(ES) č. 2019/93NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2019/93 ze dne 19. července 1993, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 184, 27.7.1993, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. července 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. července 1993 Nabývá účinnosti: 30. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1257/1999 Pozbývá platnosti: 3. července 1999

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2019/93

ze dne 19. července 1993,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro menší ostrovy v Egejském moři týkající se některých zemědělských produktů

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3]

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání na Rhodu ve dnech 2. a 3. prosince 1988 uznala existenci zvláštních sociálně-ekonomických problémů některých ostrovních oblastí Společenství; že by jako odpověď na tyto zvláštní problémy měla být přijata určitá opatření;

vzhledem k tomu, že výjimečná zeměpisná poloha ostrovů v Egejském moři ve vztahu ke zdrojům zásobování potravinami a zemědělskými produkty, nezbytnými pro každodenní spotřebu či zemědělskou produkci na těchto ostrovech, s sebou nese náklady, které představují závažné znevýhodnění příslušných odvětví produkce; že toto přirozené znevýhodnění lze zmírnit zavedením zvláštního režimu zásobování pro nezbytné základní produkty;

vzhledem k tomu, že množství produktů, na které se bude vztahovat zvláštní režim zásobování, musí být stanovena v rámci pravidelných předběžných odhadů dodávek, které mohou být upravovány v průběhu hospodářského roku podle základních potřeb místního trhu a s ohledem na místní produkci; že s ohledem na ostatní opatření přijatá k podpoře rozvoje místní produkce by měl být tento režim používán v klesající míře po dobu pěti let na produkty z odvětví ovoce a zeleniny;

vzhledem k tomu, že záměrem tohoto režimu je snížení produkčních nákladů a spotřebitelských cen; že by proto měl být sledován jejich skutečný dopad;

vzhledem k tomu, aby se zabránilo odklonu obchodu, nesmějí být produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, odeslány zpět do dalších částí Společenství, ani vyvezeny zpět do třetích zemí;

vzhledem k tomu, že k provádění režimu je nezbytné zřídit vhodný a účinný systém řízení a kontroly;

vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost specifickým podmínkám provozování zemědělství na ostrovech v Egejském moři; že opatření jsou nezbytná jak v oblasti chovu hospodářských zvířat a živočišné výroby, tak i v rostlinné výrobě;

vzhledem k tomu, že pro podporu rozvoje tradičního chovu hospodářských zvířat na ostrovech by měly být poskytovány doplňkové prémie na výkrm skotu samčího pohlaví a na zachování chovu krav bez tržní produkce mléka a podpora soukromého skladování sýrů tradičně vyráběných na ostrovech;

vzhledem k tomu, že by měla být přijata opatření v odvětví ovoce a zeleniny a pěstování květin k podpoře a zvýšení produkce a zlepšení produktivity a jakosti produktů;

vzhledem k tomu, že by také měla být přijata opatření k podpoře produkce brambor k lidské spotřebě, jakož i sadbových brambor;

vzhledem k tomu, že k podpoře tradičního vinařství na těchto ostrovech by měla být poskytnuta podpora pro vinice produkující jakostní vína s. o., která splňují požadavky stanovené v předpisech Společenství a tvoří součást programů zlepšování jakosti;

vzhledem k tomu, že k povzbuzení a podpoře zlepšování jakosti místní produkce jakostních likérových vín s. o. by měla být poskytována podpora na vyrovnání nákladů na zrání těchto produktů;

vzhledem k tomu, že k podpoře tradičního pěstování oliv na těchto ostrovech, k zachování produkčního potenciálu a k ochraně krajiny a přírodního prostředí by měla být poskytována podpora na hektar, pokud budou olivové háje udržovány způsobem, který zaručuje pravidelnou produkci;

vzhledem k tomu, že včelařství je oblast úzce spojená s udržováním důležité a křehké květeny ostrovů v Egejském moři a zároveň přispívá obyvatelům jako doplněk příjmů; že by proto měla být tato tradiční činnost podporována poskytováním podpory ke snížení vysokých produkčních nákladů; že by tato podpora měla být poskytována jako součást iniciativ ke zlepšení podmínek odbytu medu, které provádí seskupení producentů; že až do založení těchto seskupení by měla být na omezenou dobu vyplácena nižší částka podpory všem producentům medu;

vzhledem k tomu, že zemědělské podniky na ostrovech v Egejském moři vykazují značné strukturální nedostatky, které jsou příčinou zvláštních obtíží; že je proto nezbytné stanovit výjimky z pravidel, která omezují nebo zakazují poskytování určitých forem strukturální podpory;

