a otisk razítka celního úřadu odeslání, podpis příslušného úředníka, datum úředního záznamu a buď registrační číslo, nebo číslo prohlášení o odeslání, pokud se toto prohlášení podává;

b) na doplňkovém listě T2L bis číslo dokladu T2L. Toto číslo se uvádí pomocí otisku razítka, který obsahuje také název celního úřadu odeslání, anebo ručně. V tomto případě je nutno připojit otisk úředního razítka celního úřadu.

Tyto doklady se vrátí zúčastněné osobě, jakmile jsou splněny nutné formality pro zaslání zboží do členského státu určení.

Článek 317

1. Aniž jsou dotčeny články 315 a 316, prokazuje se status zboží Společenství za následujících podmínek předložením faktury nebo přepravního dokladu na toto zboží.

2. Na faktuře nebo přepravním dokladu uvedeném v odstavci 1 musí být uvedeno alespoň jméno a přesná adresa odesílatele nebo deklaranta, jestliže není odesílatelem, počet, druh, znaky a čísla nákladových kusů, popis zboží, hrubá hmotnost v kilogramech a případně identifikační čísla kontejnerů.

Deklarant na uvedeném dokladu zřetelně uvede značku "T2L" a k ní připojí vlastnoruční podpis.

3. Fakturu nebo přepravní doklad deklarant řádně vyplní a podepíše a na jeho žádost ji celní orgány členského státu odeslání opatří úředním záznamem. Záznam obsahuje název a otisk razítka celního úřadu odeslání, podpis příslušného úředníka, datum a buď registrační číslo, nebo číslo prohlášení o odeslání, pokud se toto prohlášení podává.

4. Pokud celková hodnota zboží Společenství uvedená na faktuře nebo přepravním dokladu, který byl vystaven a podepsán podle odstavce 2 nebo čl. 224 odst. 1, nepřesahuje 10000 ECU, je deklarant zproštěn povinnosti předkládat tuto fakturu nebo doklad celním orgánům členského státu odeslání k úřednímu záznamu.

V tomto případě se na faktuře nebo přepravním dokladu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede celní úřad členského státu odeslání.

5. Tento článek se použije pouze tehdy, jestliže se faktura nebo přepravní doklad týkají výhradně zboží Společenství.

Článek 318

Jestliže se doklad, kterým se prokazuje status zboží Společenství, vystavuje dodatečně, je opatřen některou z těchto poznámek v červené barvě:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Délivré a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Článek 319

1. Při dopravě zboží na podkladě karnetu TIR nebo ATA může deklarant, s výhradou čl. 314 odst. 2 k prokázání statusu zboží Společenství, uvést značku "T2L" a svůj podpis zřetelně do kolonky vyhrazené pro popis zboží ve všech dotyčných listech použitého karnetu, dříve než jej předloží celnímu úřadu odeslání k úřednímu záznamu. Značka "T2L" musí být na všech oddílech, v nichž byla uvedena, potvrzena otiskem úředního razítka celního úřadu odeslání a podpisem příslušného úředníka.

2. Pokud se karnet TIR nebo karnet ATA vztahuje na zboží Společenství i na zboží, které není zbožím Společenství, musí být oba druhy zboží uvedeny samostatně a značka "T2L" se uvede tak, aby se jednoznačně vztahovala pouze na zboží Společenství.

Článek 320

Je-li nutno prokázat status zboží Společenství u motorového silničního vozidla evidovaného v některém členském státě, považuje se toto vozidlo za zboží Společenství,

a) je-li doprovázeno poznávací značkou a technickým průkazem a podrobnosti o jeho evidenci, jak vyplývají z technického průkazu a případně státní poznávací značky, nepochybně prokazují, že se jedná o zboží Společenství;

b) v ostatních případech podle pravidel uvedených v článcích 315 až 323.

Článek 321

Je-li nutno prokázat status zboží Společenství u nákladního vagónu, který vlastní železniční společnost některého členského státu, považuje se tento nákladní vagón za zboží Společenství,

a) jestliže číselný kód na něm vyznačený a značka majitele nepochybně prokazují, že se jedná o zboží Společenství;

b) v ostatních případech po předložení některého z dokladů uvedených v článcích 315 až 318.

Článek 322

1. Je-li nutno prokázat status zboží Společenství u obalů používaných pro přepravu zboží ve vnitřním obchodu Společenství, které prokazatelně patří osobě usazené v některém členském státě a které se z jiného členského státu vracejí po použití prázdné, považují se tyto obaly za zboží Společenství,

a) jestliže jsou v celním prohlášení uvedeny jako zboží Společenství a o správnosti tohoto prohlášení nejsou žádné pochybnosti;

b) v ostatních případech podle pravidel uvedených v článcích 315 až 323.

2. Zjednodušení podle odstavce 1 je povoleno pro kontejnery, obaly, palety a podobně, s výjimkou kontejnerů ve smyslu článku 670.

Článek 323

Je-li nutno prokázat status zboží Společenství u zboží, které dovážejí cestující nebo které se nachází v jejich cestovních zavazadlech, považuje se toto zboží, pokud není určeno k obchodním účelům, za zboží Společenství,

a) jestliže jsou v celním prohlášení uvedeny jako zboží Společenství a o správnosti tohoto prohlášení nejsou žádné pochybnosti;

b) v ostatních případech podle pravidel uvedených v článcích 315 až 322.

Článek 324

Celní správy členských států si poskytují vzájemnou správní pomoc při ověřování pravosti a správnosti dokladů a řádného plnění postupů, jimiž se podle této kapitoly prokazuje status zboží Společenství.

Článek 325

V rámci metod správní spolupráce podle čl. 10 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy se zavádí potvrzení T2M. Potvrzením se prokazuje, že produkty rybolovu ulovené plavidly členských států, které se dovážejí na celní území Společenství v nezměněném stavu nebo po zpracování na palubě plavidel členských států způsobem, který je nevylučuje ze zařazení do kapitoly KN 3 nebo do čísel KN 1504nebo 2301, splňují podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 Smlouvy.

Článek 326

Na produkty rybolovu nebo produkty zpracované na palubě uvedené v článku 325 musí být vystaveno potvrzení T2M podle článků 329 až 333, jestliže

a) je plavidlo, jímž byly uloveny a případně zpracovány, přepravuje přímo do jiného členského státu, než jehož státní příslušnost plavidlo má;

b) jsou úlovky na palubě plavidla některého členského státu, na které byly přeloženy z plavidla uvedeného v písmenu a), dále zpracovávány a získané produkty jsou přepravovány přímo na celní území Společenství;

c) úlovky nebo zpracované produkty přepravuje jiné plavidlo některého členského státu než uvedené v písmenech a) a b), na které byly přeloženy, přímo na celní území Společenství;

d) je některé z plavidel uvedených v písmenech a), b) a c) přepravuje přímo do země nebo na území mimo Společenství a odtud jsou dál přepravovány na celní území Společenství.

Článek 327

1. Tiskopis, na kterém se vystavuje potvrzení T2M, musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze 43.

2. Pro prvopis se použije papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 55 g/m2. Obě strany musí být na pozadí opatřeny zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Tiskopis T2M má rozměry 210 × 297 mm, přičemž přípustná odchylka je do – 5 mm do + 8 mm na délku.

4. Tiskopis musí být vytištěn v některém z úředních jazyků Společenství určeném příslušnými orgány členského státu, jehož státní příslušnost má rybářské plavidlo.

5. Potvrzení T2M sestávají z karnetu o deseti tiskopisech a každý tiskopis se skládá z oddělitelného prvopisu a neoddělitelné kopie získané průpisem. Strana 2 obalu karnetu obsahuje vysvětlivky uvedené v příloze 44.

6. Každý tiskopis T2M nese identifikační pořadové číslo. Toto číslo je stejné pro prvopis a jeho kopii.

7. Členské státy si mohou tisk a sestavování karnetů tiskopisů T2M vyhradit nebo je svěřit schváleným tiskárnám. V tomto případě musí být na straně 1 obalu každého karnetu a na prvopise každého tiskopisu uveden odkaz na toto schválení. Zmíněná strana 1 a prvopis každého tiskopisu musí dále uvádět jméno a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci.

8. Tiskopis T2M musí být vyplněn v některém úředním jazyce Společenství buď strojopisem, nebo čitelně rukou; v tomto případě musí být vyplněn inkoustem a hůlkovým písmem. Nesmí obsahovat výmazy ani přepisy. Změny je třeba provádět škrtnutím nesprávných a případně doplněním nezbytných údajů. Každou takto provedenou opravu musí potvrdit osoba, která podepsala prohlášení obsahující změnu.

Článek 328

Karnety tiskopisů T2M vydávají na žádost majitele plavidla nebo jeho zástupce celní orgány registračního nebo domovského přístavu rybářského plavidla. Učiní tak teprve tehdy, když majitel plavidla nebo jeho zástupce vyplní kolonky 1 a 2 všech prvopisů a kopií tiskopisů, které karnet obsahuje, v jazyce tiskopisu. Při vydávání karnetu vyplní uvedené orgány kolonku 3 všech prvopisů a kopií tiskopisů nacházejících se v karnetu.

Článek 329

Velitel plavidla, které provádí rybolov, vyplní na prvopise a kopii jednoho z tiskopisů obsažených v karnetu kolonky 4, 5 a 8

a) při každé vykládce úlovku v jiném členském státě, než ve kterém má plavidlo státní příslušnost;

b) při každé překládce úlovku na jiné plavidlo některého členského státu;

c) při každé vykládce úlovku v zemi nebo na území mimo celní území Společenství.

Článek 330

Pokud jsou úlovky na palubě plavidla, jímž byly uloveny, podrobeny zpracování, na jehož základě je zpracované produkty třeba zařadit do čísel KN 1504nebo 2301, vyplní velitel uvedeného plavidla kolonky 4 až 8 prvopisu a kopie dotyčného potvrzení T2M a uvede druh zpracování do lodního deníku.

Článek 331

Při překládce úlovků uvedených v čl. 329 písm. b) nebo produktů zpracovaných na palubě uvedených v článku 330, se vyplní v prvopise a kopii potvrzení T2M také kolonka 9 a prohlášení o překládce podepíší oba zúčastnění velitelé plavidel. Prvopis potvrzení T2M převezme velitel plavidla, na které byly přeloženy úlovky nebo produkty zpracované na palubě, a překládka se zapíše do lodních deníků obou plavidel.

Článek 332

Jestliže se zpracování uvedené v článku 330 uskutečňuje po překládce úlovků na palubu jiného plavidla některého členského státu, vyplní velitel tohoto plavidla kolonky 6, 7 a 10 prvopisu potvrzení T2M, který obdržel při přeložení, a zapíše druh zpracování do lodního deníku.

Článek 333

V případě další překládky úlovků uvedených v čl. 329 písm. b) nebo produktů zpracovaných na palubě uvedených v článku 330 nebo v případě překládky produktů zpracovaných na palubě uvedených v článku 332 se v prvopise potvrzení T2M vyplní také kolonku 11 a prohlášení o překládce podepíší oba zúčastnění velitelé plavidel.

Prvopis potvrzení T2M převezme velitel plavidla, na které byly přeloženy úlovky nebo produkty zpracované na palubě, a překládka se zaznamená do lodních deníků obou plavidel.

Článek 334

1. Prvopis potvrzení T2M, vystavený za podmínek stanovených v článku 329 a případně článcích 330 až 333, se předloží celnímu úřadu, u kterého jsou úlovky nebo produkty zpracované na palubě uvedené v článku 325, na něž se potvrzení vztahuje, navrhovány v celním prohlášení k propuštění do některého celního režimu. Uvedené orgány mohou požadovat překlad potvrzení. Dále mohou k ověření údajů uvedených v potvrzení T2M vyžadovat předložení veškerých souvisejících dokladů, zejména lodních dokladů plavidla uvedených v čl. 326 písm. a), b) a c).

2. Jestliže byly úlovky nebo produkty zpracované na palubě uvedené v článku 325, na něž se potvrzení T2M vztahuje, vyloženy v zemi nebo na území mimo Společenství, platí tento doklad pouze ve spojení s potvrzením vystaveným příslušnými celními orgány této země nebo území.

Z potvrzení musí vyplývat,

a) že úlovky nebo produkty zpracované na palubě, na něž se uvedený doklad vztahuje, zůstaly celou dobu svého setrvání v dané zemi nebo území pod celním dohledem a nebyly zde podrobeny žádné jiné manipulaci, než potřebné pro zachování jejich dobrého stavu;

b) den příchodu a odchodu úlovku nebo produktů zpracovaných na palubě a přesné označení dopravního prostředku, který byl použit pro další odeslání do Společenství.

Pokud toto potvrzení není k dispozici, mohou celní orgány členského státu, na jehož území úlovky nebo produkty zpracované na palubě vstupují, přijmout jiné doklady uznané za rovnocenné.

Článek 335

1. Pokud byly úlovky nebo produkty zpracované na palubě uvedené v článku 325 dopraveny do země nebo na území mimo celní území Společenství a mají-li být po částech dopravovány dále do Společenství, uchovává velitel plavidla nebo jeho zástupce v dané zemi nebo území prvopis potvrzení T2M, které bylo vystaveno podle článku 329 a případně podle článků 330 až 333. Kopie potvrzení T2M se neprodleně zašle celnímu úřadu registračního nebo domovského přístavu rybářského plavidla.

2. Na každou dílčí zásilku vystaví velitel plavidla nebo jeho zástupce výpis z potvrzení T2M, který odebere z karnetu vydaného podle článku 328.

Každý výpis obsahuje odkaz na původní potvrzení T2M a v kolonce 4 údaj o druhu a množství zboží, které je předmětem dílčí zásilky.

V každém výpise musí být zřetelně uvedena některá z těchto poznámek:

- Extracto,

- Udskrift,

- Auszug,

- Απόσπασμα,

- Extract,

- Extrait,

- Estratto,

- Uittreksel,

- Extracto.

3. Pro každou dílčí zásilku se předloží celnímu orgánu členského státu, u nějž se zboží, které je předmětem dílčí zásilky, navrhuje k propuštění do určitého celního režimu, prvopis výpisu T2M spolu s potvrzením uvedeným v čl. 334 odst. 2.

4. Celní úřad uvedený v odstavci 3 zašle celnímu úřadu registračního nebo domovského přístavu rybářského plavidla neprodleně kopii výpisu T2M opatřenou jeho úředním záznamem. Tato kopie musí dále obsahovat odkaz na celní prohlášení týkající se celního režimu, do nějž je zboží propuštěno.

5. Původní potvrzení T2M je nutno uchovávat do doby, než je všem výrobkům v něm uvedeným přiděleno celně schválené určení.

Velitel plavidla nebo jeho zástupce uvede v kolonce "Poznámky" původního potvrzení T2M pro každé určení nebo použití zboží počet a druh nákladových kusů, hrubou hmotnost (v kg) a celně schválené určení zboží. Je-li určením zboží přeprava dílčí zásilky do Společenství ve smyslu odstavce 2, uvede se rovněž číslo a datum vystavení odpovídajícího výpisu. Jakmile je všem výrobkům uvedeným v původním potvrzení T2M přiděleno celně schválené určení, zašle se prvopis neprodleně celnímu úřadu registračního nebo domovského přístavu rybářského plavidla.

6. K zajištění případně splatného cla a jiných dávek, povolují celní orgány celního úřadu uvedeného v odstavci 3 proclení produktů rybolovu jako zboží Společenství pouze po poskytnutí zajištění. Po souhlasu celního úřadu registračního nebo domovského rybářského plavidla se zajištění uvolní. Souhlas musí být udělen nejpozději jeden měsíc po obdržení prvopisu potvrzení T2M uvedeného v odstavci 5.

Článek 336

K obalům, které jsou případně předloženy spolu s úlovky nebo zpracovanými produkty uvedenými v článku 325, na které se potvrzení T2M vztahuje, se přistupuje jako ke zboží Společenství pouze tehdy, je-li celním orgánům prokázáno, že tyto obaly jsou zbožím Společenství.

Článek 337

Při každém návratu rybářského plavidla do registračního nebo domovského přístavu je majitel plavidla nebo jeho zástupce povinen předložit karnet s tiskopisy T2M, pokud je od vyplutí plavidla použil, celnímu úřadu, který jej vydal, ke kontrole kopií.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce musí karnet dále předložit vždy na vyžádání celních orgánů.

Karnet se majiteli po každé kontrole vrátí, dokud nejsou spotřebovány všechny tiskopisy, které obsahuje.

Článek 338

Jestliže plavidlo, na něž se vztahuje karnet uvedený v článku 327, přestane splňovat podmínky, aby mohly být produkty rybolovu v jiných členských státech považovány za zboží Společenství, a karnet s tiskopisy T2M vydaný pro toto plavidlo ještě není beze zbytku spotřebován, musí být neprodleně vrácen celnímu úřadu, který jej vydal.

Článek 339

K zajištění řádného uplatňování článků 325 až 340 si poskytují správní orgány členských států vzájemnou správní pomoc při ověřování pravosti potvrzení T2M a správnosti údajů v nich uvedených.

Článek 340

1. Pro účely článků 325 a 326 se plavidla, které jsou v Ceutě nebo Melille registrovány v rejstříku místně příslušných orgánů ("registros de base") nepovažují za plavidla členských států.

2. Celní orgány registračního nebo domovského přístavu rybářského plavidla, které je v Ceutě nebo Melille trvale registrováno v rejstříku místně příslušného orgánu ("registros de base"), nesmějí pro takové plavidlo vydávat karnety s tiskopisy T2M.

3. Ustanovení čl. 334 odst. 2 se použijí, jestliže úlovky nebo zpracované produkty uvedené v článku 326, na něž se potvrzení T2M vztahuje, byly vyloženy v přístavu Ceuty nebo Melilly a přeloženy za účelem přepravy na celní území Společenství. Tyto výrobky je nutno v průběhu jejich nakládky, skladování nebo překládky prostorově oddělit od zboží s jiným určením.

KAPITOLA 4

Režim vnějšího tranzitu Společenství

Oddíl 1

Režim

Článek 341

1. Pokud má být zboží dopravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, musí být pro ně za podmínek stanovených v tomto oddílu vystaveno prohlášení T1. Prohlášení T1 je celní prohlášení na tiskopise podle vzoru uvedeného v přílohách 31 až 34, které se vyplňuje podle vysvětlivek uvedených v přílohách 37 a 38.

2. Za podmínek uvedených v článcích 343 až 345 a 383 smějí být pro popis zboží jako části celního prohlášení pro tranzit Společenství použity ložné listy podle vzoru uvedeného v příloze 45. Použitím ložných listů nejsou dotčeny povinnosti týkající se formalit při jakémkoli režimu vývozu nebo odeslání nebo při režimu v členském státě určení a při používání odpovídajících tiskopisů.

Ložným listem se rozumí každý obchodní doklad, který splňuje podmínky článků 342 až 345, článku 383 a článků 386 až 388.

Článek 342

Ložné listy obsahují:

a) nadpis "Ložný list";

b) pole o rozměrech 70 × 55 mm, rozdělené na horní část o rozměrech 70 × 15 mm k zápisu značky "T" a údajů uvedených v čl. 346 odst. 1 a dolní část o rozměrech 70 × 40 mm k zápisu údajů uvedených v čl. 345 odst. 3;

c) sloupce v tomto pořadí s těmito nadpisy:

- Pořadové číslo,

- Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, popis zboží,

- Země odeslání / vývozu,

- Hrubá hmotnost (kg),

- Vyhrazeno pro úřední záznamy.

Zúčastněné osoby mohou šířku sloupců přizpůsobit svým potřebám. Odstavec s nadpisem "Vyhrazeno pro úřední záznamy" však musí být alespoň 30 mm široký. Kromě toho mohou zúčastněné osoby volně použít jiná volná místa než uvedená v písmenech a) až c).

Článek 343

1. Jako ložný list lze použít pouze přední stranu tiskopisu.

2. Každá položka zboží uvedená v ložném listu musí být označena pořadovým číslem.

3. K jednotlivým položkám zboží je nutno případně rovněž uvést zvláštní záznamy stanovené v právních předpisech Společenství, zejména v rámci společné zemědělské politiky, a údaje o předložených dokumentech, osvědčeních a povoleních.

4. Poslední zápis se bezprostředně vodorovně podtrhne a nevyužitá místa se proškrtnou, aby nemohla být použita pro další zápisy.

Článek 344

1. Celní orgány každého členského státu mohou jako ložné listy ve smyslu čl. 341 odst. 2 povolit listy, které nesplňují všechny podmínky čl. 341 odst. 2 druhého pododstavce a článku 342.

Tyto listy lze použít pouze tehdy, jestliže

a) je vystavily podniky, jejichž obchodní záznamy se zakládají na integrovaném systému počítačového zpracování dat;

b) jsou vytvořeny a vyplněny takovým způsobem, že je celní orgány mohou bez potíží využít;

c) obsahují pro každou položku zboží údaje o počtu, druzích, značkách a číslech nákladových kusů, popis zboží, zemi odeslání nebo vývozu a hrubou hmotnost v kilogramech.

2. Jako ložné listy podle odstavce 1 mohou být povoleny také listy s popisem zboží, které byly vystaveny za účelem splnění formalit při odeslání nebo vývozu, i když je vystavily podniky, jejichž obchodní záznamy se nezakládají na integrovaném systému počítačového zpracování dat.

3. Celní orgány každého členského státu mohou povolit, aby podniky, jejichž obchodní záznamy se zakládají na integrovaném systému počítačového zpracování dat a kterým bylo podle odstavců 1 a 2 povoleno používání listů podle zvláštního vzoru, používaly tyto listy pro tranzitní režim Společenství, které se týkají pouze jednoho druhu zboží, pokud to vyžadují programy počítačového zpracování dat těchto podniků.

Článek 345

1. Pokud hlavní povinný využije možnost použít pro zásilku, která obsahuje více druhů zboží, ložné listy, proškrtnou se kolonky 15 "Země odeslání/vývozu", 33 "Zbožový kód", 35 "Hrubá hmotnost (kg)", 38 "Čistá hmotnost (kg)" a případně 44 "Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení" tiskopisu používaného pro tranzitní režim Společenství; kolonka 31 "Nákladové kusy a popis zboží" tohoto tiskopisu se nesmí použít pro uvedení znaků, čísel, počtu a druhu nákladových kusů a popisu zboží. Tento tiskopis nesmí být doplněn doplňkovými listy.

2. Ložný list se předkládá ve stejném počtu vyhotovení jako tiskopis používaný pro tranzitní režim Společenství, k němuž se vztahuje.

3. Při registraci celního prohlášení se ložné listy opatří stejným registračním číslem jako tiskopis používaný pro tranzitní režim Společenství, k němuž se vztahují. Toto číslo se zapíše buď pomocí otisku razítka s názvem celního úřadu výstupu, nebo ručně. V tomto případě je třeba připojit otisk úředního razítka celního úřadu.

Kromě toho může být připojen podpis úředníka celního úřadu výstupu.

4. Jestliže se k témuž tiskopisu používanému pro tranzitní režim Společenství přikládá více ložných listů, musí je hlavní povinný opatřit pořadovými čísly. Počet přiložených listů se vyznačí v kolonce 4 "Ložné listy" uvedeného tiskopisu.

5. Celní prohlášení, které se podává na tiskopise jednotného správního dokladu se značkou "T1" nebo se značkou "T2" v pravém pododdíle kolonky 1 a k němuž se přikládá jeden nebo více ložných listů, se považuje podle povahy věci za celní prohlášení pro režim vnějšího tranzitu Společenství ve smyslu čl. 341 odst. 1 nebo za celní prohlášení pro režim vnitřního tranzitu Společenství ve smyslu článku 381.

Článek 346

1. Má-li být zboží přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, uvede hlavní povinný v pravém pododdílu kolonky 1 použitého tiskopisu značku "T1". Při použití doplňkových listů uvede hlavní povinný v pravém pododdílu kolonky 1 použitého doplňkového listu značku "T1 bis".

Jestliže členské státy nepovolují použití doplňkových listů, pokud bylo celní prohlášení zpracováno pomocí počítačového zpracování dat, doplní se celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství jedním nebo více tiskopisy podle vzoru uvedeného v přílohách 31 a 32. V tomto případě se v pravém pododdílu kolonky 1 dotyčných tiskopisů uvede značka "T1 bis".

2. Celní prohlášení T1 podepíše hlavní povinný a podá je celnímu úřadu odeslání alespoň ve třech vyhotoveních.

3. Pokud tranzitní režim Společenství navazuje v členském státě odeslání na jiný celní režim, uvede v prohlášení T1 odkaz na tento režim nebo na příslušné celní doklady.

Článek 347

1. Pro nakládku zboží u více celních úřadů odeslání a vykládku u více celních úřadů určení lze použít týž dopravní prostředek.

2. V jednom prohlášení T1 smí být uvedeno pouze zboží, které bylo naloženo nebo má být naloženo na jediný dopravní prostředek a které je určeno k dopravení z téhož celního úřadu odeslání k témuž celnímu úřadu určení.

Pro účely prvního pododstavce se tyto dopravní prostředky považují za jediný dopravní prostředek, pokud se jimi přepravuje zboží, které má být dopravováno společně:

a) silniční vozidlo s jedním nebo více přívěsy nebo návěsy;

b) souprava železničních vozidel nebo vagónů;

c) plavidla, která tvoří jeden celek;

d) kontejnery, které byly naloženy na jeden dopravní prostředek ve smyslu tohoto článku.

Článek 348

1. Celní úřad odeslání přijme prohlášení T1 a zaregistruje je, stanoví lhůtu, ve které má být zboží předloženo celnímu úřadu určení, a zajistí totožnost zboží způsobem, který považuje za nezbytný.

2. Celní úřad odeslání opatří prohlášení T1 příslušnými údaji, ponechá si vyhotovení pro něj určené a ostatní vyhotovení předá hlavnímu povinnému nebo jeho zástupci.

Článek 349

1. Totožnost zboží se zajišťuje zpravidla přiložením celní závěry.

2. Celní závěra může být ve formě:

a) prostorové závěry, jestliže dopravní prostředek byl již schválen podle jiných předpisů nebo jestliže byl uznán celním úřadem odeslání za bezpečně uzavřené;

b) v ostatních případech závěry nákladových kusů.

3. Za bezpečně uzavíratelné lze uznat dopravní prostředky,

a) na nichž mohou být závěry jednoduše a účinně připevněny;

b) které jsou postaveny tak, že žádné zboží nemůže být odebráno ani přidáno, aniž by to zanechalo zjevné stopy násilného otevření nebo aniž by byla poškozena závěra;

c) které neobsahují žádné skryté prostory, v nichž by bylo možné zboží zatajit;

d) jejichž nákladové prostory jsou snadno přístupné pro kontrolu celními orgány.

4. Celní úřad odeslání může zprostit povinnosti použít celní závěru, lze-li totožnost zboží určit popisem v prohlášení T1 nebo v průvodních dokladech s ohledem na případná jiná opatření ke ztotožnění zboží.

Článek 350

1. Vyhotovení prohlášení T1, které celní úřad odeslání předal hlavnímu povinnému nebo jeho zástupci, musí provázet zboží v průběhu celé přepravy.

2. Vyhotovení prohlášení T1 je nutno celním orgánům předložit kdykoli na jejich vyžádání.

Článek 351

Každý členský stát sdělí Komisi seznam celních úřadů příslušných pro provádění tranzitního režimu Společenství a jejich úřední hodiny.

Komise sdělí tyto údaje ostatním členským státům.

Článek 352

1. Zásilka a vyhotovení prohlášení T1 se předkládají každému celnímu úřadu tranzitu.

2. Dopravce předá každému celnímu úřadu tranzitu potvrzení o přestupu hranice vyhotovené podle vzoru v příloze 46.

3. Celní úřady tranzitu provádějí prohlídku zboží jen tehdy, mají-li podezření na nesrovnalosti, které by mohly vést k zneužití celního režimu.

4. Pokud se přeprava uskutečňuje přes jiný celní úřad tranzitu, než který je uveden v prohlášení T1, zašle tento celní úřad potvrzení o přestupu hranice neprodleně celnímu úřadu tranzitu uvedenému v prohlášení T1.

Článek 353

Pokud se zboží nakládá nebo vykládá u celních orgánů tranzitu, předloží se jim vyhotovení prohlášení T1 předaná jedním nebo více celními úřady odeslání.

Článek 354

1. Zboží uvedené v prohlášení T1 může být přeloženo na jiný dopravní prostředek bez podání nového celního prohlášení pod dohledem celních orgánů členského státu, na jehož území se má překládka uskutečnit. Celní orgány to v takovém případě vyznačí v prohlášení T1.

2. Celní orgány mohou za podmínek, které stanoví, povolit překládku bez dohledu. Tuto překládku musí dopravce vyznačit v prohlášení T1 a uvědomit celní orgány členského státu, v němž se překládka uskutečnila, aby ji úředně potvrdily.

Článek 355

1. Je-li závěra během přepravy poškozena z příčiny nezávisející na vůli dopravce, požádá dopravce neprodleně celní orgány v členském státě, v němž se dopravní prostředek nachází, aby o tom sepsaly protokol. Je-li to možné, připevní celní orgány nové závěry.

2. Při nehodách, které si vyžádají překládku zboží na jiný dopravní prostředek, se použije článek 354.

3. Pokud bezprostředně hrozící nebezpečí donutí dopravce k okamžité částečné nebo úplné vykládce zboží, může dopravce jednat na vlastní odpovědnost. Tuto okolnost vyznačí v prohlášení T1. Odstavec 1 se použije přiměřeně.

4. Pokud dopravce nemůže na základě nehody nebo jiné události nastalé během přepravy dodržet lhůtu podle článku 348, uvědomí o tom co nejrychleji celní orgán uvedený v odstavci 1. Ten tuto skutečnost vyznačí v prohlášení T1.

Článek 356

1. Celním orgánům určení se předkládá zboží a prohlášení T1.

2. Celní orgán určení vyznačí na vyhotoveních prohlášení T1 výsledek své kontroly, zašle jedno vyhotovení neprodleně celnímu úřadu odeslání a druhé vyhotovení si ponechá.

3. Tranzitní režim Společenství může být ukončen i u jiného celního úřadu, než který je uveden v prohlášení T1. Tento celní úřad se tím stává celním úřadem určení.

4. Lhůta stanovená celním úřadem odeslání, během níž má být zboží předloženo celnímu úřadu určení, je závazná pro celní orgány zemí, jejichž územím je zboží v tranzitním režimu Společenství přepravováno, a tyto orgány ji nesmí měnit.

5. Je-li zboží předloženo celnímu úřadu určení po uplynutí lhůty stanovené celním úřadem odeslání, považuje se lhůta za dodrženou, je-li celnímu úřadu určení věrohodně prokázáno, že nedodržení lhůty bylo způsobeno okolnostmi, jež nelze přičítat dopravci nebo hlavnímu povinnému.

Článek 357

1. Osoba, která celnímu úřadu určení předkládá doklad o tranzitním režimu Společenství a zásilku, na niž se vztahuje, může na žádost obdržet stvrzenku.

2. Tiskopis stvrzenky, kterou se prokazuje, že byly celnímu úřadu určení předloženy doklad o tranzitním režimu Společenství a zásilka, na niž se vztahuje, musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze 47. Pokud však jde o doklad o tranzitním režimu Společenství, lze stvrzenku vystavit podle vzoru na rubové straně zpětného listu.

3. Stvrzenku nejprve vyplní zúčastněná osoba. Kromě části vyhrazené celnímu úřadu určení smí obsahovat i jiné údaje týkající se zásilky, avšak závaznost záznamů celního úřadu určení se omezuje na údaje, které jsou obsaženy ve zmíněné části.

Článek 358

Každý členský stát může určit jeden nebo více ústředních orgánů, kterým příslušné celní úřady členských států určení zasílají doklady. Členské státy, které tyto úřady určí, o tom uvědomí Komisi a uvedou druh dokladů, které jim mají být zasílány. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Oddíl 2

Poskytnutí jistoty

Pododdíl 1

Obecná ustanovení

Článek 359

1. Zajištění podle čl. 94 odst. 1 kodexu je platné v celém Společenství.

2. Zajištění může být poskytnuto globálně za více operací tranzitu Společenství nebo pro každou operaci jednotlivě.

3. Nestanoví-li čl. 373 odst. 2 jinak, spočívá zajištění ve společném a nerozdílném ručení třetí fyzické nebo právnické osoby, která splňuje podmínky stanovené v článku 195 kodexu.

4. Záruční listina pro ručení uvedené v odstavci 3 musí odpovídat

- vzoru v příloze 48, jestliže jde o globální záruku,

- vzoru v příloze 49, jestliže jde o individuální záruku,

- vzoru v příloze 50, jestliže jde o paušální záruku.

5. Vyžadují-li to vnitrostátní právní a správní předpisy nebo obchodní zvyklosti, může každý členský stát povolit, aby byla záruční listina vyhotovena v jiné formě, je-li tím dosaženo stejných právních účinků jako v případě záruční listiny podle vzoru.

Pododdíl 2

Globální záruka

Článek 360

Pokud operace režimu vnějšího tranzitu Společenství týkající se zboží dováženého na celní území Společenství ze třetích zemí, o němž bylo nebo má být provedeno zvláštní sdělení, zejména podle nařízení Rady (EHS) č. 1468/81 [13], představují mimořádné riziko podvodů, přijmou celní správy členských států po dohodě s Komisí vhodná opatření, aby dočasně zakázaly použití globální záruky.

Rozhodnutí celní správy členského státu zakázat použití globální záruky se vztahuje také na celní správy všech ostatních členských států.

Celní správy členských států se vzájemně průběžně informují o přijatých rozhodnutích podle tohoto článku a sdělují je také Komisi.

Po uplynutí šesti měsíců Komise rozhodne, zda musí být přijatá opatření zachována.

Článek 361

Aniž je dotčen článek 360, stanoví se výše globálního záruky takto:

1. Globální záruka se stanoví postupem podle bodu 4 ve výši alespoň 30 % cla a ostatních dávek, které mají být zaplaceny.

2. Globální záruka se stanoví postupem podle bodu 4 na částku rovnou celkové výši cla a ostatních dávek, které mají být zaplaceny, jestliže se vztahuje na operace režimu vnějšího tranzitu Společenství týkající se zboží, které

- se dováží na celní území Společenství,

- je uvedeno v seznamu v příloze 53 a

- bylo předmětem zvláštního sdělení Komise o tranzitních operacích představujících zvýšené riziko podvodů, zejména podle nařízení Rady (EHS) č. 1468/81.

Celní orgány členských států však mohou globální záruku stanovit na 50 % cla a ostatních dávek, které mají být zaplaceny, pro osoby,

- jež jsou usazeny v členském státě, v němž se záruka poskytuje,

- které nevyužívají tranzitní režim Společenství pouze příležitostně,

- jejichž finanční situace jim umožňuje splácet své závazky a

- které se nedopustily žádného závažného porušení celních ani daňových předpisů.

V případech podle tohoto pododstavce vyznačí celní úřad, který přijímá záruku, v kolonce 7 osvědčení o záruce podle čl. 362 odst. 3 některou z těchto poznámek:

- aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93,

- anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93,

- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,

- Εφαρμογή του άρθρου 361 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,

- application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93,

- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93,

- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,

- aplicação do ponto 2 do artigo 361.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

3. Jestliže se prohlášení pro tranzitní režim Společenství týká kromě zboží, na které se vztahuje bod 2, ještě jiného zboží, použijí se předpisy o výši globální záruky tak, jako by obě kategorie zboží byly obsaženy v různých celních prohlášeních.

Ke zboží některé z kategorií, jehož množství nebo hodnota jsou nevýznamné, se však nepřihlíží.

4. Za účelem uplatňování tohoto článku provede celní úřad, který přijímá zajištění odhad

- uskutečněných zásilek za období jednoho týdne,

- cel a ostatních poplatků, které mají být zaplaceny, s ohledem na nejvyšší daňové zatížení používané v jedné z dotyčných zemí.

Tento odhad provede na základě obchodních a účetních dokladů zúčastněné osoby, které se vztahují k přepravu zboží v minulém roce, a výsledná částka se dělí 52.

U zúčastněných osob, které zahájily svou činnost teprve nedávno, provede celní úřad záruky spolu se zúčastněnou osobou odhad množství, hodnot a daňového zatížení pro zboží, které bude přepraveno v daném období, na základě dostupných údajů. Extrapolací stanoví celní úřad záruky hodnotu a předpokládané daňové zatížení pro zboží, které bude přepravováno v období jednoho týdne.

Celní úřad záruky každoročně přezkoumává výši globální záruky, zejména na základě informací získaných od celních úřadů odeslání, a případně ji upravuje.

Článek 362

1. Globální záruka se poskytuje u celního úřadu záruky.

2. Celní úřad záruky stanoví výši ručení, přijímá prohlášení o záruce a uděluje hlavnímu povinnému povolení, aby v rámci záruky provedl jakoukoli operaci tranzitu Společenství, bez ohledu na celní úřad odeslání.

3. Každé osobě, které je uděleno povolení předem, je za podmínek stanovených v článcích 363 až 366 vydáno osvědčení o záruce v jednom nebo více vyhotoveních na tiskopise podle vzoru uvedeného v příloze 51.

4. V každém prohlášení T1 je nutno uvést odkaz na toto osvědčení.

5. Celní úřad záruky může povolení udělené předem zrušit, pokud již nejsou splněny podmínky, za kterých bylo uděleno.

Článek 363

1. Na rubové straně osvědčení o záruce určí hlavní povinný na vlastní odpovědnost při jeho vydání nebo kdykoli později během jeho platnosti osoby, které jsou oprávněny jeho jménem podepisovat celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství. Určení spočívá v uvedení jména a příjmení oprávněné osoby a jejího podpisového vzoru. Každý nový zápis oprávněné osoby potvrdí hlavní povinný svým podpisem. Záleží na hlavním povinném, zda proškrtne kolonky, která nehodlá použít.

2. Hlavní povinný může kdykoli zrušit zápis jména oprávněné osoby na rubové straně osvědčení.

Článek 364

Každá osoba, která je zapsána na rubovou stranu osvědčení o záruce předloženého některému celnímu úřadu odeslání, se považuje za oprávněného zástupce hlavního povinného.

Článek 365

Platnost osvědčení o záruce nesmí být delší než dva roky. Celní úřad záruky ji však může jednou prodloužit, a to nejvýše o dva roky.

Článek 366

V případě zrušení záruky je hlavní povinný povinen neprodleně vrátit celnímu úřadu záruky veškerá platná osvědčení o záruce, která mu byla vydána.

Členské státy sdělí Komisi identifikační znaky platných osvědčení, která nebyla vrácena. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Pododdíl 3

Paušální záruka

Článek 367

1. Každý členský stát může povolit, aby ručitel bez ohledu na to, kdo je hlavním povinným, poskytl na jedno celní prohlášení jeden záruční doklad na paušální částku 7000 ECU a zajišťující zaplacení dlužného cla a případných ostatních dávek ve vztahu ke každé operaci tranzitu Společenství prováděné na jeho odpovědnost. Článek 368 tím není dotčen.

2. Paušální záruka se skládá u celního úřadu záruky.

Článek 368

1. S výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 3 nesmí celní úřad odeslání vyžadovat vyšší záruku, než je paušální částka ve výši 7000 ECU na jedno celní prohlášení pro tranzit Společenství, bez ohledu na to, jaká je výše cla a ostatních dávek týkajících se zboží, na které se celní prohlášení vztahuje.

2. Jestliže za zvláštních okolností představuje přeprava určitého zboží zvýšené riziko a paušální záruka ve výši 7000 ECU je proto nedostatečná, vyžaduje celní úřad odeslání vyšší záruku ve výši určitého násobku 7000 ECU nezbytného k zajištění cla za veškeré odesílané zboží.

3. Při přepravě zboží, které je uvedeno v seznamu v příloze 52, se paušální záruka zvyšuje, je-li množství přepravovaného zboží vyšší než množství odpovídající paušální částce 7000 ECU.

V těchto případech činí paušální částka záruky určitý násobek 7000 ECU nezbytný k zajištění pro množství odesílaného zboží.

4. V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 předá hlavní povinný celnímu úřadu odeslání potřebný počet záručních dokladů paušální záruky znějících na 7000 ECU.

Článek 369

1. Jestliže se prohlášení pro tranzitní režim Společenství týká kromě zboží uvedeného v seznamu v příloze 52 ještě jiného zboží, použijí se předpisy o paušální záruce tak, jako by obě kategorie zboží byly obsaženy v různých celních prohlášeních.

2. Odchylně od odstavce 1 se nepřihlíží ke zboží některé z kategorií, jehož množství nebo hodnota jsou nevýznamné.

Článek 370

1. Přijetím závazku ručitele celním úřadem záruky se ručitel opravňuje za podmínek stanovených v záruční listině vydávat požadované záruční doklady paušální záruky osobám, které hodlají jako hlavní povinný provádět operaci tranzitu Společenství od celního úřadu odeslání, který si zvolí.

2. Tiskopis pro záruční doklad paušální záruky musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze 54. Údaje na rubové straně vzoru však mohou být umístěny také v horní části přední strany před údajem o vystaviteli, přičemž ostatní údaje zůstávají nezměněny.

3. Ručitel ručí za každý záruční doklad paušální záruky do výše 7000 ECU.

4. Aniž jsou dotčeny články 368 až 371, může hlavní povinný na základě každého záručního dokladu paušální záruky provádět operaci tranzitu Společenství. Doklad předá celnímu úřadu odeslání, a ten jej uschová.

Článek 371

Ručitel může vystavit záruční doklady paušální záruky, které

- se nevztahují na operaci tranzitu Společenství, která se týká zboží uvedeného v příloze 52 a

- mohou být pro jiné zboží, než je uvedeno v první odrážce, použity nejvýše v počtu sedmi záručních dokladů na dopravní prostředek ve smyslu čl. 347 odst. 2.

K tomuto účelu uvede ručitel na záruční doklady paušální záruky, které vystaví, úhlopříčně velkými písmeny některou z těchto poznámek:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) No 2454/93,

- BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93,

- BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

- LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,

- VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93,

- VALIDITÀ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,

- BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371.o DO REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93.

Článek 372

V případě zrušení záruky uvědomí členský stát, o jehož celníúřad záruky se jedná, neprodleně ostatní členské státy.

Pododdíl 4

Individuální zajištění

Článek 373

1. Individuální zajištění za jednu operaci tranzitu Společenství se poskytuje u celního úřadu odeslání. Celní úřad odeslání určí jeho výši.

2. Individuální zajištění podle odstavce 1 může být poskytnuto složením hotovosti u celního úřadu odeslání. V takovém případě se zajištění uvolní, jakmile je u celního úřadu odeslání vyřízeno prohlášení T1.

Pododdíl 5

Společná ustanovení k pododdílům 1 až 4

Článek 374

Kromě případů uvedených v čl. 199 odst. 1 kodexu je ručitel zproštěn svých závazků po uplynutí lhůty dvanácti měsíců ode dne registrace prohlášení T1, jestliže jej celní orgán členského státu odeslání nevyrozumí, že prohlášení T1 nebylo vyřízeno.

Jestliže ručitele celní orgány ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci vyrozumí, že prohlášení T1 nebylo vyřízeno, musí mu rovněž oznámit, že je nebo může být povinen zaplatit částky, za něž ručí s ohledem na danou operaci tranzitu Společenství. Toto oznámení musí ručitel obdržet nejpozději tři roky ode dne registrace prohlášení T1. Jestliže ručitel neobdrží oznámení ve výše uvedené lhůtě, je zproštěn svých závazků.

Pododdíl 6

Zproštění povinnosti poskytnout jistotu

Článek 375

1. Písemný závazek, který přijímá zúčastněná osoba podle čl. 95 odst. 2 písm. e) kodexu, aby byla zproštěna povinnosti poskytnout jistotu pro operace tranzitu Společenství, musí odpovídat vzoru v příloze 55.

2. Vyžadují-li to vnitrostátní, právní a správní předpisy nebo obchodní zvyklosti, může každý členský stát povolit, aby zúčastněná osoba přijala závazek v jiné formě, je-li tím dosaženo stejných právních účinků jako v případě závazku podle vzoru.

Článek 376

1. Podle čl. 95 odst. 3 kodexu se zproštění povinnosti poskytnout jistotu nevztahuje na zboží,

a) jehož celková hodnota na jednu zásilku je vyšší než 100000 ECU;

nebo

b) které je uvedeno v seznamu v příloze 56 jako zboží, které představuje zvýšené riziko.

2. Zproštění povinnosti poskytnout jistotu nelze použít v případech, kdy je podle článku 360 zakázáno používat globální záruku.

Článek 377

1. Je-li uplatňováno zproštění povinnosti poskytnout jistotu, musí být v odpovídajícím prohlášení T1 uveden odkaz na osvědčení podle čl. 95 odst. 4 kodexu.

2. Tiskopis osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze 57.

3. Na rubové straně osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu určí hlavní povinný na vlastní odpovědnost při jeho vydání nebo kdykoli později během jeho platnosti osoby, které jsou oprávněny jeho jménem podepisovat celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství. Určení spočívá v uvedení jména a příjmení oprávněné osoby a jejího podpisového vzoru. Každý nový zápis oprávněné osoby potvrdí hlavní povinný svým podpisem. Záleží na hlavním povinném, zda proškrtne kolonky, která nehodlá použít.

Hlavní povinný může kdykoli zrušit zápis jména oprávněné osoby na rubové straně osvědčení.

4. Každá osoba, která je zapsána na rubovou stranu osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu předloženého některému celnímu úřadu odeslání, se považuje za oprávněného zástupce hlavního povinného.

5. Platnost osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nesmí být delší než dva roky. Orgány, které zproštění povinnosti přiznají, ji však mohou jednou prodloužit, a to nejvýše o dva roky.

6. V případě zrušení zproštění povinnosti poskytnout jistotu je hlavní povinný povinen neprodleně vrátit orgánům, které povolení udělily, veškerá platná osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu, která mu byla vydána.

Členské státy sdělí Komisi identifikační znaky platných osvědčení, která nebyla vrácena. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Oddíl 3

Nesrovnalosti a prokázání řádného provedení operace

Článek 378

1. Aniž je dotčen článek 215 kodexu, jestliže zásilka nebyla předložena celnímu úřadu určení a jestliže nelze zjistit místo porušení předpisů nebo nesrovnalostí, považuje se toto porušení předpisů nebo nesrovnalosti za spáchané

- v členském státě, o jehož celní úřad odeslání se jedná,

nebo

- v členském státě, o jehož celní úřad tranzitu se jedná při vstupu do Společenství a kterému bylo odevzdáno potvrzení o přestupu hranice,

není-li ve lhůtě stanovené v čl. 379 odst. 2 celním orgánům věrohodně prokázáno řádné provedení operace nebo místo, na kterém byly porušení předpisů nebo nesrovnalosti skutečně spáchány.

2. Jestliže se porušení předpisů nebo nesrovnalosti při neexistenci takového důkazu považují za spáchané v členském státě odeslání nebo v členském státě vstupu ve smyslu odst. 1 druhé odrážky, uloží tento členský stát cla a jiné dávky týkající se daného zboží podle předpisů Společenství nebo podle vnitrostátních předpisů.

3. Jestliže se před uplynutím lhůty tří let ode dne registrace prohlášení T1 zjistí členský stát, ve kterém byly spáchány porušení předpisů nebo nesrovnalosti, uloží tento členský stát cla a ostatní poplatky (s výjimkou těch, které se ukládají podle odstavce 2 jako vlastní příjmy Společenství) týkající se daného zboží podle předpisů Společenství nebo podle vnitrostátních předpisů. Jakmile se prokáže zaplacení těchto cel a ostatních dávek, vrátí se původně uložená cla a ostatní poplatky (s výjimkou těch, která byly uloženy jako vlastní příjmy Společenství).

4. Záruka, která se vztahuje na uskutečněnou tranzitní operaci, se uvolní teprve po uplynutí uvedené tříleté lhůty nebo případně po zaplacení cla nebo jiných dávek platných v členském státě, v němž byly porušení předpisů nebo nesrovnalosti skutečně spáchány.

Členské státy přijmou opatření potřebná k zamezení porušování předpisů a nesrovnalostí a k jejich účinnému trestání.

Článek 379

1. Jestliže zásilka nebyla předložena celnímu úřadu určení a jestliže nelze zjistit místo porušení předpisů nebo nesrovnalosti, oznámí to celní úřad odeslání hlavnímu povinnému co nejdříve, nejpozději však před uplynutím jedenácti měsíců ode dne registrace prohlášení pro tranzitní režim Společenství.

2. V oznámení podle odstavce 1 musí být uvedena zejména lhůta, ve které je celnímu úřadu odeslání třeba věrohodně prokázat řádné provedení tranzitní operace nebo skutečné místo porušení předpisů nebo nesrovnalostí. Tato lhůta činí tři měsíce ode dne oznámení podle odstavce 1. Není-li tento důkaz předložen, uloží příslušný členský stát po uplynutí lhůty odpovídající clo a ostatní dávky. Jestliže tento členský stát není členským státem, v němž se nachází celní úřad odeslání, sdělí tyto skutečnosti neprodleně uvedenému členskému státu.

Článek 380

Řádné provedení tranzitní operace ve smyslu čl. 378 odst. 1 se příslušným orgánům věrohodně prokazuje zejména

a) předložením dokladu potvrzeného celními orgány, z nějž vyplývá, že dotyčné zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení nebo v případech uvedených v článku 406 schválenému příjemci. Tento doklad musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží;

nebo

b) předložením celního dokladu o propuštění pro domácí spotřebu vystaveného ve třetí zemi nebo opisu nebo fotokopie tohoto dokladu; opis nebo fotokopie musí ověřit buď subjekt, který vydal prvopis dokladu, orgán dotyčné třetí země nebo orgán členského státu. Tento doklad musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží.

KAPITOLA 5

Režim vnitřního tranzitu Společenství

Článek 381

1. Pokud má být zboží dopravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, musí být pro ně vystaveno prohlášení T2. Prohlášení T2 je celní prohlášení na tiskopise podle vzoru uvedeného v přílohách 31 až 34, který se vyplňuje podle vysvětlivek uvedených v příloze 37.

2. Na režim vnitřního tranzitu Společenství se použije kapitola 4 přiměřeně.

KAPITOLA 6

Společná ustanovení ke kapitolám 4 a 5

Článek 382

1. Jestliže zásilky obsahují zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, a zároveň zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, mohou být k témuž tiskopisu celního prohlášení pro tranzitní režim Společenství připojeny doplňkové listy označené "T1 bis" nebo "T2 bis".

V tomto případě se v uvedeném tiskopise v pravém pododdílu kolonky 1 uvede značka "T"; volný prostor za značkou "T" se proškrtne; dále se proškrtnou kolonky 32 "Pořadové číslo položky", 33 "Zbožový kód", 35 "Hrubá hmotnost (kg)", 38 "Čistá hmotnost (kg)" a případně 44 "Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení". Pořadová čísla doplňkových listů se značkou "T1 bis" a doplňkových listů se značkou "T2 bis" se uvedou v kolonce 31 "Nákladové kusy a popis zboží" tiskopisu použitého pro celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství.

2. Jestliže v pravém pododdílu kolonky 1 použitého tiskopisu nebyla uvedena některá ze značek "T1", "T1 bis" nebo "T2", "T2 bis", nebo jde-li o zásilky, které obsahují zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, a zároveň zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství a nebyl dodržen odstavec 1 a článek 383, považuje se zboží přepravované na podkladě takových dokladů za zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Společenství. Pro uložení vývozního cla nebo uplatnění vývozních opatření stanovených v rámci společné obchodní politiky se však toto zboží považuje za zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství.

Článek 383

Jestliže zásilky obsahují zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, a zároveň zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, je nutno vystavit samostatné ložné listy, které mohou být připojeny k témuž tiskopisu celního prohlášení pro tranzitní režim Společenství.

V tomto případě se v uvedeném tiskopise v pravém pododdílu kolonky 1 uvede značka "T"; volný prostor za značkou "T" se proškrtne; dále se proškrtnou kolonky 15 "Země odeslání/vývozu", 32 "Pořadové číslo položky", 33 "Zbožový kód", 35 "Hrubá hmotnost (kg)", 38 "Čistá hmotnost (kg)" a případně 44 "Zvláštní záznamy/Předložené doklady/Osvědčení a povolení". Pořadová čísla ložných listů týkající se každé z obou kategorií zboží se uvedou v kolonce 31 "Nákladové kusy a popis zboží" použitého tiskopisu.

Článek 384

V případě potřeby se celní orgány členských států vzájemně informují o zjištěních, písemnostech, zprávách, protokolech a informacích, které se vztahují na přepravu v tranzitním režimu Společenství, a na nesrovnalosti a porušení tohoto režimu.

Článek 385

Tranzitní celní prohlášení a doklady musí být vystaveny v některém z úředních jazyků Společenství, který schvalují celní orgány členského státu odeslání. To se však nevztahuje na záruční doklady paušálního ručení.

V případě potřeby mohou celní orgány jiného členského státu, ve kterém musí být celní prohlášení nebo doklady předloženy, vyžadovat jejich překlad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu.

Úřední jazyk, který se má použít pro osvědčení o záruce, stanoví celní orgány členského státu, o jejichž celní úřad záruky se jedná.

Úřední jazyk, který se má použít pro osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu, stanoví celní orgány členského státu, v němž je toto povolení uděleno.

Článek 386

1. Na tiskopisy ložných listů, potvrzení o přestupu hranice a stvrzenek se použije bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2, který musí být tak pevný, že se při běžném používání netrhá ani nemačká.

2. Na tiskopisy záručních dokladů paušální záruky se použije bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 55 g/m2. Papír musí být na pozadí opatřen růžovým gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Na tiskopisy osvědčení o záruce a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu se použije bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 100 g/m2. Papír musí být z obou stran na pozadí opatřen gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky. Vzor je

- v případě osvědčení o záruce zelený,

- v případě osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu světle modrý.

4. Papír používaný podle odstavců 1, 2 a 3 je bílý, s výjimkou papíru pro ložné listy uvedené v čl. 341 odst. 2, v jejichž případě je volba barvy papíru ponechána na zúčastněné osobě.

Článek 387

Tiskopisy mají rozměry

a) 210 × 297 mm u ložných listů, přičemž přípustná odchylka je do – 5 mm a do + 8 mm na délku;

b) 210 × 148 mm u potvrzení o přestupu hranice, osvědčení o záruce a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu;

c) 148 × 105 mm u stvrzenek a záručních dokladů paušální záruky.

Článek 388

1. Tiskopisy záručních dokladů paušální záruky musí obsahovat jméno a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Záruční doklady paušální záruky jsou kromě toho opatřeny identifikačním pořadovým číslem.

2. Tisk tiskopisů osvědčení o záruce a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu provádějí nebo zajišťují členské státy. Každé osvědčení musí být opatřeno identifikačním pořadovým číslem.

3. Tiskopisy osvědčení o záruce, osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu a záručních dokladů paušální záruky musí být vyplněny buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem.

4. Tiskopisy ložných listů, potvrzení o přestupu hranice a stvrzenek mohou být vyplněny buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem, nebo čitelně rukou, inkoustem a hůlkovým písmem.

5. Tiskopisy nesmějí obsahovat výmazy ani přepisy. Změny je třeba provádět škrtnutím nesprávných a případně doplněním nezbytných údajů. Každá takto provedená oprava musí být podepsána osobou, která ji provedla, a výslovně potvrzena celním orgánem.

KAPITOLA 7

Zjednodušující opatření

Oddíl 1

Zjednodušený postup pro vydávání dokladu, kterým se prokazuje status zboží Společenství

Článek 389

Aniž je dotčen čl. 317 odst. 4, mohou celní orgány každého členského státu povolit kterékoli osobě (dále jen "schválený odesílatel"), která splňuje podmínky článku 390 a která hodlá prokazovat status zboží Společenství předložením dokladu T2L podle čl. 315 odst. 1 nebo některým z dokladů uvedených v článku 317 (dále jen "obchodní doklady"), použití tohoto dokladu, aniž by bylo nutno jej předkládat celním orgánům členského státu odeslání k záznamu.

Článek 390

1. Povolení podle článku 389 se uděluje pouze osobám,

a) které odesílají zboží pravidelně;

b) jejichž záznamy umožňují celním orgánům kontrolovat dané operace a

c) které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů.

2. Celní orgány mohou povolení odejmout, jestliže schválený odesílatel již nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo nedodržuje pravidla stanovená v tomto oddílu nebo v povolení.

Článek 391

1. V povolení, které udělují celní orgány, se zejména stanoví

a) celní úřad příslušný pro předběžné potvrzení tiskopisů používaných vystavování dotyčných dokladů podle čl. 392 odst. 1 písm. a);

b) způsoby, jimiž má schválený odesílatel prokazovat řádné použití těchto tiskopisů.

2. Celní orgány stanoví, v jaké lhůtě a jakým způsobem uvědomí schválený odesílatel příslušný celní úřad, aby tento úřad mohl případně před odesláním zboží provést jeho kontrolu.

Článek 392

1. Povolení stanoví, že kolonka C "Celní úřad odeslání" na přední straně tiskopisů použitých pro vystavení dokladu T2L a případně doplňkových listů T2L bis nebo na přední straně daných obchodních dokladů

a) se předem opatří otiskem razítka celního úřadu uvedeného v čl. 391 odst. 1 písm. a) a podpisem úředníka tohoto celního úřadu,

nebo

b) opatří schválený odesílatel otiskem zvláštního kovového razítka schváleného celními orgány, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze 62, přičemž tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená.

2. Schválený odesílatel tiskopis vyplní a podepíše nejpozději v okamžiku odeslání zboží. Uvede dále v kolonce tranzitního dokladu T2L vyhrazeném pro kontrolu celního úřadu odeslání nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu název příslušného celní úřadu, datum vystavení a některou z těchto poznámek:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

3. Vyplněný tiskopis doplněný údaji podle odstavce 2 a podepsaný schváleným odesílatelem se považuje za doklad prokazující, že dané zboží je zbožím Společenství.

Článek 393

1. Celní orgány mohou schválenému odesílateli povolit, aby doklady T2L nebo použité obchodní doklady opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze 62 vytvořené pomocí počítačového zpracování dat nepodepisoval. Toto povolení se udělí za podmínky, že se schválený odesílatel celním orgánům předem písemně zaváže, že přijímá odpovědnost za právní důsledky vystavení všech dokladů T2L nebo obchodních dokladů opatřených otiskem zvláštního razítka.

2. Doklady T2L nebo obchodní doklady vystavené podle odstavce 1 musí být namísto podpisu schváleného odesílatele opatřeny některou z těchto poznámek:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článek 394

Schválený odesílatel je povinen vyhotovit kopii všech dokladů T2L nebo obchodních dokladů vystavených podle tohoto oddílu. Celní orgány stanoví postupy, kterými se tato kopie předkládá ke kontrolním účelům a uchovává alespoň dva roky.

Článek 395

1. Schválený odesílatel je povinen

a) dodržovat všechny podmínky stanovené v tomto oddílu a v povolení;

b) přijmout všechna potřebná opatření, aby bezpečně uchovával zvláštní razítko nebo tiskopisy opatřené otiskem razítka celního úřadu uvedeného v čl. 391 odst. 1 písm. a) nebo zvláštního razítka.

2. Zneužije-li kdokoli tiskopisy k vystavení dokladů T2L nebo obchodních dokladů, které jsou předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu uvedeného v čl. 391 odst. 1 písm. a) nebo zvláštního razítka, odpovídá schválený odesílatel, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření, za zaplacení dlužného cla a ostatních dávek uložených v členském státě v důsledku tohoto zneužití, pokud neprokáže celním orgánům, které jej schválily, že přijal opatření uvedená v odst. 1 písm. b).

Článek 396

Celní orgány členského státu odeslání mohou určité kategorie zboží a určité pohyby zboží vyloučit z působnosti tohoto oddílu.

Oddíl 2

Zjednodušení tranzitních formalit u celních úřadů odeslání a určení

Článek 397

Pokud se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, zjednodušují se související formality podle tohoto oddílu.

Na zboží, na které se vztahují články 463 až 470, však tento oddíl nelze použít.

Pododdíl 1

Formality u celního úřadu odeslání

Článek 398

Celní orgány každého členského státu mohou kterékoli osobě, která splňuje podmínky stanovené v článku 399 a která hodlá přepravovat zboží v tranzitním režimu Společenství (dále jen "schválený odesílatel"), povolit, aby celnímu úřadu odeslání nepředkládala zboží ani nepodávala celní prohlášení pro toto zboží.

Článek 399

1. Povolení podle článku 398 se uděluje pouze osobám,

a) které odesílají zboží pravidelně;

b) jejichž záznamy umožňují celním orgánům kontrolovat dané operace;

c) které poskytly globální záruku, jestliže to vyžadují předpisy o tranzitním režimu Společenství a

d) které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů.

2. Celní orgány mohou povolení odejmout, jestliže schválený odesílatel již nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo nedodržuje pravidla stanovená v tomto pododdílu nebo v povolení.

Článek 400

V povolení, které udělují celní orgány, se zejména stanoví

a) jeden nebo více celních úřadů, které jsou jako celní úřady odeslání příslušné pro uskutečňované zásilky;

b) lhůta a ostatní pravidla, podle kterých schválený odesílatel oznamuje zamýšlené odeslání zásilek celnímu úřadu odeslání, aby tento úřad mohl případně před odesláním zboží provést jeho kontrolu;

c) lhůta, ve které musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení;

d) opatření, která je nutno přijmout ke ztotožnění zboží. Příslušné celní orgány mohou stanovit, že dopravní prostředky nebo nákladové kusy musí schválený odesílatel opatřit zvláštními závěrami, jejichž vzor schvalují celní orgány.

Článek 401

1. Povolení stanoví, že kolonka vyhrazená pro celní úřad odeslání na přední straně tiskopisu celního prohlášení pro tranzitní režim Společenství

a) se předem opatří otiskem razítka celního úřadu odeslání a podpisem úředníka tohoto celního úřadu;

nebo

b) opatří schválený odesílatel otiskem zvláštního kovového razítka schváleného celními orgány, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze 62, avšak tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená.

Schválený odesílatel musí v této kolonce uvést datum odeslání zboží a opatřit tranzitní prohlášení číslem podle pravidel stanovených v povolení.

2. Celní orgány mohou předepsat použití tiskopisů, které jsou opatřeny rozlišovacím znakem.

Článek 402

1. Nejpozději v okamžiku odeslání zboží uvede schválený odesílatel v řádně vyplněném celním prohlášení pro tranzitní režim Společenství na přední straně výtisků 1 a 4 v kolonce "Kontrola celním úřadem odeslání" lhůtu pro předložení zboží celnímu úřadu určení, opatření přijatá ke ztotožnění zboží a některou z těchto poznámek:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifiée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Po odeslání se výtisk 1 neprodleně zašle celnímu úřadu odeslání. Celní orgány mohou v povolení stanovit, že se výtisk 1 zašle celnímu úřadu odeslání, jakmile je celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství vyplněno. Ostatní výtisky provázejí zboží podle článků 341 až 380.

3. Jestliže celní orgány členského státu odeslání provádějí při odeslání zásilky kontrolu, zaznamenají to v kolonce "Kontrola celním úřadem odeslání" na přední straně výtisků 1 a 4 celního prohlášení pro tranzitní režim Společenství.

Článek 403

Řádně vyplněné celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství s údaji podle čl. 402 odst. 1 se podle povahy věci považuje za doklad pro režim vnějšího nebo vnitřního tranzitu Společenství a schválený odesílatel, který je podepsal, se stává hlavním povinným.

Článek 404

1. Celní orgány mohou schválenému odesílateli povolit, aby celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze 62 vytvořené pomocí počítačového zpracování dat nepodepisoval. Toto povolení se udělí za podmínky, že se schválený odesílatel celním orgánům předem písemně zaváže, že bude hlavním povinným u všech operací tranzitu Společenství, které budou provedeny na podkladě dokladu o tranzitním režimu Společenství s otiskem zvláštního razítka.

2. Doklady o tranzitním režimu Společenství vystavené podle odstavce 1 musí být v kolonce vyhrazeném pro podpis schváleného odesílatele opatřeny některou z těchto poznámek:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článek 405

1. Schválený odesílatel je povinen

a) dodržovat všechny podmínky stanovené v tomto oddílu a v povolení a

b) přijmout všechna potřebná opatření, aby bezpečně uchovával zvláštní razítko nebo tiskopisy opatřené otiskem razítka celního úřadu nebo zvláštního razítka.

2. Zneužije-li kdokoli tiskopisy, které jsou předem opatřeny otiskem razítka celního úřadu nebo zvláštního razítka, odpovídá schválený odesílatel, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření, za zaplacení dlužného cla a ostatních dávek uložených v členském státě na přepravované zboží provázené těmito tiskopisy, pokud neprokáže celním orgánům, které jej schválily, že přijal opatření uvedená v odst. 1 písm. b).

Pododdíl 2

Formality u celního úřadu určení

Článek 406

1. Celní orgány každého členského státu mohou povolit, aby zboží přepravované v tranzitním režimu Společenství nebylo předkládáno celnímu úřadu určení, jestliže je určeno osobě, která splňuje podmínky stanovené v článku 407 (dále jen "schválený příjemce") a které předem udělily povolení celní orgány členského státu, o jehož celní úřad určení se jedná.

2. V případech podle odstavce 1 splní hlavní povinný své povinnosti podle čl. 96 odst. 1 písm. a) kodexu, jakmile předá vyhotovení dokladu o tranzitním režimu Společenství, která provázela zásilku, a zboží v nezměněném stavu schválenému příjemci ve stanovené lhůtě v jeho prostorách nebo na místě určeném v povolení, jestliže byla dodržena opatření ke ztotožnění zboží.

3. Pro každou zásilku, která mu je předána za podmínek uvedených v odstavci 2, vystaví schválený příjemce na žádost dopravce stvrzenku, v níž uvede, že mu byly doklad i zboží předány.

Článek 407

1. Povolení podle článku 406 se uděluje pouze osobám,

a) které pravidelně přijímají zásilky v tranzitním režimu Společenství;

b) jejichž záznamy umožňují celním orgánům kontrolovat dané operace;

c) které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů.

2. Celní orgány mohou povolení odejmout, jestliže schválený příjemce již nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo nedodržuje pravidla stanovená v tomto pododdílu nebo v povolení.

Článek 408

1. V povolení, které udělují celní orgány, se zejména stanoví

a) jeden nebo více celních úřadů, které jsou jako celní úřady určení příslušné pro zásilky, které obdrží schválený příjemce;

b) lhůta a ostatní pravidla, podle kterých schválený příjemce oznamuje zamýšlený příchod zásilek celnímu úřadu určení, aby tento úřad mohl případně při příchodu zboží provést jeho kontrolu.

2. Aniž je dotčen článek 410, určí celní orgány v povolení, zda může schválený příjemce nakládat s obdrženým zbožím bez zásahu celního úřadu určení.

Článek 409

1. Pokud jde o zásilky, které došly do jeho prostor nebo na místo určené v povolení, je schválený příjemce povinen

a) neprodleně oznámit celnímu úřadu určení postupy stanovenými v povolení, že zboží případně přebývá, chybí, bylo zaměněno nebo došlo k jiným nesrovnalostem, například porušení závěr;

b) předat celnímu úřadu určení neprodleně vyhotovení dokladu o tranzitním režimu Společenství, která provázela zásilku, a zároveň mu sdělit datum příchodu a stav případně přiložených závěr.

2. Celní úřad určení opatří tato vyhotovení dokladu o tranzitním režimu Společenství předepsanými záznamy.

Pododdíl 3

Jiná ustanovení

Článek 410

Celní orgány členského státu odeslání nebo určení mohou pro určité kategorie zboží vyloučit použití zjednodušených postupů uvedených v článcích 398 a 406.

Článek 411

1. Jestliže se zproštění povinnosti podání celního prohlášení pro tranzitní režim Společenství celnímu úřadu odeslání vztahuje na zboží, které se přepravuje na podkladě nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR podle článků 413 až 442, určí celní orgány, jaká opatření jsou potřebná k zajištění, že listy 1, 2 a 3 nákladního listu CIM nebo jeden z listů 2, 3A a 3B předávacího listu TR budou opatřeny značkou "T1" nebo "T2".

2. Je-li zboží přepravované podle článků 413 až 442 určeno schválenému příjemci, mohou celní orgány odchylně od čl. 406 odst. 2 a 409 odst. 1 písm. b) stanovit, že listy 2 a 3 nákladního listu CIM nebo listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR předloží celnímu úřadu určení železniční společnost nebo dopravní podnik.

Oddíl 3

Zjednodušení formalit pro přepravu zboží po železnici

Pododdíl 1

Obecná ustanovení pro přepravu po železnici

Článek 412

Článek 352 se nevztahuje na přepravu zboží po železnici.

Je-li podle čl. 352 odst. 2 nutné předat potvrzení o přestupu hranice, považují se za tento doklad záznamy železniční společnosti.

Článek 413

Jestliže se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, zjednodušují se související formality pro přepravu zboží, kterou provádějí železniční společnosti na podkladě "nákladního listu CIM a expresní zásilky" (dále jen "nákladní list CIM"), podle článků 414 až 425, 441 a 442.

Článek 414

Nákladní list CIM nahrazuje

a) u zboží, které se přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství, celní prohlášení nebo prohlášení T1;

b) pro zboží, které se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství, celní prohlášení nebo prohlášení T2.

Článek 415

Železniční společnost každého členského státu uchovává své záznamy v ústřední účtárně nebo ústředních účtárnách k dispozici pro celní orgány své země, aby mohla být prováděna kontrola.

Článek 416

1. Železniční společnost, která převezme zboží k přepravě na podkladě nákladního listu CIM nahrazujícího celní prohlášení nebo prohlášení T1 nebo T2, se stává pro tuto operaci hlavním povinným.

2. Železniční společnost členského státu, přes jehož území zásilka vstoupila na celní území Společenství, se stává hlavním povinným pro operace týkající se zboží, které přijala k přepravě železniční společnost třetí země.

Článek 417

Železniční společnosti zajistí, aby při přepravě prováděné v tranzitním režimu Společenství byly použity nálepky s piktogramem, jehož vzor obsahuje příloha 58.

Jedná-li se o uzavřené náklady, lepí se nálepky na nákladní list CIM a na příslušný vagón a v ostatních případech na nákladový kus nebo nákladové kusy.

Článek 418

Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, která má za následek, že

- přeprava, která měla končit mimo celní území Společenství, končí uvnitř celního území Společenství,

- přeprava, která měla končit uvnitř celního území Společenství, končí mimo celní území Společenství,

smějí železniční společnosti plnit změněnou přepravní smlouvu pouze s předchozím souhlasem celního úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech smějí železniční společnosti změněnou přepravní smlouvu plnit; o provedených změnách neprodleně uvědomí celní úřad odeslání.

Článek 419

1. Jestliže přeprava v tranzitním režimu Společenství začíná na celním území Společenství a zde má také končit, předkládá se nákladní list CIM celnímu úřadu odeslání.

2. Celní úřad odeslání zřetelně zaznamená v kolonce vyhrazeném pro úřední záznamy listů 1, 2 a 3 nákladního listu CIM:

- značku "T1", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství,

- značky "T2", "T2ES" nebo "T2PT" podle povahy věci, jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. b) nebo podle článku 165 kodexu.

Značka "T2", "T2ES" nebo "T2PT" se potvrdí otiskem razítka celního úřadu odeslání.

3. Všechny listy nákladního listu CIM se vrátí zúčastněné osobě.

4. Zboží uvedené v čl. 311 písm. a) se za podmínek stanovených členským státem na celou dobu přepravy ze stanice odeslání až do stanice určení na celním území Společenství propouští do režimu vnitřního tranzitu Společenství, aniž by se celnímu úřadu odeslání předkládal nákladní list CIM pro toto zboží a aniž by musely být použity nálepky podle článku 417. Zproštění povinnosti předložit doklad se však nevztahuje na nákladní listy CIM pro zboží, na které se vztahují články 463 až 470.

5. Pro zboží uvedené v odstavci 2 plní celní úřad, do jehož územní působnosti spadá stanice určení, úlohu celního úřadu určení. Je-li se však zboží na některé jiné stanici propuštěno do volného oběhu nebo jiného celního režimu, přebírá úlohu celního úřadu určení celní úřad, do jehož územní působnosti tato stanice spadá.

Pro zboží uvedené v čl. 311 písm. a) není nutné u celního úřadu určení plnit žádné formality.

6. K provádění kontroly podle článku 415 musí železniční společnosti v zemi určení, pokud jde o tranzitní operace podle odstavce 4, uchovávat všechny nákladní listy CIM k dispozici pro celní orgány, případně způsoby určenými vzájemnou dohodou s těmito orgány.

7. Pokud se zboží Společenství přepravuje po železnici z místa v některém členském státě na místo v jiném členském státě přes území třetí země, která není zemí ESVO, použije se režim vnitřního tranzitu Společenství. V tomto případě se použijí přiměřeně odstavec 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6.

Článek 420

S ohledem na opatření ke ztotožnění zboží, které přijímají železniční společnosti, nepřikládá celní úřad odeslání na dopravní prostředky ani nákladové kusy zpravidla žádné celní závěry.

Článek 421

1. V případech uvedených v čl. 419 odst. 5 prvním pododstavci předkládá železniční společnost členskému státu, o jehož celní úřad určení se jedná, listy 2 a 3 nákladního listu CIM.

2. Celní úřad určení opatří list 2 úředním záznamem, vrátí jej neprodleně železniční společnosti a ponechá si list 3.

Článek 422

1. Jestliže přeprava začíná uvnitř celního území Společenství a má končit mimo celní území Společenství, použijí se články 419 a 420.

2. Celní úřad, do jehož územní působnosti spadá pohraniční stanice, přes kterou zásilka opouští celní území Společenství, plní úlohu celního úřadu určení.

3. U celního úřadu určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 423

1. Jestliže přeprava začíná mimo celní území Společenství a má končit uvnitř celního území Společenství, plní celní úřad, do jehož územní působnosti spadá pohraniční stanice, přes kterou zásilka vstupuje na celní území Společenství, úlohu celního úřadu odeslání.

U celního úřadu odeslání není nutné plnit žádné formality.

2. Celní úřad, do jehož územní působnosti spadá stanice určení, plní úlohu celního úřadu určení. Jestliže se však zboží propouští do volného oběhu nebo do jiného celního režimu na mezilehlé stanici, stává se celní úřad, v jehož územním obvodu se tato stanice nachází, celním úřadem určení.

U celního úřadu určení je nutné splnit formality uvedené v článku 421.

Článek 424

1. Jestliže přeprava začíná mimo celní území Společenství a má také mimo ně končit, plní úlohu celního úřadu odeslání a celního úřadu určení celní úřady uvedené podle případu v čl. 423 odst. 1 a čl. 422 odst. 2.

2. U celního úřadu odeslání nebo určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 425

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v čl. 423 odst. 1 nebo čl. 424 odst. 1, se považuje za přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství, není-li u tohoto zboží prokázán status zboží Společenství podle článků 313 až 340.

Pododdíl 2

Ustanovení o přepravě zboží ve velkokapacitních kontejnerech

Článek 426

Jestliže se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, zjednodušují se související formality pro přepravu zboží ve velkokapacitních kontejnerech, kterou provádějí železniční společnosti prostřednictvím dopravních podniků na podkladě předávacího listu, který se pro účely této hlavy označuje jako "předávací list TR", podle článků 427 až 442. Tato přeprava může zahrnovat i přepravu zásilek, kterou dopravní podnik provádí jinými druhy přepravy, než je doprava po železnici, v zemi odeslání do stanice odeslání nacházející se v této zemi a v zemi určení ze stanice určení nacházející se v této zemi, a námořní přepravu prováděnou mezi uvedenými stanicemi.