vzhledem k tomu, že strukturální opatření, která podstatně přispívají k rozvoji zemědělství na těchto ostrovech, jsou financována podle článků 130a a 130c Smlouvy v rámci podpory Společenství k podpoře rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává (cíl 1);

vzhledem k tomu, že problémy, kterým čelí ostrovy v Egejském moři, dále zhoršuje jejich malá rozloha; že v zájmu stanovení priorit a zajištění účinnosti navržených opatření se doporučuje použít tato opatření jen na takzvané "menší ostrovy" s nejvýše 100000 obyvateli,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní opatření pro některé zemědělské produkty a způsoby zemědělské produkce k nápravě obtíží způsobených odlehlostí a ostrovním charakterem menších ostrovů v Egejském moři (dále jen "menší ostrovy").

Pro účely tohoto nařízení se "menšími ostrovy" rozumějí ostrovy v Egejském moři, jejichž počet stálého obyvatelstva nepřesahuje 100000.

HLAVA I Zvláštní režim zásobování

Článek 2

Na každý kalendářní rok se sestaví předběžný odhad dodávek základních zemědělských produktů k lidské spotřebě a základních prostředků pro zemědělskou produkci, uvedených v příloze k tomuto nařízení. Tyto odhady mohou být v průběhu hospodářského roku změněny na základě vývoje potřeb menších ostrovů.

Článek 3

1. V rámci režimu stanoveného v této hlavě se poskytují podpory na zásobování menších ostrovů produkty uvedenými v příloze k tomuto nařízení, a to se zvláštním ohledem na specifické potřeby těchto ostrovů a, pokud jde o potraviny, na přesné požadavky na jakost i množství. Režim zásobování se provádí tak, aby nebyly ohroženy možnosti rozvoje místní produkce.

2. Podpora se stanoví paušálně pro každou skupinu ostrovů na základě nákladů při uvádění produktů na trh, vypočítaných z přístavů v kontinentálním Řecku, ze kterých jsou na ostrovy obvykle odesílány dodávky zboží.

Podpora na ovoce a zeleninu se vyplácí po dobu pěti let počínaje rokem 1993. V letech 1994, 1995, 1996 a 1997 se podpora stanoví na 80 %, 60 %, 40 % a 20 % částky poskytnuté pro rok 1993.

90 % částky podpory financuje Společenství a 10 % příslušný členský stát.

3. Podmínkou použití režimu je, že jeho výhody bude skutečně požívat konečný spotřebitel.

4. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování podle této hlavy, nesmí být vyvezeny zpět do třetích zemí ani odeslány zpět do ostatních částí Společenství.

5. Pro produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, a pro produkty získané jejich zpracováním nelze poskytnout vývozní náhrady.

Článek 4

Prováděcí pravidla k této hlavě se stanoví postupem podle článku 23 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [4] nebo podle odpovídajících článků nařízení o společné organizaci trhů příslušných odvětví.

Týkají se zejména:

- stanovení množství produktů, na která se vztahuje režim zásobování,

- částek podpory,

- opatření, která zajišťují účinnou kontrolu, a toho, že výhody režimu bude skutečně požívat konečný spotřebitel.

HLAVA II Opatření k podpoře místní produkce

Článek 5

Podpory uvedené v této hlavě se poskytují na podporu tradičních hospodářských činností, na zlepšení jakosti místních produktů, na přizpůsobení místní produkce požadavkům trhu na menších ostrovech a na oživení některých zemědělských činností, pro které jsou tyto ostrovy na základě jejich tradice a přirozených vlastností obzvláště vhodné.

Článek 6

1. V oblasti chovu zvířat se poskytují tyto podpory:

- podpora na výkrm skotu samčího pohlaví ve formě doplňkové podpory 40 ECU na kus ke zvláštní prémii uvedené v článku 4b nařízení Rady (EHS) č. 805/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [5]; doplňkovou podporu lze poskytnout na zvíře o minimální hmotnosti, která bude stanovena v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3,

- doplňková podpora k prémii na zachování chovu krav bez tržní produkce mléka, uvedené v článku 4d nařízení (EHS) č. 806/68, která se vyplácí producentům hovězího a telecího masa; doplňková podpora se vyplácí ve výši 40 ECU na krávu bez tržní produkce mléka chovanou producentem ke dni podání žádosti a nejvýše na 40 krav na jeden zemědělský podnik.

2. Poskytuje se podpora soukromého skladování těchto místně vyráběných sýrů:

- Feta, nejméně dva měsíce starý,

- Graviera, nejméně tři měsíce starý,

- Ladotyri, nejméně tři měsíce starý,

- Kefalograviera, nejméně tři měsíce starý.