Článek 427

Pro účely článků 424 až 442 se rozumí:

1. "dopravním podnikem" podnik ve formě obchodní společnosti založený železničními společnostmi, které jsou jeho společníky, aby vykonával přepravu zboží ve velkokapacitních kontejnerech na podkladě předávacího listu TR;

2. "velkokapacitním kontejnerem" přepravní jednotka ve smyslu čl. 670 písm. g), která

- je zkonstruována tak, aby na ni mohly být účinně přiloženy celní závěry, vyžaduje-li se přiložení celních závěr podle článku 435,

- která má takové rozměry, že její plocha vymezená čtyřmi vnějšími rohy dna činí alespoň 7 m2;

3. "předávacím listem TR" doklad vystavený při uzavření přepravní smlouvy, na jehož základě přepravuje dopravní podnik jeden nebo více velkokapacitních kontejnerů v mezinárodní dopravě od odesílatele příjemci. Předávací list TR musí mít v pravém horním rohu identifikační pořadové číslo. Číslo se skládá z osmi číslic, před kterými jsou umístěna písmena TR.

Předávací list TR se skládá z těchto listů v pořadí podle číslování:

— 1: list pro generální ředitelství dopravního podniku,

— 2: list pro zástupce dopravního podniku ve stanici určení,

— 3A: list pro celní orgány,

— 3B: list pro příjemce,

— 4: list pro generální ředitelství dopravního podniku,

— 5: list pro zástupce dopravního podniku ve stanici odeslání,

— 6: list pro odesílatele.

Všechny listy předávacího listu TR s výjimkou listu 3A jsou opatřeny na pravé straně zeleným okrajem o šířce přibližně 4 cm.

4. "soupisem velkokapacitních kontejnerů" (dále jen "soupis"): doklad připojený k předávacímu listu TR, který je jeho nedílnou součástí a na jehož základě může být přepravováno více velkokapacitních kontejnerů z téže stanice odeslání do téže stanice určení, ve kterých se provádějí celní formality.

Soupis se vystavuje ve stejném počtu vyhotovení jako předávací list TR, k němuž se vztahuje.

Počet soupisů se vyznačí v kolonce v pravém horním rohu předávacího listu TR vyhrazeném pro uvedení počtu soupisů.

Kromě toho se do pravého horního rohu každého soupisu zapíše pořadové číslo odpovídajícího předávacího listu TR.

Článek 428

Předávací list TR použitý dopravním podnikem nahrazuje

a) u zboží, které se přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství, celní prohlášení nebo prohlášení T1;

b) u zboží, které se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství, celní prohlášení nebo prohlášení T2.

Článek 429

1. V každém členském státě uchovává dopravní podnik své záznamy, vedené jeho zástupcem nebo zástupci v tomto členském státě, ve své ústřední účtárně nebo ústředních účtárnách nebo v ústřední účtárně nebo ústředních účtárnách svých zástupců k dispozici pro celní orgány, aby mohla být prováděna kontrola.

2. Dopravní podnik nebo jeho zástupce či zástupci v daném členském státě předloží celním orgánům na jejich vyžádání co nejdříve všechny podklady, účetní záznamy nebo údaje, které se týkají provedených nebo prováděných zásilek a o nichž se tyto orgány domnívají, že by se s nimi měly seznámit.

3. Pokud předávací listy TR nahrazují podle článku 428 celní prohlášení nebo prohlášení T1 nebo T2, uvědomí dopravní podnik nebo jeho zástupce nebo zástupci v daném členském státě

a) celní úřad určení o předávacích listech TR, jejichž list 1 obdrželi, avšak nebyl opatřen záznamem celních orgánů;

b) celní úřad odeslání o předávacích listech TR, jejichž list 1 nebyl dopravnímu podniku vrácen a u něhož nemohl zjistit, zda byla daná zásilka řádně předložena celnímu úřadu určení nebo zda zásilka v případech uvedených v článku 437 opustila celní území Společenství na místo určení ve třetí zemi.

Článek 430

1. V případě přeprav uvedených v článku 426, které provádí dopravní podnik v členském státě, se hlavním povinným stává železniční společnost tohoto členského státu.

2. V případech přeprav uvedených v článku 426, které provádí dopravní podnik ve třetí zemí, se hlavním povinným stává železniční společnost členského státu, přes jehož území zásilka vstoupila na celní území Společenství.

Článek 431

Jestliže musí být splněny celní formality v průběhu přepravy do stanice odeslání, která není prováděna po železnici, nebo v průběhu přepravy ze stanice určení, která není prováděna po železnici, smí se na podkladě předávacího listu TR přepravovat pouze jeden velkokapacitní kontejner.

Článek 432

Dopravní podnik zajistí, aby při přepravě prováděné v tranzitním režimu Společenství byly použity nálepky s piktogramem, jehož vzor obsahuje příloha 58. Nálepky se přilepují na předávací list TR a na velkokapacitní kontejner nebo velkokapacitní kontejnery.

Článek 433

Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, která má za následek, že

- přeprava, která měla končit mimo celní území Společenství, končí uvnitř celního území Společenství,

- přeprava, která měla končit uvnitř celního území Společenství, končí mimo celní území Společenství,

smí dopravní podnik plnit změněnou přepravní smlouvu pouze s předchozím souhlasem celního úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech smí dopravní podnik změněnou přepravní smlouvu plnit; o provedených změnách neprodleně uvědomí celní úřad odeslání.

Článek 434

1. Jestliže přeprava v tranzitním režimu Společenství začíná na celním území Společenství a zde má také končit, předkládá se předávací list TR celnímu úřadu odeslání.

2. Celní úřad odeslání zřetelně zaznamená v kolonce vyhrazeném pro úřední záznamy listů 2, 3A a 3B předávacího listu TR

- značku "T1", jestliže se zboží přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství,

- značky "T2", "T2ES" nebo "T2PT" podle povahy věci, jestliže se zboží přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. b) nebo podle článku 165 kodexu,

- značku "T2", "T2ES" nebo "T2PT" potvrdí otiskem razítka celní úřad odeslání.

3. Jestliže se předávací list TR vztahuje současně na velkokapacitní kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu vnitřního tranzitu Společenství, a na velkokapacitní kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu vnějšího tranzitu Společenství podle čl. 311 písm. b) a podle článku 165 kodexu, uvede celní úřad odeslání v kolonkách vyhrazených pro úřední záznamy listů 2, 3A a 3B předávacího listu TR samostatné záznamy pro velkokapacitní kontejnery podle kategorie zboží, které obsahují, a uvede pro dotyčné velkokapacitní kontejnery značku "T1" nebo případně "T2", "T2ES" nebo "T2PT".

4. Jestliže se v případě uvedeném v odstavci 3 používají soupisy, je nutno pro každou kategorii velkokapacitních kontejnerů sestavit samostatný soupis a v kolonkách listů 2, 3A a 3B předávacího listu TR vyhrazených pro úřední záznamy se uvede jako odkaz na tyto soupisy jejich pořadové číslo. Kromě pořadového čísla soupisu se podle kategorie kontejnerů, na kterou se vztahuje, uvede značka "T1", "T2", "T2ES" nebo "T2PT".

5. Všechny listy předávacího listu se vrátí zúčastněné osobě.

6. Zboží uvedené v čl. 311 písm. a) se za podmínek stanovených členským státem na celou dobu přepravy propouští do režimu vnitřního tranzitu Společenství, aniž by se celnímu úřadu odeslání předkládal předávací list TR pro toto zboží a aniž by musely být použity nálepky podle článku 432. Zproštění povinnosti předložit doklad se však nevztahuje na předávací listy TR pro zboží, na které se vztahují články 463 až 470.

7. Pro zboží uvedené v odstavci 2 se předávací list TR předkládá celnímu úřadu určení, u kterého je zboží v celním prohlášení navrhováno k propuštění do volného oběhu nebo do jiného celního režimu.

Pro zboží uvedené v čl. 311 písm. a) není nutné u celního úřadu určení plnit žádné formality.

8. K provádění kontroly podle článku 429 musí dopravní podnik v zemi určení, pokud jde o tranzitní operace podle odstavce 6, uchovávat všechny předávací listy TR k dispozici pro celní orgány, případně způsoby určenými vzájemnou dohodou s těmito orgány.

9. Pokud se zboží Společenství přepravuje po železnici z místa v některém členském státě na místo v jiném členském státě přes území třetí země, která není zemí ESVO, použije se režim vnitřního tranzitu Společenství. V tomto případě se použijí přiměřeně odstavec 6, odst. 7 druhý pododstavec a odstavec 8.

Článek 435

Zboží se ztotožňuje podle článku 349. S ohledem na opatření ke ztotožnění zboží, které přijímají železniční společnosti, však nepřikládá celní úřad odeslání na dopravní prostředky ani kontejnery zpravidla žádné celní závěry. Pokud se použijí celní závěry, uvede se tato skutečnost v kolonce listů 3A a 3B předávacího listu TR vyhrazeném pro úřední záznamy.

Článek 436

1. V případech uvedených v čl. 434 odst. 7 prvním pododstavci předkládá dopravní podnik celnímu úřadu určení listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR.

2. Celní úřad určení opatří listy 1 a 2 úředním záznamem, vrátí je neprodleně dopravnímu podniku a ponechá si list 3A.

Článek 437

1. Jestliže přeprava začíná uvnitř celního území Společenství a má končit mimo celní území Společenství, použijí se čl. 434 odst. 1 až 5 a článek 435.

2. Celní úřad, do jehož územní působnosti spadá pohraniční stanice, přes kterou zásilka opouští celní území Společenství, plní úlohu celního úřadu určení.

3. U celního úřadu určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 438

1. Jestliže přeprava začíná mimo celní území Společenství a má končit uvnitř celního území Společenství, plní celní úřad, do jehož územní působnosti spadá pohraniční stanice, přes kterou zásilka vstupuje na celní území Společenství, úlohu celního úřadu odeslání. U celního úřadu odeslání není nutné plnit žádné formality.

2. Celní úřad, kterému je zboží předloženo, plní úlohu celního úřadu určení.

U celního úřadu určení je nutné splnit formality uvedené v článku 436.

Článek 439

1. Jestliže přeprava začíná mimo celní území Společenství a má také mimo ně končit, plní úlohu celního úřadu odeslání a celního úřadu určení celní úřady uvedené v čl. 438 odst. 1 a čl. 437 odst. 2.

2. U celního úřadu odeslání nebo určení není nutné plnit žádné formality.

Článek 440

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v čl. 438 odst. 1 nebo čl. 439 odst. 1, se považuje za přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství, není-li u tohoto zboží prokázán status zboží Společenství podle článků 313 až 340.

Pododdíl 3

Jiná ustanovení

Článek 441

1. Ustanovení čl. 341 odst. 2 druhého pododstavce a článků 342 až 344 se vztahují na ložné listy, které se případně přikládají k nákladnímu listu CIM nebo předávacímu listu TR. Jejich počet se uvede v kolonce vyhrazeném pro uvedení příloh nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR.

V ložných listech musí být navíc zaznamenáno číslo vagonu, na nějž se vztahuje nákladní list CIM, nebo případně číslo kontejneru, v němž se zboží nachází.

2. Jestliže přeprava, která se týká jak zboží přepravovaného v režimu vnitřního tranzitu Společenství, tak zboží přepravovaného v režimu vnějšího tranzitu Společenství, začíná na celním území Společenství, musí být použity samostatné ložné listy; při přepravě ve velkokapacitních kontejnerech na podkladě předávacího listu TR musí být použity samostatné ložné listy pro každý kontejner, v němž se nacházejí obě kategorie zboží.

Pořadová čísla ložných listů, které se vztahují na každou z obou kategorií zboží, musí být podle případu uvedena v kolonce nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR vyhrazeném pro popis zboží.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou ložné listy, které se přikládají k nákladnímu listu CIM nebo předávacímu listu TR s ohledem na postupy podle článků 413 až 442, nedílnou součástí uvedených dokladů a mají stejné právní účinky.

Prvopisy těchto ložných listů musí být opatřeny úředním záznamem stanice odeslání.

Pododdíl 4

Oblast působnosti běžných a zjednodušených postupů

Článek 442

1. Jestliže se zboží přepravuje v tranzitním režimu Společenství, nevylučují články 412 až 441 použití postupů stanovených v článcích 341 až 380. Použijí se však články 415 a 417 nebo 429 a 432.

2. V případech uvedených v odstavci 1 se při vyplňování nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR uvede v kolonce těchto dokladů vyhrazeném pro uvedení příloh zřetelně odkaz na použitý doklad nebo doklady pro tranzitní režim Společenství. Odkaz musí uvádět druh dokladu, vystavující celní úřad, datum a registrační číslo každého použitého dokladu.

List 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR musí být dále opatřeny úředním záznamem železniční společnosti, jejíž stanice je poslední stanicí, jíž se týká operace tranzitu Společenství. Tato společnost provede svůj záznam, jakmile se přesvědčí, že se doprava zboží provádí na podkladě jednoho nebo více uvedených dokladů o tranzitním režimu Společenství.

3. Jestliže se operace tranzitu Společenství uskutečňuje podle článků 426 až 440 na podkladě předávacího listu TR, nepoužijí se odstavce 1 a 2 ani články 412 až 425 na nákladní list CIM, který se při této operaci používá. V nákladním listu CIM se v kolonce vyhrazeném pro uvedení příloh zřetelně uvede odkaz na předávací list TR. Odkaz musí obsahovat slova "předávací list TR", za kterými následuje pořadové číslo.

KAPITOLA 8

Zvláštní ustanovení pro ručité druhy dopravy

Oddíl 1

Letecká doprava

Článek 443

Tranzitní režim Společenství je pro zboží přepravované letecky povinný pouze v případě, že se nakládá nebo překládá na letišti Společenství.

Článek 444

1. Je-li podle článku 443 pro zboží, které se přepravuje letecky z letiště Společenství, povinný tranzitní režim Společenství, považuje se letecký manifest, jehož obsah odpovídá vzoru obsaženému v dodatku 3 k příloze 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, za celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tranzitního režimu Společenství.

2. Týká-li se přeprava jak zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, tak zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, musí být toto zboží uvedeno v samostatných leteckých manifestech.

3. Letecké manifesty uvedené v odstavcích 1 a 2 opatří letecká společnost úředním záznamem s datem a podpisem, který je označí jako celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství a ve kterém určí celní status zboží v něm uvedeného. Letecké manifesty takto doplněné a podepsané nahrazují prohlášení T1 nebo případně T2.

Letecké manifesty uvedené v odstavcích 1 a 2 musí obsahovat:

- název letecké společnosti, která přepravuje zboží,

- číslo letu,

- datum letu,

- jméno letiště nakládky (letiště odeslání) a vykládky (letiště určení);

a dále pro každou zásilku uvedenou v leteckém manifestu:

- číslo leteckého nákladního listu (air waybill),

- počet nákladových kusů,

- všeobecný popis zboží nebo případně údaj "consolidated", případně ve zkrácené formě ("sběrný náklad"),

- hrubá hmotnost.

4. Letecká společnost, která přepravuje zboží na podkladě leteckých manifestů podle odstavců 1 až 3, se pro tuto přepravu stává hlavním povinným.

5. Není-li letecká společnost schváleným odesílatelem ve smyslu článku 398, předkládají se letecké manifesty uvedené v odstavcích 1 až 3 celním orgánům na letišti odeslání ve dvojím vyhotovení, ty je opatří úředním záznamem a jedno vyhotovení si ponechají.

Tyto orgány si mohou ke kontrolním účelům vyžádat předložení všech leteckých nákladních listů, které se týkají zásilek uvedených v leteckých manifestech.

6. Letecká společnost, která přepravuje zboží, uvědomí celní orgány letiště určení neprodleně o názvu jednoho nebo více letišť odeslání.

Celní orgány letiště určení mohou upustit od vyžadování této informace u leteckých společností, u nichž zejména na základě povahy a zeměpisného rámce leteckého spojení, které zajišťují, neexistuje pochybnost o letišti nebo letištích odeslání.

7. Jedno vyhotovení leteckých manifestů uvedených v odstavcích 1 až 5 se předkládá celním orgánům letiště určení. Ty si vyhotovení těchto manifestů ponechají.

8. Aniž je dotčen odstavec 7, mohou celní orgány letiště určení ke kontrolním účelům vyžadovat předložení leteckých manifestů, které se vztahují na všechno zboží vyložené na daném letišti.

Tyto orgány si mohou rovněž ke kontrolním účelům vyžádat předložení všech leteckých nákladních listů, které se týkají zásilek uvedených v leteckých manifestech.

9. Celní orgány letiště určení zasílají každý měsíc celním orgánům každého letiště odeslání seznam leteckých manifestů uvedených v odstavcích 1 až 3 sestavený leteckými společnostmi, které jim byly předloženy v předchozím měsíci. Seznam musí ověřit celní orgány letiště určení.

U každého leteckého manifestu v tomto seznamu se uvede:

- číslo manifestu,

- název (nebo jeho zkratka) letecké společnosti, která zboží přepravila,

- číslo letu,

- datum letu.

Celní orgány mohou dvoustrannými nebo mnohostrannými ujednáními za podmínek, které stanoví, povolit, aby letecké společnosti sdělovaly údaje celním orgánům letiště odeslání v souladu s prvním pododstavcem samy. O povolení uvědomí celní orgány ostatních členských států.

Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti v údajích v leteckých manifestech uvedených v seznamu, uvědomí o tom celní úřad určení celní úřad odeslání a uvede zejména letecké nákladní listy pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

10. Místo použití leteckého manifestu uvedeného v odstavci 1 mohou celní orgány členských států na žádost zúčastněné letecké společnosti dvoustrannými nebo mnohostrannými ujednáními povolit zjednodušený postup pro tranzitní režim Společenství, při kterém se využijí zařízení na přenos dat používaná v dotyčných leteckých společnostech.

11. a) U mezinárodních leteckých společností, které jsou usazeny na celním území Společenství nebo tam mají regionální zastoupení a které

- k předávání informací mezi letištěm odeslání a letištěm určení používají systémy přenosu dat a

- splňují podmínky uvedené v písmenu b),

se tranzitní režim uvedený v odstavcích 1 až 9 na jejich žádost zjednoduší.

Celní orgány členského státu, v němž je letecká společnost usazena, uvědomí po obdržení žádosti celní orgány členských států, na jejichž území se nacházejí letiště odeslání a letiště určení, mezi nimiž funguje systém přenosu dat.

Neobdrží-li celní orgány do 60 dnů ode dne uvědomění žádné námitky, povolí s výhradou čl. 97 odst. 2 písm. a) kodexu zjednodušený postup uvedený v písmenu c).

Toto povolení se vztahuje na všechny dotyčné členské státy, avšak pouze na tranzitní operace, které se uskutečňují mezi letišti uvedenými v povolení.

b) Zjednodušený postup podle písmene c) se povolí pouze leteckým společnostem, které

- provozují významný počet letů uvnitř Společenství,

- pravidelně odesílají a přijímají zboží,

- vedou písemné nebo elektronické záznamy, které umožňují celním orgánům kontrolovat jejich operace na místech odeslání a určení,

- které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů,

- které umožní celním orgánům přístup ke všem svým záznamům,

- které prohlásí, že celním orgánům plně odpovídají za dodržování svých povinností a za spolupráci při řešení všech porušení předpisů a nesrovnalostí.

c) Zjednodušený postup se provádí takto:

- letecká společnost eviduje celní status všech zásilek ve svých obchodních záznamech,

- letecký manifest vystavený na letišti odeslání, předaný systémem přenosu dat, se považuje za manifest předložený na letišti určení,

- letecká společnost uvádí u každé položky v leteckém manifestu odpovídající celní status pomocí značek T1, T2, TE (odpovídá T2ES), TP (odpovídá T2PT) nebo C (odpovídá T2L),

- tranzitní režim Společenství se považuje za ukončený, jakmile mají celní orgány letiště určení k dispozici letecký manifest vytvořený systémem přenosu dat a jakmile jim bylo dané zboží předloženo,

- vyhotovení leteckého manifestu vytvořeného systémem přenosu dat se předkládá celním úřadům na letištích odeslání a určení na jejich žádost,

- celní orgány na letišti odeslání provádějí na základě analýzy rizika následné systémové kontroly,

- celní orgány na letišti určení provádějí na základě analýzy rizika systémové kontroly a v případě potřeby sdělují údaje obsažené v leteckých manifestech, které obdržely v systému přenosu dat, za účelem ověření celním orgánům na letišti odeslání,

- letecká společnost odpovídá za identifikaci všech porušení předpisů a nesrovnalostí, které byly zjištěny na letišti určení, a jejich oznámení celním orgánům,

- celní orgány na letišti určení oznamují v přiměřené lhůtě všechna porušení předpisů a nesrovnalosti celním orgánům na letišti odeslání,

- zjištěná porušení předpisů a nesrovnalosti mohou být vyřešeny postupy dohodnutými mezi leteckými společnostmi a mezi celními orgány na letištích odeslání a určení.

Článek 445

Je-li tranzitní režim Společenství podle článku 443 povinný pro zboží, které je přepravováno letecky z letiště Společenství, nevylučuje článek 444, aby kterákoli zúčastněná osoba použila postup pro tranzitní režim Společenství podle článků 341 až 380. V takovém případě se postup uvedený v článku 444 nepoužije.

Oddíl 2

Námořní doprava

Článek 446

Tranzitní režim Společenství je pro zboží přepravované námořní dopravou povinný pouze v případě, že se nakládá nebo překládá v přístavu Společenství.

Článek 447

Tranzitní režim Společenství se nepoužije, je-li zboží uvedené v čl. 91 odst. 1 kodexu nakládáno v přístavu na celním území Společenství na plavidlo

- k vývozu do třetí země, aniž by bylo vykládáno nebo překládáno v jiném přístavu na celním území Společenství,

- k přepravě do svobodného pásma v některém přístavu; v tomto případě je povinné použití sdělení podle čl. 313 odst. 3 písm. b).

Článek 448

1. Je-li podle článku 446 pro zboží, které se přepravuje námořní dopravou z přístavu Společenství, povinný tranzitní režim Společenství, mohou celní orgány členského státu na žádost zúčastněných lodních společností za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 10 zjednodušit postupy tranzitního režimu Společenství tím, že povolí, aby byl manifest týkající se daného zboží používán jako celní prohlášení nebo doklad o tranzitním režimu Společenství.

2. Celní orgány členského státu, v němž je lodní společnost usazena, uvědomí po obdržení žádosti celní orgány členských států, na jejichž území se nacházejí zamýšlený přístav odeslání a zamýšlený přístav určení.

Neobdrží-li celní orgány do 60 dnů ode dne uvědomění žádné námitky, udělí celní orgány lodní společnosti povolení. Toto povolení platí ve všech dotčených členských státech jako dvoustranné nebo mnohostranné ujednání ve smyslu čl. 97 odst. 2 písm. a) kodexu.

Neexistuje-li toto povolení, použije se postup pro tranzitní režim Společenství uvedený v článcích 341 až 380.

Tento článek nevylučuje, aby kterákoli zúčastněná osoba, včetně lodních společností, jimž bylo uděleno toto povolení, použila postup pro tranzitní režim Společenství podle článků 341 až 380.

3. Povolení uvedené v odstavci 1 se uděluje pouze lodním společnostem,

- jejichž záznamy umožňují celním orgánům kontrolovat dané operace,

- které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů,

- které používají manifesty,

- jež obsahují alespoň název a přesnou adresu lodní společnosti, jméno plavidla, místo nakládky, místo vykládky, odkaz na konosament a pro každou zásilku počet, druh, označení a čísla nákladových kusů, popis zboží, hrubou hmotnost v kilogramech a případně identifikační čísla kontejnerů,

- jež mohou celní orgány bez obtíží kontrolovat a využívat,

- jež lze řádně vyplněné a podepsané předkládat celním orgánům před vyplutím dotyčného plavidla.

4. Povolení uvedené v odstavci 1 stanoví, že týká-li se přeprava jak zboží, které má být přepravováno v režimu vnějšího tranzitu Společenství, tak zboží, které má být přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, musí být toto zboží uvedeno v samostatných manifestech.

5. Manifesty uvedené v odstavcích 1 a 3 opatří lodní společnost úředním záznamem s datem a podpisem, který je označí jako celní prohlášení pro tranzitní režim Společenství a ve kterém určí celní status zboží v něm uvedeného. Manifesty takto doplněné a podepsané nahrazují prohlášení T1 nebo případně T2.

6. Lodní společnost, která přepravuje zboží na podkladě manifestů podle odstavců 1 až 4, se pro tuto přepravu stává hlavním povinným.

7. Není-li lodní společnost schváleným odesílatelem ve smyslu článku 398, předkládají se manifesty uvedené v odstavcích 1 až 4 celním orgánům přístavu odeslání ve dvojím vyhotovení, ty je opatří úředním záznamem a jedno vyhotovení si ponechají.

8. Manifesty uvedené v odstavcích 1 až 4 se předkládají celním orgánům přístavu určení k provedení úředního záznamu. Ty si ponechají jedno vyhotovení manifestu, aby mohly zboží případně umístit pod celní dohled.

9. Aniž je dotčen odstavec 8, mohou si celní orgány přístavu určení vyžádat ke kontrolním účelům předložení manifestů a konosamentů, které se vztahují na všechno zboží vyložené v daném přístavu.

10. Celní orgány přístavu určení zasílají každý měsíc celním orgánům každého přístavu odeslání seznam manifestů uvedených v odstavcích 1 až 4 sestavený lodními společnostmi, které jim byly předloženy v předchozím měsíci. Seznam musí ověřit celní orgány přístavu určení.

U každého manifestu v tomto seznamu se uvede:

- číslo manifestu,

- název (nebo jeho zkratka) lodní společnosti, která zboží přepravila,

- datum námořní přepravy.

Pokud jsou zjištěny nesrovnalosti týkající se údajů v manifestech, jež jsou uvedeny v seznamu, uvědomí o tom celní úřad určení celní úřad odeslání a uvede zejména konosamenty pro zboží, kterého se tato zjištění týkají.

11. a) U mezinárodních lodních společností, které jsou usazeny na celním území Společenství nebo tam mají regionální zastoupení a které splňují podmínky uvedené v písmenu b), může být tranzitní režim uvedený v odstavcích 1 až 10 na jejich žádost dále zjednodušen.

Celní orgány členského státu, v němž je lodní společnost usazena, uvědomí po obdržení žádosti celní orgány členských států, na jejichž území se nacházejí přístav odeslání a přístav určení.

Neobdrží-li celní orgány do 60 dnů ode dne uvědomění žádné námitky, povolí s výhradou čl. 97 odst. 2 písm. a) kodexu zjednodušený postup uvedený v písmenu c).

Toto povolení se vztahuje na všechny dotyčné členské státy, avšak pouze na tranzitní operace, který se uskutečňují mezi přístavy uvedenými v povolení.

b) Zjednodušený postup podle písmene c) se povolí pouze lodním společnostem, které

- jsou oprávněny používat manifesty podle tohoto článku,

- provozují významný počet pravidelných plaveb na uznávaných linkách uvnitř Společenství,

- pravidelně odesílají a přijímají zboží,

- které prohlásí, že celním orgánům plně odpovídají za dodržování svých povinností a za spolupráci při řešení všech porušení předpisů a nesrovnalostí.

c) Zjednodušený postup se provádí takto:

- lodní společnost eviduje celní status všech zásilek ve svých obchodních záznamech a v kopiích manifestů,

- lodní společnost může použít jediný manifest pro všechno přepravované zboží; v tom případě uvede u každé položky v manifestu odpovídající celní status pomocí značek T1, T2, TE (odpovídá T2ES), TP (odpovídá T2PT) nebo C (odpovídá T2L),

- tranzitní režim Společenství se považuje za ukončený, jakmile mají celní orgány přístavu určení k dispozici manifest a jakmile jim bylo dané zboží předloženo,

- celní orgány v přístavu odeslání provádějí na základě analýzy rizika následné systémové kontroly,

- celní orgány v přístavu určení provádějí na základě analýzy rizika systémové kontroly a v případě potřeby sdělují údaje obsažené v manifestech za účelem ověření celním orgánům v přístavu odeslání,

- lodní společnost odpovídá za identifikaci všech porušení předpisů a nesrovnalostí, které byly zjištěny v přístavu určení, a jejich oznámení celním orgánům,

- celní orgány přístavu určení oznamují v přiměřené lhůtě všechna porušení předpisů a nesrovnalosti celním orgánům v přístavu odeslání.

Článek 449

Odchylně od článku 446 se zboží, které bylo naloženo nebo přeloženo ve svobodném pásmu v přístavu na celním území Společenství, považuje za naložené nebo přeložené v přístavu třetí země, není-li pomocí úředního záznamu celních orgánů v dokladech plavidla prokázáno, že loď připlouvá z části přístavu, která není součástí svobodného pásma.

Oddíl 3

Přeprava potrubím

Článek 450

1. Jestliže se má použít tranzitní režim Společenství, je pro dopravu zboží potrubím nutné splnit související formality podle odstavců 2 až 6.

2. Zboží přepravované potrubím se považuje za propuštěné do tranzitního režimu Společenství

- od okamžiku vstupu na celní území Společenství, jestliže na ně zboží vstoupilo potrubím,

- od okamžiku vložení do potrubí, jestliže se zboží již nacházelo na celním území Společenství.

Status tohoto zboží jako zboží Společenství se případně prokazuje podle článků 313 až 340.

3. Hlavním povinným při dopravě zboží uvedeného v odstavci 2 se stává provozovatel potrubí usazený v členském státě, na jehož území zboží vstupuje na celní území Společenství nebo v němž doprava začíná.

4. Pro účely čl. 96 odst. 2 kodexu se provozovatel potrubí usazený v členském státě, přes jehož území je zboží potrubím dopravováno, považuje za dopravce.

5. Tranzitní režim Společenství se považuje za ukončený okamžikem, kdy zboží přepravované potrubím dosáhne zařízení nebo rozvodných sítí příjemce a je zapsáno do jeho záznamů.

6. Provozovatelé provádějící dopravu zboží potrubím jsou povinni vést záznamy a předkládat své obchodní doklady celním orgánům k provedení veškerých kontrol, které tyto celní orgány považují za potřebné provádět v rámci operací tranzitu Společenství uvedených v odstavcích 2 až 4.

KAPITOLA 9

Doprava zboží na podkladě karnetu tir nebo karnetu ATA

Oddíl 1

Společná ustanovení

Článek 451

1. Jestliže se podle čl. 91 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 163 odst. 2 písm b) kodexu dopravuje zboží mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Společenství

- v režimu mezinárodní dopravy zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR),

- na podkladě karnetu ATA (Úmluva ATA),

považuje se celní území Společenství, pokud jde o podrobnosti použití karnetu TIR nebo ATA pro tuto dopravu, za jediné území.

2. Při použití karnetu ATA jako tranzitního dokladu se "tranzitem" rozumí doprava zboží od jednoho celního úřadu na celním území Společenství k jinému celnímu úřadu na tomto území.

Článek 452

Jestliže se doprava zboží mezi dvěma místy na celním území Společenství uskutečňuje částečně přes území třetí země, provedou se kontroly a formality pro postup použití karnetu TIR nebo pro postup použití karnetu ATA na místě, kde zboží dočasně opouští celní území Společenství, a na místě, kde na toto území opět vstupuje.

Článek 453

1. Jestliže se zboží dopravuje na celní území Společenství na podkladě karnetu TIR nebo ATA, považuje se za zboží, které není zbožím Společenství, není-li jeho status zboží Společenství prokázán.

2. Status zboží Společenství u zboží uvedeného v odstavci 1 se prokazuje postupem podle článků 314 až 324.

Článek 454

1. Tímto článkem není dotčena platnost zvláštních opatření vyplývajících z Úmluvy TIR a Úmluvy ATA týkajících se odpovědnosti záručních sdružení při použití karnetu TIR nebo ATA.

2. Jestliže se během přepravy na podkladě karnetu TIR nebo tranzitem na podkladě karnetu ATA nebo v souvislosti s nimi zjistí, že v určitém členském státě byly spáchány porušení předpisů nebo nesrovnalosti, uloží tento členský stát clo a ostatní dávky, které se případně za dané zboží vybírají podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření.

3. Jestliže nelze zjistit, na kterém území byly porušení předpisů nebo nesrovnalosti spáchány, považují se za spáchané v členském státě, v němž byly zjištěny, není-li celním orgánům ve lhůtě podle čl. 455 odst. 1 uspokojivě prokázáno řádné provedení režimu nebo místo, na kterém byly porušení předpisů nebo nesrovnalosti skutečně spáchány.

Neexistuje-li takový důkaz a porušení předpisů a nesrovnalosti se považují za spáchané v členském státě, v němž byly zjištěny, uloží tento členský stát clo a jiné dávky, které se za dané zboží vybírají podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů.

Jestliže se později zjistí členský stát, ve kterém došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, vrátí členský stát, který clo a dávky původně uložil, tomuto členskému státu clo a dávky, kterým zboží v uvedeném členském státě podléhá, s výjimkou těch, které byly uloženy podle druhého pododstavce jako vlastní příjmy Společenství. V tomto případě se vrátí případný přeplatek osobě, která clo a dávky původně zaplatila.

Je-li výše cla a jiných dávek, které byly původně uloženy a vráceny v členském státě, v němž byly zaplaceny, nižší než výše cla a jiných dávek dlužných v členském státě, v němž skutečně došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, vybere tento členský stát rozdíl podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů.

Celní správy členských států přijmou opatření nezbytná k zabránění porušování předpisů a páchání nesrovnalostí a k jejich účinnému postihu.

Článek 455

1. Jestliže se během dopravy uskutečňované na podkladě karnetu TIR nebo tranzitu na podkladě karnetu ATA nebo v souvislosti s nimi zjistí, že došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, sdělí celní orgány tuto skutečnost držiteli karnetu TIR nebo karnetu ATA a záručnímu sdružení ve lhůtě stanovené v čl. 11 odst. 1 Úmluvy TIR nebo v čl. 6 odst. 4 Úmluvy ATA.

2. Důkaz o řádném uskutečnění přepravy na podkladě karnetu TIR nebo tranzitu na podkladě karnetu ATA ve smyslu čl. 454 odst. 3 prvního pododstavce je nutno předložit ve lhůtě uvedené v čl. 11 odst. 2 Úmluvy TIR nebo v čl. 7 odst. 1 a 2 Úmluvy ATA.

3. Uspokojivý důkaz může být celním orgánům předložen zejména

a) předložením dokladu potvrzeného celními orgány, z nějž vyplývá, že dané zboží bylo předloženo celnímu úřadu určení. Tento doklad musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží; nebo

b) předložením celního dokladu o propuštění pro domácí spotřebu vystaveného ve třetí zemi nebo opisu nebo fotokopie tohoto dokladu; opis nebo fotokopii musí ověřit buď subjekt, který potvrdil prvopis dokladu, orgán dotyčné třetí země nebo orgán členského státu. Tento doklad musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží; nebo

c) v případě Úmluvy ATA důkazními prostředky uvedenými v článku 8 Úmluvy.

Oddíl 2

Ustanovení o postupu použití karnetu TIR

Článek 456

Ve smyslu čl. 1 písm. h) Úmluvy TIR se "pohraničním celním úřadem" rozumí celní úřad, přes který se na celní území dováží nebo z tohoto území vyváží silniční vozidlo, jízdní souprava nebo kontejner tak, jak jsou definovány v Úmluvě TIR, v rámci dopravy uskutečněné na podkladě karnetu TIR.

Článek 457

Jestliže zásilka vstoupila na celní území Společenství nebo začíná dopravu u celního úřadu odeslání na celním území Společenství, odpovídá záruční sdružení podle čl. 8 odst. 4 Úmluvy TIR celním orgánům každého členského státu, přes jehož území se zboží na podkladě karnetu TIR dopravuje až do místa výstupu z celního území Společenství nebo až do místa určení nacházejícího se na tomto celním území.

Oddíl 3

Ustanovení o postupu použití karnetu ATA

Článek 458

1. Celní orgány určí v každém členském státě ústřední úřad ke koordinaci opatření pro případy porušení předpisů nebo nesrovnalostí týkajících se karnetů ATA.

Tyto orgány sdělí Komisi název a úplnou adresu těchto úřadů. Seznam ústředních úřadů se zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

2. Pro účely stanovení členského státu příslušného k uložení cla a ostatních dávek se za členský stát, v němž byly zjištěno porušení předpisů nebo nesrovnalosti spáchané v průběhu tranzitní operace uskutečňované na podkladě karnetu ATA ve smyslu čl. 454 odst. 3 druhého pododstavce, považuje členský stát, v němž bylo zboží opět nalezeno, a nebylo-li zboží opět nalezeno, členský stát, jehož ústřední úřad vlastní poslední kontrolní útržek.

Článek 459

1. Jestliže celní orgány členského státu zjistí vznik celního dluhu, podá co nejdříve záručnímu sdružení, se kterým je tento členský stát ve spojení, odpovídající reklamaci. Vznikl-li celní dluh proto, že zboží propouštěné na podkladě karnetu ATA nebylo vyvezeno zpět nebo nebylo řádně odbaveno ve lhůtě stanovené podle Úmluvy ATA, podává se reklamace nejdříve tři měsíce po skončení platnosti karnetu.

2. Reklamující ústřední úřad zašle současně co nejdříve ústřednímu úřadu, do jehož působnosti spadá celní úřad dočasného použití, sdělení podle vzoru v příloze 59.

Ke sdělení přiloží kopii nevyřízeného útržku, pokud jej má k dispozici. Sdělení lze dále použít vždy, když to ústřední úřad považuje za potřebné.

Článek 460

1. Výše cla a dávek, jichž se týká reklamace podle článku 459, se vypočte pomocí celního výměru podle vzoru uvedeného v příloze 60, který se vyplní podle pokynů přiložených ke vzoru tiskopisu celního výměru.

Celní výměr může být doručen také po reklamaci ve lhůtě, která smí činit nejvýše tři měsíce od reklamace a v žádném případě více než šest měsíců od zahájení řízení o uložení cla nebo dávek celními orgány.

2. Podle článku 461 a za podmínek v něm uvedených, jestliže celní správa zašle celní výměr záručnímu sdružení, se kterým je ve spojení, nejsou ostatní záruční sdružení ve Společenství zproštěny případné platby cla a ostatních dávek, jestliže se zjistí, že k porušení předpisů nebo nesrovnalostem došlo v jiném členském státě, než ve kterém bylo původně zahájeno řízení o uložení cla nebo dávek.

3. Celní výměr se vystavuje ve dvou nebo třech vyhotoveních. První vyhotovení je určeno záručnímu sdružení, s nímž je ve spojení celní orgán členského státu, v němž je reklamace podávána. Druhé vyhotovení si ponechává ústřední celní úřad, který celní výměr vydal. Třetí vyhotovení tento úřad případně zašle ústřednímu úřadu, do jehož působnosti spadá celní úřad dočasného použití.

Článek 461

1. Jestliže se zjistí, že k porušení předpisů nebo nesrovnalostem došlo v jiném členském státě, než ve kterém bylo původně zahájeno řízení o uložení cla nebo dávek, zastaví ústřední úřad prvního členského státu toto řízení.

2. Po zastavení řízení předá tento ústřední úřad ústřednímu úřadu druhého členského státu všechny podklady, které má k dispozici, a vrátí záručnímu sdružení, s nímž je ve spojení, případně již uložené nebo zaplacené clo a dávky.

Řízení se však zastaví pouze tehdy, jestliže ústřední celní úřad prvního členského státu obdrží od ústředního úřadu druhého členského státu prohlášení o převzetí řízení, z nějž zejména vyplývá, že ve druhém členském státě již byla podána reklamace podle zásad Úmluvy ATA. Prohlášení o převzetí řízení se vystaví podle vzoru uvedeného v příloze 61.

3. Ústřední úřad členského státu, v němž došlo k porušení předpisů nebo k nesrovnalostem, převezme řízení a uloží případně záručnímu sdružení, s nímž je ve spojení, dlužné částky cla a jiných dávek na základě sazeb platných v členském státě, v němž se tento úřad nachází.

4. Převzetí řízení se musí uskutečnit ve lhůtě jednoho roku od skončení platnosti karnetu, jestliže platba podle čl. 7 odst. 2 a 3 Úmluvy ATA nebyla s konečnou platností provedena. V případě překročení této lhůty se použijí čl. 454 odst. 3 třetí a čtvrtý pododstavec.

KAPITOLA 10

Doprava zboží na podkladě tiskopisu 302

Článek 462

1. Jestliže se zboží dopravuje podle čl. 91 odst. 2 písm. e) a čl. 163 odst. 2 písm. e) kodexu mezi dvěma místy na celním území Společenství na podkladě tiskopisu 302, který upravuje Úmluva mezi účastníky Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná v Londýně dne 19. června 1951, považuje se celní území Společenství pro účely použití tohoto tiskopisu k dopravě zboží za jediné území.

2. Jestliže se doprava zboží mezi dvěma místy na celním území Společenství podle odstavce 1 uskutečňuje částečně přes území třetí země, provedou se kontroly a formality pro postup použití tiskopisu 302 na místě, kde zboží dočasně opouští celní území Společenství, a na místě, kde na toto území opět vstupuje.

3. Jestliže se během přepravy na podkladě tiskopisu 302 v souvislosti s ní zjistí, že v určitém členském státě došlo k porušení předpisů nebo nesrovnalostem, uloží tento členský stát clo a ostatní dávky, které se případně vybírají podle předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření.

4. Ustanovení čl. 454 odst. 3 se použijí přiměřeně.

KAPITOLA 11

Použití dokladů o tranzitním režimu Společenství pro účely uplatňování opatření při vývozu určitého zboží

Článek 463

1. V této kapitole se stanoví podmínky pro zboží, které je na celním území Společenství přepravováno v tranzitním režimu Společenství nebo v jiném tranzitním režimu a jehož vývoz ze Společenství je zakázán nebo podléhá omezením, clu nebo jiným dávkám.

2. Tyto podmínky platí však pouze tehdy, pokud to výslovně stanoví předpisy o zákazech, omezeních a clu nebo jiných dávkách a aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, která tyto předpisy mohou obsahovat.

Článek 464

Jestliže se zboží uvedené v čl. 463 odst. 1 propouští do tranzitního režimu Společenství, uvede hlavní povinný v kolonce "popis zboží" prohlášení pro tranzitní režim Společenství některou z těchto poznámek:

- Salida de la Communidad sometida a restricciones,

- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner,

- Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς,

- Export from the Community subject to restrictions,

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions,

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni,

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,

- Saída da Comunidade sujeita a restrições,

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,

- Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling,

- Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιθάρυνση,

- Export from the Community subject to duty,

- Sortie de la Communauté soumise à imposition,

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione,

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Článek 465

1. Jestliže se zboží uvedené v čl. 463 odst. 1 propouští do jiného tranzitního režimu, než je tranzitní režim Společenství, vydá celní úřad, u kterého se plní potřebné formality, kontrolní výtisk T5 podle článku 472. Zúčastněná osoba uvede v kolonce 104 tohoto kontrolního výtisku podle povahy věci některou z poznámek uvedených v článku 464.

2. Celní úřad uvedený v odstavci 1 zapíše podle povahy věci v celním dokladu, na jehož podkladě se zboží přepravuje, některou z poznámek uvedených v článku 464.

Článek 466

Články 464 a 465 se nepoužijí, je-li celnímu úřadu, u kterého se plní vývozní formality, při navržení zboží v celním prohlášení k vývozu z celního území Společenství prokázáno, že byl uskutečněn správní akt osvobozující toto zboží od omezení, že bylo zaplaceno dlužné vývozní clo, daně nebo dávky nebo že dané zboží může s ohledem na povahu věci opustit celní území Společenství bez dalších formalit.

Článek 467

1. Jestliže předpisy uvedené v čl. 463 odst. 2 stanoví zajištění celního dluhu, zajištění se poskytne, pokud zboží uvedené v čl. 463 odst. 1 podle údajů v celních dokladech během své přepravy mezi dvěma místy na celním území Společenství opustí na přechodnou dobu toto území jinak než vzdušnou cestou.

2. Zajištění se poskytuje u celního úřadu, u nějž se plní formality pro odeslání zboží, nebo u jiného subjektu, který k tomu určí členský stát, o jehož celní úřad se jedná, přičemž podrobnosti určí celní orgány tohoto členského státu. Jestliže se jedná o předpisy, které zřizují daň nebo jinou dávku, nemusí být zajištění poskytnuto, jestliže se doprava uskutečňuje v tranzitním režimu Společenství a bylo poskytnuto jiné zajištění než hotovostní nebo jestliže je uděleno zproštění povinnosti poskytnout jistotu s ohledem na osobu hlavního povinného.

Článek 468

1. Článek 465 se vztahuje také na zboží uvedené v čl. 463 odst. 1, které se dopravuje mezi dvěma místy na celním území Společenství přes území země ESVO a které se z jedné z těchto zemí odesílá do další země.

Odchylně od článku 468 provází v těchto případech prvopis kontrolního výtisku T5 zboží až k příslušnému celnímu úřadu členského státu určení.

Celní úřad odeslání stanoví lhůtu, ve které musí zboží opět vstoupit na celní území Společenství.

2. Jestliže předpisy uvedené v čl. 463 odst. 2 stanoví zajištění celního dluhu, je nutno zajištění odchylně od článku 467 poskytnout ve všech případech uvedených v odstavci 1.

Článek 469

Není-li zboží propuštěno do volného oběhu bezprostředně po příchodu na celní úřad určení, musí tento úřad přijmout potřebná opatření, aby zajistil uplatňování předpisů uvedených v čl. 463 odst. 2, které se na zboží vztahují.

Článek 470

Jestliže zboží uvedené v čl. 463 odst. 1, které se přepravuje za podmínek stanovených v článku 467, také letecky, nevstoupí zpět na celní území Společenství ve stanovené lhůtě, považuje se za zboží protiprávně vyvezené z členského státu, z nějž bylo odesláno, do třetí země, pokud se neprokáže, že bylo zničeno v důsledku zásahu vyšší moci nebo náhodné události.

KAPITOLA 12

Ustanovení o dokladech, které se používají při uplatňování opatření Společenství, jež zahrnují kontrolu použití nebo místa určení zboží

Článek 471

Pro účely této kapitoly se rozumí

a) "příslušnými orgány"

celní orgán nebo každý jiný orgán, který je pověřen uplatňováním této kapitoly;

b) "úřadem"

celní úřad nebo subjekt na místní úrovni, který je pověřen uplatňováním této kapitoly.

Článek 472

1. Jestliže uplatňování některého opatření Společenství v oblasti dovozu, vývozu nebo oběhu zboží závisí na důkazu, že dotyčné zboží dosáhlo použití nebo místa určení stanoveného nebo předepsaného tímto opatřením, provádí se tento důkaz předložením kontrolního výtisku T5. Kontrolním výtiskem T5 se rozumí kontrolní vyhotovení vystavené na tiskopise T5, které je za podmínek uvedených v článku 478 případně doplněno jedním nebo dvěma doplňkovými listy T5 bis nebo za podmínek uvedených v článcích 479 a 480 jedním nebo více ložnými listy T5.

Není vyloučeno použít současně více kontrolních výtisků T5 k rozdílným účelům, pokud použití každého z nich stanoví opatření Společenství.

2. Osoba, která podepíše kontrolní výtisk T5 ve smyslu odstavce 1, je povinna zajistit, aby zboží v něm uvedené dosáhlo deklarovaného použití nebo místa určení.

Článek 473

Tiskopisy, na nichž se vystavuje kontrolní výtisk T5, musí odpovídat vzorům uvedeným v přílohách 63, 64 a 65. Tyto tiskopisy se vyplňují s ohledem na vysvětlivky uvedené v příloze 66 a případně s ohledem na doplňující údaje stanovené v jiných předpisech Společenství. Každý členský stát vysvětlivky doplní podle své potřeby. Kontrolní výtisk T5 se vystavuje a používá v souladu s články 476 až 485.

Článek 474

1. Použije se papír světle modré barvy klížený ke psaní o plošné hmotnosti alespoň 40 g/m2. Papír musí být dostatečně neprůsvitný, aby údaje zapsané na jedné straně neovlivňovaly čitelnost údajů na straně druhé, a nesmí se při běžném používání trhat ani mačkat.

2. Tiskopisy mají rozměry

a) 210 × 297 mm u tiskopisu T5 (příloha 63) a doplňkového listu T5 bis (příloha 64), přičemž přípustná odchylka je do – 5 mm a do + 8 mm na délku;

b) 297 × 420 mm u ložných listů T5 (příloha 65), přičemž přípustná odchylka je od – 5 mm do + 8 mm na délku.

3. Jednotlivá vyhotovení tiskopisů se označí barevně takto:

- prvopis má na pravém okraji průběžný černý pruh,

- tento pruh je přibližně 3 mm široký

4. Adresa, na kterou se tiskopisy vracejí, a upozornění na přední straně tiskopisů mohou být vytištěny červeně.

Článek 475

Příslušné orgány členských států mohou vyžadovat, aby tiskopisy kontrolního výtisku T5 obsahovaly název a adresu tiskárny nebo značku umožňující její identifikaci. Kromě toho mohou tisk tiskopisů podmínit předchozím technickým schválením.

Článek 476

Kontrolní výtisk T5 musí být vyhotoven v některém z úředních jazyků Společenství, který je přijatelný pro příslušné orgány členského státu odeslání.

V případě potřeby mohou příslušné orgány jiného členského státu, ve kterém musí být doklad předložen, vyžadovat jeho překlad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků tohoto členského státu.

Článek 477

1. Kontrolní výtisk T5 musí být vyplněn buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem. Může být vyplněn i čitelně rukou, inkoustem a hůlkovým písmem.

Tiskopisy nesmějí obsahovat výmazy ani přepisy. Změny je třeba provádět škrtnutím nesprávných a případně doplněním nezbytných údajů. Každá takto provedená oprava musí být podepsána osobou, která ji provedla, a výslovně potvrzena příslušnými orgány.

2. Kontrolní výtisk T5 může být zhotoven a vyplněn také reprodukčním postupem, jsou-li přesně dodrženy ustanovení o vzorech tiskopisů, papíru, rozměrech, použitém jazyce, čitelnosti, zákazu vymazávání a přepisování a provádění změn.

Článek 478

1. Příslušné orgány každého členského státu mohou povolit, aby podniky usazené na jejich území doplňovaly kontrolní výtisk T5 jedním nebo více doplňkovými listy T5 bis, jestliže se všechny tiskopisy vztahují pouze na jednu zásilku zboží, která byla naložena na jeden dopravní prostředek a která je určena stejnému příjemci a ke stejnému použití nebo na stejné místo určení.

2. Počet doplňkových listů T5 bis se uvede v kolonce 3 kontrolního výtisku T5, který doplňují. Registrační číslo kontrolního výtisku T5 se zaznamená do kolonky každého doplňkového listu T5 bis vyhrazeného pro tento údaj. Celkový počet nákladových kusů uvedených v kontrolním výtisku T5 a na doplňkovém listu nebo doplňkových listech T5 bis se uvede v kolonce 6 kontrolního výtisku T5.

Článek 479

1. Příslušné orgány každého členského státu mohou povolit, aby podniky usazené na jejich území doplňovaly kontrolní výtisk T5 jedním nebo více ložnými listy T5, které obsahují údaje uváděné jinak v kolonkách 31, 33, 35, 38, 100, 103 a 105 kontrolního výtisku T5, pokud se všechny tiskopisy vztahují pouze na jednu zásilku zboží, která byla naložena na jeden dopravní prostředek a která je určena stejnému příjemci a ke stejnému použití nebo na stejné místo určení.

2. Jako ložný list T5 lze použít pouze přední stranu tiskopisu. Každá položka zboží uvedeného v ložném listu T5 musí být opatřena pořadovým číslem; veškeré údaje stanovené v nadpisech jednotlivých kolonek listu musí být vyplněny.

Poslední zápis se bezprostředně vodorovně podtrhne a nevyužitá místa se proškrtnou, aby nemohla být použita pro další zápisy. Celkový počet nákladových kusů uvedených v ložných listech a celková hrubá a čistá hmotnost se uvede do příslušných kolonek ve spodní části sloupců.

3. Jestliže se používají ložné listy T5, proškrtnou se kolonky 31, 33, 35, 38, 100, 103 a 105 kontrolního výtisku T5, k němuž se připojují; doplňkové listy T5 bis nesmějí být připojeny.

4. Počet použitých ložných listů T5 se uvede v kolonce 4 kontrolního výtisku T5. Registrační číslo kontrolního výtisku T5 se uvede v kolonce vyhrazeném pro registraci každého ložného listu T5. Celkový počet nákladových kusů uvedených v ložných listech se uvede v kolonce 6 kontrolního výtisku T5.

Článek 480

1. V povolení podle čl. 479 odst. 1 může být stanoveno, aby podniky, jejichž obchodní záznamy se zakládají na integrovaném systému počítačového zpracování dat, používaly takto vystavené ložné listy T5, které sice obsahují všechny údaje podle vzoru uvedeného v příloze 65, avšak nesplňují všechny podmínky uvedené v článcích 473 až 475 a 477 a podmínku opatřit každou položku ložného listu pořadovým číslem uvedenou v čl. 479 odst. 2.

Tyto ložné listy však musí být vytvořeny a vyplněny tak, aby je příslušné úřady mohly bez potíží využívat.

2. Povolení se udělí pouze podnikům poskytujícím veškeré záruky, které příslušné orgány považují za vhodné.

3. Lze rovněž povolit, aby jako ložné listy podle čl. 479 odst. 1 byly používány seznamy s popisem zboží, které jsou vyhotoveny pro účely splnění formalit pro vývoz nebo odeslání, i pokud tyto seznamy sestavuje podnik, jehož obchodní záznamy se nezakládají na integrovaném systému počítačového zpracování dat.

4. Držitel povolení ručí za každé zneužití ložných listů, které vystavil, třetími osobami.

Článek 481

1. Kontrolní výtisk T5 a případně doplňkové listy T5 bis nebo ložné listy T5 vystaví zúčastněná osoba v prvopise a alespoň jedné kopii. Zúčastněná osoba musí každý doklad jednotlivě podepsat.

2. Kontrolní výtisk T5 a případně doplňkové listy T5 bis nebo ložné listy T5 musí obsahovat všechny údaje, které vyžadují ustanovení o kontrolních opatřeních Společenství, pokud jde o popis zboží a zvláštní záznamy.

3. Jestliže se zboží nepropouští do tranzitního režimu Společenství, musí kontrolní výtisk T5 obsahovat rovněž odkaz na doklad použitý při dotyčném tranzitním režimu. Není-li zboží dopravováno v tranzitním režimu, musí kontrolní výtisk T5 obsahovat některou z těchto poznámek:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito,

- ingen forsendelsesprocedure,

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren,

- είτε σε μνεία "Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης",

- goods not covered by a transit procedure,

- marchandises hors procédure de transit,

- merci non vincolate ad una procedura di transito,

- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,

- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito.

4. Doklad o tranzitním režimu Společenství nebo doklad pro použitý tranzitní režim musí obsahovat odkaz na jeden nebo více vystavených kontrolních výtisků T5.

Článek 482

1. Jestliže se zboží dopravuje v tranzitním režimu Společenství nebo v jiném tranzitním režimu, vystaví kontrolní výtisk T5 úřad odeslání.

Úřad odeslání si ponechá jednu kopii kontrolního výtisku T5. Prvopis kontrolního vyhotovení T5 provází zboží alespoň k místu, kde je provedena kontrola použití nebo místa určení, za stejných podmínek jako doklad vystavený pro použitý tranzitní režim.

2. Jestliže se zboží, které podléhá kontrole použití nebo místa určení, nedopravuje v tranzitním režimu, vystaví kontrolní výtisk T5 příslušné orgány členského státu odeslání. Tyto si ponechají kopii kontrolního výtisku T5.

Kontrolní výtisk T5 musí být opatřen některou z poznámek uvedenou v čl. 481 odst. 3.

3. Příslušné orgány členského státu odeslání opatří kontrolní výtisk T5 a případně jeden nebo více doplňkových listů T5 bis nebo ložné listy T5 úředním záznamem. Úřední záznam musí obsahovat následující údaje, které se dle možností zapíší do kolonky A (úřad odeslání) těchto dokladů:

a) na kontrolním výtisku T5 název a otisk razítka úřadu odeslání, podpis příslušné osoby, datum záznamu a registrační číslo, které může být na tiskopis předtištěno;

b) na doplňkovém listu T5 bis nebo ložném listu T5 číslo uvedené na kontrolním výtisku T5. Toto číslo se vyznačí buď otiskem razítka, který obsahuje název úřadu odeslání, nebo rukou. V tom případě je nutno připojit otisk úředního razítka úřadu.

Prvopisy se předají zúčastněné osobě, jakmile jsou splněny nutné správní formality.

4. Zboží a prvopisy kontrolních výtisků T5 musí zúčastněná osoba předložit úřadu určení.

Článek 483

1. Úřad určení provádí kontrolu stanoveného nebo předepsaného použití nebo místa určení nebo zajišťuje její provádění na svou odpovědnost.

2. Úřad určení musí zaznamenávat, případně prostřednictvím uchování kopie, údaje uvedené v kontrolních výtiscích T5 a o výsledcích provedených kontrol.

3. Aniž je dotčen článek 485, zašle se prvopis kontrolního výtisku T5, řádně opatřený úředním záznamem úřadu určení, po vyřízení všech potřebných formalit neprodleně na adresu uvedenou v kolonce "Vrátit".

Článek 484

Osoba, která úřadu určení předkládá kontrolní výtisk T5 a zásilku, k níž se vztahuje, může na žádost obdržet stvrzenku vystavenou na tiskopise podle vzoru uvedeného v příloze 47.

Stvrzenka nemůže nahradit kontrolní výtisk T5.

Článek 485

1. Příslušné orgány členských států povolí rozdělení zásilky provázené kontrolním výtiskem T5 a tohoto kontrolního výtisku T5 před ukončením režimu, pro který byl tento výtisk vystaven. Rozdělené zásilky mohou být dále děleny.

2. Uplatněním odstavce 1 nejsou dotčena opatření Společenství týkající se výrobků pocházející z intervenčních zásob, které podléhají kontrole použití a/nebo místa určení a které jsou před dosažením svého zvláštního použití nebo místa určení zpracovávány v jiném členském státě.

3. Rozdělení podle odstavce 1 se provádí za podmínek stanovených v odstavcích 4 až 7. Členské státy se mohou od těchto podmínek odchýlit, jestliže má celá rozdělená zásilka dosáhnout navrhovaného určení v členském státě, v němž byla rozdělena.

4. Úřad, u kterého se rozdělení provádí, vystaví s použitím tiskopisu kontrolního výtisku T5 pro každou část rozdělené zásilky podle článku 481 výpis z kontrolního výtisku T5.

Každý výpis musí obsahovat kromě jiných údajů zvláštní údaje, které byly uvedeny v kolonkách 100, 104, 105, 106 a 107 původního kontrolního výtisku T5, a dále čistá hmotnost a množství dotyčného zboží. V kolonce 106 každého výpisu se uvedou registrační čísla, datum, úřad, který vystavil původní kontrolní výtisk T5, a země, ve které byl původní kontrolní výtisk T5 vystaven; k tomu se použije některá z těchto poznámek:

- Extracto del ejemplar de control: …

(número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar: …

(nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: …

(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: …

(αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως)

- Extract of control copy: …

(Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrôle: …

(numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo: …

(numéro, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: …

(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: …

(número, data, estância, país de emissão)

5. Úřad, u kterého se provádí rozdělení zásilky, o tom provede záznam na původním kontrolním výtisku T5. K tomuto účelu uvede v kolonce "Kontrola použití nebo místa určení" některou z těchto poznámek:

- … (número) extractos expedidos — copias adjuntas,

- … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet,

- … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei,

- … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα,

- … (number) extracts issued — copies attached,

- … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes,

- … (numéro) estratti rilasciati — copie allegate,

- … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd,

- … (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas

Původní kontrolní výtisk T5 se neprodleně spolu s kopiemi vystavených výpisů vrátí na adresu uvedenou v kolonce "Vrátit".

6. Prvopisy výpisů z kontrolního výtisku T5 provázejí dílčí zásilky, případně spolu s dokladem pro použitý celní režim.

7. Příslušné orgány členského státu určení provádějí kontroly stanoveného nebo předepsaného použití nebo místa určení dílčích zásilek nebo zajišťují jejich provádění. Výpisy opatřené záznamem podle čl. 483 odst. 3 zašlou na adresu uvedenou v kolonce "Vrátit".

8. Při dalším rozdělení podle odstavce 1 se použijí odstavce 2 až 7 přiměřeně.

Článek 486

1. Kontrolní výtisk T5 může být vystaven dodatečně, pokud

- opomenutí podání žádosti o jeho vystavení nebo jeho nevystavení v okamžiku odeslání zboží nezavinila zúčastněná osoba nebo pokud zúčastněná osoba může příslušným orgánům uspokojivě prokázat, že toto opomenutí nevzniklo z důvodu běžné nedbalosti,

- zúčastněná osoba prokáže, že se kontrolní výtisk T5 vztahuje na zboží, pro které byly splněny všechny správní formality,

- zúčastněná osoba předloží podklady potřebné pro vystavení uvedeného dokladu,

- příslušným orgánům je uspokojivě prokázáno, že vystavení kontrolního výtisku T5 dodatečně nepovede k získání neoprávněných finančních výhod na základě případně použitého tranzitního režimu, celního statusu zboží a jeho použití nebo místa určení.

2. Je-li kontrolního výtisku T5 vystavován dodatečně, musí být opatřen některou z těchto poznámek v červené barvě:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Délivré a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Zúčastněná osoba musí navíc zapsat do kontrolního výtisku T5 totožnost dopravního prostředku, kterým se zboží dopravovalo, datum odeslání a případně datum předložení zboží úřadu určení.

3. Kontrolní výtisk T5 vystavený dodatečně může úřad určení opatřit úředním záznamem, pouze pokud zjistí, že zboží uvedené v tomto dokladu dosáhlo stanoveného nebo předepsaného použití nebo místa určení v rámci opatření Společenství v oblasti dovozu zboží, jeho vývozu nebo jeho přepravy na celním území Společenství.

4. Při ztrátě prvopisu mohou být vystaveny duplikáty kontrolního výtisku T5, výpisu z kontrolního výtisku T5, doplňkových listů T5 bis a ložných listů T5. Duplikát musí obsahovat nápis "DUPLIKÁT" hůlkovým písmem v červené barvě, otisk razítka úřadu, který jej vystavil, a podpis příslušného úředníka.

Článek 487

Jestliže ustanovení týkající se opatření Společenství nestanoví jinak, může každý členský stát odchylně od článku 472 stanovit, že skutečnost, že zboží dosáhlo stanoveného nebo předepsaného použití nebo místa určení, se prokazuje v souladu s vnitrostátními postupy, pokud zboží neopustí území tohoto členského státu dříve, než dosáhne stanoveného nebo předepsaného použití nebo místa určení.

Článek 488

Příslušné orgány každého členského státu mohou osobě nebo osobám, které splňují podmínky stanovené v článku 489 a které chtějí dopravovat zboží, pro které je nutno vystavit kontrolní výtisk T5 (dále jen "schválený odesílatel"), v rámci své působnosti povolit, aby celnímu úřadu výstupu nepředkládaly ani zboží, ani související kontrolní výtisk T5.

Článek 489

1. Povolení podle článku 488 se uděluje pouze osobám,

a) které odesílají zboží pravidelně;

b) jejichž záznamy umožňují příslušným orgánům kontrolovat dané operace;

c) které poskytly globální záruku, jestliže to vyžadují předpisy o vystavování kontrolního výtisku T5;

d) které se nedopustily žádného závažného nebo opakovaného porušení celních ani daňových předpisů.

2. Příslušné orgány přijmou vhodná opatření pro poskytování zajištění podle odst. 1 písm. c).

Článek 490

V povolení, které udělují příslušné orgány, se zejména stanoví

a) jeden nebo více úřadů, které jsou jako úřady odeslání příslušné pro uskutečňované zásilky;

b) lhůta a ostatní pravidla, podle kterých schválený odesílatel oznamuje zamýšlené odeslání zásilek úřadu odeslání, aby tento úřad mohl případně před odesláním zboží provést jeho kontrolu;

c) lhůta, ve které musí být zboží předloženo úřadu určení, tato lhůta se stanoví podle přepravních podmínek;

d) opatření, která je nutno přijmout ke ztotožnění zboží. Příslušné orgány mohou stanovit, že dopravní prostředky nebo nákladové kusy musí schválený odesílatel opatřit zvláštními závěrami, jejichž vzor schvalují příslušné orgány.

Článek 491

1. Povolení stanoví, že kolonka "Úřad odeslání" na přední straně kontrolního výtisku T5

a) se předem opatří otiskem razítka úřadu odeslání a podpisem úředníka tohoto úřadu,

nebo

b) opatří schválený odesílatel otiskem zvláštního kovového razítka schváleného celními orgány, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze 62, avšak tento otisk může být na tiskopisy předtištěn, jestliže tisk provádí tiskárna k tomu schválená.

Schválený odesílatel musí v této kolonce uvést datum odeslání a opatřit tranzitní prohlášení číslem podle pravidel stanovených v povolení.

2. Celní orgány mohou předepsat použití tiskopisů, které jsou opatřeny rozlišovacím znakem.

Článek 492

1. Nejpozději v okamžiku odeslání zboží uvede schválený odesílatel v řádně vyplněném kontrolním výtisku T5 na přední straně v kolonce "Kontrola zboží úřadem odeslání" lhůtu pro předložení zboží úřadu určení, důkazy požadované členským státem odeslání ohledně vývozního dokladu, opatření přijatá ke ztotožnění zboží a některou z těchto poznámek:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Po odeslání zašle schválený odesílatel kopii kontrolního výtisku T5 spolu se všemi podklady, na jejichž základě bylo vystaveno, neprodleně úřadu odeslání.

3. Jestliže úřad odeslání provádí při odeslání zásilky kontrolu, zaznamená to v kolonce "Kontrola zboží úřadem odeslání" na přední straně kontrolního výtisku T5.

4. Řádně vyplněný kontrolní výtisk T5, obsahující údaj podle odstavce 1 a podepsaný schváleným odesílatelem, se považuje za vystavený úřadem odeslání, který jej opatřil předem otiskem razítka podle čl. 491 odst. 1 písm. a) nebo jehož název obsahuje otisk zvláštního razítka podle čl. 491 odst. 1 písm. b), pro účely prokazování skutečnosti, že dané zboží dosáhlo stanoveného použití nebo místa určení.

Článek 493

1. Schválený odesílatel je povinen

a) dodržovat všechny podmínky stanovené v této kapitole a v povolení;

b) přijmout všechna potřebná opatření, aby bezpečně uchovával zvláštní razítko nebo tiskopisy opatřené otiskem razítka úřadu odeslání nebo zvláštního razítka.

2. Schválený odesílatel nese veškeré důsledky, zejména finanční, které vyplývají z chyb, opomenutí nebo jiných nedostatků při vystavování kontrolního výtisku T5 nebo ke kterým dojde v průběhu postupů, které má provádět podle povolení uvedeného v článku 488.

3. Zneužije-li kdokoli kontrolní výtisky T5, které jsou předem opatřeny otiskem razítka úřadu odeslání nebo zvláštního razítka, odpovídá schválený odesílatel, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření, za zaplacení dlužného cla a ostatních dávek uložených v členském státě, které nebyly zaplaceny, a za náhradu finančních výhod, které byly získány na základě zneužití uvedeného výtisku, pokud neprokáže příslušným orgánům, které jej schválily, že přijal opatření uvedená v odst. 1 písm. b).

Článek 494

1. Příslušné orgány mohou schválenému odesílateli povolit, aby kontrolní výtisky T5 opatřené otiskem zvláštního razítka uvedeného v příloze 62 vytvořené pomocí počítačového zpracování dat nepodepisoval. Toto povolení se udělí za podmínky, že se schválený odesílatel, aniž jsou dotčena trestněprávní opatření, příslušným orgánům předem písemně zaváže, že se zaručuje za zaplacení dlužného cla a ostatních dávek uložených v členském státě, které nebyly zaplaceny, a za náhradu finančních výhod, které byly získány na základě zneužití použití kontrolních výtisků T5 opatřených otiskem zvláštního razítka.

2. Kontrolní výtisky T5 vystavené podle odstavce 1 musí být v kolonce vyhrazeném pro podpis schváleného odesílatele opatřeny některou z těchto poznámek:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článek 495

Tiskopisy uvedené v přílohách I, II a III nařízení Komise (EHS) č. 2823/87 [14], které byly používány před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být dále používány do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31. prosince 1995.

HLAVA III

CELNÍ REŽIMY S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM

KAPITOLA 1 Obecná ustanovení

Oddíl 1

Definice

Článek 496

Pro účely této hlavy se rozumí:

a) celním úřadem vykonávajícím dohled celní úřad uvedený v povolení, který celní orgány členského státu, který povolení udělil, zmocní ke kontrole režimu;

b) celním úřadem, který propouští zboží do celního režimu celní úřad nebo celní úřady uvedené v povolení, které celní orgány členského státu, který povolení udělil, zmocní k přijímání celních prohlášení s návrhem na propuštění zboží do jednoho nebo více celních režimů;

c) celním úřadem, který ukončuje celní režim celní úřad nebo celní úřady uvedené v povolení, které celní orgány členského státu, který povolení udělil, zmocní k přijímání celních prohlášení, které zboží po jeho propuštění do celního režimu s hospodářským účinkem přidělují celně schválené určení.

Oddíl 2

Povolení režimu – běžný postup

Článek 497

1. Aniž je dotčen odstavec 3 a články 568, 656, 695 a 760, podává se žádost o povolení celního režimu s hospodářským účinkem, včetně povolení provozovat celní sklad nebo použít režim uskladňování v celním skladu, (dále jen "žádost") písemně.

Žádost odpovídá příslušnému vzoru uvedenému v příloze 67. Žadatel ve své žádosti uvádí veškeré údaje k jednotlivým bodům použitého vzoru v přílohách 67/A až 67/E s přihlédnutím k vysvětlivkám. Znění vysvětlivek nemusí být v žádosti uvedeno. Žádost musí být opatřena datem a podpisem.

Jestliže se příslušné celní orgány domnívají, že údaje v žádosti nejsou dostatečné, nevylučuje tento odstavec, aby si celní orgány vyžádaly poskytnutí dalších údajů potřebných k uplatňování předpisů z jiných oblastí, než na které se vztahuje tato hlava.

2. K žádosti se připojí prvopisy nebo kopie všech uvedených podkladů nebo dokladů k požadovaným údajům, jejichž předložení je potřebné pro její přezkoumání. K žádosti mohou být přiloženy také doplňující listy, je-li některé údaje nutné podrobněji rozvést. Všechny podklady, doklady nebo doplňující listy přiložené k žádosti jsou její součástí. Počet příloh je nutno uvést v žádosti.

3. Celní orgány mohou v jednotlivých případech povolit, aby držitel povolení žádající o prodloužení platnosti nebo změnu svého povolení mohl podat jednoduchou písemnou žádost, která obsahuje zejména odkaz na předchozí povolení a případně údaje potřebné k provedení jeho změny.

4. S výhradou zjednodušeného postupu podle článků 568, 656, 695 a 760 jsou žádosti, které nesplňují podmínky stanovené v tomto článku a které nejsou předloženy v souladu s články 509, 555, 651, 691 a 750, nepřípustné.

Článek 498

Podání žádosti podepsané žadatelem se považuje za projev vůle zúčastněné osoby použít požadovaný celní režim s hospodářským účinkem, a aniž jsou dotčeny případné sankční předpisy, považuje se podání žádosti v souladu s předpisy členských států za závazek, pokud jde o

- správnost údajů uvedených v žádosti,

- pravost připojených podkladů a

- dodržování všech povinností souvisejících s požadovaným celním režimem s hospodářským účinkem.

Článek 499

1. Než celní orgány, které jsou k tomu příslušné, udělí povolení, ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro jeho udělení.

2. Povolení se neudělí, je-li žádost nepřípustná podle čl. 497 odst. 4.

Článek 500

1. Aniž jsou dotčeny články 568, 656, 695 a 760, vystavují se povolení podle článku 85 kodexu, včetně povolení provozovat celní sklad nebo použít režim uskladňování v celním skladu, podle vzoru a podle ustanovení uvedených v přílohách 68/A až 68/E. Povolení musí být opatřeno datem a podpisem.

2. O udělení povolení se vyrozumí žadatel.

3. Aniž jsou dotčeny možné odchylky stanovené v čl. 556 odst. 1 a čl. 751 odst. 1, nabývá povolení účinnosti dnem vydání.

4. Povolení se může vztahovat podle případu na jedno nebo více propuštění do daného režimu.

5. Odchylně od odstavce 1, jde-li o prodloužení platnosti nebo o změnu již uděleného povolení, mohou celní orgány v jednotlivých případech na základě žádosti podle čl. 497 odst. 3 v rozhodnutí uvést údaje, která se mají být změněny, s odkazem na měněné povolení, nebo mohou udělit nové povolení.

Článek 501

1. Celní orgány žádost zamítnou, není-li splněna některá z podmínek pro udělení povolení.

2. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti se vyhotoví písemně a sdělí žadateli podle čl. 6 odst. 3 kodexu.

Článek 502

1. Celní orgány uchovávají žádosti a jejich přílohy společně s kopií případně vydaného povolení.

2. V případě udělení povolení činí lhůta pro uchovávání žádostí a příloh alespoň tři roky po ukončení kalendářního roku, v němž povolení pozbylo platnosti, a v případě povolení provozovat celní sklad nebo použít režim uskladňování v celním skladu po konci roku, v němž bylo povolení odňato nebo zrušeno.

3. V případě zamítnutí žádosti nebo odnětí nebo zrušení povolení se žádost a případně udělené povolení nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti se všemi přílohami uchovávají alespoň tři roky po ukončení kalendářního roku, v němž byla žádost zamítnuta nebo povolení odňato nebo zrušeno.

KAPITOLA 2 Uskladňování v celním skladu

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Pododdíl 1

Definice a typy celních skladů

Článek 503

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) zemědělskými produkty zboží, na které se vztahují nařízení uvedená v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 [15]. Za zemědělské produkty se považuje i zboží, na které se vztahují nařízení Rady (EHS) č. 3033/80 [16] (zboží vyrobené zpracováním zemědělských produktů) a (EHS) č. 3035/80 [17] (zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, které není uvedeno v příloze II Smlouvy);

b) zálohou platba částky odpovídající vývozní náhradě před vývozem zboží, jestliže tuto platbu stanoví nařízení Rady (EHS) č. 565/80;

c) předfinancovaným zbožím všechno zboží určené k vývozu v nezměněném stavu, na něž je vyplácena záloha, bez ohledu na to, jak je podle režimu Společenství umožňujícího vyplácení zálohy nazýváno;

d) základními předfinancovanými výrobky všechny produkty určené k vývozu po zpracování, na něž je vyplácena záloha, pokud jejich zpracování překračuje rámec manipulace ve smyslu článku 532;

e) zpracovanými výrobky všechny výrobky nebo zboží, které vznikly zpracováním základního předfinancovaného výrobku, bez ohledu na to, jak jsou podle režimu Společenství umožňujícího vyplácení zálohy nazývány.

Článek 504

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, označují se celní sklady, v nichž se zboží skladuje v režimu uskladňování v celním skladu, pro rozlišení takto:

- "sklad typu A": veřejný celní sklad podle čl. 99 druhého pododstavce první věty kodexu, za který odpovídá skladovatel;

- "sklad typu B": veřejný celní sklad podle čl. 99 druhého pododstavce první věty kodexu, za který odpovídá ukladatel ve smyslu čl. 102 odst. 1 kodexu postupem podle čl. 105 druhého pododstavce kodexu;

- "sklad typu C": soukromý celní sklad podle čl. 99 druhého pododstavce druhé věty kodexu, kde skladovatel je zároveň ukladatelem, avšak nemusí být nutně také majitelem zboží;

- "sklad typu D": soukromý celní sklad podle čl. 99 druhého pododstavce druhé věty kodexu, kde skladovatel je zároveň ukladatelem, avšak nemusí být nutně také majitelem zboží, přičemž se uplatňuje postup podle čl. 112 odst. 3 kodexu.

2. Režim uskladňování v celním skladu, kdy se jedná o soukromý sklad podle čl. 99 druhého pododstavce druhé věty kodexu a skladovatel je zároveň ukladatelem, avšak nemusí být nutně také majitelem zboží, se použije také na skladování zboží ve skladovacích zařízení držitele povolení podle čl. 98 odst. 3 kodexu. Tento sklad se označuje jako "sklad typu E".

3. Jestliže uskladňování v celním skladu provozují v podobě veřejného skladu podle čl. 99 druhého pododstavce první věty kodexu celní orgány, označuje se tento sklad jako "sklad typu F".

4. Jednotlivé typy celních skladů uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 nesmějí být umístěny společně ve stejných prostorech nebo na stejném místě.

Pododdíl 2

Umístění celního skladu

Článek 505

1. S výjimkou skladů typu E a F tvoří celní sklad prostor nebo jiné vymezené místo, které je schváleno celními orgány.

2. Jestliže se celní orgány rozhodnou provozovat celní sklad typu F, označí prostor nebo vymezené místo, které slouží jako celní sklad. Toto rozhodnutí se uveřejní formou používanou v daném členském státě pro zveřejňování právních a správních předpisů.

3. Místo, které celní orgány schválí podle článku 185 jako "dočasný sklad" nebo které spravují celní orgány, může být zároveň schváleno také jako celní sklad typu A, B, C nebo D nebo provozováno jako sklad typu F.

Článek 506

Celní sklady typů A, C, D a E mohou být rovněž schváleny jako předzásobovací sklady podle článku 38 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 [18].

Pododdíl 3

Obchodněpolitická opatření

Článek 507

Jestliže právní předpisy Společenství stanoví obchodněpolitická opatření

a) týkající se propouštění zboží do volného oběhu, nepoužijí se na propouštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu a po celou dobu jeho skladování;

b) týkající se vstupu zboží na celní území Společenství, použijí se na propuštění zboží, které není zbožím Společenství, do režimu uskladňování v celním skladu;

c) týkající se vývozu zboží, použijí se na vývoz zboží Společenství po propuštění do režimu uskladňování v celním skladu z celního území Společenství.

Oddíl 2

Udělování povolení

Článek 508

Tento oddíl se vztahuje na všechny typy celních skladů, s výjimkou skladů typu F.

Článek 509

Žádost o povolení provozovat celní sklad se podává podle článku 497 a přílohy 67/A celním orgánům, které k tomu určí členský stát, na jehož území se nacházejí místa schválená jako celní sklady, a v případě skladů typu E se žádost podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž je vedeno hlavní účetnictví skladovatele.

Článek 510

1. Povolení může být uděleno pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže, že zřízení celního skladu je hospodářskou potřebou a že sklad je určen zejména ke skladování zboží, aniž je vyloučena možnost provádět v tomto skladu běžné manipulace, zušlechťování nebo přepracování pod celním dohledem podle článků 106 a 109 kodexu, jestliže tyto činnosti v poměru ke skladování zboží nepřevažují.

2. Ve smyslu článku 86 kodexu se při kontrole přiměřenosti správních opatření spojených s dohledem a kontrolou skladu a hospodářských potřeb skladování přihlédne zejména také k typu skladu a k postupům, které zde mohou být použity.

Článek 511

1. Povolení vydávají celní orgány, které tím pověří členský stát, v němž byla podána žádost podle článku 509.

Povolení nabývá účinnosti dnem vydání nebo k pozdějšímu datu, pokud tak stanoví. Jestliže však ve výjimečných případech celní orgány sdělí souhlas s udělením povolení žadateli o zřízení soukromého celního skladu jinou písemnou formou než použitím tiskopisu uvedeného v příloze 68/A, nabývá povolení účinnosti dnem tohoto oznámení. Kopie oznámení se přiloží k povolení a stává se jeho nedílnou součástí.

2. Aniž jsou dotčeny předpisy o zrušení, odnětí a změnách povolení, uděluje se povolení na dobu neurčitou.

3. V povolení se zejména uvede, který celní úřad je příslušný vykonávat dohled nad celním skladem. Může případně obsahovat podmínku, že zboží, které představuje nebezpečí nebo které by mohlo znehodnotit ostatní zboží nebo které z jiných důvodů vyžaduje skladování ve zvláštních zařízeních, je nutno skladovat ve speciálně vybavených prostorách.

Jedná-li se o soukromý sklad, může být kromě toho uvedeno, které kategorie zboží se zde smějí skladovat.

4. Jestliže zúčastněná osoba požádá, aby mohla předložit zboží a celní prohlášení pro propuštění do určitého celního režimu u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, a jestliže tím není ohrožen řádný průběh operací, mohou celní orgány zmocnit jeden nebo více celních úřadů, aby vykonávaly funkci celních úřadů, které propouštějí zboží do celního režimu.

Jestliže se daný celní režim týká více členských států, zašlou celní orgány, které povolení udělí, jeho kopii ostatním dotčeným celním orgánům.

Článek 512

1. Podmínka hospodářské potřeby uskladňování v celním skladu podle čl. 510 odst. 1 se již nepovažuje za splněnou, jestliže držitel povolení písemně požádá o jeho odnětí.

2. Povolení může být rovněž odňato, jestliže celní orgány dospějí k názoru, že celní sklad není nebo již není využíván v míře, která by opravňovala jeho zachování.

Oddíl 3

Propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu

Článek 513

1. Zboží určené k propuštění do režimu uskladňování v celním skladu a příslušné celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu se předkládají celnímu úřadu vykonávajícímu dohled nebo při použití čl. 511 odst. 4 některému celnímu úřadu uvedenému v povolení, který propouští zboží do celního režimu.

2. Při použití čl. 511 odst. 4 druhého pododstavce zašle celní úřad, který propouští zboží do celního režimu, kopii nebo duplikát celního prohlášení podle odstavce 1 nebo kopii správního nebo obchodního dokladu sloužícího k propuštění do celního režimu celnímu úřadu vykonávajícímu dohled, jakmile povolí propuštění. Jméno a adresa tohoto celního úřadu se uvede v kolonce 44 celního prohlášení nebo použitého správního nebo obchodního dokladu.

Celní úřad, který propouští zboží do celního režimu, může celní úřad vykonávající dohled požádat, aby jej uvědomil o příchodu zboží, jestliže to považuje za nezbytné.

Ustanovení o režimu uskladňování v celním skladu se na zboží vztahují ode dne přijetí celního prohlášení pro propuštění do celního režimu celním úřadem, který propouští zboží do celního režimu, a toto celní prohlášení se použije rovněž pro dopravu, která se má uskutečnit co nejrychleji, a pro vstup zboží do celního skladu bez předložení celnímu úřadu vykonávajícímu dohled.

Tento postup se nevztahuje na sklady typu B.

3. Postup uvedený v odstavci 2 lze použít také bez podání žádosti zúčastněných osob z důvodů souvisejících se správní organizací celních úřadů, zejména v souvislosti s použitím počítačového zpracování dat.

Pododdíl 1

Běžný postup

Článek 514

Celní prohlášení podle článku 513 se podává podle článků 198 až 252.

Pododdíl 2

Zjednodušený postup

Článek 515

Zjednodušené postupy podle článku 76 kodexu lze použít za podmínek stanovených v článcích 268 až 274.

Článek 516

Postupy uvedené v článcích 514 a 515 se vztahují také na propuštění zboží nacházejícího se v dočasném uskladnění podle čl. 505 odst. 3 do režimu uskladňování v celním skladu.

Oddíl 4

Provoz celního skladu a průběh režimu uskladňování v celním skladu

Pododdíl 1

Evidence zboží

Článek 517

1. V skladech typu A, C, D a E určí celní orgány skladovatele jako osobu povinnou vést evidenci ve smyslu článku 105 kodexu.

Evidence skladovaného zboží musí být přístupná celnímu úřadu vykonávajícímu dohled, aby mu umožnila provádění kontrol.

2. V případě skladu typu B uchovává celní úřad vykonávající dohled celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu uskladňování v celním skladu a správní doklady použité k tomuto účelu s cílem kontrolovat jejich vyřízení. Evidence zboží se nevede.

Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství o uchovávání celních dokladů, může celní úřad vykonávající dohled v rámci své správní organizace stanovit lhůty pro uchovávání celních prohlášení ve svých prostorách. Tyto lhůty mohou být prodlouženy.

Jestliže zboží, na něž se celní prohlášení vztahuje, nedosáhlo do uplynutí této lhůty celně schváleného určení, požádá celní úřad vykonávající dohled, aby dané zboží dosáhlo tohoto určení nebo aby původní celní prohlášení nebo doklad s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu bylo nahrazeno novým celním prohlášením, které bude obsahovat všechny údaje uvedené v původním celním prohlášení nebo dokladu.

3. V případě skladů typu F musí záznamy celních úřadů obsahovat všechny údaje uvedené článku 520. Tyto záznamy nahrazují evidenci zboží ve smyslu článku 105 kodexu.

Článek 518

Aniž je dotčen čl. 517 odst. 3, nevede celní úřad vykonávající dohled evidenci skladovaného zboží.

Může vést pro vlastní správní účely seznam všech přijatých celních prohlášení.

Článek 519

Jestliže obchodní nebo daňové účetnictví zúčastněné osoby obsahuje všechny údaje, které jsou s ohledem na typ skladu a postupy pro propouštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu a pro ukončení tohoto režimu potřebné ke kontrole, a tyto údaje lze využít pro účely kontroly, schválí celní orgány toto účetnictví jako evidenci zboží ve smyslu článku 105 kodexu.

Článek 520

1. Evidence zboží ve smyslu článku 105 kodexu musí obsahovat všechny údaje potřebné pro řádné provádění a kontrolu režimu uskladňování v celním skladu.

Zejména musí obsahovat

a) všechny údaje, které jsou uvedeny v kolonkách 1, 31, 37 a 38 celního prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu;

b) odkaz na celní prohlášení, na jejichž základě zboží dosáhlo celně schváleného určení ukončujícího režim uskladňování v celním skladu;

c) datum a odkazy na ostatní celní doklady a všechny ostatní podklady, které se týkají propuštění do režimu uskladňování v celním skladu nebo k ukončení tohoto režimu;

d) údaje nezbytné ke sledování zboží, zejména ke zjištění, kde se zboží nachází, včetně údajů o případném převozu zboží z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu uskladňování v celním skladu;

e) údaje o společném skladování zboží podle článku 524;

f) všechny ostatní údaje, které jsou případně potřebné ke ztotožnění zboží;

g) údaje o obvyklých formách manipulace, jimž se zboží podrobilo;

h) údaje o tom, že zboží dočasně opustilo celní sklad.

2. Evidence zboží skladu typu D musí kromě údajů podle odstavce 1 obsahovat také údaje uvedené na minimálním senamu v příloze 37.

3. Evidence zboží musí kdykoli zachycovat současný stav skladovaného zboží, které se ještě nachází v režimu uskladňování v celním skladu. Majitel skladu musí ve lhůtách určených celními orgány předkládat celnímu úřadu vykonávajícímu dohled výkaz stavu skladovaného zboží.

4. V případě použití čl. 112 odst. 2 kodexu musí evidence vykazovat celní hodnotu zboží před manipulací.

5. V případě použití zjednodušených postupů (při propuštění do režimu uskladňování v celním skladu nebo ukončení tohoto režimu) se tento článek použije přiměřeně.

Článek 521

1. Zápis zboží, které bylo ve skladu typu A, C nebo D propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, do evidence podle článku 107 kodexu se musí uskutečnit v okamžiku skutečného vstupu zboží do celního skladu na základě údajů přijatých nebo uznaných celním úřadem vykonávajícím dohled nebo celním úřadem, který propouští zboží do celního režimu, v souladu s čl. 513 odst. 2.

2. Jde-li o propuštění do režimu uskladňování v celním skladu typu E, musí se zápis do evidence zboží podle odstavce 1 uskutečnit v okamžiku příchodu zboží do skladovacích prostor držitele povolení.

3. Jestliže celní sklad slouží současně jako dočasný sklad podle čl. 505 odst. 3, musí se zápis do evidence zboží podle odstavce 1 uskutečnit

- při použití místního celního řízení podle článku 272 pro přechod z dočasného uskladnění do režimu uskladňování v celním skladu před uplynutím lhůty podle článku 49 kodexu,

- v ostatních případech v okamžiku propuštění zboží na základě podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

4. Zápis údajů o ukončení režimu uskladňování v celním skladu do evidence zboží se musí uskutečnit

- při použití některého zjednodušeného postupu nejpozději v okamžiku výstupu zboží z celního skladu,

- v ostatních případech v okamžiku propuštění zboží na základě podání celního prohlášení k určitému celně schválenému určení.

Pododdíl 2

Obvyklé formy manipulace

Článek 522

1. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, jsou obvyklé formy manipulace, jimž se může podrobit zboží, které není zbožím Společenství, uvedeny v příloze 69.

2. Pokud by v důsledku manipulace došlo u zboží ke zvýhodnění z hlediska dovozního cla ve srovnání se stejným zbožím před manipulací, může být manipulace povolena pouze v případě, že současně s žádostí o povolení obvyklé formy manipulace je podána žádost uvedená v čl. 112 odst. 2 kodexu.

V tomto případě není žádost, aby se přihlédlo k výhodnějším faktorům pro vyměření cla v skladu typu D podle čl. 112 odst. 3 kodexu, přípustná.

3. Pokud by v důsledku manipulace došlo k tomu, že by na zboží bylo nutno uložit vyšší dovozní clo než na totéž zboží před manipulací, musí zúčastněná osoba upustit od podání žádosti podle čl. 112 odst. 2 kodexu.

V tomto případě se musí skladovatel skladu typu D vzdát všech výhod, které by pro něj mělo přihlédnutí k faktorům pro vyměření cla, které by byly přijaty nebo uznány pro zboží podrobené manipulaci v době jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu.

4. Je-li zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu navrhováno v celním prohlášení na propuštění do jiného celního režimu než volného oběhu a použije-li se odstavec 2, uvede se v kolonce 31 celního prohlášení k tomuto určení některá z těchto poznámek:

- Mercancías MU,

- SB varer,

- UB-Waren,

- Εμπορεύματα ΣΕ,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU.

Tato poznámka se uvádí ve všech dokladech pro celní režim, do kterého je zboží následně propuštěno, nebo pro dočasné uskladnění, do kterého je zboží následně umístěno.

5. Je-li zboží, na něž se vztahuje odstavec 2, propuštěno do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, který by mohl vést ke vzniku celního dluhu, použije se informační list INF 8. Vystaví se v prvopise a jedné kopii na tiskopise podle vzoru a podle ustanovení uvedených v příloze 70.

Celní orgány, kterým se podává celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, který by mohl vést ke vzniku celního dluhu, si vyžádají pomocí informačního listu INF 8, který potvrdí, aby celní úřad vykonávající dohled nad celním skladem, kde byly prováděny obvyklé formy manipulace, uvedl druh, celní hodnotu a množství zboží uvedeného v celním prohlášení, ze kterých by se vycházelo, kdyby se dané zboží nepodrobilo dotyčné manipulaci.

Prvopis informačního listu INF 8 se zasílá celnímu úřadu vykonávajícímu dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem; kopii informačního listu INF 8 si ponechají celní orgány, které provedly potvrzení v kolonce 14 tiskopisu. Celní úřad vykonávající dohled nad celním skladem poskytne informace požadované v kolonkách 11, 12 a 13, provede úřední záznam v kolonce 15 a odešle prvopis informačního listu INF 8 zpět celnímu úřadu uvedenému v kolonce 4.

6. Deklarant může požádat, aby byl informační list INF 8 vystaven v okamžiku podání celního prohlášení podle odstavce 4.

V tomto případě poskytne celní úřad vykonávající dohled nad celním skladem informace požadované v kolonkách 11, 12 a 13, provede úřední záznam v kolonce 15 a vrátí prvopis informačního listu INF 8 deklarantovi.

Článek 523

1. Zúčastněná osoba musí v každém jednotlivém případě písemně požádat celní úřad vykonávající dohled o povolení provést obvyklé formy manipulace před jejich provedením.

2. Žádost o povolení obvyklé formy manipulace musí obsahovat všechny údaje, které jsou potřebné pro uplatňování ustanovení o režimu uskladňování v celním skladu, zejména čl. 522 odst. 2 a 3.

Pokud celní úřad vykonávající dohled žádost schválí, udělí povolení a opatří žádost příslušným úředním záznamem a otiskem svého úředního razítka. Článek 502 se použije přiměřeně.

3. Aniž je dotčen článek 522, může být v povolení provozovat celní sklad nebo, v případě skladů typu E, v povolení použít režim uskladňování v celním skladu uvedeno, jaké obvyklé formy manipulace se předpokládají v rámci tohoto režimu. Žádost podle odstavce 1 v tomto případě nahrazuje informování celního úřadu vykonávajícího dohled o zamýšlené manipulaci, jež se provádí ve formě úřadem stanovené.

Pododdíl 3

Společné skladování zboží s rozdílným celním statusem

Článek 524

1. Celní úřad vykonávající dohled povolí, aby bylo zboží Společenství, s výjimkou zboží uvedeného v čl. 98 odst. 1 písm. b) kodexu, skladováno spolu se zbožím, které není zbožím Společenství, v témže skladovacím zařízení, pokud tím není dotčeno řádné provádění operací.

2. Jestliže by společné skladování ve smyslu odstavce 1 vedlo k tomu, že by nebylo možné kdykoli zjistit celní status každého jednotlivého zboží, smí být společné skladování povoleno pouze tehdy, jestliže se jedná o rovnocenné zboží.

Za rovnocenné se považuje zboží, které spadá do stejné podpoložky kombinované nomenklatury, má stejnou obchodní jakost a vykazuje stejné technické charakteristiky.

Pododdíl 4

Dočasné opuštění celního skladu

Článek 525

1. Aby mohlo zboží dočasně opustit celní sklad, musí zúčastněná osoba pro každý jednotlivý případ písemně požádat celní úřad vykonávající dohled o povolení dříve, než zboží opustí prostor celního skladu.

2. Žádost o povolení přechodného opuštění celního skladu musí obsahovat všechny údaje, které jsou potřebné pro uplatňování ustanovení o režimu uskladňování v celním skladu. Pokud celní úřad vykonávající dohled žádost schválí, udělí povolení a opatří žádost příslušným úředním záznamem a otiskem svého úředního razítka.

Článek 502 se použije přiměřeně.

3. V povolení provozovat celní sklad může být uvedeno, že je přípustné, aby zboží dočasně opouštělo celní sklad. Žádost podle odstavce 1 v tomto případě nahrazuje informování celního úřadu vykonávajícího dohled o zamýšleném přechodném opuštění celního skladu, jež se provádí ve formě úřadem stanovené.

4. Pokud se zboží, které dočasně opustilo celní sklad, podrobilo obvyklým formám manipulace, použijí se články 522 a 523.

Pododdíl 5

Převoz zboží z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu uskladňování v celním skladu

Článek 526

1. Převoz zboží z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu uskladňování v celním skladu se uskutečňuje na podkladě tiskopisu vyhotoveného podle vzoru uvedeného v článku 205 postupem podle přílohy 71.

2. Zjednodušený postup uvedený v příloze 72 se použije,

- jestliže lze v celním skladu, z nějž se zboží odesílá, použít místní celní řízení podle čl. 253 odst. 3 pro propuštění do volného oběhu nebo ke zpětnému vývozu a v celním skladu, v němž má být zboží uskladněno, lze použít místní celní řízení pro propuštění do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 272,

nebo

- jestliže za oba sklady odpovídá táž osoba,

nebo

- jestliže existuje propojení evidence zboží těchto skladů pomocí počítačového zpracování dat.

3. Odpovědnost za převážené zboží přechází na skladovatele celního skladu, kam je zboží umisťováno, okamžikem příchodu zboží do nového skladu a s jeho zápisem do odpovídající evidence zboží.

4. Jestliže se zboží, které se má převážet, podrobilo běžným formám manipulace a jestliže se použije čl. 522 odst. 2, uvede se na dokladu uvedeném v článku 1 druh, celní hodnota a množství převáženého zboží, ze kterých by se vycházelo v případě vzniku celního dluhu, pokud by se dané zboží nepodrobilo uvedené manipulaci.

Ustanovení čl. 522 odst. 4, 5 a 6 se případně použijí i na toto zboží.

5. Zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu nelze převážet do jiného celního skladu bez ukončení celního režimu, je-li některý z uvedených skladů skladem typu B.

Pododdíl 6

Evidence zboží

Článek 27

Jestliže to celní úřad vykonávající dohled považuje za potřebné pro řádný provoz celního skladu, může vyžadovat pravidelné nebo nepravidelné provádění evidence veškerého zboží propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu nebo jeho části.

Oddíl 5

Ukončení režimu uskladňování v celním skladu

Článek 528

1. V případě společného skladování rovnocenného zboží ve smyslu čl. 524 odst. 2 se zboží uvedené v celním prohlášení pro určité celně schválené určení považuje podle volby zúčastněné osoby za zboží Společenství nebo za zboží, které není zbožím Společenství.

Uplatnění prvního pododstavce však nesmí vést k tomu, aby byl daný celní status přidělen většímu množství zboží, než je množství zboží s tímto statusem, které se skutečně nachází v celním skladě v okamžiku výstupu zboží navrženého v celním prohlášení pro dané celně schválené určení.

2. V případě úplného zničení nebo nenapravitelné ztráty zboží se podíl zničeného nebo ztraceného zboží, které se nacházelo v režimu uskladňování v celním skladu, určuje podle poměru ke zboží stejného druhu propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu, které se v okamžiku zničení nebo ztráty nacházelo v prostorách celního skladu, neprokáže-li skladovatel skutečné množství zničeného nebo ztraceného zboží, které se nacházelo v režimu uskladňování v celním skladu.

Oddíl 6

Zvláštní ustanovení o zemědělských produktech, které jsou zbožím Společenství

Článek 529

Oddíly 1 až 5 se s výjimkou článků 522 a 524 použijí na předfinancované zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu podle čl. 98 odst. 1 písm. b) kodexu.

Článek 530

1. Celní prohlášení podle čl. 513 odst. 1 týkající se předfinancovaného zboží se podává na tiskopise uvedeném v článku 205.

2. "Platební prohlášení" podle čl. 25 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 se podává na jednom vyhotovení dokladu uvedeného v odstavci 1.

3. K celnímu prohlášení je nutno předložit všechny doklady, jejichž předložení je potřebné pro propuštění předfinancovaného zboží do režimu uskladňování v celním skladu, zejména vývozní licence a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem podle nařízení Komise (EHS) č. 3719/88 [19].

Článek 531

1. Aniž je dotčen odstavec 2, může být celní prohlášení s návrhem na propuštění předfinancovaného zboží do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 530 přijato teprve po složení záruky podle článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 a čl. 31 odst. 1 a 2 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87. Použije se nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 [20].

2. Celní orgány mohou povolit, aby byla záruka podle odstavce 1 za podmínek stanovených v čl. 31 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 zaplacena až po přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu.

Článek 532

Aniž je dotčeno nařízení Komise (EHS) č. 815/89 [21] o barveném ječmeni, může být předfinancované zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu podrobeno formám manipulace stanoveným v čl. 28 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87, které jsou uvedeny v seznamu v příloze 73.

Článek 533

1. Režim uskladňování v celním skladu se ukončuje přijetím vývozního celního prohlášení.

2. Po přijetí vývozního celního prohlášení zůstává zboží pod celním dohledem až do okamžiku, kdy opustí celní území Společenství.

Během této doby může být zboží skladováno v prostorách celního skladu bez propuštění do režimu uskladňování v celním skladu.

3. Uplatňování tohoto článku celním úřadem vykonávajícím dohled nebrání kontrole, kterou provádějí příslušné orgány v rámci uplatňování společné zemědělské politiky.

Článek 534

1. Vývozní celní prohlášení pro předfinancované zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu se podává na tiskopise uvedeném v článku 205.

2. K celnímu prohlášení je nutno předložit všechny doklady uvedené v článku 221, zejména vývozní licence a osvědčení o stanovení sazby náhrady předem podle nařízení Komise (EHS) č. 3719/88.

3. Datum výstupu zboží z celního území Společenství se zapíše na rubovou stranu dokladu uvedeného v odstavci 1.

Je-li zboží, pro něž bylo přijato vývozní celní prohlášení, před výstupem z celního území Společenství dopravováno přes část tohoto území, použijí se postupy stanovené v článcích 6, 6a a 7 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87.

4. Za zboží, které opustilo celní území Společenství, se považuje zboží, kterému bylo přiděleno určení rovnocenné vývozu ve smyslu článků 34 a 42 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87.

Oddíl 7

Použití celního skladu bez propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu

Pododdíl 1

Zboží Společenství

Článek 535

Zpracování základních předfinancovaných výrobků se v prostorách celního skladu provádí podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80.

Článek 536

1. Jestliže celní orgány vyžadují, aby zboží Společenství jiné než uvedené v čl. 98 odst. 2 písm. b) a odst. 3 kodexu, které je skladováno v prostorách celního skladu, bylo v souladu s čl. 106 odst. 3 kodexu zapsáno do evidence zboží podle článku 105 kodexu, musí být z dotyčného zápisu zřejmý celní status zboží.

2. Aniž je dotčen článek 524, může celní úřad vykonávající dohled stanovit zvláštní opatření ke ztotožnění tohoto zboží, aby je bylo možno zejména odlišit od zboží skladovaného v týchž prostorách v režimu uskladňování v celním skladu.

3. Zboží uvedené v odstavci 1 může být použito během obvyklé formy manipulace, v režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo v režimu přepracování pod celním dohledem.

Článek 537

V prostorách celního skladu může být bez propuštění do režimu uskladňování v celním skladu skladováno

- zboží, které musí podle čl. 3 odst. 6 nařízení Komise (EHS) č. 3665/87 zůstat pod celním dohledem,

- zboží, které se za účelem překládky podle článku 6a uvedeného nařízení nachází na celním území Společenství.

Na toto zboží se použije čl. 536 odst. 1 a 2.

Pododdíl 2

Zboží, které není zbožím Společenství

Článek 538

1. Tento pododdíl se vztahuje na operace aktivního zušlechťovacího styku (v podmíněném systému) nebo přepracování pod celním dohledem v prostorách celních skladů typů A, C a D, v nichž je povoleno místní celní řízení pro propouštění do režimu uskladňování v celním skladu, pro zpětný vývoz nebo pro propouštění do volného oběhu.

2. Neobsahuje-li tento pododdíl žádná zvláštní ustanovení, vztahují se ustanovení o režimech aktivního zušlechťovacího styku a přepracování pod celním dohledem

- na operace aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,

- na operace aktivního zušlechťovacího styku (v podmíněném systému a v systému navracení) nebo přepracování pod celním dohledem v prostorách skladů typu B a F a v prostorách použitých pro skladování zboží propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu v skladu typu E,

- na operace probíhající v prostorách skladů typu A, C a D, jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Článek 539

Celní orgány odmítnou povolit zjednodušené postupy podle tohoto pododdílu, jestliže nejsou poskytnuty veškeré potřebné záruky pro řádné provedení operací. Aniž je dotčen článek 510, mohou celní orgány odmítnout udělit povolení osobám, které provádějí operace aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem pouze příležitostně.

Článek 540

Zpracovatelské operace v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo režimu přepracování pod celním dohledem v prostorách některého celního skladu uvedeného v čl. 538 odst. 1 smějí být prováděny pouze na základě povolení podle článku 556 nebo 651.

V povolení je nutno uvést, v jakém celním skladu (s uvedením typu) budou operace prováděny.

Článek 541

1. Podmínkou použití zjednodušených postupů stanovených v tomto pododdílu je, že držitel povolení vede "evidenci aktivního zušlechťovacího styku" nebo "evidenci přepracování pod celním dohledem" podle čl. 556 odst. 3 nebo čl. 651 odst. 3, které odkazují i na povolení.

2. Odkaz na evidenci uvedenou v odstavci 1 nahrazuje pro účely vyúčtování podle článku 595 nebo článku 664 odkaz na celní prohlášení a doklady uvedené v čl. 595 odst. 3 nebo čl. 664 odst. 3.

3. Zápisy v "evidenci aktivního zušlechťovacího styku" nebo "evidenci přepracování pod celním dohledem" uvedené v odstavci 1 musí celním orgánům umožňovat přesvědčit se kdykoli o skutečném stavu zásob zboží nebo produktů propuštěných do některého z dotyčných režimů.

Článek 542

1. Propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem v okamžiku jeho vstupu do prostor celního skladu se uskutečňuje v místním celním řízení podle článku 276.

2. Zápisy v "evidenci aktivního zušlechťovacího styku" nebo "evidenci přepracování pod celním dohledem" musí obsahovat odkaz na doklad, na jehož podkladě bylo zboží přepravováno.

Článek 543

1. Propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem se u zboží, které se nachází v prostorách celního skladu, uskutečňuje v místním celním řízení podle článku 276.

2. Režim uskladňování v celním skladu se ukončuje zápisem v "evidenci aktivního zušlechťovacího styku" nebo "evidenci přepracování pod celním dohledem". Odkaz na tyto zápisy se zaznamená v evidenci zboží celního skladu.

Článek 544

1. Propuštění zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, které bylo v prostorách celního skladu propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, nebo přepracovaných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, které bylo v prostorách celního skladu propuštěno do režimu přepracování pod celním dohledem, do režimu uskladňování v celním skladu se uskutečňuje v místním celním řízení podle článku 272.

2. Režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem se ukončuje zápisem do evidence zboží celního skladu. Odkazy na tyto zápisy musí být zaznamenány i v "evidenci aktivního zušlechťovacího styku" nebo "evidenci přepracování pod celním dohledem".

3. Zápisy stanovené v článku 610 musí být zaznamenány v evidenci zboží celního skladu.

Článek 545

1. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem ukončován okamžikem, kdy zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu opouštějí prostory celního skladu v rámci zpětného vývozu, uskutečňuje se toto ukončení v místním celním řízení podle článku 283.

2. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem ukončován okamžikem, kdy zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu opouštějí prostory celního skladu v rámci propuštění do volného oběhu, uskutečňuje se toto ukončení v místním celním řízení podle článků 263 až 267.

3. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem ukončován okamžikem, kdy zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu opouštějí prostory celního skladu v rámci propuštění do jiného režimu, uskutečňuje se toto ukončení běžnými nebo zjednodušenými postupy stanovenými k tomuto účelu.

4. Opuštění prostor celního skladu u zušlechtěných nebo přepracovaných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu nemusí být zaznamenáno v evidenci zboží celního skladu.

Článek 546

Ustanoveními čl. 544 odst. 2 a čl. 545 odst. 2 a 4 nejsou dotčeny články 122, 135 a 136 kodexu týkající se ukládání cla na zboží nebo výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem.

Článek 547

1. Pokud tím není dotčeno řádné provádění operací, povolí celní orgány, aby zboží, které není zbožím Společenství, propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu bylo skladováno ve stejných skladovacích zařízeních společně s dováženým zbožím nebo se zušlechtěnými výrobky propuštěnými do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

2. Je-li zboží přidělen status zboží propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu nebo status zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu propuštěném do režimu aktivního zušlechťovacího styku, vztahují se na dané zboží nebo výrobky všechny předpisy platné pro dotyčný režim, zejména včetně pravidel týkajících se poplatků a vybírání vyrovnávacích úroků.

3. Ustanovení čl. 524 odst. 2 a čl. 528 odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně.

Oddíl 8

Výměna informací

Článek 548

Při uplatňování této kapitoly uvědomí každý členský stát Komisi o obecných opatřeních, která přijal a která se týkají

- určení celních orgánů podle článku 509,

- článku 104 kodexu,

- čl. 106 odst. 3 kodexu,

- čl. 513 odst. 3.

Komise tyto informace zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

KAPITOLA 3

Aktivní zušlechťovací styk

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 549

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) hlavními zušlechtěnými výrobky zušlechtěné výrobky, pro jejichž zhotovení byl povolen režim aktivního zušlechťovacího styku;

b) vedlejšími zušlechtěnými výrobky jiné výrobky než hlavní zušlechtěné výrobky, které nezbytně vznikají při zpracovatelské operaci;

c) ztrátou část dovezeného zboží, která v průběhu procesu zušlechtění zanikne zejména vypařením, vysušením, únikem ve formě plynu nebo odtokem v odpadních vodách;

d) výpočtem podle množstevního klíče rozpočtení dovezeného zboží na různé zušlechtěné výrobky v poměru k množství dovezeného zboží;

e) výpočtem podle hodnotového klíče rozpočtení dovezeného zboží na různé zušlechtěné výrobky v poměru k hodnotě zušlechtěných výrobků;

f) zušlechťovateli osoby, které zcela nebo částečně provádějí zpracovatelské operace;

g) náhradou rovnocenným zbožím úprava, podle které zušlechťované výrobky mohou být podle čl. 115 odst. 1 písm. a) kodexu zhotoveny z náhradního zboží; náhradní zboží musí splňovat podmínky čl. 569 odst. 1;

h) předčasným vývozem úprava, podle níž mohou být zušlechtěné výrobky vyrobené nebo získané z rovnocenného zboží podle čl. 115 odst. 1 písm. b) kodexu vyvezeny z celního území Společenství dříve, než je dovážené zboží propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému;

i) trojúhelníkovým obchodem postup, při němž se propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku ve Společenství uskutečňuje u jiného celního úřadu, než u kterého se uskutečnil předčasný vývoz zušlechtěných výrobků;

j) lhůtou pro zpětný vývoz lhůta, ve které zušlechtěné výrobky musí dosáhnout některého z určení povolených na základě článku 89 kodexu;

k) měsíčním seskupením použití čl. 118 odst. 2 druhého pododstavce kodexu na lhůty pro zpětný vývoz, které počínají běžet v průběhu kalendářního měsíce;

l) čtvrtletním seskupením použití čl. 118 odst. 2 druhého pododstavce kodexu na lhůty pro zpětný vývoz, které počínají běžet v průběhu čtvrtletí.

Článek 550

Zboží ve smyslu čl. 114 odst. 2 písm. d) čtvrté odrážky kodexu, které může být použito jako příslušenství pro výrobu, je uvedeno v příloze 74.

Oddíl 2

Povolení – běžný postup

Článek 551

1. Povolení použít podmíněný systém se udělí pouze za podmínky, že žadatel má skutečně v úmyslu zpětně vyvézt z celního území Společenství hlavní zušlechtěné výrobky. V tom případě lze systém povolit pro všechno zboží, které má být zušlechtěno.

2. Systém navracení se povoluje pouze v případech uvedených v článku 124 kodexu, jestliže existují možnosti vyvézt hlavní zušlechtěné výrobky z celního území Společenství.

3. Jsou-li splněny podmínky pro povolení obou systémů, záleží na žadateli, zda požádá o povolení použít podmíněný systém nebo systém navracení.

Článek 552

1. Hospodářské podmínky ve smyslu čl. 117 písm. c) kodexu se považují za splněné zejména,

a) jde-li o jednu z těchto zpracovatelských operací s uvedením příslušného kódu:

i) operace, které se provádějí na základě smlouvy o provedení práce, uzavřené s osobou usazenou v třetí zemi. "Provedením práce" se rozumí jakékoli zušlechtění dováženého zboží, které je předáno držiteli povolení, podle pokynů a na účet objednatele usazeného mimo celní území Společenství, přičemž za zušlechtění se zpravidla platí pouze náklady za zušlechtění (kód 6201);

ii) zpracování zboží neobchodní povahy (kód 6202);

iii) oprava zboží, včetně jeho uvedení do původního stavu a seřízení (kód 6301);

iv) obvyklá manipulace, které slouží k zachování dobrého stavu zboží, ke zlepšení jeho obchodní úpravy nebo obchodní jakosti nebo k přípravě jeho odbytu nebo dalšího prodeje (kód 6302);

v) operace se zbožím, u něhož hodnota každého druhu zboží podle osmimístného kódu (podpoložky) kombinované nomenklatury, které má být dovezeno na podkladě povolení, nepřesahuje 200000 ECU na žadatele a kalendářní rok, nezávisle na tom, kolik zušlechťovatelů se na zpracovatelské operaci podílí.

U zboží nebo výrobků, které jsou uvedeny v seznamu v příloze 75, se však tato hodnota stanoví na 100000 ECU. Hodnotou se rozumí celní hodnota zboží, která se odhaduje na základě údajů známých a podkladů předložených v okamžiku podání žádosti.

Uplatňování tohoto bodu může být pro určité dovážené zboží vyloučeno postupem projednávání ve výboru (kód 6400);

b) jestliže se zboží srovnatelné se zboží určenému k zušlechtění ve Společenství nevyrábí (kód 6101);

"srovnatelným zbožím" se rozumí zboží, které patří ke stejnému osmimístnému kódu (podpoložce) kombinované nomenklatury a které s ohledem na zušlechtěné výrobky, které mají být vyrobeny nebo získány, má stejnou obchodní jakost a stejné technické charakteristiky;

c) jestliže se srovnatelné zboží ve smyslu písmene b) ve Společenství nevyrábí v dostatečném množství (kód 6102);

d) jestliže srovnatelné zboží ve smyslu písmene b) nemohou výrobci usazení ve Společenství dodat žadateli v přiměřené lhůtě. O "přiměřenou lhůtu" se nejedná, jestliže výrobci usazení ve Společenství nemohou dodat zušlechťovateli srovnatelné zboží ve lhůtě nutné pro zamýšlenou obchodní operaci, přestože jim byla včas doručena odpovídající poptávka (kód 6103);

e) jestliže je srovnatelné zboží ve smyslu písmene b) ve Společenství vyráběno, ale nemůže být použito z některého z těchto důvodů:

i) zamýšlená obchodní operace by byla z důvodu ceny tohoto zboží nehospodárná (kód 6104).

Za účelem stanovení, zda by zamýšlená obchodní operace byla z důvodu ceny srovnatelného zboží vyrobeného ve Společenství nehospodárná, se bere v úvahu zejména dopad použití zboží vyrobeného ve Společenství na výrobní cenu zušlechtěného výrobku, a tím na odbyt tohoto výrobku na trhu třetí země, přičemž se vychází

- na jedné straně z ceny neprocleného zboží, které je určeno ke zušlechtění, a ceny srovnatelného zboží vyrobeného ve Společenství po odečtení vnitřních daní vrácených nebo které lze vrátit a s ohledem na vývozní náhrady a jiné částky poskytované v rámci společné zemědělské politiky.

Při uvedeném srovnání se berou v úvahu také předpokládané prodejní, zejména platební, a dodací podmínky,

- na druhé straně z ceny, která by mohla být dosažena za zušlechtěný výrobek na trhu třetí země, jak vyplývá z obchodní korespondence a jiných údajů;

ii) zboží nemá jakost nebo vlastnosti, které jsou potřebné k výrobě požadovaných zušlechtěných výrobků (kód 6105);

iii) zboží neodpovídá výslovným požadavkům kupujícího zušlechtěných výrobků v třetí zemi (kód 6106);

iv) zušlechtěné výrobky musí být zhotoveny z dovezeného zboží, aby byly dodrženy předpisy na ochranu průmyslového a obchodního vlastnictví (kód 6107);

f) jestliže žadatel u zboží, které má být v určité lhůtě propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku,

i) v dotyčném období pokrývá 80 % své celkové potřeby tohoto zboží, sloužícího k zhotovení zušlechtěných výrobků na celním území Společenství, zbožím vyrobeným ve Společenství srovnatelným s dováženým zbožím ve smyslu písmene b); předpokladem pro použití tohoto ustanovení je, že žadatel předloží celním orgánům dostatečné důkazy, na jejichž základě mohou ověřit, že plánovaný nákup zboží vyrobeného ve Společenství lze rozumně uskutečnit. Důkazy, které je nutné přiložit k žádosti o povolení, mohou být například kopie obchodních a správních dokladů o nákupech v předchozím referenčním období nebo o objednávkách nebo plánovaných nákupech v dotyčném období.

Aniž je dotčen čl. 87 odst. 2 kodexu, přezkoumají celní orgány případně na konci dotyčného období, zda byl uvedený procentní podíl skutečně dosažen (kód 7001);

ii) se chce zajistit proti skutečným, celním orgánům dostatečně prokázaným potížím při zásobování se zbožím daného druhu a nedosahuje procentního podílu dodávek zboží vyrobeného ve Společenství stanoveného v bodě i) (kód 7002);

iii) prokáže celním orgánům, že podniká všechny nutné kroky, aby získal zboží, které se má zušlechtit, na trhu Společenství, ale žádný výrobce ve Společenství neodpověděl na jeho nabídku (kód 7003);

iv) vyrábí civilní letadla pro letecké společnosti (kód 7004);

v) provádí opravy, úpravy nebo přebudování civilních letadel (kód 7005).

2. Ustanovení odst. 1 písm. f) bodu i) se nevztahují na zboží, které spadá do působnosti přílohy II Smlouvy.

3. Žadatel uvede v žádosti, z jakých důvodů lze považovat hospodářské podmínky za splněné podle odstavce 1.

Článek 553

1. Domnívá-li se žadatel za mimořádných okolností, že hospodářské podmínky jsou splněny z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v článku 552, uvede tyto důvody v žádosti (kód 8000).

2. Domnívají-li se celní orgány, že hospodářské podmínky jsou splněny z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v článku 552, může být povolení uděleno na dobu určitou, která nesmí být delší než devět měsíců.

Obsah částí žádosti o povolení, které se týkají hospodářských podmínek, sdělí celní orgány Komisi v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž je povolení uděleno. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Celní orgány mohou na žádost držitele povolení prodloužit jeho platnost, jestliže předpisy pro danou záležitost nebyly postupem projednávání ve výboru přijaty včas.

3. Jestliže celní orgány považují za vhodnou konzultaci na úrovni Společenství, aby se přesvědčily, že jsou splněny hospodářské podmínky pro udělení povolení, předloží příslušný členský stát věc Komisi, která o něm uvědomí ostatní členské státy.

Pokud celní orgány nepovažují za vhodné udělit povolení dříve, než se uskuteční konzultace na úrovni Společenství, informují o obsahu žádosti co nejdříve.

Domnívají-li se celní orgány, že povolení může být uděleno před konáním konzultace, použije se odstavec 2 přiměřeně.

Článek 554

Při kontrole splnění hospodářských podmínek se za důvod pro udělení povolení nepovažují

a) skutečnost, že výrobce srovnatelného zboží ve Společenství, které by mohlo být použito pro zpracovatelské operace, je konkurentem osoby, která podala žádost o povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku;

b) skutečnost, že toto zboží ve Společenství vyrábí pouze jeden podnik.

Článek 555

1. Žádost se vyhotovuje v souladu s článkem 497 podle vzoru obsaženého v příloze 67/B a podává ji osoba, které může být uděleno povolení na základě článků 86, 116 a 117 kodexu.

2. a) Žádost se podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž se mají zpracovatelské operace provést.

b) Jestliže se předpokládá, že zpracovatelské operace budou provedeny žadatelem nebo na jeho účet postupně v různých členských státech, může být podána pouze jediná žádost o povolení.

V tom případě musí žádost obsahovat údaje o průběhu všech operací, které mají být provedeny, a o přesných místech jejich provedení a podává se celním orgánům členského státu, v němž má být provedena první ze zpracovatelských operací.

3. Jestliže se zpracovatelské operace provádějí na základě smlouvy o provedení práce mezi dvěma osobami usazenými ve Společenství, musí být žádost podána objednatelem nebo jeho jménem.

4. Ve smyslu čl. 117 písm. a) druhé věty kodexu se za "dovoz, který nemá obchodní povahu," považuje dovoz zboží uvedeného v článku 1 bodě 6.

Článek 556

1. Aniž je dotčen článek 568, udělí povolení celní orgány, jimž byla postupem podle čl. 555 odst. 2 podána žádost vyhotovená v souladu s článkem 500 podle vzoru obsaženého v příloze 68/B.

Odchylně od čl. 500 odst. 3 mohou celní orgány v řádně odůvodněných výjimečných případech udělit povolení se zpětnou působností. Zpětná působnost však nesmí předcházet dni podání žádosti.

2. V případech, kdy se použije čl. 555 odst. 2 písm. b), může být povolení uděleno pouze se souhlasem celních orgánů, které k tomu určí členské státy, v nichž se nacházejí místa uvedená v žádosti. Použije se tento postup:

a) jakmile se celní orgány, jimž byla podána žádost, přesvědčí, že hospodářské podmínky lze považovat za splněné, uvědomí zúčastněné celní orgány dalších členských států o žádosti a o návrhu povolení, jenž musí obsahovat alespoň výtěžnost, zvolené prostředky ztotožnění, celní úřady uvedené v bodě 12 vzoru povolení obsaženého v příloze 68/B, případně použití zjednodušených postupů pro propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku, změnu nebo ukončení tohoto režimu a pravidla, která je třeba dodržet, zejména o poskytování informací celnímu úřadu vykonávajícímu dohled.

b) celní orgány, které obdrží toto oznámení, sdělí případné námitky co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení sdělení o žádosti a o návrhu povolení;

c) celní orgány uvedené v písmenu a) mohou udělit povolení, jakmile přijmou veškerá opatření potřebná k zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout pro dovážené zboží, jestliže jim ve lhůtě stanovené v písmenu b) nebyly sděleny žádné námitky proti návrhu povolení;

d) členský stát, který udělí povolení, zašle jeho kopii všem výše uvedeným členským státům.

Takto udělená povolení jsou platná pouze v uvedených členských státech.

Členské státy sdělí Komisi název a adresu celních orgánů, které jsou určeny k přijímání žádostí a návrhů povolení uvedených v písmenu a), a Komise uvědomí ostatní členské státy.

3. K zajištění řádného uplatňování ustanovení o režimu aktivního zušlechťovacího styku mohou celní orgány k usnadnění kontrol stanovit, že držitelé povolení musí vést nebo nechat vést evidenci (dále "evidence aktivního zušlechťovacího styku") o množství dováženého zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku, množství zhotovených zušlechtěných výrobků a veškerých údajích potřebných pro kontrolu operací a správné vypočtení případně dlužného dovozního cla.

"Evidence aktivního zušlechťovacího styku" musí být k dispozici pro celní úřad vykonávající dohled, aby mohl provádět veškeré kontroly nutné pro řádný průběh režimu. Jestliže se zpracovatelské operace provádějí ve více podnicích, musí být z účetnictví kdykoli patrné údaje o průběhu režimu v každém z nich.

Jestliže obchodní účetnictví žadatele umožňuje sledování režimu, uznají je celní orgány jako "evidenci aktivního zušlechťovacího styku".

Článek 557

Jestliže se nepoužije čl. 556 odst. 2 a mají-li být zušlechtěné výrobky vyrobeny ze zušlechtěných výrobků vyrobených nebo získaných na podkladě dřívějšího povolení, musí osoba, která provádí nebo zajišťuje provedení dalších zpracovatelských operací, podat další žádost podle přílohy 67/B, v níž uvede odkaz na již udělené povolení. V tom případě se hospodářské podmínky považují za splněné a jejich kontrola se neprovádí (kód 6303).

Článek 558

1. Dobu platnosti povolení stanoví celní orgány na základě hospodářských podmínek a s ohledem na zvláštní potřeby žadatele.

Přesahuje-li doba platnosti dva roky, jsou podmínky, na jejichž základě bylo povolení uděleno, přezkoumávány pravidelně ve lhůtách stanovených v povolení.

2. Odchylně od odstavce 1 nesmí platnost povolení režimu u zboží uvedeného v čl. 560 odst. 2 přesahovat tři měsíce.

Článek 559

1. Při udělení povolení stanoví celní orgány lhůtu pro zpětný vývoz zušlechtěných výrobků podle článku 118 kodexu s ohledem jednak na dobu nezbytnou k provedení zpracovatelských operací, jak je pro určité množství zboží uvedena v povolení, a na množství dovezeného zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku a jednak na dobu potřebnou pro to, aby zušlechtěné výrobky dosáhly některého celně schváleného určení.

2. Pokud to okolnosti odůvodňují, může být lhůta pro zpětný vývoz prodloužena i po uplynutí původně stanovené lhůty.

Článek 560

1. Aniž je dotčen odstavec 2, mají-li být zemědělské produkty druhu uvedeného v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 zpětně vyvezeny v podobě zpracovaných výrobků nebo zboží ve smyslu čl. 2 písm. b) nebo c) uvedeného nařízení, nesmí lhůta pro zpětný vývoz přesáhnout šest měsíců.

2. U produktů uvedených v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 804/68 [22], které jsou určeny k výrobě výrobků uvedených ve zmíněném článku nebo zboží uvedeného v příloze zmíněného nařízení, nesmí lhůta pro zpětný vývoz přesáhnout čtyři měsíce.

Článek 561

1. V případě předčasného vývozu stanoví celní orgány lhůtu podle čl. 118 odst. 3 kodexu s ohledem na dobu potřebnou pro pořízení dováženého zboží a jeho dopravu do Společenství.

2. Lhůta podle odstavce 1 nesmí přesahovat

- tři měsíce u zboží, které podléhá cenové regulaci,

- dobu platnosti dovozní licence vydané podle nařízení Komise (EHS) č. 2630/81 [23] u surového cukru kódů KN 170111 nebo 170112,

- šest měsíců u ostatního zboží. Tato lhůta však může být na odůvodněnou žádost držitele povolení prodloužena, přičemž celková lhůta nesmí přesáhnout dvanáct měsíců. Pokud to okolnosti odůvodňují, může být lhůta prodloužena i po uplynutí původně stanovené lhůty.

Článek 562

1. Lhůty uvedené v článcích 559 a 560 počínají běžet okamžikem přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu v systému navracení.

2. Lhůty podle článku 561 počínají běžet dnem přijetí vývozního celního prohlášení.

Článek 563

1. Měsíční a čtvrtletní seskupení povolují celní orgány pověřené členským státem, v němž se o povolení žádá, je-li možno předpokládat, že dovážené zboží bude propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, podrobeno zpracovatelským operacím a pak pravidelně zpětně vyváženo ve formě zušlechtěných výrobků, takže lhůty pro zpětný vývoz budou víceméně stálé.

2. V případě měsíčního seskupení končí všechny lhůty pro zpětný vývoz, které počnou běžet v průběhu určitého měsíce, posledním dnem kalendářního měsíce, v němž uplyne lhůta pro zpětný vývoz výrobků vztahující se k poslednímu propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku v daném měsíci.

3. V případě čtvrtletního seskupení končí všechny lhůty pro zpětný vývoz, které počnou běžet v průběhu určitého čtvrtletí, posledním dnem kalendářního čtvrtletí, v němž uplyne lhůta pro zpětný vývoz výrobků vztahující se k poslednímu propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku v daném měsíci.

4. Měsíční nebo čtvrtletní seskupení se provádějí s ohledem na příklady uvedené v příloze 76.

Článek 564

1. Je-li povoleno měsíční seskupení pro zemědělské produkty uvedené v čl. 560 odst. 1, končí lhůty pro zpětný vývoz uvedené v čl. 563 odst. 2 nejpozději posledním dnem pátého kalendářního měsíce, který následuje po povolení seskupení.

2. Je-li povoleno měsíční seskupení pro zemědělské produkty uvedené v čl. 560 odst. 2, končí lhůty pro zpětný vývoz nejpozději posledním dnem čtvrtého kalendářního měsíce, který následuje po povolení seskupení.

3. Je-li povoleno čtvrtletní seskupení pro zemědělské produkty uvedené v čl. 560 odst. 1, končí lhůty pro zpětný vývoz uvedené v čl. 563 odst. 3 nejpozději posledním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje po povolení seskupení.

4. Čtvrtletní seskupení nelze povolit pro produkty uvedené v čl. 560 odst. 2.

Článek 565

Lhůty podle článků 563 a 564 počínají běžet dnem přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Článek 566

1. Aniž je dotčen článek 567, určuje se výtěžnost vymezená v čl. 114 odst. 2 písm. e) kodexu nebo způsob stanovení výtěžnosti ve smyslu článku 119 kodexu pokud možno na základě údajů o produkci a musí být možné ji identifikovat v záznamech zušlechťovatele.

2. Výtěžnost nebo způsob jejího stanovení se určují podle odstavce 1, s výhradou dodatečné kontroly prováděné celními orgány.

Článek 567

1. Pro uplatnění standardní výtěžnosti podle odstavce 2 musí mít dovážené zboží zdravou, pravou a obchodní jakost a musí odpovídat případným jakostním normám stanoveným právem Společenství.

2. Jestliže se operace aktivního zušlechťovacího styku týkají dováženého zboží uvedeného ve sloupci 1 přílohy 77 a vedou k výrobě zušlechtěných výrobků uvedených ve sloupcích 3 a 4, použijí se standardní výtěžnosti uvedené ve sloupci 5.

Oddíl 3

Povolení – zjednodušený postup

Článek 568

1. Tento článek se vztahuje na případy, kdy jsou zpracovatelské operace prováděny uvnitř jednoho členského státu, s výjimkou případů použití náhrady rovnocenným zbožím.

2. Pokud se nepoužijí zjednodušené postupy pro propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku podle článku 76 kodexu a pokud se jedná o případy uvedené v čl. 552 odst. 1 písm. a), povolí kterýkoli celní úřad, který celní orgány pověří udělovat povolení zjednodušeným postupem, aby podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému nebo celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v systému navracení bylo považováno současně za podání žádosti o povolení.

V tom případě se povolení uděluje přijetím tohoto celního prohlášení, jež v každém případě závisí na splnění podmínek pro udělení povolení.

3. K celnímu prohlášení podanému za podmínek uvedených v odstavci 2 musí být přiložen doklad vyhotovený deklarantem, který obsahuje tyto údaje, jsou-li potřebné a nemohou-li být zapsány v kolonce 44 tiskopisu celního prohlášení podle odstavce 2:

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu žadatele, jestliže není totožný s deklarantem;

b) jméno nebo obchodní firmu a adresu zušlechťovatele, jestliže není totožný s žadatelem ani deklarantem;

c) druh zpracovatelské operace;

d) obchodní a/nebo technické označení zušlechtěných výrobků;

e) výtěžnost nebo případně způsob jejího stanovení;

f) předpokládanou lhůtu pro zpětný vývoz;

g) místo, na kterém má být provedena zpracovatelská operace.

Článek 498 se použije přiměřeně.

4. Článek 502 se použije přiměřeně.

Oddíl 4

Náhrada rovnocenným zbožím a předčasný vývoz

Pododdíl 1

Náhrada rovnocenným zbožím v podmíněném systému a v systému navracení

Článek 569

1. Aniž jsou dotčeny odstavec 2 a čl. 570 odst. 2, aby bylo možné použít náhradu rovnocenným zbožím, musí rovnocenné zboží spadat do stejného osmimístného kódu (podpoložky) kombinované nomenklatury a musí mít stejnou obchodní jakost a stejné technické charakteristiky jako dovážené zboží.

2. Na zboží uvedené v příloze 78 se vztahují zvláštní ustanovení uvedená v této příloze.

3. Náhradu rovnocenným zbožím lze použít, pouze pokud to zúčastněná osoba uvede v žádosti o povolení a jsou-li v povolení uvedeny vlastnosti stejné pro rovnocenné zboží a dovážené zboží uvedené v odstavci 1 a prostředky pro jejich kontrolu.

4. Pokud povolení stanoví náhradu rovnocenným zbožím, musí uvádět zvláštní kontrolní opatření k zajištění dodržování odpovídajících předpisů.

5. Není-li náhrada rovnocenným zbožím v povolení uvedena a držitel povolení chce přesto tento postup použít, musí podat žádost o změnu původního povolení. Tato žádost se podává za podmínek stanovených v článku 497.

Článek 570

1. Pokud to okolnosti odůvodňují, povolí celní orgány, aby se rovnocenné zboží nacházelo na vyšším stupni zpracování než dovážené zboží, jestliže se podstatná část zpracovatelských operací, jimž se rovnocenné zboží podrobuje, provádí v podniku držitele povolení nebo v podniku, který tyto operace provádí na účet držitele povolení.

2. Zúčastněná osoba musí vždy celním orgánům umožnit, aby ověřily vlastnosti uvedené v čl. 569 odst. 1, dříve než může použít náhradu rovnocenným zbožím.

Článek 571

1. Změna celního statusu zboží ve smyslu čl. 115 odst. 3 kodexu se při použití náhrady rovnocenným zbožím bez předčasného vývozu uskutečňuje u dováženého zboží a u rovnocenného zboží v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na ukončení režimu. Pokud však držitel povolení dovezené zboží v nezměněném stavu nebo ve formě zušlechtěných výrobků uvádí na trh Společenství před ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku, uskutečňuje se změna celního statusu dováženého zboží a rovnocenného zboží v okamžiku uvedení na trh.

2. Změna celního statusu podle odstavce 1 se netýká původu vyváženého zboží.

3. V případě úplného zničení nebo nenapravitelné ztráty zboží v nezměněném stavu nebo zušlechtěných výrobků se podíl zničeného nebo ztraceného dovezeného zboží určuje podle podílu dováženého zboží na skladovaném zboží stejného druhu náležejícím držiteli povolení v okamžiku zničení nebo ztráty, neprokáže-li držitel povolení skutečné množství zničeného nebo ztraceného dováženého zboží.

Pododdíl 2

Předčasný vývoz v podmíněném systému

Článek 572

1. Pokud se v rámci podmíněného systému použije předčasný vývoz, použijí se články 569 a 570 a čl. 571 odst. 2 a 3 přiměřeně.

2. Změna celního statusu ve smyslu čl. 115 odst. 3 kodexu se při použití předčasného vývozu uskutečňuje

- u vyvážených zušlechtěných výrobků v okamžiku přijetí vývozního celního prohlášení, jestliže dovezené zboží bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku,

- u dováženého a rovnocenného zboží v okamžiku propuštění dováženého zboží, kterého se týká celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Oddíl 5

Prováděcí ustanovení k podmíněnému systému

Pododdíl 1

Propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku

Článek 573

1. Postupy pro propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému se vztahují na dovážené zboží, včetně zboží použitého v rámci náhrady rovnocenným zbožím s použitím předčasného vývozu nebo bez něj.

2. Aniž je dotčen čl. 570 odst. 2, nepodléhá rovnocenné zboží, použité v rámci náhrady rovnocenným zbožím s použitím předčasného vývozu nebo bez něj, propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

a) Běžný postup

Článek 574

1. Kromě případů, kdy se používá článek 568, se celní prohlášení s návrhem na propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému podává některému z celních úřadů, které jsou příslušné k propouštění zboží do daného režimu a které jsou uvedeny v povolení.

2. V případech, kdy se používá článek 568, se celní prohlášení podle odstavce 1 podává některému z pověřených celních úřadů.

Článek 575

1. Celní prohlášení uvedené v článku 574 se podává podle článků 198 až 252.

2. Aniž je dotčen článek 568, musí popis zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 odpovídat údajům uvedeným v povolení.

Při použití náhrady rovnocenným zbožím musí být údaje v celním prohlášení dostatečné přesné, aby bylo možno zjistit vlastnosti uvedené v čl. 569 odst. 1.

3. Pro účely čl. 62 odst. 2 kodexu musí být k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku připojeny doklady uvedené v článku 220 a v případě trojúhelníkového obchodu, není-li uplatňován článek 605, dále informační list INF 5 za podmínek uvedených v článku 604.

b) Zjednodušené postupy

Článek 576

1. Zjednodušené postupy stanovené v článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v článcích 275 a 276.

2. Celní orgány nepovolí místní celní řízení podle článku 276 osobám, které nemohou prokázat, že vedou evidenci aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 556 odst. 3.

3. Doplňkové celní prohlášení podle čl. 76 odst. 2 kodexu je nutno podat ve stanovených lhůtách, nejpozději však při předložení vyúčtování.

Pododdíl 2

Ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku

Článek 577

1. Podle článku 89 kodexu je režim aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému pro dovážené zboží ukončen, jakmile jsou zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu deklarovány k novému celně schválenému určení, pokud byly splněny všechny ostatní podmínky pro používání režimu.

V případě uvedeném v čl. 115 odst. 1 písm. b) kodexu je režim ukončen, jakmile celní orgány přijmou celní prohlášení týkající se zboží, které není zbožím Společenství.

2. Pro účely ukončení aktivního zušlechťovacího styku se za vývoz zušlechtěných výrobků z celního území Společenství považuje rovněž

a) dodání zušlechtěných výrobků osobám, které jsou osvobozeny od cla podle Vídeňské úmluvy ze dne 18. dubna 1961 o diplomatickým stycích, Vídeňské úmluvy ze dne 24. dubna 1963 o konzulárních stycích nebo ostatních konzulárních úmluv nebo Newyorské úmluvy ze dne 16. prosince 1969 o zvláštních misích;

b) dodání zušlechtěných výrobků ozbrojeným silám třetí země umístěným na území členského státu, podle článku 136 nařízení Rady (EHS) č. 918/83;

c) dodání civilních letadel leteckým společnostem, které jsou usazeny na celním území Společenství;

d) oprava, úprava nebo přebudování civilních letadel v rámci aktivního zušlechťovacího styku.

3. Režim se ukončí buď pro množství dovezeného zboží odpovídající zušlechtěným výrobkům, kterým bylo přiděleno některé z určení podle odstavců 1 a 2, nebo pro množství zboží v nezměněném stavu, kterému bylo přiděleno některé z těchto určení.

Článek 578

Celní prohlášení, kterým se zušlechtěným výrobkům nebo zboží v nezměněném stavu přiděluje některé celně schválené určení, musí obsahovat všechny údaje potřebné pro ukončení režimu.

Článek 579

1. Pokud dovážené zboží na základě nepředvídatelných okolností nebo zásahu vyšší moci změnilo svou povahu nebo technické charakteristiky natolik, že již nadále není možné vyrobit nebo získat zušlechtěné výrobky uvedené v povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, musí držitel povolení uvědomit celní úřad vykonávající dohled o nastalé situaci.

2. Ustanovení čl. 571 odst. 3 se použijí přiměřeně.

3. Odstavci 1 a 2 není dotčen článek 9 a čl. 87 odst. 2 kodexu, jestliže mohou mít dotyčné změny účinek na zachování nebo obsah povolení.

4. Tento článek se použije přiměřeně na zušlechtěné výrobky.

Článek 580

1. Okolnosti, které opravňují k propuštění zboží v nezměněném stavu nebo hlavních zušlechtěných výrobků do volného oběhu, se považují za splněné, jestliže zúčastněná osoba prohlásí, že není schopna těmto výrobkům nebo zboží přidělit celně schválené určení, podle kterého nepodléhají dovoznímu clu.

2. Celní orgány mohou propuštění do volného oběhu povolit globálně. Povolení se uděluje pouze v případě, že není v rozporu s jinými ustanoveními Společenství o propouštění do volného oběhu.

3. Dovážené zboží může být uváděno na trh Společenství ve formě zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, aniž by v tomto okamžiku již byly splněny formality pro propuštění do volného oběhu.

Zboží, které je takto uváděno na trh ve Společenství, se pouze pro účely odstavce 4 nepovažuje za zboží, kterému bylo přiděleno některé určení uvedené v článku 89 kodexu.

4. Dovážené zboží ve formě zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, jehož propuštění do volného oběhu bylo povoleno globálně a kterému při uplynutí lhůty stanovené pro zpětný vývoz, případně podle článku 561, nebylo přiděleno žádné určení uvedené v článku 89 kodexu, se považuje od okamžiku uplynutí lhůty za zboží propuštěné do volného oběhu a současně se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu považuje za podané a přijaté a propuštění zboží za provedené.

5. Zboží uváděné na trh Společenství podle odstavce 3 se považuje za zboží Společenství od uvedení na trh.

Článek 581

Aniž je dotčeno použití zjednodušených postupů, musí být všechny zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu, kterým má být přiděleno některé celně schválené určení, předloženy celnímu úřadu, který ukončuje daný režim, a u něj musí být splněny celní formality stanovené pro dotyčné určení podle souvisejících obecných ustanovení.

Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu byly předloženy jinému celnímu úřadu, než který je uveden v prvním pododstavci.

a) Běžný postup

Článek 582

1. Kromě případů, kdy se používá článek 568, se celní prohlášení s návrhem na ukončení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému podává některému z celních úřadů příslušných pro ukončení daného režimu, uvedených v povolení.

2. V případech, kdy se používá článek 568, se celní prohlášení podle odstavce 1 podává celnímu úřadu, který udělil povolení.

3. Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby celní prohlášení podle odstavce 1 bylo podáno jinému celnímu úřadu, než který je uveden v odstavcích 1 a 2.

Článek 583

1. Celní prohlášení uvedené v článku 582 se podává podle ustanovení, která se vztahují na dané celně schválené určení.

2. Popis zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu v celním prohlášení podle odstavce 1 musí odpovídat údajům uvedeným v povolení.

3. Pro účely čl. 62 odst. 2 kodexu musí být k celnímu prohlášení s návrhem na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku připojeny podklady uvedené v článcích 218 až 221, jejichž předložení je nezbytné pro propuštění zboží do požadovaného režimu.

b) Zjednodušené postupy

Článek 584

Zjednodušené postupy podle článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v článku 278.

c) Ustanovení o ukládání cla

Článek 585

1. Je-li dováženým zbožím olivový olej položky 1509nebo 1510kombinované nomenklatury a je-li povoleno, aby toto zboží v nezměněném stavu nebo ve formě zušlechtěných výrobků kódů KN 15099000 nebo 19100090 bylo propuštěno do volného oběhu, uloží se jako zemědělská dávka

- zemědělská dávka, která je uvedena na dovozní licenci udělené v rámci výběrového řízení, aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 3136/78 [24],

nebo

- poslední minimální zemědělská dávka stanovená Komisí přede dnem přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volnému oběhu, je-li předložena licence podle článku 6 uvedeného nařízení nebo jestliže množství převáděné do volného oběhu nepřesahuje 100 kg.

2. Odstavec 1 se použije i v případě, jsou-li dovezeným zbožím olivy kódů KN 07099039 nebo 07112090 a pokud bylo povoleno propuštění zušlechtěných výrobků kódů KN 15099000 nebo 15100090 do volného oběhu.

Článek 586

Pokud se zboží v nezměněném stavu nebo zušlechtěné výrobky propouštějí do volného oběhu v jiném členském státě, než ve kterém byly propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, uloží dovozní clo uvedené v informačním listu INF 1 ve smyslu článku 611 členský stát, který je propouští do volného oběhu, v souladu s podrobnostmi uvedenými v informačním listu INF 1.

Článek 587

1. Jsou-li zušlechtěné výrobky propouštěny do volného oběhu a výše celního dluhu se určuje podle článku 121 kodexu na základě podkladů pro vyměřování cel u dováženého zboží, musí se údaje uvedené v kolonkách 15, 16, 34, 41 a 42 celního prohlášení vztahovat na zboží v nezměněném stavu.

2. Údaje podle odstavce 1 se však nemusejí uvádět, je-li k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu přiložen informační list INF 1 podle článku 611 nebo jiný doklad s týmiž údaji.

Článek 588

1. Seznam zušlechtěných výrobků a zpracovatelských operací vedoucích k jejich zhotovení ve smyslu čl. 122 písm. a) první odrážky kodexu je uveden v příloze 79.

Pro účely tohoto článku se zničení jiných zušlechtěných výrobků, než na které se vztahuje čl. 122 písm. a) první odrážka kodexu, považuje za vývoz těchto výrobků z celního území Společenství.

2. Rozhodným okamžikem pro stanovení dovozního cla na zušlechtěné výrobky uvedené v odstavci 1 je datum přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

3. Celní úřad vykonávající dohled může povolit použití čl. 122 písm. a) první odrážky kodexu pro uložení cla u jiných odpadů, zlomků, zbytků a zmetků, než jsou uvedeny v seznamu podle odstavce 1.

Každý členský stát uvědomí Komisi každých šest měsíců o případech, v nichž byl tento odstavec použit.

Článek 589

1. Jestliže vznikne celní dluh týkající se zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, je nutno zaplatit na částky splatného dovozního cla vyrovnávací úroky.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na případy,

- kdy celní dluh vzniká podle článku 216 kodexu,

- kdy jsou do volného oběhu propuštěny odpady a zbytky po zničení ve smyslu článku 182 kodexu,

- kdy jsou do volného oběhu propuštěny vedlejší zušlechtěné výrobky uvedené v příloze 79, pokud poměrem odpovídají vyvezené části hlavních zušlechtěných výrobků,

- kdy výše vyrovnávacích úroků vypočtená podle odstavce 4 na jedno celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu nepřesahuje 20 ECU,

- kdy držitel povolení žádá o propuštění do volného oběhu a prokáže, že mu zvláštní okolnosti, jejichž vznik nelze přičítat nedbalosti ani podvodnému jednání z jeho strany, fakticky nebo hospodářsky znemožnily provést zamýšlený vývoz za podmínek jím předpokládaných a řádně odůvodněných při podání žádosti o povolení.

3. Žádost o použití odst. 2 páté odrážky se podává celním orgánům, které určí členský stát, který vydal povolení. Je přípustná pouze tehdy, jsou-li k ní připojeny důkazy potřebné pro úplné prozkoumání předloženého případu.

Je-li celním orgánům podána žádost, při níž částka sloužící za základ pro výpočet vyrovnávacích úroků činí nejvýše 3000 ECU na jedno vyúčtování, a jestliže zjistí, že odůvodnění uvedené v žádosti odpovídá stavu popsanému v odst. 2 páté odrážce, povolí, aby se nepoužil odstavec 1. V tom případě uchovávají celní orgány příslušné podklady tři roky.

Ve všech ostatních případech, v nichž celní orgány zamýšlejí dotyčné žádosti vyhovět, předají ji Komisi se všemi podklady potřebnými pro úplné prozkoumání. Pokud celní orgány propustí zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu do volného oběhu, může to být podmíněno složením záruky, jejichž výše se stanoví podle odstavce 4.

Komise dotyčnému členskému státu neprodleně potvrdí obdržení spisu. Členský stát, který žádost předal, povolí neuplatnění odstavce 1, jestliže mu Komise ve lhůtě dvou měsíců ode dne potvrzení přijetí nesdělí žádné námitky.

Komise uvědomí členské státy o žádostech, které obdržela, a o jejich vyřízení.

4. a) Roční úrokové míry, ze kterých se vychází, stanoví Komise s ohledem na aritmetický průměr úrokových měr pro krátkodobé úvěry v příslušném kalendářním pololetí roku předcházejícího době uplatnění reprezentativní úrokové míry pro jednotlivé členské státy.

Úrokové míry se použijí na jakýkoli celní dluh vzniklý v průběhu kalendářního pololetí.

Použije se úroková míra členského státu, ve kterém se uskutečnilo nebo mělo uskutečnit zpracování nebo první zpracovatelská operace.

Úrokové míry se zveřejní nejpozději měsíc před jejich uplatněním v řadě L Úředního věstníku Evropských společenství.

b) Úroky se počítají na každý kalendářní měsíc, a to pro období mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dovážené zboží, pro které je režim aktivního zušlechťovacího styku ukončen, poprvé propuštěno do tohoto režimu, a posledním dnem měsíce, v němž vzniká celní dluh.

Ke zjednodušení určení období, za něž se vypočítávají vyrovnávací úroky, zejména pokud se jedná o zpracovatelské operace, u kterých počet dovezeného zboží nebo zušlechtěných výrobků fakticky nebo hospodářsky znemožňuje použití běžných pravidel, mohou celní orgány na žádost zúčastněné osoby povolit, aby bylo období, za které mají být vyrovnávací úroky placeny, vypočteno na základě doby obratu zásob zboží použitého pro zhotovení zušlechtěných výrobků.

Za dobu obratu zásob se považuje průměrná doba od příchodu zboží použitého pro výrobu zušlechtěných výrobků do zpracovatelského podniku až do výstupu zušlechtěných výrobků ze zpracovatelského podniku. Toto období se určuje podle poměru nákupní hodnoty průměrného stavu zásob zboží potřebného pro výrobu zušlechtěných výrobků k ročnímu obratu v nákupních cenách.

Získaný číselný údaj se násobí dvanácti a pak se zaokrouhlí nahoru na nejbližší jednotku, označuje počet měsíců, za které se uloží vyrovnávací úroky.

Celní orgány schválí uvedený zjednodušený postup pouze tehdy, jestliže mohou kontrolovat dobu obratu zásob.

Období, z nějž se vychází pro stanovení vyrovnávacího úroku, nesmí být kratší než jeden měsíc.

c) Výše úroků se vypočte na základě dovozních cel, úrokové míry uvedené v písmenu a) a období uvedeného v písmenu b)

Článek 590

1. Ve zvláštních případech, zejména při zpracovatelských operacích, na nichž se podílí více členských států, mohou být na žádost zúčastněné osoby použity zjednodušené postupy pro výpočet a účtování vyrovnávacích úroků.

2. Jakmile se dotyčné členské státy přesvědčí o možnosti použití postupů navržených zúčastněnou osobou, sdělí je Komisi, která o tom uvědomí ostatní členské státy. Postupy sdělené Komisi smějí být použity, jestliže Komise neoznámí dotyčným členským státům ve lhůtě dvou měsíců od obdržení sdělení o zamýšlených postupech, že byly proti nim vzneseny námitky.

Článek 591

1. Rozpočtení dovezeného zboží na zušlechtěné výrobky se provádí, je-li to potřebné pro zjištění dovozního cla, které má být uloženo. Neprovádí se zejména tehdy, jestliže se výše celního dluhu zjišťuje výhradně podle článku 122 kodexu.

2. Výpočet se provádí metodami rozpočtení podle článků 592 až 594 nebo jinou metodou, která vede ke stejnému výsledku.

Článek 592

Výpočet podle množstevního klíče (zušlechtěné výrobky) se použije, jestliže ze zpracovatelských operací vzniká pouze jeden druh zušlechtěných výrobků. V tom případě se množství dovezeného zboží, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, pro něž vzniká celní dluh, vypočte vynásobením celkového množství dovezeného zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství zušlechtěných výrobků, pro něž vzniká celní dluh, k celkovému množství zušlechtěných výrobků.

Článek 593

1. Výpočet podle množstevního klíče (dovážené zboží) se použije, jestliže jsou všechny složky dováženého zboží obsaženy v každém zušlechtěném výrobku.

Při zjišťování, zda se má použít tato metoda, se nepřihlíží ke ztrátám.

Množství dovezeného zboží, které je použito k výrobě každého zušlechtěného výrobku, se vypočte postupným vynásobením celkového množství dovezeného zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství dovezeného zboží, které je obsaženo v různých druzích zušlechtěných výrobků, k celkovému množství dovezeného zboží, které je obsaženo ve všech zušlechtěných výrobcích dohromady.

Množství dovezeného zboží, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, pro něž vznikl celní dluh, se vypočte vynásobením množství dovezeného zboží použitého k výrobě zušlechtěných výrobků, vypočteného podle třetího pododstavce, koeficientem určeným podle článku 592.

2. Odchylně od odstavce 1 se výpočet podle množstevního klíče (dovážené zboží) použije také na zpracování tvrdé pšenice na kuskus a hrubou a jemnou krupici.

Článek 594

1. Výpočet podle hodnotového klíče se použije ve všech případech, v nichž se nepoužijí články 592 a 593. Ke zjednodušení však mohou celní orgány po dohodě s držitelem povolení namísto výpočtu podle hodnotového klíče použít výpočet podle množstevního klíče (dovážené zboží), jestliže obě metody vedou k obdobným výsledkům.

2. Množství dovezeného zboží, které je použito k výrobě každého druhu zušlechtěných výrobků, se vypočte postupným vynásobením celkového množství dovezeného zboží koeficientem, který vždy odpovídá poměru mezi hodnotou každého zušlechtěného výrobku zjištěnou podle odstavce 3 a celkovou hodnotou všech zušlechtěných výrobků.

3. Pro použití hodnotového klíče se hodnotou každého zušlechtěného výrobku ve smyslu čl. 36 odst. 1 kodexu rozumí

- současná prodejní cena stejných nebo podobných výrobků ve Společenství, jestliže není ovlivněna spojením mezi kupujícím a prodávajícím, nebo není-li tato cena známa,

- současná prodejní cena ze závodu ve Společenství, jestliže není ovlivněna spojením mezi kupujícím a prodávajícím.

Nelze-li cenu stanovit podle prvního pododstavce, stanoví ji celní úřad vykonávající dohled vhodnými metodami.

4. Množství dovezeného zboží, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, za které vznikl celní dluh, se vypočte vynásobením množství dovezeného zboží použitého k výrobě zušlechtěných výrobků, vypočteného podle odstavce 2, koeficientem určeným podle článku 592.

d) Vyúčtování režimu

Článek 595

1. Aniž je dotčen čl. 596 odst. 3, musí držitel povolení předložit celnímu úřadu vykonávajícímu dohled vyúčtování režimu aktivního zušlechťovacího styku.