Částka podpory se stanoví v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

3. Komise přijme prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně předpisů o kontrole, v souladu s postupem uvedeným v článku 30 nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [6], popřípadě s postupem uvedeným v článku 27 nařízení (EHS) č. 805/68.

Článek 7

1. Podpora na hektar se poskytuje producentům a seskupením producentů, uznaným v souladu s článkem 13 nařízení Rady (EHS) č. 1035/72 ze dne 18. května 1972 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [7], a s nařízením Rady č. 1360/78 ze dne 19. června 1978 o seskupeních producentů a jejich sdruženích [8], kteří provádějí program iniciativ schválený příslušnými orgány ke zvýšení a/nebo diverzifikaci produkce a/nebo zlepšení jakosti ovoce, zeleniny a květin, na něž se vztahují kapitoly 6, 7 a 8 kombinované nomenklatury. Financované iniciativy mají především podporovat produkci a jakost produktů, zejména obměnou odrůd a vylepšováním pěstebních postupů. Tyto iniciativy musí tvořit součást programů o délce nejméně tří let.

Podpora se poskytuje na programy, které se týkají výměry alespoň 0,3 ha.

2. Podpora Společenství činí nejvýše 500 ECU/ha; bude vyplacena v této výši, pokud členský stát poskytne financování ve výši nejméně 300 ECU/ha a jednotlivý producent jako samostatný producent nebo v rámci seskupení poskytne alespoň 200 ECU/ha. Pokud příspěvky členského státu a/nebo producentů jsou nižší než uvedené hodnoty, podpora Společenství se poměrně sníží.

Podpora se vyplácí v každém roce provádění programu, nejvýše po dobu tří let.

3. Pokud program iniciativ předloží a provádí seskupení nebo organizace producentů a je-li pro jeho provádění stanovena technická pomoc, zvýší se částka podpory o 100 ECU/ha. Zvýšená částka podpory se poskytuje na programy, které se týkají výměry alespoň 2 ha.

4. Tento článek se nevztahuje na produkci brambor k lidské spotřebě kódů KN 07019051, 07019059 a 07019090, na produkci sadbových brambor kódu KN 07011000 a na produkci rajčat kódu KN 0702.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů o kontrole se stanoví postupem podle článku 33 nařízení (EHS) č. 1035/72.

Článek 8

1. Podpora na hektar na pěstování brambor k lidské spotřebě kódů KN 07019051, 07019059 a 07019090 a na pěstování sadbových brambor kódu KN 07011000 se poskytuje každoročně.

Roční podpora se vyplácí nejvýše na 3200 ha pěstební a sklízené plochy.

2. Částka roční podpory činí 500 ECU/ha.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů o kontrole se stanoví postupem podle článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem [9].

Článek 9

1. Paušální podpora na hektar se poskytuje na obdělávání vinic s cílem udržet v tradičních pěstitelských oblastech produkci jakostního vína s. o.

Podpora se vyplácí na plochy:

a) osázené odrůdami, které jsou obsaženy v seznamu odrůd révy vhodných k produkci různých jakostních vín s. o. a které patří mezi doporučené nebo povolené kategorie, uvedené v článku 13 nařízení Rady (EHS) č. 822/87 ze dne 16. března 1987 o společné organizaci trhu s vínem [10],

b) a jejichž hektarový výnos je nižší než nejvyšší množství vyjádřené množstvím hroznů, hroznového moštu nebo vína, stanovené členským státem podle podmínek stanovených v článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 823/87 ze dne 16. března 1987, kterým se stanoví zvláštní ustanovení pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí [11].

2. Podpora činí 400 ECU/ha. Od vinařského roku 1997/98 se podpora poskytuje výhradně seskupením nebo organizacím producentů, které provádějí program iniciativ ke zlepšení jakosti vyráběných vín schválený příslušnými orgány. Takový program zahrnuje zejména způsoby zlepšování podmínek vinifikace, skladování a odbytu.

3. Články 32, 34, 38, 39, 41, 42 a 46 nařízení (EHS) č. 822/87 a nařízení Rady (EHS) č. 1442/88 ze dne 24. května 1988 o poskytování prémií na vinařská léta 1988/89 až 1995/96 pro trvalé opuštění vinařských zón [12] se nepoužijí na plochy nebo produkty pěstované na těchto plochách, pro které se poskytuje podpora uvedená v odstavci 1.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se případně stanoví postupem podle článku 83 nařízení (EHS) č. 822/87. Obsahují zejména podmínky programu uvedeného v odstavci 2 a předpisy o kontrole.