2. Vyúčtování obsahuje zejména

a) číslo povolení;

b) množství každého druhu dovezeného zboží a odkaz na celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku;

c) kód kombinované nomenklatury dovezeného zboží;

d) celní hodnotu dovezeného zboží a sazbu dovozního cla, která se na ně vztahuje;

e) stanovenou výtěžnost;

f) druh, množství a celně schválená určení zušlechtěných výrobků s odkazem na celní prohlášení, na jejichž základě jim bylo přiděleno celně schválené určení;

g) hodnotu zušlechtěných výrobků, jestliže se vyúčtování provádí podle hodnotového klíče;

h) výši dovozního cla, které má být zaplaceno, týkajícího se množství dovezených výrobků, které se na základě čl. 580 odst. 3 považují za propuštěné do volného oběhu;

i) dovezené zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku v rámci trojúhelníkového obchodu.

3. Použijí-li se zjednodušené postupy pro propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku a jeho ukončení, berou se v úvahu celní prohlášení a doklady uvedené v čl. 76 odst. 3 kodexu. Z vyúčtování musí být patrné množství zboží, které se považuje za zboží propuštěné do volného oběhu podle článku 580.

Článek 596

1. Vyúčtování režimu aktivního zušlechťovacího styku je nutno předložit nejpozději 30 dní po uplynutí lhůty pro zpětný vývoz, vypočtené případně podle článku 565. Pokud bylo povoleno měsíční nebo čtvrtletní seskupení, předkládá se vyúčtování režimu pro každý dotyčný měsíc nebo každé dotyčné čtvrtletí.

2. Při použití předčasného vývozu je nutné, aniž jsou dotčeny odstavec 3 a čl. 597 odst. 4, předložit vyúčtování režimu nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty stanovené podle článku 561.

3. Celní úřad vykonávající dohled může vyúčtování ve lhůtě stanovené v odstavcích 1 a 2 provést také sám. Tato skutečnost se vyznačí v povolení.

Článek 597

1. Dovozní clo za dovezené zboží, které se považuje za zboží propuštěné do volného oběhu ve formě zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu podle čl. 580 odst. 3, je nutno zaplatit nejpozději při předložení vyúčtování, případně na základě souhrnného celního prohlášení.

2. Pokud musí být ke stanovení výše dovozního cla použity jiné podklady pro vyměřování cel týkající se dováženého zboží, musí vyúčtování uvádět rovněž tyto podklady a případně rozpočtení dovezeného zboží na zušlechtěné výrobky provedené podle článků 592 až 594.

3. Držitel povolení uchovává pro celní úřad vykonávající dohled všechny podklady o dováženém zboží, které se považuje za zboží propuštěné do volného oběhu podle čl. 580 odst. 3, jejichž předložení je potřebné pro řádné uplatňování ustanovení o propouštění daného zboží do volného oběhu.

4. Celní úřad vykonávající dohled může povolit, aby

a) bylo vyúčtování podle čl. 595 odst. 1 vyhotoveno pomocí počítačového zpracování dat nebo v jiné formě, kterou určí;

b) bylo vyúčtování vyhotoveno na celním prohlášení s návrhem na propuštění do dotyčného režimu.

Článek 598

Celní úřad vykonávající dohled zaznamená na vyúčtování provedenou kontrolu, je-li to nezbytné, vyrozumí držitele povolení o jejím výsledku a uchovává vyúčtování a související doklady alespoň tři kalendářní roky po ukončení roku, v němž bylo vyúčtování předloženo. Celní úřad však může rozhodnout, že doklady týkající se vyúčtování uchovává držitel povolení. V tom případě se doklady uchovávají po stejnou dobu.

Článek 599

1. Pokud bylo dovezené zboží propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku na podkladě jediného povolení, avšak více celních prohlášení, považují se zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu, kterým bylo přiděleno celně schválené určení, za vyrobené z dovezeného zboží, které bylo do režimu aktivního zušlechťovacího styku propuštěno na podkladě nejstaršího celního prohlášení.

2. Odstavec 1 se nepoužije, jestliže držitel povolení prokáže, že zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu uvedené v odstavci 1 byly vyrobeny z určitého dovezeného zboží.

Pododdíl 3

Trojúhelníkový obchod

Článek 600

Celní orgány uvedené v článku 556 smějí povolit použití trojúhelníkového obchodu pouze v rámci předčasného vývozu.

Článek 601

1. Při použití trojúhelníkového obchodu se použije informační list nazvaný "informační list INF 5".

2. Informační list INF 5, jehož tiskopis odpovídá vzoru a ustanovením uvedeným v příloze 81, se skládá z prvopisu a tří kopií, které se společně předkládají celnímu úřadu, u kterého se plní vývozní formality.

Informační list INF 5 se vystavuje pro množství dováženého zboží, které odpovídá množství vyvážených zušlechtěných výrobků. Pokud se předpokládá dovoz zboží po částech, může být vystaveno více informačních listů INF 5.

3. V případě krádeže, ztráty nebo zničení prvopisu informačního listu INF 5 může dovozce požádat celní úřad, který jej opatřil úředním záznamem, o vystavení duplikátu. Celní úřad žádosti vyhoví, jestliže je prokázáno, že dovezené zboží, pro něž se požaduje vystavení duplikátu, dosud nebylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Prvopis a všechny kopie vystaveného informačního listu INF 5 musí být opatřeny některou z těchto poznámek:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

Článek 602

1. Při podání celního prohlášení pro vývoz zušlechtěných výrobků u celního úřadu, u kterého se plní vývozní formality, musí být předložen informační list INF 5, vystavený podle čl. 601 odst. 2.

2. Jestliže se výstup zboží z celního území Společenství uskutečňuje prostřednictvím celního úřadu, který přijal vývozní celní prohlášení, potvrdí tento celní úřad tuto skutečnost v kolonkách 9 a 10 informačního listu INF 5, ponechá si kopii 1 a vrátí deklarantovi prvopis a ostatní kopie.

Není-li uvedený celní úřad zároveň celním úřadem vykonávajícím dohled, zašle celnímu úřadu vykonávajícímu dohled kopii 1 opatřenou svým úředním záznamem.

3. Jestliže se výstup zboží z celního území Společenství uskutečňuje přes jiný celní úřad, než který přijal vývozní celní prohlášení, dopravují se zušlechtěné výrobky z celního území Společenství v režimu vnitřního tranzitu Společenství.

Pole tranzitního dokladu určené pro popis zboží se opatří některou z poznámek uvedených v čl. 610 odst. 1 a písmeny "EX–IM".

V případech podle tohoto odstavce vyplní celní úřad, který přijal vývozní celní prohlášení, kolonku 9 údaji o prohlášení T1 a uvede zkratku T1. Celní úřad výstupu vyplní kolonku 10, zašle kopii 1 celnímu úřadu vykonávajícímu dohled a vrátí prvopis a ostatní kopie deklarantovi.

4. Zušlechtěným výrobkům uvedeným v odstavci 3 není přípustné přidělit žádné jiné určení než přímý vývoz do třetích zemí.

Článek 603

Údaj o celním úřadu, u kterého budou plněny formality pro propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, může celní úřad vykonávající dohled nebo celní úřad, u kterého jsou formality pro propuštění dováženého zboží do tohoto režimu skutečně plněny, změnit, přičemž o této změně uvědomí celní úřad vykonávající dohled.

Článek 604

1. Prvopis a kopie 2 a 3 informačního listu INF 5 se předkládají spolu s celním prohlášením a návrhem na propuštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

2. Celní úřad, kterému se podává celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, vyznačí na prvopise a kopiích 2 a 3 informačního listu INF 5 množství dovezeného zboží propuštěného do tohoto režimu a datum přijetí dotyčného celního prohlášení. Kopii 3 zašle neprodleně celnímu úřadu vykonávajícímu dohled, prvopis vrátí deklarantovi a kopii 2 si ponechá.

3. Celní úřad vykonávající dohled vyrozumí po obdržení kopie 3 držitele povolení neprodleně o množství dovezeného zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku a o datu tohoto propuštění.

Článek 605

Nacházejí-li se celní úřad, který dovážené zboží propustil do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a celní úřad, u kterého jsou plněny vývozní formality, v témže členském státě, mohou celní orgány stanovit jiný postup.

Pododdíl 4

Zvláštní obchodněpolitická opatření

Článek 606

Jestliže se žádost o udělení povolení týká zboží, které podléhá obchodněpolitickým opatřením uvedeným v čl. 607 odst. 1 písm. a), nemusí být při jejím podání předkládána žádná licence, povolení ani jiný podobný doklad.

Článek 607

1. Stanoví-li právní předpisy Společenství zvláštní obchodněpolitická opatření pro

a) propouštění do volného oběhu, nepoužijí se ani při propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, ani během celé doby jeho setrvání v tomto režimu;

b) vstup zboží na celní území Společenství, použijí se na propouštění dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

2. Zboží, které není zbožím Společenství, může být rovněž propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, i jestliže nepodléhá dovoznímu clu,

a) s cílem neuplatňovat obchodněpolitická opatření stanovená, která jsou u něj stanovena pro propouštění do volného oběhu;

b) s cílem neuplatňovat obchodněpolitická opatření stanovená pro vývoz zboží v nezměněném stavu nebo zušlechtěných výrobků, aniž jsou dotčena obchodněpolitická opatření platná pro vývoz produktů pocházejících ze Společenství.

3. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) nebo odstavci 2 nemusí být při propouštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku předkládána žádná licence, povolení ani jiný související doklad.

Článek 608

S výhradou příslušných ustanovení se při zpětném vývozu zboží, které není zbožím Společenství a které se nachází v režimu aktivního zušlechťovacího styku, uplatňují obchodněpolitická opatření platná pro vývoz zboží v nezměněném stavu nebo zušlechtěných výrobků, aniž jsou dotčena obchodněpolitická opatření platná pro vývoz zboží pocházejícího ze Společenství.

Článek 609

1. Podmínkou propuštění dováženého zboží do volného oběhu ve formě zboží v nezměněném stavu nebo zušlechtěných výrobkůjiných než vedlejších zušlechtěných výrobků, uvedených v příloze 79, je, že celní orgány uplatní obchodněpolitická opatření platná pro dovážené zboží v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

2. Je-li o propuštění do volného oběhu žádáno v jiném členském státě, než ve kterém bylo dovezené zboží propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku, je podmínkou propuštění do volného oběhu uplatnění obchodněpolitických opatření, platných v členském státě, v němž bylo zboží do tohoto režimu propuštěno, v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

Pododdíl 5

Správní spolupráce

Článek 610

1. Jestliže zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu vstupují do svobodného pásma nebo do svobodného skladu nebo jsou propuštěny do podmíněného systému, a tím se ukončuje režim aktivního zušlechťovacího styku, uvede se v kolonce vyhrazeném pro popis zboží celního dokladu použitého pro dané celně schválené určení nebo, při použití zjednodušených postupů, použitého obchodního dokladu nebo dokladů vedle údajů stanovených pro daný celní režim je některá z těchto poznámek:

- Mercancías PA/S,

- A. F./S-varer,

- A. V./S-Waren,

- Εμπορεύματα ET/A,

- I. P./S. goods,

- Marchandises PA/S,

- Merci PA/S,

- AV/S-goederen,

- Mercadorias AA/S.

2. Pokud dovezené zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému podléhá zvláštním obchodněpolitickým opatřením a pokud se tato opatření používají také v okamžiku propuštění tohoto zboží v nezměněném stavu nebo ve formě zušlechtěných výrobků do některého režimu nebo jeho vstupu do svobodného pásma nebo svobodného skladu, doplní se poznámka uvedená v odstavci 1 některou z těchto poznámek:

- Politica comercial,

- Handelspolitik,

- Handelspolitik,

- Εμπορική πολιτική,

- Commercial policy,

- Politique commerciale,

- Politica commerciale,

- Handelspolitiek,

- Política comercial.

3. Celní úřad, který ukončuje daný režim, ověří, že poznámky uvedené v odstavci 1 a případně v odstavci 2 jsou převzaty v dokladech, které byly vystaveny jako náhradní nebo k vyřízení dokladů uvedených v těchto odstavcích.

Článek 611

1. Informační list nazvaný "informační list INF 1" se vystavuje v prvopise a dvou kopiích na tiskopise, který odpovídá vzoru a ustanovením přílohy 82.

2. Informační list INF 1 podle odstavce 1 se používá pro

a) stanovení výše zajištění podle článku 88 kodexu;

b) propuštění zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu do volného oběhu u jiného celního úřadu, než který ukončuje daný režim.

Článek 612

Jestliže se informační list INF 1 použije podle čl. 611 odst. 2 písm. a), musí se v kolonce 2 uvést odpovídající poznámka.

Článek 613

1. Je-li v případech uvedených v čl. 611 odst. 2 písm. b) žádáno o propuštění všech zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu nebo jejich části do volného oběhu, požádají celní orgány příslušné k přijetí celního prohlášení celní úřad vykonávající dohled prostřednictvím jimi potvrzeného informačního listu INF 1 o sdělení těchto údajů:

- v kolonce 9 a) výše dovozního cla, které se má uložit podle článku 121 nebo čl. 128 odst. 4 kodexu,

- v kolonce 9 b) výše vyrovnávacích úroků, které mají být uloženy podle článku 589,

- množství, kódu kombinované nomenklatury a původu dováženého zboží, které bylo použito k vyrobení zušlechtěných výrobků propouštěných do volného oběhu.

Částka dovozního cla musí rovněž obsahovat případný rozdíl mezi

- výší dovozního cla vyměřeného podle článku 121 kodexu nebo výší dovozního cla, které bylo vráceno nebo prominuto a

- výší již vyměřeného dovozního cla nebo cla, které má být vráceno nebo prominuto.

2. Jestliže se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu týká výrobků nebo zboží uvedeného v čl. 610 odst. 2 a jestliže se v členském státě, v němž byl povolen režim aktivního zušlechťovacího styku, mají uplatňovat obchodněpolitická opatření, požádají celní orgány příslušné k přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu celní úřad vykonávající dohled prostřednictvím jimi potvrzeného informačního listu INF 1 o sdělení, zda byla uplatněna platná obchodněpolitická opatření, která se vztahují na zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

3. Prvopis a jedna kopie informačního listu INF 1 se zašlou celnímu úřadu vykonávajícímu dohled; jednu kopii si ponechají celní orgány, které list potvrdily.

4. Používá-li se informační list INF 1 pro uplatňování obchodněpolitických opatření, vyrozumí celní úřad vykonávající dohled, který obdrží informační list INF 1, o žádosti o poskytnutí informací držitele povolení.

5. Celní úřad vykonávající dohled, kterému je určen informační list INF 1, sdělí požadované údaje v kolonkách 8, 9 a 10 informačního listu, potvrdí jej, ponechá si kopii a prvopis zašle zpět. Tyto údaje však není povinen sdělovat po uplynutí lhůty pro uchovávání dokumentů platné pro jeho archivy.

6. Výhradně pro výpočet částky zmíněné v odstavci 1 se zboží, jehož se informační list INF 1 týká, považuje se za propuštěné do volného oběhu dnem, kdy je potvrzena kolonka 2.

Článek 614

Je-li o propuštění do volného oběhu žádáno po vystavení informačního listu INF 1 podle článku 612, lze použít týž informační list INF 1 doplněný o tyto údaje:

- v kolonce 9 a) výše dovozního cla, které má být uloženo na dovážené zboží na základě čl. 121 odst. 1 nebo čl. 128 odst. 4 kodexu;

- v kolonce 11 den prvního propuštění dotyčného dováženého zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, potvrdí se nový informační list INF 1 podle článku 613.

Článek 615

1. Držitel povolení může požádat o potvrzení informačního listu INF 1, jestliže zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu má být převedeno na druhého držitele povolení nebo má být dopraveno do provozovny druhého schváleného zušlechťovatele.

2. V tom případě zapíše celní úřad vykonávající dohled údaje stanovené v článku 614.

Pododdíl 6

Doprava zboží

Článek 616

1. Aniž jsou dotčeny články 617 až 623, uskutečňuje se doprava výrobků nebo zboží v režimu vnitřního tranzitu Společenství, jestliže se má uskutečnit uvnitř celního území Společenství v rámci převodu povolení na jinou osobu nebo na podkladě jediného povolení.

2. Doklad o vnitřním tranzitu nebo jemu rovnocenný doklad musí obsahovat poznámky uvedené v článku 610.

3. Jsou-li tyto dopravní postupy povoleny, musí to být uvedeno v povolení. V tomto případě nahrazují dopravní postupy stanovené v tranzitním režimu Společenství. Jestliže se zboží nebo výrobky dopravují mezi dvěma držiteli povolení, musí být možnost této přepravy stanovena v obou povoleních.

Tyto dopravní postupy se povolí pouze v případě, že držitel povolení vede nebo nechává vést evidenci aktivního zušlechťovacího styku uvedenou v čl. 556 odst. 3.

a) Ustanovení o dopravě zboží nebo výrobků na podkladě jediného povolení

Článek 617

Celní orgány povolí, aby zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu byly dopravovány bez celních formalit a bez ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku z provozovny jednoho zušlechťovatele k dalšímu zpracování do provozovny jiného zušlechťovatele, je-li tento postup zaznamenán do evidence aktivního zušlechťovacího styku.

Článek 618

Za dopravované zboží nebo výrobky odpovídá držitel povolení.

b) Ustanovení o dopravě zboží nebo výrobků od jednoho držitele povolení ke druhému

Článek 619

Celní orgány povolí, aby zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu byly dopravovány od jednoho držitele povolení ke druhému postupem uvedeným v příloze 83, je-li zaznamenán v evidenci aktivního zušlechťovacího styku prvního držitele povolení.

Článek 620

1. Odpovědnost za převážené zboží nebo výrobky přechází na druhého držitele povolení okamžikem přijetí zboží nebo výrobků a jejich zápisu do jeho evidence aktivního zušlechťovacího styku.

2. Tento zápis má pro druhého držitele povolení stejnou právní účinnost jako nové propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

c) Obecná ustanovení

Článek 621

1. Není-li tím omezeno řádné provádění operací, mohou celní orgány za jiných podmínek, které stanoví, povolit,

a) aby byly bez celních formalit přepravovány jednak dovážené zboží od celního úřadu, který propouští zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do provozovny zušlechťovatele a jednak zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu z provozovny zušlechťovatele k celnímu úřadu, který ukončuje daný režim;

b) aby tiskopisy uvedené v příloze 83 byly potvrzeny předem nebo aby je vyplnil zušlechťovatel a opatřil je otiskem zvláštního kovového razítka schváleného těmito orgány;

c) aby se splnění formalit uskutečnilo pomocí počítačového zpracování dat, pokud tento systém zajišťuje řádné uplatňování této kapitoly.

2. Celní úřad, který propouští zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a celní úřad, který tento režim ukončuje, uvědomí celní úřad vykonávající dohled v případech uvedených v odst. 1 písm. a) o propuštění dováženého zboží do uvedeného režimu nebo o vývozu zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu prostřednictvím zaslání jedné kopie celního prohlášení vyhotoveného k tomuto účelu a přiložených dokladů.

Článek 622

Držitel povolení musí uvědomit celní orgány předem o skutečnosti, že má být provedena doprava v podobě a za podmínek, které tyto orgány stanoví.

Článek 623

1. Uskutečňuje-li se doprava podle tohoto pododdílu, mohou být při předkládání vyúčtování aktivního zušlechťovacího styku použita ustanovení článku 580 o zboží, které se považuje za propuštěné do volného oběhu, není-li to v rozporu s ostatními ustanoveními Společenství o propuštění do volného oběhu.

2. Celní úřad vykonávající dohled uvědomí jeden nebo více celních orgánů, které propouštějí zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku, o ukončených režimech a uvede celní prohlášení s návrhem na propuštění do tohoto režimu, která přijal.

Oddíl 6

Ustanovení v rámci systému navracení

Pododdíl 1

Propuštění do volného oběhu v systému navracení

Článek 624

Postupy pro propuštění do volného oběhu v systému navracení se vztahují na dovážené zboží, včetně zboží dovezeného v rámci náhrady rovnocenným zbožím bez předčasného vývozu (propuštění do volného oběhu sui generis s osvobozením od dovozního cla).

a) Běžný postup

Článek 625

1. S výjimkou případů uvedených v článku 568 se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v systému navracení podává některému z celních úřadů příslušných pro propuštění do volného oběhu, uvedených v povolení.

2. V případech uvedených v článku 568 se celní prohlášení podle odstavce 1 podává některému z pověřených celních úřadů.

Článek 626

1. Celní prohlášení podle článku 625 se podává v souladu s články 198 až 252.

2. Použije se čl. 575 odst. 2 a 3.

b) Zjednodušené postupy

Článek 627

1. Zjednodušené postupy stanovené v článku 76 kodexu pro propuštění zboží do volného oběhu v systému navracení lze použít za podmínek uvedených v článcích 275 a 276.

2. Použije se čl. 576 odst. 2.

3. Doplňkové celní prohlášení podle čl. 76 odst. 2 kodexu musí být podáno ve stanovené lhůtě, nejpozději však při podání žádosti o vrácení cla.

Pododdíl 2

Vrácení nebo prominutí cla

Článek 628

Případy uvedené v čl. 577 odst. 2 se považují za vývoz zušlechtěných výrobků ze Společenství.

Článek 629

Celní prohlášení nebo žádost o přidělení některého celně schváleného určení zušlechtěným výrobkům podle článku 128 kodexu musí obsahovat všechny údaje potřebné k odůvodnění žádosti o vrácení cla.

Článek 630

Aniž je dotčeno použití zjednodušených postupů, musí být každý zušlechtěný výrobek, kterému má být přiděleno některé celně schválené určení, předložen celnímu úřadu, který ukončuje daný režim, a dále splnit celní formality stanovené pro toto určení v souladu s obecnými ustanoveními, které se jej týkají.

Článek 631

1. S výjimkou případů uvedených v článku 568 musí být celní prohlášení s návrhem na přidělení některého celně schváleného určení zušlechtěným výrobkům podle článku 128 kodexu podáno některému z celních úřadů příslušných pro ukončení daného režimu, uvedených v povolení.

2. V případech uvedených v článku 568 se celní prohlášení podle odstavce 1 podává celnímu úřadu, který udělil povolení.

3. Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby celní prohlášení podle odstavce 1 bylo podáno jinému celnímu úřadu, než který je uveden v odstavcích 1 a 2.

Článek 632

1. Celní prohlášení podle článku 631 se podává podle ustanovení, která se vztahují na dotyčný celní režim.

2. Použije se čl. 583 odst. 2 a 3.

Článek 633

Zjednodušené postupy podle článku 76 kodexu se použijí pro ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku za podmínek uvedených v článku 278.

Článek 634

1. Rozpočtení dovezeného zboží na zušlechtěné výrobky se provádí, je-li to potřebné pro zjištění dovozního cla, které má být vráceno nebo prominuto. Neprovádí se, jestliže všechny zušlechtěné výrobky obdržely některé určení uvedené v článku 128 kodexu.

2. Výpočet se provádí metodami rozpočtení podle článků 635 až 637 nebo jinou metodou, která vede ke stejnému výsledku.

Článek 635

Výpočet podle množstevního klíče (zušlechtěné výrobky) se použije, jestliže ze zpracovatelských operací vzniká pouze jeden druh zušlechtěných výrobků. V tom případě se množství zboží propuštěného do volného oběhu, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, pro něž lze žádat o vrácení nebo prominutí cla, vypočte vynásobením celkového množství tohoto zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství zušlechtěných výrobků, pro něž lze žádat o vrácení nebo prominutí cla, k celkovému množství zušlechtěných výrobků.

Článek 636

Výpočet podle množstevního klíče (dovážené zboží) se použije, jestliže jsou všechny složky zboží propuštěného do volného oběhu obsaženy v každém zušlechtěném výrobku.

Při zjišťování, zda se má použít tato metoda, se nepřihlíží ke ztrátám.

Množství zboží propuštěného do volného oběhu v systému navracení, které je použito k výrobě každého zušlechtěného výrobku, se vypočte postupným vynásobením celkového množství dovezeného zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství zboží propouštěného do volného oběhu, které je obsaženo v různých druzích zušlechtěných výrobků, k celkovému množství zboží, které je obsaženo ve všech zušlechtěných výrobcích dohromady.

Množství zboží propouštěného do volného oběhu v systému navracení, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, pro něž lze žádat o vrácení nebo prominutí cla, se vypočte vynásobením množství zboží použitého k výrobě zušlechtěných výrobků ve volném oběhu, vypočteného podle třetího pododstavce, koeficientem určeným podle článku 635.

Článek 637

1. Výpočet podle hodnotového klíče se použije ve všech případech, v nichž se nepoužijí články 635 a 636. Ke zjednodušení však mohou celní orgány po dohodě s držitelem povolení namísto výpočtu podle hodnotového klíče použít výpočet podle množstevního klíče (dovážené zboží), jestliže obě metody vedou k obdobným výsledkům.

2. Množství zboží propuštěného do volného oběhu, které je použito k výrobě každého druhu zušlechtěných výrobků, se vypočte postupným vynásobením celkového množství zboží propuštěného do volného oběhu koeficientem, který vždy odpovídá poměru mezi hodnotou každého zušlechtěného výrobku zjištěnou podle odstavce 3 a celkovou hodnotou všech zušlechtěných výrobků.

3. Použije se čl. 594 odst. 3.

4. Množství zboží propuštěného do volného oběhu, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků, pro které lze žádat o vrácení nebo prominutí cla, se vypočte vynásobením množství dovezeného zboží použitého k výrobě zušlechtěných výrobků, vypočteného podle odstavce 2, koeficientem určeným podle článku 635.

Článek 638

1. Podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního cla je, že držitel povolení podá celnímu úřadu vykonávajícímu dohled příslušnou žádost (dále jen "žádost o vrácení cla/AZS"). Žádost se podává ve dvou vyhotoveních.

2. Aniž je dotčen odstavec 4, jestliže bylo povolení uděleno podle čl. 556 odst. 2, může být žádost o prominutí cla/AZS podána pouze úřadu vykonávajícímu dohled v členském státě, v němž bylo povolení uděleno.

3. Pokud se použije článek 557, může žádost o vrácení cla/AZS podat pouze jediný držitel povolení.

4. Pokud však více členských států, jichž se týkají zpracovatelské operace, v konkrétních případech na písemnou žádost zúčastněné osoby uzná, že žádost o vrácení cla/AZS může být podána celním orgánům jiného členského státu, než který je uveden v odstavci 2, uvědomí tyto členské státy Komisi předem o žádostech i o návrhu plánovaných postupů pro zajištění řádného vyhotovení žádosti o vrácení cla/AZS uvedené v článku 640. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy. Postupy sdělené Komisi smějí být použity, jestliže Komise do dvou měsíců od obdržení návrhu neoznámí dotyčným členským státům, že byly proti použití těchto postupů vzneseny námitky.

Článek 639

1. Lhůta pro podání žádosti o vrácení cla/AZS podle čl. 128 odst. 3 kodexu činí nejvýše šest měsíců od okamžiku, kdy bylo zušlechtěným výrobkům přiděleno některé určení uvedené v čl. 128 odst. 1 kodexu.

2. Pokud to odůvodňují zvláštní okolnosti, mohou celní orgány prodloužit lhůty uvedené v odstavci 1 i po jejich uplynutí.

Článek 640

1. Žádost o vrácení cla/AZS musí obsahovat zejména

a) odkaz na povolení;

b) množství každého druhu dovezeného zboží, na které se žádá o vrácení nebo prominutí cla;

c) kód kombinované nomenklatury, do nějž dovezeného zboží spadá;

d) celní hodnotu dovezeného zboží a sazbu dovozního cla platnou pro toto zboží, kterou celní orgány uznaly v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v systému navracení;

e) den propuštění dovezeného zboží do volného oběhu v systému navracení;

f) odkazy na celní prohlášení, na jejichž základě bylo dovezené zboží propuštěno do volného oběhu v systému navrácení;

g) druh, množství a celně schválené určení zušlechtěných výrobků;

h) hodnotu zušlechtěných výrobků, jestliže se vyúčtování provádí podle hodnotového klíče;

i) stanovenou výtěžnost;

j) odkazy na celní prohlášení, na jejichž podkladě obdržely zušlechtěné výrobky některé celně schválené určení uvedené v článku 128 kodexu;

k) částku dovozního cla, o jejíž vrácení nebo prominutí se žádá, včetně případně uložených vyrovnávacích úroků, s ohledem zejména na dovozní clo pro ostatní zušlechtěné výrobky.

2. V případě použití zjednodušených postupů pro propuštění do volného oběhu v systému navracení nebo pro vývoz se jedná o celní prohlášení a doklady ve smyslu čl. 76 odst. 3 kodexu.

Článek 641

1. Držitel povolení uchovává k dispozici pro celní úřad vykonávající dohled celní prohlášení uvedená v čl. 640 odst. 1 písm. f) a j) a všechny doplňkové podklady, které tento úřad označí, jestliže tento úřad rozhodne, že dotyčná celní prohlášení a podklady má uchovávat držitel povolení.

2. V případech uvedených v článku 646 se proto přiloží k žádosti prvopisy informačního listu INF 7 řádně opatřené úředním záznamem.

Článek 642

1. Celní úřad vykonávající dohled může povolit, aby žádost neobsahovala některé z údajů uvedených v čl. 640 odst. 1, jestliže se tyto údaje nedotýkají výpočtu výše cla, které má být vráceno nebo prominuto.

2. Celní úřad vykonávající dohled může povolit, aby žádost o vrácení cla/AZS podle čl. 640 odst. 1 byla vyhotovena pomocí počítačového zpracování dat nebo v jiné formě, kterou určí.

Článek 643

Celní úřad vykonávající dohled zaznamená na žádost o vrácení cla/AZS provedenou kontrolu, vyrozumí držitele povolení o jejím výsledku a uchovává žádost a související doklady alespoň tři kalendářní roky po ukončení kalendářního roku, v němž o žádosti rozhodl.

Celní úřad vykonávající kontrolu však může rozhodnout, že doklady související se žádostí uchovává držitel povolení. Podklady se v tomto případě uchovávají po stejnou dobu.

Pododdíl 3

Správní spolupráce

Článek 644

1. Jestliže zušlechtěné výrobky obdrží v systému navracení některé celně schválené určení uvedené v čl. 128 odst. 1 druhé odrážce kodexu, které umožňuje vrácení cla, uvede se v kolonce vyhrazeném pro popis zboží celního dokladu použitého pro daný režim nebo při vstupu zboží do svobodného pásma některá z těchto poznámek:

- Mercancías PA/R,

- A.F./R varer,

- A.V./R-Waren,

- Εμπορεύματα ET/E,

- I.P./D. goods,

- Marchandises PA/R,

- Merci PA/R,

- AV/T-goederen,

- Mercadorias AA/D.

2. Celní úřad, který ukončuje daný režim, se přesvědčí, že poznámky uvedené v odstavci 1 jsou převzaty ve všech dokladech, které byly vystaveny jako náhradní nebo k vyřízení uvedených dokladů.

Článek 645

Jestliže se zušlechtěné výrobky získané v systému navracení z operací aktivního zušlechťovacího styku odesílají k jinému celnímu úřadu vykonávajícímu dohled téhož nebo jiného členského státu v režimu vnějšího tranzitu Společenství (který může sloužit jako odůvodnění žádosti o vrácení cla) a jestliže byla na tyto výrobky podána žádost o nové povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku, použijí pověřené orgány, které mají udělit toto nové povolení v podmíněném systému nebo v systému navracení, informační list INF 1 uvedený v článku 611, aby stanovily výši dovozního cla, které se má případně uložit, nebo výši případně vzniklého celního dluhu.

Článek 646

1. Informační list zvaný "informační list INF 7" se vystavuje v prvopise a dvou kopiích na tiskopise, který odpovídá vzoru a ustanovením přílohy 84.

2. Informační list INF 7 uvedený v odstavci 1 se použije, jsou-li zušlechtěné výrobky vyrobené v systému navracení, aniž je podána žádosti o vrácení cla, dopraveny k jinému celnímu úřadu vykonávajícímu dohled, než u nějž byly propuštěny do volného oběhu, a tam obdrží v nezměněném stavu nebo v důsledku řádně schválených zpracovatelských operací některé celní určení uvedené v čl. 128 odst. 1 kodexu, které umožňuje vrácení nebo prominutí cla. Celní úřad, u nějž zušlechtěné výrobky obdržely toto určení, vystaví na žádost zúčastněné osoby případně informační list INF 7.

Článek 647

1. Informační list předkládá zúčastněná osoba současně s celním prohlášením použitým k přidělení požadovaného určení.

2. Celní úřad, kterému se podává celní prohlášení podle odstavce 1, potvrdí informační list INF 7, vrátí jeho prvopis zúčastněné osobě a kopii si ponechá.

Oddíl 7

Výměna informací s Komisí

Článek 648

1. Členské státy sdělí Komisi

a) informace uvedené v příloze 85 o každém povolení, přesahuje-li hodnota dováženého zboží na jednoho zušlechťovatele a kalendářní rok hranice stanovené v čl. 552 odst. 1 písm. a) bodě v); sdělení není potřebné, jestliže bylo povolení použít režim aktivního zušlechťovacího styku uděleno na základě hospodářských podmínek, které jsou označeny kódy 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004nebo 7005.

Pokud jde o výrobky uvedené v čl. 560 odst. 2, je však nutné sdělit informace o každém povolení bez ohledu na to, jaká je hodnota těchto výrobků a jaký kód se používá pro označení hospodářských podmínek;

b) informace uvedené v příloze 86 o každé žádosti o povolení, jež byla zamítnuta, protože hospodářské podmínky nebyly považovány za splněné;

c) informace o případech, v nichž nemohla být použita standardní výtěžnost podle článku 567, protože se zpracovatelské operace sice týkaly dovezeného zboží uvedeného v sloupci 1 přílohy 77, ale vedly k výrobě jiných zušlechtěných výrobků, než které jsou uvedeny ve sloupcích 3 a 4 ve stejném stupni zpracování.

2. Informace podle odst. 1 písm. a) a b) se sdělují v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo uděleno povolení nebo v němž byla žádost zamítnuta. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy, a pokud to považuje za nezbytné, přezkoumá je výbor.

Článek 649

1. Členské státy sdělí Komisi

a) seznam celních orgánů, kterým se podávají žádosti o povolení, s výjimkou případů podle článku 568;

b) seznam celních úřadů, které jsou pověřeny přijímat celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému nebo celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v systému navracení podle článku 568.

2. Informace podle odstavce 1 budou sděleny dva měsíce před vstupem tohoto nařízení v platnost a následně pak vždy v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž dotyčný členský stát změní oblasti působnosti celních úřadů.

3. Za účelem informování zušlechťovatelů zveřejňuje Komise obdržené informace v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

KAPITOLA 4

Přepracování pod celním dohledem

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 650

Na základě článku 131 kodexu může být režim přepracování použit pro zboží, které je uvedeno ve sloupci 1 v seznamu obsaženém v příloze 87 a které se má podrobit některému přepracování uvedenému v seznamu ve sloupci 2.

Pododdíl 1

Povolení – běžný postup

Článek 651

1. Žádost se vyhotovuje v souladu s článkem 497 podle vzoru obsaženého v příloze 67/C a podává ji osoba, které může být uděleno povolení na základě článků 86, 132 a 133 kodexu.

2. a) Žádost se podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž se má přepracování provést.

b) Jestliže se předpokládá, že přepracování bude provedeno žadatelem nebo na jeho účet postupně v různých členských státech, může být podána pouze jediná žádost o povolení.

V tom případě musí žádost obsahovat údaje o průběhu všech operací, které mají být provedeny, a o přesných místech jejich provedení a podává se celním orgánům členského státu, v němž má být provedena první z těchto operací

Článek 652

1. Aniž je dotčen článek 656, udělí povolení celní orgány, jimž byla postupem podle čl. 651 odst. 2 podána žádost vyhotovená v souladu s článkem 500 podle vzoru obsaženého v příloze 68/C.

2. V případech uvedených v čl. 651 odst. 2 písm. b) může být povolení uděleno pouze se souhlasem celních orgánů, které k tomu určí členské státy, v nichž se nacházejí místa uvedená v žádosti. Použije se tento postup:

a) jakmile se celní orgány, jimž byla podána žádost, přesvědčí, že hospodářské podmínky lze považovat za splněné, uvědomí zúčastněné celní orgány dalších členských států o žádosti a o návrhu povolení, jenž musí obsahovat alespoň výtěžnost, zvolené prostředky ztotožnění, celní úřady uvedené v bodě 9 vzoru povolení obsaženého v příloze 68/C, případně použití zjednodušených postupů pro propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem, změnu a vyřízení tohoto režimu a pravidla, která je třeba dodržet, zejména o poskytování informací celnímu úřadu vykonávajícímu dohled;

b) celní orgány, které obdrží toto oznámení, sdělí případné námitky co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení sdělení o žádosti a o návrhu povolení;

c) celní orgány uvedené v písmenu a) mohou udělit povolení, jakmile přijmou veškerá opatření potřebná k zajištění celního dluhu, který by mohl vzniknout pro dovážené zboží, jestliže jim ve lhůtě stanovené v písmenu b) nebyly sděleny žádné námitky proti návrhu povolení;

d) členský stát, který udělí povolení, zašle jeho kopii všem výše uvedeným členským státům.

Takto udělená povolení jsou platná pouze v uvedených členských státech.

Členské státy sdělí Komisi název a adresu celních orgánů, které jsou určeny k přijímání žádosti a návrhů povolení uvedených v písmenu a), a Komise uvědomí ostatní členské státy.

3. K zajištění řádného uplatňování ustanovení o režimu přepracování pod celním dohledem mohou celní orgány k usnadnění kontrol stanovit, že držitelé povolení musí vést nebo nechat vést evidenci (dále "evidence přepracování pod celním dohledem") o množství dováženého zboží propuštěného do režimu přepracování pod celním dohledem, množství přepracovaných výrobků a veškerých údajích potřebných pro kontrolu operací a řádné určení případně dlužného dovozního cla.

"Evidence přepracování pod celním dohledem" musí být k dispozici pro celní úřad vykonávající dohled, aby mohl provádět veškeré kontroly nutné pro řádný průběh režimu.

Jestliže obchodní účetnictví žadatele umožňuje sledování režimu, uznají je celní orgány jako "evidenci přepracování pod celním dohledem".

Článek 653

Dobu platnosti povolení stanoví celní orgány s ohledem na zvláštní potřeby žadatele pro každý jednotlivý případ.

Přesahuje-li doba platnosti dva roky, jsou podmínky, na jejichž základě bylo povolení uděleno, přezkoumávány pravidelně ve lhůtách stanovených v povolení.

Článek 654

1. Při udělení povolení stanoví celní orgány lhůtu, ve které musí být přepracovaným výrobkům přiděleno celně schválené určení, podle článku 134 kodexu s ohledem jednak na dobu nezbytnou k provedení přepracování a jednak na dobu potřebnou pro to, aby přepracované výrobky dosáhly některého celně schváleného určení.

2. Pokud to okolnosti odůvodňují, může být lhůta stanovená v povolení prodloužena i po uplynutí původně stanovené lhůty.

Článek 655

1. Výtěžnost nebo způsob jejího stanovení ve smyslu článku 134 kodexu se určuje pokud možno na základě údajů o produkci a musí ji být možné identifikovat v záznamech držitele povolení.

2. Výtěžnost nebo způsob jejího stanovení se určují podle odstavce 1, s výhradou dodatečné kontroly prováděné celními orgány.

Pododdíl 2

Povolení – zjednodušené postupy

Článek 656

1. Tento článek lze použít v případech, kdy je přepracování prováděno uvnitř jednoho členského státu.

2. Pokud se nepoužijí zjednodušené postupy pro propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem podle článku 76 kodexu, povolí kterýkoli celní úřad, který je celními orgány pověřen udělovat povolení zjednodušeným postupem, aby podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem bylo považováno současně za podání žádosti o povolení. V tom případě se povolení uděluje přijetím tohoto celního prohlášení, jež v každém případě závisí na splnění podmínek pro udělení povolení.

3. K celnímu prohlášení podanému za podmínek uvedených v odstavci 2 musí být přiložen doklad vyhotovený deklarantem, který obsahuje tyto údaje, jsou-li potřebné a nemohou-li být zapsány v kolonce 44 tiskopisu celního prohlášení podle odstavce 2:

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu žadatele, jestliže není totožný s deklarantem;

b) jméno nebo obchodní firmu a adresu osoby, která provádí přepracování, jestliže není totožná s žadatelem ani deklarantem;

c) druh přepracování;

d) obchodní a/nebo technické označení přepracovaných výrobků;

e) výtěžnost nebo případně způsob jejího stanovení;

f) předpokládanou lhůtu pro to, aby dovážené zboží dosáhlo některého celně schváleného určení;

g) místo, na kterém má být provedeno přepracování.

Článek 498 se použije přiměřeně.

4. Článek 502 se použije přiměřeně.

Oddíl 2

Propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem

Článek 657

1. Kromě případů, kdy se používá článek 656, se celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem podává některému z celních úřadů, které jsou příslušné k propuštění zboží do daného režimu a které jsou uvedeny v povolení.

2. V případech, kdy se používá článek 656, se celní prohlášení podle odstavce 1 podává některému z pověřených celních úřadů.

Článek 658

1. Celní prohlášení uvedené v článku 657 se podává podle článků 198 až 252.

2. Aniž je dotčen článek 656, musí popis zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 odpovídat údajům uvedeným v povolení.

3. Pro účely čl. 62 odst. 2 kodexu musí být k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem připojeny doklady uvedené v článku 220.

Článek 659

1. Zjednodušené postupy stanovené v článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v článcích 275 a 276.

2. Celní orgány nepovolí místní celní řízení podle článku 276 osobám, které nemohou prokázat, že vedou evidenci přepracování pod celním dohledem podle čl. 652 odst. 3.

3. Doplňkové celní prohlášení podle čl. 76 odst. 2 kodexu je nutno podat ve stanovených lhůtách, nejpozději však při předložení vyúčtování.

Oddíl 3

Ukončení režimu přepracování pod celním dohledem

Článek 660

1. Režim se ukončí buď pro množství dovezeného zboží odpovídající množství přepracovaných výrobků, jež se vynásobí výtěžností, nebo pro množství zboží v nezměněném stavu, kterému bylo přiděleno některé celně schválené určení.

2. Pro účely článku 135 kodexu se v případě potřeby použijí pravidla článků 591 až 594 týkající se rozpočtení dovezeného zboží přiměřeně.

Článek 661

1. Kromě případů, kdy se používá článek 656, se celní prohlášení s návrhem na ukončení režimu přepracování pod celním dohledem podává některému z celních úřadů, které jsou příslušné k ukončení daného režimu a které jsou uvedeny v povolení.

2. V případech, kdy se používá článek 656, se celní prohlášení podle odstavce 1 podává celnímu úřadu, který udělil povolení.

3. Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby celní prohlášení podle odstavce 1 bylo podáno jinému celnímu úřadu, než který je uveden v odstavcích 1 a 2.

Článek 662

1. Celní prohlášení uvedené v článku 661 se podává podle ustanovení, která se vztahují na dané celně schválené určení.

2. Popis přepracovaných výrobků nebo dovezeného zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 musí odpovídat údajům uvedeným v povolení.

3. Použije se čl. 583 odst. 3.

Článek 663

Zjednodušené postupy pro ukončení režimu podle článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v čl. 278 odst. 1.

Článek 664

1. Držitel povolení musí předložit celnímu úřadu vykonávajícímu dohled nejpozději do třiceti dnů po uplynutí stanovené lhůty vyúčtování režimu přepracování pod celním dohledem.

2. Vyúčtování obsahuje zejména

a) číslo povolení;

b) množství každého druhu dovezeného zboží a odkaz na celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem;

c) kód kombinované nomenklatury dovezeného zboží;

d) celní hodnotu dovezeného zboží;

e) stanovenou výtěžnost;

f) druh, množství a celně schválené určení přepracovaných výrobků s odkazem na celní prohlášení, na jejichž základě jim bylo přiděleno celně schválené určení;

g) výši nákladů na přepracování, jestliže je navrhováno použití čl. 666 čtvrté odrážky;

h) kód KN přepracovaných výrobků.

3. Použijí-li se zjednodušené postupy pro propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem a jeho ukončení, berou se v úvahu celní prohlášení uvedená v čl. 76 odst. 3 kodexu.

Článek 665

1. Celní úřad vykonávající dohled může povolit, aby

a) bylo vyúčtování podle čl. 664 odst. 2 vyhotoveno pomocí počítačového zpracování dat nebo v jiné formě, kterou určí;

b) bylo vyúčtování vyhotoveno na celním prohlášení s návrhem na propuštění do dotyčného režimu.

2. Použije se článek 598.

3. Celní úřad vykonávající dohled může vyúčtování ve lhůtě stanovené v čl. 664 odst. 1 provést také sám. Tato skutečnost se vyznačí v povolení.

Článek 666

Jestliže se přepracované výrobky propouštějí do volného oběhu, je jejich celní hodnotou podle čl. 36 odst. 1 kodexu podle volby deklaranta, kterou musí učinit v den přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu,

- celní hodnota stejného nebo podobného zboží, které bylo vyrobeno v libovolné třetí zemi, zjištěná ve stejném nebo téměř stejném okamžiku,

- jejich prodejní cena, jestliže není ovlivněna spojením mezi kupujícím a prodávajícím,

- prodejní cena stejného nebo podobného zboží ve Společenství, jestliže není ovlivněna spojením mezi kupujícím a prodávajícím,

- celní hodnota dováženého zboží s přičtením nákladů na přepracování.

Článek 667

Jsou-li se v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu stanovena obchodněpolitická opatření týkající se dováženého zboží, použijí se tato opatření na přepracované výrobky pouze v případě, že jsou stanovena i na zboží stejné jako přepracované výrobky.

V tomto případě se tato opatření uplatní na množství dováženého zboží, které bylo skutečně použito k výrobě přepracovaných výrobků propouštěných do volného oběhu.

Oddíl 4

Výměna informací s Komisí

Článek 668

1. Členské státy sdělí Komisi

a) informace uvedené v příloze 88 o každém povolení, přesahuje-li hodnota zboží propouštěného do režimu přepracování pod celním dohledem na jednoho držitele povolení a kalendářní rok 100000 ECU;

b) informace uvedené v příloze 89 o každé žádosti o povolení, jež byla zamítnuta, protože hospodářské podmínky podle čl. 133 písm. e) kodexu nebyly považovány za splněné.

2. Informace podle odstavce 1 se sdělují v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo uděleno povolení nebo v němž byla žádost zamítnuta. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy, a pokud to považuje za nezbytné, přezkoumá je výbor.

Článek 669

1. Členské státy sdělí Komisi

a) seznam celních orgánů, kterým se podávají žádosti o povolení, s výjimkou případů podle článku 656;

b) seznam celních úřadů, které jsou pověřeny přijímat celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem podle článku 656.

2. Použije se čl. 649 odst. 2 a 3.

KAPITOLA 5

Dočasné použití

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 670

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) vstupním celním úřadem celní úřad, kterým zboží dopravované na podkladě karnetu ATA vstupuje na celní území Společenství;

b) celním úřadem výstupu celní úřad, kterým zboží dopravované na podkladě karnetu ATA opouští celní území Společenství;

c) dopravními prostředky veškeré prostředky, které slouží k dopravě osob nebo zboží. Pojem "dopravní prostředky" zahrnuje také náhradní díly, běžné příslušenství a vybavení, včetně zařízení sloužících k upevnění, podepření nebo ochraně zboží, dovážené spolu s dopravními prostředky;

d) osobou usazenou mimo celní území Společenství fyzická osoba s obvyklým bydlištěm mimo celní území Společenství nebo právnická osoba se sídlem mimo toto celní území;

e) obchodním použitím použití dopravního prostředku k dopravě osob za úhradu nebo živnostenské nebo obchodní přepravě zboží za úhradu nebo bez úhrady;

f) vlastní potřebou použití dopravního prostředku určitou osobou výhradně k vlastní potřebě, s vyloučením jakéhokoli obchodního použití;

g) kontejnerem přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná cisterna, snímatelná karosérie nebo jiné podobné zařízení), které

- tvoří zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k uložení zboží,

- je trvalé povahy, a proto dostatečně pevné, aby mohlo být používáno opakovaně,

- je speciálně konstruováno, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez překládky zboží,

- je speciálně konstruováno tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho dopravního prostředku na druhý,

- je konstruováno tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat, a má vnitřní objem alespoň jeden metr krychlový.

Nákladní plošiny (flats) se považují za kontejnery.

Pojem "kontejner" zahrnuje rovněž jeho příslušenství a vybavení podle druhu kontejneru, jestliže se přepravuje společně s kontejnerem. Pojem "kontejner" nezahrnuje vozidla a jejich příslušenství a vybavení, obaly ani palety.

Odchylně od poslední odrážky se za "kontejnery" považují nákladní kontejnery o objemu menším než jeden metr krychlový používané v letecké dopravě;

h) přepravou pod celní závěrou použití kontejneru pro dopravu zboží, jehož totožnost je zajištěna závěrou kontejneru;

i) snímatelnou karosérií kontejner bez zařízení umožňujícího vlastní pohyb, který je zejména určen pro dopravu na silničním dopravním prostředku, přičemž podvozek silničního vozidla a spodní rám karosérie jsou k tomuto účelu zvláště uzpůsobeny. Tato definice se vztahuje také na výměnné kontejnery, tzn. na kontejnery, které jsou určeny zejména pro kombinovanou dopravu;

j) částečně uzavřeným kontejnerem kontejnery, které se v podstatě skládají z dna a nástavby, která vymezuje skladovací prostor odpovídající uzavřenému kontejneru. Nástavba kontejneru se skládá zpravidla z kovových částí, které tvoří kostru kontejneru. Kontejnery tohoto druhu mohou mít také jednu nebo více postranních a čelních stěn. Některé kontejnery tvoří pouze střecha a podlaha, které jsou spolu spojeny sloupky. Tento typ kontejnerů se používá zejména pro přepravu neskladného zboží (např. automobily);

k) nákladními plošinami (flats) nákladní plošiny bez nástavby nebo s neúplnou nástavbou, které vykazují stejné základní rozměry v délce a šířce jako kontejnery a které jsou opatřeny horními a dolními uzavřenými rohy, aby mohla být použita stejná upevňovací a zdvihací zařízení jako u kontejnerů;

l) příslušenstvím a vybavením kontejneru zejména tato zařízení, a to tehdy, když jsou odnímatelná:

i) přístroj ke kontrole, změnám nebo udržování teploty uvnitř kontejneru;

ii) drobné přístroje (teplotní a nárazový registrační přístroj apod.), které zobrazují nebo registrují změny teplot a nárazy;

iii) příčky, palety, stojany, lešení, háky a podobná zařízení pro upevnění zboží;

m) paletou zařízení, na jehož podlážce může být umístěno určité množství zboží tak, že tvoří nákladovou jednotku z hlediska přepravy, manipulace nebo rovnání s pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení sestává buď ze dvou podlážek spojených příčkami, nebo z jedné podlážky na nožkách, anebo z jedné zvláštní podlážky používané v letecké dopravě; jeho celková výška je co nejvíce snížena, aby umožňovala manipulaci zdvihacími vozíky s vidlicí nebo přenosnými paletami; může být rovněž opatřeno nástavbou;

n) uživatelem kontejneru nebo palety osoba, která má účinnou kontrolu nad pohybem kontejneru nebo palety, bez ohledu na to, zda je majitelem;

o) držitelem povolení pro kontejner nebo paletu uživatel nádrže nebo palety nebo jeho zástupce;

p) vnitřní přepravou doprava osob, které na celním území Společenství nastupují do dopravního prostředku a na tomto území opět vystupují, nebo přeprava zboží, které se nakládá na celním území Společenství a na tomto území se opět vykládá.

Oddíl 2

Dočasné použití jiného zboží než dopravních prostředků

Pododdíl 1

Případy, v nichž může být povoleno dočasné použití s úplným osvobozením od dovozního cla, a podmínky pro jeho povolení

a) Zařízení k výkonu povolání

Článek 671

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouští zařízení k výkonu povolání.

2. Zařízením k výkonu povolání se rozumí

a) zařízení pro tisk a rozhlasové a televizní vysílání, které je nezbytné pro zástupce tisku, rozhlasu a televize usazené mimo celní území Společenství, kteří přijíždějí na toto celní území, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání pro určené pořady;

b) kinematografická zařízení nezbytná pro osobu usazenou mimo celní území Společenství přijíždějící na toto celní území natočit jeden nebo více určených filmů;

c) veškerá jiná zařízení nezbytná pro výkon povolání, živnosti nebo zaměstnání osoby usazené mimo celní území Společenství přijíždějící na toto celní území, aby zde vykonala určené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží nebo, pokud se nejedná o ruční nářadí, pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov či pro výkon zemních nebo podobných prací;

d) veškeré pomocné přístroje a příslušenství k zařízení uvedenému v písmenech a), b) a c).

Ilustrativní seznam zboží, které se považuje za zařízení k výkonu povolání, je obsažen v příloze 90.

3. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se zařízení k výkonu povolání propouští za podmínky,

a) že je ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Společenství;

b) že je dováží osoba usazená mimo toto celní území;

c) že je používáno výhradně osobou přijíždějící na toto celní území nebo pod jejím přímým dohledem.

Podmínka uvedená v písmenu c) se však nevztahuje na kinematografické zařízení, které se dováží pro výrobu filmu nebo televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je osoba usazená na celním území Společenství.

V případě společných rozhlasových a televizních programů může být zařízení k výkonu povolání předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je osoba usazená na celním území Společenství.

Článek 672

Na náhradní díly, které se později dovážejí pro opravu zařízení k výkonu povolání propuštěného do režimu dočasného použití, se vztahují výhody dočasného použití za stejných podmínek jako na samotné zařízení k výkonu povolání.

b) Zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách, veletrzích, kongresech nebo podobných akcích

Článek 673

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouští

a) zboží určené k vystavení nebo k předvedení na nějaké akci;

b) zboží určené k použití v souvislosti s vystavením dovezeného zboží na nějaké akci, například

- zboží nezbytné pro předvedení vystavovaných dovezených strojů nebo přístrojů,

- stavební a dekorační materiál včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky osoby usazené mimo celní území Společenství,

- propagační a předváděcí materiál a zařízení určené k propagaci vystavovaného dovezeného zboží, například zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy a přístroje nezbytné k jejich předvedení;

c) zařízení (včetně zařízení pro tlumočení, přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu a filmy výchovné, vědecké nebo kulturní povahy) určené k použití na mezinárodních jednáních, konferencích nebo kongresech;

d) živá zvířata, která mají být na akcích vystavena nebo se jich mají zúčastnit;

e) produkty, které jsou v průběhu události získány z dočasně dovezeného zboží, strojů, přístrojů nebo zvířat.

2. "Akcí" se rozumí

a) obchodní, průmyslová, zemědělská nebo řemeslnická výstava, veletrh, salon nebo podobná přehlídka či výstava;

b) výstava nebo setkání pořádané zejména pro dobročinné účely;

c) výstava nebo setkání pořádané zejména k podpoře vědy, techniky, řemesel, umění, vzdělávání, kultury, sportu, náboženství nebo kultu, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo dorozumění mezi národy;

d) setkání představitelů mezinárodních organizací nebo mezinárodních seskupení;

e) slavnosti a oficiální nebo vzpomínková setkání,

s výjimkou výstav soukromé povahy, které se uskutečňují v prodejnách nebo obchodních prostorách s cílem prodeje dováženého zboží.

c) Učební pomůcky a vědecké přístroje

Článek 674

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí

a) učební pomůcky;

b) náhradní díly a příslušenství ke zboží uvedenému v písmenu a);

c) nástroje zvlášť určené pro údržbu, kontrolu, seřizování nebo opravu tohoto zboží.

2. "Učebními pomůckami" se rozumějí veškeré předměty, zejména modely, nástroje, přístroje a stroje, určené k využití výhradně pro účely výuky a odborného vzdělávání.

Seznam zboží, které se považuje za učební pomůcky, je obsažen v příloze 91.

3. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se učební pomůcky, náhradní díly, příslušenství a nástroje propouštějí za podmínky,

a) že je dovážejí schválená vzdělávací zařízení a jsou používány výhradně pod dohledem a na zodpovědnost těchto zařízení;

b) že jsou používány k neobchodním účelům;

c) že jsou dováženy v množství přiměřeném svému určení;

d) že zůstávají po dobu svého setrvání na celním území Společenství ve vlastnictví osob usazených mimo toto celní území.

4. Doba, po kterou mohou učební pomůcky setrvat v režimu dočasného použití, činí dvanáct měsíců.

Článek 675

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí

a) vědecké přístroje;

b) náhradní díly a příslušenství ke zboží uvedenému v písmenu a);

c) nástroje zvlášť určené pro údržbu, kontrolu, seřizování nebo opravu vědeckých přístrojů, které jsou na celním území Společenství využívány výlučně pro vědecký výzkum nebo výuku.

2. "Vědeckými přístroji" se rozumí nástroje, přístroje a stroje, které se používají pro vědecký výzkum nebo výuku.

3. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se vědecké přístroje, náhradní díly, příslušenství a nástroje propouštějí za podmínky,

a) že je dovážejí schválená zařízení a jsou používány pod dohledem a na zodpovědnost těchto zařízení;

b) že jsou používány k neobchodním účelům;

c) že jsou dováženy v množství přiměřeném svému určení;

d) že zůstávají po dobu svého setrvání na celním území Společenství ve vlastnictví osob usazených mimo toto celní území.

4. Doba, po kterou mohou vědecké materiály setrvat v režimu dočasného použití, činí dvanáct měsíců.

Článek 676

1. Ve smyslu čl. 674 odst. 3 písm. a) se za "schválená zařízení" považují státní nebo soukromá vzdělávací zařízení, které jsou provozována v zásadě neziskově a která jsou schválena příslušnými orgány členského státu, jenž uděluje povolení, aby byly učební pomůcky dočasně používány.

2. Ve smyslu čl. 675 odst. 3 písm. a) se za "schválená zařízení" považují veřejná nebo soukromá vědecká nebo vzdělávací zařízení, která jsou provozována v zásadě neziskově a která jsou schválena příslušnými orgány členského státu, jenž uděluje povolení, aby byly vědecké přístroje dočasně používány.

d) Lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení

Článek 677

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí lékařská, chirurgická nebo laboratorní zařízení určená pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.

2. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se tato zařízení propouštějí za podmínky,

a) že jsou zasílána příležitostně jako bezúplatná zápůjčka;

b) že jsou určena k diagnostickým nebo terapeutickým účelům.

3. "Zařízením zasílaným příležitostně" se rozumí jakákoli dodávka lékařského, chirurgického a laboratorního zařízení poskytnutá na žádost nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení, které se ocitlo v mimořádné situaci a naléhavě je potřebuje, protože taková zařízení nemá k dispozici.

e) Zboží dovážené k nápravě následků katastrof

Článek 678

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouští zařízení určené pro použití při opatřeních k nápravě následků katastrof na celním území Společenství.

2. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se vybavení propouští za podmínky,

- že je zapůjčováno bezúplatně,

- že je určeno státním subjektům nebo subjektům schváleným příslušnými orgány.

f) Obaly

Článek 679

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí obaly.

2. "Obaly" se rozumějí

a) schránky, které jsou ve stavu, v němž se dovážejí, použity nebo určeny k použití jako vnější nebo vnitřní obaly zboží;

b) schránky, které jsou použity nebo určeny k použití při srolování, složení nebo upevnění zboží,

s výjimkou obalového materiálu, například slámy, papíru, skelné vaty a špon, dováženého hromadně.

3. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se

a) obaly, které jsou dováženy naplněné, propouštějí, je-li deklarováno, že budou vyvezeny zpět plné nebo prázdné;

b) obaly, které jsou dováženy prázdné, propouštějí, je-li deklarováno, že budou vyvezeny zpět plné.

4. Obaly propuštěné do režimu dočasného použití nesmějí být ani příležitostně použity ve vnitřním obchodu, s výjimkou případů, kdy jsou použity k vývozu zboží z celního území Společenství. U obalů, které se dovážejí naplněné, platí tento zákaz teprve od okamžiku, kdy jsou vyprázdněny.

5. Doba, po kterou mohou obaly setrvat v režimu dočasného použití na celním území Společenství, činí šest měsíců.

g) Ostatní případy propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla

Článek 680

Do režimu dočasného použití s plným osvobozením od dovozního cla se propouštějí

a) formy, matrice, štočky, plány, modely a podobné předměty, které jsou určeny pro osobu usazenou na celním území Společenství, je-li alespoň 75 % předmětů vyrobených s jejich použitím z tohoto území vyvezeno;

b) měřící, kontrolní, zkušební nástroje a podobné předměty, které jsou určeny pro osobu usazenou na celním území Společenství pro použití ve výrobě, je-li alespoň 75 % předmětů vyrobených s jejich použitím z tohoto území vyvezeno;

c) speciální nářadí a nástroje, které jsou poskytovány osobě usazené na celním území Společenství a které jsou určeny k výrobě zboží, jež má být zcela vyvezeno, za podmínky, že toto speciální nářadí a nástroje zůstávají ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Společenství;

d) zboží všeho druhu, které má být podrobeno zkouškám, pokusům nebo předvádění, včetně pokusů a zkoušek potřebných pro typové schvalování, s výjimkou zkoušek, pokusů nebo předvádění za účelem zisku;

e) zboží všeho druhu, které se používá k provádění zkoušek, pokusů nebo předvádění, s výjimkou zkoušek, pokusů nebo předvádění za účelem zisku;

f) vzorky určité skupiny zboží, které mají být vystavovány nebo předváděny s cílem získání objednávek obdobného zboží.

Článek 681

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí náhradní výrobní prostředky.

2. Doba použití náhradních výrobních prostředků v režimu dočasného použití činí šest měsíců.

3. "Náhradními výrobními prostředky" se rozumí nástroje, přístroje a stroje, které dodavatelé nebo opraváři poskytují zákazníkovi dočasně a bezúplatně až do doby dodávky nebo opravy stejného zboží.

Článek 682

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouští

a) použité zboží, které se dováží za účelem prodeje v dražbě;

b) zboží dovážené na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku;

c) umělecká díla dovážená k vystavování s možností prodeje;

d) zásilky konfekčního zboží z kožešin, šperků, koberců a klenotnického zboží ze zlata a stříbra zasílané na ukázku, jestliže jejich zvláštní vlastnosti neumožňují jejich dovoz jako vzorky.

2. Doba, po kterou může zboží uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) setrvat v režimu dočasného použití, činí šest měsíců a čtyři týdny pro zboží uvedené v odst. 1 písm. d).

3. Za tímto účelem se rozumí:

- "použitým zbožím" jiné zboží než nově vyrobené,

- "zásilkami na ukázku" zásilky zboží, které odesílatel zamýšlí prodat a příjemce má po vyzkoušení možnost si je koupit.

Článek 683

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí

a) natočené a vyvolané pozitivy kinematografických filmů a jiné nosiče zaznamenaného obrazu, které jsou určeny ke zhlédnutí před svým obchodním použitím;

b) filmy, magnetické pásky, magnetizované filmy a jiné nosiče zvuku nebo obrazu určené k opatření zvukovou stopou, k dabování nebo k reprodukci;

c) filmy, které ukazují povahu nebo činnost zahraničních produktů nebo zařízení, pokud nejsou určeny k veřejnému předvádění za účelem zisku;

d) zdarma zasílané nosiče dat s pokyny k použití v zařízeních pro elektronické zpracování dat.

Článek 684

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí předměty osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům.

2. Za tímto účelem se rozumí:

a) "předměty osobní potřeby" veškeré nové nebo použité předměty, které může cestující, se zřetelem na všechny okolnosti cesty, během ní rozumně potřebovat pro osobní použití, s výjimkou jakéhokoli zboží dováženého k obchodním účelům;

b) "zbožím dováženým ke sportovním účelům" sportovní a jiné předměty určené k použití cestujícími při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink na celním území Společenství.

3. Ilustrativní seznam tohoto zboží je obsažen v příloze 92.

Článek 685

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí

a) živá zvířata všech druhů dovážená k výcviku, tréninku, rozmnožování nebo k veterinárnímu léčení;

b) živá zvířata všech druhů, která se dovážejí v rámci stěhování stád nebo pastvy;

c) tažná zvířata a příslušenství v majetku osob, které jsou usazeny mimo celní území Společenství, avšak v jeho blízkosti, jestliže dovážejí tato zvířata a příslušenství k obhospodařování pozemků na celním území Společenství, jež zahrnuje provozování zemědělské nebo lesnické činnosti, například odkornění nebo přepravu dřeva, nebo chov ryb;

d) turistický propagační materiál. Ilustrativní seznam zboží považovaného za propagační materiál je obsažen v příloze 93.

Článek 686

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouštějí předměty k uspokojování potřeb námořníků.

2. Za tímto účelem se rozumí:

- "předměty k uspokojování potřeb" předměty pro kulturní, vzdělávací, rekreační, náboženskou nebo sportovní činnost námořníků,

- "námořníky" všechny osoby, které se nacházejí na palubě plavidla a jsou pověřeny úkoly souvisejícími s provozem plavidla nebo službou na moři.

3. Ilustrativní seznam zboží považovaného za předměty k uspokojování potřeb námořníků je uveden v příloze 94.

4. Do režimu dočasného použití podle odstavce 1 se předměty k uspokojování potřeb propouštějí za podmínky,

a) že jsou po vyložení z plavidla používaného v mezinárodní lodní dopravě používány k dočasnému použití posádkou plavidla na pevnině po dobu, jež nepřesahuje dobu setrvání plavidla v přístavu;

b) že jsou dováženy k použití v kulturním nebo společenském zařízení po dobu dvanácti měsíců. "Kulturními nebo společenskými zařízeními" se rozumějí ubytovny, kluby a rekreační střediska pro námořníky, které neziskově spravují veřejné subjekty nebo církevní nebo jiné organizace, a kultovní místa, kde jsou pravidelně slouženy bohoslužby pro námořníky.

Článek 687

Do režimu dočasného použití s plným osvobozením od dovozního cla se propouštějí různé předměty, které se pod dohledem a na zodpovědnost orgánu veřejné správy používají ke stavbě, opravě nebo údržbě infrastruktury ve veřejném zájmu v příhraničních oblastech.

Článek 688

1. Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propouští zboží, které je dočasně dováženo na celní území Společenství ve zvláštních situacích bez hospodářských účinků.

2. Za jednu ze zvláštních situací bez hospodářských účinků se považuje dočasné použití zboží dováženého příležitostně na dobu nejdéle tří měsíců na celní území Společenství, jehož hodnota je nižší než 4000 ECU.

Článek 689

1. Každý členský stát může rozhodnout o tom, že místo částečného osvobození od dovozního cla podle článku 142 kodexu bude poskytovat úplné osvobození na zboží, které se dováží příležitostně a jehož doba použití na jeho území nepřesahuje tři měsíce.

2. Po přezkoumání sdělení podle čl. 746 odst. 1 písm. c) ve výboru budou přijata ustanovení vylučující určité postupy podle odstavce 1, jestliže se zjistí, že narušují podmínky hospodářské soutěže ve Společenství nebo že poškozují zájmy účastníků hospodářské soutěže usazených ve Společenství.

Pododdíl 2

Zvláštní ustanovení o zboží, pro které může být povolen režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla

Článek 690

Ilustrativní seznam zboží, u kterého je vyloučeno uplatnění režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla podle čl. 142 odst. 2 kodexu, je uveden v příloze 95.

Pododdíl 3

Povolení režimu dočasného použití

a) Běžný postup

Článek 691

1. Žádost se vyhotovuje v souladu s článkem 497 podle vzoru obsaženého v příloze 67/D a podává ji osoba, které může být uděleno povolení na základě článků 86 a 138 kodexu.

2. a) Žádost se podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž má být zboží použito.

b) Jestliže se předpokládá, že zboží bude použito v různých členských státech, může být podána pouze jediná žádost o povolení.

V tom případě musí žádost obsahovat údaje o všech dočasných použitích a o přesných místech jejich provedení.

Článek 692

1. Aniž je dotčen článek 695, udělují povolení celní orgány, jimž byla postupem podle čl. 691 odst. 2 podána žádost vyhotovená v souladu s článkem 500 podle vzoru obsaženého v příloze 68/D.

2. V případech uvedených v čl. 691 odst. 2 písm. b) může být povolení uděleno pouze se souhlasem celních orgánů, které k tomu určí členské státy, v nichž se nacházejí místa uvedená v žádosti. Použije se tento postup:

a) celní orgány, jimž byla podána žádost, uvědomí ostatní zúčastněné celní orgány o žádosti a o návrhu povolení, jenž musí obsahovat alespoň místa použití, obchodní nebo technický popis, odhadované množství a hodnotu, článek, na jehož základě je o povolení žádáno, zvolené prostředky ztotožnění, celní úřady uvedené v bodě 8 vzoru povolení obsaženého v příloze 68/D a případně pravidla, která je třeba dodržet, zejména o poskytování informací celnímu úřadu vykonávajícímu dohled;

b) zúčastněné celní orgány sdělí případné námitky co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení sdělení o žádosti a o návrhu povolení;

c) celní orgány uvedené v písmenu a) mohou udělit povolení, jestliže jim ve lhůtě stanovené v písmenu b) nebyly sděleny žádné námitky proti návrhu povolení;

d) členský stát, který udělí povolení, zašle jeho kopii všem výše uvedeným členským státům.

Takto udělená povolení jsou platná pouze v uvedených členských státech.

Členské státy sdělí Komisi název a adresu celních orgánů, které jsou určeny k přijímání žádosti a návrhu povolení uvedených v písmenu a), a Komise uvědomí ostatní členské státy.

Článek 693

Dobu platnosti povolení stanoví celní orgány s ohledem na zvláštní potřeby žadatele pro každý jednotlivý případ.

Článek 694

1. Při udělení povolení stanoví určené celní orgány lhůtu, ve které musí být dováženému zboží přiděleno celně schválené určení, s ohledem jednak na lhůty podle čl. 140 odst. 2 kodexu a článků 674, 675, 677, 679, 681, 682 a 688 a jednak na dobu potřebnou pro dosažení účelu režimu dočasného použití.

2. Ve smyslu čl. 140 odst. 3 kodexu se mimořádnými okolnostmi rozumějí veškeré události, které vyžadují použití zboží po dodatečnou dobu, aby mohlo být dosaženo účelu dočasného použití.

3. Každé prodloužení stanovené lhůty je nutno vypočíst s ohledem na okolnosti, které zabránily držiteli povolení dodržet povinnost zpětného vývozu ve stanovené lhůtě.

b) Zjednodušené postupy

Článek 695

1. Tento článek lze použít v případech, kdy má být zboží použito v jediném členském státě. Má-li být zboží použito ve více členských státech, použije se pouze v případě, že nebyla podána žádost o použití čl. 142 odst. 1 kodexu a článků 688 až 689.

2. Pokud se nepoužijí zjednodušené postupy pro propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem podle článku 76 kodexu, povolí kterýkoli celní úřad, který celní orgány pověří udělovat povolení zjednodušeným postupem, aby podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem bylo považováno současně za podání žádosti o povolení.

V tom případě se povolení uděluje přijetím tohoto celního prohlášení, jež v každém případě závisí na splnění podmínek pro udělení povolení, včetně určení celního úřadu vykonávajícího dohled v kolonce 44.

3. K celnímu prohlášení podanému za podmínek uvedených v odstavci 2 musí být přiložen doklad vyhotovený deklarantem, který obsahuje tyto údaje, jsou-li potřebné a nemohou-li být zapsány v kolonce 44 tiskopisu celního prohlášení podle odstavce 2:

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu žadatele, jestliže není totožný s deklarantem a případně s majitelem zboží;

b) jméno nebo obchodní firmu a adresu osoby, která zboží používá, jestliže není totožná s žadatelem ani deklarantem;

c) článek, na jehož základě je žádost podávána;

d) předpokládanou dobu setrvání zboží v tomto režimu;

e) místo použití zboží;

f) použití postupů stanovených v článcích 713 a 714.

Článek 498 se použije přiměřeně.

4. Článek 502 se použije přiměřeně.

Článek 696

1. V případech uvedených v čl. 229 odst. 1 písm. a) a c) se k udělení povolení použije zjednodušený postup, jestliže deklarant při ústním celní prohlášení uvede

a) své jméno a adresu;

b) obchodní popis zboží;

c) hodnotu zboží;

d) předpokládanou dobu setrvání zboží v dotyčném členském státě;

e) přesný údaj o počtu kusů každého jednotlivého druhu zboží;

f) místo použití v případech uvedených v čl. 229 odst. 1 písm. a) čtvrté odrážce.

2. Seznam, který žadatel opatří datem a podpisem, se celnímu úřadu předkládá ve dvojím vyhotovení; jedno vyhotovení opatří celní úřad úředním záznamem a vrátí je zúčastněné osobě, druhé vyhotovení si ponechá.

Úřední záznam celního úřadu na seznamu se považuje za povolení.

3. Seznam zvířat a příslušenství podle čl. 229 odst. 1 první odrážky může být použit během jednoho roku pro všechny vstupy zboží na celní území Společenství.

Odevzdává se příslušnému celnímu úřadu každý rok před prvním dočasným použitím zboží.

Článek 697

1. Předložení karnetu ATA celnímu úřadu pověřenému celními orgány za účelem propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se považuje za podání žádosti o povolení a přijetí karnetu (útržku dočasné použití) se považuje za povolení použít tento režim.

2. Zboží, které lze propustit do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla postupem podle odstavce 1, je uvedeno v příloze 96.

3. Celní úřady přijímají pouze karnety ATA, které

a) byly vystaveny v zemi, která je stranou Úmluvy ATA, opatřeny úředním záznamem záručního sdružení, které je součástí mezinárodního řetězce záručních sdružení.

Komise sdělí členským státům seznam těchto zemí a sdružení:

b) jsou na obalovém listu potvrzeny celními orgány v kolonce k tomu vyhrazeném a

c) jsou platné na celním území Společenství.

Článek 698

Pro předměty osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům podle článku 684 se povoluje režim dočasného použití bez písemné žádosti nebo povolení, jestliže to celní orgány výslovně nevyžadují.

V tomto případě se projev vůle podle článku 233 považuje za žádost o povolení režimu dočasného použití a nečinnost celních orgánů za povolení.

Pododdíl 4

Propuštění zboží do režimu dočasného použití

Článek 699

1. Kromě případů, kdy se používají články 695 až 697, se celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu dočasného použití podává některému z celních úřadů příslušných pro propuštění zboží do daného režimu, uvedených v povolení.

2. V případech, kdy se používají články 695 a 696, se celní prohlášení uvedené v článku 701 nebo seznam podává některému z pověřených celních úřadů.

3. V případech, kdy se používá článek 697, se karnet ATA k propuštění zboží do režimu dočasného použití předkládá u těchto celních úřadů:

a) v případě zboží uvedeného v příloze 95 bodech 2 až 9, 11 a 20 u celního úřadu příslušného pro propuštění zboží do režimu dočasného použití, v jehož působnosti se nachází místo, kde má být zboží použito;

b) v ostatních případech u kteréhokoli vstupního celního úřadu příslušného pro propuštění zboží do režimu dočasného použití. V těchto případech jedná vstupní celní úřad jako celní úřad příslušný pro propuštění zboží do režimu dočasného použití.

Není-li ve výjimečných případech vstupní celní úřad příslušný pro propuštění zboží do režimu dočasného použití schopen ověřit, zda jsou splněny všechny podmínky pro povolení tohoto režimu, umožní dopravu zboží od vstupního celního úřadu k celnímu úřadu určení, který je schopen ověřit splnění těchto podmínek, na podkladě karnetu ATA jako tranzitního dokladu.

4. Celní orgány členských států zmocní své celní úřady, aby jednaly jako celní úřady pro propuštění zboží do režimu dočasného použití nebo jako vstupní celní úřady příslušné pro propuštění zboží do tohoto režimu.

Článek 700

Případy, v nichž pro účely článku 88 kodexu nelze pro propuštění do režimu dočasného použití vyžadovat zajištění celního dluhu, jsou uvedeny v příloze 97.

a) Běžný postup

Článek 701

1. Celní prohlášení uvedené v čl. 699 odst. 1 a 2 se podává podle článků 198 až 252.

2. Aniž je dotčen článek 695, musí popis zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 odpovídat údajům uvedeným v povolení.

3. V případech, kdy se používá čl. 699 odst. 3, vyřídí celní úřad, který propouští zboží do režimu dočasného použití, tyto formality:

a) ověří údaje v kolonkách A až G dovozního útržkového listu;

b) vyplní kmenový list a kolonku H dovozního útržkového listu a vyznačí kromě jiného v písmenu b) této kolonky lhůtu pro zpětný dovoz, která nesmí, aniž jsou dotčeny zvláštní lhůty podle čl. 140 odst. 2 kodexu, být delší než doba platnosti karnetu;

c) uvede v kolonce H písmenu e) název a adresu celního úřadu, který propouští zboží do režimu dočasného použití a

d) ponechá si dovozní útržkový list.

b) Zjednodušené postupy

Článek 702

Zjednodušené postupy stanovené v článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v článcích 275 a 276.

Pododdíl 5

Ukončení režimu dočasného použití

a) Obecná ustanovení o celně schválených určeních podle článku 89 kodexu

Článek 703

Je-li zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, přiděleno některé celně schválené určení, je nutno zaplatit případně dlužnou částku cla podle článku 143 kodexu.

Článek 704

1. Režim dočasného použití se považuje za ukončený, jestliže bylo zboží dovezené podle článku 673 spotřebováno, zničeno nebo při určité události zdarma rozdáno veřejnosti.

Druh tohoto zboží a výrobků uvedených v čl. 673 odst. 1 písm. e) však musí být přiměřený druhu události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatelů.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na alkoholické nápoje, tabák a pohonné hmoty.

b) Běžný postup

Článek 705

1. Kromě případů, kdy se používají články 695 až 697, se celní prohlášení s návrhem na ukončení režimu dočasného použití podává některému z celních úřadů příslušných pro ukončení daného režimu, uvedených v povolení.

2. V případech, kdy se používá článek 695, se celní prohlášení podle odstavce 1 nebo případně seznam podává celnímu úřadu, který udělil povolení.

3. V případech, kdy se používá článek 697, se karnet ATA předkládá některému celnímu úřadu příslušnému pro ukončení daného režimu.

4. Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby celní prohlášení uvedené v odstavcích 1 nebo 2 bylo podáno jinému celnímu úřadu, než který je uveden ve zmíněných odstavcích.

Článek 706

1. Celní prohlášení uvedené v čl. 705 odst. 1 a 2 se podává podle ustanovení, která se vztahují na dané celně schválené určení.

2. Popis dováženého zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 musí odpovídat údajům uvedeným v povolení.

3. V případech, kdy se používá čl. 705 odst. 3, vyřídí celní úřad, který ukončuje daný režim, tyto formality:

a) vyplní kmenový list a kolonku H útržku pro zpětný vývoz;

b) ponechá si útržek pro zpětný vývoz a zašle jej neprodleně celnímu úřadu uvedenému v kolonce H písmenu e) tohoto útržku.

c) Zjednodušené postupy

Článek 707

Zjednodušené postupy podle článku 76 kodexu lze použít za podmínek uvedených v článku 278.

Pododdíl 6

Ustanovení o ukládání cla

Článek 708

Pro účely čl. 144 odst. 1 kodexu je u zboží uvedeného v článku 673 a v čl. 682 odst. 1 písm. a), c) a d) rozhodnou událostí pro určení celního dluhu přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu.

Článek 709

1. Jestliže se dovážené zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití, propouští do volného oběhu, je nutno zaplatit z celé částky dlužného dovozního cla vyrovnávací úroky.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na propuštění do volného oběhu zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití podle článků 673, 678, 682, 684 a čl. 685 písm. d).

3. a) Určujícími jsou roční úrokové míry stanovené na základě čl. 589 odst. 4 písm. a).

b) Úroky se počítají za každý kalendářní měsíc, a to pro období mezi prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dovážené zboží, pro které je režim dočasného použití ukončen, poprvé propuštěno do tohoto režimu, a posledním dnem měsíce, v němž se uskutečnilo propuštění do volného oběhu. Období, z nějž se vychází pro stanovení vyrovnávacích úroků, musí činit alespoň jeden měsíc.

c) Výše úroků se vypočte na základě dlužného dovozního cla, úrokové míry uvedené v písmenu a) a období uvedeného v písmenu b).

Článek 710

V případech, kdy byly zjištěny porušení předpisů nebo nesrovnalosti v souvislosti s dočasným použitím na podkladě karnetu ATA, se na uložení dlužného dovozního cla použijí přiměřeně články 454 a 455, a pokud se karnet ATA používá jako doklad o tranzitu, také články 458 až 461.

Pododdíl 7

Správní spolupráce

Článek 711

Jestliže dovážené zboží vstupuje do svobodného pásma nebo do svobodného skladu nebo je propuštěno do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, a tím se ukončuje režim dočasného použití, je možné v kolonce vyhrazeném pro popis zboží celního dokladu použitého pro dané celně schválené určení nebo, při použití zjednodušených postupů, použitého obchodního dokladu nebo dokladů uvést kromě údajů stanovených pro použitý režim některou z těchto poznámek:

- Mercancías IT,

- MI-varer,

- V.V.-Waren,

- Εμπορεύματα ΠΕ,

- T.A. goods,

- Marchandises AT,

- Merci A.T.,

- TI-goederen,

- Mercadorias I.T.

Pododdíl 8

Doprava zboží

Článek 712

1. Aniž jsou dotčeny články 713 a 714, uskutečňuje se doprava zboží v režimu vnitřního tranzitu Společenství, jestliže se má uskutečnit uvnitř celního území Společenství v rámci převodu povolení na jinou osobu nebo na podkladě jediného povolení.

2. Doklad o vnějším tranzitu nebo jemu rovnocenný doklad musí obsahovat poznámky uvedené v článku 711.

Článek 713

1. Na žádost zúčastněné osoby se může doprava zboží uvedeného v čl. 712 odst. 1 uskutečnit na podkladě jediného povolení dopravními postupy podle odstavců 3 a 4.

2. Jsou-li tyto dopravní postupy schváleny, je to nutno uvést v povolení. Tyto postupy nahrazují režim vnějšího tranzitu.

3. Celní orgány povolí, aby bylo zboží dopravováno bez ukončení režimu dočasného použití od celního úřadu, u nějž je propouštěno do tohoto režimu, k celnímu úřadu, kde jsou plněny jiné celní formality než uvedené v čl. 715 odst. 3,.

4. Za dopravované zboží nebo výrobky odpovídá držitel povolení.

5. Držitel povolení musí uvědomit celní orgány předem o skutečnosti, že má být provedena doprava v podobě a za podmínek, které tyto orgány stanoví.

Článek 714

1. Není-li tím omezeno řádné provádění operací, mohou celní orgány povolit za podmínek, které stanoví, aby bylo zboží bez splnění celních formalit dopraveno od celního úřadu, kde je propouštěno do režimu dočasného použití, na místo použití a odtud k celnímu úřadu, který tento režim ukončuje.

2. Zúčastněná osoba musí uvědomit celní úřad vykonávající dohled o zpětném vývozu zboží propuštěného do režimu dočasného použití zasláním výtisku vývozního celního prohlášení, které jí byl vrácen.

Článek 715

1. Na žádost držitele povolení vystavují celní orgány při propuštění zboží do režimu vnějšího tranzitu v případě použití článku 712 informační list uvedený v odstavci 3.

2. V případě použití článku 713 se informační list uvedený v odstavci 3 vystavuje buď v okamžiku propuštění zboží do daného režimu, nebo v okamžiku započetí dopravy.

3. Informační list (dále "informační list INF 6") se skládá z prvopisu a dvou kopií. Vystavuje se na tiskopise podle vzoru uvedeného v příloze 98.

Článek 716

1. Informační list INF 6 musí obsahovat všechny informace potřebné pro celní orgány, zejména

- den propuštění dováženého zboží do režimu dočasného použití,

- základy pro vyměření cla zjištěné k tomuto dni,

- případně částku dovozního cla již vybraného v systému s částečným osvobozením od cla a období, které bylo základem pro tento výběr.

2. Prvopis a jedna kopie informačního listu INF 6 se vrátí zúčastněné osobě; jednu kopii si ponechá celní úřad, který jej opatřil úředním záznamem; další kopii předá zúčastněná osoba celnímu úřadu příslušnému pro ukončení daného režimu; tuto opatřenou úředním záznamem zmíněného celního orgánu předá zúčastněná osoba celnímu úřadu, který informační list původně vystavil.

Oddíl 3

Dočasné použití dopravních prostředků

Pododdíl 1

Případy, v nichž může být povoleno dočasné použití s úplným osvobozením od dovozního cla, a podmínky pro jeho povolení

Článek 717

Aniž jsou dotčeny čl. 718 odst. 7, čl. 719 odst. 10 písm. b) a 11, čl. 721 odst. 5, čl. 722 odst. 3 a čl. 723 odst. 3 a 7, nesmějí být dopravní prostředky uvedené v následujících písmenech a) až d) zapůjčeny, pronajaty, převedeny ani zpřístupněny osobě usazené ve Společenství.

a) Silniční dopravní prostředky

Článek 718

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí silniční vozidla k obchodnímu použití.

2. Pro účely tohoto článku se "vozidly" rozumějí všechna silniční vozidla včetně přívěsů k nim případně připojených.

3. Aniž je dotčen odstavec 4, propouštějí se vozidla do režimu dočasného použití podle odstavce 1 za podmínky,

a) že jsou dovážena osobou usazenou mimo celní území Společenství nebo jejím jménem;

b) že jsou používána touto osobou nebo jejím jménem k obchodním účelům;

c) že jsou mimo celní území Společenství evidována na jméno osoby usazené mimo toto celní území. Pokud však vozidlo nemusí být evidováno, považuje se tato podmínka za splněnou, je-li vozidlo ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Společenství;

d) že jsou používána výhradně k přepravě, která začíná nebo končí mimo celní území Společenství.

4. Přívěs připojený k motorovému vozidlu evidovanému na celním území Společenství může být propuštěn do režimu dočasného použití i v případě, že podmínky uvedené v odst. 3 písm. a) a b) nejsou splněny.

5. Vozidla uvedená v odstavci 1 mohou za podmínek uvedených v odstavci 3 pobývat na celním území Společenství pouze po dobu nutnou k provedení činnosti, pro kterou bylo požádáno o povolení dočasného použití, například k přepravě, nástupu a výstupu cestujících, vykládce a nakládce zboží, dopravě a údržbě.

6. Pro účely odst. 3 písm. a) a b) musí osoba usazená mimo celní území Společenství řádně zmocnit osoby jednající na její účet.

7. Odchylně od odstavce 3

a) smějí vozidla k obchodnímu použití řídit za podmínek uvedených v odstavci 6 fyzické osoby usazené na celním území Společenství;

b) mohou celní orgány povolit, aby

- ve výjimečných případech osoba usazená na celním území Společenství dovezla na toto celní území a zde po omezenou dobu, kterou celní orgány pro jednotlivé případy určí, využívala k obchodnímu použití vozidla propuštěná do režimu dočasného použití,

- fyzická osoba usazená na celním území Společenství, kterou zaměstnává osoba usazená mimo celní území Společenství, dovezla na toto celní území a zde využívala k obchodním účelům vozidlo, které je ve vlastnictví jejího zaměstnavatele. Vozidlo propuštěné do režimu dočasného použití může být používáno i pro soukromou potřebu, je-li toto použití ve srovnání s obchodním použitím doplňkové a příležitostné a je-li výslovně umožněno v pracovní smlouvě;

c) byla vozidla k obchodnímu použití využívána ve vnitřní dopravě, jestliže to umožňují platné právní předpisy upravující dopravu, zejména podmínky přístupu na trh a poskytování dopravních služeb.

Článek 719

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí silniční vozidla k soukromému použití.

2. Pro účely tohoto článku se "vozidly" rozumějí všechna silniční vozidla, včetně obytných a nákladních přívěsů, která mohou být připojena za motorová vozidla.

3. Vozidla se propouštějí do režimu dočasného použití podle odstavce 1 za podmínky,

a) že jsou dovážena osobami usazenými mimo celní území Společenství;

b) že jsou těmito osobami používána k soukromým účelům;

c) že jsou mimo celní území Společenství evidována na jméno osoby usazené mimo toto celní území. Pokud však vozidlo nemusí být evidováno, považuje se tato podmínka za splněnou, je-li vozidlo ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Společenství.

4. Odchylně od odstavce 3

a) se vozidla propouštějí do režimu dočasného použití i v případě, že vozidla, která nejsou vozidly Společenství, jsou na celním území Společenství dočasně evidována s ohledem na svůj zpětný vývoz a opatřena poznávací značkou vydanou osobě usazené mimo toto celní území;

b) mohou celní orgány povolit, aby fyzická osoba usazená na celním území Společenství, kterou zaměstnává osoba usazená mimo celní území Společenství, dovezla vozidlo náležející zaměstnavateli a využívala je pro soukromé použití nebo k činnostem prováděným za úhradu, avšak které nelze definovat jako obchodní použití, jestliže to je výslovně umožňuje pracovní smlouva.

5. Vozidla se propouštějí do režimu dočasného použití také tehdy,

a) jestliže uživatel používá k soukromému použití vozidlo evidované v zemi, v níž má obvyklé bydliště, pro pravidelné jízdy na celním území Společenství při cestě z místa bydliště na místo zaměstnání a zpět. Povolení tohoto režimu nepodléhá žádným dalším časovým omezením;

b) jestliže student používá vozidlo k soukromému použití evidované v zemi, v níž má obvyklé bydliště, na celním území Společenství, kde se student zdržuje výhradně ke studijním účelům.

6. Aniž je dotčen odst. 5 písm. a), smějí vozidla uvedená v odstavci 1 setrvávat na celním území Společenství

a) po dobu šesti měsíců, s přerušením nebo bez něj, v průběhu dvanácti měsíců;

b) v případech uvedených v odst. 5 písm. b) po dobu pobytu studenta na celním území Společenství.

7. Ustanovení odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) se použijí přiměřeně na vozidla dovážená osobou, která plní časově omezené úkoly.

8. Pro účely odst. 3 písm. a) a b) nesmějí být vozidla k soukromému použití po svém dovozu pronajata, zapůjčena ani zpřístupněna, nebo jestliže byla pronajata, zapůjčena nebo zpřístupněna v okamžiku dovozu, nesmějí být na celním území Společenství dále pronajata, zapůjčena ani zpřístupněna jiné osobě k jiným účelům než k bezprostřednímu zpětnému vývozu.

9. Pro účely odstavce 8 mohou být vozidla k soukromému použití, jejichž majitelem je půjčovna automobilů se sídlem mimo celní území Společenství, dále pronajata fyzické osobě usazené mimo toto celní území za účelem zpětného vývozu ve lhůtě, kterou podle svého uvážení stanoví celní orgány, jestliže se při ukončení nájemní smlouvy nacházejí na celním území Společenství.

10. Aniž je dotčen odstavec 8,

a) může vozidlo k soukromému použití propuštěné do režimu dočasného použití využívat manžel nebo manželka fyzické osoby usazené mimo celní území Společenství a její příbuzní v přímé linii, kteří mají obvyklé bydliště mimo celní území Společenství;

b) může vozidlo k soukromému použití příležitostně využívat fyzická osoba usazená na celním území Společenství, jestliže jedná na účet a podle pokynů držitele celního režimu, který se sám na tomto celním území zdržuje.

11. Odchylně od článku 717

a) může režim dočasného použití podle odstavce 9 použít také fyzická osoba usazená na celním území Společenství; vozidlo může z tohoto celního území odvézt i zaměstnanec půjčovny automobilů, který má bydliště na celním území Společenství;

b) může si fyzická osoba usazená na celním území Společenství mimo toto celní území pronajmout nebo vypůjčit vozidlo k soukromému použití, které splňuje podmínky stanovené v odst. 3 písm. c), pro návrat do členského státu, v němž má bydliště. Lhůtu pro zpětný vývoz vozidla stanoví celní orgány s ohledem na zvláštní okolnosti každého jednotlivého případu;

c) mohou celní orgány povolit, aby bylo vozidlo propuštěno do režimu dočasného použití podle odstavce 4 také fyzickým osobám usazeným na celním území Společenství, které mají v úmyslu přemístit své obvyklé bydliště do třetí země, za těchto podmínek:

- daná osoba musí prokázat změnu bydliště prostředky, které tyto orgány připouštějí,

- vozidlo musí být vyvezeno do tří měsíců ode dne zápisu do evidence.

12. Pro účely odst. 6 písm. a) musí držitel povolení dočasného použití, pokud hodlá přerušit dobu setrvávání vozidla propuštěného do režimu dočasného použití na celním území Společenství, o tom uvědomit celní orgány a dodržet všechna opatření, která tento úřad považuje za účelná, aby se zabránilo používání vozidla po dobu přerušení.

Článek 720

1. Článek 719 se použije, s výjimkou odstavce 12, přiměřeně na jízdní a tažná zvířata a na vozy jimi tažené, které vstupují na celní území Společenství.

2. Zvířata a vozy jimi tažené uvedené v odstavci 1 se smějí zdržovat na celním území Společenství na dobu tří měsíců.

b) Železniční dopravní prostředky

Článek 721

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí železniční dopravní prostředky.

2. Pro účely tohoto článku se "železničními dopravními prostředky" rozumějí lokomotivy, motorové vlaky a motorové vozy a vagóny všeho druhu, určené k přepravě osob a zboží.

3. Železniční dopravní prostředky se propouštějí do režimu dočasného použití podle odstavce 1 za podmínky,

a) že jsou ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Společenství,

b) že jsou registrovány u železniční sítě mimo celní území Společenství.

4. Železniční dopravní prostředky smějí na celním území Společenství setrvávat po dobu dvanácti měsíců.

5. Odchylně od článku 717

a) mohou být železniční dopravní prostředky zpřístupněny osobě usazené na celním území Společenství, jestliže jsou používány společně na základě dohody, podle níž může každá železniční síť využívat vozový park ostatních železničních sítí jako svůj vlastní;

b) mohou celní orgány ve výjimečných případech povolit, aby osoba usazená na celním území Společenství dovezla a po omezenou dobu, kterou celní orgány pro jednotlivé případy určí, využívala železniční vagóny pro přepravu zboží propuštěné do režimu dočasného použití.

c) Letecké dopravní prostředky

Článek 722

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí letecké dopravní prostředky.

2. Dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 smějí setrvávat na celním území Společenství po dobu potřebnou k provedení činností, pro které bylo požádáno o povolení dočasného použití, např. k přepravě, nástupu a výstupu cestujících, vykládce a nakládce zboží, dopravě a údržbě.

3. Ustanovení čl. 718 odst. 6 a 7 se použijí přiměřeně na letecké dopravní prostředky k obchodnímu použití. Celní orgány mohou zejména ve výjimečných případech povolit, aby osoba usazená na celním území Společenství dovezla a po omezenou dobu, kterou celní orgány pro jednotlivé případy určí, využívala letadla propuštěná do režimu dočasného použití.

4. Jsou-li letecké dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 určeny k soukromému použití, platí podmínky uvedené v čl. 719 odst. 3.

5. Dopravní prostředky uvedené v odstavci 4 smějí setrvávat na celním území Společenství po dobu šesti měsíců, s přerušením nebo bez něj, v průběhu dvanácti měsíců.

6. Ustanovení čl. 719 odst. 8 až 12 se použijí přiměřeně na letecké dopravní prostředky k soukromému použití.

d) Dopravní prostředky pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu

Článek 723

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí dopravní prostředky pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu.

2. Dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 smějí setrvávat na celním území Společenství po dobu potřebnou k provedení činností, pro které bylo požádáno o povolení dočasného použití, např. k přepravě, nástupu a výstupu cestujících, vykládce a nakládce zboží, dopravě a údržbě.

3. Ustanovení čl. 718 odst. 6 a 7 se použijí přiměřeně na dopravní prostředky pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu k obchodnímu použití. Celní orgány mohou zejména ve výjimečných případech povolit, aby osoba usazená na celním území Společenství dovezla a po omezenou dobu, kterou celní orgány pro jednotlivé případy určí, využívala plavidla propuštěná do režimu dočasného použití.

4. Jsou-li dopravní prostředky pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu uvedené v odstavci 1 určeny k soukromému použití, platí podmínky uvedené v čl. 719 odst. 3.

5. Dopravní prostředky uvedené v odstavci 4 smějí setrvávat na celním území Společenství po dobu šesti měsíců, s přerušením nebo bez něj, v průběhu dvanácti měsíců.

6. Ustanovení čl. 719 odst. 8 až 12 se použijí přiměřeně na dopravní prostředky pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu k soukromému použití.

7. Odchylně od článku 717 mohou celní orgány ve výjimečných případech povolit, aby fyzická osoba usazená na celním území Společenství dovezla plavidlo propuštěné do režimu dočasného použití používané v části některých jezer náležející Společenství, které se nacházejí jak na tomto celní území, tak v zemi, v níž je plavidlo registrováno, jestliže kapacita přístavních jezerních zařízení mimo celní území Společenství není dostatečná ke kotvení plavidel k soukromému použití. Zúčastněná osoba musí prokázat malou kapacitu přístavních zařízení prostředky, které celní orgány připouštějí.

e) Palety

Článek 724

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí palety.

2. Palety, jejichž totožnost může být zjištěna, smějí na celním území Společenství setrvávat po dobu dvanácti měsíců, jež může být na žádost držitele zkrácena.

3. Jiné palety než uvedené v odstavci 2 smějí setrvávat na celním území Společenství po dobu šesti měsíců, jež může být na žádost držitele zkrácena.

f) Kontejnery

Článek 725

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí kontejnery, které jsou schváleny pro přepravu pod celní závěrou nebo které jsou opatřeny značkami totožnosti, pokud jsou na celní území Společenství přiváženy na účet svých majitelů nebo držitelů nebo jejich zástupců.

2. Jiné kontejnery než uvedené v odstavci 1 se propouštějí do režimu dočasného použití na základě povolení celních orgánů členského státu, v němž se podává žádost o propuštění kontejnerů do tohoto režimu.

3. Kontejnery propuštěné do režimu dočasného použití smějí na celním území Společenství setrvávat po dobu nejvýše dvanácti měsíců.

4. Kontejnery propuštěné do režimu dočasného použití mohou být před zpětným vývozem z celního území Společenství použity ve vnitřní dopravě. K přepravě zboží nakládaného i vykládaného na území jednoho členského státu však mohou být použity pouze jednou během každého pobytu na území tohoto členského státu, jestliže by jinak musely tímto členským státem projíždět bez nákladu.

5. Aniž je dotčen čl. 729 odst. 1, může být obvyklé vybavení kontejnerů buď dováženo společně s kontejnerem s cílem je zpětně vyvézt zvlášť nebo s jiným kontejnerem, nebo dováženo zvlášť s cílem je zpětně vyvézt s kontejnerem.

Článek 726

1. Ustanovení čl. 725 odst. 1 se vztahují na kontejnery, na kterých jsou na vhodném a dobře viditelném místě trvanlivě vyznačeny níže uvedené údaje, bez ohledu na to, zda jsou schváleny pro přepravu pod celní závěrou:

a) totožnost majitele nebo držitele;

b) značky totožnosti a čísla, kterými kontejner opatřil majitel nebo držitel;

c) čistá hmotnost kontejneru, včetně pevně připevněného zařízení a

d) zemi, v níž je kontejner registrován.

Údaje podle písmene c) se nemusejí uvádět při označování výměnných kontejnerů v kombinované železničně-silniční dopravě, údaje podle písmene b) se nemusejí uvádět při označování kontejnerů v letecké dopravě.

2. Země, v níž je kontejner registrován, může být uvedena buď plným názvem, nebo kódem země ISO alfa-2 stanoveným mezinárodní normou ISO 3166, anebo rozlišovací zkratkou používanou k označení země evidence automobilů v mezinárodní silniční dopravě, anebo čísly, jedná-li se o výměnné kontejnery v kombinované železničně-silniční dopravě. Totožnost majitele nebo držitele kontejneru se označuje buď jeho plným jménem, nebo zavedenou zkratkou nebo číslem, nikoli však ve formě symbolů, jako jsou znaky nebo vlajky.

3. Nese-li kontejner, který je opatřen označeními podle odstavců 1 a 2, údaj o členském státě jako o zemi, kde je registrován, považují se pro něj podmínky stanovené v článcích 9 a 10 Smlouvy za splněné.

Držitel povolení však uvede na vyzvání celních orgánů členského státu, v němž se kontejner nachází, údaje o jeho celním statusu.

Článek 727

1. Kontejnery, které

a) kromě údajů uvedených v čl. 726 odst. 1 mají na registrační tabulce, v souladu s předpisy zmíněnými v odstavci 2, uvedeny tyto údaje:

- pořadové číslo přidělené výrobcem (výrobní číslo) a

- jsou-li schváleny podle typu konstrukce, čísla nebo písmena typové identifikace;

b) odpovídají technickým předpisům zmíněným v odstavci 2 a

c) byly registrovány v některém členském státě nebo v některé zemi uvedené v příloze 99 v souladu s postupy zmíněnými v odstavci 2;

se považují za kontejnery schválené pro přepravu pod celní závěrou.

2. Technické předpisy vztahující se na kontejnery, které mohou být schváleny pro přepravu pod celní závěrou, a postupy pro jejich registraci musí odpovídat technickým předpisům a postupům v první a druhé části přílohy 7 Úmluvy TIR, jež je přílohou nařízení Rady (EHS) č. 2112/78 [25]. Všechny změny přílohy 7 v Úmluvě TIR, které nabyly účinnosti, se vztahují také na toto nařízení.

Tyto předpisy se uplatňují v souladu s vysvětlivkami v třetí části uvedené přílohy 7.

3. Je-li zjištěno, že schválené kontejnery neodpovídají technickým předpisům zmíněným v odstavci 2, nebo jestliže kontejner vykazuje závažné závady a v důsledku toho již neodpovídá normám, na jejichž základě byl schválen pro přepravu pod celní závěrou, jedná celní úřad postupem uvedeným v příloze 100.

Článek 728

Ustanovení čl. 725 odst. 4 se použije podle vysvětlivek uvedených v příloze 101.

g) Náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení

Článek 729

1. Do režimu dočasného použití se propouštějí náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení, včetně zařízení sloužících k uložení, zabezpečení a ochraně zboží, bez ohledu na to, zda se dovážejí současně s dopravními prostředky, pro něž jsou určeny.

2. Náhradní díly, které se dovážejí současně s dopravním prostředkem, pro který jsou určeny, nebo samostatně, smějí být použity výhradně pro provedení drobných oprav nebo běžné údržby těchto dopravních prostředků.

3. Běžná údržba a opravy dopravních prostředků, jejichž nutnost vyvstane během cesty na celní území Společenství nebo uvnitř něj, se nepovažují za změny stavu daných dopravních prostředků ve smyslu článku 137 kodexu a smějí být provedeny v průběhu dočasného použití.

Pododdíl 2

Povolení režimu dočasného použití

a) Obecný případ

Článek 730

S výjimkou případů, kdy se používají články 724 a 725, a aniž je dotčen článek 728, se pro dopravní prostředky povoluje režim dočasného použití bez podání písemné žádosti nebo bez písemného povolení.

V tomto případě se projev vůle podle článku 233 považuje za žádost o povolení režimu dočasného použití a nečinnost celních orgánů za povolení.

Článek 731

Pro palety podle čl. 724 odst. 2 a kontejnery podle čl. 725 odst. 1 může být postupem podle článku 730 povolen režim dočasného použití, jestliže držitel povolení

a) má zastoupení na celním území Společenství a sdělí příslušným celním orgánům členského státu, v němž se palety nebo kontejnery nacházejí, údaje o zastupující osobě a rozsahu zastoupení;

b) příslušnému celnímu orgánu členského státu, v němž se palety nebo kontejnery nacházejí, poskytne na jeho žádost informace o místě a dni vstupu palet nebo kontejnerů na celní území Společenství a výstupu palet nebo kontejnerů z tohoto celního území a o jejich pohybu na tomto celním území.

b) Zvláštní případy

Článek 732

1. V případech, kdy se používají čl. 724 odst. 3 a čl. 725 odst. 2, musí držitel nebo jeho zástupce podat žádost o povolení režimu dočasného použití příslušnému celnímu úřadu členského státu, ve kterém kontejnery nebo palety, které mají být propuštěny do režimu dočasného použití, vstoupily na celní území Společenství.

2. Žádost se podává písemně v jakékoliv formě přijatelné pro celní orgány. Musí obsahovat

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu držitele nebo jeho zástupce;

b) prohlášení o dodržování závazků podle čl. 731 písm. b);

c) v případě uvedeném v čl. 724 odst. 3 počet a popis palet.

3. Žádost může být podána obecně pro více operací dočasného použití.

4. Jestliže se jedná o jedinou operaci dočasného použití, považuje se předložení seznamu uvedeného v čl. 736 odst. 1 písm. b) za podání žádosti.

Článek 733

1. Celní úřad, kterému byla žádost podána, o ní rozhodne a udělí případně povolení režimu dočasného použití (dále jen "povolení").

2. Povolení se uděluje pouze pro kontejnery, jejichž totožnost může být při zpětném vývozu zjištěna.

3. Povolení podepisuje příslušný celní úřad a ponechá si jeho kopii. V povolení se uvedou zejména způsoby, kterými musí držitel sdělit informace podle čl. 731 písm. b).

4. Povolení může být uděleno obecně pro více operací dočasného použití.

5. Jestliže se jedná o jedinou operaci dočasného použití, považuje se přijetí seznamu uvedeného v čl. 736 odst. 1 písm. b) celními orgány za povolení.

c) Lhůty podle článku 140 kodexu

Článek 734

Pro účely čl. 140 odst. 3 kodexu se čl. 694 odst. 2 použije na dopravní prostředky. Jestliže držitel povolení prokáže, že palety podle čl. 724 odst. 3 a 4 nebo kontejnery podle čl. 725 odst. 1 a 2 nebyly použity v určité době, považuje se toto nepoužití za mimořádnou okolnost, která odůvodňuje prodloužení lhůty podle kodexu.

Pododdíl 3

Propuštění zboží do režimu dočasného použití

Článek 735

1. Propuštění dopravních prostředků do režimu dočasného použití se uskutečňuje za podmínek uvedených v čl. 232 odst. 1.

2. Pro účely článku 88 kodexu není propuštění dopravních prostředků do režimu dočasného použití bez celního prohlášení podmíněno zajištěním celního dluhu.

Článek 736

1. Jestliže celní úřad vykonávající dohled v okamžiku propuštění zboží do režimu dočasného použití nebo při kontrole dospěje k názoru, že hrozí vážné nebezpečí nedodržení povinnosti zpětného vývozu dopravního prostředku, uplatňuje se režim dočasného použití odchylně od čl. 735 odst. 1 na základě

a) podání celního prohlášení podle čl. 205 odst. 1 nebo dokladu stanoveného mezinárodní úmluvou podle čl. 205 odst. 3;

b) v případě kontejnerů podání ústního celního prohlášení podle čl. 229 odst. 1 a předložení seznamu.

V seznamu je nutno uvést

i) jméno nebo obchodní firmu a adresu držitele nebo jeho zástupce;

ii) prostředky ztotožnění kontejnerů;

iii) počet kontejnerů a množství a druh náhradních dílů, příslušenství nebo obvyklého vybavení.

2. Na předměty podle čl. 729 odst. 1, které se dovážejí odděleně od dopravních prostředků, pro které jsou určeny, se odchylně od čl. 735 odst. 1 vztahují formality uvedené v odst. 1 písm. a), aniž jsou dotčena další zjednodušující opatření stanovená v rámci platných dohod.

3. Jestliže celní úřad vykonávající dohled dospěje k názoru, že je třeba postupovat podle odstavce 1 a že celní dluh, který by případně mohl vzniknout, není s určitostí zajištěn, vyžaduje se odchylně od čl. 735 odst. 2 zajištění celního dluhu.

Článek 737

1. Dopravní prostředky, které jsou výsledkem aktivního zušlechťovacího styku ve Společenství a které se při ukončení tohoto režimu propouštějí do režimu dočasného použití, se považují za dopravní prostředky dopravené na celní území Společenství.

2. Za datum propuštění dopravních prostředků zmíněných v odstavci 1 do režimu dočasného použití se považuje den prvního použití v tomto režimu.

3. Pro účely vyúčtování režimu aktivního zušlechťovacího styku vystaví držitel povolení režimu dočasného použití držiteli povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku potvrzení, které zastupuje doklady podle čl. 595 odst. 3.

Pododdíl 4

Ukončení režimu dočasného použití

Článek 738

Vadným součástkám vyměněným při opravě nebo údržbě dopravního prostředku a novým náhradním dílům, které jsou vadné nebo poškozené, musí být přiděleno některé celně schválené určení přípustné pro dovážené zboží.

Článek 739

Režim dočasného použití se u železničních dopravních prostředků uvedených v článku 721 a palet uvedených v článku 724, které se používají společně na základě dohody, ukončuje rovněž v případě, že železničním dopravním prostředkům stejného druhu nebo paletám stejného druhu nebo rovnocenné hodnoty jako ty, které byly poskytnuty osobě usazené na celním území Společenství, bylo přiděleno některé přípustné celně schválené určení.

Článek 740

1. Režim dočasného použití se pro dopravní prostředky, které do něj byly propuštěny podle článku 735, ukončuje

a) v případě zpětného vývozu za podmínek uvedených v čl. 232 odst. 2;

b) v případě podání celního prohlášení s návrhem na přidělení jiného celně schváleného určení za podmínek stanovených pro toto celní prohlášení.

2. V případech, kdy se používá článek 736, se režim dočasného použití pro dotyčné dopravní prostředky ukončí na základě podání celního prohlášení nebo předložení dokladu podle článku 736 spolu s dopravním prostředkem celnímu úřadu ve lhůtě, kterou stanoví celní úřad, jemuž byl doklad předložen nebo celní prohlášení podáno.

Pododdíl 5

Závěrečná ustanovení

Článek 741

Ustanoveními tohoto oddílu nejsou dotčeny platné právní předpisy upravující dopravu, zejména podmínky přístupu na trh a poskytování dopravních služeb.

Článek 742

Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v této kapitole a další zjednodušující opatření stanovená v rámci platných dohod, mohou celní orgány povolení režimu dočasného použití zrušit, zejména pokud zjistí, že

- silniční dopravní prostředky k obchodnímu použití byly použity ve vnitřní dopravě,

- dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodním účelům ve vnitřní dopravě,

- dopravní prostředky byly po dovozu pronajaty, zapůjčeny nebo zpřístupněny k jiným účelům než k bezprostřednímu zpětnému vývozu, anebo že dopravní prostředky pronajaté, zapůjčené nebo zpřístupněné v okamžiku dovozu byly dále pronajaty, zapůjčeny nebo zpřístupněny jiné osobě.

Oddíl 4

Zvláštní způsoby ukončení režimu dočasného použití

Článek 743

V rámci této kapitoly je v řádně odůvodněných výjimečných případech vždy možné se souhlasem celních orgánů přenechat zboží ve prospěch státu.

Oddíl 5

Obchodněpolitická opatření

Článek 744

Jsou-li v právních aktech Společenství stanovena obchodněpolitická opatření pro

a) propuštění zboží do volného oběhu, neuplatňují se ani při propuštění zboží do režimu dočasného použití, ani po dobu trvání tohoto režimu;

b) vstup zboží na celní území Společenství, uplatňují se při propuštění do režimu dočasného použití;

c) vývoz zboží, neuplatňují se na zpětný vývoz zboží, které není zbožím Společenství, z celního území Společenství při ukončení režimu dočasného použití.

Článek 745

Dovážené zboží se do volného oběhu propustí, pouze pokud celní orgány uplatní obchodněpolitická opatření, která se na toto zboží vztahují, v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

Oddíl 6

Výměna informací

Článek 746

1. Členské státy ohlašují Komisi

a) případy použití článku 696 podle čl. 229 odst. 1 písm. c);

b) informace uvedené v příloze 102 o každé žádosti o povolení, kde je hodnota dováženého zboží vyšší než 4000 ECU a režim dočasného použití byl povolen na základě článku 688;

c) informace uvedené v příloze 103 o každé žádosti o povolení, bylo-li povoleno použít pro zboží režim dočasného použití na základě článku 689.

2. Hlášení podle odst. 1 písm. b) a c) se podávají nejpozději do 15. března a 15. září každého roku, pokud jde o povolení udělená v průběhu předcházejícího pololetí. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy a případy, u kterých to považuje za potřebné, přezkoumá výbor.

Článek 747

1. Členské státy sdělují Komisi

a) seznam celních orgánů, kterým se mají podávat žádosti o povolení, s výjimkou případů, kdy se použijí články 695, 696 a 697;

b) seznam celních úřadů, které jsou pověřeny přijímat celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu dočasného použití, pokud se použijí články 695, 696 a 697.

2. Použije se čl. 649 odst. 2 a 3.

KAPITOLA 6

Pasivní zušlechťovací styk

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 748

Pro účely této kapitoly se rozumí

a) hlavními zušlechtěnými výrobky zušlechtěné výrobky, pro jejichž zhotovení byl povolen režim pasivního zušlechťovacího styku;

b) vedlejšími zušlechtěnými výrobky jiné výrobky, než pro jejichž zhotovení byl tento režim povolen, které nezbytně vznikají při zpracovatelské operaci;

c) ztrátou část dočasně vyvezeného zboží, která v průběhu procesu zušlechtění zanikne zejména vypařením, vysušením, únikem ve formě plynu nebo odtokem v odpadních vodách;

d) výpočtem podle množstevního klíče rozpočtení dočasně vyvezeného zboží na různé zušlechtěné výrobky v poměru k množství dočasně vyvezeného zboží;

e) výpočtem podle hodnotového klíče rozpočtení dočasně vyvezeného zboží na různé zušlechtěné výrobky v poměru k hodnotě zušlechtěných výrobků;

f) předčasným dovozem postup podle čl. 154 odst. 4 kodexu;

g) trojúhelníkovým obchodem postup, při němž se propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla uskutečňuje u celního úřadu v některém členském státě Společenství jiném, než ve kterém se nachází celní úřad, u kterého se uskutečnil dočasný vývoz zboží;

h) částkou snížení částka dovozního cla, které by bylo uloženo na dočasně vyvezené zboží, jestliže by bylo dovezeno na celní území Společenství ze země, v níž bylo podrobeno zpracovatelské operaci nebo poslední zpracovatelské operaci;

i) náklady na nakládku, dopravu a pojištění veškeré náklady, které se vztahují k nakládce, dopravě a pojištění zboží, včetně

- provizí a odměn za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí,

- ceny nádob, které se nepovažují za součást dočasně vyváženého zboží,

- ceny obalů zahrnující jak práci, tak materiál,

- nákladů na údržbu zboží, která souvisí s jeho dopravou.

Pododdíl 1

Povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku – běžný postup

Článek 749

1. Při uplatňování čl. 148 písm. b) kodexu se celní orgány přesvědčí, že lze zjistit, zda zušlechtěné výrobky pocházejí ze zpracování dočasně vyvezeného zboží, zejména pomocí

a) uvedení nebo popisu zvláštních značek nebo výrobních čísel;

b) umístění plomb, pečetí, otisků razítek nebo jiných rozlišovacích značek;

c) odběru vzorků nebo předložení vyobrazení nebo technických popisů;

d) rozborů;

e) kontroly dokladů pro zamýšlené operace (např. smlouvy, obchodní korespondence, faktur), z nichž nepochybně vyplývá, že zušlechtěné výrobky mají být zhotoveny z dočasně vyváženého zboží.

Celní orgány mohou rovněž použít "informační list k usnadnění dočasného vývozu zboží, které se zasílá z jedné země do druhé k přepracování, zpracování nebo opravě", stanovený doporučením Rady pro celní spolupráci ze dne 3. prosince 1963, který je uveden v příloze 104.

2. Je-li podána žádost o povolení režimu k provedení opravy zboží, také v rámci systému prosté výměny, přesvědčí se celní orgány, že dočasně vyvážené zboží skutečně vyžaduje opravu. Pokud celní orgány nepovažují tuto podmínku za splněnou, odmítnou povolení udělit.

3. Při podání žádosti o povolení systému prosté výměny provádějí celní orgány zejména kontroly uvedené v odst. 1 písm. a), c), d) nebo e). V posledním uvedeném případě musí z dokladů nepochybně vyplývat, že se zamýšlená oprava uskuteční prostřednictvím dodání náhradního výrobku, který odpovídá podmínkám uvedeným v čl. 155 odst. 1 kodexu.

4. Pro účely odstavce 3 celní orgány zejména zajistí, aby využití režimu pasivního zušlechťovacího styku k dodání náhradních výrobků podle čl. 154 odst. 1 kodexu nebylo povolováno jako prostředek zlepšování technického výkonu zboží.

K tomuto účelu ověřují

- smlouvy a jiné doklady o opravě a

- kupní a leasingové smlouvy nebo související faktury týkající se dočasně vyváženého zboží nebo zboží, ve které bylo dočasně vyvážené zboží zpracováno, a zejména podmínky v nich stanovené.

5. Jestliže nelze prokázat, že zušlechtěné výrobky byly vyrobeny z dočasně vyváženého zboží, a je-li celním orgánům podána žádost o uplatnění odchylky od čl. 148 písm. b) kodexu, předloží celní orgány tuto žádost Komisi.

Článek 750

1. Žádost se vyhotovuje v souladu s článkem 497 podle vzoru obsaženého v příloze 67/E a podává ji osoba, které může být uděleno povolení na základě článků 86, 147 a 148 kodexu.

2. a) Žádost se podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž se nachází zboží, které má být dočasně vyvezeno.

b) Jestliže se předpokládá, že zboží bude vyváženo z více členských států, může být podána pouze jediná žádost o povolení. Ta se podává celním orgánům, které k tomu určí členský stát, v němž se nachází část daného zboží.

V tom případě musí žádost obsahovat údaje o průběhu operací a o místech, odkud má být zboží dočasně vyvezeno.

Článek 751

1. Aniž jsou dotčeny články 760 a 761, udělují povolení celní orgány, jimž byla postupem podle čl. 750 odst. 2 podána žádost vyhotovená v souladu s článkem 500 podle vzoru obsaženého v příloze 68/E.

Odchylně od čl. 500 odst. 3 mohou celní orgány v řádně odůvodněných výjimečných případech udělit povolení se zpětnou působností. Zpětná působnost však nesmí předcházet dni podání žádosti. Tato odchylka se nevztahuje na systém prosté výměny s předčasným dovozem.

2. V případech, kdy se použije čl. 750 odst. 2 písm. b), může být povolení uděleno pouze se souhlasem celních orgánů, které k tomu určí členské státy, v nichž se nacházejí místa uvedená v žádosti. Použije se tento postup:

a) jakmile se celní orgány, jimž byla podána žádost, přesvědčí, že hospodářské podmínky lze považovat za splněné, uvědomí ostatní zúčastněné celní orgány o žádosti a o návrhu povolení, jenž musí obsahovat alespoň výtěžnost, zvolené prostředky ztotožnění, celní úřady uvedené v bodě 11 vzoru povolení obsaženého v příloze 68/E, případně celní úřad vykonávající dohled, použití zjednodušených postupů pro propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku a do volného oběhu po ukončení tohoto režimu a pravidla, která je třeba dodržet, zejména o poskytování informací celnímu úřadu vykonávajícímu dohled;

b) zúčastněné celní orgány sdělí případné námitky co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení sdělení o žádosti a o návrhu povolení;

c) celní orgány uvedené v písmenu a) mohou udělit povolení, jestliže jim ve lhůtě stanovené v písmenu b) nebyly sděleny žádné námitky proti návrhu povolení;

d) členský stát, který udělí povolení, zašle jeho kopii všem výše uvedeným členským státům.

Takto udělená povolení jsou platná pouze v uvedených členských státech.

Členské státy sdělí Komisi název a adresu celních orgánů, které jsou určeny k přijímání žádostí a návrhů povolení uvedených v písmenu a), a Komise uvědomí ostatní členské státy.

Článek 752

1. Povolení využít systém prosté výměny bez předčasného dovozu může být použito také pro zpětný dovoz zušlechtěných výrobků místo náhradních výrobků, jsou-li splněny všechny ostatní podmínky.

2. Jestliže to okolnosti odůvodňují a jsou splněny všechny podmínky pro využití systému prosté výměny bez předčasného dovozu, mohou celní orgány držiteli povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku, které nestanoví možnost tento postup použít, povolit dovážet náhradní výrobky.

Zúčastněné osoby musí odpovídající žádost podat nejpozději v okamžiku dovozu náhradních výrobků.

Článek 753

Dobu platnosti povolení stanoví celní orgány na základě hospodářských podmínek a s ohledem na zvláštní potřeby žadatele.

Přesahuje-li doba platnosti dva roky, jsou hospodářské podmínky, na jejichž základě bylo povolení uděleno, přezkoumávány pravidelně ve lhůtách stanovených v povolení.

Článek 754

1. Lhůta pro zpětný dovoz zušlechtěných výrobků na celní území Společenství se určuje s ohledem na dobu nezbytnou k provedení zpracovatelských operací a k dopravě dočasně vyvezeného zboží a zušlechtěných výrobků. Lhůta se počítá ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

2. V systému prosté výměny bez předčasného dovozu se lhůta pro dovoz náhradních výrobků na celní území Společenství určuje s ohledem na dobu nezbytnou k náhradě dočasně vyvezeného zboží a k dopravě dočasně vyvezeného zboží a náhradních výrobků. Lhůta se počítá ode dne přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

3. Zpětný dovoz zušlechtěných výrobků podle odstavce 1 a dovoz náhradních výrobků podle odstavce 2 se považuje za uskutečněný, jestliže byly zušlechtěné nebo náhradní výrobky

- propuštěny do volného oběhu, nebo

- umístěny do svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo propuštěny do režimu uskladňování v celním skladu nebo aktivního zušlechťovacího styku, nebo

- propuštěny do vnějšího tranzitního režimu Společenství.

4. Rozhodným dnem pro uplatňování tohoto článku je den přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo do jiného celního režimu uvedeného v odstavci 3, anebo den umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Článek 755

Pokud to okolnosti odůvodňují, může být lhůta uvedená v článku 754 prodloužena i po uplynutí původně stanovené lhůty.

Článek 756

1. Pokud to okolnosti odůvodňují, může být lhůta stanovená v článku 157 kodexu prodloužena i po uplynutí původně stanovené lhůty.

2. Pro účely čl. 157 odst. 1 kodexu se umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu s cílem pozdějšího vývozu považuje za vývoz.

Článek 757

Aniž je dotčen článek 758, stanoví se výtěžnost ve smyslu čl. 149 odst. 2 kodexu nejpozději v okamžiku propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku na základě technických údajů o operaci nebo operacích, které se mají provést, jsou-li dostupné, a jinak na základě údajů dostupných ve Společenství o operacích stejného druhu.

Článek 758

Pokud to okolnosti odůvodňují, mohou celní orgány stanovit výtěžnost po propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, nejpozději však v den přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu.

Článek 759

1. Při uplatňování čl. 147 odst. 2 kodexu se uděluje povolení podle článku 751 na žádost osoby, která vyváží dočasně vyvážené zboží, avšak nezajišťuje provedení zpracovatelských operací. O povolení odchylky je nutno podat žádost celním orgánům členského státu, v němž je žadatel usazen. Odchylka se uplatňuje i v případě trojúhelníkového obchodu.

Povolení se vydává žadateli.

Odchylka umožňuje, aby jiná osoba než držitel povolení navrhovala v celním prohlášení propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu a aby této osobě bylo povoleno využívat režim pasivního zušlechťovacího styku.

2. K žádosti je nutno přiložit všechny doklady a podklady, jejichž předložení je potřebné pro přezkoumání žádosti. Z těchto dokladů a podkladů musí zejména vyplývat

- výhody, které by vznikly uplatněním čl. 147 odst. 2 kodexu, pokud jde o zvýšení odbytu dočasně vyváženého zboží ve srovnání s odbytem za obvyklých podmínek,

- skutečnosti, na jejichž základě může být zjištěno, že požadovanou odchylkou nebudou omezeny zásadní hospodářské zájmy osob vyrábějících ve Společenství stejné nebo podobné zboží, jako jsou zušlechtěné výrobky, které mají být zpětně dovezeny.

3. Mají-li celní orgány k dispozici všechny nezbytné údaje, předají žádost spolu se svým stanoviskem Komisi.

Po obdržení žádosti sdělí Komise její obsah členským státům.

Komise rozhodne postupem projednávání ve výboru, zda a za jakých podmínek může být uděleno povolení, a zejména stanoví kontrolní opatření zajišťující, že osvobození od cla podle článku 151 kodexu je poskytnuto pouze na zušlechtěné výrobky, které dočasně vyvážené zboží skutečně obsahují.

Pododdíl 2

Povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku – zjednodušené postupy

Článek 760

1. Pokud se nepoužijí zjednodušené postupy pro propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku uvedené v článku 76 kodexu a pokud se zpracovatelské operace týkají opravy zboží, povolí kterýkoli celní úřad, který celní orgány pověří udělovat povolení zjednodušeným postupem, aby podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku bylo považováno současně za podání žádosti o povolení.

V tom případě se povolení uděluje přijetím tohoto celního prohlášení, jež v každém případě závisí na splnění podmínek pro udělení povolení.

2. K celnímu prohlášení podanému za podmínek uvedených v odstavci 1 musí být přiložen doklad vyhotovený deklarantem, který obsahuje tyto údaje, jsou-li potřebné a nemohou-li být zapsány v kolonce 44 tiskopisu celního prohlášení podle odstavce 1:

a) jméno nebo obchodní firmu a adresu žadatele, jestliže není totožný s deklarantem;

b) obchodní a/nebo technické označení zušlechtěných výrobků;

c) druh zpracovatelské operace;

d) lhůtu po zpětný dovoz zušlechtěných výrobků;

e) výtěžnost nebo případně způsob jejího stanovení;

f) prostředky ztotožnění zboží.

Článek 498 se použije přiměřeně.

3. Článek 502 se použije přiměřeně.

Článek 761

1. Pokud se zpracovatelské operace týkají úplatných nebo bezúplatných oprav, které nemají obchodní povahu, povolí celní úřad určený celními orgány na žádost deklaranta, aby bylo podání celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu považováno současně za žádost o povolení. V tom případě se povolení uděluje přijetím tohoto celního prohlášení, jež v každém případě závisí na splnění podmínek pro udělení povolení.

2. Pro účely odstavce 1 se za opravy zboží, které nemají obchodní povahu, považují opravy zboží, včetně uvedení do původního stavu a seřízení, které

- se uskutečňují příležitostně a

- týkají se výhradně zboží k osobní potřebě dovozce nebo jeho rodiny, které povahou ani množstvím nesvědčí o obchodním záměru.

3. Skutečnost, že oprava nemá obchodní povahu, musí prokázat žadatel. Celní úřad povolí zjednodušení podle odstavce 1 pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky.

Oddíl 2

Propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku

Článek 762

Postupy pro propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku se uplatňují na dočasně vyvážené zboží, včetně zboží dočasně vyváženého v systému prosté výměny, s předčasným vývozem nebo bez něj.

Pododdíl 1

Běžný postup

Článek 763

1. Kromě případů uvedených v článcích 760 a 761 se celní prohlášení s návrhem na propuštění dočasně vyváženého zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku (vývozní celní prohlášení) podává některému z celních úřadů, které jsou v povolení určeny k propouštění zboží do daného režimu.

2. V případech uvedených v článku 760 se celní prohlášení podle odstavce 1 podává některému z pověřených celních úřadů.

Článek 764

1. Celní prohlášení uvedené v článku 763 se vyhotovuje podle ustanovení platných pro vývoz.

2. Aniž je dotčen článek 761, musí popis zboží v celním prohlášení podle odstavce 1 odpovídat údajům obsaženým v povolení.

3. Použije se čl. 658 odst. 3.

Pododdíl 2

Zjednodušené postupy

Článek 765

Zjednodušené postupy uvedené v článku 76 kodexu se použijí za podmínek stanovených v článku 277.

Oddíl 3

Nárok na osvobození od cla na základě režimu pasivního zušlechťovacího styku

Článek 766

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 754 o ukončení lhůty podle čl. 149 odst. 1 kodexu, je nárok na osvobození od cla na základě režimu pasivního zušlechťovacího styku podmíněn podáním celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu.

Článek 767

1. Kromě případů uvedených v článcích 760 a 761 se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu podává některému z celních úřadů, které jsou v povolení určeny k propouštění zboží do daného režimu.

2. V případech uvedených v článku 760 se celní prohlášení podle odstavce 1 podává celnímu úřadu, který udělil povolení.

3. V případech uvedených v článku 761 se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu podává některému z celních úřadů pověřených celními orgány.

4. Celní úřad vykonávající dohled však může povolit, aby celní prohlášení podle odstavce 1 bylo podáno u jiného celního úřadu, než které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2.

Článek 768

1. Celní prohlášení uvedené v článku 767 se podává podle článků 198 až 252.

2. Aniž je dotčen článek 761, musí popis zušlechtěných výrobků nebo náhradních výrobků v celním prohlášení podle odstavce 1 odpovídat údajům obsaženým v povolení.

3. Pro účely čl. 62 odst. 2 kodexu se podklady, které musí být přiloženy k celnímu prohlášení, rozumějí podklady, které se předkládají pro propuštění zboží do volného oběhu a které jsou stanoveny v článcích 218 až 221, a dále

- celní prohlášení s návrhem na propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo, v případě použití trojúhelníkového obchodu, informační list INF 2 za podmínek uvedených v článku 781 a

- jestliže se celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu podává po uplynutí lhůt stanovených podle čl. 149 odst. 1 kodexu a jestliže se používá čl. 754 odst. 3, všechny podklady umožňující ověřit, zda zušlechtěné nebo náhradní výrobky dosáhly daných celně schválených určení ve zmíněných lhůtách.

Článek 769

Při ukončení režimu propuštěním do volného oběhu lze za podmínek stanovených v článcích 254 až 267 a 278 použít zjednodušené postupy podle článku 76 kodexu.

Oddíl 4

Ustanovení o ukládání cla

Článek 770

Při výpočtu částek, o které se snižuje clo podle čl. 151 odst. 2 prvního pododstavce kodexu, se nepřihlíží

a) ke clům ukládaným na základě

- čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 v odvětví obilí [26],

- čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 v odvětví vepřového masa [27],

- čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 v odvětví vajec [28],

- čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 v odvětví drůbežího masa [29],

- čl. 25 a 25a nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 v odvětví ovoce a zeleniny [30],

- čl. 53 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 v odvětví vína [31];

b) k antidumpingovým a vyrovnávacím clům,

která by byla vyměřena na dočasně vyvážené zboží, kdyby bylo do daného členského státu dovezeno ze země, kde byla provedena zpracovatelská operace nebo poslední zpracovatelská operace.

Článek 771

1. V případě, že se použije čl. 151 odst. 2 druhý pododstavec kodexu, se náklady na nakládku, dopravu a pojištění dočasně vyváženého zboží až na místo, kde byla provedena zpracovatelská operace nebo poslední zpracovatelská operace, nezahrnují

- do hodnoty dočasně vyváženého zboží, která je základem pro určování celní hodnoty zušlechtěných výrobků podle čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu i) kodexu,

- do zpracovatelských nákladů, jestliže hodnota dočasně vyváženého zboží nemůže být určena podle čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu i) kodexu.

2. Do zpracovatelských nákladů podle odstavce 1 se zahrnují náklady na nakládku, dopravu a pojištění zušlechtěných výrobků z místa, kde byla provedena zpracovatelská operace nebo poslední zpracovatelská operace, na místo vstupu na celní území Společenství.

3. Náklady na opravu ve smyslu článku 153 kodexu se rozumí veškeré částky, které držitel povolení zaplatil nebo má zaplatit osobě, která provádí opravu, nebo v její prospěch a zahrnují všechny částky, které držitel povolení zaplatil nebo má zaplatit jako podmínku pro opravu dočasně vyváženého zboží osobě, která ji provádí, nebo třetí osobě ke splnění závazků osoby, která opravu provádí.

Platba nemusí být nutně provedena v penězích. Může se uskutečnit také prostřednictvím směnek nebo obchodovatelných cenných papírů a může být provedena nepřímo nebo přímo.

Článek 143 se použije na posouzení spojení mezi držitelem povolení a zušlechťovatelem.

Článek 772

1. Rozpočtení dočasně vyvezeného zboží na zušlechtěné výrobky postupem podle článků 773 až 775 se provádí, jestliže všechny zušlechtěné výrobky pocházející z určité zpracovatelské operace, s výjimkou vedlejších zušlechtěných výrobků uvedených v čl. 774 odst. 3, nejsou propouštěny do volného oběhu ve stejném okamžiku.

2. Výpočty uvedené v článcích 773 až 775 se provádějí podle příkladů výpočtů uvedených v příloze 105 nebo jinou metodou, která vede ke stejnému výsledku.

Článek 773

1. Jestliže se v režimu pasivního zušlechťovacího styku vyrábí z jednoho nebo více druhů dočasně vyvezeného zboží pouze jeden druh zušlechtěných výrobků, použije se pro stanovení částky snížení při propouštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu výpočet podle množstevního klíče (zušlechtěné výrobky).

2. Při použití odstavce 1 se množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží, které odpovídá množství zušlechtěných výrobků propouštěných do volného oběhu a ke kterému se přihlíží při stanovení částky snížení, vypočte vynásobením celkového množství každého druhu zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství zušlechtěných výrobků propouštěných do volného oběhu k celkovému množství zušlechtěných výrobků.

Článek 774

1. Jestliže se v režimu aktivního zušlechťovacího styku vyrábí z jednoho nebo více druhů dočasně vyvezeného zboží více druhů zušlechtěných výrobků a všechny složky tohoto zboží jsou obsaženy v každém z různých druhů zušlechtěných výrobků, použije se pro stanovení částky snížení při propouštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu výpočet podle množstevního klíče (dočasně vyvážené zboží).

2. Při zjišťování, zda se má použít metoda uvedená v odstavci 1, se nepřihlíží ke ztrátám.

3. Při rozpočtení dočasně vyvezeného zboží se vedlejší zušlechtěné výrobky ve formě odpadů, zbytků a zmetků považují za ztráty.

4. V případech podle odstavce 1 se množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží, které je použito k výrobě každého druhu zušlechtěných výrobků, vypočte postupným vynásobením celkového množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží koeficientem, který odpovídá poměru množství tohoto zboží, které je obsaženo v různých druzích zušlechtěných výrobků, k celkovému množství tohoto zboží, které je obsaženo ve všech zušlechtěných výrobcích dohromady.

5. Množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží, které odpovídá množství každého druhu zušlechtěných výrobků propuštěných do volného oběhu a ke kterému se přihlíží při stanovení částky snížení, se vypočte vynásobením množství dočasně vyvezeného zboží použitého k výrobě každého druhu zušlechtěných výrobků, vypočteného podle odstavce 4, koeficientem určeným podle čl. 773 odst. 2.

Článek 775

1. Výpočet podle hodnotového klíče se použije ve všech případech, v nichž se nepoužijí články 773 a 774.

Ke zjednodušení však mohou celní orgány po dohodě s držitelem povolení namísto výpočtu podle hodnotového klíče použít výpočet podle množstevního klíče (dočasně vyvážené zboží), jestliže obě metody vedou k obdobným výsledkům.

2. Množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží, které je použité k výrobě každého druhu zušlechtěných výrobků, se vypočte postupným vynásobením celkového množství dočasně vyvezeného zboží koeficientem, který vždy odpovídá poměru mezi celní hodnotou každého zušlechtěného výrobku a celkovou celní hodnotou všech zušlechtěných výrobků.

3. Jestliže některý druh zušlechtěných výrobků není zpětně dovezen, považuje se za hodnotu těchto výrobků, z které se vychází při použití hodnotového klíče, současná prodejní cena stejných nebo podobných výrobků ve Společenství, jestliže není ovlivněna spojením mezi kupujícím a prodávajícím.

Na posouzení spojení mezi kupujícím a prodávajícím se použije článek 143.

Nemůže-li být hodnota na základě předchozího pododstavce, určí ji celní orgány jakýmkoli vhodným způsobem.

4. Množství každého druhu dočasně vyvezeného zboží, které odpovídá množství každého druhu zušlechtěných výrobků propuštěných do volného oběhu a ke kterému se přihlíží při stanovení částky snížení, se vypočte vynásobením množství dočasně vyvezeného zboží použitého k výrobě zušlechtěných výrobků, vypočteného podle odstavce 2, koeficientem určeným podle čl. 773 odst. 2.

Článek 776

1. Jestliže bylo vydáno povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku, které se netýká opravy, a celní orgány jsou schopny po dohodě s držitelem povolení odhadnout přibližnou výši cla, které by bylo nutno zaplatit podle ustanovení o částečném osvobození od dovozního cla, mohou stanovit střední sazbu cla, která se použije na všechny zpracovatelské operace provedené na podkladě tohoto povolení (souhrnné ukončení režimu), jestliže se jedná o podniky, které operace pasivního zušlechťovacího styku provádějí často.

2. Sazba cla podle odstavce 1 se však stanoví na dobu nejvýše šesti měsíců na základě

- předběžného odhadu částky, kterou bude nutno za toto období zaplatit, nebo

- zkušeností s vybíráním částky zaplacené za stejné období v minulosti.

Tato sazba se přiměřeně zvýší, aby se zabránilo tomu, že by účtovaná částka dovozního cla byla nižší než částka dlužná ze zákona.

3. Sazba cla podle odstavce 1 se během referenčního období, které odpovídá období, z nějž se vychází pro odhad podle odstavce 2, používá předběžně na zpracovatelské náklady týkající se zušlechtěných výrobků propuštěných do volného oběhu, aniž je nutno při každém propuštění zboží do volného oběhu přesně vypočítávat dovozní clo, které má být zaplaceno.

4. Částka dovozního cla vypočtená podle tohoto článku musí být účtována za podmínek a ve lhůtách stanovených v článcích 217 až 232.

5. Po ukončení každého referenčního období vyúčtují celní orgány režim globálně a provedou konečné výpočty podle ustanovení o částečném osvobození od dovozního cla.

6. Jestliže se při konečném výpočtu zjistí, že byla zaúčtována příliš vysoká částka dovozního cla nebo že je tato částka přes zvýšení provedené podle odstavce 2 nižší než částka dlužná podle právních předpisů, provede se oprava.

Oddíl 5

Trojúhelníkový obchod

Článek 777

1. Celní orgány uvedené v článku 751 povolí trojúhelníkový obchod

a) buď v rámci povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku podle článků 147 nebo 152 kodexu, nebo

b) na základě zvláštní žádosti, kterou podá držitel povolení po udělení povolení, avšak před propuštěním zušlechtěných nebo náhradních výrobků do volného oběhu.

2. Trojúhelníkový obchod se nepřipouští v případě prosté výměny s předčasným dovozem.

Článek 778

1. Aniž je dotčen článek 783, použije se při použití trojúhelníkového obchodu informační list nazvaný "informační list INF 2".

2. Informační list INF 2, jehož tiskopis odpovídá vzoru a ustanovením uvedeným v příloze 106, se skládá z prvopisu a jedné kopie, které se společně předkládají celnímu úřadu, který propouští zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Informační list INF 2 se vystavuje pro množství zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku. Pokud se předpokládá zpětný dovoz zušlechtěných nebo náhradních výrobků po částech přes různé celní úřady, vystaví celní úřad, který propouští zboží do tohoto režimu, na žádost držitele povolení více informačních listů INF 2 dohromady na množství zboží propuštěné do tohoto režimu.

3. V případě krádeže, ztráty nebo zničení prvopisu informačního listu INF 2 může držitel povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku požádat celní úřad, který jej opatřil úředním záznamem, o vystavení duplikátu. Celní úřad této žádosti vyhoví, jestliže je prokázáno, že dočasně vyvážené zboží, pro něž se požaduje vystavení duplikátu, dosud nebylo zpětně dovezeno.

Duplikát musí být opatřen některou z těchto poznámek:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

4. Žádost o vystavení informačního listu INF 2 se považuje za souhlas držitele povolení podle čl. 150 odst. 1 písm. b) kodexu.

Článek 779

1. Celní úřad, který propouští zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, opatří prvopis a kopii informačního listu INF 2 úředním záznamem. Ponechá si kopii a prvopis předá deklarantovi.

2. Domnívá-li se celní úřad, který propouští zboží do tohoto režimu, že celní úřad, kterému bude podáno celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, potřebuje znát některé údaje z povolení, které nejsou pro informační list stanoveny, zapíše tyto údaje do informačního listu.

3. Prvopis informačního listu INF 2 se předkládá u celního úřadu výstupu z celního území Společenství. Tento celní úřad potvrdí výstup z tohoto celního území na prvopise a vrátí jej osobě, která jej předložila.

Článek 780

1. Celní úřad, který propouští zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku a který vystavuje informační list INF 2, uvede v kolonce 16, jaké prostředky byly použity ke ztotožnění dočasně vyváženého zboží.

2. Při odběru vzorků nebo předložení vyobrazení nebo technických popisů potvrdí celní úřad uvedený v odstavci 1 tyto předměty přiložením celní závěry buď na předmětech samých, pokud to jejich povaha dovoluje, nebo na balení, které tímto způsobem neporušitelně uzavře.

K těmto vzorkům, vyobrazením a technickým popisům se připevní nálepka s otiskem služebního razítka celního úřadu a s odkazy na vývozní celní prohlášení, aby nemohly být zaměněny.

3. Vzorky, vyobrazení a technické popisy, které byly potvrzeny a opatřeny závěrou podle odstavce 2, se předají vývozci, který je musí při zpětném dovozu zušlechtěných nebo náhradních výrobků předložit s nepoškozenou závěrou.

4. Jestliže se provádí rozbor, jehož výsledek je k dispozici teprve poté, co celní úřad opatří informační list INF 2 úředním záznamem, předá se výsledek rozboru vývozci v zapečetěné obálce zaručující dostatečnou ochranu.

Článek 781

1. Společně s celním prohlášením s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu předkládá dovozce zušlechtěných nebo náhradních výrobků celnímu úřadu ukončujícímu režim pasivního zušlechťovacího styku prvopis informačního listu INF 2 a případně prostředky ztotožnění zboží uvedené v čl. 780 odst. 3 a 4.

2. Jestliže se zušlechtěné nebo náhradní výrobky propouštějí do volného oběhu v jediné zásilce nebo ve více zásilkách, ale u téhož celního úřadu, vyznačí tento celní úřad v prvopise informačního listu INF 2 množství dočasně vyvezeného zboží, které odpovídá množství zboží zušlechtěných nebo náhradních výrobků propouštěných do volného oběhu. Je-li informační list INF 2 vyřízen, přiloží se k celnímu prohlášení, k němuž se vztahuje. V opačném případě se vrátí deklarantovi a v kolonce 44 tiskopisu uvedeného v článku 205 se zapíše odpovídající poznámka.

3. Jestliže se zušlechtěné nebo náhradní výrobky propouštějí do volného oběhu ve více zásilkách u různých celních úřadů, aniž je použit čl. 779 odst. 2, vystaví celní úřad, u nějž je podáno první celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, na žádost deklaranta náhradou za původní informační list INF 2 jeden nebo více informačních listů INF 2 dohromady na množství dočasně vyvezeného zboží, které dosud nebylo propuštěno do volného oběhu. Celní úřad v těchto náhradních listech uvede číslo původního informačního listu a celní úřad, který jej vystavil. Množství uvedená na náhradních listech se odečtou od množství uvedených v původním informačním listě INF 2, a ten se přiloží k prvnímu celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, jestliže je záznamem těchto údajů zcela vyřízen. Každý zcela vyřízený náhradní list se přiloží k celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, k němuž se vztahuje.

Článek 782

Celní úřad ukončující režim pasivního zušlechťovacího styku je oprávněn požádat celní úřad, který vystavil informační list INF 2, aby dodatečně ověřil jeho pravost a správnost údajů a případně doplňujících informací v něm obsažených.

Této žádosti je nutno vyhovět co nejrychleji.

Článek 783

Pro určité trojúhelníkové obchodní toky mohou být použity zjednodušené informační a kontrolní postupy.

Zúčastněné členské státy sdělí předem Komisi plánované postupy pro určitý obchod. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

Používání zjednodušených postupů, o nichž byla Komise uvědomena, lze zahájit, pokud Komise zúčastněné členské státy do dvou měsíců od obdržení sdělení o plánovaných postupech nevyrozumí, že byly proti jejich použití vzneseny námitky.

Oddíl 6

Obchodněpolitická opatření

Článek 784

1. Obchodněpolitická opatření týkající se vývozu se uplatňují v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

2. Odstavcem 1 nejsou dotčena rozhodnutí, která umožňují nezapočítávat na vývozní kvóty popílky a zbytky obsahující měď nebo sloučeniny mědi čísla 2620kombinované nomenklatury a odpad a šrot z mědi položky 740400 kombinované nomenklatury.

Článek 785

1. Při propuštění zušlechtěných výrobků uvedených v čl. 145 odst. 1 kodexu do volného oběhu se na tyto výrobky uplatňují obchodněpolitická opatření platná pro tyto výrobky v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu pouze v případě, že tyto výrobky nepocházejí ze Společenství ve smyslu článků 23 a 24 kodexu.

2. Obchodněpolitická opatření týkající se dovozu se neuplatňují při provádění oprav, při použití systému prosté výměny nebo při provádění dalších zpracovatelských operací za použití postupu stanoveného v článku 123 kodexu.

Oddíl 7

Správní spolupráce

Článek 786

1. Členské státy sdělí Komisi informace uvedené v příloze 107 o každé žádosti o povolení, jež byla zamítnuta, protože hospodářské podmínky nebyly považovány za splněné.

2. Informace podle odstavce 1 se sdělují v průběhu měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost zamítnuta. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy, a pokud to považuje za nezbytné, přezkoumá je výbor.

Článek 787

1. Členské státy sdělí Komisi

a) seznam celních orgánů, kterým se podávají žádosti o povolení, s výjimkou případů podle článků 760 a 761;

b) seznam celních úřadů, které jsou pověřeny udělovat povolení podle článků 760 a 761.

2. Použije se čl. 649 odst. 2 a 3.

HLAVA IV

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU

KAPITOLA 1

Konečný vývoz

Článek 788

1. Pro účely čl. 161 odst. 5 kodexu se za vývozce považuje osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat.

2. Má-li na základě vývozní smlouvy k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství.

Článek 789

Jestliže se vývoz uskutečňuje prostřednictvím subdodavatele, lze vývozní celní prohlášení rovněž podat celnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází místo, kde je usazen subdodavatel.

Článek 790

Pokud nelze z administrativních důvodů použít čl. 161 odst. 5 první větu kodexu, lze celní prohlášení podat kterémukoli celním úřadu v dotyčném členském státě, který je příslušný pro danou operaci.

Článek 791

1. V řádně odůvodněných případech mohou vývozní celní prohlášení přijmout rovněž

- jiný celní úřad, než který je uveden v čl. 161 odst. 5 první větě kodexu,

nebo

- jiný celní úřad, než který je uveden v článku 790.

V tom případě se při kontrolách uplatňování zákazů a omezení přihlíží ke zvláštním okolnostem dané situace.

2. Jestliže v případech uvedených v odstavci 1 nejsou vývozní formality splněny v členském státě, v němž je vývozce usazen, zašle celní úřad, kterému bylo vývozní celní prohlášení podáno, kopii jednotného správního dokladu příslušnému úřadu v členském státě vývozce.

Článek 792

Aniž je dotčen článek 207, použijí se v případech, kdy se vývozní celní prohlášení podává na podkladě jednotného správního dokladu, výtisky 1, 2 a 3. Celní úřad, u kterého je vývozní celní prohlášení podáno (vývozní celní úřad), opatří svým razítkem kolonku A a případně vyplní kolonku D. Po propuštění zboží si ponechá výtisk 1, výtisk 2 zašle statistickému úřadu členského státu, ve kterém se nachází vývozní celní úřad, a výtisk 3 vrátí zúčastněné osobě.

Článek 793

1. Výtisk 3 jednotného správního dokladu a zboží propuštěné k vývozu se předkládají orgánům celního úřadu výstupu.

2. Celním úřadem výstupu se rozumí:

a) u zboží přepravovaného po železnici, poštou, letecky nebo po moři celní úřad příslušný pro místo, kde je zboží převzato na podkladě jediné přepravní smlouvy pro vývoz do třetí země železniční společností, poštovními úřady, leteckými nebo lodními společnostmi;

b) u zboží přepravovaného potrubím nebo u elektrické energie celní úřad určený členským státem, v němž je usazen vývozce;

c) u zboží přepravovaného jiným způsobem nebo za okolností, které nejsou uvedeny v písmenech a) a b), poslední celní úřad před výstupem dotyčného zboží z celního území Společenství.

3. Celní úřad výstupu se přesvědčí, zda předložené zboží odpovídá zboží uvedenému ve vývozním celním prohlášení, dohlíží na jeho skutečný výstup a potvrdí jej na rubové straně výtisku 3. Toto potvrzení má formu razítka uvádějícího název celního úřadu a datum. Celní úřad výstupu vrátí výtisk 3 osobě, která vývozní celní prohlášení podala, a ta jej vrátí deklarantovi.

V případě vývozu po částech se potvrzení vydává pouze pro část zboží, která je skutečně vyvážena. U vývozu po částech prostřednictvím více celních úřadů potvrdí celní úřad výstupu, kterému byl předložen prvopis výtisku 3, na základě řádně odůvodněné žádosti kopii výtisku 3 pro každou část daného zboží, a tato kopie se předloží dalšímu dotyčnému celnímu úřadu výstupu. Na prvopise výtisku 3 se o této skutečnosti provede záznam.

Pokud celá vývozní operace probíhá na území jednoho členského státu, může tento stát stanovit, že výtisk 3 nemusí být potvrzován. V tom případě se výtisk 3 deklarantovi nevrací.

4. Zjistí-li celní úřad výstupu, že určité zboží chybí, uvede tuto skutečnost na předloženém výtisku celního prohlášení a uvědomí o tom vývozní celní úřad.

Zjistí-li celní úřad výstupu, že určité zboží přebývá, nepovolí jeho vývoz, dokud nejsou splněny všechny vývozní formality.

Zjistí-li celní úřad výstupu nesoulad v povaze dotyčného zboží, nepovolí jeho vývoz, dokud nejsou splněny všechny vývozní formality, a uvědomí o tom vývozní celní úřad.

5. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) potvrdí celní úřad výstupu výtisk 3 vývozního celního prohlášení v souladu s odstavcem 3, přičemž na přepravní doklad vyznačí červenou barvou slovo "vývoz" a orazítkuje jej. Jsou-li u pravidelných lodních linek a přímé dopravy nebo leteckých spojů do třetích zemí hospodářské subjekty schopny zaručit řádný průběh operací jinými prostředky, není poznámka "vývoz" požadována.

6. Jde-li o zboží přepravované v některém režimu tranzitu s místem určení ve třetí zemi nebo u celního úřadu výstupu, potvrdí celní úřad odeslání výtisk 3 v souladu s odstavcem 3 a vrátí jej deklarantovi, přičemž na všech vyhotoveních tranzitního dokladu nebo dokladu, který jej nahrazuje, vyznačí červenou barvou slovo "vývoz". Celní úřad výstupu zkontroluje, zda dotyčné zboží skutečně opustilo celní území Společenství.

První pododstavec se nepoužije v případech zproštění povinnosti předložit zboží celnímu úřadu odeslání podle čl. 419 odst. 4 a 7 a čl. 434 odst. 6 a 9.

7. Celní úřad výstupu může požádat vývozce o prokázání, že dotyčné zboží skutečně opustilo celní území Společenství.

Článek 794

1. U zboží nepodléhající zákazům ani omezením a zboží, jehož hodnota na jednu zásilku a deklaranta nepřesahuje 3000 ECU, může být celní prohlášení podáno u celního úřadu výstupu.