Článek 10

1. Podpora se poskytuje na zrání místně vyráběných tradičních jakostních likérových vín s nejméně dvouletou dobou zrání. Podpora se vyplácí v průběhu druhého roku zrání na množství nejvýše 40000 hl za rok.

Částka podpory činí 0,02 ECU/hl za den.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se podle potřeby stanoví postupem podle článku 83 nařízení (EHS) č. 822/87.

Článek 11

1. Paušální roční podpora na hektar se poskytuje na udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv, pokud jsou olivové háje dobře ošetřované a udržované v dobrých pěstitelských podmínkách.

Částka podpory činí 120 ECU/ha.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 38 nařízení Rady č. 136/66/ES ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [13]. Stanoví zejména podmínky pro režim podpory uvedený v odstavci 1, podmínky řádného udržování olivových hájů a předpisy o kontrole.

Článek 12

1. Podpora se poskytuje na produkci medu zvláštní jakosti na menších ostrovech v Egejském moři, obsahujícího velký podíl tymiánového medu.

Podpora se vyplácí na základě počtu registrovaných produkčních úlů seskupením producentů medu, uznaným v souladu s nařízením (EHS) č. 1360/78, která se zaváží provádět roční programy iniciativ ke zlepšení podmínek uvádění na trh a propagace jakostního medu.

Částka podpory činí 10 ECU na registrovaný produkční úl za rok.

2. Během přechodného období po dobu nejvýše dvou let až do založení a uznání seskupení uvedených v odstavci 1 se podpora vyplácí všem včelařům, kteří obhospodařují nejméně 10 produkčních úlů.

Tato zvláštní podpora činí 7 ECU na registrovaný produkční úl.

3. Podpora uvedená v odstavcích 1 a 2 se poskytuje nejvýše na 50000 a 100000 úlů za rok v uvedeném pořadí.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně předpisů o kontrole se v případě potřeby stanoví postupem podle článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [14].

HLAVA III Odchylky v oblasti strukturálních opatření

Článek 13

1. Odchylně od článků 5, 6, 7, 10 a 19 nařízení Rady (EHS) č. 2328/91 ze dne 15. července 1991 o zlepšení účinnosti zemědělských struktur [15] se investiční podpora zemědělským podnikům na menších ostrovech v Egejském moři poskytuje za těchto podmínek:

a) odchylně od čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení se režim investičních podpor podle článků 5 až 9 uvedeného nařízení může použít na dotyčných ostrovech v Egejském moři i pro zemědělce, kteří, ač zemědělství není jejich hlavním povoláním, získávají alespoň 25 % svých příjmů z provozování svého zemědělského podniku a jejichž hospodářství zároveň nevyžaduje ekvivalent více než jedné pracovní síly, a to za předpokladu, že objem zamýšlených investic nepřesáhne 25000 ECU. S výjimkou produkce místních specialit musí být veškerá výroba potravin určena pro místní spotřebu;

b) platí pro ně povinnost vést zjednodušené účetnictví podle čl. 5 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení;

c) podmínky stanovené v čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení neplatí pro produkci prasat v rodinných podnicích; avšak podmínka obsažená v posledním pododstavci, že po provedení plánu může být v podniku vyprodukováno alespoň ekvivalentní množství odpovídající 35 % krmiva spotřebovaného prasaty, se nahrazuje 10 %;

d) v oblasti produkce vajec a drůbežího masa neplatí zákaz uvedený v čl. 6 odst. 6 uvedeného nařízení pro rodinné podniky;

e) odchylně od čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedeného nařízení se zvyšuje nejvyšší hodnota investiční podpory 55 % bez ohledu na to, zda jde o nemovitosti či jiné investice.

Ustanovení písmen c), d) a e) se použijí pouze, pokud jsou hospodářská zvířata chována způsobem slučitelným s požadavky dobrého zacházení se zvířaty a životního prostředí a pokud je tato produkce určena pro domácí trh menších ostrovů.

2. Podmínka uvedená v poslední odrážce článku 10 odstavce 1 nařízení (EHS) č. 2328/91 se nevztahuje na usazování mladých zemědělců.

3. Odchylně od čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2328/91 může být u chovu skotu částka vyrovnávacího příspěvku podle článku 17 uvedeného nařízení v roce 1993 zvýšena až do nejvyšší částky 3540 ECU na zemědělský podnik, která je aktualizována postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/88 [16], na částku 180,50 ECU na VDJ.