Členské státy mohou stanovit, že se toto ustanovení nepoužije, pokud osoba podávající celní prohlášení jedná jménem jiné osoby jako profesionální celní zástupce.

2. Ústní vývozní celní prohlášení lze podat pouze u celního úřadu výstupu.

Článek 795

Jestliže zboží opustí celní území Společenství, aniž bylo podáno vývozní celní prohlášení, předloží toto prohlášení vývozce dodatečně celnímu úřadu, v jehož působnosti je místo, kde je usazen. Na tyto případy se použije článek 790.

Podmínkou přijetí tohoto prohlášení je, že vývozce celním orgánům dotyčného celního úřadu uspokojivě doloží, že zboží skutečně opustilo celní území Společenství, a prokáže povahu a množství tohoto zboží. Tento celní úřad potvrdí rovněž výtisk 3 jednotného správního dokladu.

Dodatečným přijetím vývozního celního prohlášení není dotčeno uplatnění platných sankcí ani možné důsledky v oblasti společné zemědělské politiky.

Článek 796

1. Jestliže zboží propuštěné k vývozu neopustí celní území Společenství, vyrozumí o tom vývozce okamžitě vývozní celní úřad. Výtisk 3 příslušného vývozního celního prohlášení musí být vrácen tomuto celnímu úřadu.

2. Pokud v případech uvedených v čl. 793 odst. 5 nebo 6 v důsledku změny přepravní smlouvy dojde k ukončení přepravy, která měla původně končit mimo celní území Společenství, na tomto území, mohou dotyčné společnosti nebo orgány pozměněnou smlouvu provést pouze se souhlasem celního úřadu uvedeného v čl. 713 odst. 2 písm. a) nebo, při použití některého tranzitního režimu, se souhlasem celního úřadu odeslání. V tom případě musí být výtisk 3 vrácen deklarantovi.

KAPITOLA 2

Dočasný vývoz na podkladě karnetu ATA

Článek 797

1. Vývoz lze provést na podkladě karnetu ATA, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) Karnet ATA musí být vydán v členském státě Společenství potvrzen a zaručen sdružením usazeným ve Společenství, které je součástí mezinárodního řetězce záručních sdružení.

Komise zveřejní seznam těchto sdružení.

b) Karnet ATA smí být vystaven pouze na zboží Společenství jiné než zboží,

- které při vývozu z celního území Společenství nepodstoupilo celní vývozní formality s ohledem na vývozní náhrady a jiné částky poskytované při vývozu v rámci společné zemědělské politiky,

- na které byla poskytnuta jiná finanční výhoda, než jsou tyto náhrady a jiné částky poskytované v rámci společné zemědělské politiky, podmíněná vývozem tohoto zboží,

- na něž byla podána žádost o navrácení dovozního cla.

c) Musí být předloženy doklady uvedené v článku 221. Celní orgány mohou požadovat předložení přepravních dokladů.

d) Zboží musí být určeno pro zpětný vývoz.

2. Je-li zboží dočasně vyváženo na podkladě karnetu ATA, provede vývozní celní úřad tyto formality:

a) ověří informace uvedené v kolonkách A až G vývozního útržkového listu porovnáním se zbožím uvedeným v karnetu;

b) případně vyplní kolonku "Potvrzení celních orgánů" na přední straně obalového listu karnetu;

c) vyplní vývozní kmenový list a kolonku H vývozního útržkového listu;

d) vyplní název celního úřadu v kolonce H písm. b) útržkového listu pro zpětný dovoz;

e) ponechá si vývozní útržkový list.

3. Pokud vývozní celní úřad není totožný s celním úřadem výstupu, provede formality uvedené v odstavci 2, ale nevyplňuje kolonku 7 kmenového listu, jež vyplní celní úřad výstupu.

4. Lhůta pro zpětný dovoz zboží stanovená celními orgány v kolonce H písm. b) vývozního útržkového listu nesmí být delší než doba platnosti karnetu.

Článek 798

Jestliže zboží, které opustilo celní území Společenství na podkladě karnetu ATA, přestane být určeno pro zpětný dovoz, musí být vývoznímu celnímu úřadu podáno vývozní celní prohlášení obsahující údaje uvedené v příloze 37.

Po předložení dotyčného karnetu tento celní úřad potvrdí výtisk 3 vývozního celního prohlášení a zneplatní vývozní kmenový a útržkový list.

HLAVA V

JINÁ CELNĚ SCHVÁLENÁ URČENÍ

KAPITOLA 1

Svobodná pásma a svobodné sklady

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 799

1. Pro účely této kapitoly se "provozovatelem" rozumí jakákoli osoba vykonávající činnost zahrnující skladování, zpracování, přepracování, prodej či nákup zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

2. Definice uvedené v článku 503 se vztahují rovněž na tuto kapitolu.

Článek 800

Pokud právní předpisy Společenství stanoví obchodněpolitická opatření pro

a) propouštění zboží do volného oběhu, neuplatňují se tato opatření na umisťování zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu ani po celou dobu jeho pobytu v nich;

b) vstup zboží na celní území Společenství, uplatňují se tato opatření na umisťování zboží, které není zbožím Společenství, do svobodného pásma nebo svobodného skladu;

c) vývoz zboží, uplatňují se tato opatření na vývoz zboží Společenství umístěného ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu z celního území Společenství. Toto zboží podléhá dohledu celních orgánů.

Článek 801

Kdokoli může požádat o prohlášení určité části celního území Společenství za svobodné pásmo nebo o zřízení svobodného skladu.

Stávající svobodná pásma v provozu na území Společenství jsou uvedena v příloze 108.

Článek 802

Hrazení vymezující svobodné pásmo nebo prostory svobodného skladu musí usnadňovat celním orgánům dohled vně svobodného pásma nebo svobodného skladu a zabraňovat možnému neoprávněnému výstupu zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Vnější oblast bezprostředně přiléhající k hrazení musí upravena tak, aby celním orgánům umožňovala přiměřený dohled. K přístupu do této oblasti je třeba souhlasu těchto orgánů.

Článek 803

1. Žádost o povolení stavby budov ve svobodném pásmu se podává písemně.

2. V žádosti podle odstavce 1 se uvede, jaké činnosti bude budova sloužit, a veškeré další údaje, které celním orgánům umožní posoudit, zda lze povolení udělit.

3. Celní orgány povolení udělí, pokud není ohroženo uplatňování celních předpisů.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se vztahují i na přestavbu budov ve svobodném pásmu a budov sloužících jako svobodný sklad.

Článek 804

Aniž je dotčen dohled podle čl. 168 odst. 1 kodexu, provádějí celní orgány kontroly uvedené v odstavcích 2 a 4 uvedeného článku pouze namátkově a v případech, kdy mají důvodné pochybnosti o dodržování platných předpisů.

Oddíl 2

Činnost vykonávaná ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu a schvalování evidence zboží

Článek 805

U činností uvedených v čl. 176 odst. 1 kodexu se oznámení celním orgánům, zmíněné v čl. 172 odst. 1, provádí předložením žádosti o schválení evidence zboží uvedené v článku 808.

Článek 806

Provozovatel podnikne veškeré potřebné kroky k zajištění, aby osoby, které zaměstnává k provádění těchto činností, dodržovaly celní předpisy.

Článek 807

1. Každý provozovatel musí před zahájením činnosti ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu obdržet od celních orgánů schválení evidence zboží uvedené v článku 176 kodexu.

2. Schválení podle odstavce 1 se vydává pouze osobám, které poskytují veškeré nezbytné záruky uplatňování předpisů o svobodných pásmech a svobodných skladech.

Článek 808

1. Žádost o povolení podle článku 807 (dále jen "žádost") se podává písemně celním orgánům určeným členským státem, v němž se svobodné pásmo nebo svobodný sklad nacházejí.

2. V žádosti se uvede, které z činností zmíněných v čl. 176 odst. 1 kodexu mají být ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu prováděny. Žádost musí obsahovat podrobný popis evidence zboží, která je nebo bude vedena, druh a celní status zboží, jehož se tyto činnosti budou týkat, případně celní režim, ve kterém budou tyto činnosti prováděny, a veškeré další informace, které celním orgánům umožní přesvědčit se o řádném uplatňování předpisů o svobodných pásmech a svobodných skladech.

3. Celní orgány uchovávají žádosti a související doklady po dobu nejméně tří let od konce kalendářního roku, v němž provozovatel ukončí činnost ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

Článek 809

Schválení evidence zboží se vydává písemně a je opatřeno datem a podpisem.

Schválení se oznamuje žadateli.

Jeho kopie se uchovává po dobu uvedenou v čl. 808 odst. 3.

Článek 810

1. Celní orgány mohou schválení změnit nebo zrušit, jestliže osobě, jíž bylo vydáno, zakáží nebo omezí podle čl. 172 odst. 2 nebo 3 kodexu určité činnosti ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

2. Celní orgány schválení zruší, jestliže ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu opakovaně zjistí zmizení zboží, které nelze uspokojivě vysvětlit.

3. Jakmile je povolení odňato, nesmějí se ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu vykonávat činnosti, jichž se evidence zboží týká.

Oddíl 3

Umisťování zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu

Článek 811

Aniž jsou dotčeny články 812 a 813, nemusí být zboží vstupující do svobodného pásma nebo do svobodného skladu předloženo celním orgánům ani na ně nemusí být podáno celní prohlášení.

Vstup jakéhokoli zboží do prostor sloužících k provádění činnosti se okamžitě zaznamenává v evidenci zboží uvedené v článku 807.

Článek 812

Dopravními doklady ve smyslu čl. 168 odst. 4 kodexu se rozumějí veškeré doklady o dopravě, například dodací listy, expediční soupisky, nákladní listy nebo manifesty, jestliže obsahují všechny informace nezbytné ke ztotožnění zboží.

Článek 813

1. Jestliže musí být zboží propuštěné do některého celního režimu předloženo podle čl. 170 odst. 2 písm. a) kodexu celním orgánům, je nutné spolu s ním předložit odpovídající doklad, aniž jsou dotčeny případné zjednodušené postupy stanovené pro ukončovaný celní režim.

2. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití ukončován propuštěním zušlechtěných produktů nebo dováženého zboží do režimu vnějšího tranzitu Společenství, po němž následuje umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu s cílem následného vývozu z celního území Společenství, provádějí celní orgány namátkové kontroly, aby se přesvědčily, že jsou v evidenci zboží zaneseny údaje uvedené v čl. 817 odst. 3 písm. f).

V případě dopravy zboží uvnitř svobodného pásma mezi dvěma provozovateli se rovněž přesvědčí, že je tento pohyb zaznamenán v evidenci zboží příjemce.

Článek 814

Jestliže rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního cla povoluje umístit zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu, vydají celní orgány potvrzení podle čl. 887 odst. 5.

Článek 815

Aniž je dotčen článek 823, nevyžaduje vstup zboží, které podléhá vývoznímu clu nebo jiným vývozním opatřením a u kterého celníorgány podle čl. 170 odst. 3 kodexu požadují, aby bylo oznámeno celnímu úřadu, do svobodného pásma nebo svobodného skladu předložení určitého dokladu ani provádění systematických nebo celkových kontrol veškerého vstupujícího zboží.

Článek 816

Potvrzují-li celní orgány podle čl. 170 odst. 4 kodexu, že zboží je zbožím Společenství anebo zbožím, které není zbožím Společenství, použijí k tomu tiskopis odpovídající vzoru a ustanovením uvedeným v příloze 109.

Oddíl 4

Provoz svobodného pásma nebo svobodného skladu

Článek 817

1. Provozovatel vedoucí evidenci zboží schválenou podle článku 807 do ní zaznamenává veškeré údaje potřebné ke kontrole řádného uplatňování celních předpisů.

2. Provozovatel musí uvědomit celní orgány o každém zmizení zboží, které zjistí a ke kterému došlo z jiných než přirozených příčin.

3. Aniž je dotčen článek 824, musí evidence zboží obsahovat zejména

a) veškeré údaje o značkách, číslech, počtu a druhu nákladových kusů, množství a obvyklý obchodní popis zboží a případně značky totožnosti kontejneru;

b) informace umožňující sledování zboží, zejména místo, kde se v daném okamžiku nachází;

c) odkazy na dopravní doklad použitý při vstupu a výstupu zboží;

d) údaj o celním statusu zboží nebo případně odkaz na potvrzení tohoto statusu podle článku 816;

e) údaje o obvyklých formách manipulace se zbožím;

f) jestliže umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu slouží buď k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití nebo uskladňování v celním skladu, anebo k ukončení režimu vnějšího tranzitu Společenství, kterým byl ukončen některý z předchozích uvedených režimů, údaje stanovené

- v čl. 522 odst. 4,

- v čl. 610 odst. 1 a čl. 644 odst. 1,

- v článku 711;

g) jestliže bylo zboží po výstupu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu propuštěno do režimu vnějšího tranzitu Společenství, který se ukončuje vstupem tohoto zboží do svobodného pásma nebo do svobodného skladu, údaje uvedené v čl. 814 odst. 4;

h) údaje o zboží, které by při propuštění do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití nepodléhalo dovoznímu clu nebo obchodněpolitickým opatřením a u kterého se musí kontrolovat jeho určení.

4. Je-li v rámci určitého celního režimu nutné vést účetní záznamy, nemusí být informace obsažené v těchto záznamech uváděny v evidenci zboží podle odstavce 1.

Článek 818

1. Obvyklými formami manipulace ve smyslu čl. 173 písm. b) kodexu se rozumějí formy uvedené v příloze 69.

2. Jestliže by v důsledku obvyklých forem manipulace zboží, které není zbožím Společenství, získalo výhodu ve výši dovozního cla v porovnání se stavem před manipulací, může být manipulace provedena pouze v případě, že žádost uvedená v čl. 178 odst. 2 kodexu je podaná ve stejném okamžiku jako žádost o povolení uvedená v čl. 523 odst. 1 a 2.

3. Jestliže by v důsledku manipulace muselo být na zboží uloženo vyšší dovozní clo než na totéž zboží před manipulací, nevyžaduje tato manipulace povolení a zúčastněná osoba již nesmí podávat žádost uvedenou v čl. 178 odst. 2 kodexu.

4. Je-li zboží umístěné ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu navrhováno v celním prohlášení k jinému celně schválenému určení, než je propuštění do volného oběhu, zpětný vývoz nebo dočasné uskladnění, a použije-li se odstavec 2, uvede se v kolonce 31 celního prohlášení pro toto určení nebo v kolonce, které je na dokladu použitém pro dočasné uskladnění vyhrazeno k popisu zboží, některá z těchto poznámek:

- Mercancías MU,

- SB-varer,

- UB-Waren,

- Εμπορεύματα ΣΕ,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU.

5. Je-li zboží, na něž se uplatňuje odstavec 2, nejprve propuštěno do určitého celního režimu a pak propuštěno do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, a to by mohlo vést ke vzniku celního dluhu, použije se informační list INF 8 uvedený v příloze 70.

Celní orgány, kterým je podáno celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, jež by mohlo vést ke vzniku celního dluhu, požádají prostřednictvím informačního listu INF 8, který opatří úředním záznamem, celní orgány vykonávající dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem, v němž byly provedeny obvyklé formy manipulace, aby jim sdělily druh, celní hodnotu amnožství deklarovaného zboží, ze kterých by se vycházelo, pokud by se toto zboží nepodrobilo uvedeným manipulacím.

Prvopis informačního listu INF 8 se předá celním orgánům vykonávajícím dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem a jeho kopii si ponechají celní orgány, které opatřily záznamem kolonku 14.

Celní orgány vykonávající dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem uvedou požadované informace v kolonkách 11, 12 a 13, opatří záznamem kolonku 15 a odešlou prvopis informačního listu INF 8 celnímu úřadu uvedenému v kolonce 4.

6. Deklarant může požádat o vystavení informačního listu INF 8 v okamžiku, kdy zboží opouští svobodné pásmo nebo svobodný sklad a má být propuštěno do jiného celního režimu než do volného oběhu nebo zpětného vývozu.

V tom případě poskytnou celní orgány vykonávající dohled nad svobodným pásmem nebo svobodným skladem informace v kolonkách 11, 12 a 13, opatří záznamem kolonku 15 a vrátí prvopis informačního listu INF 8 deklarantovi.

Článek 819

1. Aniž je dotčen čl. 175 odst. 2 kodexu, použije se v případě, že je zboží, které není zbožím Společenství, propouštěno do volného oběhu ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, postup uvedený v čl. 253 odst. 3 bez předchozího schválení celních orgánů. V tom případě se schválení evidence zboží uvedené v článku 809 vztahuje i na použití této evidence pro kontrolu zjednodušeného postupu propouštění zboží do volného oběhu.

2. U zboží propouštěného do volného oběhu v souladu s odstavcem 1 potvrzuje jeho status zboží Společenství doklad uvedený v příloze 109, který vystavuje provozovatel.

Oddíl 5

Výstup zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu

Článek 820

Výstup zboží z prostor sloužících k provádění činnosti se okamžitě zaznamenává do evidence zboží uvedené v článku 807, aby mohla být základem pro kontroly celních orgánů podle článku 822.

Článek 821

Aniž jsou dotčeny postupy uplatňované v případech, že vývoz zboží podléhá uložení vývozního cla nebo vývozním obchodněpolitickým opatřením, nebo ustanovení oddílu 6, není při přímém výstupu z celního území Společenství požadováno podání celního prohlášení ani předložení zboží celním orgánům.

Článek 822

Aniž je dotčen článek 827, provádějí celní orgány namátkové kontroly evidence zboží provozovatele, aby se přesvědčily, zda jsou dodržovány předpisy o vývozu, zpětném vývozu a odeslání zboží, které opouští svobodné pásmo nebo svobodný sklad.

Oddíl 6

Zvláštní ustanovení o zemědělských produktech Společenství

Článek 823

1. Předfinancované zboží umístěné ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu na základě článku 5 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 musí být předloženo celním orgánům a musí na ně být podáno celní prohlášení.

2. Celní prohlášení podle odstavce 1 se podává v souladu s článkem 530.

Článek 824

Evidence zboží podle článku 807 musí obsahovat kromě údajů uvedených v článku 817 také den umístění předfinancovaného zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu a odkaz na vstupní celní prohlášení.

Článek 825

Článek 532 se použije i na manipulace s předfinancovaným zbožím.

Článek 826

Předfinancované základní produkty mohou být ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu zpracovávány v souladu s článkem 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80.

Článek 827

1. Předfinancované zboží musí být navrženo v celním prohlášení k vývozu a opustit celní území Společenství ve lhůtách stanovených zemědělskými předpisy Společenství.

2. Celní prohlášení podle odstavce 1 se podává v souladu s článkem 534.

3. Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 386/90 [32], provádějí celní orgány namátkové kontroly na základě evidence zboží, aby se přesvědčily, že jsou dodržovány lhůty zmíněné v odstavci 1.

Článek 828

Ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu může být zřízen předzásobovací sklad v souladu s článkem 38 nařízení Rady (EHS) č. 3665/87 [33].

Oddíl 7

Postupy uplatňované při použití režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněném systému) nebo přepracování pod celním dohledem ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu

Článek 829

Zpracovatelské operace v režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněném systému) a přepracování v režimu přepracování pod celním dohledem se ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu smějí provádět pouze na základě povolení podle článku 556 nebo 651.

V povolení musí být uvedeno, ve kterém svobodném pásmu nebo svobodném skladu se budou zpracovatelské operace nebo přepracování provádět.

Článek 830

Celní orgány nepovolí použití zjednodušených postupů uvedených v tomto oddíle, jestliže nejsou poskytnuty všechny potřebné záruky řádného provádění operací.

Celní orgány mohou odmítnou udělit povolení osobám, které provádějí zpracovatelské operace nebo přepracování pod celním dohledem jen příležitostně.

Článek 831

1. Držitel povolení musí vést samostatnou evidenci aktivního zušlechťovacího styku podle čl. 556 odst. 3 nebo evidenci přepracování pod celním dohledem podle čl. 652 odst. 3, jež musí rovněž obsahovat odkaz na povolení.

2. Pro účely sestavení vyúčtování režimu podle článku 595 nebo článku 664 nahrazuje odkaz na evidence uvedené v odstavci 1 odkaz na celní prohlášení a doklady uvedený v čl. 595 odst. 3 nebo čl. 664 odst. 3.

Článek 832

1. Propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem v okamžiku jeho vstupu do svobodného pásma nebo svobodného skladu se uskutečňuje v místním celním řízení podle článku 276.

2. Provozovatel však může požádat o použití běžného postupu při propouštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem.

3. V místním celním řízení podle článku 276 nahrazují záznamy v evidenci aktivního zušlechťovacího styku nebo v evidenci přepracování pod celním dohledem záznamy v evidenci zboží umístěného do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

4. Záznam v evidenci aktivního zušlechťovacího styku nebo v evidenci přepracování pod celním dohledem musí obsahovat odkaz na doklad použitý pro dopravu zboží.

Článek 833

1. Zboží, které se nachází ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, se do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem propouští v místním celním řízení podle článku 276.

2. V evidenci zboží svobodného pásma nebo svobodného skladu se uvedou odkazy na záznamy v evidenci aktivního zušlechťovacího styku nebo v evidenci přepracování pod celním dohledem.

Článek 834

1. Režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem se pro zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu, které se nachází ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, ukončuje záznamem v evidenci zboží svobodného pásma nebo svobodného skladu. Odkazy na tento záznam se zanesou do evidence aktivního zušlechťovacího styku nebo evidence přepracování pod celním dohledem.

2. Poznámky uvedené v článku 610 se zaznamenají do evidence zboží svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Článek 835

1. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem pro zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu ukončován v okamžiku výstupu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu prostřednictvím zpětného vývozu těchto výrobků nebo zboží, provádí se to v místním celním řízení podle článku 283.

Aniž jsou dotčeny postupy uplatňované v případech, kdy vývoz zboží podléhá vývoznímu clu nebo vývozním obchodněpolitickým opatřením, není v případech, kdy zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu přímo vystupuje z celního území Společenství, nutné podávat celní prohlášení.

2. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem pro zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu ukončován v okamžiku výstupu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu prostřednictvím propuštění těchto výrobků nebo zboží do volného oběhu, provádí se to v místním celním řízení podle článků 263 až 267.

3. Je-li režim aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem pro zušlechtěné nebo přepracované výrobky nebo zboží v nezměněném stavu ukončován v okamžiku výstupu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu prostřednictvím propuštění těchto výrobků nebo zboží do jiného režimu než volného oběhu nebo vývozu, provádí se to běžnými nebo zjednodušenými postupy stanovenými k tomuto účelu.

4. Ustanovení čl. 832 odst. 2 se použijí přiměřeně.

5. Jestliže se použijí odstavce 1 a 2, nemusí být výstup zušlechtěných nebo přepracovaných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zaznamenán v evidenci zboží svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Článek 836

Ustanoveními čl. 835 odst. 2 a 5 není dotčeno uplatňování článků 122, 135 a 136 kodexu o vyměření cla u zboží nebo výrobků propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem.

Článek 837

Celní orgány Spolkové republiky Německo sdělí Komisi před koncem měsíce následujícího po každém čtvrtletí údaje uvedené v příloze 85 o povoleních režimu aktivního zušlechťovacího styku udělených nebo změněných ve starém svobodném přístavu Hamburku v předchozím čtvrtletí, která nepodléhají hospodářským podmínkám stanoveným pro režim aktivního zušlechťovacího styku.

Článek 838

Status zboží Společenství zušlechtěných nebo přepracovaných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu, které bylo propuštěno do volného oběhu ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nebo při jejich výstupu ze svobodného pásma nebo svobodného skladu, se prokazuje dokladem uvedeným v příloze 109, který vydává provozovatel.

První pododstavec se vztahuje rovněž na zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu uvedené na trh Společenství podle čl. 580 odst. 3.

Článek 839

Záznamy v evidenci přepracování pod celním dohledem nebo v evidenci aktivního zušlechťovacího styku musí umožňovat celním orgánům kdykoli ověřit skutečný stav veškerého zboží nacházejícího se v některém z uvedených režimů nebo ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu.

Oddíl 8

Předávání informací

Článek 840

1. Celní orgány členských států sdělí Komisi

a) svobodná pásma, která vymezují, nebo případně již vymezená svobodná pásma, která zahajují činnost, a svobodné sklady, jejichž vytvoření a provoz schvalují, bez ohledu na jejich označení;

b) určené celní orgány, kterým se podává žádost podle článku 808;

c) úpravy kontrolních opatření pro režimy aktivního zušlechťovacího styku a přepracování zboží pod celním dohledem podle článku 173 kodexu.

2. Komise zveřejní informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství.

KAPITOLA 2

Zpětný vývoz, zničení a přenechání zboží ve prospěch státu

Článek 841

Jestliže se při zpětném vývozu požaduje podání celního prohlášení, použijí se, aniž jsou dotčena případná zvláštní ustanovení o ukončení předchozího celního režimu s hospodářským účinkem, přiměřeně články 788 až 796.

Článek 842

1. Pro účely čl. 182 odst. 3 kodexu musí být zničení zboží oznámeno písemně a opatřeno podpisem zúčastněné osoby. Oznámení o zničení zboží musí celní orgány obdržet v dostatečném předstihu, aby mohly na zničení zboží dohlédnout.

2. Je-li dané zboží již předmětem celního prohlášení přijatého celními orgány, zaznamenají tyto celní orgány do celního prohlášení zničení zboží a zruší platnost celního prohlášení podle článku 66 kodexu.

Celní orgány přítomné při zničení zboží zaznamenají do celního prohlášení údaje o druhu a množství odpadu nebo zbytků vzniklých při zničení, které budou sloužit pro stanovení vyměřovacího základu pro poplatky z nich, až jim bude přidělováno jiné celně schválené určení.

3. Ustanovení odst. 2 prvního pododstavce se použijí přiměřeně na zboží, které bylo přenecháno ve prospěch státu.

HLAVA VI

ZBOŽÍ OPOUŠTĚJÍCÍ CELNÍ ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

Článek 843

1. Pokud zboží, které nebylo propuštěno do žádného celního režimu a jehož vývoz ze Společenství podléhá zákazu nebo omezení, vývoznímu clu nebo jinému vývoznímu poplatku, opustí celní území Společenství a má na ně znovu vstoupit na jiném místě, musí být pro jeho výstup z celního území vystaven kontrolní výtisk T5 postupy vymezenými v článcích 472 až 495.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na přepravu leteckými či námořními společnostmi, pokud se námořní přeprava uskuteční po přímé trase pravidelnou dopravní linkou bez zastávky mimo celní území Společenství.

3. Kontrolní výtisk T5 může vystavit kterýkoli celní úřad, jemuž je dané zboží předloženo, a musí být předložen spolu s daným zbožím celnímu úřadu výstupu.

4. Kontrolní výtisk T5 musí obsahovat

- v kolonkách 31 a 33 popis daného zboží a odpovídající kód kombinované nomenklatury,

- v kolonce 38 čistá hmotnost daného zboží,

- v kolonce 104 zakřížkovaný údaj

"Jiné (upřesněte)"

a hůlkovým písmem některou z těchto poznámek:

"Výstup z celního území Společenství podléhá omezením – zboží určeno k návratu na celní území Společenství",

"Výstup z území Společenství podléhá clu – zboží určeno k návratu na celní území Společenství".

5. Prvopis kontrolního výtisku T5 se předkládá spolu se zbožím celnímu úřadu, v jehož působnosti se nachází místo, kde zboží znovu vstupuje na celní území Společenství.

6. Celní úřad uvedený v odstavci 5 kontrolní výtisk T5 potvrdí zaškrtnutím prvního rámečku v kolonce J ("Kontrola použití nebo místa určení"), zapíše datum, kdy zboží znovu vstoupilo na celní území Společenství, a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který jej vystavil.

Jestliže jsou zjištěny nesrovnalosti, zaznamenají se do kolonky "Poznámky".

ČÁST III

VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Článek 844

1. Podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu je od dovozního cla osvobozeno zboží,

- u nějž byly při vývozu z celního území Společenství splněny vývozní celní formality k poskytnutí náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu zřízených v rámci společné zemědělské politiky

nebo

- na které byla v rámci společné zemědělské politiky poskytnuta jiná finanční výhoda než uvedené náhrady nebo jiné částky, která je podmíněna závazkem vyvézt dotyčné zboží,

je-li prokázáno, že vyplacené náhrady nebo jiné částky byly vráceny nebo že příslušné orgány přijaly veškerá opatření, aby tyto částky nebyly vyplaceny, anebo že byly zrušeny jiné poskytnuté finanční výhody a že dané zboží

i) nemohlo být v zemi určení propuštěno do volného oběhu na základě platných právních předpisů této země;

ii) příjemce vrátil jako vadné nebo neodpovídající smluvním podmínkám;

iii) bylo dovezeno zpět na celní území Společenství, protože nemůže být použito k zamýšlenému účelu v důsledku jiných okolností, které vývozce nemůže ovlivnit.

2. Okolnosti uvedené v odst. 1 bodě iii) nastávají, pokud

a) zboží bylo vráceno na celní území Společenství pro poškození zboží samotného nebo dopravního prostředku, jímž bylo dopravováno, před doručením příjemci;

b) zboží bylo původně vyvezeno za účelem spotřeby nebo prodeje na veletrhu, výstavě nebo obdobné akci a nebylo spotřebováno nebo prodáno;

c) zboží nemohlo být doručeno příjemci z důvodů jeho fyzické nebo právní nezpůsobilosti dodržet ustanovení smlouvy, na jejímž základě bylo původně vyvezeno;

d) zboží nemohlo být z důvodů přírodních, politických nebo sociálních událostí doručeno příjemci nebo mu bylo doručeno až po uplynutí dodací lhůty závazně stanovené ve smlouvě, na jejímž základě bylo vyvezeno;

e) produkty, na něž se vztahuje společná organizace trhu s ovocem a zeleninou, byly vyvezeny za účelem komisního prodeje a jejich prodej se na trhu cílové třetí země neuskutečnil.

3. Zboží vyvezené v rámci společné zemědělské politiky na podkladě vývozní licence nebo osvědčení o stanovení sazby náhrady předem se osvobozuje od dovozního cla pouze tehdy, je-li prokázáno, že byly dodrženy právní předpisy Společenství.

4. Zboží uvedené v odstavci 1 se osvobozuje od dovozního cla pouze tehdy, je-li do dvanácti měsíců od splnění celních formalit týkajících se jeho vývozu navrženo v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu na celním území Společenství.

Článek 845

Vrácené zboží se osvobozuje od dovozního cla i v případě, že představuje pouze část zboží původně vyvezeného z celního území Společenství.

Totéž platí i v případech, kdy zboží sestává z částí nebo příslušenství strojů, přístrojů, zařízení a jiných produktů původně vyvezených z celního území Společenství.

Článek 846

1. Odchylně od článku 186 kodexu se od dovozního cla osvobozuje

a) zboží, které se po svém vývozu z celního území Společenství podrobilo pouze manipulaci potřebné k zachování jeho dobrého stavu nebo manipulaci sloužící pouze ke změně jeho obchodní úpravy;

b) zboží, které se po svém vývozu z celního území Společenství sice podrobilo jiné manipulaci, než která je potřebná k zachování jeho dobrého stavu nebo sloužící pouze ke změně jeho obchodní úpravy, které se však projevilo jako vadné nebo nevhodné pro zamýšlený účel, je-li splněna některá z těchto podmínek:

- zboží se podrobilo manipulaci výhradně za účelem opravy nebo uvedení do původního stavu,

- jeho nevhodnost pro zamýšlený účel vyšla najevo teprve až v době, kdy tyto manipulace již započaly.

2. Jestliže by manipulace, které se vrácené zboží případně podrobilo podle odst. 1 písm. b), vedla k tomu, že by zboží podléhalo uložení dovozního cla, kdyby se jednalo o zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku, vztahují se na ně ustanovení o vyměření cla platná pro režim pasivního zušlechťovacího styku.

Jestliže se však zboží podrobilo manipulaci spočívající v opravě nebo uvedení do původního stavu, které bylo nutno provést v důsledku nepředvídatelných událostí, které nastaly mimo celní území Společenství a které jsou uspokojivě prokázány celním orgánům, je osvobozeno od dovozního cla, není-li hodnota vráceného zboží v důsledku provedené manipulace vyšší než jeho hodnota v době vývozu z celního území Společenství.

3. Pro účely odst. 2 druhého pododstavce se

a) opravou nebo uvedením do původního stavu, které bylo nutno provést, rozumí jakákoli operace, jejímž cílem je odstranění funkční závady nebo materiálového poškození, které zboží utrpělo mimo celní území Společenství, a bez které by zboží nemohlo být obvyklým způsobem použito k zamýšleným účelům;

b) hodnota vráceného zboží nepovažuje za vyšší v důsledku provedené manipulace než jeho hodnota v době vývozu z celního území Společenství, jestliže operace nepřesáhne rozsah prací bezpodmínečně nutných k tomu, aby zboží mohlo být nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

Je-li při opravě zboží nebo jeho uvedení do původního stavu třeba použít náhradní díly a součástky, osvobozují se od dovozního cla pouze náhradní díly a součástky bezpodmínečně nutné k tomu, aby zboží mohlo být nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

Článek 847

Na žádost vydají celní orgány zúčastněné osobě po splnění vývozních celních formalit potvrzení, které obsahuje údaje nezbytné ke ztotožnění zboží v případě jeho zpětného dovozu na celní území Společenství.

Článek 848

1. Jako vrácené zboží se přijímá pouze

- zboží, na které jsou kromě celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu předloženy

a) buď prvopis vývozního celního prohlášení, který celní orgány vrátily vývozci, nebo jeho kopie, jejíž pravost tyto orgány potvrdí;

b) nebo informační list uvedený v článku 850.

Předložení dokladů uvedených v písmenu a) nebo b) se nevyžaduje, jestliže může být na základě jiných dokladů, které jsou celním orgánům k dispozici u celního úřadu zpětného dovozu nebo které jim předloží zúčastněná osoba, prokázáno, že zboží navržené v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu je totožné se zbožím původně vyvezeným z celního území Společenství a že v době vývozu splňovalo podmínky, aby mohlo být považováno za vrácené zboží.

- zboží dovážené zpět na podkladě karnetu ATA vydaného na území Společenství,

Toto zboží lze považovat za vrácené zboží v mezích stanovených článkem 185 kodexu i v případě, že karnet ATA již pozbyl platnosti.

Ve všech případech musí být splněny formality stanovené v čl. 290 odst. 2.

2. Ustanovení odst. 1 první odrážky se nevztahují na mezinárodní pohyb obalových materiálů, dopravních prostředků a určitých druhů zboží propuštěných do zvláštního celního režimu v případech, kdy autonomní nebo smluvní předpisy za těchto okolností zprošťují povinnosti předložit celní doklady.

Nevztahují se rovněž na případy, kdy celní prohlášení s návrhem na propuštění daného zboží do volného oběhu lze podat ústně nebo jakýmkoli jiným projevem vůle.

3. Pokud to považují za nezbytné, mohou celní orgány u celního úřadu zpětného dovozu požadovat, aby jim zúčastněná osoba předložila doplňující důkazy, zejména ke ztotožnění zboží.

Článek 849

1. K celnímu prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu vráceného zboží, jehož vývoz by mohl vést k plnění vývozních celních formalit k poskytnutí náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu zřízených v rámci společné zemědělské politiky, musí být s ním, vedle dokumentů uvedených v článku 848, předloženo i potvrzení orgánů příslušných pro poskytování těchto náhrad nebo jiných částek v členském státě vývozu. Toto potvrzení musí obsahovat veškeré náležitosti umožňující celnímu úřadu, u kterého je dotyčné zboží navrhováno v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu, ověřit, zda se celní prohlášení týká tohoto zboží.

2. Jestliže vývoz zboží nevedl k plnění vývozních celních formalit s cílem získat náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu v rámci společné zemědělské politiky, musí být v potvrzení uvedena některá z těchto poznámek:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación;

- Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen;

- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen;

- Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή;

- No refunds or other amounts granted on exportation;

- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation;

- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione;

- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen;

- Sem concessão de restituicões ou outros montantes na exportação.

3. Jestliže vývoz zboží vedl k plnění vývozních celních formalit s cílem získat náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu v rámci společné zemědělské politiky, musí být v potvrzení uvedena některá z těchto poznámek:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad);

- De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde);

- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt;

- Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης);

- Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity);

- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité);

- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità);

- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald;

- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade);

nebo

- Titulo de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad);

- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annullerei for … (mængde);

- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht;

- Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),

- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity);

- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité);

- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità);

- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid);

- Titulo de pagamento de restituições ou outros montantes na exportação anulado para … (quantidade);

podle toho, zda náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu byly nebo nebyly příslušnými orgány vyplaceny.

4. V případech podle čl. 848 odst. 1 první odrážce písm. b) se potvrzení uvedené v odstavci 1 vyhotovuje na informačním listu INF 3 uvedeném v článku 850.

5. Předložení potvrzení uvedeného v odstavci 1 se nepožaduje, jestliže celní orgány u celního úřadu, kde je zboží navrhováno v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu, může vlastními prostředky zjistit, že na toto zboží nebyly poskytnuty žádné náhrady ani jiné částky poskytované při vývozu zřízené v rámci společné zemědělské politiky a že nemohou být poskytnuty ani dodatečně.

Článek 850

Informační list INF 3 se vystavuje v prvopise a dvou kopiích, jež odpovídají vzorům uvedeným v příloze 110.

Článek 851

1. Aniž je dotčen odstavec 3, vystavují informační list INF 3 celní orgány u vývozního celního úřadu na žádost vývozce po splnění vývozních celních formalit týkajících se daného zboží, pokud vývozce prohlásí, že je pravděpodobné, že dotyčné zboží bude zpětně dovezeno přes jiný celní úřad než vývozní celní úřad.

2. Informační list INF 3 mohou celní orgány u vývozního celního úřadu vystavit na žádost vývozce po splnění vývozních celních formalit týkajících se daného zboží, pokud tyto orgány mohou na základě informací, které mají k dispozici, zjistit, že se údaje obsažené v žádosti vývozce týkají dotyčného zboží.

3. Pro zboží uvedené v čl. 849 odst. 1 může být informační list INF 3 vystaven pouze po splnění příslušných vývozních celních formalit a s výhradou splnění požadavku uvedeného v odstavci 2.

Informační list INF 3 se vystavuje pouze za podmínky, že

a) celní orgány předem vyplní a potvrdí kolonku B a

b) celní orgány předem vyplní a potvrdí kolonku A, jsou-li tyto údaje požadovány.

Článek 852

1. Informační list INF 3 obsahuje veškeré údaje zjištěné celními orgány pro účely ztotožnění vyváženého zboží.

2. Jestliže se předpokládá, že vyvezené zboží bude dovezeno zpět na celní území Společenství po částech přes více celních úřadů, z nichž žádný není vývozním celním úřadem, může vývozce požádat o vystavení více informačních listů INF 3 na celkové množství vyváženého zboží.

Vývozce může celní orgány, které informační list INF 3 vystavily, rovněž požádat, aby původní informační list INF 3 nahradily více informačními listy INF 3 na celkové množství zboží uvedené v původním informačním listu INF 3.

Vývozce může rovněž požádat o vystavení informačního listu INF 3 pouze pro část vyváženého zboží.

Článek 853

Prvopis a jedna kopie informačního listu INF 3 se předají vývozci, a ten je předloží celnímu úřadu zpětného vývozu. Druhou kopii uchovávají v archivu celní orgány, které jej vystavily.

Článek 854

Celní úřad zpětného dovozu vyznačí na prvopis a kopii informačního listu INF 3 množství vráceného zboží osvobozeného od dovozního cla, ponechá si prvopis a kopii s vyznačením čísla a data podání celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu zašle celním orgánům, které jej vystavily.

Tyto celní orgány porovnají tuto kopii s kopií, kterou si ponechaly, a uloží ji do svého archivu.

Článek 855

V případě krádeže, ztráty nebo zničení prvopisu informačního listu INF 3 může zúčastněná osoba požádat celní orgány, které jej vystavily, o vystavení duplikátu. Pokud to okolnosti odůvodňují, celní orgány této žádosti vyhoví. Vystavený duplikát musí být opatřen některou z těchto poznámek:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

Celní orgány zaznamenají na kopii informačního listu INF 3, kterou si ponechaly, že byl vystaven duplikát.

Článek 856

1. Celní orgány u vývozního celního úřadu poskytnou na žádost celním orgánům u celního úřadu zpětného dovozu veškeré informace, které mají k dispozici, aby bylo možno určit, zda zboží splňuje všechny podmínky pro osvobození od dovozního cla na základě této části.

2. K žádosti o informace podle odstavce 1 a k jejich poskytování lze použít informační list INF 3.

ČÁST IV

CELNÍ DLUH

HLAVA I

ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

Článek 857

1. Jiné způsoby poskytnutí jistoty než složení hotovosti nebo stanovení ručitele ve smyslu článků 193, 194 a 195 kodexu a způsoby složení hotovosti nebo rovnocenného nástroje, které mohou členské státy připustit, aniž jsou splněny podmínky čl. 194 odst. 1 kodexu, jsou tyto:

a) zřízení hypotéky, pozemkového dluhu, zástavního užívacího práva na nemovitost nebo jiného rovnocenného práva k nemovitosti;

b) postoupení pohledávek nebo zřízení zástavního práva (s odevzdáním věci nebo bez něj) ke zboží, cenným papírům nebo pohledávkám, zejména ke spořitelním knížkám nebo k zápisu do rejstříku veřejného dluhu;

c) přistoupení ke společnému a nerozdílnému smluvního závazku za plnou výši dluhu osoby, kterou k tomuto účelu schválí celní orgány, a zejména předložení směnky, jejíž úhrada je zaručena touto osobou;

d) složení hotovosti nebo rovnocenného nástroje v jiné měně, než je měna členského státu, kde se jistota poskytuje;

e) členství ve všeobecném systému jistot, který spravují celní orgány, na základě zaplacení příspěvku.

2. Okolnosti a podmínky, za nichž lze použít způsoby poskytnutí jistoty uvedené v odstavci 1, stanoví celní orgány.

Článek 858

Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti, nevyplácejí celní orgány žádné úroky.

HLAVA II

VZNIK CELNÍHO DLUHU

KAPITOLA 1

Nedostatky, které nemají zásadní vliv na správné provádění dočasného uskladnění ani daného celního režimu

Článek 859

Následující nedostatky se považují za nedostatky, které nemají zásadní vliv na správné provádění dočasného uskladnění ani daného celního režimu podle čl. 204 odst. 1, jestliže

- se nejedná o pokus odnětí zboží celnímu dohledu,

- nevznikají hrubou nedbalostí zúčastněné osoby a

- jsou dodatečně splněny veškeré formality potřebné k napravení situace daného zboží:

1. překročení lhůty, ve které musí být zboží přiděleno některé celně schválené určení stanovené v rámci dočasného uskladnění nebo daného celního režimu, pokud by tato lhůta byla prodloužena, kdyby o to zúčastněná osoba včas požádala;

2. překročení lhůty pro předložení zboží celnímu úřadu určení u zboží propuštěného do některého tranzitního režimu, je-li zboží předloženo později;

3. okolnost, že zboží se podrobilo manipulaci bez předchozího povolení celních orgánů, u zboží dočasně uskladněného nebo propuštěného do režimu uskladňování pod celním dohledem, jestliže by tyto manipulace byly povoleny, kdyby o to bylo požádáno;

4. použití zboží za jiných podmínek, než které jsou stanoveny v povolení, u zboží propuštěného do režimu dočasného použití, pokud by toto použití bylo povoleno v témže režimu, kdyby o to bylo požádáno;

5. nepovolené přemístění zboží u zboží dočasně uskladněného nebo propuštěného do některého celního režimu, pokud toto zboží může být předloženo celním orgánům na jejich žádost;

6. výstup zboží z celního území Společenství nebo jeho umístění do svobodného pásma či svobodného skladu bez splnění předepsaných formalit u zboží dočasně uskladněného nebo propuštěného do některého celního režimu;

7. převod zboží bez oznámení celním orgánům dříve, než dosáhlo stanoveného určení, u zboží, na něž se s ohledem na jeho zvláštní použití uplatňuje zvýhodněné sazební zacházení, pokud

a) je převod zaznamenán v evidenci zboží odesílatele,

b) nabyvatel je držitelem oprávnění týkajícího se dotyčného zboží.

Článek 860

Celní orgány považují celní dluh za vzniklý v souladu s čl. 204 odst. 1 kodexu, jestliže osoba, které tento dluh může vzniknout, neprokáže splnění podmínek uvedených v článku 859.

Článek 861

Skutečností, že nedostatky uvedené v článku 859 nezakládají vznik celního dluhu, není dotčeno použití platných trestněprávních předpisů ani předpisů o zrušení a odnímání povolení vydaných v rámci daného celního režimu.

KAPITOLA 2

Přirozený úbytek

Článek 862

1. Ve smyslu článku 206 kodexu Společenství vezmou celní orgány na žádost zúčastněné osoby v úvahu úbytek zboží, pokud tato osoba prokáže, že zjištěné ztráty jsou výlučně způsobeny povahou zboží a nikoli nedbalostí nebo podvodným jednáním dotyčné osoby.

2. "Nedbalostí nebo podvodným jednáním" se rozumí nedodržení pravidel pro dopravu, skladování a zpracovávání daného zboží nebo pro manipulaci s ním, která byla stanovena celními orgány nebo která vyplývají z obvyklé praxe.

Článek 863

Celní orgány mohou zprostit zúčastněnou osobu povinnosti prokázat, že zboží bylo nenahraditelně ztraceno v důsledku jeho povahy, jestliže se jim zdá zjevné, že ztráta nemohla vzniknout jiným způsobem.

Článek 864

Paušální celní sazby stanovené v platných vnitrostátních předpisech členských států pro nenávratný úbytek v důsledku povahy zboží se uplatňují, pokud zúčastněná osoba neprokáže, že skutečný úbytek je vyšší než úbytek vypočtený s použitím odpovídající paušální sazby.

KAPITOLA 3

Celní status zboží, které se nachází v určitém protiprávním postavení

Článek 865

Podání celního prohlášení na určité zboží, každé jiné jednání se stejným právním účinkem a předložení některého dokladu k potvrzení příslušnými orgány se považuje za odnětí zboží celnímu dohledu ve smyslu čl. 203 odst. 1 kodexu, jestliže na základě těchto úkonů dotyčné zboží neoprávněně nabylo statusu zboží Společenství.

Článek 866

Jestliže při dovozu vznikl celní dluh na základě článků 202, 203, 204 nebo 205 kodexu a dovozní clo bylo zaplaceno, považuje se toto zboží, aniž je dotčeno dodržování předpisů o zákazech a omezeních případně se vztahujících na dané zboží, za zboží Společenství, aniž by bylo nutné podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

Článek 867

Zabavením zboží ve smyslu čl. 233 písm. c) a d) kodexu se nemění jeho celní status.

HLAVA III

ÚČTOVÁNÍ A VÝBĚR CLA PO PROCLENÍ ZBOŽÍ

Článek 868

Členské státy nemusí účtovat částky cla nižší než 10 ECU.

Dovozní a vývozní clo se po proclení nevybírá, je-li částka připadající na jednotlivý případ nižší než 10 ECU.

Článek 869

Celní orgány samy rozhodnou o tom, že nevybrané clo po proclení nezaúčtují,

a) v případech, kdy bylo uplatněno preferenční sazební zacházení v rámci celní kvóty, celního stropu nebo jiného systému, avšak nárok na toto zacházení v okamžiku přijetí celního prohlášení zanikl, aniž tato skutečnost byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství před propuštěním dotyčného zboží do volného oběhu, nebo pokud se tato skutečnost nezveřejňuje, aniž byla řádně oznámena příslušnému členskému státu a pokud dlužník jednal v dobré víře a splnil všechna ostatní ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení;

b) v případech, kdy se domnívají, že podmínky uvedené v čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu jsou splněny, a kdy částka cla nezaúčtovaná jednomu hospodářskému subjektu v důsledku jediné chyby či omylu týkajícího se jedné nebo více vývozních či dovozních operací nedosahuje 2000 ECU;

c) v případech, kdy je k tomu členský stát, o jehož orgány se jedná, zmocněn podle článku 875.

Článek 870

1. Každý členský stát předá Komisi seznam případů, ve kterých byl uplatněn čl. 869 písm. a), b) nebo c), spolu se stručným shrnutím každého z nich.

2. Seznam podle odstavce 1 se předává během prvního a třetího čtvrtletí každého roku a obsahuje všechny případy za předchozí pololetí, v nichž bylo rozhodnuto, že nevybrané clo nebude účtováno.

3. Komise tento seznam předá ostatním členským státům.

4. Výbor tyto seznamy pravidelně přezkoumává.

Článek 871

Pokud se celní orgány v jiných případech než uvedených v článku 869 domnívají, že podmínky uvedené v čl. 220 odst. 2 písm. b) kodexu jsou splněny, nebo mají v určitém případě pochybnosti o působnosti kritérií tohoto ustanovení, předloží věc Komisi, aby rozhodla postupem podle článků 872 až 876. Spis předložený Komisi musí obsahovat všechny informace nezbytné pro plné prozkoumání věci.

Jakmile Komise věc obdrží, neprodleně o tom vyrozumí zúčastněný členský stát.

Jestliže Komise zjistí, že informace poskytnuté členským státem nepostačují, aby mohla rozhodnout na základě plné znalosti předložené věci, může požádat o poskytnutí doplňujících informací.

Článek 872

Do patnácti dnů od obdržení spisu podle čl. 871 odst. 1 předá Komise její kopii členským státům.

Projednání věci se co nejdříve zařadí na pořad jednání výboru uvedeného v článku 247 kodexu.

Článek 873

Po konzultaci s odbornou skupinou složenou ze zástupců všech členských států, která se sejde v rámci výboru k projednání dané věci, Komise rozhodne, zda zkoumaná situace umožňuje upustit od zaúčtování daného cla.

Toto rozhodnutí musí být přijato do šesti měsíců ode dne, kdy Komise věc obdrží podle čl. 871 odst. 1. Pokud Komise k rozhodnutí považuje za nezbytné vyžádat si od zúčastněného členského státu doplňující informace, prodlužuje se tato šestiměsíční lhůta o dobu, která uplyne ode dne, kdy Komise odešle žádost o poskytnutí doplňujících informací, do dne, kdy je obdrží.

Článek 874

Rozhodnutí uvedené v článku 873 se zúčastněnému členskému státu oznámí co nejdříve, nejpozději však do třiceti dnů po uplynutí lhůty stanovené ve zmíněném článku.

Kopie rozhodnutí se zašle ostatním členským státům.

Článek 875

Pokud rozhodnutí podle článku 873 stanoví, že zkoumaná situace umožňuje upustit od zaúčtování daného cla, může Komise za podmínek, které sama určí, zmocnit jeden nebo více členských států, aby v případech se srovnatelnými faktickými a právními hledisky upouštěly od účtování cla.

V tom případě se rozhodnutí uvedené v článku 873 oznámí rovněž všem takto zmocněným členským státům.

Článek 876

Pokud Komise nepřijme rozhodnutí ve lhůtě stanovené v článku 873 nebo neoznámí své rozhodnutí dotčenému členskému státu ve lhůtě stanovené v článku 874, celní orgány tohoto členského státu dané clo po proclení nezaúčtují.

HLAVA IV

VRÁCENÍ A PROMINUTÍ DOVOZNÍHO A VÝVOZNÍHO CLA

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 877

1. Pro účely této hlavy se rozumí:

a) účtujícím celním úřadem celní úřad, u nějž bylo účtováno dovozní nebo vývozní clo, o jehož vrácení nebo prominutí se žádá;

b) rozhodujícím celním orgánem celní orgán členského státu příslušný rozhodovat o žádosti o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla v členském státě, ve kterém bylo toto clo zaúčtováno;

c) celním úřadem vykonávajícím dohled celní úřad příslušný pro zboží, na něž bylo účtováno dovozní nebo vývozní clo, o jehož vrácení nebo prominutí se žádá, který provádí určité kontroly potřebné k posouzení žádosti;

d) provádějícím celním úřadem celní úřad, který přijímá opatření nezbytná k řádnému provedení rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla.

2. Týž celní úřad může zcela nebo zčásti vykonávat funkci účtujícího celního úřadu, rozhodujícího celního orgánu, celního úřadu vykonávajícího dohled a provádějícího celního úřadu.

KAPITOLA 2

Prováděcí ustanovení k článkům 236 aŽ 239 kodexu

Oddíl 1

Žádost

Článek 878

1. Žádost o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla (dále jen "žádost o vrácení nebo prominutí cla") podává dlužník nebo jeho nástupci v právech a povinnostech.

Žádost o vrácení nebo prominutí cla může rovněž podat zástupce osoby nebo osob uvedených v prvním pododstavci.

2. Aniž je dotčen článek 882, podává se žádost o vrácení nebo prominutí cla v prvopise a jedné kopii na tiskopise podle vzoru a ustanovení uvedených v příloze 111.

Žádost o vrácení nebo prominutí cla však může být na podnět osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 podána i na jiném písemném podkladu, pokud obsahuje všechny údaje uvedené ve zmíněné příloze.

Článek 879

1. Žádost o vrácení nebo prominutí cla, spolu s doklady uvedenými v čl. 6 odst. 1 kodexu, se podává účtujícímu celnímu úřadu, neurčí-li celní orgány k tomuto účelu jiný celní úřad, a tento úřad žádost neprodleně po jejím přijetí předá rozhodujícímu celnímu orgánu, není-li jím sám určen.

2. Celní úřad uvedený v odstavci 1 potvrdí datum přijetí žádosti na prvopise a kopii. Kopii vrátí žadateli.

V případech, kdy se použije čl. 878 odst. 2 druhý pododstavec, potvrdí celní úřad příjem žádosti žadateli písemně.

Článek 880

Pokud se žádost týká zboží, pro které byla současně s celním prohlášením předložena vývozní či dovozní licence nebo osvědčení o stanovení sazby náhrady předem, je k ní nutno, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky, přiložit potvrzení orgánů příslušných pro vydávání těchto licencí osvědčující, že byly učiněny nezbytné kroky k případnému zrušení jejich účinků.

Toto potvrzení se však nevyžaduje, jestliže

- celní úřad, kterému je žádost podána, sám vydal tuto licenci nebo osvědčení,

- důvodem, pro nějž je žádost podávána, je věcný omyl, který nijak neovlivňuje zápis do dané licence nebo osvědčení.

Článek 881

1. Celní úřad uvedený v článku 879 může přijmout žádost, která neobsahuje veškeré informace uvedené v tiskopisu podle čl. 878 odst. 2. Žádost však musí obsahovat alespoň údaje uváděné v kolonkách 1 až 3 a 7.

2. V případech podle odstavce 1 stanoví příslušný celní úřad lhůtu pro doplnění chybějících údajů a/nebo předložení chybějících dokladů.

3. Není-li lhůta stanovená celním úřadem podle odstavce 2 dodržena, považuje se žádost za staženou.

Žadatel je o této skutečnosti neprodleně vyrozuměn.

Článek 882

1. U vráceného zboží, na které bylo při vývozu z celního území Společenství vyměřeno vývozní clo, se clo vrátí nebo promine, je-li podána prostá žádost spolu

a) s dokladem sloužícím jako stvrzenka o úhradě dlužných částek, pokud již byly vybrány;

b) s prvopisem celního prohlášení s návrhem na propuštění vráceného zboží do volného oběhu nebo jeho kopií ověřenou celním úřadem zpětného dovozu.

Tento doklad musí být opatřen některou z těchto poznámek, které do něj zapíše celní úřad zpětného dovozu:

- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,

- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),

- Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,

- Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα

- Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,

- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,

- Merci in reintroduzione in applicazione dell'arti-colo 185, parágrafo 2, lettera b) del códice

- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen

- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do artigo 185o do código;

c) s výtiskem vývozního celního prohlášení vráceným vývozci při splnění vývozních formalit nebo kopií tohoto prohlášení ověřenou vývozním celním úřadem.

Předložení dokladů uvedených v písmenech a), b) a c) se nepožaduje, jestliže rozhodující celní orgán má již k dispozici údaje obsažené v těchto dokladech.

2. Žádost podle odstavce 1 musí být podána celnímu úřadu uvedenému v článku 879 do dvanácti měsíců ode dne přijetí vývozního celního prohlášení.

Oddíl 2

Postup při vrácení nebo prominutí cla

Článek 883

Rozhodující celní orgán může povolit splnění celních formalit, na němž vrácení nebo prominutí cla případně závisí, již před přijetím rozhodnutí o žádosti o vrácení nebo prominutí cla. Povolení nijak toto rozhodnutí nepředjímá.

Článek 884

Dokud není rozhodnuto o žádosti o vrácení nebo prominutí cla, nesmí být zboží, k němuž se vztahuje clo, o jehož vrácení nebo prominutí se žádá, aniž je dotčen článek 883, dopraveno na jiné místo než místo uvedené v žádosti, aniž by žadatel předem vyrozuměl celní úřad uvedený v článku 879, a tento úřad je pak povinen o tom uvědomit rozhodující celní orgán.

Článek 885

1. Týká-li se žádost o vrácení nebo prominutí cla případu, pro který je třeba získat doplňující informace nebo je potřeba provést kontrolu zboží, zejména aby bylo ověřeno, že jsou řádně splněny podmínky pro vrácení nebo prominutí cla stanovené v kodexu a v této hlavě, přijme rozhodující celní orgán veškerá nezbytná opatření k tomuto účelu a případně požádá o pomoc celní úřad vykonávající dohled, přičemž přesně uvede druh potřebných informací nebo kontrol.

Celní úřad vykonávající dohled žádosti vyhoví co nejdříve a sdělí získané informace a výsledky provedených kontrol rozhodujícímu celnímu orgánu.

2. Pokud se zboží, kterého se žádost o vrácení nebo prominutí cla týká, nachází v jiném členském státě, než ve kterém bylo dovozní či vývozní clo zaúčtováno, použije se na ně kapitola 4 této hlavy.

Článek 886

1. Pokud má rozhodující celní orgán k dispozici všechny potřebné údaje, rozhodne o žádosti o vrácení nebo prominutí cla písemně v souladu s čl. 6 odst. 2 a 3 kodexu.

2. Rozhodnutí, jímž se žádosti vyhovuje, musí obsahovat veškeré údaje potřebné k jeho provedení.

Podle okolností musí rozhodnutí obsahovat všechny následující údaje nebo jejich část:

a) údaje nezbytné ke ztotožnění zboží, jehož se týká;

b) důvod vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla a odkaz na příslušný článek kodexu a případně na příslušný článek této hlavy;

c) užití nebo místo určení, kterého má zboží dosáhnout v rámci možností stanovených pro jednotlivé případy kodexem, případně na podkladě zvláštního povolení rozhodujícího celního orgánu;

d) lhůtu pro splnění formalit, jež jsou podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla;

e) prohlášení, že dovozní nebo vývozní clo bude vráceno nebo prominuto až poté, co provádějící celní úřad potvrdí rozhodujícímu celnímu orgánu, že byly splněny formality, jež jsou podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla;

f) údaj o jakýchkoli požadavcích, které se na zboží vztahují až do provedení rozhodnutí;

e) upozornění pro příjemce, že musí prvopis rozhodnutí předložit provádějícímu celnímu úřadu, který si zvolí, spolu s předložením zboží.

Článek 887

1. Provádějící celní úřad zajistí

- případně splnění požadavků uvedených v čl. 886 odst. 2 písm. f),

- ve všech případech, že dané zboží skutečně dosáhne určení stanoveného v rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla.

2. Je-li v rozhodnutí stanoveno, že zboží lze propustit do režimu uskladňování v celním skladu nebo umístit do svobodného pásma nebo do svobodného skladu, a příjemce této možnosti využije, musí být potřebné formality splněny u provádějícího celního úřadu.

3. Je-li pouze v jiném členském státě, než ve kterém se nachází provádějící celní úřad, možné zjistit, zda zboží skutečně dosáhlo použití nebo místa určení stanoveného v rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla, prokazuje se splnění této podmínky předložením kontrolního výtisku T5 vystaveného a použitého v souladu s články 471 až 495 a tímto článkem.

Kontrolní výtisk T5 musí obsahovat

a) v kolonce 33 kód kombinované nomenklatury týkající se daného zboží;

b) v kolonce 103 slovy čisté množství daného zboží;

c) v kolonce 104 buď poznámku "Výstup z celního území Společenství", nebo některou z těchto poznámek v rámečku "Ostatní":

- Bezplatné dodání dobročinné organizaci…,

- Zničení pod celním dohledem,

- Propuštění do celního režimu…,

- Umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu;

d) v kolonce 106 odkaz na rozhodnutí o vrácení nebo prominutí cla;

e) v kolonce 107 poznámku "články 877 až 912 nařízení (EHS) č. 2454/93".

4. Celní úřad vykonávající dohled, který na svou odpovědnost zjistí nebo nechá zjistit, zda dotyčné zboží skutečně dosáhlo stanoveného určení, vyplní kolonku "Kontrola použití a/nebo místa určení" kontrolního výtisku zaškrtnutím části věty "dosáhlo použití a/nebo místa určení uvedeného na přední straně dne …" a uvede odpovídající datum.

5. Pokud se celní úřad vykonávající dohled uspokojivě přesvědčí o splnění podmínek uvedených v odstavci 1, potvrdí tuto skutečnost rozhodujícímu celnímu orgánu.

Článek 888

Pokud rozhodující celní orgán vyhoví žádosti o vrácení nebo prominutí dovozního či vývozního cla, vrátí nebo promine toto clo teprve po obdržení potvrzení podle čl. 887 odst. 5.

Článek 889

1. Pokud žádost o vrácení nebo prominutí cla vychází ze skutečnosti, že se v době přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu na dotyčné zboží vztahovala snížená nebo nulová sazba cla v rámci celní kvóty, celního stropu nebo jiného preferenčního sazebního režimu, clo se vrátí nebo promine, pouze pokud v okamžiku podání žádosti o vrácení nebo prominutí cla spolu s nezbytnými doklady

- v případě celní kvóty nebyl její objem ještě vyčerpán,

- v ostatních případě nedošlo k obnovení běžné celní sazby.

Clo však může být vráceno nebo prominuto, i pokud nejsou splněny podmínky uvedené v prvním pododstavci, jestliže snížená nebo nulová sazba cla byla uplatněna v důsledku chyby či omylu příslušných celních orgánů, přestože celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu obsahovalo všechny údaje a byly předloženy všechny doklady potřebné pro uplatnění snížené nebo nulové sazby cla.

2. Každý členský stát předloží Komisi seznam případů, ve kterých se použil odst. 1 druhý pododstavec, spolu se stručným shrnutím každého z nich.

Použije se čl. 870 odst. 2, 3 a 4.

Článek 890

Pokud se k odůvodnění žádosti o vrácení nebo prominutí cla přikládá osvědčení o původu, průvodní osvědčení, doklad o vnitřním tranzitu Společenství nebo jiný vhodný doklad prokazující, že v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu mělo dovezené zboží nárok na to, aby se s ním zacházelo jako se zbožím Společenství nebo aby se u něj uplatnilo preferenční sazební zacházení, vyhoví rozhodující celní orgán žádosti pouze tehdy, je-li řádně prokázáno, že

- se předložený doklad skutečně týká právě dotyčného zboží a že všechny podmínky týkající se přijetí tohoto dokladu jsou splněny,

- jsou splněny všechny ostatní podmínky pro uplatnění preferenčního sazebního zacházení.

Clo se vrátí nebo promine po předložení zboží. Pokud zboží nemůže být provádějícímu celnímu úřadu předloženo, tento úřad clo vrátí nebo promine, pouze má-li k dispozici údaje, z nichž jednoznačně vyplývá, že se osvědčení nebo doklad předložené po proclení týkají dotyčného zboží.

Článek 891

Clo se nevrací ani nepromíjí, jestliže k odůvodnění žádosti slouží osvědčení o stanovení sazby náhrady předem.

Článek 892

Dovozní clo se na základě článku 238 kodexu nevrátí ani nepromine u zboží,

- k jehož vadnému stavu bylo přihlédnuto při stanovení podmínek smlouvy, zejména ceny, na jejímž základě bylo toto zboží propuštěno do celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo,

- které dovozce prodal po zjištění jeho vadného stavu nebo po zjištění, že nesplňuje podmínky smlouvy.

Článek 893

1. Aniž je dotčen čl. 900 odst. 1 písm. c), stanoví rozhodující celní orgán lhůtu pro splnění celních formalit, jež jsou podmínkou vrácení nebo prominutí cla, která nesmí přesahovat dva měsíce od oznámení rozhodnutí o vrácení nebo prominutí dovozního nebo vývozního cla.

2. Pokud není dodržena lhůta uvedená v odstavci 1, zaniká právo na vrácení nebo prominutí cla, pokud osoba, jíž se rozhodnutí týká, neprokáže, že stanovenou lhůtu nemohla dodržet z důvodů nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Článek 894

Pokud při zničení zboží, které povolí rozhodující celní orgán, vznikne odpad nebo zbytky, považuje se tento odpad nebo zbytky za zboží, které není zbožím Společenství, pokud bylo vyhověno žádosti o vrácení nebo prominutí cla.

Článek 895

Pokud celní orgány vydají povolení podle čl. 238 odst. 2 písm. b) druhý pododstavec kodexu, přijmou celní orgány všechna vhodná opatření, aby zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu nebo umístěné do svobodného pásma nebo svobodného skladu mohlo být později ztotožněno jako zboží, které není zbožím Společenství.

Článek 896

1. U zboží, které se v rámci společné zemědělské politiky propouští do celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo na podkladě dovozní licence nebo osvědčení o stanovení sazby náhrady předem, mohou být články 237, 238 a 239 kodexu použity pouze tehdy, je-li celnímu úřadu uvedenému v článku 879 uspokojivě prokázáno, že příslušné orgány přijaly všechna potřebná opatření ke zrušení účinků licencí nebo osvědčení, na jejichž podkladě bylo dané zboží dovezeno.

2. Odstavec 1 se vztahuje i na zpětný vývoz, propuštění do režimu uskladňování v celním skladu, umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu nebo zničení zboží.

Článek 897

Pokud se vývoz, zpětný vývoz, zničení nebo jakékoli jiné celně schválené určení místo netýká celého produktu, ale jedné nebo více jeho částí nebo součástí, vyměří se částka vráceného nebo prominutého cla jako rozdíl mezi dovozním clem na úplný produkt a clem, které by bylo uloženo na zbytek produktu, kdyby byl v nezměněném stavu propuštěn do celního režimu s povinností zaplatit toto clo v den, kdy do něj byl propuštěn úplný produkt.

Článek 898

Částka uvedená v článku 240 kodexu se stanoví na 10 ECU.

KAPITOLA 3

Zvláštní prováděcí ustanovení k článku 239 kodexu

Oddíl 1

Rozhodnutí přijímaná celními orgány členských států

Článek 899

Aniž jsou dotčeny jiné situace posuzované individuálně postupem podle článků 905 až 909, zjistí-li rozhodující celní orgán v případech, kdy mu byla podle podána žádost čl. 239 odst. 2 kodexu,

- že důvody uvedené v žádosti odpovídají některé z okolností uvedených v článcích 900 až 903 a že nevyplývají z podvodného jednání ani hrubé nedbalosti zúčastněné osoby, dotyčné dovozní clo se vrátí nebo promine.

"Zúčastněnou osobou" se rozumí osoba nebo osoby uvedené v čl. 878 odst. 1 a případně každá jiná osoba, která se účastnila plnění celních formalit týkajících se daného zboží nebo vydala pokyny potřebné k jejich splnění,

- že důvody uvedené v žádosti odpovídají některé z okolností uvedených v článku 904, dotyčné dovozní clo se nevrátí ani nepromine.

Článek 900

1. Dovozní clo se vrátí nebo promine, jestliže

a) zboží, které není zbožím Společenství, propuštěné do některého celního režimu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla nebo zboží propuštěné do volného oběhu s uplatněním zvýhodněného sazebního zacházení z důvodu jeho použití ke zvláštním účelům bylo odcizeno, je-li toto zboží v krátké době nalezeno a ve stavu, v jakém bylo v okamžiku krádeže, navráceno do původního celního postavení;

b) zboží, které není zbožím Společenství, bylo nedopatřením vyjmuto z celního režimu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla, do kterého bylo propuštěno, pokud je toto zboží ve stavu, ve kterém se nacházelo v okamžiku vyjmutí z celního režimu, neprodleně po zjištění tohoto omylu navráceno do původního celního postavení;

c) zboží již propuštěné do volného oběhu nelze vyložit na místě určení z důvodu poškození uzavíracího systému dopravního prostředku, ve kterém se nachází, je-li toto zboží neprodleně zpětně vyvezeno;

d) se dodavatel usazený ve třetí zemi, kterému bylo zboží původně propuštěné do volného oběhu zasláno v režimu pasivního zušlechťovacího styku, aby bezplatně odstranil závady vyskytující se u zboží ještě před propuštěním (i když byly zjištěny až po propuštění) nebo aby zboží uvedl do souladu s podmínkami smlouvy, na jejímž základě bylo propuštěno do volného oběhu, s konečnou platností rozhodne ponechat si dotyčné zboží, neboť není schopen závady odstranit nebo zjednat nápravu za hospodářsky přijatelných podmínek;

e) celní orgány v okamžiku, kdy rozhodují o dodatečném zaúčtování dovozního cla, které je skutečně dlužné u zboží propuštěného do volného oběhu s úplným osvobozením od cla, zjistí, že zboží bylo zpětně vyvezeno z celního území Společenství bez celního dohledu, je-li prokázáno, že věcné podmínky pro vrácení nebo prominutí cla uvedené v kodexu by byly v okamžiku zpětného vývozu skutečně splněny, pokud by bylo clo uloženo v okamžiku propuštění dotyčného zboží do volného oběhu;

f) soudní orgán zakázal uvedení na trh zboží již propuštěného do celního režimu s povinností zúčastněné osoby zaplatit dovozní clo za běžných podmínek a zboží je následně vyvezeno zpět z celního území Společenství nebo zničeno pod celním dohledem, je-li prokázáno, že dotyčné zboží nebylo ve Společenství ve skutečnosti použito;

g) zboží bylo na podnět deklaranta, zmocněného takto postupovat z úřední povinnosti, propuštěno do volného oběhu s povinností řádně zaplatit dovozní clo a nemohlo být doručeno příjemci z důvodů, které nelze přičítat deklarantovi;

h) zboží bylo doručeno příjemci v důsledku omylu odesílatele;

i) zboží v důsledku zjevně chybné objednávky není vhodné pro použití, které příjemce zamýšlel;

j) se po propuštění zboží do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo prokáže, že zboží v době propuštění neodpovídalo platným předpisům o jeho používání nebo uvedení na trh, a proto nemůže být použito k účelu, který příjemce zamýšlel;

k) je použití zboží způsobem, který příjemce zamýšlí, znemožněno nebo podstatně omezeno v důsledku opatření s obecnou působností, která po dni propuštění zboží do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo přijme příslušný orgán nebo subjekt s rozhodovací pravomocí;

l) celní orgány nemohou přiznat úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla, o něž požádala zúčastněná osoba v souladu s platnými předpisy, z důvodů, které jí nelze přičítat, a zaúčtují vymahatelné dovozní clo;

m) příjemce obdržel zboží teprve po uplynutí dodacích lhůt, jež byly závazně stanoveny ve smlouvě, na jejímž základě bylo zboží propuštěno do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo;

n) zboží, které nebylo možné prodat na celním území Společenství, bylo bezplatně dodány dobročinným organizacím,

- které jsou činné ve třetích zemích a které mají na území Společenství zastoupení,

nebo

- které jsou činné na celním území Společenství, může-li být těmto organizacím při dovozu obdobného zboží ze třetích zemí k propuštění do volného oběhu přiznáno osvobození od cla.

2. Aniž je dotčen odstavec 3, je podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního cla v případech uvedených v odst. 1 písm. c) a f) až n) zpětný vývoz daného zboží z celního území Společenství pod celním dohledem, s výjimkou případů, kdy je zboží na příkaz veřejného orgánu zničeno nebo kdy je bezplatně dodáno dobročinným organizacím působícím na území Společenství.

Na žádost zúčastněné osoby povolí rozhodující orgán, aby zboží bylo místo zpětného vývozu zničeno, propuštěno do režimu vnějšího tranzitu Společenství nebo do režimu uskladňování v celním skladu, anebo umístěno do svobodného pásma nebo svobodného skladu.

Pro získání některého z těchto celních určení se zboží považuje za zboží, které není zbožím Společenství.

V tomto případě přijmou celní orgány veškerá vhodná opatření, aby zboží umístěné do celního skladu, svobodného pásma nebo svobodného skladu mohlo být později ztotožněno jako zboží, které není zbožím Společenství.

3. V případech uvedených v odst. 1 písm. h) a i) se dovozní clo vrátí nebo promine pouze tehdy, je-li zboží zpětně vyvezeno původnímu dodavateli nebo jinému příjemci, kterého dodavatel uvede.

4. Celnímu úřadu vykonávajícímu dohled je kromě toho nutno uspokojivě prokázat, že zboží nebylo před zpětným vývozem použito ani prodáno.

Článek 901

1. Dovozní clo se dále vrátí nebo promine, jestliže

a) zboží, které bylo omylem propuštěno do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo, bylo zpětně vyvezeno z celního území Společenství, aniž bylo předtím propuštěno do celního režimu, do něhož mělo být správně umístěno, byly-li jinak podmínky stanovené v článku 237 kodexu splněny;

b) zpětný vývoz nebo zničení podle čl. 238 odst. 2 písm. b) kodexu proběhlo bez celního dohledu, byly-li jinak splněny podmínky stanovené v uvedeném článku;

c) zpětný vývoz nebo zničení podle čl. 900 odst. 1 písm. c) a f) až n) proběhlo bez celního dohledu, byly-li jinak splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 a 4 zmíněného článku.

2. Podmínkou vrácení nebo prominutí dovozního cla v případech uvedených v odstavci 1 je,

a) že byly předloženy veškeré důkazy umožňující rozhodujícímu celnímu orgánu přesvědčit se, že zboží, na něž byla podána žádost o vrácení nebo prominutí dovozního cla,

- bylo skutečně zpětně vyvezeno z celního území Společenství, nebo

- bylo skutečně zničeno pod dohledem orgánů nebo osob oprávněných toto zničení úředně potvrdit;

b) že byly rozhodujícímu celnímu orgánu vráceny veškeré doklady potvrzující, že dané zboží má status zboží Společenství, na jejichž podkladě případně toto zboží opustilo celního území Společenství, nebo mu byly předloženy veškeré důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné, aby se přesvědčil, že dotyčné doklady nemohou být později použity pro dovoz zboží do Společenství.

Článek 902

1. Pro účely čl. 901 odst. 2

a) musí důkazy, které má předložit žadatel a které umožňují rozhodujícímu celnímu orgánu zjistit, zda zboží, na něž se žádost o vrácení nebo prominutí cla vztahuje, bylo skutečně zpětně vyvezeno z celního území Společenství, zahrnovat

- prvopis nebo ověřenou kopii celního prohlášení s návrhem na vývoz dotyčného zboží z celního území Společenství

a

- potvrzení celního úřadu, u kterého se uskutečnil skutečný výstup zboží z celního území Společenství.

Pokud nelze toto potvrzení předložit, lze výstup zboží z celního území Společenství prokázat předložením

- buď potvrzení celního úřadu třetí země určení o příchodu zboží, nebo

- prvopisu nebo ověřené kopie celního prohlášení pro dotyčné zboží vystaveného ve třetí zemi určení.

K těmto dokladům musí být dále přiloženy obchodní a správní doklady umožňující rozhodujícímu celnímu orgánu zkontrolovat, zda je zboží vyvezené z celního území Společenství totožné se zbožím navrženým v celním prohlášení k propuštění do celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo, totiž

- prvopis nebo ověřená kopie celního prohlášení pro tento celní režim

a

- pokud to rozhodující celní orgán považuje za nezbytné, obchodní a správní doklady (faktury, kusovníky, tranzitní doklady, zdravotní osvědčení), které obsahují přesný popis zboží (obchodní popis, množství, značky a ostatní případné nápisy) a které byly předloženy buď současně s celním prohlášením pro daný režim, nebo s celním prohlášením pro vývoz z celního území Společenství, anebo s celním prohlášením vystaveným ve třetí zemi určení;

b) musí důkazy, které má předložit žadatel a které umožňují rozhodujícímu celnímu orgánu zjistit, zda zboží, na něž se žádost o vrácení nebo prominutí cla vztahuje, bylo skutečně zničeno pod dohledem orgánů nebo osob oprávněných toto zničení úředně potvrdit, zahrnovat

- buď protokol či prohlášení o zničení, které vystaví orgány, pod jejichž dohledem zničení proběhlo, či jeho ověřenou kopii, nebo

- osvědčení vystavené osobou oprávněnou toto zničení úředně potvrdit, k němuž je přiložen doklad prokazující toto oprávnění.

Tyto doklady musí obsahovat dostatečně přesný popis zničeného zboží (obchodní označení, množství, značky nebo ostatní případné nápisy), který celním orgánům umožní, aby se na základě porovnání s údaji uvedenými v celním prohlášení pro celní režim s povinností zaplatit dovozní clo a v dokladech k němu připojených (faktury, kusovníky atd.) přesvědčily, že je zničené zboží totožné se zbožím navrženým v celním prohlášení k propuštění do tohoto režimu.

2. Pokud důkazy uvedené v odstavci 1 nejsou dostatečné, aby rozhodující celní orgán rozhodl na základě plné znalosti předložené věci, nebo některý z nich nemůže být předložen, musí být doplněny nebo nahrazeny kterýmikoli dalšími doklady, které uvedený orgán považuje za nezbytné.

Článek 903

1. U vráceného zboží, na které bylo při vývozu z celního území Společenství vyměřeno vývozní clo, zakládá propuštění zboží do volného oběhu nárok na vrácení příslušné vybrané částky.

2. Odstavec 1 se vztahuje pouze na zboží, které se nachází v některé ze situací uvedených v článku 844.

Důkaz, že se toto zboží nachází v některé ze situací uvedených v čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu, se předkládá celnímu úřadu, kde je zboží navrhováno v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu.

3. Odstavec 1 se vztahuje i na případy, kdy vrácené zboží tvoří pouze část zboží, které bylo předtím vyvezeno z celního území Společenství.

Článek 904

Dovozní clo se nevrátí ani nepromine, je-li žádost o vrácení nebo prominutí cla v daném případě odůvodněna pouze tím, že

a) zboží, které bylo předtím propuštěno do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo, bylo zpětně vyvezeno z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v článcích 237 či 238 kodexu nebo v článcích 900 či 901 této hlavy, zejména proto, že nebylo prodáno;

b) zboží, které bylo předtím propuštěno do některého celního režimu s povinností zaplatit dovozní clo, bylo po propuštění celními orgány z jakéhokoli důvodu zničeno, s výjimkou případů výslovně stanovených právními předpisy Společenství;

c) byly, byť i v dobré víře, předloženy za účelem uplatnění preferenčního sazebního zacházení pro zboží navrhované v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu doklady, které se později projevily jako chybné, padělané nebo neplatné k tomuto účelu.

Oddíl 2

Rozhodnutí přijímaná Komisí

Článek 905

1. Pokud rozhodující celní orgán, jemuž je podána žádost o vrácení nebo prominutí cla podle čl. 239 odst. 2 kodexu, není schopen přijmout rozhodnutí podle článku 899, a je-li možno z odůvodnění žádosti usuzovat, že se jedná o zvláštní situaci, která vznikla na základě okolností, jejichž vznik nelze přičítat hrubé nedbalosti ani podvodnému jednání zúčastněné osoby, předloží členský stát, o jehož orgán se jedná, věc Komisi k vyřízení postupem podle článků 906 až 909.

Pojem "zúčastněná osoba" se vykládá stejně jako v článku 899.

Ve všech ostatních případech rozhodující celní orgán žádost zamítne.

2. Spis předložený Komisi musí obsahovat všechny údaje potřebné pro úplné prozkoumání věci.

Jakmile Komise spis obdrží, neprodleně o tom vyrozumí zúčastněný členský stát.

Jestliže Komise zjistí, že informace poskytnuté členským státem nepostačují, aby mohla rozhodnout na základě plné znalosti předložené věci, může požádat o poskytnutí doplňujících informací.

3. Aniž by rozhodující celní orgán čekal na ukončení řízení podle článků 906 až 909, může na žádost zúčastněné osoby povolit, aby celní formality týkající se zpětného vývozu nebo zničení zboží byly splněny ještě předtím, než Komise věc rozhodne. Toto povolení nijak nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci.

Článek 906

Do patnácti dnů od obdržení spisu podle čl. 905 odst. 2 zašle Komise členským státům jeho kopii.

Projednání věci se co nejdříve zařadí na pořad jednání výboru uvedeného v článku 247 kodexu.

Článek 907

Po konzultaci s odbornou skupinou složenou ze zástupců všech členských států, která se sejde v rámci výboru k projednání dané věci, Komise rozhodne, zda zkoumaná situace umožňuje vrátit nebo prominout clo.

Toto rozhodnutí musí být přijato do šesti měsíců ode dne, kdy Komise věc obdrží podle čl. 905 odst. 2. Pokud Komise k rozhodnutí považuje za nezbytné vyžádat si od zúčastněného členského státu doplňující informace, prodlužuje se tato šestiměsíční lhůta o dobu, která uplyne ode dne, kdy Komise odešle žádost o poskytnutí doplňujících informací, do dne, kdy je obdrží.

Článek 908

1. Rozhodnutí uvedené v článku 907 se zúčastněnému členskému státu oznámí co nejdříve, nejpozději však do třiceti dnů po uplynutí lhůty stanovené ve zmíněném článku.

Kopie rozhodnutí se zašle ostatním členským státům.

2. Rozhodující orgán rozhodne o žádosti na základě rozhodnutí Komise oznámeného podle odstavce 1.

3. Pokud rozhodnutí podle článku 907 stanoví, že zkoumaná situace zakládá dostatečný důvod k vrácení nebo prominutí cla, může Komise za podmínek, které sama určí, zmocnit jeden nebo více členských států, aby v případech se srovnatelnými faktickými a právními hledisky vracely nebo promíjely clo.

V tom případě se rozhodnutí uvedené v článku 907 oznámí rovněž všem takto zmocněným členským státům.

Článek 909

Pokud Komise nepřijme rozhodnutí ve lhůtě stanovené v článku 907 nebo neoznámí své rozhodnutí zúčastněnému členskému státu ve lhůtě stanovené v článku 908, rozhodující celní orgán žádosti o vrácení nebo prominutí cla vyhoví.

KAPITOLA 4

Správní spolupráce celních orgánů členských států

Článek 910

V případech uvedených v čl. 885 odst. 2 zašle rozhodující celní orgán celnímu úřadu vykonávajícímu dohled písemnou žádost ve dvou vyhotoveních na tiskopise podle vzoru obsaženého v příloze 112. K žádosti přiloží prvopisy nebo kopie žádosti o vrácení nebo prominutí cla a všech dokladů nezbytných pro celní úřad vykonávající dohled, aby získal požadované informace nebo provedl požadované kontroly.

Článek 911

1. Do dvou týdnů od obdržení žádosti získá celní úřad vykonávající dohled informace nebo provede kontroly požadované rozhodujícím celním orgánem. Jejich výsledky zaznamená do příslušné části prvopisu tiskopisu uvedeného v článku 910 a vrátí jej s veškerými podklady, které získal, rozhodujícímu celnímu orgánu.

2. Pokud nemůže celní úřad vykonávající dohled získat informace nebo provést kontroly ve čtrnáctidenní lhůtě uvedené v odstavci 1, potvrdí v této lhůtě přijetí žádosti tím, že vyplní příslušnou kolonku kopie dokladu uvedeného v článku 910 a zašle ji rozhodujícímu celnímu orgánu.

Článek 912

Provádějící celní úřad předává rozhodujícímu celnímu orgánu potvrzení podle čl. 887 odst. 5 na tiskopise podle vzoru obsaženého v příloze 113.

ČÁST V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 913

Zrušují se tato nařízení a tyto směrnice:

- nařízení Komise (EHS) č. 37/70 ze dne 9. ledna 1970 o určování původu základních náhradních dílů pro již dříve dodaná vybavení, stroje, zařízení nebo vozidla [34],

- nařízení Komise (EHS) č. 2632/70 ze dne 23. prosince 1970 o určování původu rozhlasových a televizních přijímačů [35],

- nařízení Komise (EHS) č. 315/71 ze dne 12. února 1971 o určování původu základních vín potřebných k výrobě vermutu a o určování původu vermutu [36],

- nařízení Komise (EHS) č. 861/71 ze dne 27. dubna 1971 o určování původu magnetofonů [37],

- nařízení Komise (EHS) č. 3103/73 ze dne 14. listopadu 1973 o osvědčeních o původu a podávání žádostí o ně ve vnitřním obchodu Společenství [38],

- nařízení Komise (EHS) č. 2945/76 ze dne 26. listopadu 1976, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 754/76 o sazebních opatřeních pro zboží vrácené na celní území Společenství [39], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Španělska a Portugalska,

- nařízení Komise (EHS) č. 137/79 ze dne 19. prosince 1978 o zavedení zvláštní metody správní spolupráce při uplatňování vnitřního režimu Společenství na produkty rybolovu ulovené plavidly členských států [40], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3399/91 [41],

- nařízení Komise (EHS) č. 1494/80 ze dne 11. června 1980 o vysvětlivkách a obecně uznávaných účetních zásadách pro účely celní hodnoty [42],

- nařízení Komise (EHS) č. 1495/80 ze dne 11. června 1980, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EHS) č. 1224/80 o celní hodnotě zboží [43], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 558/91 [44],

- nařízení Komise (EHS) č. 1496/80 ze dne 11. června 1980 o prohlášení o údajích o celní hodnotě a o předkládaných dokladech [45], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 979/93 [46],

- nařízení Komise (EHS) č. 1574/80 ze dne 20. června 1980, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 16 a 17 nařízení Rady (EHS) č. 1430/79 o vracení nebo promíjení dovozního nebo vývozního cla [47],

- nařízení Komise (EHS) č. 3177/80 ze dne 5. prosince 1980 o místě vstupu, které je třeba vzít v úvahu při použití čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1224/80 o celní hodnotě zboží [48], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2779/90 [49],

- nařízení Komise (EHS) č. 3179/80 ze dne 5. prosince 1980 o poštovních poplatcích, které je třeba vzít v úvahu při určování celní hodnoty zboží zasílaného poštou [50], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1264/90 [51],

- nařízení Komise (EHS) č. 553/81 ze dne 12. února 1981 o osvědčeních o původu a žádostech o ně [52],

- nařízení Komise (EHS) č. 1577/81 ze dne 12. června 1981, kterým se zavádí systém zjednodušených postupů pro určování celní hodnoty určitých druhů zboží podléhajícího zkáze [53], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3334/90 [54],

- směrnice Komise č. 82/57/EHS ze dne 17. prosince 1981, kterou se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici Rady 79/695/EHS o harmonizaci režimů pro propuštění zboží do volného oběhu [55], naposledy pozměněné směrnicí 83/371/EHS [56],

- směrnice Komise č. 82/347/EHS ze dne 23. dubna 1982, kterou se stanoví některá prováděcí pravidla ke směrnici Rady 81/177/EHS o harmonizaci režimů pro vývoz zboží Společenství [57],

- nařízení Komise (EHS) č. 3040/83 ze dne 28. října 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 2 a 14 nařízení Rady (EHS) č. 1430/79 o vracení nebo promíjení dovozního nebo vývozního cla [58],

- nařízení Komise (EHS) č. 3158/83 ze dne 9. listopadu 1983 o zatížení celní hodnoty licenčními poplatky [59],

- nařízení Komise (EHS) č. 1751/84 ze dne 13. června 1984, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3599/82 o režimu dočasného použití [60], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3693/92 [61],

- nařízení Komise (EHS) č. 3548/84 ze dne 17. prosince 1984, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2763/83 o celním režimu umožňujícím přepracování zboží pod celním dohledem před jeho propuštěním do volného oběhu [62], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2361/87 [63],

- nařízení Komise (EHS) č. 1766/85 ze dne 27. června 1985 o směnných kurzech používaných při určování celní hodnoty [64], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 593/91 [65],

- nařízení Komise (EHS) č. 3787/86 ze dne 11. prosince 1986 o prohlášení povolení vydaných v rámci některých celních režimů s hospodářským účinkem za neplatné nebo o jejich zrušení [66],

- nařízení Komise (EHS) č. 3799/86 ze dne 12. prosince 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 4a, 6a, 11a a 13 nařízení Rady (EHS) č. 1430/79 o vracení nebo promíjení dovozního nebo vývozního cla [67],

- nařízení Komise (EHS) č. 2458/87 ze dne 31. července 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2473/86 o režimu pasivního zušlechťovacího styku a systému prosté výměny [68], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3692/92 [69],

- nařízení Komise (EHS) č. 4128/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro dovoz tabáku typu Virginia sušeného teplým vzduchem (flue-cured), tabáku typu Burley sušeného přirozenou cirkulací vzduchu (light-air-cured) včetně hybridů Burley, tabáku typu Maryland sušeného přirozenou cirkulací vzduchu (light-air-cured) a tabáku sušeného otevřeným ohněm podpoložek 24011010 až 24011049 a 24012010 až 24012049 kombinované nomenklatury [70],

- nařízení Komise (EHS) č. 4129/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení některých druhů živého domácího skotu a některých druhů hovězího masa uvedených v příloze C Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jugoslávií do kombinované nomenklatury [71],

- nařízení Komise (EHS) č. 4130/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení čerstvých stolních hroznů odrůdy "Emperor" (Vitis vinifera cv.) do podpoložky 08061011 kombinované nomenklatury [72],

- nařízení Komise (EHS) č. 4131/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení vín Port, Madeira, Sherry a Sétubal muscatel a tokajských vín (Aszu a Szamorodni) do podpoložek 22042141, 22042151, 22042941, 22042945, 22042951 a 22042955 kombinované nomenklatury [73], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2490/91 [74],

- nařízení Komise (EHS) č. 4132/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení whisky "bourbon" do podpoložek 22083011 a 22083019 kombinované nomenklatury [75],

- nařízení Komise (EHS) č. 4133/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení vodky dovezené na území Společenství na základě uplatnění preferencí uvedených v Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Finskou republikou o vzájemném obchodu s některými víny a alkoholickými nápoji do podpoložek 22089031 a ex22089059 kombinované nomenklatury [76],

- nařízení Komise (EHS) č. 4134/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení sýrového fondue do podpoložky 21069010 kombinované nomenklatury [77],

- nařízení Komise (EHS) č. 4135/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení přírodního dusičnanu sodného a přírodního dusičnanu sodnodraselného do podpoložek 31025010 a 31059110 kombinované nomenklatury [78],

- nařízení Komise (EHS) č. 4136/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení jatečných koní do podpoložky 01011910 kombinované nomenklatury [79],

- nařízení Komise (EHS) č. 4137/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení zboží do podpoložek 04081190, 04089190, 04089990, 11062010, ex25010051, ex35021010 a ex35029010 kombinované nomenklatury [80],

- nařízení Komise (EHS) č. 4138/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatnění zvýhodněného sazebního zacházení u brambor, kukuřice cukrové, některých druhů obilovin a některých olejnatých semen a olejnatých plodů při dovozu na základě jejich zvláštního použití jako osiva [81],

- nařízení Komise (EHS) č. 4139/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatnění zvýhodněného sazebního zacházení u některých ropných produktů při dovozu na základě jejich zvláštního použití [82],

- nařízení Komise (EHS) č. 4140/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro zařazení nezhotovených pláten a sít k prosévání do podpoložky 59112000 kombinované nomenklatury [83],

- nařízení Komise (EHS) č. 4141/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatnění zvýhodněného sazebního zacházení u výrobků určených pro některé kategorie letadel a lodí na základě jejich zvláštního použití [84], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1418/81 [85],

- nařízení Komise (EHS) č. 4142/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatnění zvýhodněného sazebního zacházení u některého zboží při dovozu na základě jeho zvláštního použití [86], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3803/92 [87],

- nařízení Komise (EHS) č. 693/88 ze dne 4. března 1988 o definici pojmu původ zboží pro účely uplatňování celních preferencí Evropského hospodářského společenství na některé produkty z rozvojových zemí [88], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3660/92 [89],

- nařízení Komise (EHS) č. 809/88 ze dne 4. března 1988 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce při dovozu produktů pocházejících z okupovaných území do Společenství [90], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2774/88 [91],

- nařízení Komise (EHS) č. 4027/88 ze dne 21. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dočasného použití pro kontejnery [92], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3348/89 [93],

- nařízení Komise (EHS) č. 288/89 ze dne 3. února 1989 o určování původu integrovaných obvodů [94],

- nařízení Komise (EHS) č. 597/89 ze dne 8. března 1989, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2144/87 o celním dluhu [95],

- nařízení Komise (EHS) č. 2071/89 ze dne 11. července 1989 o určování původu fotokopírovacích přístrojů s optickým nebo kontaktním systémem [96],

- nařízení Komise (EHS) č. 3850/89 ze dne 15. prosince 1989, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 802/68 ze dne 27. června 1968 o společné definici pojmu původ zboží pro některé zemědělské produkty, na něž se vztahují zvláštní dovozní režimy [97],

- nařízení Komise (EHS) č. 2561/90 ze dne 30. července 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2503/88 o celních skladech [98], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3001/92 [99],

- nařízení Komise (EHS) č. 2562/90 ze dne 30. července 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2504/88 o svobodných pásmech a svobodných skladech [100], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2485/91 [101],

- nařízení Komise (EHS) č. 2883/90 ze dne 5. října 1990 o určování původu hroznové šťávy [102],

- nařízení Komise (EHS) č. 2884/90 ze dne 5. října 1990 o určování původu určitého zboží vyráběného z vajec [103],

- nařízení Komise (EHS) č. 3561/90 ze dne 11. prosince 1990 o určování původu určitých keramických výrobků [104],

- nařízení Komise (EHS) č. 3620/90 ze dne 14. prosince 1990 o určování původu masa a vedlejších jatečných produktů, čerstvých, chlazených nebo zmrazených, z některých domácích zvířat [105],

- nařízení Komise (EHS) č. 3672/90 ze dne 18. prosince 1990 o určování původu kuličkových, valivých nebo jehlových ložisek [106],

- nařízení Komise (EHS) č. 3716/90 ze dne 19. prosince 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4046/89 o zajištění platby celního dluhu [107],

- nařízení Komise (EHS) č. 3796/90 ze dne 21. prosince 1990, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1715/90 o informacích poskytovaných celními orgány členských států ohledně zařazení zboží v celní nomenklatuře [108], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2674/92 [109],

- nařízení Komise (EHS) č. 1364/91 ze dne 24. května 1991 o určení původu textilií a textilních výrobků třídy XI kombinované nomenklatury [110],

- nařízení Komise (EHS) č. 1365/91 ze dne 24. května 1991 o určení původu druhořadé bavlny, impregnované plsti a netkaných textilií, kožených oděvů, obuvi a textilních pásků k náramkovým hodinkám [111],

- nařízení Komise (EHS) č. 1593/91 ze dne 12. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 719/91 o používání karnetů TIR a ATA ve Společenství jako tranzitních dokladů [112],

- nařízení Komise (EHS) č. 1656/91 ze dne 13. června 1991, kterým se stanoví zvláštní ustanovení platná pro některé typy operací režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem [113],

- nařízení Komise (EHS) č. 2164/91 ze dne 23. července 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1697/79 o vybírání dovozního nebo vývozního cla po propuštění zboží, které nebylo požadováno od osoby zodpovědné za zaplacení cla ze zboží navrženého v celním prohlášení do celního režimu s povinností platit toto clo [114],

- nařízení Komise (EHS) č. 2228/91 ze dne 26. června 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1999/85 o režimu aktivního zušlechťovacího styku [115], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3709/92 [116],

- nařízení Komise (EHS) č. 2249/91 ze dne 25. července 1991, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1855/89 o režimu dočasného použití pro dopravní prostředky [117],

- nařízení Komise (EHS) č. 2365/91 ze dne 31. července 1991, kterým se stanoví podmínky pro používání karnetu ATA pro dočasné použití zboží na celním území Společenství a pro jeho dočasný vývoz z tohoto území [118],

- nařízení Komise (EHS) č. 3717/91 ze dne 18. prosince 1991, kterým se stanovuje seznam zboží, na které lze uplatnit celní režim umožňující přepracování zboží pod celním dohledem před jeho propuštěním do volného oběhu [119], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 209/93 [120],

- nařízení Komise (EHS) č. 343/92 ze dne 22. ledna 1992 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce při dovozu produktů pocházejících z Chorvatské republiky, z Republiky Slovinsko a z jugoslávských republik Bosny a Hercegoviny a Makedonie do Společenství [], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3660/92 [],

- nařízení Komise (EHS) č. 1214/92 ze dne 12. dubna 1992 o prováděcích pravidlech a zjednodušujících opatřeních k režimu tranzitu Společenství [], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3712/92 [],

- nařízení Komise (EHS) č. 1823/92 ze dne 3. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství [],

- nařízení Komise (EHS) č. 2453/92 ze dne 31. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 717/91 o jednotném správním dokladu [], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 607/93 [],

- nařízení Komise (EHS) č. 2674/92 ze dne 15. září 1992, kterým se doplňují prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1715/90 o informacích poskytovaných celními orgány členských států ohledně zařazení zboží v celní nomenklatuře [],

- nařízení Komise (EHS) č. 2713/92 ze dne 17. září 1992 o pohybu zboží mezi určitými částmi celního území Společenství [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3269/92 ze dne 10. listopadu 1992, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k článkům 161, 182 a 183 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o režim vývozu, zpětného vývozu a zboží opouštějící celní území Společenství [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3566/92 ze dne 8. prosince 1992 o dokladech používaných při uplatňování opatření Společenství týkajících se použití a/nebo místa určení zboží [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3689/92 ze dne 21. prosince 1992 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 719/91 o používání karnetů TIR a ATA ve Společenství jako tranzitních dokladů, a nařízení Rady (EHS) č. 3599/82 o režimu dočasného použití [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3691/92 ze dne 21. prosince 1992 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 719/91 o používání karnetů TIR a ATA ve Společenství jako tranzitních dokladů a k nařízení Rady (EHS) č. 3599/82 o režimu dočasného použití [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3710/92 ze dne 21. prosince 1992, kterým se stanoví postupy pro dopravu zboží nebo výrobků v režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) [],

- nařízení Komise (EHS) č. 3903/92 ze dne 21. prosince 1992 o nákladech na leteckou přepravu, které se zahrnují do celní hodnoty [],

Článek 914

Odkazy na zrušené předpisy se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 915

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1994.

Ustanovení čl. 791 odst. 2 se použijí do dne 1. ledna 1995.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 1993.

Za Komisi

Christiane Scrivener

členka Komise

[1] Úř. věst. č. L 302, 19. 10. 1992, s. 1.

[3] Úř. věst. č. L 270, 14. 2. 1970, s. 1.

[4] Úř. věst. č. L 125, 11. 7. 1966, s. 2320/66.

[5] Úř. věst. č. L 125, 11. 7. 1966, s. 2309/66.

[6] Úř. věst. č. L 169, 10. 7. 1969, s. 3.

[7] Úř. věst. č. L 106, 18. 4. 1989, s. 1.

[9] Úř. věst. č. L 370, 31. 12. 1990, s. 86.

[10] Úř. věst. č. L 374, 31. 12. 1991, s. 4.

[11] Úř. věst. č. L 145, 13. 6. 1977, s. 1.

[12] Úř. věst. č. L 105, 23. 4. 1983, s. 1.

[13] Úř. věst. č. L 144, 2. 6. 1981, s. 1.

[14] Úř. věst. č. L 270, 23. 9. 1987, s. 1.

[15] Úř. věst. č. L 62, 7. 3. 1980, s. 5.

[16] Úř. věst. č. L 323, 29. 11. 1980, s. 1.

[17] Úř. věst. č. L 323, 29. 11. 1980, s. 27.

[18] Úř. věst. č. L 351, 14. 12. 1987, s. 1.

[19] Úř. věst. č. L 331, 2. 12. 1988, s. 1.

[20] Úř. věst. č. L 205, 3. 8. 1985, s. 5.

[21] Úř. věst. č. L 86, 31. 3. 1989, s. 34.

[22] Úř. věst. č. L 148, 28. 6. 1968, s. 13.

[23] Úř. věst. č. L 258, 11. 9. 1981, s. 16.

[24] Úř. věst. č. L 370, 30. 12. 1978, s. 72.

[25] Úř. věst. č. L 252, 28. 9. 1978, s. 1.

[26] Úř. věst. č. L 281, 1. 11. 1975, s. 1.

[27] Úř. věst. č. L 282, 1. 11. 1975, s. 1.

[28] Úř. věst. č. L 282, 1. 11. 1975, s. 49.

[29] Úř. věst. č. L 282, 1. 11. 1975, s. 77.

[30] Úř. věst. č. L 118, 20. 5. 1972, s. 1.

[31] Úř. věst. č. L 84, 27. 3. 1987, s. 1.

[32] Úř. věst. č. L 42, 16. 2. 1990, s. 6.

[33] Úř. věst. č. L 351, 14. 12. 1987, s. 7.

[34] Úř. věst. č. L 7, 10. 1. 1970, s. 6.

[35] Úř. věst. č. L 279, 24. 12. 1970, s. 35.

[36] Úř. věst. č. L 36, 13. 2. 1971, s. 10.

[37] Úř. věst. č. L 95, 28. 4. 1971, s. 11.

[38] Úř. věst. č. L 315, 16. 11. 1973, s. 34.

[39] Úř. věst. č. L 335, 4. 12. 1976, s. 1.

[40] Úř. věst. č. L 20, 27. 1. 1979, s. 1.

[41] Úř. věst. č. L 320, 22. 11. 1991, s. 19.

[42] Úř. věst. č. L 154, 21. 6. 1980, s. 3.

[43] Úř. věst. č. L 154, 21. 6. 1980, s. 14.

[44] Úř. věst. č. L 62, 8. 3. 1991, s. 24.

[45] Úř. věst. č. L 154, 21. 6. 1980, s. 16.

[46] Úř. věst. č. L 101, 27. 4. 1993, s. 7.

[47] Úř. věst. č. L 161, 26. 6 .1980 s. 3.

[48] Úř. věst. č. L 335, 12. 12. 1980, s. 1.

[49] Úř. věst. č. L 267, 29. 9. 1990, s. 36.

[50] Úř. věst. č. L 335, 12. 12. 1980, s. 62.

[51] Úř. věst. č. L 124, 15. 5. 1990, s. 32.

[52] Úř. věst. č. L 59, 5. 3. 1981, s. 1.

[53] Úř. věst. č. L 154, 13. 6. 1981, s. 26.

[54] Úř. věst. č. L 321, 21. 11. 1990, s. 6.

[55] Úř. věst. č. L 28, 5. 2. 1982, s. 38.

[56] Úř. věst. č. L 204, 28. 7. 1983, s. 63.

[57] Úř. věst. č. L 156, 7. 6. 1982, s. 1.

[58] Úř. věst. č. L 297, 29. 10. 1983, s. 13.

[59] Úř. věst. č. L 309, 10. 11. 1983, s. 19.

[60] Úř. věst. č. L 171, 29. 6. 1984, s. 1.

[61] Úř. věst. č. L 374, 22. 12. 1992, s. 28.

[62] Úř. věst. č. L 331, 19. 12. 1984, s. 5.

[63] Úř. věst. č. L 215, 5. 8. 1987, s. 9.

[64] Úř. věst. č. L 168, 28. 6. 1985, s. 21.

[65] Úř. věst. č. L 66, 13. 3. 1991, s. 14.

[66] Úř. věst. č. L 350, 12. 12. 1986, s. 14.

[67] Úř. věst. č. L 352, 13. 12. 1986, s. 19.

[68] Úř. věst. č. L 230, 17 .8 .1987, s. 1.

[69] Úř. věst. č. L 374, 12. 12. 1992, s. 26.

[70] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 1.

[71] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 9.

[72] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 16.

[73] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 22.

[74] Úř. věst. č. L 230, 20. 8. 1991, s. 1.

[75] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 36.

[76] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 42.

[77] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 48.

[78] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 54.

[79] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 60.

[80] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 63.

[81] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 67.

[82] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 70.

[83] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 74.

[84] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 76.

[85] Úř. věst. č. L 135, 30. 5. 1991, s. 28.

[86] Úř. věst. č. L 387, 31. 12. 1987, s. 82.

[87] Úř. věst. č. L 384, 30. 12. 1992, s. 15.

[88] Úř. věst. č. L 77, 22. 3. 1988, s. 77.

[89] Úř. věst. č. L 370, 19. 12. 1992, s. 11.

[90] Úř. věst. č. L 86, 30. 3. 1988, s. 1.

[91] Úř. věst. č. L 249, 8. 9. 1988, s. 5.

[92] Úř. věst. č. L 355, 23. 12. 1988, s. 22.

[93] Úř. věst. č. L 323, 8. 11. 1989, s. 17.

[94] Úř. věst. L 33, 4. 2. 1989, s. 23.

[95] Úř. věst. č. L 65, 9. 3. 1989, s. 11.

[96] Úř. věst. č. L 196, 12. 7. 1989, s. 24.

[97] Úř. věst. č. L 374, 22. 12. 1989, s. 8.

[98] Úř. věst. č. L 246, 10. 9. 1990, s. 1.

[99] Úř. věst. č. L 301, 17. 10. 1992, s. 16.

[100] Úř. věst. č. L 246, 10. 9. 1990, s. 33.

[101] Úř. věst. č. L 228, 17. 8. 1991, s. 34.

[102] Úř. věst. č. L 276, 6. 10. 1990, s. 13.

[103] Úř. věst. č. L 276, 6. 10. 1990, s. 14.

[104] Úř. věst. č. L 347, 12. 12. 1990, s. 10.

[105] Úř. věst. č. L 351, 15. 12. 1990, s. 25.

[106] Úř. věst. č. L 356, 19. 12. 1990, s. 30.

[107] Úř. věst. č. L 358, 21. 12. 1990, s. 48.

[108] Úř. věst. č. L 365, 28. 12. 1990, s. 17.

[109] Úř. věst. č. L 271, 16. 9. 1992, s. 5.

[110] Úř. věst. č. L 130, 25. 5. 1991, s. 18.

[111] Úř. věst. č. L 130, 25. 5. 1991, s. 28.

[112] Úř. věst. č. L 148, 13. 6. 1991, s. 11.

[113] Úř. věst. č. L 151, 15. 6. 1991, s. 39.

[114] Úř. věst. č. L 201, 24. 7. 1991, s. 16.

[115] Úř. věst. č. L 210, 31. 7. 1991, s. 1.

[116] Úř. věst. č. L 378, 23. 12. 1992, s. 6.

[117] Úř. věst. č. L 204, 27. 7. 1991, s. 31.

[118] Úř. věst. č. L 216, 3. 8. 1991, s. 24.

[119] Úř. věst. č. L 351, 20. 12. 1991, s. 23.

[120] Úř. věst. č. L 25, 2. 2. 1993, s. 18.

[] Úř. věst. č. L 38, 14. 2. 1992, s. 1.

[] Úř. věst. č. L 370, 19. 12. 1992, s. 11.

[] Úř. věst. č. L 132, 16. 5. 1992, s. 1.

[] Úř. věst. č. L 378, 23. 12. 1992, s. 15.

[] Úř. věst. č. L 185, 4. 7. 1992, s. 8.

[] Úř. věst. č. L 249, 28. 8. 1992, s. 1.

[] Úř. věst. č. L 65, 17. 3. 1993, s. 5.

[] Úř. věst. č. L 271, 16. 9. 1992, s. 1.

[] Úř. věst. č. L 275, 18. 9. 1992, s. 11.

[] Úř. věst. č. L 326, 12. 11. 1992, s. 11.

[] Úř. věst. č. L 362, 11. 12. 1992, s. 11.

[] Úř. věst. č. L 374, 22. 12. 1992, s. 14.

[] Úř. věst. č. L 374, 22. 12. 1992, s. 25.

[] Úř. věst. č. L 378, 23. 12. 1992, s. 9.

[] Úř. věst. č. L 393, 31. 12. 1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K CELNÍMU KODEXU SPOLEČENSTVÍ

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH

Číslo | Předmět | Strana |

1 | Závazná informace o sazebním zařazení zboží Tiskopis k vydání informace | 218 |

2 | Osvědčení o pravosti – Čerstvé stolní hrozny "Emperor" | 223 |

3 | Osvědčení pro "sýrové fondue" | 224 |

4 | Osvědčení o označení původu tokajského vína (Aszu, Szamorodni) | 225 |

5 | Osvědčení o pravosti – Whisky Bourbon | 226 |

6 | Osvědčení o pravosti – Finská vodka | 227 |

7 | Osvědčení o pravosti – Tabák | 228 |

8 | Osvědčení o jakosti – Dusičnan z Chile | 229 |

9 | Úvodní poznámky k seznamu zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech | 230 |

10 | Seznam zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech – Textilie a textilní výrobky do třídy XI | 233 |

11 | Seznam zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech – Výrobky jiné než textilie a textilní výrobky do třídy XI | 238 |

12 | Osvědčení o původu zboží a žádost o ně | 241 |

13 | Osvědčení o původu zboží pro dovoz zemědělských produktů do Evropského hospodářského společenství | 245 |

14 | Úvodní poznámky ke třem preferenčním režimům | 246 |

15 | Seznam operací zpracování nebo opracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný výrobek mohl získat status původu (systém všeobecných celních preferencí) | 247 |

16 | Pracovní operace vyňaté z regionální kumulace systému všeobecných celních preferencí | 248 |

17 | Osvědčení o původu zboží na tiskopise A | 249 |

18 | Tiskopis APR | 254 |

19 | Seznam operací zpracování nebo opracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný výrobek mohl získat status původu (Okupovaná území) | 259 |

20 | Seznam operací zpracování nebo opracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný výrobek mohl získat status původu (Republika Bosna a Hercegovina, Chorvatská republika, Republika Slovinsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie) | 260 |

21 | Průvodní osvědčení EUR.1 a jeho použití | 261 |

22 | Tiskopis EUR.2 | 266 |

23 | Vysvětlivky k celní hodnotě | 269 |

24 | Použití všeobecně uznávaných účetních zásad k určování celní hodnoty | 275 |

25 | Náklady na leteckou přepravu, které se zahrnují do celní hodnoty | 276 |

26 | Zařazení zboží, pro které se používá jednotková hodnota | 333 |

27 | Obchodní střediska pro výpočet jednotkových hodnot, podle čísel sazebního zařazení | 336 |

28 | Prohlášení o údajích o celní hodnotě – D.V.1 – | 339 |

29 | Doplňkový list – D.V.1 bis – | 341 |

30 | Visačka připevňovaná k zavazadlům přepravovaným v zavazadlovém prostoru zkontrolovaným na letišti Společenství | 343 |

31 | Jednotný správní doklad | 346 |

32 | Jednotný správní doklad – vyhotovení celního prohlášení systémem počítačového zpracování dat | 358 |

33 | Jednotný správní doklad – doplňkový list | 364 |

34 | Jednotný správní doklad – doplňkový list | 372 |

35 | Výtisky tiskopisů uvedených v přílohách 31 a 33, v kterých mají být údaje vyplněny samopropisováním | 376 |

36 | Výtisky tiskopisů uvedených v přílohách 32 a 34, v kterých mají být údaje vyplněny samopropisováním | 377 |

37 | Jednotný správní doklad – Vysvětlivky | 378 |

38 | Kódy používané v tiskopisech | 391 |

39 | Seznam ropných produktů, na které se vztahují podmínky pro propuštění se zvýhodněným sazebním zacházením na základě jejich konečného použití | 398 |

40 | Seznam výrobků určených pro letadla, lodě a vrtné nebo těžební plošiny, na které se vztahují podmínky pro propuštění se zvýhodněným sazebním zacházením na základě jejich konečného použití | 399 |

41 | Seznam zboží, na které se s ohledem na články 291 až 304 nevztahují podmínky pro propuštění se zvýhodněným sazebním zacházením na základě jejich konečného použití | 400 |

42 | Žlutá visačka | 401 |

43 | Tiskopis T2M | 402 |

44 | Vysvětlivky na straně 2 obalu karnetu obsahujícího tiskopisy T2M | 405 |

45 | Ložný list | 406 |

46 | TC 10 – Potvrzení o přestupu hranice | 407 |

47 | TC 11 – Stvrzenka | 408 |

48 | Tranzit Společenství – Globální záruka | 409 |

49 | Tranzit Společenství – Individuální záruka | 411 |

50 | Tranzit Společenství – Paušální záruka | 413 |

51 | TC 31 – Osvědčení o záruce | 415 |

52 | Seznam zboží, při jehož přepravě se zvyšuje paušální záruka | 416 |

53 | Seznam zboží, při jehož přepravě se zvyšuje globální záruka | 417 |

54 | TC 32 – Záruční doklad paušální záruky | 418 |

55 | Povolení nezajišťovat celní dluh – závazek příslušné osoby | 419 |

56 | Seznam zboží představujícího zvýšené riziko, na které se nevztahuje povolení nezajišťovat celní dluh | 420 |

57 | TC 33 – Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh | 421 |

58 | Nálepka (články 417 a 432) | 422 |

59 | Vzor sdělení podle článku 459 | 423 |

60 | Celní výměr | 424 |

61 | Vzor prohlášení o převzetí řízení | 427 |

62 | Zvláštní razítko | 428 |

63 | Kontrolní výtisk T5 | 429 |

64 | Kontrolní výtisk T5 bis | 433 |

65 | Ložný list T5 | 435 |

66 | Pokyny pro použití tiskopisů nezbytných k sestavení kontrolního výtisku T5 | 439 |

67 | Vzory žádostí o povolení pro různé celní režimy s hospodářským účinkem | 443 |

68 | Vzory povolení pro různé celní režimy s hospodářským účinkem | 448 |

69 | Seznam obvyklých forem manipulace ve smyslu článku 522 | 453 |

70 | Informační list INF 8 | 454 |

71 | Doprava zboží mezi celními sklady – Běžný postup | 455 |

72 | Doprava zboží mezi celními sklady – Zjednodušený postup | 456 |

73 | Předfinancované zboží – seznam forem manipulace uvedených v článku 532 | 457 |

74 | Seznam zboží (příslušenství pro výrobu) podle článku 550 – aktivní zušlechťovací styk | 458 |

75 | Zboží, jehož celková hodnota pro účely čl. 552 odst. 1 písm. a) bodu v) nesmí přesáhnout 100000 ECU – aktivní zušlechťovací styk | 459 |

76 | Příklady měsíčního a čtvrtletního seskupení | 460 |

77 | Standardní výtěžnost | 461 |

78 | Zvláštní ustanovení, která se týkají náhrady rovnocenným zbožím a předčasného vývozu určitých typů zboží | 462 |

79 | Zušlechtěné výrobky, na které lze použít specifická cla podle čl. 122 odst. 1 písm. a) první odrážky kodexu | 463 |

80 | Příklady výpočtu podílu dováženého zboží obsaženého ve zušlechtěných výrobcích | 464 |

81 | Informační list INF 5 | 465 |

82 | Informační list INF 1 | 466 |

83 | Doprava zboží nebo výrobků propuštěných do režimů od jednoho držitele povolení ke druhému | 467 |

84 | Informační list INF 7 | 468 |

85 | Režim aktivního zušlechťovacího styku. Výkaz informací podle čl. 648 odst. 1 písm. a). (Vydaná povolení) | 469 |

86 | Režim aktivního zušlechťovacího styku. Výkaz informací podle čl. 648 odst. 1 písm. b). (Zamítnuté žádosti o povolení) | 470 |

87 | Seznam operací přepracování podle článku 650 | 471 |

88 | Režim přepracování pod celním dohledem. Výkaz informací podle čl. 668 odst. 1 písm. a). (Vydaná povolení) | 472 |

89 | Režim přepracování pod celním dohledem. Výkaz informací podle čl. 668 odst. 1 písm. b). (Zamítnuté žádosti) | 473 |

90 | Zařízení k výkonu povolání. Ilustrativní seznam | 474 |

91 | Učební pomůcky. Ilustrativní seznam | 475 |

92 | Předměty osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům. Ilustrativní seznam | 476 |

93 | Turistický propagační materiál. Ilustrativní seznam | 477 |

94 | Předměty k uspokojování potřeb námořníků. Ilustrativní seznam | 478 |

95 | Zboží, u nějž je vyloučeno částečné osvobození od cla | 479 |

96 | Seznam zboží zmíněného v čl. 697 odst. 2, které lze propustit do režimu dočasného použití na podkladě karnetu ATA | 480 |

97 | Případy zmíněné v článku 700, v nichž příslušné orgány nevyžadují zajištění celního dluhu | 481 |

98 | Informační list INF 6 | 482 |

99 | Seznam zemí podle čl. 727 odst. 1, které mohou uznávat kontejnery za schválené pro přepravu pod celní uzávěrou | 483 |

100 | Opatření zajišťující, že kontejnery schválené pro mezinárodní přepravu pod celní závěrou jsou v souladu s příslušnými specifikacemi; zrušení schválení | 484 |

101 | Vysvětlivky k použití kontejnerů propuštěných do režimu dočasného použití ve vnitřní dopravě | 485 |

102 | Dočasné použití. Informace používané podle čl. 746 odst. 1 písm. b). (Vydaná povolení) | 486 |

103 | Dočasné použití. Informace poskytované podle čl. 746 odst. 1 písm. c). (Vydaná povolení) | 487 |

104 | Informační doklad pro zjednodušení dočasného vývozu zboží odesílaného z jedné země pro účely výroby, přepracování nebo opravy v jiné zemi | 488 |

105 | Metody výpočtu podílu dočasně vyváženého zboží obsaženého ve zušlechtěných výrobcích | 496 |

106 | Informační list INF 2 | 497 |

107 | Režim pasivního zušlechťovacího styku. Výkaz informací podle článku 786. (Zamítnuté žádosti) | 498 |

108 | Stávající svobodná pásma v provozu ve Společenství | 499 |

109 | Osvědčení o celním statusu | 500 |

110 | Informační list INF 3 – vrácené zboží | 503 |

111 | Žádost o vrácení nebo prominutí cla | 508 |

112 | Vrácení nebo prominutí cla. Žádost o kontrolu | 511 |

113 | Osvědčení o vrácení nebo prominutí cla | 515 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 2

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 3

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 4

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 5

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 6

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 7

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 8

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 9

ÚVODNÍ POZNÁMKY K SEZNAMU ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH

OBECNÉ POZNÁMKY

Poznámka 1

1.1 Sloupce 1 a 2 seznamů v přílohách 10 a 11 popisují vyrobený nebo získaný výrobek. Sloupec 1 obsahuje číslo nebo kapitolu kombinované nomenklatury, v sloupci 2 je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole kombinované nomenklatury. Ke každému údaji v sloupcích 1 a 2 je ve sloupci 3 stanoveno příslušné pravidlo. Je-li před údajem v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že se pravidlo ve sloupci 3 týká pouze té části čísla nebo kapitoly, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

1.2 Pokud je v sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis zboží ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 pro všechny výrobky, které jsou podle kombinované nomenklatury zařazeny v kterémkoli čísle skupiny nebo kapitoly, která je uvedena ve sloupci 1.

1.3 Jsou-li v seznamech stanovena rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3.

Poznámka 2

2.1 "Výrobou" se rozumí každé zpracování nebo opracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů.

2.2 "Materiálem" se rozumějí jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě.

2.3 "Výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci.

Poznámka 3

3.1 Zpracování nebo opracování vyžadované pravidlem ve sloupci 3 musí být provedeno pouze na použitých nepůvodních materiálech. Omezení obsažená v pravidlech ve sloupci 3 se rovněž vztahují pouze na použité nepůvodní materiály.

3.2 Jestliže je výrobek, který byl vyroben z nepůvodního materiálu a získal tak v průběhu výroby status původu, užit k výrobě jiného výrobku, nevztahuje se na něj pravidlo uvedené v seznamu pro tento výrobek.

Příklad:

Tkanina bez výšivky může získat status původu výrobou z příze. Pokud je pak použita při výrobě ložního prádla s výšivkou, mezní hodnota vyjádřená v procentech stanovená pro použití tkaniny bez výšivky se v tomto případě nepoužije.

Poznámka 4

4.1 Pravidla uvedená v seznamech stanovují nejmenší požadovaný rozsah zpracování nebo opracování a provedení zpracování nebo opracování ve větším rozsahu rovněž vede k získání status původu; naopak provedení zpracování nebo opracování v menším rozsahu nevede k získání tohoto statusu. Předpokládá-li pravidlo, že nepůvodní materiál může být použit na určitém stupni výroby, je použití takového materiálu přípustné při předcházejícím stupni výroby, nikoli však při stupni pozdějším.

4.2 Jestliže pravidlo uvedené v seznamu předpokládá, že zboží může být vyrobeno z více než jednoho materiálu, může být použit jeden nebo více těchto materiálů, ale nemusí být použity všechny.

Příklad:

Pravidlo pro příze stanoví, že mohou být použita přírodní vlákna a že mezi jinými materiály mohou být použity také materiály chemické. Toto neznamená, že musí být použity oba materiály, lze použít jeden či druhý nebo oba.

4.3 Jestliže pravidlo uvedené v seznamu předpokládá, že zboží musí být vyrobeno z určitého materiálu, nevylučuje tato podmínka použití jiných materiálů, kterých se toto pravidlo vzhledem k jejich povaze nemůže týkat.

Poznámka 5

Pro všechno zboží, které není uvedeno v příloze 11 (jiné než textilie třídy XI), se původ určuje jednotlivě vyhodnocením jakéhokoli procesu nebo operace s ohledem na pojem posledního podstatného zpracování nebo opracování, jak je definován v článku 24 kodexu.

Poznámka 6

6.1 "Vláknem" ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí "přírodní vlákna" a "syntetická nebo umělá střižová vlákna" čísel KN 5501 až 5507, případně vlákna používaná při výrobě papíru.

6.2 "Přírodním vláknem" ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí jiná vlákna než syntetická nebo umělá na všech stupních zpracování před spřádáním, zahrnuje rovněž odpady, a není-li stanoveno jinak, rozumí se "přírodními vlákny" také vlákna, která byla mykána, česána nebo jinak zpracována, avšak ne spřádána.

6.3 "Přírodním vláknem" se rozumí koňské žíně čísla KN 0503, hedvábí čísel KN 5002 a 5003, jakož i vlněná vlákna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel KN 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel KN 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel KN 5301 až 5305.

6.4 "Syntetickým nebo umělým střižovým vláknem" ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí syntetický nebo umělý hedvábný kabel, střižová vlákna nebo odpad čísel KN 5501 až 5507.

6.5 "Textilní vlákninou" a "chemickým materiálem" ve smyslu seznamu v příloze 10 se rozumí netextilní materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

6.6 Na výrobky vyrobené nebo získané ze dvou nebo více tkanin, se vztahují pravidla uvedená ve sloupci 3 pro každou použitou tkaninu obsaženou ve směsi.

Poznámka 7

7.1 "Předbělení" jako stupeň zpracování nepůvodních materiálů ve smyslu seznamu v příloze 10 se vztahuje na určitou přízi, tkaninu, úplet nebo pleteninu, která je po upředení, utkání nebo upletení podrobena pouze praní.

Předbělené výrobky jsou na nižším stupni zpracování než bělené výrobky, které byly podrobeny několika koupelím v bělicích prostředcích (oxidační činidla, jako je peroxid vodíku, a redukční činidla).

7.2 Výraz "zcela zhotovený" používaný v seznamu v příloze 10 znamená, že musí být provedeny všechny dokončovací pracovní operace po nastříhání tkaniny, úpletu nebo pleteniny.

Není-li jedna nebo více dokončovacích pracovních operací provedena, neznamená to, že je výroba považována za neúplnou.

Seznam příkladů dokončovacích pracovních operací:

- přišití knoflíků a/nebo jiných uzávěrů,

- obšití knoflíkových dírek,

- obroubení nohavic kalhot a rukávů nebo spodních lemů sukní a šatů,

- našití prýmků a doplňků jako jsou kapsy, nášivky, znaky apod.,

- žehlení a jiná úprava oděvů pro konfekční prodej.

Poznámky týkající se dokončovacích pracovních operací – zvláštní případy

Je možné, že u konkrétních výrobních procesů je provedení dokončovacích pracovních operací, zejména při kombinaci těchto úkonů, tak důležité, že je třeba považovat tyto pracovní operace za více než pouze dokončovací pracovní operace.

V těchto konkrétních případech neprovedení dokončovacích operací neznamená, že daný výrobek nemůže být považován za zcela zhotovený.

7.3 "Impregnace, povrstvení, potažení nebo laminace" nezahrnuje operace, které jsou určeny k tomu, aby si tkanina zachovala celistvost.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 10

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH

Textilie a textilní výrobky třídy XI

Kód KN | Popis zboží | Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu |

(1) | (2) | (3) |

ex5101 | Vlna, nemykaná ani nečesaná | |

— praná, nekarbonizovaná | Výroba z potní vlny, včetně odpadu z vlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

— karbonizovaná | Výroba z prané nekarbonizované vlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

ex5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, karbonizovaný | Výroba z nekarbonizovaného odpadu z vlny, jehož hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

ex5201 | Bavlna, nemykaná ani nečesaná, bělená | Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

5501 až5507 | — Syntetická nebo umělá střižová vlákna, | |

— nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání | Výroba z chemických materiálů nebo přízového materiálu |

— mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání | Výroba z chemických materiálů nebo přízového materiálu nebo z odpadu čísla KN 5505 |

exKapitoly 50 až 55 | Příze, monofily a šicí nitě, jiné než papírové nitě | |

— potištěné nebo barvené | Výroba z: přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádánísurového hedvábí nebo odpadu z hedvábíchemických materiálů nebo přízového materiálu, nebosyntetických nebo umělých střižových vláken, spřádaného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,nebo potisk nebo barvení surových nebo předbělenýchpřízí nebo monofilů s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi, přičemž skání a tvarování se za takové operace nepovažuje a hodnota nepůvodních materiálů (včetně příze) nesmí přesahovat 48 % ceny výrobku ze závodu |

— ostatní | Výroba z: přírodních vláken nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádánísurového hedvábí nebo odpadu z hedvábíchemických materiálů nebo přízového materiálu, nebosyntetických nebo umělých střižových vláken, spřádaného kabelu nebo odpadu z vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání |

Tkaniny, jiné než tkaniny z papírových nití | |

— potištěné nebo barvené | Výroba z příze, nebo potisk nebo barvení surové nebo předbělené tkaniny s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

— ostatní | Výroba z příze |

5601 | Vata z textilních materiálů a výrobky z této vaty; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižky), textilní prach a nopky | Výroba z vláken |

5602 | Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná | |

— potištěná nebo barvená | Výroba z vláken nebo potisk nebo barvení surové nebo předbělené plsti s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

— impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná | Impregnace, povrstvení, potažení nebo laminování surových netkaných textilií |

— ostatní | Výroba z vláken |

5603 | Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované | |

— potištěné nebo barvené | Výroba z vláken nebo potisk nebo barvení surové nebo předbělené plsti s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

— impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované | Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování surových netkaných textilií |

— ostatní | Výroba z vláken |

5604 | Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě a pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty | |

— pryžové nitě a šňůry potažené textilem | Výroba z pryžových a kordových nití a provazů nepotažených textiliemi |

— ostatní | Impregnování, povrstvení, potažení nebo obalení textilními vlákny, proužky, pásky a podobnými tvary, surovými |

5607 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané nebo impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty | Výroba z vláken, z kokosové příze, z příze ze syntetického nebo umělého hedvábí nebo ze syntetických nebo umělých monofilů |

5609 | Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405, motouzy, šňůry, provazy nebo lana, jinde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba z vláken, z kokosové příze, z příze ze syntetického nebo umělého hedvábí nebo ze syntetických nebo umělých monofilů |

5704 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané, ani nepovločkované, též zhotovené | Výroba z vláken |

Kapitola 58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky | |

— výšivky v metráži, v pásech nebo pásech (číslo KN 5810) | Výroba, v níž hodnota všech materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

— potištěné nebo barvené | Výroba z příze |

— impregnované, povrstvené, potažené | Výroba ze surových tkanin, plstí nebo netkaných textilií |

— ostatní | Výroba z příze |

5901 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky | Výroba ze surových textilií |

5902 | Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí: | Výroba z příze |

5903 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902 | Výroba ze surových textilií, nebo potisk nebo barvení surových nebo předbělených textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

5904 | Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru | Výroba ze surových textilií, plsti nebo netkaných textilií |

5905 | Textilní tapety | Výroba ze surových textilií, nebo potisk nebo barvení surových nebo předbělených textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

5906 | Textilie povrstvené pryží, jiné než čísla 5902 | Výroba z bělených pletených nebo háčkovaných textilií nebo z jiných nebělených textilií |

5907 | Ostatní textilie impregnované, povrstvené nebo potažené; malovaná plátna pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely | Výroba ze surových textilií, nebo potisk nebo barvení surových nebo předbělených textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

5908 | Tkané, splétané nebo pletené textilní knoty pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované | Výroba z příze |

5909 | Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s výztuží nebo tvarovkami z jiných materiálů | Výroba z příze nebo vláken |

5910 | Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny z textilií, též zesílené kovem nebo jiným materiálem | Výroba z příze nebo vláken |

5911 | Textilní výrobky a zboží pro technické účely vymezené v poznámce 7 ke kapitole 59 kombinované nomenklatury: | |

— leštící kotouče nebo kroužky jiné než z plsti | Výroba z příze, z textilních odpadů nebo z hadrů čísla KN 6310 |

— ostatní | Výroba z příze nebo vláken |

Kapitola 60 | Pletené nebo háčkované textilie | |

— potištěné nebo barvené | Výroba z příze, nebo potisk nebo barvení surových nebo předbělených textilií s přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi |

— ostatní | Výroba z příze |

Kapitola 61 | Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované | |

získané sešíváním nebo jiným spojováním dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které jsou buď stříhány do tvaru nebo jejichž tvar byl získán přímo | Úplná výroba |

— ostatní | Výroba z příze |

ex Kapitola 62 | Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované, kromě kódů KN 6213a 6214, pro které jsou pravidla stanovena níže: | |

— dokončené nebo úplně vyrobené | Úplná výroba |

— nedokončené nebo ne úplně vyrobené | Výroba z příze |

6213 a 6214 | Kapesníky a kapesníčky, přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky | |

— vyšívané | Výroba z příze, nebo výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu |

— ostatní | Výroba z příze |

6301 ažex6306 | Přikrývky; prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské; vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie; ostatní bytové textilie, kromě výrobků kódů KN 9494; pytle a pytlíky k balení zboží; nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty a kempinkové výrobky: | |

— z plsti nebo netkaných materiálů: | |

— neimpregnované, nepotažené, nelaminované | Výroba z vláken |

— impregnované, potažené nebo laminované | Impregnování, povrstvení, potažení nebo laminování surové plsti nebo netkaných textilií |

— ostatní: | |

— pletené nebo háčkované: | |

— bez výšivky | Úplná výroba |

— s výšivkou | Úplná výroba nebo výroba z pletených nebo háčkovaných textilií bez výšivky, jejichž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu |

— nepletené ani neháčkované: | |

— bez výšivky | Výroba z příze |

— s výšivkou | Výroba z příze, nebo výroba z nevyšívané textilie, jejíž hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu |

6307 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, včetně střihových šablon, kromě nemechanických krytů ventilátorů a držadel, rámy a držadla z téhož a části těchto rámů a držadel: | |

— Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky apod. | Výroba z příze |

— ostatní | Výroba, v níž hodnota všech materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu |

6308 | Soupravy sestávající z tkanin a nití, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro maloobchodní prodej | Zařazení do soupravy, u nichž celková hodnota zařazeného nepůvodního zboží nepřesahuje 25 % ceny soupravy ze závodu |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 11

SEZNAM ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÁ UDĚLUJÍ NEBO NEUDĚLUJÍ VÝROBKŮM STATUS PŮVODU, POKUD JSOU PROVÁDĚNA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH

Zboží jiné než textilie a textilní výrobky třídy XI

Kód KN | Popis zboží | Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně tři měsíce |

0202 | Hovězí maso, zmrazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně dva měsíce |

0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně dva měsíce |

0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně tři měsíce |

0205 | Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně tři měsíce |

0206 | Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Porážka předcházená výkrmem po dobu nejméně tři měsíce nebo dva měsíce v případě vepřů, ovcí a koz |

ex0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, sušené | Sušení (případně po rozbití a oddělení): ptačích vajec, ve skořápkách, čerstvých nebo konzervovaných, čísla KN ex0407ptačích vajec, ve skořápkách, jiných než sušených, čísla KN ex0408vaječných bílků, jiných než sušených, čísla KN ex0408 |

ex1404 | Krátká bavlna (z druhého vyzrňování), bělená | Výroba ze surové bavlny, jejíž hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu |

| | Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které neuděluje status původu |

ex2009 | Hroznová šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | Výroba z vinného moštu |

ex2204 | Víno z čerstvých hroznů pro přípravu vermutu obsahující přídavek moštu z čerstvých hroznů, též zahuštěného, nebo alkohol | Výroba z vína z čerstvých hroznů |

| | Proces nebo operace prováděné na nepůvodních materiálech, které udělují status původu výrobků |

ex2205 | Vermut | Výroba z vína z čerstvých hroznů obsahujícího mošt z čerstvých hroznů, též zahuštěný, nebo alkohol, čísla KN 2204 |

ex3401 | Plsť a netkané tex tilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty | Výroba z plsti nebo netkaných textilií |

ex3405 | Plsť a netkané textilie, impregnované, natírané nebo pokryté leštidly a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karosérie, sklo nebo kov, čistícími pastami a prášky a podobnými přípravky | Výroba z plsti nebo netkaných textilií |

ex3502 | Vaječný albumin, sušený | Sušení (případně po rozbití a oddělení): ptačích vajec, ve skořápkách, čerstvých nebo konzervovaných, čísla KN ex0407ptačích vajec, ve skořápkách, jiných než sušených, čísla KN ex0408vaječných bílků, jiných než sušených, čísla KN ex0408 |

ex4203 | Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně | Šití nebo skládání dvou nebo více dílů přírodní nebo kompozitní usně |

ex4910 | Keramické kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě hodin, zdobené | Zdobení daných keramických výrobků, pokud vede k sazebnímu zařazení výrobků do jiného čísla než je číslo použitých výrobků |

6401 až6405 | Obuv | Výroba z materiálů každého čísla, kromě sestavování ze svršků, které jsou spojeny s napínací stélkou nebo s jinými částmi podešve čísla KN 6406 |

ex6911 ažex6913 | Keramické kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní předměty; sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky; zdobené | Zdobení daných keramických výrobků, pokud vede k sazebnímu zařazení výrobků d jiného čísla než je číslo použitých výrobků |

ex7117 | Keramická bižuterie, zdobená | Zdobení daných keramických výrobků, pokud vede k sazebnímu zařazení výrobků do jiného čísla než je číslo použitých výrobků |

ex8482 | Kuličková, válečková nebo jehlová ložiska, montovaná | Montáž předcházená tepelnou úpravou, broušení a leštění vnitřních a vnějších kroužků |

ex8520 | Magnetofony, též s reprodukčním zařízením | Výroba, v níž navýšení hodnoty získané v důsledku montáže a případně začlenění dílů pocházejících ze země, kde byla provedena montáž, představuje nejméně 45 % ceny výrobku ze závodu Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, jejichž cena ze závodu představuje více než 35 % ceny výrobku ze závodu Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou zemích, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, které představují větší procentní hodnotu |

ex8527 | Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom pouzdře s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami | Výroba, v níž navýšení hodnoty získané v důsledku montáže a případně začlenění dílů pocházejících ze země, kde byla provedena montáž, představuje nejméně 45 % ceny výrobku ze závodu Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, jejichž cena ze závodu představuje více než 35 % ceny výrobku ze závodu Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou zemích, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, které představují větší procentní hodnotu |

ex8528 | Televizní přijímací přístroje (kromě videomonitorů, televizních projekčních zařízení a videotunerů), též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, avšak bez videofonního záznamového nebo reprodukčního zařízení | Výroba, v níž navýšení hodnoty získané v důsledku montáže a případně začlenění dílů pocházejících ze země, kde byla provedena montáž, představuje nejméně 45 % ceny výrobku ze závodu Není-li pravidlo 45 % splněno, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, jejichž cena ze závodu představuje více než 35 % ceny výrobku ze závodu Je-li pravidlo 35 % splněno ve dvou zemích, má se za to, že přístroj pochází ze země původu dílů, které představují větší procentní hodnotu |

ex8542 | Integrované obvody | Difuzní operace, při nichž jsou integrované obvody formovány na polovodičovém substrátu selektivním zavedením příslušného dopantu |

| | Zpracování nebo opracování prováděné na nepůvodních materiálech, které neuděluje status původu |

ex9009 | Fotokopírovací přístroje s optickým nebo kontaktním systémem | Montáž fotokopírovacích přístrojů spolu s výrobou listů, bubnů, válečků, bočních desek, valivých ložisek, šroubů a matic |

| | Proces nebo operace prováděné na nepůvodních materiálech, které udělují status původu výrobků |

ex9113 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z textilu | Výroba, v níž hodnota všech materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu |

ex9401 a ex9403 | Keramická sedadla (kromě sedadel kódu KN 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti, zdobené | Zdobení daných keramických výrobků, pokud vede k sazebnímu zařazení výrobků do jiného čísla než je číslo použitých výrobků |

ex9405 | Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté, z keramických materiálů, zdobené | Zdobení daných keramických výrobků, pokud vede k sazebnímu zařazení výrobků do jiného čísla než je číslo použitých výrobků |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 12

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 13

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 14

ÚVODNÍ POZNÁMKY KE TŘEM PREFERENČNÍM REŽIMŮM

Viz nařízení Komise (ES) č. 881/2003, Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 15

SEZNAM OPERACÍ ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY KONEČNÝ VÝROBEK MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU (SYSTÉM VŠEOBECNÝCH CELNÍCH PREFERENCÍ)

Viz nařízení Komise (ES) č. 881/2003, Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 16

PRACOVNÍ OPERACE VYŇATÉ Z REGIONÁLNÍ KUMULACE SYSTÉMU VŠEOBECNÝCH CELNÍCH PREFERENCÍ

Pracovní operace jako

- přišití knoflíků a/nebo jiných uzávěrů,

- obšití knoflíkových dírek,

- obroubení konců nohavic a rukávů nebo spodních lemů košil a šatů atd.,

- obroubení kapesníků, stolních textilií atd.,

- našití prýmků a doplňků jako jsou kapsy, nášivky, znaky apod.,

- žehlení a jiná úprava oděvů pro konfekční prodej,

- nebo jakákoli kombinace takových prací.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 17

OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ NA TISKOPISE A

1. Osvědčení o původu zboží na tiskopise A musí odpovídat vzoru uvedenému v této příloze. Použití angličtiny nebo francouzštiny pro poznámky na druhé straně osvědčení není závazné. Osvědčení musí být vyhotovena v angličtině nebo francouzštině. Pokud jsou vyplňována rukou, musí být údaje napsány inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Každé osvědčení musí mít rozměry 210 × 297 mm, přičemž přípustná odchylka je do + 8 mm a do – 5 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí být na pozadí opatřen zeleným gilošovaným vzorem, na němž je patrný jakýkoli pokus o padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

Mají-li osvědčení několik kopií, bude zeleným gilošovaným vzorem na pozadí opatřena pouze hlavní kopie, která je prvopisem.

3. Každé osvědčení musí nést pořadové číslo, tištěné nebo jinak vyznačené, podle kterého může být identifikováno.

+++++ TIFF +++++

NOTES (1988)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia | Norway | European Economic Community: | Ireland |

Austria | Sweden | Belgium | Italy |

Canada | Switzerland | Denmark | Luxembourg |

Finland | United States of America | France | Netherlands |

Japan | | Federal Republic of Germany | Portugal |

New Zealand | | Greece | Spain |

| | | United Kingdom |

People's Republic of Bulgaria | | |

Czechoslovak Socialist Republic | | |

Hungarian People's Republic | | |

Polish People's Republic | | |

Union of Soviet Socialist Republics | | |

+++++ TIFF +++++

Australie | Japon | Communauté économique européenne: | Irlande |

Autriche | Norvège | République fédérale d'Allemagne | Italie |

Canada | Nouvelle-Zélande | Belgique | Luxembourg |

États-Unis d'Amérique | Suède | Danemark | Pays-Bas |

Finlande | Suisse | Espagne | Portugal |

| | France | Royaume-Uni |

| | Grèce | |

République populaire de Bulgarie | | |

République populaire de Pologne | | |

République populaire hongroise | | |

République socialiste tchécoslovaque | | |

Union des Républiques socialistes sociétiques | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 18

TISKOPIS APR

1. Tiskopis APR musí odpovídat vzoru uvedenému v této příloze. Použití angličtiny nebo francouzštiny pro poznámky k tiskopisu APR není závazné. Musí být vyhotoven v angličtině nebo francouzštině. Pokud je psán rukou, musí být vyplněn inkoustem a hůlkovým písmem. Podpis v kolonce 6 tiskopisu musí být napsán rukou.

2. Rozměry tiskopisu APR jsou 210 × 148 mm, přičemž přípustná odchylka je do + 8 mm a do – 5 mm na délku. Použije se bílý papír bez dřevoviny klížený ke psaní o plošné hmotnosti nejméně 64 g/m2.

3. Každý tiskopis musí nést pořadové číslo, tištěné nebo jinak vyznačené, podle kterého může být identifikován.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 19

SEZNAM OPERACÍ ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY KONEČNÝ VÝROBEK MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

(Okupovaná území)

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000,

Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1

.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 20

SEZNAM OPERACÍ ZPRACOVÁNÍ NEBO OPRACOVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY KONEČNÝ VÝROBEK MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU

(Republika Bosna a Hercegovina, Chorvatská republika, Republika Slovinsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie)

Viz nařízení Komise (ES) č. 1602/2000, Úř. věst. L 188, 26.7.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 21

PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ EUR.1 A JEHO POUŽITÍ

1. Průvodní osvědčení EUR.1 je vyhotoveno na tiskopise, jehož vzor je uveden v této příloze. Tiskopis musí být vytištěn v některém z úředních jazyků Společenství. Osvědčení se vyhotoví v jednom z těchto jazyků v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu nebo území vývozu. Pokud je vyplňováno rukou, musí být údaje napsány inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Každé osvědčení má rozměry 210 × 297 mm; přípustná odchylka je od – 5 mm do + 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o plošné hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, který zviditelní jakékoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Příslušné orgány státu nebo území vývozu si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat vytisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 22

TISKOPIS EUR.2

1. Průvodní osvědčení EUR. 2 je vyhotoveno na tiskopise, jehož vzor je uveden v této příloze. Tiskopis musí být vytištěn v některém z úředních jazyků Společenství. Osvědčení se vyhotoví v jednom z těchto jazyků v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu nebo území vývozu. Pokud je vyplňováno rukou, musí být údaje napsány inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Každý tiskopis EUR.2 má rozměry 210 × 148 mm; přípustná odchylka je od – 5 mm do + 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bez dřevoviny a o plošné hmotnosti nejméně 64 g/m2.

3. Příslušné orgány členského státu nebo území vývozu si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat vytisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každý tiskopis musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny pro vyplnění tiskopisu EUR.2

1. Tiskopis EUR.2 může být vystaven pouze pro zboží, které v zemi vývozu splňuje podmínky blíže určené předpisy upravujícími obchod podle kolonky 1 tiskopisu. Tyto předpisy musí být před vyplněním tiskopisu pečlivě prostudovány.

2. V případě zásilky balíkovou poštou připojí vývozce tiskopis k průvodce. V případě zásilky dopisovou poštou přiloží tiskopis do zásilky. Označení "EUR.2" a pořadové číslo tiskopisu musí být uvedeny na zelené celní nálepce celního prohlášení C1 nebo na celním prohlášení C2/CP3.

3. Tyto pokyny neosvobozují vývozce od plnění jakýchkoli jiných formalit, které vyžadují celní nebo poštovní předpisy.

4. Vývozce, který používá tento tiskopis, je povinen předložit příslušným orgánům jakýkoli další doklad, o který případně požádají, a souhlasit s jakoukoli kontrolou jeho účtů a procesů výroby zboží popsaného v kolonce 11 tiskopisu prováděnou těmito orgány.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 23

VYSVĚTLIVKY K CELNÍ HODNOTĚ

První sloupec | Druhý sloupec | | |

Odkaz na ustanovení celního kodexu | Poznámky | | |

Čl. 29 odst. 1 | Cenou, která byla nebo má být skutečně zaplacena, se rozumí cena dováženého zboží. Proto dividendy nebo jiné platby placené kupujícím prodávajícímu, které se nevztahují k dováženému zboží, netvoří součást celní hodnoty. | | |

Čl. 29 odst. 1 písm. a) třetí odrážka | Příkladem takového omezení je případ, kdy prodávající po kupujícím automobilů požaduje, aby je neprodával ani nevystavoval před určitým datem, které představuje začátek modelového roku. | | |

Čl. 29 odst. 1 písm. b) | Některé příklady takových podmínek nebo plnění: a)prodávající stanoví cenu dováženého zboží s podmínkou, že kupující koupí také jiné zboží v určitém množství;b)cena dováženého zboží závisí na ceně nebo cenách, za které kupující dováženého zboží prodává jiné zboží prodávajícímu dováženého zboží;c)cena je stanovena na základě způsobu placení, který nesouvisí s dováženým zbožím, například jsou-li dováženým zbožím polotovary, které prodávající dodal s podmínkou, že obdrží určité množství hotového zboží.Podmínky nebo plnění, které se vztahují k výrobě zboží nebo jeho uvádění na trh, však nejsou důvodem k odmítnutí hodnoty transakce. Například skutečnost, že kupující dodává prodávajícímu technické práce a plány v zemi dovozu, není důvodem k odmítnutí hodnoty transakce pro účely čl. 29 odst. 1. | | |

Čl. 29 odst. 2 | 1.Odst. 2 písm. a) a písm. b) poskytují odlišné prostředky pro zjištění přijatelnosti hodnoty transakce.2.Odst. 2 písm. a) stanoví, že jsou-li kupující a prodávající ve spojení, musí být prověřeny okolnosti prodeje a hodnota transakce je přijata jako celní hodnota za předpokladu, že spojení neovlivnilo cenu. Není třeba prověřovat okolnosti vždy, když jsou kupující a prodávající ve spojení. Prověření se vyžaduje pouze tehdy, jsou-li tu pochybnosti o přijatelnosti ceny. Nemají-li celní orgány o přijatelnosti ceny pochybnosti, může být přijata, aniž by od deklaranta požadovaly další informace. Celní orgány mohly například spojení prověřit již dříve nebo již mohou mít podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohly se již tímto prověřením nebo informacemi přesvědčit, že spojení neovlivnilo cenu.3.Nemohou-li celní orgány přijmout hodnotu transkace bez dalšího šetření, mají poskytnout deklarantovi příležitost, aby předložil další podrobné informace, které potřebují k prověření okolností prodeje, a v této souvislosti by měly být celní orgány připraveny prověřit příslušné stránky převodu včetně způsobu, jakým kupující a prodávající uspořádávají své obchodní vztahy, a způsobu, kterým se dospělo k dané ceně, aby určily, zda ji spojení ovlivnilo. Lze-li prokázat, že kupující a prodávající, ačkoli jsou ve spojení ve smyslu článku 143 tohoto nařízení, kupují a prodávají mezi sebou, jako kdyby ve spojení nebyli, dokazuje to, že cena nebyla spojením ovlivněna. Byla-li například cena dohodnuta způsobem, který odpovídá běžné praxi stanovování cen v daném průmyslovém odvětví, nebo způsobem, jímž prodávající sjednává prodejní ceny pro kupující, s nimiž ve spojení není, dokazuje to, že cena nebyla spojením ovlivněna. Dalším příkladem je stav, kdy je prokázáno, že cena je přiměřená k zajištění úhrady všech nákladů a k dosažení zisku, který odpovídá celkovému zisku dosaženému podnikem za reprezentativní období (například za rok) při prodeji zboží téže povahy nebo téhož druhu, což dokazuje, že cena nebyla ovlivněna.4.Odst. 2 písm. b) poskytuje deklarantovi příležitost, aby prokázal, že hodnota transakce je velmi blízká "testovací" hodnotě, která byla dříve přijata celními orgány, a proto je přijatelná podle článku 29. Je-li některé z měřítek podle odst. 2 písm. b) splněno, není třeba zkoumat otázku ovlivnění podle odst. 2 písm. a). Mají-li již celní orgány dostatek informací, aby došly bez dalšího podrobného šetření k závěru, že některé z měřítek podle odst. 2 písm. b) je splněno, nemají důvod požadovat, aby deklarant prokazoval, že měřítko může být splněno. | | |

Čl. 29 odst. 2 písm. b) | K určení, zda je určitá hodnota "velmi blízká" jiné, se přihlíží k několika činitelům. Mezi ně patří povaha dováženého zboží, povaha samotného průmyslového odvětví, období, ve kterém se zboží dováží, a zda je rozdíl v hodnotách obchodně významný. Protože tyto činitele se mohou v jednotlivých případech lišit, nelze použít ve všech případech jednotný standard, například pevný procentní podíl. Například při zjišťování, zda je hodnota transakce velmi blízká "testovacím" hodnotám uvedeným v čl. 29 odst. 2 písm. b), může být malý rozdíl v hodnotě u jednoho druhu zboží nepřijatelný, zatímco velký rozdíl u jiného druhu zboží může být přijatelný. | | |

Čl. 29 odst. 3 písm. a) | Nepřímou platbou je například úplné nebo částečné uhrazení dluhu prodávajícího kupujícím. | | |

Čl. 30 odst. 2 písm. a)Čl. 30 odst. 2 písm. b) | 1.Při použití těchto ustanovení použijí celní orgány pokud možno prodej stejného nebo případně podobného zboží na stejné obchodní úrovni a v zásadně stejném množství jako hodnocené zboží. Nenajde-li se takový prodej, lze použít prodej stejného nebo případně podobného zboží uskutečněný za jedné z těchto tří podmínek:a)prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odlišném množství;b)prodej na odlišné obchodní úrovni, ale v zásadně stejném množství, neboc)prodej na odlišné obchodní úrovni a v odlišném množství.2.Najde-li se prodej za jedné z těchto tří podmínek, provedou se úpravy, by se přihlédloa)pouze k činitelům množství;b)pouze k činitelům obchodní úrovně, neboc)k činiteli obchodní úrovně i k činiteli množství.3.Podmínkou úpravy odůvodněné odlišnou obchodní úrovní nebo odlišným množstvím je, že se provádí, bez ohledu na to, zda vede ke zvýšení nebo snížení hodnoty, pouze na základě provedeného důkazu, který jasně prokáže, že je přiměřená a přesná, například podle platných ceníků obsahujících ceny, které se vztahují k různým úrovním nebo různým množstvím. Skládá-li se hodnocené dovážené zboží například z dodávky o 10 jednotkách a jediné stejné nebo podobné dovážené zboží, pro které existuje hodnota transakce, bylo prodáno v množství 500 jednotek a bylo uznáno, že prodávající poskytuje množstevní slevy, může se potřebná úprava provést odkazem s použitím ceníku prodávajícího a ceny, která se vztahuje na prodej 10 jednotek. Přitom není třeba, aby se prodej uskutečnil v množství po 10 jednotkách, pokud je zjištěno podle prodejů jiných množství, že ceník je skutečný a pravdivý. Není-li tu však takové objektivní měřítko, není určení celní hodnoty podle čl. 30 odst. 2 písm. a) a písm. b) vhodné. | | |

Čl. 30 odst. 2 písm. d) | 1.Celní hodnota se podle tohoto ustanovení určuje zpravidla na základě informací, které jsou snadno dostupné ve Společenství. K určení vypočtené hodnotu však může být třeba prověřit náklady na výrobu hodnoceného zboží a jiné informace, které je nutno opatřit mimo Společenství. Mimo to nebude ve většině případů výrobce zboží podléhat pravomoci orgánů členských států. Použití metody vypočtené hodnoty je všeobecně omezeno na případy, kdy jsou kupující a prodávající ve spojení a výrobce je ochoten sdělit orgánům země dovozu údaje potřebné ke zjištění nákladů a umožnit jim v případě potřeby pozdější ověření.2."Cena nebo hodnota" zmíněná v čl. 30 odst. 2 písm. d) první odrážce se určuje na základě údajů týkajících se výroby hodnoceného zboží, které jsou poskytnuty výrobcem nebo jeho jménem. Zakládá se na obchodním účetnictví výrobce, pokud je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami uplatňovanými v zemi výroby zboží.3."Částka pro zisk a všeobecné výdaje" zmíněná v čl. 30 odst. 2 písm. d) druhé odrážce se určuje na základě informací poskytnutých výrobcem nebo jeho jménem, pokud jeho číselné údaje nejsou v rozporu s číselnými údaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží téže povahy nebo téhož druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovaným v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu.4.Žádné náklady ani hodnota položek podle tohoto článku se při určování vypočtené hodnoty nezapočítávají dvakrát.5.V této souvislosti je nutno poznamenat, že "částku pro zisk a všeobecné výdaje" je třeba brát jako celek. Vyplývá z toho, že je-li v některém zvláštním případě zisk výrobce nízký a všeobecné výdaje vysoké, mohou být jeho zisk a všeobecné výdaje vzaty dohromady přesto v souladu se ziskem a výdaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží téže povahy nebo téhož druhu. To se může například stát, uvádí-li se výrobek na trh Společenství a výrobce se spokojí s žádným nebo nízkým ziskem, aby vyrovnal vysoké všeobecné výdaje spojené s uváděním na trh. Může-li výrobce prokázat, že se spokojuje s nízkým ziskem při prodeji dováženého zboží kvůli určitým obchodním okolnostem, přihlíží se k jeho skutečným částkám zisku, jestliže je může odůvodnit platnými obchodními důvody a jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto průmyslového odvětví. To se může například stát, byli-li výrobci donuceni snížit dočasně ceny v důsledku nepředvídatelného poklesu poptávky nebo prodávají-li zboží na doplnění řady zboží vyráběného v zemi dovozu a spokojují se s nízkým ziskem, aby si zachovali schopnost soutěže. Nejsou-li částky zisku a všeobecných výdajů poskytnuté výrobcem v souladu se ziskem a všeobecnými výdaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží téže povahy nebo téhož druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovaným výrobci v zemi vývozu pro vývoz do země dovozu, může se částka zisku a všeobecných výdajů zakládat na jiných platných informacích, než jsou informace poskytnuté výrobcem zboží nebo jeho jménem.6.Zda je určité zboží "téže povahy nebo téhož druhu" jako ostatní zboží, se určuje jednotlivě s přihlédnutím k daným okolnostem. Při určování obvyklého zisku a všeobecných výdajů podle čl. 30 odst. 2 písm. d) se prověřuje prodej na vývoz do země dovozu u nejužší skupiny nebo řady zboží, která zahrnuje hodnocené zboží a pro kterou lze získat nezbytné informace. Pro účely čl. 30 odst. 2 písm. d) musí "zboží téže povahy nebo téhož druhu" pocházet ze stejné země jako hodnocené zboží. | | |

Čl. 31 odst. 1 | 1.Celní hodnoty určované podle čl. 31 odst. 1 se mají co nejvíce zakládat na dříve určených celních hodnotách.2.Podle čl. 31 odst. 1 mají být použity metody hodnocení vymezené v článku 29 a čl. 30 odst. 2, avšak přiměřená pružnost používání při uplatňování metod je v souladu s cíli a s ustanoveními čl. 31 odst. 1.3.Některé příklady přiměřené pružnosti:a)stejné zboží – požadavek, aby stejné zboží bylo vyváženo ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou dobu jako hodnocené zboží, může být vykládán pružně; podkladem pro určení celní hodnoty může být stejné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu hodnoceného zboží; mohou být použity celní hodnoty stejného dováženého zboží již určené podle čl. 30 odst. 2 písm. c) a d);b)podobné zboží – požadavek, aby podobné zboží bylo vyváženo ve stejnou dobu nebo přibližně ve stejnou dobu jako hodnocené zboží, může být vykládán pružně; podkladem pro určení celní hodnoty může být podobné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu hodnoceného zboží; mohou být použity celní hodnoty podobného dováženého zboží již určené podle čl. 30 odst. 2 písm. c) a d);c)odvozující metoda – požadavek, aby zboží bylo prodáváno "v nezměněném stavu" v čl. 152 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, může být vykládán pružně; lhůta "90 dnů" může být uplatňována pružně. | | |

Čl. 32 odst. 1 písm. b) bod ii) | 1.Při přičítání položek uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. b) bodě ii) k dováženému zboží rozhodují dva zřetele, totiž hodnota samotné položky a způsob, jakým se tato hodnota přičítá k dováženému zboží. Přičítání položek musí být prováděno přiměřeně podle okolností a v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami.2.Pokud jde o hodnotu položky, získá-li kupující položku od prodávajícího, se kterým není ve spojení, za určité náklady, jsou hodnotou položky tyto náklady. Pokud položku zhotovil kupující nebo osoba, která je s ním ve spojení, jsou jeho hodnotou náklady na její zhotovení. Jestliže položku kupující používal již dříve, bez ohledu na to, zda ji získal nebo zhotovil, snižují se původní náklady na její pořízení nebo zhotovení přiměřeně jejímu použití, aby se dospělo k hodnotě položky.3.Jakmile byla hodnota položky určena, je nutné tuto hodnotu přičíst k dováženému zboží. Jsou tu různé možnosti. Hodnota může být například přičtena k první dodávce, pokud si kupující přeje platit clo z celé hodnoty najednou. Jako jiný příklad může kupující žádat, aby hodnota byla přičtena k počtu jednotek vyrobených až do doby první dodávky. Jako další příklad může kupující žádat, aby hodnota byla přičtena na celou předpokládanou produkci, pokud na tuto produkci existují smlouvy nebo pevné závazky. Metoda přičítání závisí na dokumentaci, kterou kupující poskytne.4.Pro ilustraci uvedeného dodává například kupující výrobci formu k použití při výrobě dováženého zboží a uzavře s ním kupní smlouvu na 10000 jednotek. Do obdržení první dodávky 1000 jednotek výrobce již vyrobil 4000 jednotek. Kupující může požádat celní orgány, aby rozdělily hodnotu formy na 1000, 4000 nebo 10000 jednotek. | | |

Čl. 32 odst. 1 písm. b) bod iv) | 1.Přičtené částky pro položky blíže určené v čl. 32 odst. 1 písm. b) bodě iv) se mají zakládat na objektivních a vyčíslitelných údajích. Aby se pro deklaranta i celní orgány usnadnilo určování přičítaných hodnot, mělo by se pokud možno použít snadno použitelných údajů z obchodní evidence kupujícího.2.Pro položky dodané kupujícím, které si zakoupil nebo najal, se přičítají náklady na koupi nebo nájem. U veřejně přístupných položek se přičtou pouze náklady na pořízení jejich kopií.3.Jak snadno mohou být vypočteny přičítané hodnoty, závisí na struktuře daného podniku, jeho řídící praxi a účetních metodách.4.Je například možné, že podnik, který dováží různé výrobky z několika zemí, vede účetnictví svého projektového střediska mimo zemi dovozu tak, že může přesně prokázat náklady připočítatelné k danému výrobku. V těchto případech lze provést patřičnou úpravu přímo podle článku 32.5.V jiném případě může podnik přenést náklady na projektové středisko mimo zemi dovozu do všeobecných výdajů, aniž by je přičítal k určitému výrobku. V tomto případě lze provést patřičnou úpravu podle článku 32 u dováženého zboží rozdělením celkových nákladů střediska na celou výrobu, která využívá činnosti projektového střediska, a přičtením těchto rozdělených nákladů k hodnotě dovozu jednotlivých výrobků podle počtu jednotek.6.Odchylky od uvedených okolností samozřejmě vyžadují, aby při určování správné metody přičítání byly brány v úvahu rozličné činitele.7.Jestliže zhotovení dané položky zahrnuje několik zemí a delší období, měla by se úprava omezit na hodnotu k tomuto prvku skutečně přidanou mimo Společenství. | | |

Čl. 32 odst. 1 písm. c) | Úhrada licenčních poplatků podle čl. 32 odst. 1 písm. c) může mimo jiné zahrnovat platby týkající se patentů, ochranných známek a autorských práv. | | |

Čl. 32 odst. 2 | Neexistují-li objektivní a vyčíslitelné údaje o částkách, které mají být přičteny podle článku 32, nelze hodnotu transakce určit podle článku 29. Tak tomu je například u licenčních poplatků, které se platí na základě prodejní ceny v zemi dovozu jednoho litru určitého výrobku, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu přeměněn na roztok. Zakládá-li se poplatek částečně na dováženém zboží a částečně na jiných činitelích, které nesouvisejí s dováženým zbožím (je-li například dovážené zboží smíšeno s domácími přísadami a nedá se již samostatně ztotožnit nebo nedají-li se licenční poplatky odlišit od zvláštních finančních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by nevhodné pokoušet se přičítat částku odpovídající těmto licenčním poplatkům. Zakládají-li se však licenční poplatky pouze na dováženém zboží a dají-li se snadno vyčíslit, může se tato částka přičítat k ceně, která byla nebo má být skutečně zaplacena. | | |

Čl. 143 odst. 1 písm. e) | Osoba se považuje za kontrolující jinou osobu, je-li z právního nebo provozního hlediska v postavení, jež jí dovoluje omezovat nebo usměrňovat druhou osobu. | | |

Čl. 150 odst. 1Čl. 151 odst. 1 | Výraz "a/nebo" umožňuje pružnost při používání prodejů a provádění nezbytných úprav v každé ze tří podmínek uvedených v bodě 1 vysvětlivek k čl. 30 odst. 2 písm. a) a b) kodexu. | | |

Čl. 152 odst. 1 písm. a) bod i) | 1."Zisk a všeobecné výdaje" je třeba brát jako celek. Číselný údaj pro účely tohoto odpočtu se stanoví na základě informací poskytnutých deklarantem, nejsou-li jeho číselné údaje v rozporu s údaji vyplývajícími z prodejů dováženého zboží téže povahy nebo téhož druhu v zemi dovozu. Jsou-li deklarantovy číselné údaje v rozporu s těmito údaji, může se částka pro zisk a všeobecné výdaje zakládat na jiných platných informacích, než jsou informace poskytnuté deklarantem.2.Při určování provizí nebo obvyklých zisků a všeobecných výdajů podle tohoto ustanovení se otázka, zda je určité zboží téže povahy nebo téhož druhu jako jiné zboží, řeší jednotlivě s ohledem na dané okolnosti. Je třeba zkoumat prodeje v zemi dovozu nejužší skupiny nebo řady dováženého zboží téže povahy nebo téhož druhu, která zahrnuje hodnocené zboží a pro které lze získat potřebné informace. Pro účely tohoto ustanovení zahrnuje "zboží téže povahy nebo téhož druhu" zboží dovážené ze stejné země jako hodnocené zboží i zboží dovážené z jiných zemí. | | |

Čl. 152 odst. 2 | 1.Použije-li se tato metoda určování celní hodnoty, musí se odpočty za hodnotu přidanou dalším zpracováním zakládat na objektivních a vyčíslitelných údajích, které se vztahují k nákladům na tuto práci. Výpočty se provedou na podkladě vzorců, návodů, výpočetních metod a jiných postupů uznávaných v daném průmyslovém odvětví.2.Tuto metodu určování celní hodnoty nelze zpravidla uplatnit, ztrácí-li dovážené zboží dalším zpracováním svou totožnost. Mohou se však vyskytnout případy, kdy sice dovážené zboží ztrácí svou totožnost, ale hodnota přidaná zpracováním se dá zjistit přesně bez přílišných obtíží.Naproti tomu se také mohou vyskytovat případy, kdy si dovážené zboží zachovává svou totožnost, avšak tvoří tak malou složku zboží prodávaného v zemi dovozu, že použití této metody určování celní hodnoty by bylo neodůvodněné. Vzhledem k uvedenému je nutno každou situaci tohoto druhu posuzovat jednotlivě. | | |

Prodané množství | Jednotková cena | Počet prodejů | Celkové množství prodané za každou cenu |

1 až 10 jednotek | 100 | 10 prodejů po 5 jednotkách 5 prodejů po 3 jednotkách | 65 |

11 až 25 jednotek | 95 | 5 prodejů po 11 jednotkách | 55 |

Nad 25 jednotek | 90 | 1 prodej po 30 jednotkách 1 prodej po 50 jednotkách | 80 |

Největší počet jednotek prodaných za jednu cenu je 80; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 90.

2. V jiném příkladě došlo ke dvěma prodejům. V prvním prodeji se prodá 500 jednotek za cenu 95 měnových jednotek za kus. V druhém prodeji se prodá 400 jednotek za cenu 90 měnových jednotek za kus. V tomto příkladu je největší počet prodaných jednotek za jednu cenu 500; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 95.

3. Třetím příkladem je situace, kdy se různá množství prodávají za různé ceny

a) Prodej

Prodané množství | Jednotková cena |

40 jednotek | 100 |

30 jednotek | 90 |

15 jednotek | 100 |

50 jednotek | 95 |

25 jednotek | 105 |

35 jednotek | 90 |

5 jednotek | 100 |

b) Celkem

Celkové prodané množství | Jednotková cena |

65 | 90 |

50 | 95 |

60 | 100 |

25 | 105 |

V tomto příkladu je největší počet prodaných jednotek za jednu cenu 65; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 90.

| | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 24

POUŽITÍ VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH ÚČETNÍCH ZÁSAD K URČOVÁNÍ CELNÍ HODNOTY

1. "Všeobecně uznávané účetní zásady" se vztahují na uznanou shodu nebo podstatnou směrodatnou podporu v dané zemi a v daném čase, pokud jde o to, které hospodářské zdroje a závazky mají být zaznamenávány jako aktiva a pasiva, které změny aktiv a pasiv mají být zaznamenávány, jak se mají aktiva a pasiva a jejich změny měřit, které informace se mají zveřejňovat a jakým způsobem a jaké finanční výkazy je třeba vypracovávat. Tyto normy mohou být širokými vůdčími zásadami s obecnou působností i podrobnými pokyny a postupy.

2. Pro účely ustanovení o určování celní hodnoty využívají příslušné celní orgány informace připravené způsobem, který je v souladu s účetními zásadami všeobecně uznávanými v dané zemi, které se vztahují k danému článku. Například určení obvyklého zisku a všeobecných výdajů podle čl. 152 odst. 1 písm. a) bodu i) tohoto nařízení se provádí za použití informací připravených způsobem, který je v souladu s všeobecně uznávanými účetními zásadami země dovozu. Avšak určení obvyklého zisku a všeobecných výdajů podle čl. 30 odst. 2 písm. d) kodexu se provádí za použití informací připravených způsobem, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami země výroby. Dalším příkladem je určování položky podle čl. 32 odst. 1 písm. b) bodu ii) kodexu prováděné v zemi dovozu, které se provádí za použití informací připravených způsobem, který je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami této země.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 25

NÁKLADY NA LETECKOU PŘEPRAVU, KTERÉ SE ZAHRNUJÍ DO CELNÍ HODNOTY

Úvod

1. Následující tabulka uvádí

a) třetí země uvedené podle kontinentů (sloupec 1);

b) letiště odletu v třetích zemích (sloupec 2);

c) letiště příletu ve Společenství s procentními podíly, která zastupují část nákladů na leteckou přepravu, která se zahrnuje do celní hodnoty (sloupec 3 a následující).

2. Je-li zboží přepravováno na letiště nebo z letišť, která nejsou v následující tabulce uvedena, jiných než letiště uvedená v bodě 3, použije se procentní podíl stanovený pro letiště, které je nejblíže letišti odletu či příletu.

3. Pokud jde o francouzské zámořské departementy Guadeloupe, Guyane, Martinique a Réunion, jejichž letiště nejsou v tabulce obsažena, použijí se tato pravidla:

a) u zboží přepravovaného přímo do těchto míst z třetích zemí se do celní hodnoty zahrnují veškeré náklady na leteckou dopravu;

b) u zboží přepravovaného do evropské části Společenství z třetích zemí a překládaného nebo vykládaného v některém z těchto míst se do celní hodnoty zahrnují náklady na leteckou dopravu, které vznikly na základě přepravy zboží pouze v místě překládky nebo vykládky;

c) u zboží přepravovaného do těchto míst ze třetích zemí a překládaného nebo vykládaného na letišti v evropské části Společenství se do celní hodnoty zahrnují náklady na leteckou dopravu, které vyplývají z použití procentních podílů uvedených v následující tabulce pro náklady, které vznikly při přepravě zboží z odletového letiště na letiště, kde byla provedena překládka nebo vykládka.

Překládka nebo vykládka musí být potvrzena náležitou indosací celních orgánů na nákladním listu nebo jiném dokumentu o letecké přepravě, s úředním razítkem dotyčného úřadu; není-li toto potvrzení, použije se čl. 163 odst. 6 poslední pododstavec tohoto nařízení.

Procentní část nákladů na leteckou přepravu, která se zahrnuje do celní hodnoty

SEZNAM I (Spolková republika Německo)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Berlín | Brémy | Drážďany | Düsseldorf /Kolín n. R. | Frankfurt n. M. | Hamburk | Hannover | Lipsko | Mnichov | Norimberk | Rostock-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 62 | 59 | 67 | 67 | 73 | 58 | 62 | 67 | 90 | 79 | 57 | 77 |

Arménie | | viz Asie | | | | | | | | | | | |

Bělorusko | všechna letiště | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 64 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 47 | 44 | 57 | 50 | 57 | 43 | 47 | 59 | 82 | 66 | 42 | 64 |

Bulharsko | všechna letiště | 55 | 46 | 62 | 47 | 52 | 47 | 49 | 57 | 66 | 60 | 48 | 56 |

Černá Hora | všechna letiště | 46 | 39 | 53 | 40 | 45 | 39 | 41 | 49 | 61 | 53 | 40 | 50 |

Česká republika | Ostrava | 61 | 44 | 79 | 47 | 61 | 42 | 49 | 61 | 41 | 55 | 43 | 36 |

Praha | 28 | 14 | 71 | 24 | 36 | 16 | 22 | 40 | 44 | 29 | 17 | 26 |

Estonsko | všechna letiště | 39 | 32 | 33 | 26 | 26 | 34 | 31 | 32 | 25 | 27 | 39 | 25 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 |

Finsko | Helsinki, Lappeenranta, Jiväskylä, Pori, Tampere | 72 | 70 | 70 | 59 | 57 | 76 | 69 | 70 | 47 | 51 | 79 | 52 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 78 | 77 | 77 | 67 | 65 | 82 | 76 | 77 | 56 | 59 | 84 | 60 |

Maarianhamina, Turku | 67 | 63 | 63 | 51 | 49 | 70 | 61 | 63 | 54 | 60 | 73 | 45 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | viz Asie | | | | | | | | | | | | |

Chorvatsko | všechna letiště | 12 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | 23 | 17 | 10 | 15 |

Island | všechna letiště | 44 | 47 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43 |

Kypr | viz Asie | | | | | | | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 61 |

Lotyšsko | všechna letiště | 93 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 82 | 76 | 92 | 70 |

Maďarsko | všechna letiště | 22 | 16 | 28 | 16 | 19 | 17 | 18 | 24 | 27 | 24 | 16 | 21 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 52 | 44 | 58 | 45 | 51 | 44 | 47 | 54 | 65 | 58 | 45 | 55 |

Malta | všechna letiště | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |

Moldavsko | všechna letiště | 95 | 84 | 95 | 54 | 58 | 86 | 87 | 94 | 68 | 66 | 91 | 60 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 76 | 74 | 72 | 65 | 63 | 79 | 74 | 72 | 58 | 62 | 80 | 60 |

Bergen | 39 | 38 | 35 | 64 | 63 | 42 | 38 | 35 | 27 | 29 | 43 | 56 |

Kristiansand | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 |

Oslo | 53 | 51 | 50 | 39 | 38 | 58 | 50 | 50 | 33 | 37 | 59 | 34 |

Stavanger | 30 | 29 | 26 | 58 | 57 | 33 | 28 | 28 | 19 | 21 | 34 | 50 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 89 | 70 | 79 | 61 | 63 | 74 | 75 | 79 | 85 | 67 | 73 | 59 |

Poznaň | 65 | 42 | 57 | 33 | 35 | 47 | 48 | 45 | 73 | 39 | 42 | 31 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 83 | 62 | 81 | 52 | 54 | 66 | 67 | 69 | 80 | 58 | 67 | 50 |

Rakousko | Innsbruck | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | 10 | 3 | 9 |

Klagenfurt | 21 | 18 | 21 | 21 | 28 | 18 | 21 | 21 | 61 | 38 | 17 | 35 |

Linz | 13 | 11 | 18 | 13 | 18 | 11 | 13 | 18 | 46 | 25 | 10 | 23 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vienna | 25 | 25 | 30 | 29 | 38 | 23 | 27 | 38 | 74 | 52 | 24 | 48 |

Rumunsko | všechna letiště | 53 | 42 | 60 | 41 | 46 | 43 | 45 | 54 | 58 | 54 | 46 | 49 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 96 | 87 | 96 | 81 | 83 | 89 | 89 | 85 | 96 | 85 | 85 | 80 |

Petrohrad | 93 | 85 | 93 | 74 | 71 | 91 | 83 | 92 | 68 | 71 | 92 | 66 |

Moskva, Orel, Voroněž | 95 | 83 | 95 | 77 | 79 | 86 | 86 | 95 | 96 | 81 | 94 | 76 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 98 | 93 | 98 | 90 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | 92 | 96 | 90 |

Omsk, Sverdlovsk | 98 | 90 | 98 | 86 | 87 | 92 | 92 | 96 | 97 | 89 | 96 | 85 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 75 | 57 | 88 | 33 | 35 | 54 | 61 | 75 | 45 | 43 | 60 | 36 |

Slovinsko | všechna letiště | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5 | 9 |

Srbsko | všechna letiště | 40 | 32 | 47 | 33 | 38 | 33 | 35 | 43 | 42 | 45 | 34 | 41 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstadt, Ronneby | 31 | 30 | 25 | 21 | 20 | 37 | 29 | 25 | 16 | 19 | 39 | 17 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 49 | 48 | 42 | 36 | 35 | 55 | 47 | 42 | 29 | 33 | 58 | 31 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 78 | 76 | 69 | 65 | 65 | 81 | 74 | 69 | 67 | 72 | 90 | 61 |

Kristiansand | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 | 26 | 19 | 16 | 11 | 12 | 85 | 11 |

Malmö | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 |

Stockholm | 64 | 57 | 50 | 44 | 44 | 64 | 55 | 50 | 50 | 55 | 71 | 40 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 18 | 17 | 24 | 24 | 32 | 13 | 18 | 24 | 46 | 31 | 12 | 54 |

Ženeva | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 |

Curych | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 24 | 15 | 3 | 23 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 25 | 29 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 46 | 43 | 37 | 43 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 28 | 26 | 21 | 25 |

Izmir | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 27 | 25 | 20 | 24 |

Ukrajina | všechna letiště | 93 | 79 | 93 | 77 | 83 | 82 | 83 | 84 | 94 | 84 | 84 | 80 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 22 | 20 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 28 | 22 | 19 | 30 |

Annaba, Constantine | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 27 | 28 | 31 | 33 | 31 | 27 | 36 |

El Golea | 41 | 39 | 43 | 43 | 46 | 37 | 41 | 43 | 50 | 48 | 39 | 51 |

Angola | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 74 | 76 | 77 | 81 | 79 | 74 | 83 |

Benin | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Botswana | všechna letiště | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Burkina Faso | všechna letiště | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Burundi | všechna letiště | 64 | 61 | 63 | 63 | 64 | 62 | 62 | 63 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Čad | všechna letiště | 63 | 61 | 66 | 64 | 66 | 61 | 63 | 66 | 70 | 68 | 59 | 68 |

Džibutsko | všechna letiště | 59 | 56 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 57 | 63 | 61 | 55 | 60 |

Egypt | všechna letiště | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 26 |

Etiopie | všechna letiště | 55 | 52 | 54 | 54 | 55 | 52 | 53 | 54 | 59 | 57 | 50 | 56 |

Gabun | všechna letiště | 77 | 80 | 80 | 83 | 85 | 76 | 77 | 80 | 85 | 83 | 75 | 88 |

Gambie | všechna letiště | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Ghana | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Guinea | všechna letiště | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Guinea-Bissau | všechna letiště | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Jihoafrická republika | všechna letiště | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Kamerun | všechna letiště | 77 | 80 | 83 | 83 | 85 | 76 | 77 | 83 | 85 | 83 | 76 | 88 |

Kapverdská republika | všechna letiště | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Keňa | všechna letiště | 66 | 63 | 64 | 64 | 66 | 63 | 64 | 64 | 69 | 67 | 61 | 67 |

Komory | všechna letiště | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 71 | 75 |

Kongo | všechna letiště | 73 | 71 | 73 | 74 | 76 | 72 | 73 | 73 | 79 | 77 | 72 | 77 |

Lesotho | všechna letiště | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 73 | 77 |

Libérie | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Libye | Benghází | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 30 | 31 | 32 | 39 | 36 | 29 | 37 |

Sebha | 41 | 40 | 42 | 43 | 45 | 39 | 41 | 42 | 50 | 47 | 38 | 47 |

Tripolis | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 31 | 28 | 22 | 29 |

Madagaskar | všechna letiště | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Malawi | všechna letiště | 69 | 66 | 68 | 68 | 69 | 66 | 67 | 68 | 72 | 70 | 66 | 70 |

Mali | všechna letiště | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Mauretánie | všechna letiště | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Mauritius | všechna letiště | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Maroko | Casablanca | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 37 | 14 | 12 | 15 |

Fez, Rabat | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 |

Ifni | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 27 | 32 |

Tanger, Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mosambik | všechna letiště | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 77 | 75 | 73 | 75 |

Namibie | všechna letiště | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Niger | všechna letiště | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Nigérie | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Rovníková Guinea | všechna letiště | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Rwanda | všechna letiště | 64 | 61 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Senegal | všechna letiště | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Seychely | všechna letiště | 74 | 71 | 74 | 72 | 74 | 71 | 72 | 74 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Sierra Leone | všechna letiště | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Středoafrická republika | všechna letiště | 69 | 68 | 72 | 71 | 72 | 68 | 69 | 72 | 76 | 74 | 68 | 74 |

Somálsko | všechna letiště | 66 | 63 | 64 | 64 | 66 | 63 | 64 | 64 | 69 | 67 | 61 | 67 |

Súdán | všechna letiště | 51 | 48 | 50 | 49 | 51 | 48 | 49 | 50 | 55 | 53 | 48 | 52 |

Svatá Helena | všechna letiště | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Sv. Tomáš a Princův ostrov | všechna letiště | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Svazijsko | všechna letiště | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Tanzanie | všechna letiště | 69 | 66 | 69 | 68 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 66 | 70 |

Togo | všechna letiště | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Tunisko | Djerba | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 | 34 | 37 | 40 | 46 | 42 | 33 | 46 |

Tunis | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 32 | 29 | 22 | 32 |

Uganda | všechna letiště | 64 | 61 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Zair | všechna letiště | 73 | 71 | 73 | 74 | 76 | 72 | 73 | 73 | 79 | 77 | 71 | 77 |

Zambie | všechna letiště | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 72 | 76 | 75 | 70 | 74 |

Zimbabwe | všechna letiště | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 72 | 76 | 75 | 70 | 74 |

III.AMERIKA

1.Severní Amerika

Grónsko | všechna letiště | 63 | 65 | 63 | 66 | 63 | 65 | 63 | 63 | 58 | 60 | 64 | 61 |

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 73 | 79 | 72 | 78 | 78 | 77 | 78 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 |

Gander, Moncton | 55 | 59 | 54 | 60 | 58 | 58 | 57 | 55 | 55 | 56 | 55 | 57 |

Halifax, Montréal, Ottava, Québec, Toronto | 64 | 69 | 63 | 68 | 66 | 67 | 67 | 62 | 62 | 64 | 62 | 65 |

USA | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 65 | 69 | 65 | 68 | 66 | 68 | 68 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 72 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 73 | 72 | 74 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 84 | 86 | 82 | 83 | 83 | 87 | 86 | 84 | 80 | 82 | 86 | 81 |

Honolulu | 84 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 |

Miami | 75 | 77 | 74 | 79 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 76 | 73 | 77 |

Portoriko | 72 | 75 | 73 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 |

2.Střední Amerika

Bahamy | všechna letiště | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Belize | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Bermudy | všechna letiště | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Curaçao | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Dominikánská republika | všechna letiště | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Guatemala | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Haiti | všechna letiště | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Honduras | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Jamajka | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Kostarika | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Kuba | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Malé Antily | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Mexiko | všechna letiště | 77 | 79 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 75 | 76 | 77 | 77 |

Nikaragua | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Panama | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 76 | 75 | 76 | 74 | 74 | 72 | 75 | 73 | 74 |

Panenské ostrovy | viz Malé Antily | | | | | | | | | | | | |

Salvador | všechna letiště | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

3.Jižní Amerika

Argentina | všechna letiště | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Aruba | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Bolívie | všechna letiště | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Brazílie | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Ekvádor | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Guyana | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Chile | všechna letiště | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Kolumbie | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Paraguay | všechna letiště | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Peru | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Surinam | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Trinidad a Tobago | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Uruguay | všechna letiště | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Venezuela | všechna letiště | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

IV.ASIE

Afghánistán | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Arménie | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Bahrajn | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Bangladéš | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 | 69 | 68 | 66 | 68 |

Filipíny | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Gruzie | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Hongkong | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Indie | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Indonésie | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Irák | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Írán | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Izrael | všechna letiště | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 27 |

Japonsko | všechna letiště | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 83 | 85 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Jordánsko | všechna letiště | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Kambodža | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Katar | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Kazachstán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Jižní Korea | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Severní Korea | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 81 | 79 | 81 |

Kuvajt | všechna letiště | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |

Kypr | všechna letiště | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Laos | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Libanon | všechna letiště | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 25 |

Macao | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Malajsie | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Maledivy | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 44 | 40 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 43 | 45 |

Mongolsko | všechna letiště | 99 | 93 | 99 | 90 | 91 | 94 | 94 | 99 | 98 | 92 | 98 | 90 |

Myanmar | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Nepál | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 48 | 46 | 48 | 46 | 48 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Singapur | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | 45 |

Srí Lanka | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 64 | 66 | 63 | 64 | 66 | 68 | 67 | 63 | 67 |

Sýrie | všechna letiště | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Tádžikistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Thajsko | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Turecko | viz Evropa | | | | | | | | | | | | |

Turkmenistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Uzbekistán | všechna letiště | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Vietnam | všechna letiště | 64 | 62 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 63 | 65 |

V.AUSTRÁLIE

A OCEÁNIE | všechna letiště | 79 | 78 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 81 | 80 | 78 | 80 |

SEZNAM II (Benelux)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Brusel | Amsterodam | Lucemburk |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 42 | 40 | 48 |

Arménie | viz Asie | | | |

Bělorusko | všechna letiště | 55 | 58 | 57 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 31 | 30 | 35 |

Bulharsko | všechna letiště | 48 | 46 | 53 |

Černá Hora | všechna letiště | 40 | 38 | 45 |

Česká republika | Ostrava | 42 | 39 | 48 |

Praha | 21 | 19 | 25 |

Estonsko | všechna letiště | 25 | 28 | 25 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 29 | 31 | 26 |

Finsko | Helsinki, Lappeenranta, Jiväskylä, Pori, Tampere | 54 | 58 | 51 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 62 | 66 | 59 |

Maarianhamina, Turku | 47 | 56 | 44 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | viz Asie | | | |

Chorvatsko | všechna letiště | 11 | 10 | 13 |

Island | všechna letiště | 50 | 53 | 47 |

Kypr | viz Asie | | | |

Litva | všechna letiště | 41 | 45 | 41 |

Lotyšsko | všechna letiště | 52 | 53 | 56 |

Maďarsko | všechna letiště | 48 | 47 | 53 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 44 | 43 | 40 |

Malta | všechna letiště | 8 | 7 | 9 |

Moldavsko | všechna letiště | 49 | 49 | 52 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 93 | 84 |

Bergen | 75 | 88 | 65 |

Kristiansand | 66 | 81 | 53 |

Oslo | 85 | 93 | 79 |

Stavanger | 89 | 95 | 84 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 48 | 50 | 51 |

Poznaň | 17 | 18 | 20 |

Štětín | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 37 | 39 | 39 |

Rakousko | Innsbruck | 4 | 3 | 4 |

Klagenfurt | 19 | 17 | 23 |

Linz | 11 | 10 | 14 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 |

Vienna | 26 | 24 | 30 |

Rumunsko | všechna letiště | 45 | 45 | 50 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 74 | 75 | 75 |

Petrohrad | 38 | 41 | 38 |

Moskva, Orel, Voroněž | 71 | 73 | 72 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 87 | 88 | 88 |

Omsk, Sverdlovsk | 82 | 84 | 83 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 25 | 26 | 28 |

Slovinsko | všechna letiště | 9 | 8 | 11 |

Srbsko | všechna letiště | 30 | 29 | 34 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstadt, Ronneby | 16 | 19 | 17 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 32 | 37 | 30 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 62 | 70 | 59 |

Kristiansand | 12 | 14 | 10 |

Malmö | 4 | 4 | 3 |

Stockholm | 41 | 51 | 38 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 |

Bern | 20 | 17 | 22 |

Ženeva | 2 | 2 | 3 |

Curych | 4 | 3 | 3 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 9 | 9 | 9 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 25 | 25 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 37 | 37 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 21 | 23 |

Izmir | 21 | 20 | 22 |

Ukrajina | všechna letiště | 65 | 67 | 66 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 25 | 22 | 27 |

Annaba, Constantine | 32 | 30 | 36 |

El Golea | 41 | 38 | 43 |

Angola | všechna letiště | 80 | 79 | 82 |

Benin | všechna letiště | 66 | 65 | 67 |

Botswana | všechna letiště | 74 | 74 | 75 |

Burkina Faso | všechna letiště | 47 | 46 | 48 |

Burundi | všechna letiště | 61 | 61 | 62 |

Čad | všechna letiště | 70 | 67 | 72 |

Džibutsko | všechna letiště | 56 | 55 | 57 |

Egypt | všechna letiště | 23 | 22 | 24 |

Etiopie | všechna letiště | 52 | 51 | 53 |

Gabun | všechna letiště | 83 | 81 | 86 |

Gambie | všechna letiště | 31 | 30 | 31 |

Ghana | všechna letiště | 66 | 65 | 67 |

Guinea | všechna letiště | 40 | 39 | 40 |

Guinea-Bissau | všechna letiště | 40 | 39 | 40 |

Jihoafrická republika | všechna letiště | 74 | 74 | 75 |

Kamerun | všechna letiště | 83 | 81 | 86 |

Kapverdská republika | všechna letiště | 31 | 30 | 31 |

Keňa | všechna letiště | 63 | 62 | 64 |

Komory | všechna letiště | 71 | 71 | 72 |

Kongo | všechna letiště | 78 | 76 | 80 |

Lesotho | všechna letiště | 74 | 74 | 75 |

Libérie | všechna letiště | 40 | 39 | 40 |

Libye | Benghází | 32 | 30 | 34 |

Sebha | 41 | 40 | 44 |

Tripolis | 24 | 23 | 27 |

Madagaskar | všechna letiště | 71 | 71 | 72 |

Malawi | všechna letiště | 66 | 66 | 67 |

Mali | všechna letiště | 47 | 46 | 48 |

Maroko | Casablanca | 17 | 14 | 17 |

Fez, Rabat | 16 | 15 | 16 |

Ifni | 32 | 31 | 32 |

Tanger, Tetuan | 0 | 0 | 0 |

Mauretánie | všechna letiště | 31 | 30 | 31 |

Mauritius | všechna letiště | 71 | 71 | 72 |

Mosambik | všechna letiště | 72 | 71 | 73 |

Namibie | všechna letiště | 74 | 74 | 75 |

Niger | všechna letiště | 47 | 46 | 48 |

Nigérie | všechna letiště | 66 | 65 | 67 |

Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 66 | 65 | 67 |

Rovníková Guinea | všechna letiště | 88 | 86 | 88 |

Rwanda | všechna letiště | 61 | 61 | 62 |

Senegal | všechna letiště | 31 | 30 | 31 |

Seychelly | všechna letiště | 71 | 71 | 72 |

Sierra Leone | všechna letiště | 40 | 39 | 40 |

Somálsko | všechna letiště | 63 | 62 | 64 |

Středoafrická republika | všechna letiště | 73 | 77 | 75 |

Súdán | všechna letiště | 48 | 47 | 49 |

Svatá Helena | všechna letiště | 88 | 86 | 88 |

Sv. Tomáš a Princův ostrov | všechna letiště | 88 | 86 | 88 |

Svazijsko | všechna letiště | 74 | 74 | 75 |

Tanzanie | všechna letiště | 66 | 66 | 67 |

Togo | všechna letiště | 66 | 65 | 67 |

Tunisko | Djerba | 32 | 30 | 34 |

Tunis | 18 | 16 | 19 |

Uganda | všechna letiště | 61 | 61 | 62 |

Zair | všechna letiště | 78 | 76 | 80 |

Zambie | všechna letiště | 71 | 70 | 72 |

Zimbabwe | všechna letiště | 71 | 70 | 72 |

III.AMERIKA

1.Severní Amerika

Grónsko | všechna letiště | 68 | 68 | 65 |

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 81 | 81 | 78 |

Gander, Moncton | 62 | 62 | 60 |

Halifax, Montréal, Ottava, Québec, Toronto | 70 | 70 | 68 |

USA | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 71 | 71 | 68 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 77 | 76 | 76 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 90 | 91 | 88 |

Honolulu | 89 | 89 | 87 |

Miami | 80 | 80 | 79 |

Portoriko | 79 | 79 | 76 |

2.Střední Amerika

Bahamy | všechna letiště | 76 | 76 | 73 |

Belize | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Bermudy | všechna letiště | 76 | 76 | 73 |

Curaçao | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Dominikánská republika | všechna letiště | 76 | 76 | 73 |

Guatemala | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Haiti | všechna letiště | 76 | 76 | 73 |

Honduras | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Jamajka | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Kostarika | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Kuba | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Malé Antily | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Mexiko | všechna letiště | 79 | 79 | 78 |

Nikaragua | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Panama | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

Panenské ostrovy | viz Malé Antily | | | |

Salvador | všechna letiště | 79 | 79 | 77 |

3.Jižní Amerika

Argentina | všechna letiště | 76 | 76 | 76 |

Aruba | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Bolívie | všechna letiště | 76 | 76 | 76 |

Brazílie | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Ekvádor | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Guyana | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Chile | všechna letiště | 76 | 76 | 76 |

Kolumbie | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Paraguay | všechna letiště | 76 | 76 | 76 |

Peru | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Surinam | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Trinidad a Tobago | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

Uruguay | všechna letiště | 76 | 76 | 76 |

Venezuela | všechna letiště | 79 | 79 | 79 |

IV.ASIE

Afghánistán | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Arménie | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Bahrajn | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Bangladéš | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Barma | viz Myanmar | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | |

Čína | všechna letiště | 64 | 62 | 61 |

Filipíny | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Gruzie | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Hongkong | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Indie | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Indonésie | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Irák | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Írán | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Izrael | všechna letiště | 23 | 23 | 23 |

Japonsko | všechna letiště | 82 | 83 | 82 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Jordánsko | všechna letiště | 24 | 25 | 24 |

Kambodža | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Katar | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Kazachstán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Jižní Korea | všechna letiště | 77 | 78 | 77 |

Severní Korea | všechna letiště | 77 | 78 | 77 |

Kuvajt | všechna letiště | 28 | 28 | 28 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 8 | 8 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Laos | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Libanon | všechna letiště | 22 | 22 | 21 |

Macao | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Malajsie | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Maledivy | všechna letiště | 68 | 68 | 67 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Mongolsko | všechna letiště | 87 | 87 | 85 |

Myanmar | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Nepál | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | |

Pákistán | všechna letiště | 47 | 47 | 46 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Singapur | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 41 | 41 | 40 |

Srí Lanka | všechna letiště | 68 | 68 | 67 |

Sýrie | všechna letiště | 24 | 25 | 24 |

Tádžikistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Thajsko | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 78 | 78 | 78 |

Turecko | viz Evropa | | | |

Turkmenistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Uzbekistán | všechna letiště | 77 | 77 | 77 |

Vietnam | všechna letiště | 57 | 57 | 56 |

V.AUSTRÁLIE

A OCEÁNIE | všechna letiště | 78 | 79 | 78 |

SEZNAM III (Francie)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseille | Nantes | Paříž | Štrasburk | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 51 | 44 | 57 | 54 | 43 | 52 | 63 | 46 |

Arménie | viz Asie | | | | | | | | |

Bělorusko | všechna letiště | 51 | 47 | 59 | 53 | 49 | 59 | 65 | 51 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 19 | 26 | 39 | 21 | 25 | 30 | 37 | 16 |

Bulharsko | všechna letiště | 74 | 40 | 51 | 53 | 38 | 41 | 52 | 43 |

Černá Hora | všechna letiště | 42 | 35 | 48 | 44 | 34 | 42 | 53 | 37 |

Česká republika | Ostrava | 28 | 24 | 34 | 29 | 26 | 34 | 41 | 26 |

Praha | 12 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 19 | 11 |

Estonsko | všechna letiště | 57 | 52 | 65 | 59 | 55 | 64 | 70 | 55 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 18 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 22 | 20 |

Finsko | Helsinki, Lappeenranta, Jiväskylä, Pori, Tampere | 35 | 37 | 42 | 38 | 39 | 47 | 39 | 36 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 43 | 45 | 50 | 46 | 48 | 55 | 47 | 44 |

Maarianhamina, Turku | 29 | 31 | 35 | 31 | 33 | 40 | 44 | 29 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | viz Asie | | | | | | | | |

Chorvatsko | všechna letiště | 17 | 13 | 20 | 18 | 13 | 18 | 26 | 14 |

Island | všechna letiště | 40 | 48 | 48 | 44 | 53 | 57 | 48 | 45 |

Kypr | viz Asie | | | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 51 | 35 | 44 | 41 | 37 | 44 | 54 | 36 |

Lotyšsko | všechna letiště | 47 | 38 | 50 | 46 | 37 | 44 | 57 | 38 |

Maďarsko | všechna letiště | 25 | 10 | 14 | 18 | 10 | 12 | 18 | 10 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 43 | 43 | 55 | 46 | 41 | 49 | 57 | 38 |

Malta | všechna letiště | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Moldavsko | všechna letiště | 74 | 41 | 51 | 50 | 41 | 45 | 55 | 43 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 43 | 61 | 50 | 66 | 66 | 75 | 64 | 59 |

Bergen | 37 | 48 | 46 | 42 | 47 | 60 | 46 | 41 |

Kristiansand | 29 | 34 | 37 | 33 | 38 | 50 | 37 | 33 |

Oslo | 21 | 44 | 26 | 23 | 47 | 60 | 47 | 42 |

Stavanger | 32 | 43 | 41 | 36 | 42 | 55 | 41 | 36 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 47 | 43 | 55 | 49 | 44 | 54 | 61 | 45 |

Poznaň | 34 | 30 | 41 | 36 | 33 | 41 | 48 | 32 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 40 | 36 | 48 | 42 | 37 | 47 | 54 | 38 |

Rakousko | Innsbruck | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |

Klagenfurt | 15 | 13 | 21 | 17 | 12 | 17 | 24 | 14 |

Linz | 9 | 7 | 14 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vienna | 27 | 19 | 29 | 28 | 17 | 23 | 34 | 21 |

Rumunsko | všechna letiště | 69 | 45 | 49 | 63 | 38 | 34 | 54 | 55 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 85 | 58 | 67 | 66 | 60 | 66 | 75 | 63 |

Petrohrad | 57 | 48 | 54 | 55 | 51 | 60 | 64 | 47 |

Moskva, Orel, Voroněž | 64 | 69 | 64 | 60 | 62 | 71 | 70 | 56 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 82 | 76 | 83 | 82 | 75 | 80 | 87 | 77 |

Omsk, Sverdlovsk | 76 | 72 | 82 | 78 | 75 | 81 | 82 | 75 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 15 | 15 | 20 | 13 | 34 | 42 | 55 | 19 |

Slovinsko | všechna letiště | 27 | 21 | 31 | 28 | 20 | 27 | 37 | 23 |

Srbsko | všechna letiště | 38 | 31 | 43 | 40 | 30 | 31 | 41 | 33 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstadt, Ronneby | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 26 | 28 | 18 |

Kiruna, Luleå, Kristiansand Malmö Sundsvall | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |

Stockholm | 25 | 27 | 30 | 27 | 28 | 34 | 38 | 25 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 21 | 18 | 75 | 31 | 7 | 13 | 63 | 24 |

Ženeva | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 55 | 3 |

Curych | 20 | 29 | 67 | 43 | 5 | 8 | 32 | 35 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |

Turecko (asijská část | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 23 | 21 | 25 | 24 | 20 | 25 | 23 | 22 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 35 | 31 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | 33 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 21 | 19 | 18 |

Izmir | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 |

Ukrajina | všechna letiště | 52 | 42 | 51 | 48 | 42 | 49 | 60 | 43 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 50 | 37 | 37 | 49 | 29 | 23 | 27 | 43 |

Annaba, Constantine | 51 | 54 | 49 | 66 | 44 | 37 | 36 | 60 |

El Golea | 70 | 60 | 60 | 69 | 70 | 45 | 49 | 65 |

Angola | všechna letiště | 95 | 92 | 87 | 100 | 89 | 82 | 82 | 95 |

Benin | všechna letiště | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Botswana | všechna letiště | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Burkina Faso | všechna letiště | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Burundi | všechna letiště | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Čad | všechna letiště | 91 | 88 | 79 | 100 | 82 | 85 | 74 | 92 |

Džibutsko | všechna letiště | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Egypt | všechna letiště | 26 | 22 | 25 | 26 | 21 | 23 | 25 | 24 |

Etiopie | všechna letiště | 56 | 51 | 55 | 57 | 50 | 52 | 55 | 53 |

Gabun | všechna letiště | 95 | 90 | 94 | 100 | 85 | 87 | 86 | 93 |

Gambie | všechna letiště | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Ghana | všechna letiště | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Guinea | všechna letiště | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Guinea-Bissau | všechna letiště | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Jihoafrická republika | všechna letiště | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Kamerun | všechna letiště | 95 | 90 | 94 | 100 | 85 | 87 | 86 | 93 |

Kapverdská republika | všechna letiště | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Keňa | všechna letiště | 66 | 62 | 66 | 67 | 61 | 63 | 65 | 64 |

Komory | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Kongo | všechna letiště | 94 | 89 | 86 | 97 | 85 | 90 | 81 | 92 |

Lesotho | všechna letiště | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Libérie | všechna letiště | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Libye | Benghází | 59 | 32 | 38 | 41 | 30 | 33 | 34 | 35 |

Sebha | 82 | 58 | 63 | 72 | 51 | 55 | 46 | 62 |

Tripolis | 72 | 43 | 49 | 59 | 37 | 41 | 28 | 48 |

Madagaskar | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Malawi | všechna letiště | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Mali | všechna letiště | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Maroko | Casablanca | 27 | 23 | 20 | 20 | 27 | 17 | 16 | 25 |

Fez, Rabat | 33 | 26 | 22 | 33 | 21 | 20 | 20 | 27 |

Ifni | 50 | 46 | 40 | 50 | 40 | 36 | 35 | 37 |

Tanger, Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mauretánie | všechna letiště | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Mauritius | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Mosambik | všechna letiště | 74 | 71 | 74 | 75 | 70 | 72 | 74 | 72 |

Namibie | všechna letiště | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Niger | všechna letiště | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Nigérie | všechna letiště | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 100 | 93 | 91 | 100 | 88 | 84 | 85 | 95 |

Rovníková Guinea | všechna letiště | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Rwanda | všechna letiště | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Senegal | všechna letiště | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Seychely | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Sierra Leone | všechna letiště | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Somálsko | všechna letiště | 66 | 62 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 64 |

Středoafrická republika | všechna letiště | 93 | 90 | 83 | 100 | 85 | 88 | 79 | 93 |

Súdán | všechna letiště | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 | 48 | 51 | 49 |

Svatá Helena | všechna letiště | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Sv. Tomáš a Princův ostrov | všechna letiště | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Svazijsko | všechna letiště | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Tanzanie | všechna letiště | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Togo | všechna letiště | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Tunisko | Djerba | 46 | 36 | 42 | 52 | 31 | 33 | 37 | 41 |

Tunis | 28 | 21 | 24 | 33 | 16 | 18 | 21 | 24 |

Uganda | všechna letiště | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Zair | všechna letiště | 94 | 89 | 86 | 97 | 85 | 90 | 81 | 92 |

Zambie | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 74 | 69 | 71 | 73 | 72 |

Zimbabwe | všechna letiště | 74 | 70 | 74 | 74 | 69 | 71 | 73 | 72 |

III.AMERIKA

1.Severní Amerika

Grónsko | všechna letiště | 57 | 65 | 64 | 61 | 69 | 72 | 65 | 61 |

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 70 | 76 | 76 | 73 | 79 | 81 | 76 | 74 |

Gander, Moncton | 51 | 57 | 57 | 54 | 60 | 62 | 57 | 55 |

Halifax, Montréal, Ottava, Québec, Toronto | 60 | 65 | 65 | 62 | 69 | 70 | 65 | 63 |

USA | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 61 | 65 | 66 | 64 | 70 | 71 | 66 | 64 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 71 | 75 | 76 | 73 | 76 | 79 | 76 | 74 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 79 | 81 | 86 | 83 | 86 | 89 | 86 | 84 |

Honolulu | 82 | 86 | 86 | 84 | 88 | 89 | 86 | 84 |

Miami | 72 | 77 | 77 | 74 | 78 | 80 | 77 | 75 |

Portoriko | 68 | 74 | 74 | 71 | 75 | 79 | 74 | 72 |

2.Střední Amerika

Bahamy | všechna letiště | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Belize | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Bermudy | všechna letiště | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Curaçao | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Dominikánská republika | všechna letiště | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Guatemala | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Haiti | všechna letiště | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Honduras | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Jamajka | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Kostarika | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Kuba | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Malé Antily | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Mexiko | všechna letiště | 73 | 78 | 77 | 75 | 80 | 80 | 77 | 77 |

Nikaragua | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Panama | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Panenské ostrovy | viz Malé Antily | | | | | | | | |

Salvador | všechna letiště | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

3.Jižní Amerika

Argentina | všechna letiště | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Aruba | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Bolívie | všechna letiště | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Brazílie | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Ekvádor | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Guayana | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Chile | všechna letiště | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Kolumbie | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Paraguay | všechna letiště | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Peru | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Surinam | Všechna Letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Trinidad a Tobago | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Uruguay | všechna letiště | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Venezuela | všechna letiště | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

IV.ASIE

Afghánistán | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Arménie | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Bahrajn | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Bangladéš | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 66 | 64 | 66 | 67 | 3 | 65 | 66 | 66 |

Filipíny | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Gruzie | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Hongkong | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Indie | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Indonésie | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Irák | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Írán | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Izrael | všechna letiště | 26 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | 24 |

Japonsko | všechna letiště | 85 | 82 | 85 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 57 | 52 | 57 | 58 | 51 | 53 | 56 | 54 |

Jordánsko | všechna letiště | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Kambodža | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Katar | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Kazachstán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Jižní Korea | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Severní Korea | všechna letiště | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | 78 |

Kuvajt | všechna letiště | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Laos | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Libanon | všechna letiště | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Macao | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Malajsie | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Maledivy | všechna letiště | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Mongolsko | všechna letiště | 82 | 79 | 86 | 84 | 81 | 86 | 87 | 80 |

Myanmar | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Nepál | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 46 | 43 | 46 | 43 | 42 | 44 | 46 | 44 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Singapur | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Srí Lanka | všechna letiště | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Sýrie | všechna letiště | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Tádžikistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Thajsko | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Turecko | viz Evropa | | | | | | | | |

Turkmenistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Uzbekistán | všechna letiště | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Vietnam | všechna letiště | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 |

V.AUSTRÁLIE

A OCEÁNIE | všechna letiště | 80 | 77 | 79 | 80 | 76 | 78 | 79 | 78 |

SEZNAM IV (Itálie)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Alghero | Brindisi | Florencie/Pisa | Milán | Neapol | Palermo | Řím | Benátky |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 64 | 90 | 69 | 71 | 73 | 62 | 85 | 99 |

Arménie | viz Asie | | | | | | | | |

Bělorusko | všechna letiště | 45 | 100 | 57 | 60 | 79 | 71 | 56 | 65 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 28 | 25 | 33 | 55 | 35 | 27 | 56 | 97 |

Bulharsko | všechna letiště | 21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 25 | 21 |

Černá Hora | všechna letiště | 58 | 53 | 51 | 63 | 67 | 56 | 80 | 99 |

Česká republika | Ostrava | 12 | 20 | 16 | 16 | 14 | 11 | 16 | 20 |

Praha | 13 | 14 | 21 | 24 | 44 | 12 | 17 | 28 |

Estonsko | všechna letiště | 75 | 100 | 80 | 72 | 81 | 74 | 89 | 93 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 17 | 14 | 18 | 20 | 16 | 15 | 17 | 19 |

Finsko | Helsinki, Lappeenranta, Jiväskylä, Pori, Tampere | 34 | 31 | 39 | 43 | 34 | 32 | 37 | 42 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 42 | 38 | 47 | 51 | 42 | 39 | 47 | 50 |

Maarianhamina, Turku | 28 | 32 | 32 | 37 | 28 | 26 | 30 | 45 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | viz Asie | | | | | | | | |

Chorvatsko | všechna letiště | 36 | 32 | 22 | 32 | 46 | 35 | 62 | 98 |

Island | všechna letiště | 39 | 29 | 36 | 39 | 31 | 29 | 33 | 36 |

Kypr | viz Asie | | | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 44 | 100 | 55 | 59 | 55 | 79 | 55 | 63 |

Lotyšsko | všechna letiště | 49 | 100 | 61 | 66 | 53 | 48 | 55 | 70 |

Maďarsko | všechna letiště | 54 | 100 | 34 | 29 | 63 | 54 | 78 | 44 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 56 | 51 | 61 | 69 | 64 | 54 | 80 | 99 |

Malta | všechna letiště | 33 | 16 | 15 | 12 | 19 | 56 | 21 | 13 |

Moldavsko | všechna letiště | 78 | 100 | 83 | 82 | 84 | 77 | 91 | 94 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 42 | 40 | 47 | 51 | 42 | 39 | 44 | 51 |

Bergen | 35 | 30 | 41 | 46 | 33 | 30 | 36 | 42 |

Kristiansand | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 |

Oslo | 21 | 19 | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | 27 |

Stavanger | 30 | 43 | 52 | 57 | 47 | 44 | 50 | 57 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 36 | 41 | 48 | 53 | 41 | 44 | 43 | 58 |

Poznaň | 26 | 29 | 37 | 46 | 30 | 24 | 32 | 46 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 30 | 41 | 41 | 43 | 31 | 29 | 37 | 49 |

Rakousko | Innsbruck | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 |

Klagenfurt | 21 | 19 | 38 | 37 | 25 | 21 | 31 | 59 |

Linz | 9 | 7 | 15 | 18 | 9 | 8 | 12 | 15 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vienna | 48 | 44 | 46 | 45 | 57 | 47 | 71 | 72 |

Rumunsko | všechna letiště | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 23 | 18 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 65 | 100 | 76 | 76 | 88 | 82 | 74 | 81 |

Petrohrad | 57 | 66 | 69 | 71 | 63 | 56 | 64 | 76 |

Moskva, Orel, Voroněž | 60 | 74 | 74 | 72 | 69 | 61 | 69 | 78 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 89 | 100 | 92 | 90 | 93 | 89 | 96 | 97 |

Omsk, Sverdlovsk | 87 | 100 | 85 | 84 | 86 | 79 | 92 | 94 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 36 | 56 | 52 | 50 | 69 | 59 | 48 | 64 |

Slovinsko | všechna letiště | 36 | 32 | 22 | 32 | 46 | 35 | 62 | 98 |

Srbsko | všechna letiště | 51 | 46 | 56 | 58 | 61 | 49 | 77 | 99 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstadt, Ronneby | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 18 | 17 | 21 | 24 | 18 | 17 | 20 | 24 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 42 | 45 | 47 | 52 | 42 | 39 | 45 | 57 |

Kristiansand | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |

Malmö | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Stockholm | 24 | 28 | 28 | 32 | 24 | 22 | 26 | 41 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 29 | 21 | 46 | 80 | 26 | 21 | 28 | 44 |

Ženeva | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Curych | 20 | 14 | 34 | 70 | 17 | 14 | 18 | 32 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 30 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 40 | 38 | 41 | 38 | 44 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 24 |

Izmir | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 |

Ukrajina | všechna letiště | 78 | 100 | 83 | 82 | 84 | 77 | 91 | 94 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 22 | 20 | 23 | 39 | 25 | 46 | 30 | 31 |

Annaba, Constantine | 36 | 34 | 38 | 44 | 40 | 59 | 46 | 36 |

El Golea | 43 | 41 | 65 | 60 | 48 | 67 | 53 | 53 |

Angola | všechna letiště | 92 | 84 | 87 | 84 | 92 | 95 | 92 | 85 |

Benin | všechna letiště | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Botswana | všechna letiště | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Burkina Faso | všechna letiště | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Burundi | všechna letiště | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Čad | všechna letiště | 86 | 84 | 79 | 74 | 86 | 91 | 85 | 76 |

Džibutsko | všechna letiště | 64 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 69 | 63 |

Egypt | všechna letiště | 29 | 28 | 30 | 28 | 31 | 28 | 34 | 28 |

Etiopie | všechna letiště | 60 | 58 | 61 | 59 | 62 | 59 | 65 | 59 |

Gabun | všechna letiště | 92 | 88 | 94 | 95 | 91 | 93 | 99 | 91 |

Gambie | všechna letiště | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Ghana | všechna letiště | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Guinea | všechna letiště | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Guinea-Bissau | všechna letiště | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Jihoafrická republika | všechna letiště | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Kamerun | všechna letiště | 92 | 88 | 94 | 95 | 91 | 93 | 99 | 91 |

Kapverdská republika | všechna letiště | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Keňa | všechna letiště | 70 | 69 | 71 | 69 | 72 | 69 | 74 | 69 |

Komory | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Kongo | všechna letiště | 91 | 81 | 86 | 82 | 91 | 94 | 90 | 84 |

Lesotho | všechna letiště | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Libérie | všechna letiště | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Libye | Benghází | 66 | 100 | 50 | 44 | 64 | 87 | 61 | 46 |

Sebha | 75 | 68 | 61 | 74 | 72 | 80 | 71 | 57 |

Tripolis | 57 | 48 | 42 | 63 | 52 | 64 | 53 | 37 |

Madagaskar | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Malawi | všechna letiště | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Mali | všechna letiště | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Maroko | Casablanca | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 29 | 24 | 24 |

Fez, Rabat | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 29 | 24 | 20 |

Ifni | 37 | 36 | 39 | 42 | 40 | 49 | 43 | 38 |

Tanger, Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mauretánie | všechna letiště | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Mauritius | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Mosambik | všechna letiště | 78 | 77 | 79 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Namibie | všechna letiště | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Niger | všechna letiště | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Nigérie | všechna letiště | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Rovníková Guinea | všechna letiště | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Rwanda | všechna letiště | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Senegal | všechna letiště | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Seychely | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Sierra Leone | všechna letiště | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Somálsko | všechna letiště | 70 | 69 | 71 | 69 | 72 | 70 | 75 | 70 |

Středoafrická republika | všechna letiště | 82 | 88 | 83 | 79 | 89 | 93 | 89 | 81 |

Súdán | všechna letiště | 56 | 54 | 57 | 55 | 58 | 55 | 61 | 55 |

Svatá Helena | všechna letiště | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Sv. Tomáš a Princův ostrov | všechna letiště | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Svazijsko | všechna letiště | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Tanzanie | všechna letiště | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Togo | všechna letiště | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Tunisko | Djerba | 69 | 63 | 76 | 58 | 59 | 88 | 98 | 68 |

Tunis | 58 | 51 | 67 | 44 | 36 | 75 | 97 | 57 |

Uganda | všechna letiště | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Zair | všechna letiště | 91 | 81 | 86 | 82 | 91 | 94 | 90 | 84 |

Zambie | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 76 | 79 | 76 | 81 | 76 |

Zimbabwe | všechna letiště | 77 | 76 | 78 | 76 | 79 | 76 | 81 | 76 |

III.AMERIKA

1.Severní Amerika

Grónsko | všechna letiště | 55 | 46 | 54 | 57 | 49 | 47 | 51 | 54 |

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 68 | 66 | 71 | 74 | 67 | 66 | 69 | 71 |

Gander, Moncton | 49 | 46 | 52 | 54 | 48 | 46 | 49 | 52 |

Halifax, Montréal, Ottava, Québec, Toronto | 57 | 54 | 61 | 62 | 56 | 55 | 58 | 61 |

USA | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 59 | 55 | 61 | 64 | 58 | 56 | 59 | 61 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 69 | 66 | 71 | 73 | 67 | 66 | 69 | 71 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 77 | 71 | 80 | 83 | 72 | 70 | 73 | 77 |

Honolulu | 81 | 80 | 83 | 84 | 81 | 80 | 81 | 83 |

Miami | 71 | 67 | 72 | 75 | 69 | 68 | 70 | 73 |

Portoriko | 67 | 63 | 69 | 72 | 65 | 63 | 67 | 69 |

2.Střední Amerika

Bahamy | všechna letiště | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Belize | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Bermudy | všechna letiště | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Curaçao | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Dominikánská republika | všechna letiště | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Guatemala | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Haiti | všechna letiště | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Honduras | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Jamajka | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Kostarika | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Kuba | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Malé Antily | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Mexiko | všechna letiště | 72 | 69 | 73 | 75 | 70 | 69 | 71 | 73 |

Nikaragua | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Panama | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Panenské ostrovy | viz Malé Antily | | | | | | | | |

Salvador | všechna letiště | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

3.Jižní Amerika

Argentina | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Aruba | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Bolívie | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Brazílie | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Ekvádor | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Guayana | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Chile | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Kolumbie | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Paraguay | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Peru | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Surinam | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Trinidad a Tobago | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Uruguay | všechna letiště | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Venezuela | všechna letiště | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

IV.ASIE

Afghánistán | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Arménie | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Bahrajn | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Bangladéš | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 69 | 68 | 69 | 68 | 70 | 68 | 71 | 68 |

Filipíny | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Gruzie | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Hongkong | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Indie | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Indonésie | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Irák | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Írán | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Izrael | všechna letiště | 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 | 34 | 29 |

Japonsko | všechna letiště | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 61 | 59 | 62 | 60 | 63 | 60 | 66 | 60 |

Jordánsko | všechna letiště | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Kambodža | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Katar | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Kazachstán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Jižní Korea | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Severní Korea | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Kuvajt | všechna letiště | 36 | 43 | 38 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 |

Kypr | všechna letiště | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Laos | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Libanon | všechna letiště | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Macao | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Malajsie | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Maledivy | všechna letiště | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Mongolsko | všechna letiště | 89 | 100 | 92 | 90 | 93 | 89 | 96 | 97 |

Myanmar | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Nepál | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 56 | 55 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 55 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 58 |

Singapur | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Srí Lanka | všechna letiště | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Sýrie | všechna letiště | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Tádžikistán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Thajsko | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 71 | 70 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 71 |

Turecko | viz Evropa | | | | | | | | |

Turkmenistán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Uzbekistán | všechna letiště | 68 | 87 | 70 | 69 | 71 | 68 | 73 | 74 |

Vietnam | všechna letiště | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 78 | 74 |

V.AUSTRÁLIE

A OCEÁNIE | všechna letiště | 82 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 85 | 82 |

SEZNAM V (Spojené království, Dánsko, Irsko)

Třetí země | Letiště odletu | Letiště příletu |

Spojené království | Dánsko – všechna letiště | Irsko – všechna letiště |

Belfast | Londýn | Manchester | Prestwick |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I.EVROPA

Albánie | všechna letiště | 41 | 49 | 46 | 41 | 40 | 38 |

Arménie | viz Asie | | | | | | |

Bělorusko | všechna letiště | 40 | 49 | 46 | 43 | 82 | 38 |

Bosna a Hercegovina | všechna letiště | 18 | 24 | 21 | 18 | 29 | 18 |

Bulharsko | všechna letiště | 33 | 41 | 51 | 33 | 47 | 33 |

Černá Hora | všechna letiště | 33 | 46 | 38 | 33 | 36 | 34 |

Česká republika | Ostrava | 22 | 31 | 27 | 23 | 27 | 21 |

Praha | 9 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 |

Estonsko | všechna letiště | 46 | 56 | 52 | 49 | 85 | 44 |

Faerské ostrovy | všechna letiště | 51 | 35 | 44 | 62 | 26 | 36 |

Finsko | Helsinki, Lappeenranta, Jiväskylä, Pori, Tampere | 42 | 50 | 47 | 45 | 79 | 38 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 50 | 58 | 56 | 53 | 84 | 46 |

Maarianhamina, Turku | 35 | 42 | 40 | 38 | 74 | 32 |

Gibraltar | všechna letiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gruzie | viz Asie | | | | | | |

Chorvatsko | všechna letiště | 16 | 28 | 20 | 17 | 19 | 17 |

Island | všechna letiště | 72 | 66 | 66 | 81 | 50 | 59 |

Kypr | viz Asie | | | | | | |

Litva | všechna letiště | 40 | 69 | 46 | 38 | 82 | 34 |

Lotyšsko | všechna letiště | 19 | 27 | 27 | 20 | 65 | 24 |

Maďarsko | všechna letiště | 8 | 11 | 10 | 8 | 47 | 8 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | všechna letiště | 40 | 48 | 45 | 40 | 43 | 37 |

Malta | všechna letiště | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |

Moldavsko | všechna letiště | 55 | 42 | 39 | 58 | 88 | 35 |

Norsko | Ålesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 90 | 90 | 90 | 82 | 73 |

Bergen | 77 | 81 | 83 | 83 | 45 | 51 |

Kristiansand | 69 | 76 | 77 | 77 | 22 | 51 |

Oslo | 76 | 83 | 83 | 82 | 17 | 59 |

Stavanger | 74 | 77 | 81 | 81 | 35 | 47 |

Polsko | Bydgoszcz, Krakov, Gdaňsk, Rzeszów, Vratislav | 35 | 44 | 41 | 38 | 49 | 33 |

Poznaň | 15 | 20 | 18 | 16 | 65 | 13 |

Štětín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 27 | 35 | 32 | 30 | 74 | 25 |

Rakousko | Innsbruck | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Klagenfurt | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 |

Linz | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vienna | 14 | 21 | 17 | 14 | 16 | 13 |

Rumunsko | všechna letiště | 32 | 39 | 36 | 33 | 57 | 32 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 49 | 52 | 52 | 52 | 79 | 48 |

Petrohrad | 30 | 32 | 32 | 32 | 58 | 29 |

Moskva, Orel, Voroněž | 49 | 58 | 52 | 51 | 87 | 49 |

Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 76 | 82 | 80 | 78 | 95 | 74 |

Omsk, Sverdlovsk | 71 | 75 | 75 | 73 | 93 | 69 |

Slovensko | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Košice, Prešov | 32 | 21 | 38 | 33 | 38 | 31 |

Slovinsko | všechna letiště | 11 | 15 | 13 | 11 | 25 | 10 |

Srbsko | všechna letiště | 19 | 24 | 21 | 20 | 31 | 19 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstadt, Ronneby | 13 | 11 | 15 | 14 | 39 | 7 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 25 | 26 | 27 | 26 | 58 | 17 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 50 | 57 | 56 | 54 | 84 | 46 |

Kristiansand | 8 | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 |

Malmö | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 |

Stockholm | 30 | 37 | 35 | 33 | 69 | 27 |

Švýcarsko | Basilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |

Ženeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |

Curych | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Turecko (evropská část) | všechna letiště | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |

Turecko (asijská část) | Adana, Afyon, Antalia, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 30 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 |

Izmir | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 |

Ukrajina | všechna letiště | 47 | 56 | 53 | 50 | 85 | 44 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 |

Annaba, Constantine | 23 | 28 | 26 | 23 | 21 | 23 |

El Golea | 33 | 41 | 36 | 33 | 33 | 34 |

Angola | všechna letiště | 80 | 86 | 83 | 80 | 70 | 79 |

Benin | všechna letiště | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Botswana | všechna letiště | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Burkina Faso | všechna letiště | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Burundi | všechna letiště | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Čad | všechna letiště | 71 | 79 | 75 | 70 | 56 | 70 |

Džibutsko | všechna letiště | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 48 |

Egypt | všechna letiště | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 |

Etiopie | všechna letiště | 45 | 49 | 47 | 45 | 49 | 44 |

Gabun | všechna letiště | 74 | 82 | 78 | 74 | 70 | 74 |

Gambie | všechna letiště | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Ghana | všechna letiště | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Guinea | všechna letiště | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Guinea-Bissau | všechna letiště | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Jihoafrická republika | všechna letiště | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Kamerun | všechna letiště | 74 | 82 | 78 | 74 | 70 | 74 |

Kapverdská republika | všechna letiště | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Keňa | všechna letiště | 56 | 60 | 58 | 56 | 60 | 55 |

Komory | všechna letiště | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Kongo | všechna letiště | 78 | 85 | 82 | 78 | 67 | 78 |

Lesotho | všechna letiště | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Libérie | všechna letiště | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Libye | Benghází | 24 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 |

Sebha | 41 | 49 | 45 | 41 | 33 | 41 |

Tripolis | 28 | 35 | 31 | 28 | 18 | 28 |

Madagaskar | všechna letiště | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Malawi | všechna letiště | 59 | 64 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Mali | všechna letiště | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Maroko | Casablanca | 12 | 15 | 14 | 15 | 20 | 12 |

Fez, Rabat | 12 | 15 | 45 | 15 | 11 | 12 |

Ifni | 28 | 33 | 30 | 32 | 24 | 27 |

Tanger, Tetuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mauretánie | všechna letiště | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Mauritius | všechna letiště | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Mosambik | všechna letiště | 65 | 69 | 67 | 66 | 69 | 65 |

Namibie | všechna letiště | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Niger | všechna letiště | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Nigérie | všechna letiště | 61 | 67 | 64 | 51 | 54 | 61 |

Pobřeží slonoviny | všechna letiště | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Rovníková Guinea | všechna letiště | 77 | 84 | 81 | 77 | 73 | 77 |

Rwanda | všechna letiště | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Senegal | všechna letiště | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Seychely | všechna letiště | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Sierra Leone | všechna letiště | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Středoafrická republika | všechna letiště | 66 | 72 | 69 | 65 | 63 | 75 |

Somálsko | všechna letiště | 56 | 60 | 58 | 56 | 61 | 55 |

Súdán | všechna letiště | 41 | 45 | 43 | 41 | 45 | 40 |

Svatá Helena | všechna letiště | 77 | 83 | 84 | 81 | 77 | 73 |

Sv. Tomáš a Princův ostrov | všechna letiště | 77 | 84 | 81 | 77 | 73 | 77 |

Svazijsko | všechna letiště | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Tanzanie | všechna letiště | 59 | 64 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Togo | všechna letiště | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Tunisko | Djerba | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 22 |

Tunis | 11 | 15 | 13 | 11 | 18 | 11 |

Uganda | všechna letiště | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Zair | všechna letiště | 78 | 85 | 82 | 78 | 67 | 78 |

Zambie | všechna letiště | 64 | 68 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Zimbabwe | všechna letiště | 64 | 68 | 67 | 65 | 69 | 64 |

III.AMERIKA

1.Severní Amerika

Grónsko | všechna letiště | 85 | 80 | 81 | 90 | 67 | 75 |

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 89 | 85 | 87 | 92 | 74 | 85 |

Gander, Moncton | 75 | 68 | 71 | 77 | 56 | 76 |

Halifax, Montréal, Ottava, Québec, Toronto | 81 | 76 | 79 | 84 | 64 | 76 |

USA | Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 80 | 75 | 76 | 82 | 65 | 81 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 86 | 82 | 84 | 87 | 74 | 87 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 83 | 89 | 86 | 83 | 89 | 82 |

Honolulu | 94 | 91 | 93 | 96 | 84 | 94 |

Miami | 85 | 85 | 83 | 86 | 73 | 85 |

Portoriko | 82 | 84 | 80 | 84 | 68 | 86 |

2.Střední Amerika

Bahamy | všechna letiště | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Belize | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Bermudy | všechna letiště | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Curaçao | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Dominikánská republika | všechna letiště | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Guatemala | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Haiti | všechna letiště | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Honduras | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Jamajka | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Kostarika | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Kuba | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Malé Antily | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Mexiko | všechna letiště | 85 | 83 | 84 | 87 | 76 | 86 |

Nikaragua | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Panama | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Panenské ostrovy | viz Malé Antily | | | | | | |

Salvador | všechna letiště | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

3.Jižní Amerika

Argentina | všechna letiště | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Aruba | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Bolívie | všechna letiště | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Brazílie | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Ekvádor | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Guayana | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Chile | všechna letiště | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Kolumbie | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Paraguay | všechna letiště | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Peru | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Surinam | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Trinidad a Tobago | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Uruguay | všechna letiště | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Venezuela | všechna letiště | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

IV.ASIE

Afghánistán | všechna letiště | 40 | 42 | 42 | 40 | 50 | 41 |

Arménie | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Ázerbajdžán | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Bahrajn | všechna letiště | 37 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 |

Bangladéš | všechna letiště | 40 | 42 | 42 | 40 | 50 | 41 |

Barma | viz Myanmar | | | | | | |

Bhútán | viz Nepál | | | | | | |

Brunej | viz Malajsie | | | | | | |

Čína | všechna letiště | 59 | 62 | 61 | 60 | 69 | 59 |

Filipíny | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Gruzie | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Hongkong | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Indie | všechna letiště | 40 | 42 | 42 | 40 | 50 | 41 |

Indonésie | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Irák | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Írán | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Izrael | všechna letiště | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |

Japonsko | všechna letiště | 78 | 81 | 80 | 78 | 81 | 78 |

Jemenská arabská republika | všechna letiště | 46 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 |

Jordánsko | všechna letiště | 20 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 |

Kambodža | všechna letiště | 55 | 58 | 57 | 56 | 58 | 55 |

Katar | všechna letiště | 37 | 41 | 40 | 38 | 38 | 37 |

Kazachstán | všechna letiště | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Jižní Korea | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Severní Korea | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Kuvajt | všechna letiště | 21 | 24 | 23 | 22 | 40 | 20 |

Kypr | všechna letiště | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Kyrgyzstán | všechna letiště | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Laos | všechna letiště | 55 | 58 | 57 | 56 | 58 | 55 |

Libanon | všechna letiště | 18 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 |

Macao | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Malajsie | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Maledivy | všechna letiště | 55 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 |

Maskat a Omán | všechna letiště | 49 | 53 | 51 | 49 | 47 | 48 |

Mongolsko | všechna letiště | 76 | 82 | 80 | 78 | 95 | 74 |

Myanmar | všechna letiště | 55 | 58 | 57 | 56 | 58 | 55 |

Nepál | všechna letiště | 40 | 42 | 42 | 40 | 50 | 41 |

Omán | viz Maskat a Omán | | | | | | |

Pákistán | všechna letiště | 40 | 42 | 42 | 40 | 50 | 41 |

Saudská Arábie | všechna letiště | 37 | 41 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Singapur | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Spojené arabské emiráty | všechna letiště | 37 | 41 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Srí Lanka | všechna letiště | 55 | 59 | 57 | 55 | 55 | 56 |

Sýrie | všechna letiště | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 |

Tádžikistán | všechna letiště | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 |

Thajsko | všechna letiště | 55 | 58 | 57 | 56 | 58 | 55 |

Tchaj-wan | všechna letiště | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Turecko | viz Evropa | | | | | | |

Turkmenistán | všechna letiště