4. Odchylně od čl. 19 odst. 1 písmeno b) bod iii) může být vyrovnávací příspěvek uvedený v článku 17 nařízení (EHS) č. 2328/91 poskytnut na menších ostrovech na všechny plodiny v roce 1993 do nejvyšší částky 3540 ECU na zemědělský podnik, která je aktualizována postupem podle článku 29 nařízení (EHS) č. 4253/88, pokud jsou pěstovány způsobem slučitelným s požadavky ochrany životního prostředí.

Kromě toho, krávy, jejichž mléko je určeno pro domácí trh regionu, mohou být vzaty v úvahu pro výpočet vyrovnávacího příspěvku ve všech oblastech regionu, uvedených v čl. 3 odst. 4 a 5 směrnice Rady 75/268/EHS ze dne 28. dubna 1975 o zemědělském hospodaření v horských a v některých méně příznivých oblastech [17], a to do nejvyššího počtu 20 dobytčích jednotek.

5. Komise postupem podle článku 29 nařízení Rady (EHS) č. 4253/88:

a) stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku,

b) může pro menší ostrovy na odůvodněnou žádost příslušných orgánů rozhodnout o odchylce od druhé odrážky článku 17 odstavce 3 uvedeného nařízení tak, že příspěvek Společenství bude moci být stanoven na vyšší úrovni, než je stanoveno pro investice ke zlepšení životní úrovně obyvatel v některých odvětvích zpracování a odbytu zemědělských produktů.

HLAVA IV Závěrečná ustanovení

Článek 14

Opatření uvedená v hlavách I a II tohoto nařízení odpovídají pojmu intervence zaměřené na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Rady č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky [18].

Článek 15

1. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě roční zprávu o provádění opatření podle tohoto nařízení a případně návrhy na jakákoli nápravná opatření, která mohou být nezbytná k dosažení cílů tohoto nařízení.

2. Na konci třetího roku používání zvláštního režimu zásobování zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě obecnou zprávu o hospodářské situaci menších ostrovů, z níž vyplyne, jaký účinek měla opatření prováděná na základě tohoto nařízení.

Na základě výsledků této zprávy navrhne Komise případné nezbytné úpravy, které případně stanoví snížení výše určitých podpor a/nebo časová omezení.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 1993.

Za Radu

předseda

A. Bourgeois

[1] Úř. věst. C 56, 26.2.1993, s. 21.

[2] Stanovisko ze dne 25. června 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 26. května 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[5] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 747/93 (Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 15).

[6] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2071/92 (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 64).

[7] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 746/93 (Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 14).

[8] Úř. věst. L 166, 23.6.1978, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 746/93 (Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 14).

[9] Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3695/92 (Úř. věst. L 374, 22.12.1992, s. 40).

[10] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1566/93 (Úř. věst. L 154, 25.6.1993, s. 39).

[11] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 59. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3896/91 (Úř. věst. L 368, 31.12.1991, s. 3).

[12] Úř. věst. L 132, 28.5.1988, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 833/92 (Úř. věst. L 88, 3.4.1992, s. 16).

[13] Úř. věst. č. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2046/92 (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 1).

[14] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1235/89 (Úř. věst. L 128, 11.5.1989, s. 29).

[15] Úř. věst. L 218, 6.8.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 870/93 (Úř. věst. L 91, 15.4.1993, s. 10).

[16] Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci mezi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji (Úř. věst. L 374, 31.12.1988, s. 1).

[17] Úř. věst. L 128, 19.5.1975, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (EHS) č. 797/85 (Úř. věst. L 93, 30.3.1985, s. 1).

[18] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2043/88 (Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam produktů, na které se vztahuje zvlátní režim zásobování pro mení ostrovy v Egejském moři podle hlavy I

Popis | Kód KN |

Mléčné výrobky

–Jogurt | 040310 |

Cukr | 1701 |

Pšeničná mouka | 1101a1102 |

Zelenina

(na léta 1993–1997) | 0701 až0709 |

Ovoce

(na léta 1993–1997) | |

–Citrusové plody, čerstvé | ex0805 |

–Vinné hrozny | 080610 |

–Jablka | 08081091 až08081099 |

–Hrušky | 08082031až08082039 |

–Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé | 0809 |

–Jahody | 081010 |

–Melouny (včetně vodních melounů) | 080710 |

–Fíky, čerstvé | 08042010 |

–Kiwi | 08109010 |

Krmiva

–Obiloviny | |

–pšenice | 1001 |

–žito | 1002 |

–ječmen | 1003 |

–oves | 1004 |

–kukuřice | 1005 |

–Vojtěška, krmivové produkty | 1214 |

–Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu | 2302 až2308 |

–Přípravky používané k výživě zvířat | 230990 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU